Tu La Vũ Thần

Chương 4885 : Xin khuyên

    trước sau   

Chưtlikơxisong 4875: Xin khuyêijumn

Nhìkmjbn tầrbram mắnoett mọqaeci ngưtlikqaeci, khóheosa chặpstlt tạoivvi, cánesci kia đjocowwpfng tạoivvi Thánescnh Quang Huyềucmin Dạoivv trưtlikneqdc ngưtlikqaeci lãuriwo giảjdkh sau .

nesci nàyappy mêijumnh môpstlng thiêijumn đjocohuyoa, lậkmjbp tứwwpfc trởsbzyijumn lặpstlng ngắnoett nhưtlik tờqaec .

nescc phe nhâijumn mãuriw, đjocoucmiu làyapp cắnoetn chặpstlt răhnyang, đjocoóheosng chặpstlt lạoivvi miệijumng, khôpstlng dánescm phánesct ra mộrumat đjocoiểdinom tiếwwpfng vang .

Thậkmjbm chílcxcheos trưtliksbzyng bốcutai, rấuffet sợxcss trẻhnya con khôpstlng hiểdinou chuyệijumn, càyappng làyapp trựhwwgc tiếwwpfp đjocorumang thủykid, bưtlikng kílcxcn ởsbzy đjocoâijumy trẻhnya con miệijumng .

Bọqaecn hắnoetn cóheos thểdino cảjdkhm nhậkmjbn đjocoưtlikxcssc vịhuyouriwo giảjdkhyappy cưtlikqaecng đjocooivvi, hắnoetn thựhwwgc lựhwwgc ánescp đjocojdkho Thánescnh Quang Huyềucmin Dạoivv phílcxca trêijumn .


Khi hắnoetn xuấuffet hiệijumn vềucmi sau, ngay cảjdkhnesci kia che khuấuffet bầrbrau trờqaeci Lôpstli Đcskeìkmjbnh Cựhwwg Thúvgbv, vậkmjby bịhuyo ánescp chếwwpf xuốcutang .

Giờqaec phúvgbvt nàyappy, cánesci nàyappy phưtlikơxisong thiêijumn đjocohuyoa, hắnoetn làyapp duy nhấuffet chúvgbva tểdino .

Đcskeánescm ngưtlikqaeci suy đjoconescn, ngưtlikqaeci nàyappy thựhwwgc lựhwwgc, coi nhưtlik khôpstlng cóheos đjocooivvt tớneqdi Võpjdjpstln đjocoftrpnh phong, nhưtlikng vậkmjby rấuffet cóheos thểdinoyappnesct phẩrumam Võpjdjpstln .

Nếwwpfu khôpstlng khôpstlng cóheos khảjdkhhnyang cóheos đjocoưtlikxcssc nhưtlik thếwwpf uy thếwwpf .

nesct phẩrumam Võpjdjpstln a! ! !

nesci nàyappy làyapp bao nhiêijumu ngưtlikqaeci, liềucmin nằnjwpm mơxiso đjocoucmiu khóheosyapp đjocooivvt tớneqdi cảjdkhnh giớneqdi .

Ngay cảjdkh Quầrbran Yêijumu Thánescnh Đcskeiệijumn đjocoiệijumn chủykid, Long thịhuyo tộrumac trưtliksbzyng, Ngu thịhuyo Thiêijumn tộrumac tộrumac trưtliksbzyng, cùvboong Vâijumn Khôpstlng Tiêijumn Tôpstlng tôpstlng chủykid nhữzrlyng nhâijumn vậkmjbt nàyappy, đjocoqaeci nàyappy chỉftrp sợxcss đjocoucmiu khóheosyapp đjocooivvt tớneqdi đjocoruma cao nàyappy .

Đcskezjpjng nóheosi làyapp nhữzrlyng ngưtlikqaeci khánescc âijumn .

Nhâijumn vậkmjbt nhưtlik vậkmjby, bọqaecn hắnoetn hộrumai xuấuffet phánesct từzjpj nộrumai tâijumm cảjdkhm thấuffey kílcxcnh sợxcss .

Đcskezjpjng nóheosi đjoconoetc tộrumai, ngay cảjdkhsbzy tạoivvi trưtlikneqdc mặpstlt nóheosi chuyệijumn, đjocoucmiu làyapp khôpstlng dánescm .

Rấuffet sợxcssijumu nàyappo nóheosi khôpstlng đjocoúvgbvng, đjocoưtlika tớneqdi tai họqaeca diệijumt môpstln .

cskeâijumy chílcxcnh làyapp Thánescnh Cốcutac ngưtlikqaeci ."

"Làyappm sao trưtlikneqdc đjocoóheos chưtlika từzjpjng nghe nghe ."


"Thánescnh Cốcutac cùvboong Thánescnh Quang nhấuffet tộrumac, cóheos nhưtlik thếwwpfyappo quan hệijum?"

Đcskeánescm ngưtlikqaeci nhìkmjbn xem cánesci kia lãuriwo giảjdkhpstlng màyappy trắnoetng, Quầrbran Yêijumu Thánescnh Đcskeiệijumn đjocoiệijumn chủykid, Ngu thịhuyo Thiêijumn tộrumac tộrumac trưtliksbzyng, Long thịhuyo tộrumac trưtliksbzyng, cùvboong Vâijumn Khôpstlng Tiêijumn Tôpstlng tôpstlng chủykid đjocoánescm ngưtlikqaeci, trong mắnoett cũqwxzng làyapp tràyappn đjocorbray kílcxcnh sợxcss .

Thánescnh Cốcutac! ! !

nesci nàyappy bọqaecn hắnoetn trưtlikneqdc đjocoóheos chưtlika từzjpjng nghe nghe qua thếwwpf lựhwwgc .

pstlm nay, xem nhưtlik đjocodino bọqaecn hắnoetn mởsbzy rộrumang tầrbram mắnoett .

vgbvc trưtlikneqdc Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn, chỉftrpyapp bằnjwpng vàyappo mộrumat cánesci Thánescnh Cốcutac khánescch khanh lệijumnh bàyappi, liềucmin đjocodino Thánescnh Quang Huyềucmin Dạoivv khôpstlng dánescm làyappm gìkmjb vớneqdi hắnoetn .

yappijumy giờqaec, Thánescnh Cốcutac ngưtlikqaeci đjocoăhnyang tràyappng .

Đcskesbzyng dạoivvng khôpstlng đjocodino cho bọqaecn hắnoetn thấuffet vọqaecng .

Thánescnh Cốcutac, quảjdkh nhiêijumn khôpstlng thểdino coi thưtlikqaecng .

Ôympmng

Nhưtlikng vàyappo lúvgbvc nàyappy, Sởsbzy Phong thìkmjbyapp mởsbzy ra tay tránesci .

Tay tránesci mởsbzy ra mộrumat khắnoetc nàyappy, chưtlikneqdng mắnoett tia sánescng phóheosng thílcxcch ra, chớneqdp mắnoett tràyappn ngậkmjbp cánesci nàyappy mảjdkhnh thiêijumn đjocohuyoa .

vboong lúvgbvc đjocoóheos, mộrumat cỗnoqn kếwwpft giớneqdi chi lựhwwgc, cũqwxzng làyapp từzjpj quang mang kia bêijumn trong tuôpstln ra, cánesci kia chílcxcnh làyapp truyềucmin tốcutang trậkmjbn phánescp .


Tuy nóheosi Sởsbzy Phong đjocoang luyệijumn thàyappnh cửuffeu trọqaecng thiêijumn Lôpstli Trảjdkhm, thứwwpf hai trảjdkhm vềucmi sau, đjocoãuriwheos đjococutai phóheos Thánescnh Quang Huyềucmin Dạoivv nắnoetm chắnoetc .

Nhưtlikng vìkmjb đjocodino phòcutang ngoàyappi ýrfkg muốcutan, hắnoetn hay làyapp tạoivvi lúvgbvc đjocoếwwpfn trêijumn đjocoưtlikqaecng bốcuta trílcxc truyềucmin tốcutang trậkmjbn phánescp .

nesci nàyappy đjocoucmiu truyềucmin tốcutang trậkmjbn phánescp . Cóheos thểdino trợxcss giúvgbvp Sởsbzy Phong, thoánesct đjocoi nơxisoi đjocoâijumy .

"Nguy rồsbzyi ."

Thếwwpf nhưtlikng làyapp truyềucmin tốcutang trậkmjbn nàyappy phánescp, vừzjpja mớneqdi thi triểdinon, Sởsbzy Phong liềucmin thầrbram than khôpstlng tốcutat .

kmjbnh thưtlikqaecng tớneqdi nóheosi, truyềucmin tốcutang trậkmjbn phánescp mởsbzy ra mộrumat khắnoetc nàyappy, Sởsbzy Phong nêijumn rờqaeci đjocoi nơxisoi đjocoâijumy, khôpstlng cóheos mộrumat chúvgbvt kéwsjgo dàyappi .

Nhưtlikng làyappijumy giờqaec, truyềucmin tốcutang trậkmjbn phánescp rõpjdjyappng đjocoãuriw mởsbzy ra, nhưtlikng hắnoetn lạoivvi vẫtlikn khôpstlng hềucmi rờqaeci đjocoi, đjocoiềucmiu nàyappy nóheosi rõpjdj ... Hắnoetn truyềucmin tốcutang trậkmjbn phánescp mấuffet hiệijumu lựhwwgc .

"Ha ha, tiểdinou hữzrlyu đjocoãuriw tớneqdi, cầrbran gìkmjb phảjdkhi đjocoi vộrumai vãuriw?"

Vịhuyo kia Thánescnh Cốcutac lãuriwo giảjdkhpstlng màyappy trắnoetng, cưtlikqaeci tủykidm tỉftrpm nhìkmjbn vềucmi phílcxca Sởsbzy Phong .

Nhưtlikng mặpstlc cho ai đjocoucmiu nhìkmjbn ra, hắnoetn dánescng tưtlikơxisoi cưtlikqaeci khôpstlng cóheos hảjdkho ýrfkg .

"Làyapp ngưtlikơxisoi làyappm sao?"

Sởsbzy Phong ngưtlikng âijumm thanh hỏvbooi .

"Cầrbran gìkmjb phảjdkhi nhiềucmiu câijumu hỏvbooi nàyappy ."


"Thánescnh Quang Huyềucmin Dạoivv, chílcxcnh làyapp ta Thánescnh Cốcutac bảjdkho bọqaecc ."

"Ngưtlikơxisoi đjocoếwwpfn nệijumn Thánescnh Quang Huyềucmin Dạoivv tràyappng tửuffe, khôpstlng phảjdkhi tưtlikơxisong đjocoưtlikơxisong vớneqdi đjocoánescnh ta Thánescnh Cốcutac mặpstlt ."

nesci kia lãuriwo giảjdkhpstlng màyappy trắnoetng nóheosi ra .

yapp hắnoetn lờqaeci nàyappy vừzjpja nóheosi ra, chớneqdheosi Sởsbzy Phong, nhữzrlyng ngưtlikqaeci khánescc cũqwxzng làyapp biếwwpft, Sởsbzy Phong đjocooivvi nạoivvn lâijumm đjocorbrau .

"Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn, Sởsbzy Phong tiểdinou hữzrlyu nhưtlikng khôpstlng biếwwpft, Thánescnh Quang nhấuffet tộrumac sau lưtlikng, cóheos Thánescnh Cốcutac chỗnoqn dựhwwga ."

"Bởsbzyi vìkmjbnesci gọqaeci làyapp ngưtlikqaeci khôpstlng biếwwpft khôpstlng tránescch, chuyệijumn nàyappy ... Còcutan muốcutan bàyappn bạoivvc kỹheosxison a?"

Nhưtlikng vàyappo lúvgbvc nàyappy, mộrumat đjocooivvo bóheosng dánescng xuấuffet hiệijumn ởsbzy Sởsbzy Phong bêijumn cạoivvnh .

Ngưtlikqaeci nàyappy, chílcxcnh làyapp Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn .

"Niệijumm Thiêijumn, ngưtlikơxisoi tuy làyapp ta Thánescnh Cốcutac khánescch khanh trưtliksbzyng lãuriwo, nhưtlikng cuốcutai cùvboong chỉftrpyapp khánescch khanh trưtliksbzyng lãuriwo, ta Thánescnh Cốcutac sựhwwgkmjbnh, còcutan khuyêijumn ngưtlikơxisoi khôpstlng cầrbran quảjdkhn quánesc nhiềucmiu ."

nesci kia màyappy trắnoetng nóheosi ra .

Âofqàm âijum̀m

yapp liềucmin tạoivvi lúvgbvc nàyappy, cánesci kia đjocorbray trờqaeci lôpstli đjocoìkmjbnh bắnoett đjocorbrau tiêijumu tánescn .

"Sởsbzy Phong! ! !"


Ngay sau đjocoóheos, mộrumat đjocooivvo bóheosng dánescng, nhanh chóheosng hưtlikneqdng vềucmitlikneqdng vềucmi phílcxca Sởsbzy Phong, đjocoi tớneqdi Sởsbzy Phong bêijumn cạoivvnh .

Nguyêijumn lai làyapp Sởsbzy Phong, lâijumm vàyappo trong hôpstln mêijum .

"Hừzjpj "

cutan khôpstlng cầrbran vịhuyo kia, tớneqdi gầrbran Sởsbzy Phong, cánesci kia Thánescnh Cốcutac Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn, phấuffet ốcutang tay ánesco mộrumat cánesci, mộrumat cỗnoqn lựhwwgc lưtlikxcssng vôpstlkmjbnh, liềucmin xôpstlng vềucmi vịhuyo kia tớneqdi gầrbran Sởsbzy Phong ngưtlikqaeci .

Khi lựhwwgc lưtlikxcssng kia tớneqdi gầrbran vềucmi sau, hắnoetn khôpstlng chỉftrpheos bịhuyo ngăhnyan lạoivvi, ngay cảjdkh quầrbran ánesco cùvboong khuôpstln mặpstlt, cũqwxzng làyapp bắnoett đjocorbrau biếwwpfn ảjdkho .

"Hiểdinou Hiểdinou côpstlng chúvgbva? !"

Nhìkmjbn thấuffey vịhuyoyappy châijumn dung, đjocoánescm ngưtlikqaeci cũqwxzng làyapp mộrumat chúvgbvt nhậkmjbn ra, vịhuyoyappy chílcxcnh làyapp Long Hiểdinou Hiểdinou .

Bọqaecn hắnoetn làyapp khôpstlng nghĩagqr tớneqdi, Long Hiểdinou Hiểdinou vâijuṃy mà vậkmjby đjocoi tớneqdi nơxisoi đjocoâijumy .

"Hiểdinou Hiểdinou ."

Tạoivvi Long Hiểdinou Hiểdinou bịhuyo khốcutang chếwwpf lạoivvi vềucmi sau, lạoivvi cóheos mộrumat đjocooivvo bóheosng dánescng, từzjpj đjocoánescm ngưtlikqaeci vọqaect ra, thẳbkteng đjocoếwwpfn Long Hiểdinou Hiểdinou màyapp đjocoi .

Chỉftrpyapp vịhuyo kia tớneqdi gầrbran vềucmi sau, lạoivvi cùvboong Long Hiểdinou Hiểdinou mộrumat dạoivvng, bịhuyo đjocoịnh ởsbzy giữzrlya khôpstlng trung phílcxca trêijumn, lạoivvi khôpstli phụrxwqc tựhwwg thâijumn dung mạoivvo .

Vịhuyoyappy, tựhwwg nhiêijumn chílcxcnh làyapp Long Hiểdinou Hiểdinou mẫtliku thâijumn .

"Thánescnh Quang Huyềucmin Dạoivv, nơxisoi nàyappy liềucmin giao cho ngưtlikơxisoi ."

nesci kia Thánescnh Cốcutac Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn, đjocohuyonh trụrxwq Long Hiểdinou Hiểdinou mẹijum con vềucmi sau, thâijumn hìkmjbnh liềucmin biếwwpfn mấuffet khôpstlng thấuffey gìkmjb nữzrlya, đjocoi thẳbkteng tớneqdi Sởsbzy Phong bêijumn cạoivvnh .

yappvgbvc nàyappy, Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn, đjocoang tạoivvi vìkmjb Sởsbzy Phong chữzrlya thưtlikơxisong .

"Thếwwpfyappo, sẽoctm chếwwpft sao?"

Thánescnh Cốcutac Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn hỏvbooi .

"Tìkmjbnh huốcutang cũqwxzng khôpstlng lạoivvc quan ."

Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn nóheosi ra .

"Sẽoctm khôpstlng chếwwpft liềucmin khôpstlng sao ."

"Hắnoetn hiệijumn tạoivvi còcutan khôpstlng thểdino chếwwpft ."

Thánescnh Cốcutac Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn nàyappy nóheosi cho hếwwpft lờqaeci, liềucmin nhôpstl ra tay đjocoếwwpfn, bắnoett lạoivvi Sởsbzy Phong .

Nhưtlikng cùvboong lúvgbvc đjocoóheos, Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn, cũqwxzng làyapp bắnoett lấuffey Sởsbzy Phong .

"Làyappm sao, Niệijumm Thiêijumn, ngưtlikơxisoi làyapp thậkmjbt muốcutan đjocoôpstĺi đjocoịch vơxisói ta?"

Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn, lấuffey uy hiếwwpfp ánescnh mắnoett, nhìkmjbn vềucmi phílcxca Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn .

"Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn, ta xin khuyêijumn ngàyappi mộrumat câijumu ."

"Chớneqdheos thưtlikơxisong tớneqdi Sởsbzy Phong tílcxcnh mạoivvng ."

Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn nàyappy nóheosi cho hếwwpft lờqaeci, lúvgbvc nàyappy mớneqdi buôpstlng ra bắnoett lấuffey Sởsbzy Phong tay .

"A ..."

Nhưtlikng cánesci kia Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn, lạoivvi làyapp khinh miệijumt mộrumat cưtlikqaeci, lúvgbvc nàyappy mớneqdi nhìkmjbn vềucmi phílcxca Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn .

"Niệijumm Thiêijumn a Niệijumm Thiêijumn, uổympmng cho ngưtlikơxisoi vẫtlikn làyapp ta Thánescnh Cốcutac khánescch khanh trưtliksbzyng lãuriwo ."

"Ngưtlikơxisoi thếwwpfyapp hộrumai nóheosi vớneqdi ta ra lờqaeci nhưtlik vậkmjby?"

"Ta cho ngưtlikơxisoi biếwwpft, ta Thánescnh Cốcutac hoặpstlc làyapp khôpstlng xuấuffet thếwwpf ."

cskeãuriwijumy giờqaec xuấuffet thếwwpf, nhưtlik vậkmjby tạoivvi cánesci nàyappy Thánescnh Quang Thiêijumn Hàyappijumn trong, ta Thánescnh Cốcutac ... Chílcxcnh làyapp duy nhấuffet chúvgbva tểdino ."

"Chỉftrpyapp tiểdinou bốcutai, ngưtlikơxisoi lạoivvi khuyêijumn ta chớneqdheos đjocorumang đjocoếwwpfn hắnoetn?"

"Chẳbkteng lẽoctm hắnoetn còcutan cóheos, ngay cảjdkh ta Thánescnh Cốcutac đjocoucmiu e ngạoivvi bốcutai cảjdkhnh khôpstlng thàyappnh?"

nesci kia Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn ngữzrly khílcxc tràyappn đjocorbray châijumm biếwwpfm .

yapp trong mắnoett hắnoetn, Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn, càyappng giốcutang làyapp mộrumat chuyệijumn cưtlikqaeci .

"Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn, nêijumn nóheosi lãuriwo phu đjocoãuriwheosi ."

"Vềucmi phầrbran nghe hoặpstlc khôpstlng nghe, liềucmin toàyappn xem chílcxcnh ngưtlikơxisoi ."

Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn nóheosi ra .

"Ta nhìkmjbn ngưtlikơxisoi tu luyệijumn kếwwpft giớneqdi chi thuậkmjbt, tu luyệijumn già nêijumn hôpstl̀ đjocoôpstl̀ rôpstl̀i ."

Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn vứwwpft xuốcutang lờqaeci nàyappy, liềucmin biếwwpfn mấuffet khôpstlng thấuffey gìkmjb nữzrlya, màyappvboong hắnoetn cùvboong nhau biếwwpfn mấuffet, còcutan cóheos Sởsbzy Phong .

Mắnoett thấuffey, Sởsbzy Phong bịhuyo Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn mang đjocoi, Long thịhuyo tộrumac trưtliksbzyng thìkmjbyapp mặpstlt xánescm nhưtlik tro .

Hắnoetn vừzjpja mớneqdi đjocowwpfng đjocorumai, thếwwpf nhưtlikng làyapp lựhwwga chọqaecn Sởsbzy Phong, nhưtlikng làyappijumy giờqaec cụrxwqc diệijumn, hiểdinon nhiêijumn Sởsbzy Phong đjocoãuriw thua .

Vậkmjby hắnoetn ... Chẳbkteng phảjdkhi làyapp đjocooivvi nạoivvn lâijumm đjocorbrau?

yapp thậkmjbt sựhwwgyapp lo lắnoetng cánesci gìkmjb liềucmin đjocoếwwpfn cánesci gìkmjb .

Long thịhuyo tộrumac trưtliksbzyng chílcxcnh thầrbram than khôpstlng ổympmn, Thánescnh Quang Huyềucmin Dạoivv liềucmin đjocoem cánesci kia âijumm lãuriwnh ánescnh mắnoett, rơxisoi vàyappo trêijumn ngưtlikqaeci hắnoetn .

"Long thịhuyo tộrumac nhâijumn, cấuffeu kếwwpft Sởsbzy Phong, phánescn ta Thánescnh Quang Thiêijumn Hàyapp ."

"Ngưtlikqaeci tớneqdi, cho ta đjocoem cánesci nàyappy Long thịhuyo tộrumac nhâijumn, toàyappn bộruma bắnoett lạoivvi ."

Thánescnh Quang Huyềucmin Dạoivv nghiếwwpfn răhnyang nghiếwwpfn lợxcssi nóheosi ra .

vgbvc nàyappy hắnoetn, đjocoãuriw khôpstli phụrxwqc tu vi châijumn chílcxcnh, thếwwpf nhưtlikng làyapp hắnoetn nhìkmjbn qua so vớneqdi lúvgbvc trưtlikneqdc, lạoivvi càyappng thêijumm suy yếwwpfu .

Sởsbzy Phong Nhấuffet Trảjdkhm Thiêijumn Lôpstli Hiệijumn, mặpstlc dùvboo khôpstlng cóheos giếwwpft hắnoetn, nhưtlikng hiểdinon nhiêijumn đjococutai vớneqdi hắnoetn, cũqwxzng làyapp tạoivvo thàyappnh khôpstlng nhỏvboo tổympmn thưtlikơxisong .

Hắnoetn bịhuyo mộrumat têijumn tiểdinou bốcutai kílcxcch thưtlikơxisong, chílcxcnh làyapp cựhwwgc đjocoiểdinom sỉftrp nhụrxwqc .

yapp lớneqdn nhấuffet sỉftrp nhụrxwqc làyapp, nếwwpfu làyapp Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn khôpstlng xuấuffet thủykid, hắnoetn hôpstlm nay cóheos thểdino muốcutan chếwwpft tạoivvi Sởsbzy Phong trong tay .

Nhưtlikng hếwwpft lầrbran nàyappy tớneqdi lầrbran khánescc mộrumat màyappn nàyappy, bịhuyosbzy đjocoâijumy sởsbzy hữzrlyu ngưtlikqaeci đjocoucmiu thấuffey đjocoưtlikxcssc .

nesci nàyappy gọqaeci hắnoetn còcutan mặpstlt mũqwxzi nàyappo màyapp tồsbzyn tạoivvi?

Hắnoetn đjocoãuriw sớneqdm lêijumn cơxison giậkmjbn dữzrly .

Chỉftrpyappijumy giờqaec Sởsbzy Phong bịhuyo Bạoivvch Mi đjocooivvi nhâijumn mang đjocoi, hắnoetn chỉftrp sợxcss khôpstlng cánescch nàyappo tựhwwgkmjbnh chéwsjgm giếwwpft Sởsbzy Phong .

Thếwwpfyapp liềucmin đjocoem sởsbzy hữzrlyu lửuffea giậkmjbn, phánesct tiếwwpft vàyappo Long thịhuyo trêijumn thâijumn .

yapp trêijumn thựhwwgc tếwwpf, lêijumn cơxison giậkmjbn dữzrly, khôpstlng chỉftrpheos riêijumng làyapp hắnoetn, Thánescnh Quang nhấuffet tộrumac tộrumac nhâijumn, đjocoucmiu làyappyappsbzyyappo phẫtlikn nộruma trạoivvng thánesci .

Khi hắnoetn ra lệijumnh mộrumat tiếwwpfng vềucmi sau, Thánescnh Quang nhấuffet tộrumac đjocoánescm ngưtlikqaeci, tựhwwg nhiêijumn sẽoctm khôpstlng lãuriwnh đjocooivvm, nhao nhao rúvgbvt ra binh khílcxc, hung dữzrly liềucmin hưtlikneqdng Long thịhuyo tộrumac nhâijumn vâijumy giếwwpft màyapp đjocoi .

"Trậkmjbn khảjdkhi! ! !"

Nhưtlikng đjocorumat nhiêijumn, Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn khẽoctm quánesct mộrumat tiếwwpfng, ngay sau đjocoóheos mộrumat đjocooivvo quang mang phóheosng thílcxcch ra .

Khi quang mang kia biếwwpfn mấuffet thờqaeci khắnoetc, khôpstlng chỉftrpheos Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn biếwwpfn mấuffet khôpstlng thấuffey gìkmjb nữzrlya, ngay cảjdkh Long Hiểdinou Hiểdinou mẹijum con, cùvboong Long thịhuyosbzy đjocoâijumy sởsbzy hữzrlyu tộrumac nhâijumn, vậkmjby đjocoucmiu biếwwpfn mấuffet khôpstlng thấuffey gìkmjb nữzrlya .

"Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn, ngưtlikơxisoi cũqwxzng muốcutan phánescn ta Thánescnh Quang Thiêijumn Hàyapp sao?"

Thấuffey thếwwpf, Thánescnh Quang Huyềucmin Dạoivv phánesct ra gầrbram théwsjgt .

heos ai nghĩagqr đjocoưtlikxcssc, hắnoetn gầrbram lêijumn giậkmjbn dữzrly vềucmi sau, nơxisoi xa châijumn trờqaeci, lạoivvi truyềucmin đjocoếwwpfn Niệijumm Thiêijumn đjocooivvo nhâijumn đjocoánescp lạoivvi .

"Huyềucmin Dạoivv đjocooivvi nhâijumn, lãuriwo phu cửuffe đjocorumang lầrbran nàyappy cũqwxzng khôpstlng phảjdkhi bảjdkho hộruma Long thịhuyo, màyappyapp tạoivvi bảjdkho đjocojdkhm ngưtlikơxisoi Thánescnh Quang nhấuffet tộrumac ."

"Ngưtlikơxisoi nếwwpfu thậkmjbt diêijuṃt Long thịhuyo, đjocoxcssi cánesci kia Sởsbzy Phong lạoivvi lúvgbvc trởsbzy vềucmi, chỉftrp sợxcss Thánescnh Cốcutac cũqwxzng làyapp bảjdkho hộruma khôpstlng đjocoưtlikxcssc ngưtlikơxisoi ."

(Giấuffey Trắnoetng: Chúvgbvc đjocooivvo hữzrlyu luôpstln vui vẻhnyaijumn nhữzrlyng ngưtlikqaeci đjocooivvo hữzrlyu yêijumu quýrfkg.)Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.