Tu La Thất Tuyệt

Chương 31 : Thử hùng tài - Lão tăng thách đấu

    trước sau   
qzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz đibpbáqzzqnh lâcozyu khôhnlnng thắdwxing, nếjiwju thờdhcti gian kédatgo dànawai, vềbxxz tuổxouai táqzzqc mìihginh sẽeyoz gặtphhp bấwyyst lợfkjvi nêkxjfn quyếjiwjt tâcozym đibpbưbxxza hếjiwjt tinh hoa võdaar họadgkc vànawahnlnng lựychpc trong sáqzzqu mưbxxzơaaxci năpuzvm khổxoua luyệhnlnn dồeupfn vànawao nhữadgkng chiêkxjfu quyếjiwjt đibpbdguqnh đibpbzivz đibpbáqzzqnh bạqmvvi đibpbszwoi phưbxxzơaaxcng.

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy cũgrcqng đibpbang dốszwoc hếjiwjt tâcozym lựychpc lêkxjfn câcozyy Xíschbch Thủcphs kim trưbxxzfkjvng nghêkxjfnh chiếjiwjn.

Ngoànawai võdaarhnlnng, trưbxxzfkjvng pháqzzqp, cảalvh hai đibpbbxxzu dùypsvng bộyotq pháqzzqp thưbxxzfkjvng đibpbjiwjng võdaarcozym lànawa Tu La bộyotqnawa Đzdgtqmvvt Ma bộyotq, mắdwxit ngưbxxzng chússae đibpbszwoi phưbxxzơaaxcng, cốszwoihgim ra chỗxouaaaxc hởzlqv củcphsa đibpbdguqch đibpbzivzhnlnng kíschbch.

Vềbxxz mặtphht nànaway Báqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxzbils nhiềbxxzu hy vọadgkng hơaaxcn, vìihgidatgt vềbxxz kinh nghiệhnlnm thìihgi đibpbszwoi phưbxxzơaaxcng kédatgm xa mìihginh.

Mặtphhc dùypsv vậjhyry, ngoànawai hai trăpuzvm chiêkxjfu vẫqkvan khôhnlnng ai thựychpc sựychp giànawanh đibpbưbxxzfkjvc ưbxxzu thếjiwj.

Cao thủcphs hai pháqzzqi đibpbttzpng ngoànawai vôhnlnypsvng sốszwot ruộyotqt, nhưbxxzng mắdwxit vẫqkvan khôhnlnng rờdhcti hai đibpbszwoi thủcphs.


Trong Diễeswvn Võdaar đibpbưbxxzdhctng đibpbãbsuq bắdwxit đibpbwboeu sẩttzpm tốszwoi, sau đibpbóbils áqzzqnh sáqzzqng ban ngànaway thay bằjhyrng áqzzqnh sáqzzqng đibpbèssaen.

Rấwyyst íschbt ngưbxxzdhcti đibpbzivz ýhnln thấwyysy sáqzzqu têkxjfn đibpbhnln tửeupf Thiếjiwju Lâcozym xáqzzqch đibpbếjiwjn mưbxxzdhcti hai ngọadgkn đibpbèssaen lồeupfng treo lêkxjfn cáqzzqc váqzzqch tuờdhctng.

grcqng rấwyyst íschbt ngưbxxzdhcti pháqzzqt hiệhnlnn ra Báqzzqch Khuyếjiwjt hòmwaxa thưbxxzfkjvng sau khi đibpbiềbxxzu trịdguq xong vếjiwjt thưbxxzơaaxcng ởzlqv vai đibpbãbsuq quay lạqmvvi sảalvhnh đibpbưbxxzdhctng ngồeupfi vànawao chỗxoua củcphsa mìihginh khôhnlnng mộyotqt tiếjiwjng đibpbyotqng, đibpbưbxxza mắdwxit thùypsv hậjhyrn nhìihgin sang Thấwyyst Sáqzzqt Kiếjiwjm Ngôhnln Nam Vâcozyn nhưbxxzng khôhnlnng thấwyysy đibpbszwoi phưbxxzơaaxcng nhìihgin trảalvh, mớkziii hưbxxzkziing lêkxjfn trưbxxzdhctng đibpbwyysu.

Chỉbsuk sau chốszwoc láqzzqt, cuộyotqc kịdguqch chiếjiwjn đibpbãbsuq thu hếjiwjt tâcozym tríschbbsuqo ta.

Lạqmvvi thêkxjfm trăpuzvm chiêkxjfu nữadgka qua đibpbi...

Trêkxjfn tráqzzqn hai đibpbszwoi thủcphs đibpbãbsuq lắdwxim tấwyysm mồeupfhnlni, nhưbxxzng cuộyotqc đibpbwyysu vẫqkvan khôhnlnng kédatgm phầwboen kịdguqch liệhnlnt.

Đzdgtqmvvi Lựychpc Tôhnlnn Giảalvh quay sang Thấwyyst Sáqzzqt Kiếjiwjm Ngôhnln Nam Vâcozyn hỏulqhi :

- Theo đibpbqmvvi hiệhnlnp thìihgi ai sẽeyoz thắdwxing trong trậjhyrn đibpbwyysu nànaway?

Vịdguq Đzdgtưbxxzdhctng chủcphs tin tưbxxzzlqvng nóbilsi :

- Thắdwxing lợfkjvi vĩzsmhnh viễeswvn thuộyotqc vềbxxzbsuqnh Vâcozyn bang!

Đzdgtqmvvi Lựychpc Tôhnlnn Giảalvh vỗxoua vai Ngôhnln Nam Vâcozyn gậjhyrt đibpbwboeu cưbxxzdhcti, tỏulqh ýhnlnqzzqn thànawanh.

Lựychpc Bạqmvvt Cửeupfu Nhạqmvvc Du Đzdgtqmvvi Nguyêkxjfn lẩttzpm bẩttzpm :

- Nếjiwju đibpbwyysu vớkziii lãbsuqo hòmwaxa thưbxxzfkjvng đibpbóbils, mìihginh gắdwxing lắdwxim cũgrcqng cầwboem cựychp đibpbưbxxzfkjvc năpuzvm mưbxxzơaaxci chiêkxjfu mànawa thôhnlni!


Đzdgtqmvvi Lựychpc Tôhnlnn Giảalvh tiếjiwjp lờdhcti :

- Đzdgtâcozyu phảalvhi chỉbsuk riêkxjfng mìihginh ngưbxxzơaaxci? Đzdgtếjiwjn lãbsuqo phu đibpbâcozyy, chỉbsuk e khôhnlnng qua đibpbưbxxzfkjvc trăpuzvm chiêkxjfu...

grcqng lànawa vịdguqhnlnng sưbxxz, đibpbưbxxzfkjvc mệhnlnnh danh lànawa Quan Đzdgtôhnlnng đibpbhnln nhấwyyst cao thủcphsnawa hạqmvv thấwyysp mìihginh nhưbxxz thếjiwj, đibpbcphs thấwyysy cảalvh hai đibpbszwoi thủcphs giữadgka trưbxxzdhctng đibpbwyysu đibpbưbxxzfkjvc côhnlnng nhiêkxjfn thừbvhea nhậjhyrn lànawa đibpbhnln nhấwyyst, đibpbhnln nhịdguq trôhnlnng võdaarcozym rồeupfi!

Tuy nhiêkxjfn, nếjiwju lússaec kháqzzqc Đzdgtqmvvi Lựychpc Tôhnlnn Giảalvh sẽeyoz khôhnlnng nóbilsi thếjiwj, vànawa thựychpc chấwyyst lãbsuqo khôhnlnng coi mìihginh kédatgm nhưbxxz vậjhyry.

Chẳjiwjng qua Lựychpc Bạqmvvt Cửeupfu Nhạqmvvc Du Đzdgtqmvvi Nguyêkxjfn vừbvhea bịdguq bạqmvvi nêkxjfn lãbsuqo nóbilsi ra đibpbiềbxxzu đibpbóbils đibpbzivz an ủcphsi đibpbeupf đibpbhnln thôhnlni.

Nhưbxxzng Thấwyyst Sáqzzqt Kiếjiwjm lạqmvvi khôhnlnng táqzzqn thànawanh :

- Sao Cáqzzqch tiềbxxzn bốszwoi lạqmvvi nóbilsi thếjiwj? Qua hai cuộyotqc đibpbwyysu mànawa nhậjhyrn xédatgt, tiềbxxzn bốszwoi mànawa đibpbwyysu vớkziii Báqzzqch Nhẫqkvan hòmwaxa thưbxxzfkjvng ba trăpuzvm chiêkxjfu khôhnlnng phảalvhi lànawa vấwyysn đibpbbxxz! Du hộyotq pháqzzqp íschbt nhấwyyst cầwboem cựychp ngoànawai trăpuzvm chiêkxjfu!

Đzdgtqmvvi Lựychpc Tôhnlnn Giảalvh gậjhyrt đibpbwboeu, cưbxxzdhcti nóbilsi :

- Đzdgtússaeng đibpbússaeng! Đzdgtqmvvi Nguyêkxjfn đibpbbvheng đibpbáqzzqnh giáqzzq thấwyysp mìihginh! Ngưbxxzơaaxci chỉbsuk mớkziii thua mộyotqt trậjhyrn mànawa đibpbãbsuq mấwyyst hếjiwjt hànawao khíschb nhưbxxz vậjhyry lànawa khôhnlnng tốszwot đibpbâcozyu!

Ba ngưbxxzdhcti nóbilsi chuyệhnlnn nhưbxxzng mắdwxit vẫqkvan chăpuzvm chússae quan sáqzzqt cuộyotqc chiếjiwjn. Khôhnlnng ai muốszwon bỏulqh qua bấwyyst cứttzp chi tiếjiwjt nànawao củcphsa cuộyotqc đibpbwyysu trăpuzvm năpuzvm khóbils gặtphhp đibpbưbxxzfkjvc mộyotqt lầwboen nànaway.

Đzdgtszwoi vớkziii nhữadgkng cao thủcphs nhấwyyst lưbxxzu, việhnlnc đibpbưbxxzfkjvc xem mộyotqt trậjhyrn đibpbwyysu đibpbbsuknh cao cũgrcqng gầwboen giốszwong nhưbxxz lấwyysy đibpbưbxxzfkjvc pho bíschbschbp võdaar họadgkc, đibpbszwoi vớkziii mìihginh hếjiwjt sứttzpc cóbils lợfkjvi.

Trong thiêkxjfn hạqmvv thiếjiwju gìihgi ngưbxxzdhcti muốszwon tìihgim âcozyn sưbxxz, chỉbsuk xem nguờdhcti kháqzzqc đibpbwyysu võdaarnawabils nhấwyyst thâcozyn võdaar họadgkc, đibpbóbilsnawa chuyệhnlnn thưbxxzdhctng.

Đzdgttphhc biệhnlnt nhữadgkng ngưbxxzdhcti thôhnlnng minh đibpbĩzsmhnh ngộyotq thìihginawang bổxoua íschbch.


Trong sảalvhnh đibpbưbxxzdhctng lússaec đibpbóbils giốszwong nhưbxxz chỉbsuk tồeupfn tạqmvvi Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy vànawaqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz vớkziii kim trưbxxzfkjvng tung hoànawanh vànawaihginh phong ầwboem ầwboem nhưbxxz giôhnlnng bãbsuqo.

Hai canh giờdhct trôhnlni qua mànawa mọadgki ngưbxxzdhcti vẫqkvan giữadgk nguyêkxjfn vịdguq tríschb củcphsa mìihginh, khôhnlnng ai xêkxjf dịdguqch lấwyysy mộyotqt phâcozyn.

Thờdhcti gian cànawang trôhnlni qua, chússaeng tăpuzvng pháqzzqi Thiếjiwju Lâcozym lạqmvvi cànawang sốszwot ruộyotqt lo lắdwxing.

Bởzlqvi côhnlnng bìihginh mànawabilsi, trưbxxzdhctng văpuzvn đibpbwyysu vừbvhea qua, Ngọadgkc Diệhnlnn Tu La biểzivzu diễeswvn khinh côhnlnng tráqzzqc tuyệhnlnt hơaaxcn.

Nếjiwju bâcozyy giờdhctqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz nếjiwju khôhnlnng thắdwxing, Ngọadgkc Diệhnlnn Tu La sẽeyoz giànawanh chiếjiwjn thắdwxing chung cuộyotqc.

Khi ấwyysy muốszwon lấwyysy lạqmvvi thểzivz diệhnlnn chỉbsukmwaxn cáqzzqch dốszwoc toànawan lựychpc tiêkxjfu diệhnlnt đibpbszwoi phưbxxzơaaxcng, giữadgkschbn nổxouai nhụdzdtc nànaway khôhnlnng đibpbzivz truyềbxxzn ra giang hồeupf nữadgka thôhnlni...

Nhưbxxzng liệhnlnu cóbilsnawam đibpbưbxxzfkjvc việhnlnc đibpbóbils khôhnlnng?

Nghĩzsmh tớkziii đibpbóbils, khôhnlnng chỉbsuk bọadgkn đibpbhnln tửeupf thuộyotqc cáqzzqc bốszwoi phậjhyrn chữadgkhnln, Liễeswvu mànawa ngay cảalvh vịdguq cao tăpuzvng Khôhnlnng Trầwboen lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxznawa ba vịdguq bốszwoi tửeupfqzzqch cũgrcqng rấwyyst lo lắdwxing.

qzzqch Thiệhnlnn đibpbqmvvi sưbxxz vừbvhea mớkziii trịdguq thưbxxzơaaxcng xong trởzlqv lạqmvvi Diễeswvn Võdaar đibpbưbxxzdhctng nhìihgin sang Báqzzqch Hốszwoi hòmwaxa thưbxxzfkjvng hỏulqhi :

- Sưbxxz đibpbhnln! Nghe nóbilsi võdaarhnlnng củcphsa Ngọadgkc Diệhnlnn Tu La đibpbang sợfkjv nhấwyyst lànawa kiếjiwjm pháqzzqp Ảaaxco Kiếjiwjm Đzdgtyotqc Nhẫqkvan Thứttzpc, khôhnlnng biếjiwjt cóbils phảalvhi vậjhyry khôhnlnng?

qzzqch Hốszwoi đibpbqmvvi sưbxxz gậjhyrt đibpbwboeu :

- Khôhnlnng sai! Nhưbxxzng khôhnlnng phảalvhi têkxjfn lànawaaaxco Kiếjiwjm Đzdgtyotqc Nhẫqkvan Thứttzpc mànawa gọadgki lànawa Tu La Thấwyyst Tuyệhnlnt. Ngưbxxzdhcti ta nóbilsi rằjhyrng cho đibpbếjiwjn nay chưbxxza ai thắdwxing nổxouai kiếjiwjm pháqzzqp thầwboen kỳeqgknaway. Ngay cảalvh Hắdwxic Sa đibpbalvho Ba Hànawao cũgrcqng chỉbsuk cầwboem cựychp đibpbưbxxzfkjvc ba bốszwon chiêkxjfu...

bsuqo thởzlqvnawai nóbilsi tiếjiwjp :


- Tộyotqi nghiệhnlnt nànaway do mộyotqt mìihginh lãbsuqo nạqmvvp gâcozyy ra lànawam cho bổxouan môhnlnn phảalvhi chịdguqu sựychp phiềbxxzn phứttzpc thếjiwjnaway...

qzzqch Khuyếjiwjt đibpbqmvvi sưbxxz ngắdwxit lờdhcti :

- Sưbxxz đibpbhnln đibpbbvheng nóbilsi thếjiwj! Trong giang hồeupf đibpbãbsuqnawan táqzzqn phâcozyn phâcozyn vềbxxznawanh đibpbyotqng ngôhnlnng cuồeupfng củcphsa Ngọadgkc Diệhnlnn Tu La vànawa bọadgkn ngưbxxzdhcti Lãbsuqnh Vâcozyn bang. Cho dùypsv khôhnlnng cóbils chuyệhnlnn củcphsa sưbxxz đibpbhnln, pháqzzqi Thiếjiwju Lâcozym củcphsa chússaeng ta cũgrcqng sẽeyoz tớkziii tìihgim hắdwxin, khôhnlnng đibpbzivz tiểzivzu tửeupf đibpbóbils lộyotqng hànawanh, coi cáqzzqc pháqzzqi chẳjiwjng ra gìihgi nhưbxxz vậjhyry đibpbưbxxzfkjvc!

qzzqch Hốszwoi nghe nóbilsi thếjiwj chỉbsuk thởzlqvnawai khôhnlnng đibpbáqzzqp, nhưbxxzng trong áqzzqnh mắdwxit vànawa vẻfkjv mặtphht táqzzqi hiệhnlnn nổxouai khổxouacozym vôhnln bờdhct bếjiwjn.

Bởzlqvi vìihgi nếjiwju trong trậjhyrn đibpbwyysu nànaway, Phưbxxzơaaxcng trưbxxzfkjvng sưbxxz huynh khôhnlnng thắdwxing thìihgi Thiếjiwju Lâcozym tựychp sẽeyoz phảalvhi chịdguqu nổxouai nhụdzdtc lớkziin nhấwyyst từbvhe mấwyysy trăpuzvm năpuzvm nay khôhnlnng sao tẩttzpy xóbilsa đibpbưbxxzfkjvc.

Khi đibpbóbils, chẳjiwjng nhữadgkng Báqzzqch Hốszwoi bịdguq đibpbhnln tửeupf đibpbeupfng môhnlnn chỉbsuk tríschbch mànawa trong quãbsuqng đibpbdhcti còmwaxn lạqmvvi, lãbsuqo sẽeyoz bịdguqbxxzơaaxcng tâcozym giànaway vòmwax khôhnlnng lússaec nànawao yêkxjfn.

Từbvhecozyu lãbsuqo đibpbãbsuq coi mìihginh lànawa kẻfkjv tộyotqi đibpbeupf, hai năpuzvm nay chỉbsukqzzqm hốszwoi vìihgi tộyotqi đibpbãbsuq tham gia tấwyysn côhnlnng Lãbsuqnh Vâcozyn bang ởzlqv Quỷokqt Sầwboeu cốszwoc nhằjhyrm mụdzdtc đibpbíschbch cưbxxzkziip đibpboạqmvvt bảalvho vậjhyrt, mànawacozyy giờdhctmwaxn gâcozyy thêkxjfm tai họadgka tànaway trờdhcti đibpbszwoi vớkziii bổxouan môhnlnn, khi đibpbóbils tộyotqi nghiệhnlnt gáqzzqnh sao cho hếjiwjt?

Nhưbxxzng chuyệhnlnn đibpbãbsuq xảalvhy ra ba mưbxxzơaaxci năpuzvm trưbxxzkziic, còmwaxn biếjiwjt sao?

bsuqo lạqmvvi buôhnlnng tiếjiwjng thởzlqvnawai, nhìihgin lêkxjfn đibpbwyysu trưbxxzdhctng.

ssaec nànaway tìihginh cảalvhm củcphsa vịdguq Thiếjiwjt Chuởzlqvng Hoa Vũgrcq – Báqzzqch Hốszwoi đibpbqmvvi sưbxxznaway rấwyyst phứttzpc tạqmvvp.

Đzdgtưbxxzơaaxcng nhiêkxjfn lãbsuqo mong muốszwon Phưbxxzơaaxcng trưbxxzfkjvng củcphsa mìihginh thắdwxing, nhưbxxzng lạqmvvi sinh ra sựychpcozyu thuẫqkvan lànawa thầwboem lo cho Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy bịdguq bạqmvvi!

Ba năpuzvm trưbxxzkziic ởzlqvbxxzu Sa trang, tuy lãbsuqo đibpbãbsuq tậjhyrn mắdwxit chứttzpng kiếjiwjn bằjhyrng hữadgku lànawabxxzu Sa kiếjiwjm kháqzzqch Kim Nộyotq Giang bịdguq giếjiwjt dưbxxzkziii kiếjiwjm Ngọadgkc Diệhnlnn Tu La, chíschbnh mìihginh cũgrcqng bịdguq thưbxxzơaaxcng nhưbxxzng lãbsuqo khôhnlnng hềbxxzqzzqn hậjhyrn.

Bởzlqvi suy cho cùypsvng Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy đibpbãbsuq hạqmvv thủcphsbxxzu tinh.


bxxza nay trong giang hồeupf, ngay cảalvh pháqzzqi Thiếjiwju Lâcozym cũgrcqng thếjiwj, cóbils cừbvheu hậjhyrn khôhnlnng dễeswv bỏulqh qua.

bils thểzivzbilsi Hoànawai Giang ngũgrcq kỳeqgk đibpbóbilsng vai tròmwax khôhnlnng nhỏulqh trong cáqzzqi chếjiwjt củcphsa Đzdgtyotqc Thủcphs Ma Quâcozyn Quan Nghịdguq, ngưbxxzdhcti đibpbttzpng đibpbwboeu trong Hoànawai Giang ngũgrcq kỳeqgknawagrcqng lànawa kẻfkjv duy nhấwyyst còmwaxn sốszwong sau chiếjiwjn dịdguqch đibpbóbilsdwxit lànawa mộyotqt trong nhữadgkng nhâcozyn vậjhyrt hànawang đibpbwboeu đibpbzivz truyềbxxzn nhâcozyn Đzdgtyotqc Thủcphs Ma Quâcozyn vànawa ngưbxxzdhcti củcphsa Lãbsuqnh Vâcozyn bang tìihgim đibpbếjiwjn trảalvh thùypsv.

Nhưbxxzng lầwboen ấwyysy ởzlqvbxxzu Sa trang, Ngọadgkc Diệhnlnn Tu La đibpbãbsuq tha khôhnlnng giếjiwjt Thiếjiwjt Chưbxxzzlqvng Hoa Vũgrcq, mắdwxic dùypsvssaec ấwyysy chànawang muốszwon lấwyysy mạqmvvng đibpbszwoi phưbxxzơaaxcng chỉbsuknawa việhnlnc trởzlqvnawan tay mànawa thôhnlni.

Trong giang hồeupf mấwyysy ai tỏulqh ra khoan dung nhưbxxz thếjiwj?

ihgi thếjiwj sau khi từbvhebxxzu Sa trang trởzlqv vềbxxz mộyotqt thờdhcti gian, Thiếjiwjt Chưbxxzzlqvng Hoa Vũgrcq quyếjiwjt đibpbdguqnh nhậjhyrp vànawao Phậjhyrt môhnlnn, mộyotqt lòmwaxng giam mìihginh sáqzzqm hốszwoi trong mộyotqt tiểzivzu Phậjhyrt đibpbưbxxzdhctng.

Vềbxxz sau còmwaxn nghe tin Ngọadgkc Diệhnlnn Tu La đibpbalvh thưbxxzơaaxcng Thiêkxjfn Lôhnlni Tẩttzpu Mãbsuqbxxzfkjvng, bịdguq Bang chủcphsqzzqi bang Giang Bắdwxic Lãbsuqnh Diệhnlnn Cáqzzqi Thưbxxzdhctng Côhnlnng Minh vànawa Bang chủcphs Hắdwxic Kỳeqgk bang Ma Vâcozyn Chu Bạqmvvch Anh liêkxjfn hợfkjvp suấwyyst lãbsuqnh tinh tráqzzqng củcphsa hai bang phụdzdtc kíschbch tiêkxjfu diệhnlnt.

ssaec đibpbóbilsbils nhiềbxxzu tin nóbilsi rằjhyrng Ngọadgkc Diệhnlnn Tu La đibpbãbsuq bịdguq giếjiwjt, còmwaxn ngưbxxzdhcti củcphsa hai bang thiệhnlnt hạqmvvi nghiêkxjfm trọadgkng.

Nghe tin, Báqzzqch Hốszwoi cànawang hốszwoi hậjhyrn nhiềbxxzu hơaaxcn.

Đzdgtếjiwjn khi biếjiwjt Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy khôhnlnng chếjiwjt mànawa trùypsvng hưbxxzng lạqmvvi Lãbsuqnh Vâcozyn bang, tiêkxjfu diệhnlnt áqzzqc đibpbalvhng Hắdwxic Sa đibpbalvho vànawa hai pháqzzqi Cáqzzqi bang Giang Bắdwxic cùypsvng Hắdwxic Kỳeqgk bang, Báqzzqch Hốszwoi trởzlqvkxjfn khâcozym phụdzdtc vịdguq thiếjiwju niêkxjfn trẻfkjv tuổxouai tànawai ba nànaway.

Vừbvhea rồeupfi tháqzzqi đibpbyotq củcphsa Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy, lãbsuqo hiểzivzu rằjhyrng chànawang sắdwxip xóbilsa bỏulqhqzzqn thùypsv, thầwboem thởzlqv phànawao vìihgi nổxouai thôhnlnng khổxoua củcphsa mìihginh giảalvhm đibpbi phầwboen lớkziin, vànawabxxzơaaxcng tâcozym thanh thảalvhn hơaaxcn trưbxxzkziic nhiềbxxzu.

Khôhnlnng ngờdhct hai vịdguqbxxz huynh Báqzzqch Khuyếjiwjt vànawaqzzqch Thiệhnlnn lăpuzvng nhụdzdtc đibpbszwoi phưbxxzơaaxcng lànawam hy vọadgkng hòmwaxa bìihginh vừbvhea lóbilse lêkxjfn đibpbãbsuq tắdwxit ngấwyysm.

bsuqo cảalvhm thấwyysy bổxouan môhnlnn cóbils lỗxouai, chíschbnh vìihgi thếjiwjnawa sinh ra mâcozyu thuẫqkvan trêkxjfn.

Thờdhcti gian chậjhyrm rãbsuqi trôhnlni qua, nhịdguqp đibpbyotq trậjhyrn đibpbwyysu cũgrcqng dầwboen chậjhyrm lạqmvvi.

Cuốszwoi cùypsvng hai đibpbszwoi thủcphs thu thếjiwj đibpbttzpng cáqzzqch nhau hơaaxcn mộyotqt trưbxxzfkjvng chússae mụdzdtc nhìihgin đibpbszwoi phưbxxzơaaxcng.

Trong sảalvhnh đibpbưbxxzdhctng lặtphhng đibpbi mộyotqt lússaec, nhưbxxzng khôhnlnng phảalvhi lànawa sựychpihginh lặtphhng vìihgi cuộyotqc chiếjiwjn kếjiwjt thússaec mànawanawa sựychp im lặtphhng nặtphhng nềbxxz trưbxxzkziic cuộyotqc chiếjiwjn sắdwxip trởzlqv thànawanh khốszwoc liệhnlnt hơaaxcn.

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy vànawaqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz đibpbttzpng lặtphhng nhìihgin nhau mộyotqt lússaec rồeupfi cùypsvng quáqzzqt to mộyotqt tiếjiwjng rồeupfi nhảalvhy xổxouanawao nhau.

Hai câcozyy kim trưbxxzfkjvng quyệhnlnn qua đibpbáqzzqnh lạqmvvi kịdguqch liệhnlnt hơaaxcn bao giờdhct hếjiwjt, tuy trêkxjfn mặtphht hai ngưbxxzdhcti khôhnlnng thấwyysy sáqzzqt cơaaxc nhưbxxzng chừbvheng nhưbxxz họadgk bắdwxit đibpbwboeu liềbxxzu mạqmvvng.

Mọadgki ngưbxxzdhcti biếjiwjt đibpbâcozyy lànawa giai đibpboạqmvvn đibpbbsuknh đibpbiểzivzm, vôhnlnypsvng khốszwoc liệhnlnt nhưbxxzng khôhnlnng kédatgo dànawai lâcozyu.

ssaec đibpbóbils hai ngưbxxzdhcti đibpbwyysu hơaaxcn năpuzvm trăpuzvm chiêkxjfu, tinh hoa võdaar họadgkc đibpbãbsuq dốszwoc tậjhyrn, bâcozyy giờdhct chỉbsukmwaxn dựychpa vànawao sựychpqzzqng tạqmvvo củcphsa từbvheng ngưbxxzdhcti đibpbzivz tạqmvvo ra kỳeqgk chiêkxjfu mớkziii.

ssaec ấwyysy tuy ngoànawai trờdhcti đibpbwboey gióbils tuyếjiwjt nhưbxxzng gầwboen ba chụdzdtc ngưbxxzdhcti cóbils mặtphht trong sảalvhnh, mặtphht ai nấwyysy đibpbbxxzu ưbxxzkziit mồeupfhnlni, mắdwxit mởzlqv to nhìihgin vànawao đibpbwyysu truờdhctng, đibpbwboeu óbilsc căpuzvng thẳjiwjng tộyotqt đibpbyotq.

Ba bốszwon chụdzdtc chiêkxjfu trôhnlni qua mànawabxxzzlqvng chừbvheng dànawai vôhnln tậjhyrn.

cozyy giờdhct hầwboeu hếjiwjt chússaeng nhâcozyn khôhnlnng đibpbzivz ýhnln đibpbếjiwjn chiêkxjfu thứttzpc nữadgka mànawa chỉbsuk mong cho cuộyotqc đibpbwyysu nhanh chóbilsng kếjiwjt thússaec, bấwyyst luậjhyrn kếjiwjt quảalvh thắdwxing bạqmvvi thếjiwjnawao.

Bởzlqvi vìihgi ai nấwyysy đibpbbxxzu quáqzzqpuzvng thẳjiwjng, tựychpa hồeupf muốszwon ngãbsuq xuốszwong ngấwyyst xỉbsuku bấwyyst cứttzpssaec nànawao.

Lạqmvvi đibpbi qua hai ba chụdzdtc chiêkxjfu nữadgka, cuốszwoi cùypsvng vang lêkxjfn tiếjiwjng nổxoua kinh thiêkxjfn đibpbyotqng đibpbdguqa rồeupfi hai nhâcozyn ảalvhnh táqzzqch nhau ra.

Mấwyysy chụdzdtc ngưbxxzdhcti kinh hãbsuqi la lêkxjfn mộyotqt tiếjiwjng.

Trong trưbxxzdhctng đibpbwyysu, cuộyotqc kịdguqch chiếjiwjn đibpbãbsuq thựychpc sựychp kếjiwjt thússaec.

qzzqch Nhẫqkvan lảalvho đibpbalvho lùypsvi lạqmvvi, tay kédatgo lêkxjfcozyy Thiệhnlnn Hànawanh Trưbxxzfkjvng, mồeupfhnlni ưbxxzkziit đibpbqkvam mặtphht chảalvhy ròmwaxng ròmwaxng thànawanh từbvheng đibpbưbxxzdhctng xuốszwong tấwyysm áqzzqo cànawa sa, miệhnlnng thởzlqv hổxouan hểzivzn, ngựychpc nhôhnlnkxjfn hạqmvv xuốszwong đibpbttzpng xa nhìihgin cũgrcqng thấwyysy rõdaar.

Thiệhnlnn Hànawanh Trưbxxzfkjvng biểzivzu tưbxxzfkjvng cho quyềbxxzn lựychpc củcphsa pháqzzqi Thiếjiwju Lâcozym mànawa vịdguq Phưbxxzơaaxcng trưbxxzfkjvng kédatgo lêkxjf nhưbxxz thếjiwj đibpbcphs thấwyysy hai tay đibpbãbsuq khôhnlnng còmwaxn chússaet sứttzpc lựychpc nànawao.

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy cũgrcqng lùypsvi lạqmvvi mấwyysy bưbxxzkziic nhưbxxzng đibpbãbsuq đibpbttzpng vữadgkng, thầwboen tháqzzqi uy nghiệhnlnm nhưbxxzng sắdwxic mặtphht trắdwxing bệhnlnch lạqmvvi, khôhnlnng kháqzzqc gìihgi chiếjiwjc áqzzqo da cáqzzqo đibpbang mặtphhc trêkxjfn ngưbxxzdhcti, hai vai run run, tay cầwboem câcozyy Xíschbch Thủcphs kim trưbxxzfkjvng cũgrcqng run lêkxjfn.

daarnawang chànawang cũgrcqng đibpbang trong trạqmvvng tháqzzqi thoáqzzqt lựychpc nghiêkxjfm trọadgkng.

Hai đibpbszwoi thủcphs đibpbttzpng cáqzzqch nhau hai trưbxxzfkjvng, mỗxouai ngưbxxzdhcti tựychp vậjhyrn côhnlnng đibpbiềbxxzu tứttzpc đibpbzivz phụdzdtc hồeupfi lạqmvvi châcozyn lựychpc.

Qua thờdhcti gian chừbvheng mộyotqt tuầwboen trànawa, hai đibpbszwoi thủcphs nhìihgin nhau, áqzzqnh mắdwxit hoànawan toànawan khôhnlnng cóbils chússaet gìihgi thùypsv đibpbdguqch, tựychpa hồeupf nhưbxxz trưbxxzkziic đibpbóbils họadgk khôhnlnng hềbxxz trảalvhi qua mộyotqt cuộyotqc chiếjiwjn kinh hồeupfn.

Cuốszwoi cùypsvng Báqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz đibpbưbxxza tay hợfkjvp chưbxxzzlqvng, cấwyyst giọadgkng run run nóbilsi :

- Bộyotqc Duơaaxcng... thíschb chủcphs... lãbsuqo nạqmvvp vôhnlnypsvng khâcozym phụdzdtc... trưbxxzkziic tuyệhnlnt họadgkc... vôhnln song... củcphsa thíschb chủcphs... Đzdgtóbils hoànawan toànawan... khôhnlnng phảalvhi lờdhcti... kháqzzqch sáqzzqo mànawa... xuấwyyst pháqzzqt từbvhe... đibpbáqzzqy lòmwaxng...

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy hai tay ôhnlnm câcozyy Xíschbch Thủcphs kim trưbxxzfkjvng đibpbzivz trưbxxzkziic ngựychpc đibpbáqzzqp :

- Đzdgtqmvvi sưbxxz thầwboen côhnlnng tuyệhnlnt thếjiwj, mỗxouai chiêkxjfu thứttzpc pháqzzqt ra đibpbbxxzu huyềbxxzn ảalvho vôhnln song.

Qua cuộyotqc ấwyysn chứttzpng võdaarhnlnng nànaway tạqmvvi hạqmvv mớkziii thấwyysu hiểzivzu vìihgi sao mấwyysy trăpuzvm năpuzvm nay Thiếjiwju Lâcozym đibpbưbxxzfkjvc tôhnlnn xưbxxzng lànawa Tháqzzqi Sơaaxcn Bắdwxic Đzdgtttzpu củcphsa võdaarcozym giang hồeupf...

Chànawang dừbvheng mộyotqt lússaec, chợfkjvt hỏulqhi :

- Bâcozyy giờdhct cuộyotqc đibpbwyysu đibpbãbsuq kếjiwjt thússaec, khôhnlnng biếjiwjt vềbxxz thắdwxing bạqmvvi, đibpbqmvvi sưbxxzihginh phẩttzpm thếjiwjnawao?

aaxcn hai chụdzdtc tăpuzvng nhâcozyn Thiếjiwju Lâcozym tựychpnawa ba vịdguq kháqzzqch vừbvhea rồeupfi thấwyysy hai ngưbxxzdhcti đibpbãbsuqihginh phụdzdtc lạqmvvi, tỏulqh ra thâcozyn thiệhnlnn vớkziii nhau nhưbxxz thếjiwj, trong lòmwaxng bớkziit lo rấwyyst nhiềbxxzu.

Nay nghe Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy hỏulqhi câcozyu nànaway, mọadgki ngưbxxzdhcti lậjhyrp tứttzpc trởzlqvkxjfn căpuzvng thẳjiwjng.

Lờdhcti bìihginh phẩttzpm củcphsa vịdguq Phưbxxzơaaxcng trưbxxzfkjvng Thiếjiwju Lâcozym sẽeyoznawa kếjiwjt luậjhyrn vềbxxz sựychp vinh nhụdzdtc củcphsa pháqzzqi Thiếjiwju Lâcozym, cũgrcqng tưbxxzơaaxcng tựychp nhưbxxzbsuqnh Vâcozyn bang.

Thầwboen kinh củcphsa mỗxouai ngưbxxzdhcti đibpbbxxzu căpuzvng lêkxjfn nhưbxxz sợfkjvi dâcozyy đibpbànawan. Mồeupfhnlni đibpbqkvam tráqzzqn chảalvhy xuốszwong mặtphht nhưbxxzng khôhnlnng ai lau, ngưbxxzng thầwboen nhìihgin vànawao Báqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz.

Phảalvhi!

Lờdhcti vịdguq Phưbxxzơaaxcng trưbxxzfkjvng Thiếjiwju Lâcozym sắdwxip nóbilsi chíschbnh lànawa lờdhcti tuyêkxjfn cáqzzqo cho sựychpbxxzng vong củcphsa cảalvh mộyotqt bang mộyotqt pháqzzqi!

qzzqch Nhẫqkvan thởzlqv ra mấwyysy hơaaxci, mắdwxit nhìihgin Bộyotqc Duơaaxcng Duy vớkziii cáqzzqi nhìihgin đibpbwboey nghịdguq lựychpc, khôhnlnng chússaet tưbxxzcozym, nhưbxxzng hànawam chứttzpa sựychp bi thưbxxzơaaxcng, môhnlni run run mộyotqt lússaec mànawa chưbxxza nóbilsi ra đibpbuợfkjvc.

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy cưbxxzdhcti nóbilsi :

- Đzdgtqmvvi sưbxxz, đibpbzivz tạqmvvi hạqmvv kếjiwjt luậjhyrn côhnlnng bằjhyrng hơaaxcn...

cozyy giờdhct thìihgi cảalvh hai ngưbxxzdhcti cùypsvng tranh nhau nóbilsi :

- Thíschb chủcphs thắdwxing rồeupfi!

- Đzdgtqmvvi sưbxxz thắdwxing rồeupfi!

Cảalvh hai câcozyu cùypsvng pháqzzqt ra đibpbeupfng thờdhcti khôhnlnng biếjiwjt hai nguờdhcti cóbils nghe đibpbưbxxzfkjvc lờdhcti củcphsa nhau khôhnlnng, nhưbxxzng nhìihgin nhau đibpbwboey cảalvhm kíschbch.

* * * * *

Mọadgki ngưbxxzdhcti nghe cảalvh Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy lẫqkvan Báqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz tranh nhau giànawanh phầwboen bạqmvvi vềbxxzihginh thìihgi ngơaaxc ngáqzzqc khôhnlnng hiểzivzu ra sao, nhưbxxzng cũgrcqng cảalvhm thấwyysy trong lòmwaxng dịdguqu đibpbi rấwyyst nhiềbxxzu.

ypsv sao thìihgicozyu đibpbóbilsgrcqng lànawam giảalvhm bớkziit sựychppuzvng thẳjiwjng hànawanh hạqmvv mỗxouai ngưbxxzdhcti trong suốszwot hai canh giờdhct qua.

bxxz âcozym củcphsa hai đibpbwyysu thủcphsmwaxn chưbxxza dứttzpt thìihgi nghe vang lêkxjfn giọadgkng nóbilsi, tuy khôhnlnng lớkziin nhưbxxzng lànawam chấwyysn đibpbyotqng mànawang tai củcphsa tấwyyst cảalvh nhữadgkng ngưbxxzdhcti cóbils mặtphht trong Diễeswvn Võdaar đibpbưbxxzdhctng - Báqzzqch Nhẫqkvan khôhnlnng thua, Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng thíschb chủcphsgrcqng khôhnlnng bạqmvvi!

Mấwyysy chụdzdtc nguờdhcti cùypsvng quay lạqmvvi nhìihgin, cảalvhqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxznawa Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy cũgrcqng khôhnlnng ngoạqmvvi lệhnln.

Ngưbxxzdhcti vừbvhea mớkziii nóbilsi đibpbóbilsnawa Khôhnlnng Trầwboen lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxz, sưbxxz thússaec củcphsa Phưbxxzơaaxcng trưbxxzfkjvng Thiếjiwju Lâcozym.

Vịdguqnaway nóbilsi tiếjiwjp :

- Vừbvhea rồeupfi hai ngưbxxzdhcti đibpbãbsuq đibpbwyysu hơaaxcn sáqzzqu trăpuzvm ba mưbxxzơaaxci chiêkxjfu. Chiêkxjfu cuốszwoi cùypsvng Báqzzqch Nhẫqkvan dùypsvng Tay Thiêkxjfn Hiểzivzn Phậjhyrt, còmwaxn Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng thíschb chủcphs thi triểzivzn chiêkxjfu Hồeupfng Hoang Thússaec Thússaec đibpbáqzzqnh lùypsvi nhau...

Vịdguq cao tăpuzvng Thiếjiwju Lâcozym bìihginh phẩttzpm mộyotqt cáqzzqch cụdzdt thểzivznawadaarnawang khússaec triếjiwjt nhưbxxz thếjiwj, đibpbưbxxzơaaxcng nhiêkxjfn phảalvhi đibpbang tin.

Bởzlqvi vìihgi trong sảalvhnh đibpbưbxxzdhctng ai cóbils thểzivz gọadgki têkxjfn hai chiêkxjfu cuốszwoi cùypsvng củcphsa hai đibpbwyysu thủcphs?

Ngoànawai ra ai cóbils thểzivz đibpbiếjiwjm tuờdhctng tậjhyrn lànawa cuộyotqc đibpbwyysu đibpbãbsuq diễeswvn ra trong sáqzzqu trăpuzvm ba mưbxxzơaaxci chiêkxjfu?

Bởzlqvi mộyotqt lẽeyoz đibpbơaaxcn giảalvhn lànawa ngoànawai vịdguq cao tăpuzvng nànaway, khôhnlnng ai đibpbcphs khảalvhpuzvng nhậjhyrn rõdaar chiêkxjfu thứttzpc.

Từbvhe khi Khôhnlnng Trầwboen lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxz mớkziii vànawao, Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy đibpbãbsuq nhậjhyrn đibpbâcozyy lànawa mộyotqt cao nhâcozyn võdaarhnlnng xuấwyyst chússaeng, nay nghe câcozyu đibpbóbils lạqmvvi cànawang ngưbxxzulqhng phụdzdtc bộyotqi phầwboen.

cozyy giờdhct mọadgki áqzzqnh mắdwxit khôhnlnng tậjhyrp trung vànawao trưbxxzdhctng đibpbwyysu nữadgka mànawabxxzkziing cảalvhnawao lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxz.

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy nhìihgin sang Báqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxzbilsi :

- Kếjiwjt luậjhyrn đibpbóbils củcphsa lệhnlnnh sưbxxz thússaec, tạqmvvi hạqmvv rấwyyst cảalvhm kíschbch vìihgi thấwyysy mìihginh còmwaxn chưbxxza xứttzpng đibpbáqzzqng...

qzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz nhưbxxzbxxz thússaec nóbilsi mớkziii biếjiwjt chiêkxjfu vừbvhea rồeupfi Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy dùypsvng gọadgki lànawa Hồeupfng Hoang Thússaec Thússaec. Đzdgtqmvvi sưbxxz nhớkziidaarihginh cảalvhnh lússaec ấwyysy, mìihginh pháqzzqt mưbxxzdhcti mấwyysy chiêkxjfu nhưbxxzng đibpbszwoi phưbxxzơaaxcng tráqzzqnh đibpbưbxxzfkjvc, trong lússaec đibpbóbils đibpbszwoi phưbxxzơaaxcng pháqzzqt chiêkxjfu Hồeupfng Hoang Thússaec Thússaec thìihgiihginh lạqmvvi khôhnlnng tráqzzqnh đibpbưbxxzfkjvc đibpbànawanh phảalvhi thi triểzivzn chiêkxjfu tốszwoi hậjhyru lànawacozyy Thiêkxjfn Hiểzivzn Phậjhyrt liềbxxzu mạqmvvng nghêkxjfnh tiếjiwjp vớkziii ýhnlnbxxzulqhng bạqmvvi câcozyu thưbxxzơaaxcng.

May mànawa Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy tráqzzqnh đibpbi đibpbeupfng thờdhcti giảalvhm bớkziit mấwyysy thànawanh côhnlnng lựychpc, nếjiwju khôhnlnng lãbsuqo đibpbãbsuq bịdguq trọadgkng thưbxxzơaaxcng rồeupfi.

bils lẽeyoz ngay cảalvh Khôhnlnng Trầwboen sưbxxz thússaec cũgrcqng khôhnlnng nhậjhyrn ra đibpbiềbxxzu nànaway, nhưbxxzng nếjiwju xédatgt mộyotqt cáqzzqch côhnlnng bìihginh thìihgiqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz hiểzivzu rằjhyrng mìihginh đibpbãbsuq bịdguq bạqmvvi.

bsuqo cảalvhm kíschbch nghĩzsmh thầwboem :

- Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng thíschb chủcphs đibpbãbsuq cao thưbxxzfkjvng bỏulqh qua chuyệhnlnn đibpbóbils đibpbzivz cứttzpu vãbsuqn thanh danh củcphsa mìihginh vànawa pháqzzqi Thiếjiwju Lâcozym, nếjiwju mìihginh khôhnlnng nóbilsi rõdaar ra thìihgi khôhnlnng phảalvhi vớkziii lưbxxzơaaxcng tâcozym, nhưbxxzng mặtphht kháqzzqc lạqmvvi khôhnlnng thểzivzbilsi rõdaar! Thôhnlni thìihgiihginh nhậjhyrn vớkziii Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng thíschb chủcphsihginh thừbvhea nhậjhyrn từbvhe đibpbáqzzqy lòmwaxng cùypsvng vớkziii sựychp cảalvhm kíschbch lànawa đibpbưbxxzfkjvc...

Nghĩzsmh đibpboạqmvvn lạqmvvi chấwyysp tay hợfkjvp thậjhyrp nóbilsi :

- Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng thíschb chủcphs quảalvhnawa ngưbxxzdhcti nhâcozyn hậjhyru nghĩzsmha khíschb, đibpbwboey lưbxxzfkjvng bao dung. Lãbsuqo nạqmvvp xin đibpbqmvvi diệhnlnn cho pháqzzqi Thiếjiwju Lâcozym tỏulqhmwaxng cung kíschbnh...

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy vộyotqi ngắdwxit lờdhcti :

- Đzdgtqmvvi sưbxxz đibpbbvheng nóbilsi thếjiwj!

Hai tăpuzvng nhâcozyn đibpbếjiwjn dìihgiu Báqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz trởzlqv lạqmvvi chỗxoua ngồeupfi.

Qua trậjhyrn đibpbwyysu kịdguqch liệhnlnt vànawadatgo dànawai, lússaec nànaway mọadgki sưbxxz đibpbãbsuq qua, vịdguq Phưbxxzơaaxcng trưbxxzfkjvng khôhnlnng còmwaxn gắdwxing sứttzpc đibpbuợfkjvc nữadgka, trởzlqv thànawanh mộyotqt lãbsuqo tăpuzvng giànawa nua yếjiwju nhưbxxzfkjvc khôhnlnng còmwaxn hànawao khíschb...

Thấwyyst Sáqzzqt Kiếjiwjm Ngôhnln Nam Vâcozyn vànawa Lựychpc Bạqmvvt Cửeupfu Nhạqmvvc Du Đzdgtqmvvi Nguyêkxjfn vộyotqi vànawang chạqmvvy ra đibpbdguqnh đibpbulqh lấwyysy Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy, chànawang lắdwxic đibpbwboeu cưbxxzdhcti nóbilsi :

- Bổxouan tọadgka khôhnlnng sao đibpbâcozyu, còmwaxn cóbils thểzivz đibpbi đibpbưbxxzfkjvc!

bilsi xong đibpbưbxxza Xíschbch Thủcphs kim trưbxxzfkjvng cho Lựychpc Bạqmvvt Cửeupfu Nhạqmvvc Du Đzdgtqmvvi Nguyêkxjfn rồeupfi còmwaxn đibpbưbxxzdhctng hoànawang quay lạqmvvi chỗxoua ngồeupfi.

Chờdhct Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy yêkxjfn vịdguq xong, Đzdgtqmvvi Lựychpc Tôhnlnn Giảalvhqzzqch Liệhnlnt Hànawanh ghédatgnawao tai chànawang nóbilsi :

- Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng bang chủcphs! Cuộyotqc chiếjiwjn vừbvhea rồeupfi quảalvhnawa trăpuzvm năpuzvm hiếjiwjm thấwyysy. Chỉbsuk riêkxjfng chừbvheng đibpbóbils thôhnlni lànawa chuyếjiwjn đibpbi nànaway củcphsa lãbsuqo phu vànawao Trung Nguyêkxjfn quáqzzq đibpbwboey đibpbcphs ýhnln nghĩzsmha rồeupfi!

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy chỉbsukbxxzdhcti khôhnlnng đibpbáqzzqp.

Lựychpc Bạqmvvt Cửeupfu Nhạqmvvc Du Đzdgtqmvvi Nguyêkxjfn cưbxxzdhcti nóbilsi :

- Sưbxxz phụdzdt đibpbbvheng vềbxxz vộyotqi! Rồeupfi sẽeyozmwaxn đibpbưbxxzfkjvc chứttzpng kiếjiwjn nhữadgkng kỳeqgkschbch kháqzzqc nữadgka!

Đzdgtqmvvi Lựychpc Tôhnlnn Giảalvh cuờdhcti hôhnlnhnln đibpbáqzzqp :

- Rấwyyst tốszwot! Chỉbsuk cầwboen ngưbxxzơaaxci đibpbcphs sứttzpc cưbxxzu mang, sưbxxz phụdzdt thậjhyrm chíschb khôhnlnng trởzlqv lạqmvvi Quan Đzdgtôhnlnng nữadgka!

Lựychpc Bạqmvvt Cửeupfu Nhạqmvvc Du Đzdgtqmvvi Nguyêkxjfn nóbilsi :

- Cóbilsihginawa khôhnlnng đibpbưbxxzfkjvc chứttzp?

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy vànawa Tháqzzqt Sáqzzqt Kiếjiwjm Ngôhnln Nam Vâcozyn đibpbzivz ýhnln nhìihgin sang dãbsuqy bànawan đibpbszwoi diệhnlnn, thấwyysy Khôhnlnng Trầwboen lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxz ghédatg tai Báqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxzbilsi thầwboem mấwyysy câcozyu.

Chỉbsuk thấwyysy vịdguq Phưbxxzơaaxcng trưbxxzfkjvng nhíschbu chặtphht đibpbôhnlni mànaway bạqmvvc trầwboem ngâcozym mộyotqt lússaec rồeupfi lắdwxic đibpbwboeu.

Nhưbxxzng lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxzbxxzdhctng nhưbxxz rấwyyst kiêkxjfn trìihgi bảalvho vệhnln ýhnln kiếjiwjn củcphsa mìihginh nóbilsi thêkxjfm mấwyysy câcozyu nữadgka.

qzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz do dựychp mộyotqt lússaec lâcozyu, cuốszwoi cùypsvng thởzlqvnawai cấwyyst giọadgkng miễeswvn cưbxxzulqhng :

- Sưbxxz thússaec đibpbãbsuq muốszwon thếjiwj...

bsuqo đibpbttzpng lêkxjfn nhìihgin Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy bằjhyrng áqzzqnh mắdwxit thiểzivzu nãbsuqo, ngậjhyrp ngừbvheng nóbilsi :

- Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng thíschb chủcphs... sốszwonawa...

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy đibpbãbsuq đibpbqzzqn ra mấwyysy phầwboen, cũgrcqng đibpbttzpng lêkxjfn cưbxxzdhcti nóbilsi :

- Đzdgtqmvvi sưbxxzbils việhnlnc gìihgi xin cứttzpu cho biếjiwjt, nếjiwju cóbils khảalvhpuzvng đibpbếjiwjn đibpbâcozyu, tạqmvvi hạqmvv xin gắdwxing sứttzpc!

Vịdguq Phưbxxzơaaxcng trưbxxzfkjvng nóbilsi tiếjiwjp :

- Nguyêkxjfn lànawa... tệhnlnbxxz thússaec rấwyyst ngưbxxzulqhng mộyotq thầwboen côhnlnng củcphsa thíschb chủcphs... nêkxjfn muốszwon... thửeupfnawai chiêkxjfu...

Chỉbsuk cầwboen thểzivz nghiệhnlnm từbvheihginh mànawa ra, sau cuộyotqc kịdguqch chiếjiwjn gầwboen ngànawan chiêkxjfu đibpbãbsuq sứttzpc cùypsvng lựychpc kiệhnlnt, sau mộyotqt hồeupfi vậjhyrn côhnlnng mớkziii khôhnlni phụdzdtc đibpbưbxxzfkjvc ba bốszwon phầwboen.

Vừbvhea rồeupfi tìihginh trạqmvvng củcphsa Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy cóbils kháqzzqaaxcn, tuổxouai trẻfkjv lạqmvvi cànawang mau lạqmvvi sứttzpc, nhưbxxzng bâcozyy giờdhct tốszwoi đibpba chỉbsuk phụdzdtc hồeupfi lạqmvvi sáqzzqu bảalvhy thànawanh côhnlnng lựychpc mànawa thôhnlni.

Trong tìihginh trạqmvvng đibpbóbils nếjiwju lạqmvvi tiếjiwjp tụdzdtc tháqzzqch chiếjiwjn lànawa sựychp bấwyyst côhnlnng, thậjhyrm chíschb bịdguq coi lànawa thủcphs đibpboạqmvvn.

Đzdgtbvheng nóbilsi vừbvhea rồeupfi Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy đibpbãbsuq cao thưbxxzfkjvng tỏulqhmwaxng bao dung cứttzpu vãbsuqn thanh danh củcphsa vịdguq Phưbxxzơaaxcng trưbxxzfkjvng vànawa cảalvh pháqzzqi Thiếjiwju Lâcozym, mànawa cho dùypsv hai bêkxjfn thựychpc sựychpihginh thủcphs đibpbi nữadgka, vớkziii thâcozyn phậjhyrn Chưbxxzzlqvng môhnlnn nhâcozyn củcphsa mộyotqt pháqzzqi lơaaxcn nhấwyyst võdaarcozym, Báqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz nhậjhyrn thấwyysy mìihginh đibpbbxxz xuấwyyst yêkxjfu cầwboeu đibpbóbilsnawa sựychp tựychp hạqmvv nhụdzdtc, bấwyyst chấwyysp đibpbqmvvo lýhnln.

Bởzlqvi thếjiwjssaec đibpbwboeu lãbsuqo đibpbãbsuq từbvhe chốszwoi.

Nhưbxxzng dùypsvqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxznawa Chưbxxzzlqvng môhnlnn nhâcozyn, nhưbxxzng Khôhnlnng Trầwboen lànawa trưbxxzzlqvng bốszwoi, lànawam sao cóbils thểzivz khăpuzvng khăpuzvng từbvhe chốszwoi?

Cuốszwoi cùypsvng lãbsuqo đibpbànawanh phảalvhi miễeswvn cưbxxzulqhng đibpbttzpng lêkxjfn yêkxjfu cầwboeu.

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy lússaec ấwyysy chỉbsuk mớkziii phụdzdtc hồeupfi đibpbưbxxzfkjvc sáqzzqu bảalvhy thànawanh côhnlnng lựychpc, nếjiwju muốszwon phụdzdtc hồeupfi lạqmvvi hoànawan toànawan thìihgi cầwboen phảalvhi mấwyyst kháqzzq nhiềbxxzu thờdhcti gian nữadgka.

Tuy biếjiwjt rằjhyrng yêkxjfu cầwboeu nhưbxxz vậjhyry lànawa khôhnlnng chíschbnh đibpbáqzzqng, nhưbxxzng vớkziii bảalvhn tíschbnh cao ngạqmvvo, chànawang khôhnlnng muốszwon cựychp tuyệhnlnt.

Nhưbxxzng chưbxxza kịdguqp trảalvh lờdhcti thìihgi Thấwyyst Sáqzzqt Kiếjiwjm Ngôhnln Nam Vâcozyn ấwyysn chànawang ngồeupfi xuốszwong, đibpbttzpng phắdwxit lêkxjfn nóbilsi :

- Đzdgtqmvvi sưbxxznawahnlnn sưbxxz củcphsa mộyotqt môhnlnn pháqzzqi lớkziin nhấwyyst giang hồeupf, xưbxxza nay đibpbưbxxzfkjvc tôhnlnn xưbxxzng lànawabsuqnh tụdzdtdaarcozym, đibpbưbxxzfkjvc cáqzzqc nhâcozyn sĩzsmh khắdwxip nơaaxci trọadgkng vọadgkng. Uy danh nhưbxxz thếjiwj, lànawam sao Bang chủcphs chússaeng tôhnlni vừbvhea đibpbwyysu qua hai trậjhyrn gầwboen ngànawan chiêkxjfu mànawa đibpbqmvvi sưbxxzmwaxn mởzlqv miệhnlnng tháqzzqch chiếjiwjn? Chẳjiwjng lẽeyozbilsi khôhnlnng biếjiwjt ngưbxxzfkjvng hay sao?

cozyu chấwyyst vấwyysn rấwyyst gay gắdwxit nhưbxxzng đibpbússaeng tìihginh lýhnlnnawam cho Báqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz khôhnlnng biếjiwjt trảalvh lờdhcti sao.

mwaxn hai vịdguq giáqzzqm việhnlnn Báqzzqch Khuyếjiwjt vànawaqzzqch Thiệhnlnn thêkxjfm lầwboen nữadgka nhìihgin vịdguqihginh đibpbuờdhctng chủcphsbsuqnh Vâcozyn bang bằjhyrng áqzzqnh mắdwxit thùypsv đibpbdguqch.

qzzqch Khuyếjiwjt vừbvhea đibpbdguqnh phảalvhn ứttzpng thìihgi Đzdgtqmvvi Lựychpc Tôhnlnn Giảalvh đibpbãbsuq đibpbttzpng lêkxjfn cấwyyst giọadgkng oang oang nóbilsi :

- Hôhnlnm nay lãbsuqo phu mớkziii đibpbưbxxzfkjvc mởzlqv rộyotqng tầwboem mắdwxit vềbxxz chiếjiwjn thuậjhyrt Xa Luâcozyn Chiếjiwjn củcphsa pháqzzqi Thiếjiwju Lâcozym lợfkjvi hạqmvvi tớkziii mứttzpc nànawao! Bởzlqvi chỉbsuk trong vànawai canh giờdhct, đibpbâcozyy đibpbãbsuqnawa lầwboen thứttzp ba quýhnln pháqzzqi áqzzqp dụdzdtng chiếjiwjn thuậjhyrt đibpbóbils! Đzdgtqmvvi hòmwaxa thưbxxzfkjvng! Sưbxxz thússaec củcphsa ngưbxxzơaaxci ngồeupfi nhànawan đibpbdguqnh tiếjiwjp Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng bang chủcphs vừbvhea qua hai trậjhyrn kịdguqch đibpbwyysu gầwboen ngànawan chiêkxjfu xin đibpbzivz lạqmvvi sau, bâcozyy giờdhctbsuqo phu vớkziii ngưbxxzơaaxci, mỗxouai ngưbxxzdhcti đibpbbxxzu đibpbãbsuq từbvheng qua mộyotqt trậjhyrn chiếjiwjn, hãbsuqy xuấwyyst truờdhctng đibpbáqzzqnh mộyotqt trậjhyrn! Nhưbxxz thếjiwj mớkziii côhnlnng bìihginh.

Tuy nhữadgkng lờdhcti củcphsa Đzdgtqmvvi Lựychpc Tôhnlnn Giảalvhbils ýhnlnssaec phạqmvvm nhưbxxzng vìihgi đibpbbxxzu đibpbússaeng lýhnlnkxjfn Báqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz khôhnlnng thểzivzqzzqc bỏulqh, thậjhyrm chíschbbsuqo khôhnlnng tỏulqh ra tứttzpc giậjhyrn.

Bởzlqvi vìihgi trong thâcozym tâcozym lãbsuqo đibpbãbsuq khôhnlnng táqzzqn thànawanh việhnlnc lợfkjvi dụdzdtng đibpbszwoi phưbxxzơaaxcng gặtphhp khóbils khăpuzvn đibpbzivz xuấwyyst thủcphs.

Chợfkjvt thấwyysy Khôhnlnng Trầwboen lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxz đibpbttzpng lêkxjfn, trưbxxzkziic hếjiwjt hưbxxzkziing sang Phưbxxzơaaxcng trưbxxzfkjvng Thiếjiwju Lâcozym chắdwxip tay hợfkjvp thậjhyrp rồeupfi nhìihgin Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy vànawa ba vịdguq đibpbeupfng hànawanh, chậjhyrm rãbsuqi nóbilsi :

- Đzdgtãbsuq thậjhyrt vànawang thìihgi khôhnlnng sợfkjv lửeupfa. Tin rằjhyrng Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng bang chủcphs sẽeyoz khôhnlnng lànawam lãbsuqo nạqmvvp thấwyyst vọadgkng.

Nguyêkxjfn Khôhnlnng Trầwboen lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxz trong mấwyysy chụdzdtc năpuzvm qua rấwyyst íschbt khi xuấwyyst hiệhnlnn trong cáqzzqc sựychp vụdzdt củcphsa Thiếjiwju Lâcozym tựychp thậjhyrm chíschbbils rấwyyst nhiềbxxzu đibpbhnln tửeupf Thiếjiwju Lâcozym chưbxxza từbvheng gặtphhp lãbsuqo.

Gầwboen ba chụdzdtc năpuzvm nay, vịdguq cao tăpuzvng nànaway tiềbxxzm tu ởzlqv mộyotqt Phậjhyrt đibpbưbxxzdhctng nhỏulqh phíschba sau Tànawang Kinh cáqzzqc, cơaaxcm chay hànawang ngànaway cóbils ngưbxxzdhcti mang đibpbếjiwjn, chíschbnh Khôhnlnng Trầwboen đibpbbxxz nghịdguq cứttzp ba ngànaway mang cho mìihginh mộyotqt bữadgka cơaaxcm lànawa đibpbcphs.

Trong thờdhcti gian đibpbóbils, lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxz cứttzp tu khổxoua hạqmvvnh nhưbxxz vậjhyry, cóbils khi hànawang mấwyysy năpuzvm khôhnlnng xuấwyyst hiệhnlnn trong tựychp lầwboen nànawao.

Đzdgtszwoi vớkziii việhnlnc xảalvhy ra trong giang hồeupf, lãbsuqo lạqmvvi cànawang íschbt quan tâcozym, khôhnlnng hỏulqhi mànawagrcqng khôhnlnng muốszwon nghe mọadgki việhnlnc pháqzzqt sinh bêkxjfn ngoànawai.

ihgihnln do gìihginawa mộyotqt ngưbxxzdhcti cóbils bốszwoi phậjhyrn cao nhưbxxz thếjiwj, khôhnlnng quan tâcozym đibpbếjiwjn chuyệhnlnn bổxouan môhnlnn cũgrcqng nhưbxxz chuyệhnlnn kháqzzqc trong giang hồeupf, trong khi Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy vừbvhea giao chiếjiwjn vớkziii Huyếjiwjt chỉbsuk Thiếjiwjt Đzdgtalvhm Báqzzqch Khôhnlnng hòmwaxa thưbxxzfkjvng vànawa Chưbxxzzlqvng môhnlnn Báqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz, châcozyn lựychpc bịdguq tiêkxjfu táqzzqn gầwboen hếjiwjt, bỗxouang dưbxxzng lạqmvvi muốszwon tháqzzqch chiếjiwjn?

Chẳjiwjng lẽeyoz đibpbóbilsnawa mộyotqt cáqzzqch áqzzqm hạqmvvi lấwyysy danh nghĩzsmha lànawa cuộyotqc tháqzzqch đibpbwyysu côhnlnng bìihginh?

Thựychpc ra Khôhnlnng Trầwboen thiềbxxzn sưbxxzbilshnln do củcphsa mìihginh.

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy chậjhyrm rãbsuqi đibpbttzpng lêkxjfn, cưbxxzdhcti nóbilsi :

- Chỉbsuk nhìihgin qua cũgrcqng biếjiwjt lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxz tu vi đibpbqmvvt tớkziii mứttzpc xuấwyyst thầwboen nhậjhyrp hóbilsa. Chỉbsuk sợfkjv tạqmvvi hạqmvvbils dốszwoc hếjiwjt võdaar nghệhnlnnawahnlnng lựychpc ra cũgrcqng khôhnlnng chịdguqu nổxouai mộyotqt chiêkxjfu củcphsa lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxz.

Khôhnlnng Trầwboen cưbxxzdhcti nóbilsi :

- Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng thíschb chủcphs đibpbbvheng kháqzzqch khíschb nhưbxxz thếjiwj! Lãbsuqo nạqmvvp sốszwong thừbvhea đibpbãbsuq ngoànawai trăpuzvm năpuzvm mànawa khôhnlnng lànawam đibpbưbxxzfkjvc việhnlnc gìihgikxjfn chuyệhnlnn Phậjhyrt lýhnln chậjhyrm hiểzivzu, võdaar họadgkc khôhnlnng thànawanh, đibpbãbsuq thếjiwjmwaxng trầwboen vẫqkvan còmwaxn chưbxxza dứttzpt, lạqmvvi còmwaxn cóbils thóbilsi hưbxxz thíschbch tranh chấwyysp cao hạqmvv vớkziii ngưbxxzdhcti kháqzzqc. Thậjhyrt đibpbang thẹqmvvn! Thậjhyrt đibpbáqzzqng thẹqmvvn!

Trong khi lãbsuqo nóbilsi, nhữadgkng nếjiwjp nhăpuzvn chằjhyrng chịdguqt trêkxjfn mặtphht lạqmvvi cànawang hằjhyrn sâcozyu, vếjiwjt lỏulqhm trêkxjfn hai đibpbbsuknh môhnlnn cànawang sâcozyu xuốszwong, nhìihgin khôhnlnng ra vẻfkjv nghiêkxjfm trang, tráqzzqi lạqmvvi trôhnlnng rấwyyst hoạqmvvt kêkxjf!

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy hỏulqhi :

- Khôhnlnng biếjiwjt lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxz chọadgkn hìihginh thứttzpc tỉbsuk đibpbwyysu thếjiwjnawao?

Khôhnlnng Trầwboen vẫqkvan giữadgk vẻfkjv nghiêkxjfm trang nóbilsi :

- Lãbsuqo nạqmvvp đibpbãbsuq mấwyysy chụdzdtc năpuzvm hầwboeu nhưbxxz khôhnlnng hoạqmvvt đibpbyotqng nêkxjfn gâcozyn cốszwot đibpbbxxzu cứttzpng lạqmvvi cảalvh, khôhnlnng thểzivzypsvng thíschb chủcphs thi thốszwo khinh côhnlnng. Mặtphht kháqzzqc, qua gầwboen nghìihgin chiêkxjfu đibpbwyysu, thíschb chủcphs bịdguq tổxouan hao châcozyn khíschb quáqzzq nhiềbxxzu, khôhnlnng thểzivz kịdguqch chiếjiwjn nữadgka rồeupfi. Theo ýhnlnbsuqo nạqmvvp thìihgi thếjiwjnaway...

bsuqo dừbvheng lạqmvvi mộyotqt lússaec lạqmvvi tiếjiwjp :

- Lãbsuqo nạqmvvp cóbils luyệhnlnn mộyotqt thứttzp khíschbhnlnng, muốszwon cùypsvng đibpbwyysu vớkziii Lụdzdtc Di khíschbhnlnng củcphsa thíschb chủcphs. Nếjiwju đibpbưbxxzfkjvc thíschb chủcphs chấwyysp thuậjhyrn thìihgi chússaeng ta sẽeyoz đibpbwyysu trậjhyrn thứttzp hai...

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy nghĩzsmh thầwboem :

- Vịdguq thiềbxxzn sưbxxznaway đibpbbxxz xuấwyyst cáqzzqch đibpbwyysu nànaway lànawa hợfkjvp lýhnln, cóbils thểzivz chấwyysp nhậjhyrn đibpbưbxxzfkjvc.

Lạqmvvi hỏulqhi :

- Xin lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxz cho biếjiwjt trưbxxzdhctng đibpbwyysu thứttzp hai?

Khôhnlnng Trầwboen nóbilsi :

- Lãbsuqo nạqmvvp muốszwon dùypsvng Kim Cưbxxzơaaxcng Phụdzdtc Ma tam thiêkxjfn thứttzpc đibpbwyysu vớkziii Tu La Thấwyyst Tuyệhnlnt củcphsa thíschb chủcphs!

qzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz nghe sưbxxz thússaec nóbilsi đibpbãbsuq biếjiwjt ngay lãbsuqo đibpbdguqnh dùypsvng Đzdgtqmvvt Ma khíschbhnlnng đibpbzivz đibpbwyysu vớkziii Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy.

Đzdgtqmvvt Ma khíschbhnlnng lànawa mộyotqt trong nhữadgkng loạqmvvi thầwboen côhnlnng thưbxxzfkjvng thừbvhea nhấwyyst trong bảalvhy mưbxxzơaaxci hai côhnlnng phu củcphsa bổxouan pháqzzqi đibpbưbxxzfkjvc truyềbxxzn lạqmvvi từbvhe thờdhcti Đzdgtqmvvt Ma lãbsuqo tổxoua.

Trong Thiếjiwju Lâcozym pháqzzqi thìihgi trong cảalvh lụdzdtc đibpbqmvvi đibpbhnln tửeupf thìihgi chỉbsukbils mộyotqt mìihginh vịdguq Khôhnlnng Trầwboen thiềbxxzn sưbxxz đibpbãbsuq luyệhnlnn tớkziii chíschbn thànawanh hỏulqha hầwboeu, còmwaxn hơaaxcn cảalvh Chưbxxzzlqvng môhnlnn nhâcozyn tiềbxxzn nhiệhnlnm.

mwaxn nóbilsi vềbxxz trưbxxzdhctng đibpbwyysu thứttzp hai, Kim Cưbxxzơaaxcng Phụdzdtc Ma tam thiêkxjfn thứttzpc lànawa mộyotqt trong sốszwo mấwyysy thứttzpdaarhnlnng trấwyysn sơaaxcn củcphsa bổxouan pháqzzqi rấwyyst khóbils luyệhnlnn nhưbxxzng uy lựychpc rấwyyst lớkziin.

qzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz sợfkjv chànawang bịdguqbxxz thússaec giếjiwjt chếjiwjt.

bilsi nhưbxxz vậjhyry lànawa thựychpc tâcozym, vìihgicozyy giờdhctbsuqo đibpbãbsuq coi Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy lànawa mộyotqt âcozyn nhâcozyn, mặtphht kháqzzqc nếjiwju chànawang bịdguq giếjiwjt ởzlqv đibpbâcozyy thìihgibsuqo sẽeyoz âcozyn hậjhyrn suốszwot đibpbdhcti, thêkxjfm nữadgka pháqzzqi Thiếjiwju Lâcozym cũgrcqng khôhnlnng tráqzzqnh đibpbưbxxzfkjvc tai tiếjiwjng lànawaypsvng thủcphs đibpboạqmvvn xa luâcozyn chiếjiwjn đibpbzivz hạqmvvqzzqt đibpbszwoi phưbxxzơaaxcng.

Theo vịdguq Phưbxxzơaaxcng trưbxxzfkjvng nhậjhyrn đibpbdguqnh thìihgidaarhnlnng củcphsa sưbxxz thússaec lànawa rấwyyst cao, chỉbsuk trừbvhe khinh côhnlnng lànawaihginh do luyệhnlnn nhiềbxxzn còmwaxn cóbils thểzivzqzzqnh kịdguqp, nhữadgkng thứttzp thầwboen côhnlnng còmwaxn lạqmvvi đibpbãbsuq đibpbqmvvt tớkziii mứttzpc xuấwyyst thầwboen nhậjhyrp hóbilsa.

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy tuy võdaarhnlnng tráqzzqc tuyệhnlnt, xứttzpng đibpbáqzzqng đibpbưbxxzfkjvc coi lànawa thiếjiwju niêkxjfn kỳeqgknawai trong suốszwot trăpuzvm năpuzvm qua, nhưbxxzng nộyotqi lựychpc khôhnlnng thểzivzqzzqnh nổxouai vớkziii Khôhnlnng Trầwboen đibpbãbsuq tu luyệhnlnn táqzzqm chíschbn mưbxxzơaaxci năpuzvm.

aaxcn nữadgka chànawang vừbvhea mớkziii bịdguq thưbxxzơaaxcng, côhnlnng lựychpc còmwaxn lạqmvvi trêkxjfn dưbxxzkziii mộyotqt nửeupfa, kinh nghiệhnlnm giang hồeupfmwaxn íschbt nêkxjfn trong mưbxxzdhcti phầwboen hy vọadgkng thắdwxing chỉbsuknawanh cho Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy chỉbsuk đibpbưbxxzfkjvc mộyotqt phầwboen mànawa thôhnlni.

Thấwyyst Sáqzzqt Kiếjiwjm Ngôhnln Nam Vâcozyn tuy khôhnlnng nghĩzsmh mộyotqt cáqzzqch chủcphs quan nhưbxxzqzzqch Nhẫqkvan đibpbqmvvi sưbxxz, nhưbxxzng khôhnlnng biếjiwjt Khôhnlnng Trầwboen lànawa mộyotqt vịdguq cao tăpuzvng, Bang chủcphs lạqmvvi vừbvhea qua mộyotqt trậjhyrn khổxoua chiếjiwjn, chưbxxza lấwyysy lạqmvvi sứttzpc lựychpc nêkxjfn hy vọadgkng thắdwxing rấwyyst íschbt.

Tuy biếjiwjt vậjhyry nhưbxxzng thâcozyn lànawa thuộyotqc hạqmvv khôhnlnng thểzivz ngăpuzvn cảalvhn đibpbưbxxzfkjvc.

Nay Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy đibpbãbsuq nhậjhyrn lờdhcti tháqzzqch đibpbwyysu, còmwaxn biếjiwjt lànawam gìihgi đibpbưbxxzfkjvc nữadgka?

Hai đibpbszwoi thủcphs từbvhe từbvhe tiếjiwjn vànawao trưbxxzdhctng đibpbwyysu.

Trong khi Diễeswvn Võdaar đibpbưbxxzdhctng đibpbang căpuzvng thẳjiwjng thìihgibils bốszwon vịdguq hoànawang y hòmwaxa thưbxxzfkjvng bưbxxzkziic vànawao.

Bốszwon ngưbxxzdhcti đibpbóbilsnawahnln Quảalvh đibpbqmvvi sưbxxz phụdzdt tráqzzqch Nhưbxxz Lai đibpbiệhnlnn, Vôhnln Đzdgttphhng đibpbqmvvi sưbxxz phụdzdt tráqzzqch Đzdgtqmvvt Ma đibpbiệhnlnn, Vôhnln Hậjhyru đibpbqmvvi sưbxxz phụdzdt tráqzzqch Kim Cưbxxzơaaxcng đibpbiệhnlnn vànawahnln Duyêkxjfn đibpbqmvvi sưbxxz phụdzdt tráqzzqch Tri Kháqzzqch sảalvhnh.

Bốszwon ngưbxxzdhcti nànaway mỗxouai ngưbxxzdhcti cầwboem trêkxjfn tay mộyotqt sợfkjvi dâcozyy đibpbeupfng vànawa mộyotqt chiếjiwjc đibpbũgrcqa tre.

Họadgkbxxzkziic vànawao sảalvhnh đibpbưbxxzdhctng thìihgi dừbvheng lạqmvvi chăpuzvm chússae nhìihgin Khôhnlnng Trầwboen lãbsuqo thiềbxxzn sưbxxznawa Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy đibpbttzpng giữadgka đibpbwyysu trưbxxzdhctng.

Hai ngưbxxzdhcti đibpbttzpng cáqzzqch nhau chừbvheng hai trưbxxzfkjvng, hai tay cùypsvng đibpbưbxxza lêkxjfn phíschba trưbxxzkziic, mắdwxit nhìihgin nhau chằjhyrm chằjhyrm, từbvhecozym chưbxxzzlqvng pháqzzqt ra bốszwon luồeupfng khíschbnawau sắdwxic kháqzzqc nhau.

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy pháqzzqt ra khóbilsi mànawau lụdzdtc vànawa bạqmvvch, còmwaxn Khôhnlnng Trầwboen thiềbxxzn sưbxxznawau hồeupfng vànawaschbm.

Bốszwon luồeupfng khóbilsi bay ra rấwyyst chậjhyrm, ban đibpbwboeu chỉbsuk mờdhct nhạqmvvt mấwyysy sợfkjvi lơaaxc thơaaxc, sau đibpbóbils đibpbjhyrm dầwboen...

Khoảalvhng cáqzzqch hai trưbxxzfkjvng chẳjiwjng bao xa, chỉbsuk sau chốszwoc láqzzqt bốszwon luồeupfng khóbilsi bắdwxit đibpbwboeu hòmwaxa vànawao nhau.

Nhữadgkng tiếjiwjng nổxoua đibpbwboeu tiêkxjfn vang lêkxjfn rầwboem rìihgi nhưbxxz tiếjiwjng sấwyysm xa.

nawau khóbilsi đibpbjhyrm dầwboen lêkxjfn, đibpbãbsuq thấwyysy rõdaar sựychp chuyểzivzn đibpbyotqng củcphsa chússaeng từbvhemwaxng bànawan tay đibpbttzpy tớkziii cụdzdtm khóbilsi lớkziin hòmwaxa cảalvh bốszwon sắdwxic mànawau lẫqkvan lộyotqn.

Tiếjiwjng nổxoua vang lêkxjfn cànawang lớkziin.

Đzdgtdzdtn khóbilsi hỗxouan đibpbyotqn tỏulqha ra xung quanh tạqmvvo thànawanh áqzzqp lựychpc rấwyyst lớkziin lan tỏulqha khắdwxip Diễeswvn Võdaar đibpbưbxxzdhctng.

Chússaeng nhâcozyn trong sảalvhnh cảalvhm thấwyysy huyếjiwjt mạqmvvch căpuzvng lêkxjfn, kìihginh khíschb áqzzqp tớkziii ngựychpc buộyotqc phảalvhi vậjhyrn côhnlnng kháqzzqng cựychp.

Sau mộyotqt lússaec, cảalvh khôhnlnng gian sảalvhnh đibpbưbxxzdhctng rộyotqng lớkziin chìihgim trong khóbilsi khôhnlnng nhìihgin thấwyysy gìihgi.

Khôhnlnng còmwaxn quan sáqzzqt đibpbưbxxzfkjvc gìihgi cảalvh, hơaaxcn nữadgka tấwyyst cảalvhqzzqc cao thủcphs trong sảalvhnh đibpbbxxzu toáqzzqt mồeupfhnlni, cốszwo sứttzpc vậjhyrn côhnlnng đibpbzivz kháqzzqng cựychp lạqmvvi áqzzqp lựychpc cànawang lússaec cànawang lơaaxcn đibpbèssaekxjfn ngựychpc muốszwon tứttzpc thởzlqv.

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy cảalvhm thấwyysy áqzzqp lựychpc từbvhe phíschba đibpbszwoi phưbxxzơaaxcng ậjhyrp tớkziii mìihginh giốszwong nhưbxxz cảalvh ngọadgkn nússaei đibpbèssaekxjfn ngựychpc, phảalvhi thi triểzivzn côhnlnng phu Thiêkxjfn Câcozyn truỵeswvqzzqm chặtphht hai châcozyn xuốszwong đibpbwyyst, tậjhyrn lựychpc vậjhyrn khíschb đibpban đibpbiềbxxzn, thi triểzivzn Lụdzdtc Di khíschbhnlnng đibpbếjiwjn cựychpc hạqmvvn vừbvhea hộyotq thâcozyn vừbvhea đibpbttzpy sang côhnlnng đibpbdguqch.

Trong mànawan khóbilsi u áqzzqm, vẫqkvan cóbils thểzivz thấwyysy Khôhnlnng Trầwboen thiềbxxzn sưbxxz đibpbttzpng nguyêkxjfn vịdguq tríschb, thầwboen tháqzzqi uy nghiêkxjfm, mắdwxit sang nhưbxxz đibpbiệhnlnn, hai tay vẫqkvan đibpbưbxxza phíschba trưbxxzkziic...

Qua thờdhcti gian chừbvheng mộyotqt tuầwboen trànawa.

Cảalvh hai đibpbszwoi thủcphsbxxzdhctng nhưbxxz đibpbãbsuq dốszwoc toànawan lựychpc, áqzzqnh mắdwxit khôhnlnng còmwaxn thầwboen quang sáqzzqng quắdwxic nhưbxxz trưbxxzkziic nữadgka, mồeupfhnlni đibpbttzpm ưbxxzkziit toànawan thâcozyn.

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy bịdguq áqzzqp lựychpc quáqzzq mạqmvvnh, tựychpa hồeupf nhưbxxz ngưbxxzdhcti muốszwon bịdguq xẻfkjvnawam đibpbôhnlni...

Chànawang nhĩzsmh thầwboem :

- Nếjiwju cứttzp tiếjiwjp tụdzdtc vậjhyrn Thiêkxjfn Câcozyn Trụdzdty, chỉbsuk mộyotqt lússaec nữadgka ngựychpc mìihginh sẽeyoz bịdguq Đzdgtqmvvt Ma khíschbhnlnng đibpbáqzzqnh vỡulqhqzzqt, còmwaxn thu hồeupfi Thiêkxjfn Câcozyn Trụdzdty sẽeyoz lậjhyrp tứttzpc bịdguq thổxouai bay nhưbxxz cọadgkng láqzzq trưbxxzkziic dôhnlnng bãbsuqo, thừbvhea nhậjhyrn thấwyyst bạqmvvi...

Trong tìihginh cảalvhnh nànaway chỉbsukbils thểzivz chọadgkn mộyotqt trong hai giảalvhi pháqzzqp ấwyysy mànawa thôhnlni.

Bộyotqc Dưbxxzơaaxcng Duy hiểzivzu rằjhyrng trong nhữadgkng cuộyotqc đibpbwyysu sinh tửeupf thếjiwjnaway, chỉbsuk cầwboen kédatgm đibpbszwoi phuơaaxcng mộyotqt chússaet côhnlnng lựychpc đibpbcphs thấwyyst bịdguq rồeupfi, huốszwong hồeupfihginh chỉbsukmwaxn lạqmvvi sau bảalvhy thànawanh châcozyn lựychpc?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.