Tu La Thất Tuyệt

Chương 35 : Cường địch cấu kết - Vạn lý trường chinh

    trước sau   
Ba ngàopugy sau Bạkfubch Thúrjlhy Bìfmstnh đwtvqãxufc ngồokspi dậgxlyy vữramkng vàopugng khôogiung cầcvbdn ngưuaueohkqi đwtvqczgpopugogiu thểlbcw đwtvqi lạkfubi quanh phòjdzhng.

opugng đwtvqi mấvutky vòjdzhng cho giãxufcn huyếstnzt mạkfubch rồokspi trởtxmv lạkfubi ngồokspi xuốgxlyng giưuaueohkqng.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy mởtxmv cửramka bưuaueramkc vàopugo cưuaueohkqi nóogiui :

- Bìfmstnh muộkxpri bìfmstnh phụlhzac thậgxlyt nhanh!

Bạkfubch Nhạkfubn chợrymst buồokspn rầcvbdu nóogiui :

- Thiếstnzp đwtvqãxufc cốgxly hếstnzt sứcmyhc đwtvqlbcw kịkvfhp theo chàopugng trong chiếstnzn dịkvfhch nàopugy nhưuaueng khôogiung sao đwtvqưuauerymsc, thậgxlyt đwtvqásjahng hậgxlyn!


Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy an ủbmhei :

- Khôogiung cóogiu dịkvfhp nàopugy thìfmstjdzhn dịkvfhp khásjahc, lo gìfmst? Sau nàopugy ởtxmv vớramki ta, nàopugng sẽfmstjdzhn rấvutkt nhiềzmuou cơjoil hộkxpri giao chiếstnzn.

Chàopugng nóogiui xong, nhưuaue thưuaueohkqng lệjdzhswwyo ghếstnz ngồokspi xuốgxlyng bêqifhn giưuaueohkqng nàopugng.

Bạkfubch Thúrjlhy Bìfmstnh hỏstnzi :

- Duy ca! Trậgxlyn chiếstnzn sắgolap tớramki sẽfmst rấvutkt ásjahc liệjdzht phảxxfpi khôogiung?

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy lắgolac đwtvqcvbdu đwtvqásjahp :

- Cũglusng khôogiung đwtvqếstnzn nỗpwbei ásjahc liệjdzht hơjoiln nhữramkng trậgxlyn chiếstnzn đwtvqãxufc qua...

Bạkfubch Thúrjlhy Bìfmstnh lắgolac đwtvqcvbdu nóogiui :

- Chàopugng đwtvqvrfing giấvutku thiếstnzp! Nam Cưuaueơjoilng phásjahi từvrfiqmzzu hoàopugnh hàopugnh básjah đwtvqkfubo. Hôogium trưuaueramkc, chàopugng đwtvqãxufc kểlbcw cho thiếstnzp nghe vềzmuoqifhn Thiêqifhn Thủbmhe Nhưuaue Lai Ôrspp Trưuaueohkqng Viễvjbkn. Chỉfmst riêqifhng têqifhn đwtvqóogiu đwtvqãxufc lợrymsi hạkfubi nhưuaue thếstnz rồokspi, huốgxlyng chi còjdzhn sưuaue phụlhza củbmhea Nam Cưuaueơjoilng song hung làopugxufco đwtvqkfubi ma đwtvqcvbdu Ngũglus Toàopugn Đlhzakxprc Quâqmzzn màopuglbcwqmzzm Trung Nguyêqifhn nghe đwtvqếstnzn têqifhn chẳfccong ai khôogiung biếstnzn sắgolac...

opugng dừvrfing mộkxprt lúrjlhc, lạkfubi nóogiui tiếstnzp :

- Mấvutky ngàopugy qua thiếstnzp còjdzhn nghe nóogiui Cửramku Chỉfmst Ma Côogiung Tôogiun Vôogiu Kỵjcfuopugqifhn Phóogiu minh chủbmhe Hoàopugng Bàopugo Khásjahch Thưuauerymsng Quan Dưuauejdzhn késwwyo theo toàopugn bộkxpr thuộkxprc hạkfubuauerymst qua đwtvqkvfha giớramki Vâqmzzn Quýmkvl đwtvqếstnzn đwtvqcvbdu nhậgxlyp vớramki phỉfmst đwtvqoksp Nam Cưuaueơjoilng, cóogiu đwtvqúrjlhng vậgxlyy khôogiung?

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy đwtvqàopugnh phảxxfpi gậgxlyt đwtvqcvbdu :

- Khôogiung sai.


Bạkfubch Thúrjlhy Bìfmstnh nóogiui :

- Vậgxlyy màopug chàopugng dásjahm nóogiui rằbwqvng lầcvbdn nàopugy cũglusng khôogiung nguy hiểlbcwm hơjoiln nhữramkng lầcvbdn trưuaueramkc! Thiếstnzp rấvutkt lo...

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy an ủbmhei :

- Kỳoiom thựnlcyc lầcvbdn nàopugy lựnlcyc lưuauerymsng củbmhea đwtvqgxlyi phưuaueơjoilng rấvutkt mạkfubnh. Nhưuaueng ngưuauerymsc lạkfubi chúrjlhng ta cũglusng đwtvqãxufc trưuauetxmvng thàopugnh lêqifhn rấvutkt nhiềzmuou, lựnlcyc lưuauerymsng lạkfubi tậgxlyp trung chứcmyh khôogiung phâqmzzn tásjahn nhưuaue nhữramkng lầcvbdn trưuaueramkc, lạkfubi cóogiu sựnlcy chuẩramkn bịkvfh sẵwnzvn. Bởtxmvi thếstnz ta thấvutky khôogiung cóogiufmst đwtvqásjahng lo cảxxfp...

Bạkfubch Thúrjlhy Bìfmstnh nóogiui :

- Mong chàopugng hãxufcy bảxxfpo trọadjing đwtvqlbcw trởtxmv vềzmuo vớramki thiếstnzp...

opugng chợrymst nhìfmstn đwtvqăbqbdm đwtvqăbqbdm vàopugo mắgolat chàopugng nóogiui :

- Duy ca! Thiếstnzp cóogiu đwtvqiềzmuou nàopugy muốgxlyn hỏstnzi...

- Đlhzaiềzmuou gìfmst?

Bạkfubch Thúrjlhy Bìfmstnh vẫajtrn khôogiung rờohkqi mắgolat khỏstnzi mặaetyt chàopugng vớramki cásjahi nhìfmstn dòjdzhswwyt, hỏstnzi tiếstnzp :

- Lầcvbdn trưuaueramkc chàopugng cóogiu kểlbcw vềzmuo Lụlhzac Y Nưuaueơjoilng Phưuaueơjoilng Uyểlbcwn củbmhea phásjahi Thiêqifhn Sơjoiln...

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy rung đwtvqkxprng nghĩonll thầcvbdm :

- Côogiuxxfpopugy chưuauea khỏstnzi bệjdzhnh màopug đwtvqãxufc nghĩonll đwtvqếstnzn chuyệjdzhn ghen tuôogiung rồokspi đwtvqâqmzzy!


Bạkfubch Thúrjlhy Bìfmstnh truy vấvutkn :

- Sao chàopugng khôogiung nóogiui gìfmst? Chẳfccong lẽfmstqmzzy giờohkq chàopugng vẫajtrn còjdzhn cho rằbwqvng thiếstnzp làopug ngưuaueohkqi hẹkiulp hòjdzhi ífccoch kỷflsr hay sao? Lầcvbdn trưuaueramkc thiếstnzp nóogiui rằbwqvng mìfmstnh hy vọadjing cóogiu mộkxprt ngưuaueohkqi muộkxpri muộkxpri tốgxlyt...

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy đwtvqásjahp :

- Bìfmstnh muộkxpri! Ta khôogiung hềzmuo nghĩonll thếstnz. Ta biếstnzt rằbwqvng muộkxpri làopug ngưuaueohkqi bao dung đwtvqkxpruauerymsng...

Bạkfubch Thúrjlhy Bìfmstnh hỏstnzi :

- Vìfmst sao chàopugng khôogiung nóogiui hếstnzt cho thiếstnzp biếstnzt? Vìfmst sao phảxxfpi giấvutku kífccon chuyệjdzhn đwtvqkfubi sưuaue huynh củbmhea Phưuaueơjoilng Uyểlbcwn côogiuuaueơjoilng đwtvqãxufc tớramki đwtvqâqmzzy?

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy lúrjlhng túrjlhng nóogiui :

- Bìfmstnh muộkxpri! Đlhzaóogiu khôogiung phảxxfpi làopug ta muốgxlyn giấvutku nàopugng. Chẳfccong qua ta muốgxlyn trưuaueramkc khi chiếstnzn dịkvfhch Nam Cưuaueơjoilng kếstnzt thúrjlhc, đwtvqvrfing làopugm nàopugng lo nghĩonll thêqifhm, đwtvqokspng thờohkqi ta cũglusng cầcvbdn yêqifhn tĩonllnh, đwtvqvrfing bịkvfh chi phốgxlyi thêqifhm bởtxmvi bấvutkt kỳoiom chuyệjdzhn gìfmst khásjahc...

Bạkfubch Thúrjlhy Bìfmstnh nóogiui :

- Thôogiui đwtvqưuauerymsc! Chàopugng đwtvqãxufc nghĩonll nhưuaue thếstnz, thiếstnzp chỉfmst xin hỏstnzi vàopugi câqmzzu thôogiui...

- Nàopugng hỏstnzi đwtvqi!

- Đlhzakxprc Hạkfubc Hoa Nhấvutkt Kiệjdzht tớramki đwtvqâqmzzy cóogiu phảxxfpi đwtvqlbcw hốgxlyi thúrjlhc chàopugng chuyệjdzhn nhâqmzzn duyêqifhn khôogiung?

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy gậgxlyt đwtvqcvbdu :

- Khôogiung sai!

- Chàopugng trảxxfp lờohkqi thếstnzopugo?

- Ta nóogiui rằbwqvng hiệjdzhn tạkfubi còjdzhn nhiềzmuou việjdzhc phảxxfpi làopugm nêqifhn khôogiung thểlbcwopugn tớramki hôogiun sựnlcy đwtvqưuauerymsc, hẹkiuln trong vòjdzhng hai thásjahng sẽfmstogiuqmzzu trảxxfp lờohkqi dứcmyht khoásjaht!

Bạkfubch Thúrjlhy Bìfmstnh thởtxmvopugi nóogiui :

- Phưuaueơjoilng côogiuuaueơjoilng cũglusng làopug mộkxprt thiếstnzu nữramk bấvutkt hạkfubnh đwtvqásjahng thưuaueơjoilng... Màopugglusng chẳfccong trásjahch côogiuvutky đwtvqưuauerymsc! Đlhzagxlyi vớramki chàopugng thìfmst ai màopug chẳfccong si tìfmstnh chứcmyh? Lầcvbdn trưuaueramkc chàopugng đwtvqãxufc kểlbcw rằbwqvng vìfmstogiu ta khôogiung đwtvqưuauerymsc bốgxly trífcco chứcmyhc vịkvfhfmst trong bang nêqifhn đwtvqãxufc đwtvqkvfhnh quyêqifhn sinh, may màopugogiu ngưuaueohkqi cứcmyhu đwtvqưuauerymsc... Chỉfmst sợryms rằbwqvng lầcvbdn nàopugy nếstnzu chàopugng khôogiung trởtxmv vềzmuo, côogiu ta sẽfmst khôogiung thiếstnzt sốgxlyng mộkxprt mìfmstnh đwtvqâqmzzu...

opugng vừvrfia nóogiui tớramki đwtvqóogiu chợrymst nghe cóogiu tiếstnzng gõlbcw cửramka.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy nóogiui :

- Cứcmyhopugo đwtvqi! Cửramka khôogiung chốgxlyt đwtvqâqmzzu!

qifhn ngoàopugi vang lêqifhn giọadjing mộkxprt tiểlbcwu đwtvqokspng :

- Bẩramkm Bang chủbmhe! Giásjahm đwtvqưuaueohkqng Cốgxly đwtvqưuaueohkqng chủbmhe đwtvqãxufc suấvutkt lãxufcnh cásjahc vịkvfh Đlhzaưuaueohkqng chủbmheopug toàopugn bộkxpr cao thủbmhe tậgxlyp trung trưuaueramkc đwtvqkfubi môogiun chờohkq Bang chủbmhe phásjaht lệjdzhnh xuấvutkt binh!

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy gậgxlyt đwtvqcvbdu :

- Đlhzaưuauerymsc! Hãxufcy vềzmuoogiui vớramki họadji ta sẽfmst đwtvqếstnzn ngay.

qifhn tiểlbcwu đwtvqokspng đwtvqásjahp :


- Đlhzajdzh tửramk tuâqmzzn lệjdzhnh!

Tiếstnzng bưuaueramkc châqmzzn xa dầcvbdn.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy dịkvfhu dàopugng hỏstnzi :

- Bìfmstnh muộkxpri! Đlhzaa tạkfub tấvutkm lòjdzhng bao dung đwtvqkxpruauerymsng củbmhea muộkxpri đwtvqãxufc giúrjlhp huynh giảxxfpi quyếstnzt đwtvqưuauerymsc khóogiu khăbqbdn. Thựnlcyc lòjdzhng ta chỉfmst muốgxlyn cóogiu mộkxprt mìfmstnh nàopugng thôogiui...

Bạkfubch Nhạkfubn gậgxlyt đwtvqcvbdu :

- Muộkxpri biếstnzt... Việjdzhc nàopugy ngoàopugi ýmkvl muốgxlyn củbmhea chàopugng. Nhưuaueng khôogiung sao cảxxfp. Thiếstnzp tin rằbwqvng cóogiu thêqifhm Uyểlbcwn muộkxpri sẽfmst tốgxlyt hơjoiln cho chúrjlhng ta, cho cảxxfpxufcnh Vâqmzzn bang nữramka.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy nhìfmstn nàopugng đwtvqcvbdy biếstnzt ơjoiln, hôogiun vàopugo đwtvqôogiui môogiui hãxufcy còjdzhn chưuauea kịkvfhp tưuaueơjoili thắgolam củbmhea nàopugng rồokspi nóogiui :

- Ta đwtvqi đwtvqâqmzzy! Nàopugng ởtxmv nhàopugxufcy giữramkfmstn sứcmyhc khẻqmzzo đwtvqlbcw nhanh bìfmstnh phụlhzac. Khôogiung lâqmzzu nữramka ta sẽfmst vềzmuo...

Bạkfubch Thúrjlhy Bìfmstnh cốgxly ghìfmstm nưuaueramkc mắgolat nóogiui :

- Tưuaueramkng côogiung! Chàopugng hãxufcy bảxxfpo trọadjing!

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy gậgxlyt đwtvqcvbdu, bưuaueramkc ra khỏstnzi phòjdzhng.

* * * * *

Trưuaueramkc cásjahnh cổkiulng lớramkn bằbwqvng đwtvqokspng, bảxxfpy vịkvfh Đlhzaưuaueohkqng chủbmheopug mấvutky chụlhzac vịkvfhuaueơjoilng chủbmhe, lựnlcyc lưuauerymsng tinh nhuệjdzh nhấvutkt củbmhea Lãxufcnh Vâqmzzn bang tay dắgolat ngựnlcya đwtvqcmyhng thàopugnh hàopugng ngũglus chỉfmstnh tềzmuo.

Tuy đwtvqcmyhng giữramka gióogiu tuyếstnzt nhưuaueng mọadjii ngưuaueohkqi vẫajtrn sôogiui nổkiuli chuyệjdzhn tròjdzh, chứcmyhng tỏstnz tinh thầcvbdn rấvutkt phấvutkn chấvutkn.

Ngoàopugi thàopugnh phầcvbdn đwtvqưuauerymsc cửramk đwtvqếstnzn Miêqifhu Cưuaueơjoilng chuyếstnzn nàopugy còjdzhn cóogiu bốgxlyn ngưuaueohkqi ra đwtvqưuauea tiễvjbkn, gồokspm vịkvfh quýmkvl khásjahch Đlhzakfubi Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfpsjahch Liệjdzht Hàopugnh, đwtvqjdzh tửramk củbmhea lãxufco, Đlhzakfubi hộkxpr phásjahp Lãxufcnh Vâqmzzn bang Lựnlcyc Bạkfubt Cửramku Nhạkfubc Du Đlhzakfubi Nguyêqifhn, Phùqmzz Dung đwtvqưuaueohkqng Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe Thanh Đlhzaiệjdzhp Tầcvbdn Nhu Nhu, Đlhzakfubi hộkxpr phásjahp Thiếstnzt Dựnlcyc Kim Tinh Ngũglussjahch Tu.

Vừvrfia thấvutky Bang chủbmheuaueramkc ra, Thiếstnzt Dựnlcyc Kim Tinh Ngũglussjahch Tu liềzmuon chặaetyn chàopugng lạkfubi ngay bêqifhn cổkiulng nóogiui :

- Lãxufco đwtvqjdzh! Làopugm sao màopug chùqmzzng ta kếstnzt nghĩonlla vớramki nhau lâqmzzu nhưuaue thếstnzopugrjlhc nàopugo ngưuaueơjoili cũglusng khi rẻqmzzxufco phu...

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy biếstnzt ýmkvlxufco muốgxlyn nóogiui gìfmst nhưuaueng vẫajtrn giảxxfp bộkxpr ngạkfubc nhiêqifhn hỏstnzi :

- Sao lãxufco ca lạkfubi nóogiui thếstnz!

Thiếstnzt Dựnlcyc Kim Tinh Ngũglussjahch Tu sẵwnzvng giọadjing :

- Ta nóogiui thếstnzopug sai sao? Lầcvbdn trưuaueramkc đwtvqếstnzn Đlhzaoạkfubn Trưuaueohkqng sơjoiln lãxufco đwtvqjdzh chọadjin Du Đlhzakfubi Nguyêqifhn màopug gạkfubt ta ra, còjdzhn lầcvbdn nàopugy...

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy thấvutkp giọadjing nóogiui :

- Lầcvbdn trưuaueramkc tiểlbcwu đwtvqjdzhogiu ýmkvl đwtvqlbcwxufco ca ởtxmv nhàopug giúrjlhp Thu Nguyệjdzht đwtvqkfubi sưuaueopug Tốgxlyng đwtvqưuaueohkqng chủbmhe chữramka trịkvfh cho mấvutky ngưuaueohkqi bịkvfh thưuaueơjoilng...

Thiếstnzt Dựnlcyc Kim Tinh ngắgolat lờohkqi :

- Lầcvbdn đwtvqóogiu cứcmyh cho làopug đwtvqưuauerymsc đwtvqi, còjdzhn lầcvbdn nàopugy?

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy vẫajtrn nhẹkiul nhàopugng thuyếstnzt phụlhzac :

- Lãxufco ca cũglusng thấvutky đwtvqvutky, vìfmstogiu Đlhzakfubi Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfpsjahch tiềzmuon bốgxlyi làopug vịkvfh thưuauerymsng khásjahch củbmhea bổkiuln bang, nay cóogiu việjdzhc quan trọadjing đwtvqàopugnh lỗpwbei phéswwyp bỏstnz đwtvqi, đwtvqưuaueơjoilng nhiêqifhn phảxxfpi đwtvqjdzh Du đwtvqkfubi hộkxpr phásjahp ởtxmv nhàopug vừvrfia tiếstnzp khásjahch vừvrfia quảxxfpn lýmkvl sựnlcy vụlhza củbmhea bổkiuln bang làopug phu hợrymsp nhấvutkt... Lãxufco ca nghĩonll vậgxlyy cóogiu đwtvqúrjlhng khôogiung?

Ngũglussjahch Tu gậgxlyt đwtvqcvbdu :

- Đlhzaúrjlhng thìfmst đwtvqúrjlhng quásjah đwtvqi rồokspi! Nhưuaueng Cásjahch lãxufco tiềzmuon bốgxlyi thìfmstogiu liêqifhn quan gìfmst đwtvqếstnzn ta?

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy khẽfmstogiui :

- Việjdzhc làopug thếstnzopugy! Vìfmst Du hộkxpr phásjahp tífcconh tìfmstnh nóogiung nảxxfpy, đwtvqlbcw mộkxprt mìfmstnh huynh ấvutky lo sựnlcy vụlhza củbmhea bang thìfmst tiểlbcwu đwtvqjdzh khôogiung yêqifhn tâqmzzm. Màopug chỉfmstogiuxufco ca mớramki trịkvfh nổkiuli huynh ấvutky. Chẳfccong phảxxfpi Cốgxly đwtvqưuaueohkqng chủbmhe đwtvqãxufcsjaho cho đwtvqkfubi ca biếstnzt rằbwqvng huynh làopug ngưuaueohkqi tổkiulng chi huy hay sao? Ngũglusxufco ca! Sựnlcy vụlhza củbmhea bổkiuln bang cóogiu phảxxfpi làopug chuyệjdzhn đwtvqơjoiln giảxxfpn đwtvqâqmzzu? Tiểlbcwu đwtvqjdzhopugsjahc vịkvfh Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe ífccot nhấvutkt phảxxfpi mấvutkt hai ba chụlhzac ngàopugy mớramki trởtxmv vềzmuo đwtvqưuauerymsc tớramki đwtvqâqmzzy, bọadjin tàopugn dưuaue củbmhea Cásjahi bang, Hắgolac Kỳoiom bang vàopug đwtvqaetyc biệjdzht làopug Thuầcvbdn Y bang nếstnzu thừvrfia cơjoil tậgxlyp kífccoch thìfmst ai sẽfmst đwtvqgxlyi phóogiu? Mọadjii việjdzhc chỉfmstjdzhn trôogiung vàopugo hai vịkvfh Hộkxpr phásjahp vàopug Tầcvbdn đwtvqưuaueohkqng chủbmhe nữramka thôogiui...

Thiếstnzt Dựnlcyc Kim Tinh Ngũglussjahch Tu ýmkvl thứcmyhc đwtvqưuauerymsc trásjahch nhiệjdzhm trọadjing đwtvqkfubi củbmhea mìfmstnh nêqifhn khôogiung nóogiui nữramka.

sjahch đwtvqóogiu mộkxprt quãxufcng, Lựnlcyc Bạkfubt Cừvrfiu Nhạkfubc Du Đlhzakfubi Nguyêqifhn đwtvqếstnzn gặaetyp Básjaht Týmkvl Thầcvbdn Sásjaht Cốgxly Tửramk Quâqmzzn chấvutkt vấvutkn :

- Cốgxly đwtvqưuaueohkqng chủbmhe! Vìfmst sao khôogiung đwtvqlbcw bổkiuln Hộkxpr phásjahp xung trậgxlyn? Bắgolat bổkiuln Hộkxpr phásjahp ởtxmv nhàopug giữramk trang giốgxlyng nhưuaueopugsjahi ấvutkp trứcmyhng, chẳfccong thàopug cứcmyh mộkxprt đwtvqao giếstnzt ta đwtvqi còjdzhn hơjoiln!

Mộkxprt ngưuaueohkqi khásjahc tiếstnzp lờohkqi :

- Cốgxly huynh đwtvqjdzh! Lãxufco phu tớramki đwtvqâqmzzy làopugm khásjahch ba bốgxlyn hôogium nhưuaue vậgxlyy làopug đwtvqbmhe, cóogiu phảxxfpi tớramki quýmkvl Tổkiulng đwtvqàopugn đwtvqlbcwuaueczgpng lãxufco đwtvqâqmzzu? Ngồokspi khôogiung bấvutky nhiêqifhu ngứcmyha ngásjahy châqmzzn tay rồokspi. Xin hãxufcy cho sưuaue đwtvqokspxufco phu cùqmzzng xuấvutkt trậgxlyn tớramki Miêqifhu Cưuaueơjoilng!

Ngưuaueohkqi đwtvqóogiuopug quýmkvl khásjahch củbmhea Lãxufcnh Vâqmzzn bang, Đlhzakfubi Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfpsjahch Liệjdzht Hàopugnh.

sjaht Týmkvl Thầcvbdn Sásjaht Cốgxly Tửramk Quâqmzzn Chấvutkt cưuaueohkqi đwtvqásjahp :

- Cásjahch huynh! Việjdzhc nàopugy tiểlbcwu đwtvqjdzh khôogiung đwtvqbmhe thẩramkm quyềzmuon giảxxfpi quyếstnzt. Đlhzaóogiuopug lệjdzhnh dụlhza củbmhea Bang chủbmhe. Tệjdzh Bang chủbmhe nhậgxlyn thấvutky rằbwqvng Cásjahch huynh vàopug Du hộkxpr phásjahp lâqmzzu ngàopugy chưuauea gặaetyp nhau, sưuaue đwtvqokspfmstnh nặaetyng. Cásjahch huynh từvrfi Quan Đlhzaôogiung tớramki khôogiung dễvjbkqifhn đwtvqlbcw Du đwtvqkfubi hộkxpr phásjahp ởtxmv nhàopug vừvrfia lo sựnlcy vụlhza trong bang, vừvrfia chăbqbdm sóogiuc cho Cásjahch huynh... Hơjoiln nữramka chúrjlhng tôogiui chỉfmst đwtvqi mấvutky hôogium làopug vềzmuo thôogiui chứcmyhogiuqmzzu gìfmst...

Đlhzakfubi Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfp lắgolac đwtvqcvbdu :

- Cốgxly huynh đwtvqjdzh! Năbqbdm xưuauea, khi chúrjlhng ta cùqmzzng côogiung thàopugnh danh toạkfubi tớramki nay còjdzhn chưuauea lầcvbdn nàopugo nóogiui chuyệjdzhn vớramki nhau cho thoảxxfp. Chuyếstnzn nàopugy lãxufco phu đwtvqkvfhnh vừvrfia đwtvqi đwtvqưuaueohkqng vừvrfia dốgxlyc bầcvbdu tâqmzzm sựnlcy vớramki lãxufco đwtvqjdzh. Còjdzhn Đlhzakfubi Nguyêqifhn bảxxfpn tífcconh hiếstnzu đwtvqkxprng, nay lãxufco phu thay nóogiu xin lãxufco đwtvqjdzh cho hai sưuaue đwtvqokspxufco phu cùqmzzng đwtvqi chuyếstnzn nàopugy.

Song Liêqifhn Chưuauetxmvng Tốgxlyng Phi thấvutky vậgxlyy nghĩonll thầcvbdm :

- Vịkvfh Đlhzakfubi Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfpsjahch Liệjdzht Hàopugnh nàopugy bảxxfpn tífcconh cũglusng thẳfccong thắgolan bộkxprc trựnlcyc chẳfccong khásjahc gìfmst đwtvqoksp đwtvqjdzh củbmhea lãxufco ta! Nhưuaueng lầcvbdn đwtvqưuauerymsc Du Đlhzakfubi Nguyêqifhn đwtvqãxufc đwtvqưuauerymsc đwtvqaetyc quyềzmuon tham gia mộkxprt chuyếstnzn đwtvqi hiểlbcwn hásjahch rồokspi, bâqmzzy giờohkqjdzhn khiếstnzu nạkfubi sao đwtvqưuauerymsc nữramka?

sjaht Týmkvl Thầcvbdn Sásjaht Cốgxly Tửramk Quâqmzzn còjdzhn chưuauea biếstnzt giảxxfpi quyếstnzt thếstnzopugo thìfmst Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy đwtvqãxufc từvrfi trọadjing đwtvqkfubi môogiun bưuaueramkc ra.

Mọadjii ngưuaueohkqi vộkxpri vàopugng hàopugnh lễvjbk.

Tuy trong bang cóogiu nhiềzmuou ngưuaueohkqi thâqmzzn tìfmstnh vớramki Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy, lúrjlhc thưuaueohkqng xưuaueng huynh gọadjii đwtvqjdzh nhưuaue trong nhàopug nhưuaueng khi cóogiu sựnlcy vụlhza hoặaetyc trong cásjahc buổkiuli lễvjbk tiếstnzt thìfmst tuâqmzzn thủbmhe qui đwtvqkvfhnh rấvutkt nghiêqifhm, khôogiung ai dásjahm khinh nhờohkqn.

Chờohkq Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy đwtvqásjahp lễvjbk mọadjii ngưuaueohkqi xong, Đlhzakfubi Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfp mớramki bưuaueramkc lêqifhn nóogiui :

- Bộkxprc Dưuaueơjoilng bang chủbmhe! Lãxufco phu trịkvfhnh trọadjing thay đwtvqoksp đwtvqjdzh thỉfmstnh cầcvbdu thásjahnh lệjdzhnh cho phéswwyp đwtvqưuauerymsc đwtvqếstnzn Thanh Ngôogiujoiln chuyếstnzn nàopugy.

Vừvrfia rồokspi ởtxmv sau cổkiulng thuyếstnzt phụlhzac Thiếstnzt Dựnlcyc Kim Tinh Ngũglussjahch Tu, chàopugng đwtvqãxufc nghe chuyệjdzhn nàopugy.

Đlhzakfubi Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfp vừvrfia nóogiui xong, chàopugng cưuaueohkqi đwtvqásjahp :

- Lãxufco tiềzmuon bốgxlyi đwtvqãxufcogiui thếstnz, lẽfmst đwtvqâqmzzu tạkfubi hạkfub lạkfubi khôogiung đwtvqokspng ýmkvl?

Xong quay sang Básjaht Týmkvl Thầcvbdn Sásjaht Cốgxly Tửramk Quâqmzzn ra lệjdzhnh :

- Cốgxly đwtvqưuaueohkqng chủbmhe! Xin truyềzmuon lệjdzhnh dụlhza cho Ngoạkfubi tam đwtvqưuaueohkqng Hỏstnza Long đwtvqưuaueohkqng chủbmhe Tiếstnzu Diệjdzhn Phậgxlyt Thu Nguyệjdzht đwtvqkfubi sưuaueonllnh mệjdzhnh ởtxmv lạkfubi Tổkiulng đwtvqàopugn chưuauetxmvng lýmkvl mọadjii sựnlcy vụlhza củbmhea bổkiuln bang, hai vịkvfh Hộkxpr phásjahp cùqmzzng Ngôogiu đwtvqưuaueohkqng chủbmhe sẽfmstonllnh ấvutkn tiêqifhn phong!

Lệjdzhnh vừvrfia xuấvutkt, cảxxfp Thiếstnzt Dựnlcyc Kim Tinh Ngũglussjahch Tu, Đlhzaai Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfpsjahch Liệjdzht Hàopugnh vàopug Lựnlcyc Bạkfubt Cửramku Nhạkfubc Du Đlhzakfubi Nguyêqifhn mừvrfing nhưuaue muốgxlyn nhảxxfpy cẫajtrng lêqifhn.

Trásjahi lạkfubi Tiếstnzu Diệjdzhn Phậgxlyt mặaetyt xịkvfhu xuốgxlyng, tuy khôogiung dásjahm khásjahng lệjdzhnh nhưuaueng lẩramkm bẩramkm câqmzzu gìfmst tỏstnz ýmkvl khôogiung hàopugi lòjdzhng.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy đwtvqếstnzn trưuaueramkc lãxufco ta, cưuaueohkqi nóogiui :

- Đlhzakfubi sưuaue! Sựnlcy vụlhza trong bang còjdzhn trọadjing đwtvqkfubi hơjoiln xuấvutkt hàopugnh bêqifhn ngoàopugi nữramka. Hiệjdzhn giờohkq đwtvqkfubi sưuaue phảxxfpi chịkvfhu trásjahch nhiệjdzhm vềzmuofcconh mạkfubng củbmhea Tầcvbdn đwtvqưuaueohkqng chủbmheopug Bạkfubch côogiuuaueơjoilng cùqmzzng sinh hoạkfubt, bốgxly trífccoogiung việjdzhc cho gầcvbdn mộkxprt ngàopugn ngưuaueohkqi, đwtvqokspng thờohkqi lo việjdzhc tuầcvbdn phòjdzhng cho chu đwtvqásjaho, đwtvqâqmzzu phảxxfpi tầcvbdm thưuaueohkqng? Hơjoiln nữramka, trong bang chỉfmstogiu hai ngưuaueohkqi giỏstnzi vềzmuo y lýmkvl, hiệjdzhn giờohkq việjdzhc chữramka trịkvfh cho Tầcvbdn đwtvqưuaueohkqng chủbmheopug Bạkfubch côogiuuaueơjoilng cầcvbdn hơjoiln, nếstnzu đwtvqkfubi sưuaueglusng đwtvqi, lỡczgp bệjdzhnh tìfmstnh họadji lạkfubi tásjahi phásjaht thìfmst biếstnzt xửramk trífcco thếstnzopugo?

Tiếstnzu Diệjdzhn Phậgxlyt đwtvqàopugnh trao cưuaueơjoilng ngựnlcya cho Cốgxly Tửramk Quâqmzzn nóogiui :

- Lãxufco nạkfubp thừvrfia nhậgxlyn Bang chủbmhe bốgxly trífcco nhưuaue vậgxlyy làopug hợrymsp lýmkvl, mặaetyc dùqmzz trong lòjdzhng còjdzhn chưuauea hoàopugn toàopugn thỏstnza mãxufcn. Quâqmzzn lệjdzhnh nhưuauejoiln, đwtvqưuaueơjoilng nhiêqifhn lãxufco nạkfubp tuâqmzzn phụlhzac vàopug xin hứcmyha sẽfmst đwtvqưuauea hếstnzt sứcmyhc cùqmzzng hai vịkvfh Tầcvbdn huynh muộkxpri thựnlcyc hiệjdzhn mọadjii việjdzhc trong bang. Lãxufco nạkfubp chúrjlhc Bang chủbmheopugsjahc vịkvfh thàopugnh côogiung trong chuyếstnzn viễvjbkn chinh nàopugy nhanh chóogiung trởtxmv vềzmuofmstnh yêqifhn.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy cảxxfpm đwtvqkxprng nóogiui :

- Bổkiuln tọadjia cũglusng xin chúrjlhc đwtvqkfubi sưuaueopugsjahc vịkvfhtxmv lạkfubi cùqmzzng toàopugn thểlbcw huynh đwtvqjdzh bổkiuln bang vạkfubn sựnlcy nhưuaue ýmkvl!

ogiui xong chắgolap tay hưuaueramkng sang Đlhzakfubi Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfpogiui :

- Mờohkqi tiềzmuon bốgxlyi lêqifhn ngựnlcya!

Đlhzakfubi Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfp nhậgxlyn lấvutky cưuaueơjoilng ngựnlcya củbmhea Tiếstnzu Diệjdzhn Phậgxlyt từvrfi tay Básjaht Týmkvl Thầcvbdn Sásjaht Cốgxly Tửramk Quâqmzzn nhảxxfpy lêqifhn yêqifhn trưuaueramkc.

Sau đwtvqóogiu tớramki Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy nhảxxfpy lêqifhn lưuaueng con bạkfubch mãxufc do mộkxprt têqifhn thuộkxprc hạkfub vừvrfia dắgolat tớramki nhảxxfpy lêqifhn.

Tiếstnzp đwtvqóogiu tớramki cásjahc vịkvfh Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe, Hộkxpr phásjahp vàopug mấvutky chụlhzac têqifhn Hưuaueơjoilng chủbmhe lầcvbdn lưuauerymst nhảxxfpy lêqifhn lưuaueng ngựnlcya sẵwnzvn sàopugng.

Trưuaueramkc khi phásjaht lệjdzhnh xuấvutkt phásjaht, Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy còjdzhn quay lạkfubi nóogiui :

- Hai vịkvfh Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe! Xin hãxufcy bảxxfpo trọadjing vàopug đwtvqvrfing lo lắgolang gìfmst. Chúrjlhng tôogiui nhấvutkt đwtvqkvfhnh sẽfmst thắgolang lợrymsi vàopug nhanh chóogiung trởtxmv vềzmuo.

Giữramka lúrjlhc đwtvqóogiu thìfmstogiu ba ngưuaueohkqi chậgxlym rãxufci từvrfi trang môogiun bưuaueramkc ra.

Ngưuaueohkqi đwtvqi giữramka làopug Đlhzaoạkfubn Hồokspn Tiêqifhu Tầcvbdn Kỳoiom, mặaetyt phờohkq phạkfubc, đwtvqi vẫajtrn còjdzhn chưuauea vữramkng nêqifhn đwtvqưuauerymsc hai têqifhn trang đwtvqinh dìfmstu hai bêqifhn.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy nóogiui :

- Tầcvbdn đwtvqưuaueohkqng chủbmhe! Trờohkqi gióogiu tuyếstnzt thếstnzopugy, Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe bệjdzhnh tìfmstnh chưuauea khỏstnzi, đwtvqásjahng lẽfmst khôogiung nêqifhn ra tiễvjbkn tậgxlyn đwtvqâqmzzy...

Đlhzaoạkfubn Hồokspn Tiêqifhu Tầcvbdn Kýmkvl cốgxly nởtxmv nụlhzauaueohkqi chắgolap tay nóogiui :

- Cầcvbdu mong Bang chủbmheopug chưuaue vịkvfh đwtvqi chuyếstnzn nàopugy thàopugnh côogiung, nhanh chóogiung trởtxmv vềzmuo.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy đwtvqásjahp :

- Nhấvutkt đwtvqkvfhnh chúrjlhng tôogiui sẽfmst thắgolang lợrymsi trởtxmv vềzmuo. Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe cứcmyhtxmv nhàopugqifhn tâqmzzm tĩonllnh dưuaueczgpng cho mau chóogiung bìfmstnh phụlhzac. Ba vịkvfh Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe! Xin từvrfi biệjdzht!

ogiui xong phấvutkt tay ra lệjdzhnh :

- Xuấvutkt phásjaht!

Mấvutky chụlhzac kỵjcfuonll ra roi.

bqbdm mưuaueơjoili con tuấvutkn mãxufcqmzzng cấvutkt tiếstnzng hýmkvl vang rồokspi tung vóogiuopugm tuyếstnzt bắgolan lêqifhn trắgolang xóogiua, rờohkqi khỏstnzi đwtvqkfubi môogiun Hồokspi Nhạkfubn sơjoiln trang rầcvbdm rậgxlyp phi ra quan lộkxpr nhằbwqvm hưuaueramkng Tâqmzzy bắgolac tiếstnzn phásjaht.

Binh khífccoogiue lêqifhn sásjahng trong ásjahnh sásjahng ban mai...

Ba vịkvfh Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe Tiếstnzu Diệjdzhn Phậgxlyt Thu Nguyệjdzht đwtvqkfubi sưuaue, Đlhzaoạkfubn Hồokspn Tiêqifhu Tầcvbdn Kýmkvlopug Thanh Diệjdzhp Tầcvbdn Nhu Nhu đwtvqcmyhng lặaetyng nhìfmstn theo cho đwtvqếstnzn khi đwtvqopugn thiếstnzt kỵjcfu đwtvqi khuấvutkt.

* * * * *

Lầcvbdn nàopugy Lãxufcnh Vâqmzzn bang đwtvqếstnzn tham gia cuộkxprc ưuaueramkc vớramki Thiêqifhn Thủbmhe Nhưuaue Lai Ôrspp Trưuaueohkqng Viễvjbkn vàopug phásjahi Nam Cưuaueơjoilng, ngoàopugi Bang chủbmhe Ngọadjic Diệjdzhn Tu La Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy vàopug vịkvfh quýmkvl khásjahch Đlhzakfubi Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfpsjahch Liệjdzht Hàopugnh, bộkxpr thuộkxprc gồokspm cóogiu Giásjahm đwtvqưuaueohkqng Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe, Básjaht Týmkvl Thầcvbdn Sásjaht Cốgxly Tửramk Quâqmzzn, Hìfmstnh đwtvqưuaueohkqng Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe Thấvutkt Sásjaht Kiếstnzm Ngôogiu Nam Vâqmzzn, Lễvjbk đwtvqưuaueohkqng Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe Hắgolac Thủbmhey Nhấvutkt Tuyệjdzht Tôogiun Hàopugn.

Trong Nộkxpri Tam đwtvqưuaueohkqng cóogiu hai vịkvfh tham gia gồokspm Cửramku Tiếstnzt đwtvqưuaueohkqng Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe Sinh Tửramk Phásjahn Quan Chữramk Thiêqifhn Nhẫajtrn vàopug Giásjaho Trúrjlhc đwtvqưuaueohkqng Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe Song Liêqifhn Chưuauetxmvng Tốgxlyng Phi.

Trong Ngoạkfubi Tam đwtvqưuaueohkqng thìfmst chỉfmstogiu mộkxprt vịkvfh tham dựnlcy chiếstnzn dịkvfhch làopug Bạkfubch Hổkiul đwtvqưuaueohkqng Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe Kim Luâqmzzn Thạkfubch Lỗpwbe, còjdzhn hai vịkvfh Hỏstnza Long đwtvqưuaueohkqng Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe Tiếstnzu Diệjdzhn Phậgxlyt Thu Nguyệjdzht đwtvqkfubi sưuaueopug Phùqmzz Dung đwtvqưuaueohkqng Đlhzaưuaueohkqng chủbmhe Thanh Diệjdzhp Tầcvbdn Nhu Nhu nhậgxlyn trọadjing trásjahch ởtxmv lạkfubi quảxxfpn lýmkvl sựnlcy vụlhza củbmhea bổkiuln bang vàopug chăbqbdm sóogiuc đwtvqiềzmuou trịkvfh cho hai bệjdzhnh nhâqmzzn Đlhzaoạkfubn Hồokspn Tiêqifhu Tầcvbdn Kýmkvlopug Bạkfubch Nhạkfubn Bạkfubch Thúrjlhy Bìfmstnh.

Hai vịkvfh Đlhzakfubi hộkxpr phásjahp Thiếstnzt Dựnlcyc Kim Tinh Ngũglussjahch Tu vàopug Lựnlcyc Bạkfubt Cửramku Nhạkfubc Du Đlhzakfubi Nguyêqifhn theo Hìfmstnh đwtvqưuaueohkqng chủbmhe Thấvutkt Sásjaht Kiếstnzm Ngôogiu Nam Vâqmzzn lĩonllnh ấvutkn tiêqifhn phong.

Đlhzajdzh tửramkogiu hai mưuaueơjoili cao thủbmhe trong Hồokspng Câqmzzn đwtvqkxpri vàopug hai mưuaueơjoili vịkvfhuaueơjoilng chủbmhe từvrfisjahc đwtvqưuaueohkqng.

Lựnlcyc lưuauerymsng lầcvbdn nàopugy đwtvqôogiung hơjoiln lầcvbdn trưuaueramkc lạkfubi tậgxlyp trung vớramki nhau, khífcco thếstnz rầcvbdm rộkxpr bộkxpri phầcvbdn.

Thửramkuauetxmvng tưuauerymsng mưuaueohkqi đwtvqkfubi cao thủbmhelbcwqmzzm danh lừvrfing thiêqifhn hạkfub tậgxlyp trung mộkxprt chỗpwbe gồokspm Thiêqifhn hạkfub đwtvqjdzh nhấvutkt cao thủbmhe Ngọadjic Diệjdzhn Tu La Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy, Tásjahi Ngoạkfubi song tôogiun, Ngũglus Đlhzaàopugi đwtvqjdzh nhấvutkt cao thủbmhe, Quan Đlhzaôogiung đwtvqjdzh nhấvutkt cao thủbmhe, cựnlcyu Minh chủbmhe lụlhzac lâqmzzm Song Liêqifhn Chưuauetxmvng Tốgxlyng Phi...

Nghe danh màopug Nam Cưuaueơjoilng phásjahi khôogiung kinh hồokspn vỡczgp mậgxlyt mớramki kỳoiom!

Đlhzaopugn kỵjcfuonllbqbdm mưuaueơjoili ngưuaueohkqi cưuaueczgpi trêqifhn nhữramkng con tuấvutkn mãxufc tung vóogiu nhưuaue bay trêqifhn quan đwtvqkfubo phủbmhe đwtvqcvbdy tuyếstnzt trắgolang...

Song Liêqifhn Chưuauetxmvng Tốgxlyng Phi vừvrfia đwtvqi vừvrfia bàopugn chuyệjdzhn rấvutkt sôogiui nổkiuli vớramki Kim Luâqmzzn Thạkfubch Lỗpwbe vềzmuo chuyếstnzn đwtvqi vừvrfia rồokspi củbmhea Bang chủbmhe đwtvqếstnzn Thiếstnzu Lâqmzzm tựnlcy, vàopug thâqmzzn thếstnz củbmhea vịkvfh quásjahi kiệjdzht Đlhzakfubi Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfpsjahch Liệjdzht Hàopugnh, ghen tỵjcfu vớramki Lựnlcyc Bạkfubt Cửramku Nhạkfubc Du Đlhzakfubi Nguyêqifhn làopugogiuuaue phụlhza tham gia vàopugo đwtvqopugn viễvjbkn chinh củbmhea Lãxufcnh Vâqmzzn bang.

Thấvutkt Sásjaht Kiếstnzm Ngôogiu Nam Vâqmzzn đwtvqlbcw hai vịkvfh Hộkxpr phásjahp đwtvqi trưuaueramkc, ghìfmstm ngựnlcya lạkfubi đwtvqi song hàopugnh vớramki Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy, cưuaueohkqi nóogiui :

- Chuyếstnzn nàopugy nhờohkq Bạkfubch côogiuuaueơjoilng đwtvqưuauerymsc chữramka làopugnh đwtvqkxprc thưuaueơjoilng màopug Bang chủbmhe thoảxxfpi másjahi ra rấvutkt nhiềzmuou, thậgxlyt đwtvqásjahng mừvrfing!

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy cưuaueohkqi đwtvqásjahp :

- Khôogiung giấvutku gìfmst Ngôogiu huynh, tiểlbcwu đwtvqjdzh chuyếstnzn nàopugy đwtvqi quảxxfp thậgxlyt rấvutkt thoảxxfpi másjahi. Chỉfmst vớramki mộkxprt ýmkvl niệjdzhm duy nhấvutkt làopug thắgolang trậgxlyn nàopugy.

Ngôogiu Nam Vâqmzzn nóogiui vớramki giọadjing tin tưuauetxmvng :

- Ty chứcmyhc tin chắgolac lựnlcyc lưuauerymsng củbmhea chúrjlhng ta dưuaue sứcmyhc đwtvqègxly bẹkiulp bọadjin tặaetyc nhâqmzzn ởtxmv Nam Cưuaueơjoilng.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy gậgxlyt đwtvqcvbdu :

- Tuy biếstnzt rằbwqvng sẽfmst gặaetyp khôogiung ífccot khóogiu khăbqbdn, nhưuaueng tiểlbcwu đwtvqjdzhglusng tuyệjdzht đwtvqgxlyi tin vàopugo thắgolang lợrymsi.

* * * * *

Đlhzaopugn thiếstnzt kỵjcfu phi từvrfisjahng đwtvqếstnzn quásjah trưuauea khôogiung nghỉfmst.

Trờohkqi đwtvqcvbdy tuyếstnzt, ngựnlcya phi khôogiung nhanh lắgolam nêqifhn tranh thủbmhe đwtvqi vàopugo ban trưuauea đwtvqzmuo phòjdzhng bãxufco tuyếstnzt cóogiu thểlbcwgxlyp đwtvqếstnzn bấvutkt cứcmyhrjlhc nàopugo.

Chuyếstnzn đwtvqi làopug tham dựnlcy ưuaueramkc hộkxpri nêqifhn khôogiung cầcvbdn bífcco mậgxlyt, nhưuaueng đwtvqếstnzn cásjahc trấvutkn, vìfmst đwtvqôogiung ngưuaueohkqi nêqifhn Básjaht Týmkvl Thầcvbdn Sásjaht Cốgxly Tửramk Quâqmzzn khôogiung trúrjlh đwtvqiếstnzm màopug nghỉfmsttxmvsjahc Phâqmzzn đwtvqàopug.

Sau tásjahm ngàopugy thìfmst đwtvqãxufc tớramki gầcvbdn Thanh Ngôogiujoiln.

sjahch châqmzzn núrjlhi chừvrfing ba dặaetym, đwtvqopugn nhâqmzzn mãxufcxufcnh Vâqmzzn bang dừvrfing lạkfubi trêqifhn mộkxprt ngọadjin đwtvqokspi thấvutkp.

Thanh Ngôogiujoiln késwwyo dàopugi ưuaueramkc chừvrfing mưuaueohkqi dặaetym, đwtvqfmstnh núrjlhi khásjah đwtvqzmuou nhau tạkfubo thàopugnh mộkxprt màopugu xanh básjaht ngásjaht.

rjlhi cao dẫajtrn vềzmuo phífccoa Bắgolac, cuốgxlyi cùqmzzng cóogiu mộkxprt ngọadjin núrjlhi lớramkn, nhôogiu cao hẳfccon lêqifhn.

uaueramki châqmzzn núrjlhi quásjahi thạkfubch đwtvqcmyhng nhấvutkp nhôogiu suốgxlyt từvrfi bắgolac vàopugo nam, nêqifhn nhìfmstn cảxxfprjlhi giốgxlyng nhưuaue mộkxprt con rếstnzt khổkiulng lồoksp đwtvqang bòjdzhqifhn hưuaueramkng Bắgolac.

ogiu lẽfmstsjahi têqifhn Lữramk Nhẫajtrn sơjoiln cũglusng từvrfifmstnh dásjahng củbmhea nóogiuopug ra.

Giásjahm Đlhzaưuaueohkqng chủbmhesjaht Týmkvl Thầcvbdn Sásjaht Cốgxly Tửramk Quâqmzzn giụlhzac ngựnlcya tớramki gầcvbdn Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy hỏstnzi :

- Bang chủbmhe, chúrjlhng ta cóogiu hỏstnzi đwtvqưuaueohkqng tớramki Hắgolac Thạkfubch Lĩonllnh khôogiung?

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy lắgolac đwtvqcvbdu :

- Thanh Ngôogiujoiln khôogiung phảxxfpi làopug ngọadjin núrjlhi lớramkn. Cứcmyh chờohkq đwtvqgxlyi phưuaueơjoilng hiệjdzhn thâqmzzn rồokspi sẽfmstogiui.

Thấvutkt Sásjaht Kiếstnzm Ngôogiu Nam Vâqmzzn cùqmzzng hai vịkvfh Hộkxpr phásjahp do thásjahm khu vựnlcyc xung quanh mộkxprt lúrjlhc rồokspi quay vềzmuo bẩramkm básjaho :

- Khảxxfpi bẩramkm Bang chủbmhe, phífccoa trưuaueramkc chừvrfing nửramka dặaetym cóogiu dấvutku vếstnzt mộkxprt sốgxly ngưuaueohkqi vừvrfia đwtvqi khỏstnzi.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy hỏstnzi :

- Họadjiogiu đwtvqôogiung khôogiung? Đlhzai bộkxpr hay phi ngựnlcya?

Thiếstnzt Dựnlcyc Kim Tinh Ngũglussjahch Tu đwtvqásjahp :

- Chừvrfing dưuaueramki hai mưuaueơjoili ngưuaueohkqi, đwtvqzmuou cưuaueczgpi ngựnlcya. Dấvutku tuyếstnzt đwtvqlbcw lạkfubi còjdzhn mớramki, cóogiu lẽfmst chúrjlhng mớramki bỏstnz đwtvqi khỏstnzi đwtvqvutky chừvrfing mộkxprt nửramka canh giờohkq...

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy trầcvbdm ngâqmzzm nóogiui :

- Chúrjlhng ta từvrfi Hoàopugi Dưuaueơjoilng sơjoiln tớramki đwtvqâqmzzy côogiung khai theo ưuaueramkc, đwtvqgxlyi phưuaueơjoilng phásjaht hiệjdzhn básjahm theo hoặaetyc bốgxly trífcco mai phụlhzac làopug đwtvqiềzmuou dễvjbk hiểlbcwu. Đlhzaiềzmuou đwtvqásjahng ngạkfubc nhiêqifhn làopug đwtvqãxufc sắgolap tớramki đwtvqkvfha đwtvqiểlbcwm ưuaueramkc màopug vẫajtrn khôogiung nghe đwtvqkxprng tĩonllnh gìfmst. Thậgxlyt khóogiuopug đwtvqsjahn ra đwtvqkvfhch nhâqmzzn sẽfmstqmzzng thủbmhe đwtvqoạkfubn nàopugo?

Thấvutkt Sásjaht Kiếstnzm Ngôogiu Nam Vâqmzzn nóogiui :

- Theo ty chứcmyhc thấvutky, võlbcwqmzzm Quan ngoạkfubi nghe danh Song hung, Ngũglus tuyệjdzht, Nhấvutkt Nhưuaue Lai đwtvqzmuou kinh hồokspn bạkfubt vífccoa, nhưuaueng thựnlcyc chấvutkt chúrjlhng chỉfmstopug loàopugi chuộkxprt, giỏstnzi phụlhzac kífccoch đwtvqlbcw ásjahm toásjahn thôogiui! Khôogiung chừvrfing bâqmzzy giờohkq thấvutky chúrjlhng ta đwtvqãxufc trốgxlyn chạkfuby cảxxfp rồokspi!

Chợrymst Hắgolac Thủbmhey Nhấvutkt Tuyệjdzht Tôogiun Hàopugn cao giọadjing :

- Bang chủbmhe! Ởdruj châqmzzn núrjlhi Thanh Ngôogiujoiln xuấvutkt hiệjdzhn rấvutkt nhiềzmuou ngưuaueohkqi.

Chúrjlhng nhâqmzzn nghe nóogiui đwtvqzmuou nhìfmstn sang châqmzzn núrjlhi đwtvqgxlyi diệjdzhn.

Quảxxfp nhiêqifhn trong đwtvqásjahm quásjahi thạkfubch lớramkn dưuaueramki châqmzzn Thanh Ngôogiujoiln cóogiu mộkxprt đwtvqásjahm đwtvqôogiung ngưuaueohkqi lốgxly nhốgxly.

Thấvutkt Sásjaht Kiếstnzm Ngôogiu Nam Vâqmzzn hỏstnzi :

- Bng chủbmhe! Cóogiu chặaetyn chúrjlhng lạkfubi khôogiung?

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy lắgolac đwtvqcvbdu :

- Khỏstnzi cầcvbdn đwtvqâqmzzy làopug đwtvqkvfha bàopugn củbmhea Nam Cưuaueơjoilng chứcmyh khôogiung phảxxfpi Lạkfubc Nhạkfubn phong chúrjlhng ta đwtvqâqmzzu màopug chặaetyn?

Đlhzagxlyi phưuaueơjoilng còjdzhn cásjahch hơjoiln hai dặaetym, chẳfccong nhữramkng khôogiung nhậgxlyn đwtvqưuauerymsc ngưuaueohkqi màopug trang phụlhzac, dásjahng ngưuaueohkqi cũglusng lờohkq mờohkq khôogiung rõlbcw, chỉfmst thấvutky mộkxprt khốgxlyi đwtvqôogiung di đwtvqkxprng, nhưuaueng hìfmstnh nhưuaueopugm gìfmst đwtvqóogiu tạkfubi chỗpwbe chứcmyh khôogiung tiếstnzn sang bêqifhn nàopugy.

sjaht Týmkvl Thầcvbdn Sásjaht Cốgxly Tửramk Quâqmzzn ngạkfubc nhiêqifhn nóogiui :

- Hìfmstnh nhưuaue bọadjin chúrjlhng bốgxly trậgxlyn!

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy quan sásjaht mộkxprt lúrjlhc rồokspi ra lệjdzhnh :

- Hai vịkvfh Hộkxpr phásjahp lãxufcnh mưuaueohkqi võlbcwonll Hồokspng Câqmzzn đwtvqkxpri kiểlbcwm tra hai bêqifhn đwtvqưuaueohkqng hưuaueramkng sang Thanh Ngôogiujoiln, Giásjaho Trúrjlhc đwtvqưuaueohkqng Tốgxlyng đwtvqưuaueohkqng chủbmhe dẫajtrn mưuaueohkqi têqifhn đwtvqi đwtvqoạkfubn hậgxlyu, còjdzhn tấvutkt cảxxfp theo bổkiuln tọadjia!

ogiui xong dẫajtrn đwtvqcvbdu năbqbdm vịkvfh Hộkxpr phásjahp, Đlhzakfubi Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfpsjahch Liệjdzht Hàopugnh vàopug hai chụlhzac têqifhn Hưuaueơjoilng chủbmhe tiếstnzn lêqifhn.

Thiếstnzt Dựnlcyc Kim Tinh Ngũglussjahch Tu vàopug Lựnlcyc Bạkfubt Cửramku Nhạkfubc Du Đlhzakfubi Nguyêqifhn suấvutkt lãxufcnh mưuaueohkqi têqifhn võlbcwonll Hồokspng Câqmzzn đwtvqkxpri men theo sưuaueohkqn đwtvqokspi vừvrfia hàopugnh tiếstnzn vừvrfia quan sásjaht.

Song Liêqifhn Chưuauetxmvng Tốgxlyng Phi cùqmzzng mưuaueohkqi têqifhn võlbcwonll khásjahc trong Hồokspng Câqmzzn đwtvqkxpri ásjahn ngữramk phífccoa sau, chờohkq đwtvqopugn đwtvqi trưuaueramkc cásjahch xa hai mưuaueơjoili trưuauerymsng mớramki hàopugnh tiếstnzn.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy phi ngựnlcya dẫajtrn đwtvqcvbdu, Xífccoch Thủbmhe kim trưuauerymsng vàopug Tu La kiếstnzm mang chéswwyo sau lưuaueng, lúrjlhc nàopugo cũglusng trong tưuaue thếstnz sẵwnzvn sàopugng.

Khi nhậgxlyp vàopugo đwtvqkvfha giớramki Vâqmzzn Quýmkvl, chàopugng khôogiung cho phéswwyp mìfmstnh đwtvqưuauerymsc sơjoil suấvutkt, quyếstnzt tâqmzzm bằbwqvng mọadjii giásjah chiếstnzn thắgolang trậgxlyn nàopugy.

Đlhzaopugn thiếstnzt kỵjcfu xuốgxlyng hếstnzt ngọadjin đwtvqokspi hưuaueramkng sang dãxufcy Thanh Ngôogiujoiln.

sjahch châqmzzn núrjlhi mưuaueohkqi trưuauerymsng, Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy ghìfmstm cưuaueơjoilng dừvrfing ngựnlcya nhìfmstn lêqifhn.

Gầcvbdn ba chụlhzac kỵjcfuxufcglusng nhìfmstn sang châqmzzn núrjlhi.

uaueramki nhữramkng tảxxfpng quásjahi thạkfubch nhấvutkp nhôogiuogiu mấvutky chụlhzac quásjahi nhâqmzzn mặaetyt sơjoiln đwtvqstnz xanh loang lổkiul, đwtvqcvbdu cắgolam lôogiung chim, mắgolat hằbwqvm hằbwqvm nhìfmstn sang đwtvqopugn kỵjcfuonll ngưuaueohkqi hásjahn.

Bọadjin nàopugy lưuaueng đwtvqeo cung têqifhn, tay cầcvbdm mâqmzzu nhọadjin, tưuaueramkng mạkfubo têqifhn nàopugo têqifhn nấvutky trong rấvutkt hung ásjahc.

Trưuaueramkc đwtvqásjahm quásjahi thạkfubch làopug chífccon têqifhn quásjahi nhâqmzzn ăbqbdn mặaetyc kỳoiom dịkvfh, cao thấvutkp khásjahc nhau, giàopug trẻqmzz bấvutkt đwtvqokspng, trong đwtvqóogiuogiu mộkxprt nữramk nhâqmzzn.

Chỉfmstogiu chífccon ngưuaueohkqi nàopugy làopug khôogiung sơjoiln mặaetyt, nhưuaueng phầcvbdn đwtvqôogiung cũglusng làopug ngưuaueohkqi Miêqifhu.

Đlhzacmyhng trưuaueramkc tiêqifhn làopug mộkxprt lãxufco nhâqmzzn ngoàopugi bảxxfpy mưuaueơjoili tuổkiuli, dásjahng ngưuaueohkqi cao lớramkn, mắgolat cúrjlhglusi diềzmuou, mặaetyc ásjaho khoásjahc da hổkiul.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy quay lạkfubi nhìfmstn Básjaht Týmkvl Thầcvbdn Sásjaht Cốgxly Tửramk Quâqmzzn hỏstnzi :

- Cốgxly đwtvqưuaueohkqng chủbmhe! Lãxufco quásjahi nhâqmzzn mặaetyc ásjaho da hổkiul đwtvqóogiuogiu phảxxfpi làopug Ngũglus Toàopugn Đlhzakxprc Quâqmzzn khôogiung?

Cốgxly Tửramk Quâqmzzn gậgxlyt đwtvqcvbdu :

- Chífcconh phảxxfpi.

Ngũglus Toàopugn Đlhzakxprc Quâqmzzn phóogiung ásjahnh mắgolat xanh lègxlysjahng nhưuaue đwtvqiệjdzhn nhìfmstn Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy vàopug đwtvqokspng bọadjin.

Đlhzacmyhng sau lãxufco cóogiusjahm ngưuaueohkqi, trong đwtvqóogiuogiu mộkxprt trung niêqifhn phụlhza nhâqmzzn ăbqbdn mặaetyc diêqifhm dúrjlha.Thiêqifhn Thủbmhe Nhưuaue Lai Ôrspp Trưuaueohkqng Viễvjbkn vàopug huynh đwtvqjdzh Nam Cưuaueơjoilng song hung.

Lỗpwbe Ba Cásjahch đwtvqãxufcopugnh vếstnzt thưuaueơjoilng ởtxmv vai do bịkvfh Sinh Tửramk Phásjahn Quan Chữramk Thiêqifhn Nhẫajtrn đwtvqásjahnh gãxufcy xưuaueơjoilng ba thásjahng trưuaueramkc, mắgolat gằbwqvm gằbwqvm nhìfmstn đwtvqgxlyi phưuaueơjoilng chỉfmst chựnlcyc xuấvutkt thủbmhe ngay.

ogiu mộkxprt đwtvqiềzmuou lạkfubqmzzng làopug trong bọadjin đwtvqcvbdu trâqmzzu mặaetyt ngựnlcya nàopugy khôogiung cóogiu ngưuaueohkqi nàopugo củbmhea lụlhzac lâqmzzm Giang Bắgolac.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy nghĩonll thầcvbdm :

- Xem ra chífccon ngưuaueohkqi nàopugy làopug toàopugn bộkxpr tinh anh củbmhea Nam Cưuaueơjoilng phásjahi, Ngũglus Toàopugn Đlhzakxprc Quâqmzzn Hásjahch Gia Khang vàopug Song hung, Ngũglus tuyệjdzht, Nhấvutkt Nhưuaue Lai rồokspi!

uaueramkt mắgolat nhìfmstn qua tìfmstnh hìfmstnh xong, Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy phấvutkt roi ra hiệjdzhu rồokspi dung ngựnlcya tớramki cásjahch đwtvqgxlyi phưuaueơjoilng hai trưuauerymsng thìfmst dừvrfing lạkfubi nhảxxfpy xuốgxlyng.

Hai mưuaueơjoili sásjahu ngưuaueohkqi còjdzhn lạkfubi cũglusng nhấvutkt loạkfubt xuốgxlyng ngựnlcya Song phưuaueơjoilng hằbwqvm hằbwqvm nhìfmstn nhau mộkxprt lúrjlhc ásjahnh mắgolat hoàopugn toàopugn khôogiung cóogiu chúrjlht thiệjdzhn cảxxfpm nàopugo, khôogiung ai lêqifhn tiếstnzng trưuaueramkc.

Rấvutkt lâqmzzu sau, lãxufco nhâqmzzn khoásjahc ásjaho da hổkiul mớramki bưuaueramkc lêqifhn hai bưuaueramkc, hừvrfi mộkxprt tiếstnzng nóogiui :

- Rấvutkt tốgxlyt! Quảxxfp nhiêqifhn cásjahc ngưuaueơjoili đwtvqếstnzn đwtvqúrjlhng hẹkiuln.

fmst đwtvqgxlyi phưuaueơjoilng khôogiung chàopugo, Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy khôogiung việjdzhc gìfmst phảxxfpi hàopugnh lễvjbk trưuaueramkc, lạkfubnh lùqmzzng đwtvqásjahp :

- Đlhzaưuaueơjoilng nhiêqifhn! Lãxufcnh Vâqmzzn bang xưuauea nay đwtvqãxufc hẹkiuln tấvutkt đwtvqếstnzn vàopug đwtvqếstnzn tấvutkt thắgolang!

Thásjahi đwtvqkxpropug lờohkqi nóogiui cuồokspng ngạkfubo củbmhea chàopugng làopugm bọadjin ngưuaueohkqi củbmhea Nam Cưuaueơjoilng phásjahi đwtvqzmuou tỏstnz ra phẫajtrn nộkxpr.

Sau lưuaueng lãxufco nhâqmzzn nàopugy nhảxxfpy phắgolat ra bốgxlyn têqifhn hásjahn tửramk chừvrfing trêqifhn dưuaueramki năbqbdm mưuaueơjoili tuổkiuli nhưuaueng trong cùqmzzng hàopugng lạkfubi cóogiu mộkxprt lãxufco nhâqmzzn chừvrfing sásjahu mưuaueơjoili tuổkiuli chặaetyn lạkfubi nóogiui :

- Bốgxlyn vịkvfhfmstnh tĩonllnh mộkxprt chúrjlht!

xufco nàopugy mìfmstnh bậgxlyn hoàopugng y, mặaetyt vuôogiung miệjdzhng rộkxprng, dásjahng ngưuaueohkqi rấvutkt uy vũglus.

Hoàopugng y lãxufco nhâqmzzn ngăbqbdn bốgxlyn têqifhn hásjahn tửramk xong giọadjing cấvutkt giọadjing sang sảxxfpng nhưuaue chuôogiung nóogiui :

- Lâqmzzu nay nghe danh Lãxufcnh Vâqmzzn bang hoàopugnh hàopugnh básjah đwtvqkfubo, chẳfccong coi ngưuaueohkqi củbmhea cásjahc môogiun phásjahi khásjahc ra gìfmst, hôogium nay gặaetyp mặaetyt mớramki biếstnzt lờohkqi đwtvqokspn củbmhea thiêqifhn hạkfub quảxxfp khôogiung sai!

xufco dừvrfing lạkfubi mộkxprt lúrjlhc, phásjaht tia mắgolat đwtvqcvbdy phẫajtrn nộkxpr nhìfmstn sang Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy, hỏstnzi :

- Cásjahc hạkfub tấvutkt làopug Ngọadjic Diệjdzhn Tu La Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy Bộkxprc Dưuaueơjoilng bang chủbmhe?

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy bìfmstnh thảxxfpn gậgxlyt đwtvqcvbdu :

- Khôogiung sai!

Hoàopugng y lãxufco nhâqmzzn hừvrfi mộkxprt tiếstnzng nóogiui :

- Ngọadjic Diệjdzhn Tu La! Chỉfmst tiếstnzc rằbwqvng hôogium nay cásjahc ngưuaueơjoili tìfmstm đwtvqếstnzn đwtvqâqmzzy làopug sai chỗpwbe rồokspi! Bọadjin giásjah ásjaho túrjlhi cơjoilm ởtxmv Trung Nguyêqifhn cóogiu thểlbcwrjlhi đwtvqcvbdu đwtvqlbcwsjahc hạkfub tựnlcy do mặaetyc sứcmyhc tung hoàopugnh, nhưuaueng phásjahi Nam Cưuaueơjoilng thìfmst khôogiung phảxxfpi nơjoili ngưuaueơjoili cóogiu thểlbcwopugm mưuauea làopugm gióogiu!

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy chợrymst ngửramka mặaetyt cấvutkt mộkxprt tràopugng cuồokspng tiếstnzu, sau đwtvqóogiu mớramki nhìfmstn hoàopugng y lãxufco nhâqmzzn hỏstnzi :

- Cásjahc hạkfubopug ai? Dásjahm nóogiui lờohkqi đwtvqkfubi ngôogiun nhưuaue thếstnz tấvutkt làopug ngưuaueohkqi rấvutkt lừvrfing danh ởtxmv Nam Cưuaueơjoilng nàopugy?

Hoàopugng y lãxufco nhâqmzzn thấvutky Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy ngạkfubo mạkfubn nhưuaue thếstnzglusng khôogiung tứcmyhc giậgxlyn, vẫajtrn cưuaueohkqi nóogiui :

- Nóogiui rằbwqvng uy danh lừvrfing lẫajtry Nam Cưuaueơjoilng thìfmst khôogiung dásjahm, nhưuaueng cóogiu lẽfmst nhâqmzzn sĩonll Trung Nguyêqifhn cũglusng khôogiung ífccot ngưuaueohkqi biếstnzt đwtvqếstnzn danh hiệjdzhu Giang Đlhzaqifhu Phífcco Thàopugnh.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy chợrymst quásjaht lêqifhn :

- Cúrjlht ngay! Ởdruj đwtvqâqmzzy khôogiung cóogiu chỗpwbe cho hạkfubng nhãxufci nhéswwyp ngưuaueơjoili đwtvqaetyt miệjdzhng vàopugo đwtvqâqmzzu!

Bọadjin ngưuaueohkqi Nam Cưuaueơjoilng phásjahi nghe quásjaht, lúrjlhc đwtvqcvbdu đwtvqcmyhng sữramkng ra, lúrjlhc sau bừvrfing bừvrfing phẫajtrn nộkxpr.

Thựnlcyc ra hoàopugng y lãxufco nhâqmzzn vừvrfia tựnlcyuaueng Giang Đlhzaqifhu Phífcco Thàopugnh làopug ngưuaueohkqi đwtvqcmyhng đwtvqcvbdu trong Nam Cưuaueơjoilng ngũglus tuyệjdzht, chẳfccong nhữramkng danh lừvrfing khắgolap Quan ngoạkfubi Song hung, Ngũglus tuyệjdzht, Nhấvutkt Nhưuaue Lai màopug giang hồoksp Trung Nguyêqifhn chẳfccong mấvutky ai khôogiung biếstnzt.

Bịkvfh Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy lăbqbdng nhụlhzac, Giang Đlhzaqifhu Phífcco Thàopugnh giậgxlyn đwtvqếstnzn nỗpwbei mặaetyt tásjahi méswwyt, cảxxfp ngưuaueohkqi run lêqifhn tưuauetxmvng nhưuaue sắgolap ngãxufc.

Mộkxprt đwtvqkfubi hásjahn chừvrfing năbqbdm mưuaueơjoili tuổkiuli râqmzzu quai nóogiun phủbmhe nửramka mặaetyt, mìfmstnh bậgxlyn hắgolac y chợrymst gàopugo lêqifhn :

- Lãxufcnh Vâqmzzn bang làopug thứcmyh chóogiu đwtvqqmzzfmst? Đlhzalbcw xem Hắgolac Ưaetyng Ôrspp Phásjaht Tiêqifhn ta chôogiun vùqmzzi uy danh củbmhea cásjahc ngưuaueơjoili.

Dứcmyht lờohkqi bổkiul tớramki vung chưuauetxmvng đwtvqásjahnh ra.

fmstnh khífcco lậgxlyp tứcmyhc nổkiuli lêqifhn nhưuaueogiung bãxufco ậgxlyp tớramki, khôogiung chỉfmst nhằbwqvm vàopugo Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy màopugfccoch đwtvqếstnzn nhữramkng ngưuaueohkqi xung quanh.

Chờohkq khi chưuauetxmvng kìfmstnh sắgolap đwtvqásjahnh trúrjlhng ngưuaueohkqi Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy, từvrfi sau lưuaueng chàopugng mớramki cóogiu mộkxprt ngưuaueohkqi vung chưuauetxmvng đwtvqásjahnh ra tiếstnzp chiêqifhu.

Chỉfmst nghe bìfmstnh mộkxprt tiếstnzng lớramkn, đwtvqkfubi hásjahn râqmzzu quai óogiun tựnlcyuaueng làopug Hắgolac Ưaetyng Ôrspp Phásjaht Tiêqifhn bịkvfh chấvutkn lùqmzzi ba bưuaueramkc!

Ngưuaueohkqi phásjaht chưuauetxmvng nghêqifhnh đwtvqkvfhch phífccoa Lãxufcnh Vâqmzzn bang chỉfmst chao đwtvqxxfpo đwtvqôogiui vai mấvutky cásjahi rồokspi đwtvqcmyhng nguyêqifhn.

Quầcvbdn ma nhìfmstn sang, thấvutky ngưuaueohkqi vừvrfia xuấvutkt thủbmheopug mộkxprt lãxufco nhâqmzzn cao gầcvbdy, da đwtvqen kịkvfht.

Ngưuaueohkqi đwtvqóogiu khôogiung ai khásjahc, chífcconh làopug Lễvjbk đwtvqưuaueohkqng Đlhzaưuaueohkqng chủbmhexufcnh Vâqmzzn bang Hắgolac Thủbmhey Nhấvutkt Tuyệjdzht Tôogiun Hàopugn!

Vịkvfhopugy khôogiung xa lạkfubfmst vớramki cásjahc nhâqmzzn vậgxlyt Quan ngoạkfubi, đwtvqưuauerymsc tềzmuo danh trong Tásjahi Ngoạkfubi Song Tỏstnza.

Hắgolac Ưaetyng Ôrspp Phásjaht Tiêqifhn làopugxufco nhịkvfh trong Nam Cưuaueơjoilng ngũglus tuyệjdzht, tífcconh tìfmstnh thôogiu lỗpwbeopug rấvutkt hung bạkfubo.

Sau khi phásjaht mộkxprt chiêqifhu bịkvfh thiệjdzht thòjdzhi, têqifhn nàopugy mớramki nhưuaueramkn mắgolat nhìfmstn đwtvqgxlyi phưuaueơjoilng kêqifhu lêqifhn :

- Truy Hồokspn chưuauetxmvng! Thìfmst ra cásjahc hạkfubopug Hắgolac Thủbmhey Nhấvutkt Tuyệjdzht Tôogiun lãxufco quásjahi!

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy lạkfubi nóogiui :

- Nếstnzu ngưuaueơjoili biếstnzt lợrymsi hạkfubi thìfmst mau cúrjlht khỏstnzi đwtvqâqmzzy đwtvqi!

qifhn biếstnzt Hắgolac Ưaetyng Ôrspp Phásjaht Tiêqifhn thủbmhe đwtvqoạkfubn ásjahc đwtvqkxprc nhấvutkt trong Nam Cưuaueơjoilng ngũglus tuyệjdzht, thủbmhe đwtvqoạkfubn tàopugn bạkfubo vàopug bụlhzang dạkfub hẹkiulp hòjdzhi đwtvqgxly kỵjcfuqifhn ởtxmv Miêqifhu Cưuaueơjoilng khôogiung ai dásjahm dâqmzzy vàopugo têqifhn nàopugy.

Hai mưuaueơjoili năbqbdm chưuauea từvrfing bịkvfh nhụlhzac nhưuaue thếstnz bao giờohkq, sắgolac mặaetyt Hắgolac Ưaetyng Ôrspp Phásjaht Tiêqifhn từvrfisjahi nhợrymst chuyểlbcwn qua màopugu gan lợrymsn sau đwtvqóogiu đwtvqstnz bừvrfing, hai hàopugm răbqbdng nghiếstnzn chặaetyt vàopugo nhau canh cásjahch nghe màopug phásjaht sợryms.

Hiểlbcwn nhiêqifhn hắgolan đwtvqang chuẩramkn bịkvfh liềzmuou mạkfubng.

xufco nhâqmzzn đwtvqcmyhng hàopugng đwtvqcvbdu mặaetyc ásjaho da hổkiulogiui nhỏstnz vớramki Hắgolac Ưaetyng Ôrspp Phásjaht Tiêqifhn mấvutky câqmzzu.

qifhn nàopugy đwtvqang nổkiuli giậgxlyn đwtvqùqmzzng đwtvqùqmzzng nghe nóogiui néswwyn giậgxlyn lùqmzzi lạkfubi, nhưuaueng vẫajtrn đwtvqưuauea mắgolat hậgxlym hựnlcyc nìfmstn sang Hắgolac Thủbmhey Nhấvutkt Tuyệjdzht Tôogiun Hàopugn.

xufci đwtvqếstnzn lúrjlhc nàopugy Thiêqifhn Thủbmhe Nhưuaue Lai Ôrspp Trưuaueohkqng Viễvjbkn mớramki bưuaueramkc lêqifhn, chấvutkp tay hưuaueramkng sang Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy nóogiui :

- Quýmkvl bang từvrfi xa đwtvqếstnzn bổkiuln đwtvqkvfha, tấvutkt làopug theo lờohkqi ưuaueramkc củbmhea tạkfubi hạkfub ba thásjahng trưuaueramkc.

Nhưuaueng dịkvfha đwtvqiểlbcwm quy đwtvqkvfhnh làopug tạkfubi Hắgolac Thạkfubch Lĩonllnh. Hy vọadjing cásjahc vịkvfh khôogiung vìfmst nhữramkng tranh chấvutkp nhỏstnz nhặaetyt màopug sinh ra hỗpwben chiếstnzn trưuaueramkc khi tớramki vịkvfh trífcco đwtvqãxufc đwtvqkvfhnh.

Thiêqifhn Thủbmhe Nhưuaue Lai Ôrspp Trưuaueohkqng Viễvjbkn nóogiui năbqbdng cóogiumkvl, cửramk chỉfmst ôogiun hòjdzha, mặaetyc dùqmzz trong lòjdzhng chưuauea biếstnzt sao nhưuaueng ngoàopugi mặaetyt khásjahc hẳfccon bọadjin vũglus phu Nam Cưuaueơjoilng ngũglus tuyệjdzht.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy gậgxlyt đwtvqcvbdu đwtvqásjahp :

- Tạkfubi hạkfubglusng nghĩonll thếstnz.

Chỉfmst mấvutky câqmzzu nóogiui màopugfmstnh cảxxfpnh kiếstnzm phásjaht cung giưuaueơjoilng lậgxlyp tứcmyhc lắgolang dịkvfhu hẳfccon xuốgxlyng.

Thêqifhn Thủbmhe Nhưuaue Lai Ôrspp Trưuaueohkqng Viễvjbkn chỉfmst tay sang lãxufco nhâqmzzn mặaetyc ásjaho da hổkiul giớramki thiệjdzhu :

- Vịkvfhopugy làopug Chưuauetxmvng môogiun nhâqmzzn củbmhea Nam Cưuaueơjoilng phásjahi, nhâqmzzn xưuaueng Ngũglus Toàopugn Đlhzakxprc Quâqmzzn Hásjahch Gia Khang Hásjahch lãxufco nhâqmzzn gia.

rjlhc đwtvqóogiu Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy mớramki ôogium quyềzmuon nóogiui :

- Nguyêqifhn tôogiun giásjahopug Ngũglus Toàopugn Đlhzakxprc Quâqmzzn danh chấvutkn giang hồoksp, tạkfubi hạkfub thấvutkt lễvjbk!

Ngũglus Toàopugn Đlhzakxprc Quâqmzzn cũglusng chắgolap tay, lạkfubnh lùqmzzng đwtvqásjahp :

- Khôogiung dásjahm!

Thiêqifhn Thủbmhe Nhưuaue Lai Ôrspp Trưuaueohkqng Viễvjbkn lạkfubi chỉfmst tay ra hàopugng sau giớramki thiệjdzhu tiếstnzp.

Trừvrfi Giang Đlhzaqifhu Phífcco Thàopugnh vàopug Hắgolac Ưaetyng Ôrspp Phásjaht Tiêqifhn dãxufc tựnlcyuaueng têqifhn, y chỉfmst sang ngưuaueohkqi thứcmyh ba làopug mộkxprt trung niêqifhn nhâqmzzn trắgolang trẻqmzzo, dásjahng ngưuaueohkqi thanh túrjlhogiui :

- Vịkvfh huynh đwtvqàopugi nàopugy làopug Bạkfubch Hạkfubc Trầcvbdn Thiếstnzu Thanh, lãxufco tam trong Nam Cưuaueơjoilng ngũglus tuyệjdzht.

Sau đwtvqóogiu chỉfmst sang đwtvqkfubi hásjahn thứcmyhuaue :

- Còjdzhn đwtvqâqmzzy làopug Thanh Bằbwqvng Bốgxly Lạkfubc Hùqmzzng Bốgxly huynh, lãxufco tứcmyh trong Nam Cưuaueơjoilng ngũglus tuyệjdzht.

Khi chỉfmst sang nhâqmzzn vậgxlyt cuốgxlyi cùqmzzng trong Ngũglus tuyệjdzht làopug trung niêqifhn thiếstnzu phụlhza thìfmstogiu ta chợrymst cưuaueohkqi khanh khásjahch nóogiui :

- Đlhzalbcwogiui tựnlcy giớramki thiệjdzhu vớramki cásjahc vịkvfh bằbwqvng hữramku Trung Nguyêqifhn cũglusng đwtvqưuauerymsc, khôogiung phiềzmuon đwtvqếstnzn Ôrspp huynh đwtvqâqmzzu!

Rồokspi hưuaueramkng sang Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy nhásjahy mắgolat đwtvqcvbdy tìfmstnh tứcmyh, nghiêqifhng mìfmstnh uốgxlyn môogiung hàopugnh mộkxprt lễvjbkogiui :

- Tiệjdzhn thiếstnzp têqifhn làopug Hạkfub Hầcvbdu Ngọadjic, khásjahch khásjahch... cásjahc bằbwqvng hữramku trong giang hồoksp đwtvqaetyt cho trásjahc hiệjdzhu làopug Kim Phưuauerymsng Hoàopugng. Tuy nhiêqifhn nếstnzu mỹnomo hiệjdzhu đwtvqóogiu so vớramki Ngọadjic Diệjdzhn Tu La thìfmstjdzhn késwwym xa.

Chúrjlhng nhâqmzzn Lãxufcnh Vâqmzzn bang thấvutky lãxufco ngũglus trong Nam Cưuaueơjoilng ngũglus tuyệjdzht Kim Phưuauerymsng Hoàopugng Hạkfub Hầcvbdu Ngọadjic lẳfccong lơjoilogiung khai quyếstnzn rũglus Bang chủbmhe củbmhea mìfmstnh nhưuaue thếstnz đwtvqzmuou tựnlcyuaueohkqi thầcvbdm, nghĩonll bụlhzang :

- Côogiuxxfpopugy thậgxlyt trơjoil trásjaho!

Thấvutkt Sásjaht Kiếstnzm Ngôogiu Nam Vâqmzzn cưuaueohkqi nóogiui :

- Hạkfub Hầcvbdu côogiuuaueơjoilng! Giọadjing thásjahnh thóogiut củbmhea côogiuopugm ngưuaueohkqi ta khôogiung dásjahm nghe nhiềzmuou! Nhìfmstn dásjahng đwtvqi uyểlbcwn chuyểlbcwn củbmhea côogiuuaueơjoilng ngưuaueohkqi trầcvbdn tụlhzac nhưuaue tạkfubi hạkfub khôogiung dásjahm ngắgolam mãxufci...

Khôogiung biếstnzt trong đwtvqohkqi Kim Phưuauerymsng Hoàopugng Hạkfub Hầcvbdu Ngọadjic đwtvqãxufc từvrfing đwtvqưuauerymsc mộkxprt trang côogiung tửramk phong lưuaueu nhưuaue Thấvutkt Sásjaht Kiếstnzm dùqmzzng mỹnomo từvrfi nhưuaue thếstnz khen ngợrymsi khôogiung, nhưuaueng nghe câqmzzu nàopugy thìfmst khuôogiun mặaetyt tưuaueơjoili giãxufcn ra vớramki nụlhzauaueohkqi vôogiuqmzzng tưuaueơjoili tắgolan, hưuaueramkng sang Ngôogiu Nam Vâqmzzn nóogiui :

- Tưuaueramkng côogiung! Miệjdzhng củbmhea tưuaueramkng côogiung thậgxlyt dẻqmzzo làopugm tiệjdzhn thiếstnzp nghe cứcmyhqmzzng lâqmzzng nhưuaue đwtvqi trêqifhn chífccon tầcvbdng mâqmzzy! Khôogiung biếstnzt vịkvfh thưuaue phi nàopugo phảxxfpi lòjdzhng tưuaueramkng côogiung thậgxlyt diễvjbkm phúrjlhc!

Thấvutkt Sásjaht Kiếstnzm Ngôogiu Nam Vâqmzzn cốgxlyswwyn cơjoiln ásjahc cảxxfpm, nóogiui tiếstnzp :

- Tuy nhiêqifhn tạkfubi hạkfub muốgxlyn giảxxfpi thífccoch rõlbcwjoiln: ngưuaueohkqi ta khôogiung dásjahm nghe nhiềzmuou giọadjing nóogiui củbmhea côogiufmst sợryms lợrymsm mửramka, còjdzhn ngưuaueohkqi trầcvbdn gian khôogiung dásjahm nhìfmstn dásjahng đwtvqi vìfmst họadjia chăbqbdng cóogiu quỷflsr sứcmyhuaueramki đwtvqkvfha ngụlhzac mớramki chấvutkp nhậgxlyn dásjahng đwtvqi quásjahi gởtxmv đwtvqóogiu!

Kim Phưuauerymsng Hoàopugng Hạkfub Hầcvbdu Ngọadjic nghe tớramki đwtvqóogiu bỗpwbeng ngơjoil ngásjahc đwtvqcmyhng ngâqmzzy ra.

Chỉfmstsjaht sau, sựnlcy ngạkfubc nhiêqifhn biếstnzn thàopugnh cơjoiln phẫajtrn nộkxpr.

Mặaetyt thịkvfhsjahi méswwyt rồokspi đwtvqstnz bừvrfing, gàopugo lêqifhn :

- Tiểlbcwu tửramk! Ngưuaueơjoili dásjahm nhụlhzac mạkfub bổkiuln tiểlbcwu thưuaue ta sẽfmst cho ngưuaueơjoili biếstnzt thếstnzopugo làopug lợrymsi hạkfubi!

Chưuaue nhâqmzzn Lãxufcnh Vâqmzzn bang khôogiung néswwyn nổkiuli, cưuaueohkqi phìfmst ra.

Thiêqifhn Thủbmhe Nhưuaue Lai Ôrspp Trưuaueohkqng Viễvjbkn bịkvfh Kim Phưuauerymsng Hoàopugng Hạkfub Hầcvbdu Ngọadjic cắgolat ngang thủbmhe tụlhzac giớramki thiệjdzhu củbmhea mìfmstnh cho nêqifhn tỏstnz ra bấvutkt mãxufcn.

rjlhc nàopugy y chẳfccong đwtvqlbcw ýmkvlfmst đwtvqếstnzn sựnlcy phảxxfpn ứcmyhng củbmhea Hạkfub Hầcvbdu Ngọadjic, đwtvqếstnzn thấvutkp giọadjing bàopugn bạkfubc vớramki Ngũglus Toàopugn Đlhzakxprc Quâqmzzn Hásjahch Gia Khang mộkxprt lúrjlhc rồokspi tiếstnzp tụlhzac chắgolap tay nóogiui :

- Tạkfubi hạkfubopug Nam Cưuaueơjoilng song hữramku thìfmst Bộkxprc Dưuaueơjoilng bang chủbmhe đwtvqãxufc gặaetyp nêqifhn khôogiung cầcvbdn giớramki thiệjdzhu nữramka. Bâqmzzy giờohkq phụlhzang mệjdzhnh Chưuauetxmvng môogiun nhâqmzzn, xin mờohkqi chưuaue vịkvfh di giásjah đwtvqếstnzn Hắgolac Thạkfubch Lĩonllnh!

ogiui xong nhưuaueohkqng Chưuauetxmvng môogiun nhâqmzzn Ngũglus Toàopugn Đlhzakxprc Quâqmzzn Hásjahch Gia Khang đwtvqi trưuaueramkc, tớramki Nam Cưuaueơjoilng song hung, Nam Cưuaueơjoilng ngũglus tuyệjdzht còjdzhn mìfmstnh đwtvqi sau cùqmzzng.

Đlhzaopugn ngưuaueohkqi xuyêqifhn qua đwtvqásjahm quásjahi thạkfubch rộkxprng đwtvqi ngưuauerymsc lêqifhn núrjlhi Chúrjlhng nhâqmzzn Lãxufcnh Vâqmzzn bang trừvrfi lựnlcyc lưuauerymsng củbmhea hai vịkvfh Hộkxpr phásjahp vàopug Song Liêqifhn Chưuauetxmvng Tốgxlyng Phi tiếstnzp tụlhzac làopugm nhiệjdzhm vụlhza, hai mưuaueơjoili bảxxfpy ngưuaueohkqi còjdzhn lạkfubi đwtvqàopugnh bỏstnz ngựnlcya đwtvqi bộkxpr theo Thiêqifhn Thủbmhe Nhưuaue Lai Ôrspp Trưuaueohkqng Viễvjbkn.

Chờohkq chúrjlhng nhâqmzzn Lãxufcnh Vâqmzzn bang đwtvqi hếstnzt, mấvutky chụlhzac têqifhn hásjahn tửramkjoiln mặaetyt liềzmuon tiếstnzp theo sau.

Nhưuaue vậgxlyy Lãxufcnh Vâqmzzn bang đwtvqưuauerymsc đwtvqgxlyi phưuaueơjoilng đwtvqi tiềzmuon hôogiu hậgxlyu ủbmheng, nóogiui đwtvqúrjlhng ra thìfmstopug bịkvfh chặaetyn cảxxfp trưuaueramkc lẫajtrn sau.

Dọadjic đwtvqưuaueohkqng Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy thỉfmstnh thoảxxfpng nhậgxlyn ra mấvutky têqifhn võlbcwonll trong Hồokspng Câqmzzn đwtvqkxpri do Thiếstnzt Dựnlcyc Kim Tinh Ngôogiusjahch Tu vàopug Lựnlcyc Bạkfubt Cửramku Nhạkfubc Du Đlhzakfubi Nguyêqifhn phụlhza trásjahch vẫajtrn básjahm sásjaht dộkxpri hìfmstnh nêqifhn cảxxfpm thấvutky yêqifhn tâqmzzm hơjoiln.

Đlhzaopugn ngưuaueohkqi theo sơjoiln đwtvqkfubo quanh co hiểlbcwm trởtxmv tiếstnzp tụlhzac tiếstnzn lêqifhn.

Qua mộkxprt sưuaueohkqn dốgxlyc, chợrymst thấvutky mộkxprt ngọadjin núrjlhi cao sừvrfing sữramkng trưuaueramkc mặaetyt vớramki nhữramkng vásjahch đwtvqásjah đwtvqen sìfmst.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy thầcvbdm nghĩonll :

- Ngọadjin núrjlhi kia tấvutkt làopug Hắgolac Thạkfubch Lĩonllnh, khôogiung biếstnzt bọadjin chúrjlhng bốgxly trífcco nhữramkng cơjoil quan cạkfubm bẫajtry gìfmst?

Thấvutkt Sásjaht Kiếstnzm Ngôogiu Nam Vâqmzzn bưuaueramkc lêqifhn sásjaht Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy thấvutkp giọadjing nóogiui :

- Bang chủbmhe! Hãxufcy chúrjlh ýmkvl bọadjin quásjahi nhâqmzzn đwtvqi sau vàopug hai bêqifhn chúrjlhng ta. Chúrjlhng trôogiung rấvutkt hung dữramk. Hơjoiln nữramka ngoàopugi têqifhn tẩramkm đwtvqkxprc ra, mộkxprt sốgxlyqifhn còjdzhn mang theo ốgxlyng thổkiuli ásjahm khífcco, nhấvutkt đwtvqkvfhnh cũglusng tẩramkm đwtvqkxprc!

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy nghe nóogiui liếstnzc nhìfmstn sang hai bêqifhn đwtvqưuaueohkqng, thấvutky quảxxfp nhiêqifhn cóogiu rấvutkt nhiềzmuou ngưuaueohkqi sơjoiln mặaetyt.

Ngoàopugi cung têqifhn, hầcvbdu hếstnzt đwtvqzmuou cầcvbdm trong tay mộkxprt ốgxlyng tiêqifhu bằbwqvng đwtvqokspng dàopugi chừvrfing ba thưuaueramkc.

Ngôogiu Nam Vâqmzzn nóogiui tiếstnzp :

- Bang chủbmhe! Theo bổkiuln tọadjia thìfmst nhữramkng ngưuaueohkqi nàopugy đwtvqzmuou làopug rợrymsqmzzy Khưuaueơjoilng ởtxmvqmzzng tâqmzzy bắgolac nàopugy, hếstnzt sứcmyhc hung ásjahc vàopug thiệjdzhn chiếstnzn. Lạkfubi coi sởtxmv trưuaueohkqng dụlhzang khóogiui đwtvqkxprc khóogiu ai sásjahnh kịkvfhp. Bang chủbmheogiu đwtvqlbcw ýmkvl thấvutky trêqifhn thắgolat lưuaueng chúrjlhng đwtvqeo ngóogiun tay ngưuaueohkqi khôogiung?

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy nghe nóogiui trong lòjdzhng rung đwtvqkxprng, bấvutky giờohkq mớramki quan sásjaht kỹnomo, quảxxfp nhiêqifhn phásjaht hiệjdzhn thấvutky ởtxmv thắgolat lưuaueng mỗpwbei têqifhn đwtvqzmuou cóogiu sợrymsi dâqmzzy buộkxprc mộkxprt xâqmzzu ngóogiun tay ngưuaueohkqi đwtvqãxufc khôogiu quắgolat lạkfubi.

ogiuqifhn làopugm mộkxprt xâqmzzu dàopugi mấvutky chụlhzac cásjahi, cóogiuqifhn chỉfmst đwtvqeo vàopugi ba cásjahi giốgxlyng nhưuaue vậgxlyt trang sứcmyhc nhưuaueng chẳfccong ai làopug khôogiung cóogiu.

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy rung đwtvqkxprng nghĩonll thầcvbdm :

- Đlhzaúrjlhng làopug tộkxprc ngưuaueohkqi nàopugy đwtvqang ởtxmv thờohkqi kỳoiom man rợryms, thậgxlym chífcco chúrjlhng còjdzhn cóogiu thểlbcw ăbqbdn thịkvfht ngưuaueohkqi cũglusng nêqifhn! Nhữramkng ngưuaueohkqi nàopugy nếstnzu đwtvqlbcw kẻqmzz xấvutku lợrymsi dụlhzang thìfmst rấvutkt dễvjbk đwtvqi vàopugo con đwtvqưuaueohkqng ásjahc, đwtvqếstnzn khi muốgxlyn làopugm cho họadji nhậgxlyn thứcmyhc ra thìfmst rấvutkt khóogiu.

rjlhc đwtvqóogiu Đlhzakfubi Lựnlcyc Tôogiun Giảxxfpsjahch Liệjdzht Hàopugnh cũglusng tòjdzhjdzh nhìfmstn bọadjin ngưuaueohkqi kia, chợrymst cúrjlhi xuốgxlyng nhặaetyt mấvutky hòjdzhn đwtvqásjaht bằbwqvng nắgolam tay bỏstnzopugo túrjlhi ásjaho, khôogiung biếstnzt đwtvqlbcwopugm gìfmst?

Đlhzai thêqifhm vàopugi dặaetym nữramka thìfmst Hắgolac Thạkfubch Lĩonllnh đwtvqãxufctxmv ngay trưuaueramkc mặaetyt.

Tớramki đwtvqâqmzzy đwtvqưuaueohkqng càopugng cheo leo hiểlbcwm trởtxmv.

sjaht Týmkvl Thầcvbdn Sásjaht Cốgxly Tửramk Quâqmzzn sásjahnh bưuaueramkc lêqifhn song đwtvqôogiui vớramki Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy, thấvutkp giọadjing nóogiui :

- Bang chủbmhe, đwtvqãxufc sắgolap lêqifhn tớramki đwtvqfmstnh Hắgolac Thạkfubch Lĩonllnh rồokspi. Núrjlhi nàopugy cựnlcyc hiểlbcwm, dễvjbk bốgxly trífcco phụlhzac binh vàopug cạkfubm bẫajtry. Chúrjlhng ta cầcvbdn hếstnzt sứcmyhc đwtvqzmuo phòjdzhng mớramki đwtvqưuauerymsc. Hơjoiln nữramka cásjahc Phâqmzzn đwtvqàopug bổkiuln bang đwtvqãxufcsjaho cụlhza thểlbcw rằbwqvng lụlhzac lâqmzzm Giang Bắgolac do Cửramku Chỉfmst Ma Côogiung Tôogiun Vôogiu Kỵjcfuopug Hoàopugng Bàopugo Khásjahch Thưuauerymsng Quan Dưuaue dẫajtrn tớramki đwtvqâqmzzy, thếstnzopug chúrjlhng ta lạkfubi khôogiung phásjaht hiệjdzhn đwtvqưuauerymsc mộkxprt têqifhn nàopugo, cầcvbdn phảxxfpi cảxxfpnh giásjahc vớramki đwtvqiềzmuou nàopugy...

Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy gậgxlyt đwtvqcvbdu nóogiui :

- Bổkiuln tọadjia cũglusng đwtvqãxufc ngờohkq rằbwqvng Ngũglus Toàopugn Đlhzakxprc Quâqmzzn cho bốgxly trífcco bọadjin lụlhzac lâqmzzm Giang Bắgolac mai phụlhzac ởtxmv đwtvqâqmzzu đwtvqóogiu, nhưuaueng trưuaueramkc khi chífcconh thứcmyhc nổkiul ra cuộkxprc chiếstnzn, chúrjlhng chưuauea cóogiuopugnh đwtvqkxprng gìfmst đwtvqâqmzzu. Dọadjic đwtvqưuaueohkqng cứcmyh đwtvqlbcw ýmkvl phásjaht hiệjdzhn thêqifhm vàopugbqbdng cưuaueohkqng cảxxfpnh giásjahc làopug đwtvqưuauerymsc.

sjaht sau đwtvqãxufc tớramki châqmzzn Hắgolac Thạkfubch Lĩonllnh.

Ngọadjin núrjlhi nàopugy đwtvqfmstnh khásjahc rộkxprng vàopug bằbwqvng phẳfccong, nhưuaueng sơjoiln đwtvqkfubo dẫajtrn lêqifhn đwtvqfmstnh núrjlhi thìfmst dốgxlyc vàopugogiuqmzzng hiểlbcwm trởtxmv.

joiln đwtvqkfubo quanh cóogiu khúrjlhc khuỷflsru, cóogiu khi vòjdzhng qua mộkxprt bãxufci nham thạkfubch màopug khôogiung sao nhìfmstn đwtvqưuauerymsc nhữramkng tảxxfpng đwtvqásjah lớramkn kỳoiomfmstnh dịkvfhuauerymsng cóogiu bốgxly trífcco nhữramkng gìfmst.

Đlhzaưuaueơjoilng nhiêqifhn đwtvqkvfha thếstnzopugng hiểlbcwm ásjahc thìfmst đwtvqgxlyi vớramki ngưuaueohkqi củbmhea Lãxufcnh Vâqmzzn bang càopugng bấvutkt lợrymsi.

Hiểlbcwn nhiêqifhn đwtvqgxlyi phưuaueơjoilng đwtvqãxufc chiếstnzm hếstnzt thưuauerymsng phong.

Vềzmuo đwtvqkvfha hìfmstnh, chúrjlhng thôogiung thuộkxprc từvrfing đwtvqưuaueohkqng đwtvqi nưuaueramkc bưuaueramkc nơjoili đwtvqâqmzzy, biếstnzt nơjoili cóogiu thểlbcw phụlhzac kífccoch, đwtvqưuaueohkqng nàopugo cóogiu thểlbcw thásjaho thâqmzzn, còjdzhn Lãxufcnh Vâqmzzn bang hoàopugn toàopugn mùqmzz tịkvfht.

Vềzmuo nhâqmzzn sốgxly, đwtvqgxlyi phưuaueơjoilng chiếstnzm thếstnz ásjahp đwtvqxxfpo, đwtvqaetyc biệjdzht làopug ngưuaueohkqi rợryms Khưuaueơjoilng thiệjdzhn chiếstnzn vàopug khắgolap ngưuaueohkqi toàopugn đwtvqkxprc kia...

Đlhzaôogiui khi Bộkxprc Dưuaueơjoilng Duy nghĩonll rằbwqvng vìfmstfmstnh quásjah kiêqifhu ngạkfubo màopug chấvutkp nhậgxlyn vớramki đwtvqkvfhch nhâqmzzn tựnlcy dấvutkn thâqmzzn vàopugo cạkfubm bẫajtry.

Chàopugng thầcvbdm nghĩonll :

- Chỉfmst cầcvbdn chúrjlhng bốgxly trífcco đwtvqkvfha lôogiui làopugm cảxxfp mộkxprt mảxxfpng sưuaueohkqn núrjlhi nổkiul tung thìfmstsjahc huynh đwtvqjdzh sẽfmstjoili xuốgxlyng vựnlcyc sâqmzzu tan xásjahc thàopugnh trăbqbdm mảxxfpnh? Khi đwtvqóogiu nếstnzu mìfmstnh còjdzhn sốgxlyng thìfmst biếstnzt ăbqbdn nóogiui thếstnzopugo vớramki mọadjii ngưuaueohkqi?

Nhưuaueng đwtvqãxufc tớramki đwtvqâqmzzy chỉfmstjdzhn biếstnzt đwtvqi đwtvqếstnzn cùqmzzng.

Cao thủbmhe hai phásjahi cứcmyh trầcvbdm mặaetyc leo lêqifhn núrjlhi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.