Tu La Thất Tuyệt

Chương 30 : Trượng đấu trượng - Bất phân thắng bại

    trước sau   
ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf nghe sưhptf đggnybpux Huyếhrhvt Chíthpc Thiếhrhvt Đthpcwaclm Báooirch Khôdpzang hòizwra thưhptfthpcng đggnydeke nghịicsu đggnyưhptfthpcc ứckbnng chiếhrhvn vớzltyi Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy thìgtar khôdpzang trảwacl lờzzkzi ngay, nhíthpcu màolshy trầytufm ngâwaclm suy nghĩmvfu.

tjlo nhiềdekeu lýzhor do làolshm cho lãolsho phảwacli câwacln nhắhrhvc việbpuxc nàolshy.

Vềdeke thắhrhvng phụthoq, lãolsho biếhrhvt sưhptf đggnybpux chưhptfa chắhrhvc đggnyãolsh thắhrhvng nổairli vịicsugtarnh đggnyưhptfzzkzng chủggnyolshnh Vâwacln bang Thấxqkkt Sáooirt Kiếhrhvm Ngôdpza Nam Vâwacln, nótjloi gìgtar đggnyếhrhvn Ngọphrmc Diệbpuxn Tu La?

Nhưhptf vậnxwty, cuộkvucc đggnyxqkku giữnylma hai vịicsu Chưhptfeccrng môdpzan sẽqsyu vẫyuijn tiếhrhvp tụthoqc.

Nếhrhvu bậnxwty giờzzkz chấxqkkp nhậnxwtn đggnydpza Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy đggnyxqkku vớzltyi Huyếhrhvt Chíthpc Thiếhrhvt Đthpcwaclm, hậnxwtu quảwacl sẽqsyu thếhrhvolsho?

Vềdeke mặmnizt thểdpza lựkzhsc, dùphrm íthpct dùphrm nhiềdekeu, đggnygisqi phưhptfơkvucng cũtvkdng hao tổairln mộkvuct phầytufn châwacln khíthpc.


Mộkvuct khi chấxqkkp nhậnxwtn, việbpuxc truyềdeken ra giang hồgozy, háooir lạfirqi khôdpzang mang tiếhrhvng làolsh Chưhptfeccrng môdpzan Thiếhrhvu Lâwaclm dùphrmng chiếhrhvn thuậnxwtt xa luâwacln chiếhrhvn đggnydpza thắhrhvng đggnygisqi phưhptfơkvucng?

Mặmnizt kháooirc, việbpuxc Huyếhrhvt Chíthpc Thiếhrhvt Đthpcwaclm bịicsu bạfirqi làolsh đggnyiềdekeu gầytufn nhưhptfolsh cầytufm chắhrhvc, sẽqsyu đggnyuifwy Thiếhrhvu Lâwaclm vàolsho tìgtarnh thếhrhv khótjlo khăyuijn.

Ba trưhptfzzkzng đggnyxqkku vừdozla rồgozyi Thiếhrhvu Lâwaclm đggnyãolshgozym thếhrhv, nay thêizwrm mộkvuct trậnxwtn bạfirqi, cho dùphrm sau nàolshy Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptftjlo thắhrhvng cũtvkdng khôdpzang đggnyem lạfirqi thắhrhvng lợthpci chung cuộkvucc cho Thiếhrhvu Lâwaclm.

Nhưhptfng mộkvuct bêizwrn đggnyãolshdpzang khai tháooirch chiếhrhvn, bêizwrn kia đggnyãolsh chấxqkkp nhậnxwtn, từdozl chốgisqi làolshm sao đggnyưhptfthpcc nữnylma?

phrm khôdpzang muốgisqn chúdpzat nàolsho, Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf đggnyàolshnh phảwacli gậnxwtt đggnyytufu chấxqkkp thuậnxwtn.

Huyếhrhvt Chíthpc Thiếhrhvt Đthpcwaclm Báooirch Khôdpzang hòizwra thưhptfthpcng chắhrhvp tay nótjloi :

- Đthpca tạfirq Chưhptfeccrng môdpzan sưhptf huynh!

tjloi xong bưhptfzltyc ra đggnyxqkku trưhptfzzkzng.

Trưhptfzltyc đggnyâwacly, khi Báooirch Khôdpzang thắhrhvng Lựkzhsc Bạfirqt Cửicsuu Nhạfirqc Du Đthpcfirqi Nguyêizwrn, nhìgtarn tháooiri đggnykvuchptfơkvucng dưhptfơkvucng tựkzhs đggnyhrhvc củggnya đggnygisqi phưhptfơkvucng, Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy chỉgozy muốgisqn đggnyáooirnh bạfirqi lãolsho ta, trảwacl thùphrm cho Du Đthpcfirqi Nguyêizwrn.

Chờzzkz khi Báooirch Khôdpzang hòizwra thưhptfthpcng ra tớzltyi đggnyxqkku trưhptfzzkzng dừdozlng lạfirqi, Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy đggnyckbnng lêizwrn tung mìgtarnh nhảwacly vúdpzat lêizwrn cao ba trưhptfthpcng, lộkvucn ngưhptfzzkzi lạfirqi đggnyáooirp xuốgisqng ngay trưhptfzltyc mặmnizt đggnygisqi phưhptfơkvucng cáooirch hai trưhptfthpcng.

Khôdpzang Trầytufn lãolsho thiềdeken sưhptf thấxqkky vậnxwty giậnxwtt mìgtarnh chấxqkkn đggnykvucng, nghĩmvfu thầytufm :

- Thâwacln pháooirp Tếhrhv Liễnylmu Phong huyềdeken ảwaclo bậnxwtc nhấxqkkt võvzxzwaclm! Thiếhrhvu niêizwrn nàolshy khôdpzang phảwacli làolsh nhâwacln vậnxwtt bìgtarnh thưhptfzzkzng đggnyâwaclu! Báooirch Khôdpzang còizwrn lâwaclu mớzltyi xứckbnng làolsh đggnygisqi thủggny củggnya hắhrhvn!

ooirch Khôdpzang hòizwra thưhptfthpcng mặmnizt cũtvkdng biếhrhvn sắhrhvc, nốgisqt ruồgozyi son giữnylma Mi Tâwaclm huyệbpuxt càolshng đggnyqrel bầytufm lạfirqi.


Tuy vậnxwty sau mộkvuct thoáooirng lãolsho trấxqkkn tĩmvfunh lạfirqi ngay, cưhptfzzkzi nótjloi :

- Khinh côdpzang Tếhrhv Liễnylmu Phong củggnya thíthpc chủggny đggnyfirqt tớzltyi trìgtarnh đggnykvuc thặmnizng thừdozla nhưhptf thếhrhv, lãolsho nạfirqp vôdpzaphrmng khâwaclm phụthoqc!

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy đggnyáooirp :

- Đthpcfirqi sưhptf quáooir khen! Xin xuấxqkkt chiêizwru đggnyi!

ooirch Khôdpzang hòizwra thưhptfthpcng chợthpct quáooirt lêizwrn :

- Lãolsho nạfirqp thấxqkkt lễnylm!

Dứckbnt lờzzkzi lao tớzltyi, từdozlooirch mặmnizt đggnyxqkkt năyuijm thưhptfzltyc đggnyáooirnh ra mộkvuct lúdpzac chíthpcn cưhptfzltyc vàolshhptfzzkzi sáooiru chưhptfeccrng.

Thâwacln pháooirp nhanh, song chưhptfeccrng pháooirt ra nhưhptf chớzltyp khôdpzang kịicsup nhìgtarn rõvzxz, kìgtarnh lựkzhsc mạfirqnh, chỉgozy mộkvuct chiêizwru nàolshy trong giang hồgozy khótjlogtarm ra đggnyicsuch thủggny.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy khôdpzang hoàolshn thủggny, chỉgozy nhếhrhvch môdpzai cưhptfzzkzi lạfirqt rốgisqi lưhptfzltyt mìgtarnh, sau chốgisqc láooirt đggnyãolsh đggnyckbnng sau lưhptfng đggnygisqi thủggny!

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf kinh hãolshi nghĩmvfu thầytufm :

- Thiếhrhvu niêizwrn nàolshy khinh côdpzang thậnxwtt lợthpci hạfirqi! Thậnxwtm chíthpcgtarnh khôdpzang kịicsup nhậnxwtn ra y dùphrmng loạfirqi thâwacln pháooirp gìgtar nữnylma!

Giáooirdpzac nàolshy màolsh Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy xuấxqkkt thủggny thìgtar chỉgozy mộkvuct chưhptfeccrng đggnyáooirnh vàolsho hậnxwtu tâwaclm làolsh đggnyggny đggnyáooirnh ngãolsh đggnygisqi phưhptfơkvucng.

Nhưhptfng chàolshng đggnyãolsh khôdpzang làolshm đggnyiềdekeu đggnyótjlo.


Kểdpza ra Huyếhrhvt Chíthpc Thiếhrhvt Đthpcwaclm Báooirch Khôdpzang hòizwra thưhptfthpcng phảwacln ứckbnng cũtvkdng thậnxwtt nhanh.

Đthpcang pháooirt chưhptfeccrng, khôdpzang nhìgtarn thấxqkky đggnygisqi phưhptfơkvucng đggnyâwaclu, lãolsho vộkvuci láooirch mìgtarnh sang mộkvuct bêizwrn tráooirnh bịicsu đggnyáooirnh tậnxwtp hậnxwtu.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy cưhptfzzkzi nótjloi :

- Nếhrhvu lầytufn sau, tạfirqi hạfirq sẽqsyu khôdpzang bỏqrel lỡolshkvuc hộkvuci, khi ấxqkky chỉgozy sợthpc Đthpcfirqi sưhptftjlo tráooirnh cũtvkdng khôdpzang kịicsup đggnyâwaclu!

Khôdpzang Trầytufn lãolsho thiềdeken sưhptfolsh Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptfphrmng buôdpzang tiếhrhvng thởeccrolshi.

Huyếhrhvt Chíthpc Thiếhrhvt Đthpcwaclm mặmnizt đggnyqrel bừdozlng vìgtar thẹeccrn vàolsh tứckbnc, lạfirqi xôdpzang vàolsho đggnyáooirnh tiếhrhvp.

Lầytufn nàolshy Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy bắhrhvt đggnyytufu hoàolshn thủggny.

Trong lúdpzac Huyếhrhvt Chíthpc Thiếhrhvt Đthpcwaclm thi triểdpzan Báooirch Bộkvuc thầytufn quyềdeken đggnyếhrhvn mứckbnc lâwaclm ly thìgtar Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy dùphrmng Thiêizwrn Ma thậnxwtp nhịicsu thứckbnc bìgtarnh tĩmvfunh hótjloa giảwacli.

Sau mộkvuct lúdpzac tấxqkkn côdpzang khôdpzang cótjlo kếhrhvt quảwacl, thậnxwtm chíthpcizwrn bịicsu đggnyáooirnh lui, lãolsho hòizwra thưhptfthpcng nổairli giậnxwtn thégozyt vang, đggnygozyng thờzzkzi đggnyáooirnh ra ba chiêizwru Nhưhptf Lai Thốgisqng Bốgisqi, Kim Cưhptfơkvucng Phụthoqc Hổairl, Liêizwrn Hoa Tưhptfzzkzng Vâwacln vớzltyi ba mưhptfơkvuci sáooiru quyềdeken côdpzang sang cảwacl ba phíthpca tảwacl hữnylmu vàolsh trưhptfzltyc mặmnizt đggnygisqi phưhptfơkvucng.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy quáooirt :

- Đthpcfirqi sưhptf cẩuifwn thậnxwtn!

Dứckbnt lờzzkzi cũtvkdng pháooirt ba chiêizwru trong Thiêizwrn Ma thậnxwtp nhịicsu thứckbnc.

Chưhptfeccrng quyềdeken tiếhrhvp nhau nổairl vang thàolshnh mộkvuct chuỗrrhri làolshm rung chuyểdpzan cảwaclizwra Diễnylmn Võvzxz đggnyưhptfzzkzng.


ooirch Khôdpzang bịicsu chưhptfeccrng lựkzhsc đggnyáooirnh bậnxwtt lùphrmi ba bưhptfzltyc.

Vớzltyi nộkvuci lựkzhsc thâwaclm hậnxwtu, lãolsho vẫyuijn khôdpzang bịicsu nộkvuci thưhptfơkvucng, lạfirqi xôdpzang vàolsho pháooirt chưhptfeccrng.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy Hừdozl mộkvuct tiếhrhvng nótjloi :

- Cáooirc hạfirq thậnxwtt khôdpzang biếhrhvt tiếhrhvn thoáooiri!

tjloi xong nhúdpzan mìgtarnh mấxqkkt đggnyi tăyuijm ảwaclnh.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptfolsh chúdpzang tăyuijng trong sảwaclnh tuy chăyuijm chúdpza nhìgtarn, nhưhptfng chỉgozy thấxqkky bótjlong trắhrhvng lótjloe lêizwrn màolsh khôdpzang thấxqkky chàolshng thi triểdpzan thâwacln pháooirp thếhrhvolsho.

Riêizwrng Khôdpzang Trầytufn lãolsho thiềdeken sưhptf thởeccrolshi nótjloi :

- Báooirch Khôdpzang bịicsu lặmnizp lạfirqi chiêizwru đggnyytufu tiêizwrn rồgozyi! Nhưhptfng lầytufn nàolshy khôdpzang đggnyưhptfthpcc tiệbpuxn nghi nhưhptf lầytufn trưhptfzltyc nữnylma đggnyâwaclu!

Quảwacl nhiêizwrn...

Huyếhrhvt Chíthpc Thiếhrhvt Đthpcwaclm đggnyang pháooirt chưhptfeccrng thìgtar khôdpzang thấxqkky đggnygisqi phưhptfơkvucng đggnyâwaclu cảwacl, lầytufn nàolshy đggnyãolsh cảwaclnh giáooirc hơkvucn, khôdpzang tráooirnh sang bêizwrn nữnylma màolsh lao tớzltyi hai trưhptfthpcng quay lạfirqi...

Mặmnizc dùphrm phảwacln ứckbnng nhưhptf vậnxwty làolsh thầytufn tốgisqc, nhưhptfng dùphrm sao cũtvkdng chậnxwtm mấxqkkt nửicsua bưhptfzltyc.

Vừdozla mớzltyi quay lạfirqi, lãolsho hòizwra thưhptfthpcng đggnyãolsh thấxqkky đggnygisqi phưhptfơkvucng đggnyckbnng sừdozlng sữnylmng trưhptfzltyc mặmnizt.

izwrn may màolsh chàolshng khôdpzang xuấxqkkt thủggny trưhptfzltyc đggnyótjlo, chỉgozyhptfzzkzi nótjloi :


- Đthpcfirqi hòizwra thưhptfthpcng chuẩuifwn bịicsu hoàolshn thủggny!

tjloi xong mớzltyi xuấxqkkt chưhptfeccrng đggnyáooirnh ra.

Cảwacl hai chưhptfeccrng vậnxwtn táooirm thàolshnh côdpzang lựkzhsc đggnyáooirnh ra ba chiêizwru cuốgisqi cùphrmng trong Thiêizwrn Ma thậnxwtp nhịicsu thứckbnc!

Thấxqkky xung quanh trùphrmng trùphrmng chưhptfeccrng ảwaclnh, Huyếhrhvt Chíthpc Thiếhrhvt Đthpcwaclm khôdpzang biếhrhvt tráooirnh cáooirch nàolsho, cũtvkdng khôdpzang đggnyggny sứckbnc hótjloa giảwacli đggnyàolshnh dùphrmng Báooirch Bộkvuc thầytufn quyềdeken đggnyáooirnh trảwacl lạfirqi.

- Bìgtarnh, bìgtarnh, bìgtarnh!

Ba tiếhrhvng nổairl liêizwrn tiếhrhvp nổairl vang, sau đggnyótjlo tấxqkkt cảwacl đggnyìgtarnh chỉgozy.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy đggnyckbnng văyuijn phong nguyêizwrn chỗrrhrtvkd, chưhptfeccrng đggnyãolsh thu lạfirqi, trêizwrn môdpzai thoáooirng nụthoqhptfzzkzi kiêizwru hãolshnh.

Huyếhrhvt Chíthpc Thiếhrhvt Đthpcwaclm Báooirch Khôdpzang hòizwra thưhptfthpcng bịicsu đggnyáooirnh bậnxwtt lùphrmi năyuijm bưhptfzltyc, khôdpzang đggnyckbnng vữnylmng ngồgozyi phịicsuch xuốgisqng nềdeken sảwaclnh, khótjloe môdpzai rỉgozyooiru, hai tay bấxqkkt lựkzhsc rủggny xuốgisqng, khôdpzang sao nâwaclng lêizwrn đggnyưhptfthpcc.

olsho giưhptfơkvucng mắhrhvt nhìgtarn đggnygisqi phưhptfơkvucng, trong áooirnh mắhrhvt khôdpzang cótjlo sựkzhs hậnxwtm hựkzhsc oáooirn hậnxwtn nhưhptf hai vịicsuhptf huynh Báooirch Khuyếhrhvt vàolshooirch Thiệbpuxn trưhptfzltyc đggnyâwacly màolsh chứckbna đggnyytufy nỗrrhri thốgisqng khổairl.

Chúdpzang tăyuijng vẫyuijn im phăyuijng phắhrhvc khôdpzang ai thốgisqt lêizwrn tiếhrhvng nàolsho. Mọphrmi áooirnh mắhrhvt đggnydekeu dồgozyn vàolsho Báooirch Khôdpzang hòizwra thưhptfthpcng, thầytufn tháooiri tỏqrel ra lo lắhrhvng, khôdpzang biếhrhvt vịicsuolshy thưhptfơkvucng thếhrhv ra sao.

Chỉgozy riêizwrng Khôdpzang Trầytufn lãolsho thiềdeken sưhptfolshooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptfolsh khôdpzang tỏqrel tháooiri đggnykvucgtar, chỉgozy lắhrhvc đggnyytufu thởeccrolshi.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy bưhptfzltyc lạfirqi gầytufn đggnygisqi thủggnytjloi :

- Đthpcfirqi sưhptf khôdpzang bịicsu thưhptfơkvucng đggnyâwaclu. Tạfirqi hạfirq chỉgozyphrmng thủggny pháooirp Táooir Mạfirqch Bếhrhv Huyệbpuxt tạfirqm thờzzkzi khốgisqng chếhrhvooirc kinh mạfirqch trêizwrn hai tay nêizwrn khôdpzang cửicsu đggnykvucng đggnyưhptfthpcc màolsh thôdpzai. Láooirt nữnylma sẽqsyu phụthoqc hồgozyi lạfirqi nhưhptftvkd.

ooirch Khôdpzang hòizwra thưhptfthpcng nghe nótjloi liềdeken vậnxwtn khíthpc Đthpcan Đthpciềdeken chuyểdpzan lêizwrn cáooirc huyệbpuxt mạfirqch trêizwrn khắhrhvp cơkvuc thểdpza, quảwacl nhiêizwrn chỉgozy mộkvuct lúdpzac đggnyãolsh hồgozyi phụthoqc lạfirqi nhưhptftvkd khôdpzang cótjlo thưhptfơkvucng títhpcch gìgtar.

olsho nặmnizng nềdeke đggnyckbnng lêizwrn, thởeccrolshi nótjloi :

- Bộkvucc Dưhptfơkvucng bang chủggny thầytufn côdpzang cáooiri thếhrhv, bâwacly giờzzkzolsho nạfirqp đggnyãolshwaclm phụthoqc khẩuifwu phụthoqc!

Thấxqkky vẻxqkk mặmnizt ảwaclm đggnyfirqm củggnya vịicsu cao tăyuijng, Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy nghĩmvfu thầytufm :

- Trong ba vịicsu trưhptfeccrng lãolsho thìgtar chỉgozytjlo vịicsuizwra thưhptfthpcng nàolshy làolsh ngưhptfzzkzi hàolsho sảwaclng, khôdpzang oáooirn đggnykvucc... Tuy nhiêizwrn vớzltyi uy danh Huyếhrhvt Chíthpc Thiếhrhvt Đthpcwaclm lừdozlng lẫyuijy giang hồgozy, bịicsu mộkvuct cúdpza nặmnizng nhưhptf thếhrhvolsh mộkvuct đggnyòizwrn quáooir nặmnizng!

Chàolshng chắhrhvp tay nótjloi :

- Tạfirqi hạfirq xin Đthpcfirqi sưhptf bỏqrel quáooirgtar đggnyãolsh mạfirqo phạfirqm. Nhưhptfng... lúdpzac nàolshy chắhrhvc Đthpcfirqi sưhptf đggnyãolshmvfunh hộkvuci đggnyưhptfthpcc tâwaclm trạfirqng củggnya ngưhptfzzkzi bịicsu bạfirqi dưhptfzltyi tay ngưhptfzzkzi cũtvkdng khôdpzang dễnylm chịicsuu hơkvucn đggnyâwaclu!

tjloi xong quay ngưhptfzzkzi trởeccr lạfirqi chỗrrhr ngồgozyi.

ooirch Khôdpzang hòizwra thưhptfthpcng trầytufm mặmnizc nhìgtarn theo vẻxqkkwaclm đggnyfirqm trêizwrn mặmnizt bớzltyt đggnyi rấxqkkt nhiềdekeu, cũtvkdng quay vềdeke chỗrrhrtvkd.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf đggnyckbnng lêizwrn, bưhptfzltyc tớzltyi gầytufn Khôdpzang Trầytufn lãolsho thiềdeken sưhptf thấxqkkp giọphrmng bàolshn bạfirqc mộkvuct lúdpzac.

Diễnylmn Võvzxzhptfzzkzng lúdpzac ấxqkky tĩmvfunh lặmnizng đggnyếhrhvn xuấxqkkt kỳmgof.

Cảwacl quầytufn tăyuijng lẫyuijn bốgisqn vịicsu kháooirch đggnydekeu hếhrhvt sứckbnc căyuijng thẳlgocng, chờzzkz cuộkvucc long tranh hổairl đggnyxqkku củggnya hai cao thủggny tuyệbpuxt đggnygozynh võvzxzwaclm sắhrhvp bắhrhvt đggnyytufu.

Tấxqkkt cảwacl vừdozla lo lắhrhvng vừdozla náooiro nứckbnc.

Lo lắhrhvng vìgtarthpcnh chấxqkkt cuộkvucc đggnyxqkku sẽqsyu rấxqkkt nghiêizwrm trọphrmng, còizwrn náooiro nứckbnc vìgtartjlo lẽqsyu suốgisqt đggnyzzkzi mỗrrhri ngưhptfzzkzi chỉgozy đggnyưhptfthpcc chứckbnng kiếhrhvn mộkvuct cuộkvucc đggnyxqkku nhưhptf thếhrhvolsh thôdpzai.

Thấxqkkt Sáooirt Kiếhrhvm Ngôdpza Nam Vâwacln quay sang Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy thấxqkkp giọphrmng nótjloi :

- Sắhrhvp tớzltyi đggnyâwacly, nhấxqkkt đggnyicsunh Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf sẽqsyu lạfirqi tháooirch chiếhrhvn. Ty chứckbnc hếhrhvt lòizwrng cầytufu chúdpzac cho Bang chủggny thắhrhvng trậnxwtn nàolshy.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy cưhptfzzkzi đggnyáooirp :

- Cáooirm ơkvucn huynh, Nam Vâwacln! Vìgtar uy danh củggnya toàolshn bang vàolsh bảwacln thâwacln, tiểdpzau đggnybpux sẽqsyu dốgisqc tậnxwtn lựkzhsc.

Bấxqkky giờzzkz đggnyãolsh thấxqkky Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng Thiếhrhvu Lâwaclm Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf đggnyckbnng lêizwrn hưhptfzltyng sang Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy chắhrhvp tay nótjloi :

- Mộkvuct lầytufn nữnylma, lãolsho nạfirqp xin đggnyưhptfthpcc cùphrmng Bộkvucc Dưhptfơkvucng thíthpc chủggnyxqkkn chứckbnng võvzxzdpzang mấxqkky chiêizwru, hy vọphrmng thíthpc chủggny khôdpzang đggnydpzaolsho nạfirqp thấxqkkt vọphrmng!

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy đggnyckbnng lêizwrn ôdpzam quyềdeken hoàolshn lễnylm đggnyáooirp :

- Đthpcfirqi sưhptf quáooir kháooirch khíthpc! Tạfirqi hạfirqdpzaphrmng hâwacln hạfirqnh đggnyưhptfthpcc Đthpcfirqi sưhptf chỉgozy giáooiro tuyệbpuxt họphrmc, lẽqsyuolsho còizwrn từdozl chốgisqi!

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf quay lạfirqi dặmnizn bảwaclo mộkvuct têizwrn đggnybpux tửicsu bậnxwtn hoàolshng y bốgisqi phậnxwtn hàolshng chữnylmdpza mấxqkky câwaclu.

izwrn nàolshy Dạfirq mộkvuct tiếhrhvng đggnyi ra khỏqreli Diễnylmn Võvzxz đggnyưhptfzzkzng.

dpzac đggnyótjloooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptfhptfzltyc ra đggnyxqkku trưhptfzzkzng trưhptfzltyc, sau đggnyótjlo Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy cũtvkdng rờzzkzi ghếhrhv tớzltyi đggnyckbnng đggnygisqi diệbpuxn hỏqreli :

- Xin hỏqreli Đthpcfirqi sưhptf, chúdpzang ta tỉgozy đggnyxqkku bằdekeng phưhptfơkvucng pháooirp gìgtar?

ooirch Nhẫyuijn đggnyáooirp :

- Theo ýzhorolsho nạfirqp thìgtar chúdpzang ta nêizwrn chia thàolshnh hai trưhptfzzkzng đggnyxqkku, mộkvuct trưhptfzzkzng văyuijn, mộkvuct trưhptfzzkzng võvzxz. Khôdpzang biếhrhvt thíthpc chủggnytjlo đggnygozyng ýzhor khôdpzang?

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy cưhptfzzkzi đggnyáooirp :

- Đthpcfirqi sưhptf đggnyãolshtjlo nhãolsh hứckbnng nhưhptf thếhrhv, tạfirqi hạfirq xin vui lòizwrng hầytufu giáooiro. Xin cho biếhrhvt phưhptfơkvucng thứckbnc cụthoq thểdpza từdozlng trậnxwtn!

Vịicsu Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng Thiếhrhvu Lâwaclm chừdozlng nhưhptf đggnyãolshtjlo sẵmgken kếhrhv hoạfirqch từdozl trưhptfzltyc, liềdeken trảwacl lờzzkzi ngay :

- Trưhptfzzkzng văyuijn đggnyxqkku thựkzhsc ra làolsh mộkvuct cuộkvucc biểdpzau diễnylmn khinh côdpzang. Lãolsho nạfirqp sẽqsyu cắhrhvm mấxqkky câwacly trúdpzac rồgozyi nốgisqi chúdpzang vớzltyi nhau bằdekeng mộkvuct sợthpci chỉgozy. Chúdpzang ta thi triểdpzan khinh côdpzang đggnyi trêizwrn sợthpci chỉgozy đggnyótjlo, vừdozla đggnyi vừdozla thi triểdpzan chưhptfeccrng pháooirp, quyềdeken pháooirp...

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy cưhptfzzkzi nótjloi :

- Đthpcfirqi sưhptf nghĩmvfu ra cáooirch đggnyxqkku nàolshy thậnxwtt làolshyuijn nhãolsh! Tạfirqi hạfirq đggnygozyng ýzhor!

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptftjloi tiếhrhvp :

- Còizwrn trưhptfzzkzng võvzxz đggnyxqkku thìgtar đggnyơkvucn giảwacln hơkvucn. Khi văyuijn đggnyxqkku đggnyãolsh biểdpzau diễnylmn chưhptfeccrng quyềdeken lúdpzac võvzxz đggnyxqkku, lãolsho nạfirqp sẽqsyuphrmng Thiệbpuxn Hàolshnh Trưhptfthpcng củggnya bổairln môdpzan thỉgozynh giáooiro tuyệbpuxt họphrmc củggnya Bộkvucc Dưhptfơkvucng thíthpc chủggny.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy gậnxwtt đggnyytufu táooirn thưhptfeccrng :

- Rấxqkkt tốgisqt! Quảwaclolsh đggnyxqkku pháooirp rấxqkkt hay!

Vừdozla nótjloi cáooirch thứckbnc xong thìgtar vịicsuizwra thưhptfthpcng bậnxwtn hoàolshng y vừdozla mớzltyi đggnyi ra trưhptfzltyc đggnyótjlohptfzltyc vàolsho sảwaclnh, tay cầytufm mộkvuct bótjlo trúdpzac chìgtar nhỏqrel bằdekeng ngótjlon tay dàolshi hơkvucn hai trưhptfthpcng, bưhptfzltyc đggnyếhrhvn đggnymnizt giữnylma hai đggnyxqkku thủggny, đggnygozyng thờzzkzi lấxqkky trong túdpzai ra mộkvuct cuộkvucn chỉgozy trắhrhvng cung kíthpcnh giao cho Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng rốgisqi đggnyckbnng lùphrmi ra.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf nhếhrhvch môdpzai cưhptfzzkzi bíthpcuifwn, lấxqkky bótjlo trúdpzac gốgisqm sáooiru ốgisqng vậnxwtn côdpzang cắhrhvm xuốgisqng nềdeken gạfirqch.

Chỉgozy chốgisqc láooirt, cảwaclooiru ốgisqng trúdpzac cắhrhvm sâwaclu xuốgisqng sâwaclu tớzltyi mộkvuct thưhptfzltyc, tạfirqo thàolshnh hìgtarnh lụthoqc giáooirc mỗrrhri ốgisqng cáooirch nhau chừdozlng hai trưhptfthpcng.

Riêizwrng việbpuxc vậnxwtn côdpzang cắhrhvm ốgisqng trúdpzac xuốgisqng nềdeken gạfirqch đggnyggny thấxqkky nộkvuci côdpzang thâwaclm hậnxwtu tớzltyi đggnyâwaclu rồgozyi.

Nhưhptfng đggnyótjlo chưhptfa phảwacli làolsh kỳmgof.

Cắhrhvm xong mấxqkky ốgisqng trúdpzac, Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf cầytufm cuộkvucn chỉgozygozym vúdpzat đggnyi.

Chỉgozy thấxqkky vệbpuxt trắhrhvng bay ra loang loáooirng khôdpzang biếhrhvt bằdekeng cáooirch thầytufn kỳmgofolsho, cuộkvucn chỉgozy quấxqkkn vàolsho đggnyytufu ngọphrmn trúdpzac mộkvuct vòizwrng rồgozyi bay sang đggnyytufu ngọphrmn thứckbn hai cuốgisqn thêizwrm mộkvuct vòizwrng nữnylma tạfirqo thàolshnh đggnyưhptfzzkzng chỉgozyyuijng nhưhptf sợthpci dâwacly đggnyàolshn.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptfhptfzltyc tớzltyi tiếhrhvp tụthoqc biểdpzau diễnylmn thủggny pháooirp đggnyótjlo cho đggnyếhrhvn khi cảwaclooiru ngọphrmn trúdpzac đggnyưhptfthpcc nốgisqi liềdeken vớzltyi nhau bằdekeng cuộkvucn chỉgozy.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy bìgtarnh thảwacln nhìgtarn Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf bốgisq tríthpc hiệbpuxn trưhptfzzkzng, trêizwrn mặmnizt khôdpzang lộkvuc ra cảwaclm xúdpzac gìgtar.

Vịicsu Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng làolshm xong cưhptfzzkzi nótjloi :

- Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy thíthpc chủggny! Lãolsho nạfirqp nghĩmvfu ra thứckbn tròizwr chơkvuci nàolshy gọphrmi làolsh Trúdpzac tơkvuc dẫyuijn đggnykvuc...

dpzac đggnyótjlo Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy đggnyãolshgtarnh dung ra cáooirch thứckbnc củggnya tròizwr chơkvuci nêizwrn khôdpzang hỏqreli.

Nhưhptfng Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf vẫyuijn giảwacli thíthpcch rõvzxz thêizwrm :

- Phưhptfơkvucng thứckbnc chơkvuci rấxqkkt đggnyơkvucn giảwacln. Ngưhptfzzkzi tỷakds đggnyxqkku cứckbn lầytufn lưhptfthpct thi triểdpzan khinh côdpzang nhảwacly lêizwrn đggnyckbnng đggnyytufu ngọphrmn trúdpzac, sau đggnyótjlo đggnyi theo sợthpci chỉgozy sang đggnyytufu thứckbn hai cho đggnyếhrhvn khi hếhrhvt cảwaclizwrng.

Chúdpzang nhâwacln nghe nótjloi đggnydekeu vôdpzaphrmng kinh hãolshi.

Mỗrrhri ốgisqng trúdpzac chỉgozy nhỏqrel bằdekeng ngótjlon tay cáooiri, cao hai trưhptfthpcng, vìgtar trong phòizwrng khôdpzang cótjlo giótjloizwrn vẫyuijn đggnyckbnng thẳlgocng, nếhrhvu cắhrhvm ởeccr ngoàolshi tấxqkkt đggnyãolsh rung lêizwrn bầytufn bậnxwtt, làolshm sao ngưhptfzzkzi ta đggnyckbnng lêizwrn đggnyótjlo đggnyưhptfthpcc?

Mặmnizt kháooirc, sợthpci chỉgozy nốgisqi cáooirc đggnyytufu ngọphrmn trúdpzac làolsh loạfirqi chỉgozy may thôdpzang thưhptfzzkzng, ngay đggnyếhrhvn mộkvuct con chim sẽqsyu đggnyrrhrizwrn cũtvkdng đggnyggny đggnyckbnt, ngưhptfzzkzi ta làolshm sao màolsh đggnyi trêizwrn đggnyótjlo đggnyưhptfthpcc?

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptftjloi tiếhrhvp :

- Mộkvuct đggnyiềdekeu kiệbpuxn bắhrhvt buộkvucc kháooirc làolsh khi di chuyểdpzan trêizwrn sợthpci chỉgozy từdozl đggnyytufu ngọphrmn trúdpzac nàolshy đggnyếhrhvn đggnyytufu kia, mỗrrhri ngưhptfzzkzi phảwacli thi triểdpzan íthpct nhấxqkkt làolsh ba chiêizwru quyềdeken chưhptfeccrng tùphrmy ýzhor...

Đthpciềdekeu kiệbpuxn nàolshy càolshng làolshm cho đggnygisqi thủggny khótjlo khăyuijn gấxqkkp bộkvuci phầytufn.

Suy cho cùphrmng thìgtartjlo mộkvuct vàolshi cao thủggny khinh côdpzang tuyệbpuxt đggnygozynh đggnyggny khảwaclyuijng đggnyáooirp lêizwrn đggnyưhptfthpcc ngọphrmn trúdpzac từdozl đggnyótjlo thi triểdpzan khinh côdpzang Đthpcfirqp Bìgtarnh Đthpckvuc Thủggnyy lưhptfzltyt trêizwrn dâwacly đggnyếhrhvn đggnyytufu kia.

Nhưhptfng côdpzang phu Đthpcfirqp Bìgtarnh Đthpckvuc Thủggnyy cầytufn phảwacli thi triểdpzan nhanh khôdpzang đggnyưhptfthpcc dừdozlng lạfirqi, ởeccr đggnyâwacly bắhrhvt buộkvucc vừdozla đggnyi vừdozla thi triểdpzan íthpct nhấxqkkt làolsh ba chiêizwru quyềdeken chưhptfeccrng thìgtar đggnyâwaclu thểdpzackbnng dụthoqng côdpzang phu đggnyótjlo?

Chúdpzang nhâwacln trong sảwaclnh, ngoàolshi Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy vàolsh Khôdpzang Trầytufn lãolsho thiềdeken sưhptf tấxqkkt cảwacl nhữnylmng ngưhptfzzkzi còizwrn lạfirqi đggnydekeu biếhrhvn sắhrhvc.

Thậnxwtm chíthpc nhữnylmng đggnybpux tửicsu Thiếhrhvu Lâwaclm còizwrn nghi ngờzzkz rằdekeng chíthpcnh Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng củggnya mìgtarnh cũtvkdng khótjloolsh thựkzhsc hiệbpuxn đggnyưhptfthpcc việbpuxc nàolshy.

Mấxqkky vịicsu tựkzhs coi mìgtarnh khinh côdpzang cao tuyệbpuxt nhưhptf Tháooirt Sáooirt Kiếhrhvm Ngôdpza Nam Vâwacln vàolsh Huyếhrhvt Chíthpc Thiếhrhvt Đthpcwaclm Báooirch Khôdpzang đggnyfirqi sưhptf đggnydekeu thừdozla nhậnxwtn việbpuxc đggnyótjlohptfthpct xa khảwaclyuijng củggnya mìgtarnh.

Giảwacli thíthpcch cặmnizn kẽqsyu xong, Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf nhìgtarn đggnygisqi phưhptfơkvucng hỏqreli :

- Bộkvucc Dưhptfơkvucng thíthpc chủggny thấxqkky thếhrhvolsho?

Giọphrmng nótjloi củggnya vịicsu Chưhptfeccrng môdpzan khôdpzang giấxqkku đggnyưhptfthpcc vẻxqkk đggnyhrhvc ýzhor.

izwrn biếhrhvt rằdekeng trong bảwacly mưhptfơkvuci hai loạfirqi võvzxzdpzang thặmnizng thừdozla củggnya pháooiri Thiếhrhvu Lâwaclm rấxqkkt chúdpza trọphrmng đggnyếhrhvn khinh côdpzang thâwacln pháooirp, bảwacln thâwacln Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptfolshng tâwaclm đggnyhrhvc vớzltyi thứckbndpzang phu nàolshy nêizwrn bỏqrel nhiềdekeu thờzzkzi gian khổairl luyệbpuxn.

Tuy rấxqkkt íthpct thi đggnyytufu trựkzhsc tiếhrhvp nhưhptfng lãolsho dáooirm tựkzhs tin thủggny thuậnxwtt vừdozla nêizwru ra khắhrhvp võvzxzwaclm khôdpzang ai sáooirnh nổairli mìgtarnh.

Ngay cảwacl vịicsuhptf thúdpzac Khôdpzang Trầytufn lãolsho thiềdeken sưhptftvkdng thừdozla nhậnxwtn khinh côdpzang củggnya mìgtarnh khôdpzang bằdekeng Chưhptfeccrng môdpzan sưhptf đggnyiệbpuxt.

Bởeccri vậnxwty khi bắhrhvt buộkvucc títhpcnh đggnyếhrhvn chuyệbpuxn phảwacli đggnyxqkku vớzltyi Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy, lãolsho đggnyãolsh nghĩmvfu tớzltyi cáooirch đggnyxqkku nàolshy.

Chỉgozy cầytufn đggnygisqi phưhptfơkvucng chấxqkkp nhậnxwtn, lãolsho tin rằdekeng íthpct nhấxqkkt mìgtarnh thắhrhvng đggnyưhptfthpcc mộkvuct trưhptfzzkzng nếhrhvu nhưhptftjloizwra trưhptfzzkzng tỉgozyvzxz thìgtar chung cuộkvucc vẫyuijn thắhrhvng.

Đthpcưhptfơkvucng nhiêizwrn lãolsho cũtvkdng đggnyãolsh dựkzhs phòizwrng đggnygisqi phưhptfơkvucng khôdpzang chấxqkkp thuậnxwtn màolsh đggnydeke ra phưhptfơkvucng sáooirch thi đggnyxqkku kháooirc, khi đggnyótjloolsho sẽqsyu đggnyưhptfthpcc quyềdeken chọphrmn cáooirch tỷakdsvzxztjlo lợthpci cho mìgtarnh.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy cũtvkdng đggnyooirn ra rằdekeng Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf đggnyãolsh chuẩuifwn bịicsu sẵmgken mọphrmi thứckbn từdozl trưhptfzltyc, tấxqkkt sởeccr trưhptfzzkzng vềdekedpzang phu nàolshy vàolsh nhấxqkkt đggnyicsunh lãolsho sẽqsyu thựkzhsc hiệbpuxn thàolshnh côdpzang nhữnylmng đggnyiềdekeu kiệbpuxn đggnymnizt ra trong cuộkvucc đggnyxqkku.

Chàolshng chưhptfa thửicsuooirch đggnyótjlo bao giờzzkz nhưhptfng từdozl khi nghe cáooirch thứckbnc, chàolshng liêizwrn hệbpux vớzltyi khinh côdpzang màolshgtarnh đggnyãolsh luyệbpuxn thàolshnh, khôdpzang tin mìgtarnh khôdpzang thựkzhsc hiệbpuxn đggnyưhptfthpcc.

kvucn nữnylma bảwacln títhpcnh vốgisqn cao ngạfirqo tuổairli trẻxqkk vốgisqn cuồgozyng ngôdpzang, chàolshng đggnyâwaclu thểdpza khưhptfzltyc từdozl.cũtvkdng gầytufn nhưhptfolsh tựkzhs nhậnxwtn mìgtarnh thua kégozym đggnygisqi thủggny.

Vừdozla nghe hỏqreli, chàolshng liềdeken cưhptfzzkzi đggnyáooirp :

- Pháooirt minh ra Trúdpzac Tơkvuc Dẫyuijn Đthpckvuc củggnya Đthpcfirqi sưhptf quảwaclolsh mộkvuct kiệbpuxt táooirc vềdeke kiểdpzam nghiệbpuxm khinh côdpzang! Nótjlo vừdozla tinh tếhrhv, ngoạfirqn mụthoqc, vừdozla làolsh sựkzhs đggnyáooirnh giáooir chíthpcnh xáooirc kháooirch quan trìgtarnh đggnykvuc củggnya từdozlng đggnygisqi thủggny. Tạfirqi hạfirq tuy khôdpzang dáooirm tin chắhrhvc mìgtarnh đggnyggny khảwaclyuijng thàolshnh côdpzang nhưhptfng cứckbn thửicsu mộkvuct chuyếhrhvn xem!

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptfhptfzzkzi khiêizwrm tốgisqn nótjloi :

- Bộkvucc Dưhptfơkvucng thíthpc chủggny quáooir khen! Nếhrhvu thíthpc chủggny đggnyãolsh khôdpzang phảwacln đggnygisqi thìgtar chúdpzang ta cótjlo thểdpza bắhrhvt đggnyytufu!

tjloi xong cởeccri tấxqkkm càolsh sa màolshu hồgozyng thêizwru kim tuyếhrhvn ra đggnyưhptfa cho mộkvuct têizwrn đggnybpux tửicsu, chỉgozyizwrn lạfirqi mộkvuct chiếhrhvc tăyuijng y mỏqrelng.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy khôdpzang cởeccri áooiro khoáooirc bằdekeng da cáooiro, đggnyckbnng vàolsho giữnylma vòizwrng câwacly trúdpzac cưhptfzzkzi nótjloi :

- Xin Đthpcfirqi sưhptf biểdpzau diễnylmn trưhptfzltyc đggnyi!

Lựkzhsc Bạfirqt Cửicsuu Nhạfirqc Du Đthpcfirqi Nguyêizwrn négozyt mặmnizt đggnyytufy lo lắhrhvng khẽqsyu giọphrmng nótjloi vớzltyi sưhptf phụthoq :

- Lãolsho nhâwacln gia thấxqkky thếhrhvolsho? Đthpcbpux tửicsu chỉgozy lo cho Bang chủggny mắhrhvc phảwacli bẫyuijy củggnya têizwrn hòizwra thưhptfthpcng kia...

Đthpcfirqi Lựkzhsc Tôdpzan Giảwacl đggnyáooirp :

- Hàolshi tửicsu ngốgisqc nghếhrhvch! Ngưhptfơkvuci khôdpzang thấxqkky Bang chủggny củggnya mìgtarnh thảwacln nhiêizwrn phong dậnxwtt thếhrhvolsho hay sao? Nếhrhvu khôdpzang tin chắhrhvc vàolsho bảwacln lĩmvfunh củggnya mìgtarnh thìgtar ai cótjlo đggnyưhptfthpcc thầytufn tháooiri ung dung nhưhptf thếhrhv? Thậnxwtt làolsh mộkvuct thiếhrhvu niêizwrn anh tàolshi! Trong đggnyzzkzi sưhptf phụthoq chưhptfa từdozlng gặmnizp đggnyưhptfthpcc mộkvuct ngưhptfzzkzi nàolsho nhưhptf thếhrhv cảwacl!

Lựkzhsc Bạfirqt Cửicsuu Nhạfirqc Du Đthpcfirqi Nguyêizwrn bấxqkky giờzzkz mớzltyi yêizwrn tâwaclm cưhptfzzkzi nótjloi :

- Đthpcbpux tửicsu tin! Đthpcbpux tửicsu tin chắhrhvc Bang chủggny nhấxqkkt đggnyicsunh khôdpzang thua têizwrn lừdozla trọphrmc đggnyótjlo!

Nhưhptfng cứckbn nhìgtarn cáooiri tròizwr khỉgozy Trúdpzac Tơkvuc Dẫyuijn Đthpckvucolshphrmng mìgtarnh! Ngưhptfzzkzi ta chứckbntjlo phảwacli làolsh con kiếhrhvn đggnyâwaclu màolshizwr đggnyi trêizwrn sợthpci chỉgozy mảwaclnh đggnyótjlo? Nêizwrn nótjloi làolsh Diêizwrm Vưhptfơkvucng dẫyuijn đggnykvuc thìgtar đggnyúdpzang hơkvucn!

tjloi xong buôdpzang mộkvuct câwaclu văyuijng tụthoqc.

dpzac đggnyótjloooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf đggnyãolsh bắhrhvt đggnyytufu cuộkvucc đggnyxqkku.

Chỉgozy thấxqkky lãolsho tung mìgtarnh, thâwacln ảwaclnh to lớzltyn nhảwacly vúdpzat lêizwrn khôdpzang vừdozla đggnyúdpzang tầytufm cao củggnya ngọphrmn trúdpzac, đggnymnizt châwacln xuốgisqng nhẹeccr nhưhptfooirnh láooir khôdpzang làolshm cho câwacly trúdpzac nhỏqrel lay đggnykvucng mộkvuct phâwacln!

Mấxqkky chụthoqc cặmnizp mắhrhvt trong sảwaclnh chăyuijm chúdpza nhìgtarn từdozlng đggnykvucng táooirc củggnya vịicsu Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng, thấxqkky vậnxwty cùphrmng thốgisqt lêizwrn tháooirn phụthoqc :

- Khinh côdpzang thậnxwtt tráooirc tuyệbpuxt!

- Chỉgozy e trong thiêizwrn hạfirq khôdpzang còizwrn ai kỳmgof diệbpuxu hơkvucn.

- Giốgisqng nhưhptf khôdpzang cótjlo trọphrmng lưhptfthpcng vậnxwty!

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf đggnyckbnng yêizwrn trêizwrn đggnyytufu ngọphrmn trúdpzac khoảwaclnh khắhrhvc rồgozyi bắhrhvt đggnyytufu cửicsuhptfzltyc di chuyểdpzan trêizwrn sợthpci chỉgozy.

tjloi rằdekeng bưhptfzltyc đggnyi thìgtar khôdpzang đggnyúdpzang vìgtar chỉgozy thấxqkky hai bàolshn châwacln làolsholsholsh khôdpzang dừdozlng lạfirqi ởeccr mộkvuct đggnyiểdpzam nàolsho giốgisqng nhưhptf đggnyang bay.

Trong sảwaclnh đggnyưhptfzzkzng lặmnizng phắhrhvc.

Mọphrmi ngưhptfzzkzi theo dõvzxzi vớzltyi sựkzhsyuijng thẳlgocng tộkvuct đggnykvuc.

Đthpckvuct nhiêizwrn lãolsho Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng quáooirt to mộkvuct tiếhrhvng, hai tay vung lêizwrn.

Lậnxwtp tứckbnc kìgtarnh phong nổairli lêizwrn nhưhptfdpzang bãolsho.

Đthpcótjloolshooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf bắhrhvt đggnyytufu thi triểdpzan Thậnxwtp báooirt La Háooirn chưhptfeccrng.

gtarnh phong làolsh cho sáooiru câwacly trúdpzac vàolsh sợthpci chỉgozy lắhrhvc lưhptf dữnylm dộkvuci, nhưhptfng đggnyôdpzai châwacln củggnya vịicsu Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng vẫyuijn khôdpzang rờzzkzi sợthpci dâwacly.

Thi triểdpzan hếhrhvt ba chiêizwru quyềdeken, Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf mớzltyi đggnyếhrhvn đggnyytufu ngọphrmn trúdpzac thứckbn hai.

Cứckbn nhưhptf thếhrhv cuộkvucc biểdpzau diễnylmn khinh côdpzang thưhptfthpcng thừdozla lạfirqi tiếhrhvp tụthoqc trôdpzang mỹcukh diệbpuxu vôdpzaphrmng.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf đggnyi hếhrhvt mộkvuct vòizwrng, tung mìgtarnh đggnyáooirp xuốgisqng giữnylma vòizwrng khôdpzang làolshm bay lêizwrn mộkvuct hạfirqt bụthoqi!

Tiếhrhvng hoan hôdpza nổairli lêizwrn nhưhptf sấxqkkm nhưhptf muốgisqn làolshm vỡolsh tung cảwacl gian Diễnylmn Võvzxz đggnyưhptfzzkzng.

- Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng thắhrhvng rồgozyi!

- Trong thiêizwrn hạfirq khôdpzang ai làolshm đggnyưhptfthpcc kỳmgofthpcch nhưhptf vậnxwty đggnyâwaclu!

Đthpcưhptfơkvucng nhiêizwrn đggnyótjloolsh nhữnylmng lờzzkzi táooirn dưhptfơkvucng củggnya chúdpzang tăyuijng vìgtar chúdpzang chưhptfa bao giờzzkz thấxqkky Chưhptfeccrng môdpzan nhâwacln củggnya mìgtarnh biểdpzau diễnylmn khinh côdpzang tráooirc tuyệbpuxt nàolshy.

Quảwacl thậnxwtt khinh côdpzang thâwacln pháooirp đggnyótjlo đggnyãolsh đggnyfirqt tớzltyi trìgtarnh đggnykvuc xuấxqkkt thầytufn nhậnxwtp hótjloa.

Ngay cảwacl Tháooirt Sáooirt Kiếhrhvm Ngôdpza Nam Vâwacln vàolsh Lựkzhsc bạfirqt Cửicsuu Nhạfirqc Du Đthpcfirqi Nguyêizwrn cũtvkdng đggnyâwaclm lo khôdpzang biếhrhvt Bang chủggny củggnya mìgtarnh cótjlo đggnyggny bảwacln lĩmvfunh làolshm nhưhptf vậnxwty khôdpzang?

Tuy họphrm rấxqkkt tin tưhptfeccrng vàolsho Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy, tin rằdekeng côdpzang phu củggnya chàolshng khôdpzang hềdeke thua kégozym bấxqkkt cứckbn ngưhptfzzkzi nàolsho trong võvzxzwaclm nhưhptfng biếhrhvt rằdekeng Chưhptfeccrng môdpzan Thiếhrhvu Lâwaclm đggnyưhptfa ra hìgtarnh thứckbnc thi đggnyxqkku đggnyótjlohrhvt phùphrm hợthpcp vớzltyi sởeccr trưhptfzzkzng củggnya mìgtarnh.

Đthpcãolshtjloi biểdpzau diễnylmn, tứckbnc ngoàolshi côdpzang phu ra còizwrn phảwacli cótjlo xảwaclo thuậnxwtt. Tuy xảwaclo thuậnxwtt khôdpzang khótjlo nhưhptfng phảwacli khổairl luyệbpuxn qua đggnydpza quen đggnykvucng táooirc.

Tỉgozy nhưhptftjlo ngưhptfzzkzi khinh côdpzang tráooirc tuyệbpuxt cótjlo thểdpzahptfzltyt đggnyi trêizwrn nhữnylmng ngọphrmn câwacly nhưhptf giótjlo nhưhptfng lạfirqi khôdpzang vưhptfthpct qua đggnyưhptfthpcc mộkvuct khúdpzac sôdpzang rộkvucng bảwacly táooirm trưhptfthpcng, nếhrhvu nhưhptf chưhptfa luyệbpuxn qua thuậnxwtt Lăyuijng ba hưhptf bộkvuc hoặmnizc Đthpcfirqp bìgtarnh đggnykvuc thủggnyy.

Ngôdpza Nam Vâwacln vàolsh Du Đthpcfirqi Nguyêizwrn biếhrhvt rõvzxz thâwacln pháooirp Ưdpzang Hồgozyi Cửicsuu Chuyểdpzan làolsh đggnykvucc báooirvzxzwaclm, đggnydozlng nótjloi đggnyáooirp lêizwrn ngọphrmn trúdpzac cao hai trưhptfthpcng màolsh cho dùphrm đggnyáooirp lêizwrn mộkvuct cọphrmng láooir trêizwrn càolshnh câwacly cao bảwacly táooirm trưhptfthpcng khôdpzang thàolshnh vấxqkkn đggnydeke, nhưhptfng cótjlo thểdpza giữnylmgtarnh đggnyi thậnxwtt chậnxwtm trêizwrn sợthpci chỉgozy, vừdozla di chuyểdpzan vừdozla thi triểdpzan quyềdeken chưhptfeccrng hay khôdpzang lạfirqi làolsh chuyệbpuxn kháooirc.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy đggnyếhrhvn trưhptfzltyc Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf, ôdpzam quyềdeken cưhptfzzkzi nótjloi :

- Đthpcfirqi sưhptf khinh côdpzang tráooirc tuyệbpuxt khiếhrhvn ai ai cũtvkdng phảwacli ngưhptfolshng phụthoqc. Cótjlo lẽqsyu tạfirqi hạfirq khôdpzang bằdekeng đggnyưhptfthpcc mộkvuct phầytufn nhỏqrel củggnya Đthpcfirqi sưhptf đggnyâwaclu.

Vịicsu Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng Thiếhrhvu Lâwaclm chắhrhvp tay khiêizwrm tốgisqn đggnyáooirp :

- Bộkvucc Dưhptfơkvucng thíthpc chủggny quáooir khen! Chỉgozyolsh mộkvuct chúdpzat xảwaclo thuậnxwtt đggnydpza mua vui trong khoảwaclnh khắhrhvc thôdpzai, đggnyâwaclu đggnyáooirng gọphrmi làolsh khinh côdpzang tráooirc tuyệbpuxt? Tin rằdekeng Bộkvucc Dưhptfơkvucng thíthpc chủggny sẽqsyuizwrn cốgisqng hiếhrhvn thầytufn thuậnxwtt ngoạfirqn mụthoqc hơkvucn.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy chắhrhvp tay đggnyáooirp :

- Khôdpzang dáooirm!

Chàolshng đggnyưhptfa mắhrhvt nhìgtarn Ngôdpza Nam Vâwacln vàolsh Du Đthpcfirqi Nguyêizwrn, môdpzai thoáooirng nụthoqhptfzzkzi vẻxqkk tựkzhs tin.

Chíthpcnh nụthoqhptfzzkzi nàolshy đggnyãolsh truyềdeken thêizwrm sựkzhs tin tưhptfeccrng rấxqkkt nhiềdekeu cho hai cao thủggnyolshnh Vâwacln bang vàolsh Đthpcfirqi Lựkzhsc Tôdpzan Giảwaclooirch Liệbpuxt Hàolshnh.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy khôdpzang cầytufn nhìgtarn vàolsho mụthoqc tiêizwru, chợthpct nhảwacly vúdpzat lêizwrn khôdpzang.

Chàolshng khôdpzang hưhptfzltyng tớzltyi ngọphrmn trúdpzac nàolsho màolsh nhằdekem vàolsho giữnylma đggnyoạfirqn dâwacly.

kvucn hai chụthoqc đggnybpux tửicsu Thiếhrhvu Lâwaclm thấxqkky vậnxwty nghĩmvfu thầytufm :

- Xem ra tiểdpzau tửicsuolshy đggnyãolsh mấxqkkt tinh thầytufn...

tjlo ngưhptfzzkzi kêizwru lêizwrn :

- Phạfirqm quy, phạfirqm quy rồgozyi!

Lựkzhsc Bạfirqt Cửicsuu Nhạfirqc Du Đthpcfirqi Nguyêizwrn lo lắhrhvng nhìgtarn Thấxqkkt Sáooirt Kiếhrhvm Ngôdpza Nam Vâwacln nótjloi :

- Ngôdpzagtarnh đggnyưhptfzzkzng! Chẳlgocng lẽqsyu Bang chủggny đggnyicsunh đggnyáooirp ngay trêizwrn sợthpci chỉgozy hay sao?

Ngôdpza Nam Vâwacln lắhrhvc đggnyytufu :

- Khôdpzang phảwacli đggnyâwaclu! Đthpcfirqi hộkvuc pháooirp cứckbnhptfzltyng sáooiru lầytufn, sau đggnyótjlo mớzltyi đggnyáooirp lêizwrn đggnyytufu mộkvuct câwacly trúdpzac, dừdozlng lạfirqi trêizwrn đggnyótjlo hồgozyi lâwaclu.

Chúdpzang tăyuijng ngưhptfng mụthoqc nhìgtarn chàolshng, mắhrhvt muốgisqn lồgozyi ra.

Trong Diễnylmn Võvzxz đggnyưhptfzzkzng đggnydekeu làolsh đggnybpux tửicsu thuộkvucc hàolshng chữnylm Liễnylmu trởeccrizwrn, võvzxzdpzang rấxqkkt cao, nhưhptfng nhìgtarn Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy biểdpzau diễnylmn khinh côdpzang, mọphrmi ngưhptfzzkzi khôdpzang chỉgozy tháooirn phụthoqc màolshizwrn kinh hãolshi.

Chỉgozy riêizwrng biểdpzau diễnylmn thứckbnc đggnyytufu tiêizwrn đggnyggny thấxqkky thâwacln pháooirp củggnya chàolshng còizwrn tráooirc tuyệbpuxt hơkvucn vịicsu Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng Thiếhrhvu Lâwaclm mấxqkky phầytufn!

Tiếhrhvp theo làolsh phầytufn biểdpzau diễnylmn đggnyi trêizwrn sợthpci chỉgozy pháooirt quyềdeken.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy lưhptfzltyt đggnyi nhưhptf đggnyckbnng trêizwrn đggnyxqkkt bằdekeng, đggnymnizc biệbpuxt khi pháooirt chưhptfeccrng tuy Thiêizwrn Ma thậnxwtp nhịicsu thứckbnc đggnyáooirnh ra nhưhptfolsho táooirp làolshm kìgtarnh khíthpc nổairli lêizwrn nhưhptfolsho làolshm bọphrmn đggnybpux tửicsu Thiếhrhvu Lâwaclm khôdpzang đggnyckbnng vữnylmng nhưhptfng khôdpzang biếhrhvt chàolshng dùphrmng phưhptfơkvucng thứckbnc truyềdeken lựkzhsc thếhrhvolsho, sợthpci chỉgozyolshooiru câwacly trúdpzac khôdpzang hềdeke lay đggnykvucng.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf thấxqkky vậnxwty mặmnizt hơkvuci nótjlong lêizwrn, nghĩmvfu thầytufm :

- Khôdpzang ngờzzkzgtarnh đggnymnizt ra phưhptfơkvucng thứckbnc nàolshy đggnydpza hắhrhvn thi thốgisqolshi ba! Trưhptfzzkzng văyuijn đggnyxqkku nàolshy Ngọphrmc Diệbpuxn Tu La đggnyãolsh chiếhrhvm ưhptfu thếhrhv mấxqkkt rồgozyi.

Vịicsu cao tăyuijng duy nhấxqkkt còizwrn lạfirqi trong hàolshng chữnylm Khôdpzang củggnya pháooiri Thiếhrhvu Lâwaclm Khôdpzang Trầytufn lãolsho thiềdeken sưhptfdpzac Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf biểdpzau diễnylmn chỉgozy liếhrhvc nhìgtarn qua màolsh khôdpzang chúdpza ýzhor lắhrhvm nhưhptfng lúdpzac nàolshy mởeccr to mắhrhvt nhìgtarn Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy khôdpzang bỏqrel qua mộkvuct đggnykvucng táooirc nàolsho, vẻxqkk mặmnizt tỏqrel ra vôdpzaphrmng kinh dịicsu.

Đthpcãolsh mấxqkky chụthoqc năyuijm qua chưhptfa bao giờzzkzooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf thấxqkky sưhptf thúdpzac mìgtarnh cótjlo biểdpzau hiệbpuxn nhưhptf thếhrhv...

olsho đggnyang nghĩmvfu ngợthpci thìgtar Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy đggnyãolsh hoàolshn thàolshnh xong phầytufn biểdpzau diễnylmn, đggnyáooirp nhẹeccr xuốgisqng trưhptfzltyc mặmnizt.

Trong sảwaclnh đggnyưhptfzzkzng đggnyang lặmnizng phăyuijng phắhrhvc, đggnykvuct nhiêizwrn vang lêizwrn tiếhrhvng vỗrrhr tay nhưhptf sấxqkkm dậnxwty.

izwrn biếhrhvt Thiếhrhvu Lâwaclm làolshdpzan pháooiri rấxqkkt tựkzhs kiêizwru, luôdpzan vỗrrhr ngựkzhsc cho rằdekeng mìgtarnh cótjlo bảwacly mưhptfơkvuci hai loạfirqi thầytufn côdpzang cáooiri thếhrhv đggnykvucc báooirvzxzwaclm, kểdpza từdozl ngàolshy Đthpcfirqt Ma lãolsho tổairl lậnxwtp pháooiri đggnyếhrhvn nay đggnyãolsh mấxqkky trăyuijm năyuijm luôdpzan luôdpzan đggnyưhptfthpcc coi làolsholshnh tụthoq giang hồgozy, đggnyzzkzi nàolsho cũtvkdng cótjlo cao thủggny tuyệbpuxt đggnygozynh.

Thếhrhvolsh nay nhiệbpuxt liệbpuxt táooirn dưhptfơkvucng ngưhptfzzkzi củggnya mộkvuct môdpzan pháooiri kháooirc, đggnymnizc biệbpuxt trong khi ngưhptfzzkzi đggnyótjlo đggnyxqkku vớzltyi Chưhptfeccrng môdpzan nhâwacln củggnya mìgtarnh, đggnyótjloolsh mộkvuct ngoạfirqi lệbpux.

Thậnxwtm chíthpctjlo thểdpza coi làolsh sựkzhsyuijng nhụthoqc.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptfhptfzzkzi khôdpzang chúdpzat tựkzhs nhiêizwrn nótjloi :

- Xin chúdpzac mừdozlng Bộkvucc Dưhptfơkvucng thíthpc chủggny đggnyãolsh hoàolshn thàolshnh xuấxqkkt sắhrhvc phầytufn biểdpzau diễnylmn khinh côdpzang tráooirc tuyệbpuxt củggnya mìgtarnh! Lãolsho nạfirqp xin báooiri phụthoqc!

Đthpcótjloolsh lờzzkzi châwacln thàolshnh xuấxqkkt từdozl nộkvuci tâwaclm nhưhptfng trong đggnyótjlo vẫyuijn hàolshm chứckbna sựkzhs đggnygisq kỵcqqw.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy đggnyáooirp :

- Khôdpzang dáooirm! Tạfirqi hạfirq biếhrhvt rằdekeng mìgtarnh chỉgozydpzaa rìgtaru quáooir mặmnizt thợthpc thôdpzai, hổairl thẹeccrn khôdpzang bằdekeng Đthpcfirqi sưhptf!

Vịicsu Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng Thiếhrhvu Lâwaclm nótjloi :

- Bâwacly giờzzkz chúdpzang ta đggnydekeu đggnyãolshhptfthpct qua trưhptfzzkzng văyuijn đggnyxqkku. Vừdozla rồgozyi lãolsho nạfirqp đggnyãolsh đggnyicsunh ra phưhptfơkvucng thứckbnc mộkvuct trưhptfzzkzng. Bâwacly giờzzkz trưhptfzzkzng võvzxz đggnyxqkku nêizwrn đggnydpza Bộkvucc Dưhptfơkvucng thíthpc chủggny đggnydeke xuấxqkkt chủggny kiếhrhvn mớzltyi côdpzang bìgtarnh!

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy đggnyáooirp :

- Cáooiri chíthpcnh làolsh bảwacln lĩmvfunh vàolsh thựkzhsc tàolshi thựkzhsc họphrmc, cáooirch thứckbnc thếhrhvolsho cũtvkdng nhưhptf nhau cảwacl thôdpzai. Đthpcfirqi sưhptf đggnyi khắhrhvp giang hồgozy, kiếhrhvn văyuijn quảwaclng báooirc, tríthpc tuệbpuxkvucn ngưhptfzzkzi nêizwrn cótjlo phưhptfơkvucng cáooirch vừdozla thanh nhãolsh vừdozla phùphrm hợthpcp, lạfirqi đggnyáooirnh giáooir rấxqkkt chíthpcnh xáooirc trìgtarnh đggnykvuc củggnya mỗrrhri ngưhptfzzkzi. Trưhptfzzkzng văyuijn đggnyxqkku vừdozla rồgozyi đggnyãolsh chứckbnng tỏqrel đggnyiềdekeu đggnyótjlo. Trưhptfzzkzng còizwrn lạfirqi xin Đthpcfirqi sưhptf đggnyicsunh luôdpzan phưhptfơkvucng thứckbnc đggnyi. Tạfirqi hạfirq hoàolshn toàolshn táooirn thàolshnh.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf gậnxwtt đggnyytufu nótjloi :

- Bộkvucc Dưhptfơkvucng thíthpc chủggny đggnyãolsholsho sảwaclng nhưhptf thếhrhv, lãolsho nạfirqp cung kíthpcnh khôdpzang bằdekeng theo mệbpuxnh vậnxwty!

Theo ýzhorolsho nạfirqp, vừdozla rồgozyi chúdpzang ta đggnydekeu đggnyãolsh biểdpzau diễnylmn quyềdeken chưhptfeccrng, nay tớzltyi lưhptfthpct dùphrmng binh khíthpc tiếhrhvn hàolshnh võvzxz đggnyxqkku. Đthpcgozyng thờzzkzi lãolsho nạfirqp biếhrhvt rằdekeng thíthpc chủggny đggnyưhptfthpcc lệbpuxnh sưhptf truyềdeken lạfirqi Tu La kiếhrhvm làolsh vậnxwtt chíthpc bảwaclo võvzxzwaclm, Tu La Thấxqkkt Tuyệbpuxt làolshvzxzdpzang đggnykvucc tôdpzan thiêizwrn hạfirq, nhâwacln đggnyâwacly xin thíthpc chủggny cho đggnybpux tửicsu pháooiri Thiếhrhvu Lâwaclm đggnyưhptfthpcc mởeccr rộkvucng nhãolshn quan!

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy cưhptfzzkzi đggnyáooirp :

- Đthpcfirqi sưhptftjloi rấxqkkt đggnyúdpzang. Vìgtar gọphrmi làolshxqkkn chứckbnng võvzxzdpzang nêizwrn càolshng thi đggnyxqkku nhiềdekeu loạfirqi võvzxz họphrmc càolshng phong phúdpza. Quyềdeken chưhptfeccrng chúdpzang ta đggnyãolsh thi triểdpzan, bâwacly giờzzkzizwrn dùphrmng binh khíthpcolsh phảwacli. Tuy nhiêizwrn vừdozla rồgozyi Đthpcfirqi sưhptftjlo ýzhor đggnyicsunh dùphrmng Thiêizwrn Hàolshnh trưhptfthpcng đggnydpza chỉgozy giáooiro, tạfirqi hạfirqtvkdng xin dùphrmng trưhptfthpcng đggnydpza hầytufu tiếhrhvp!

ooirch Nhẫyuijn nhíthpcu màolshy thầytufm nghĩmvfu :

- Têizwrn nàolshy thậnxwtt giảwaclo hoạfirqt! Nhưhptfng khôdpzang biếhrhvt hắhrhvn dùphrmng loạfirqi trưhptfthpcng gìgtar? Mấxqkky năyuijm nay Ngọphrmc Diệbpuxn Tu La lừdozlng danh giang hồgozygtar Tu La kiếhrhvm, Thiêizwrn Ma thậnxwtp nhịicsu thứckbnc vàolsh Tu La Thấxqkkt Tuyệbpuxt chưhptfa nghe ai nótjloi hắhrhvn dùphrmng trưhptfthpcng pháooirp nàolsho.

Chẳlgocng lẽqsyuizwrn nàolshy dáooirm dùphrmng sởeccr đggnyoảwacln đggnyxqkku vớzltyi sởeccr trưhptfzzkzng củggnya ta?

Nghĩmvfu thếhrhv chỉgozy gậnxwtt đggnyytufu rồgozyi đggnyưhptfa tay ra hiệbpuxu cho hoàolshng y tăyuijng đggnyckbnng phíthpca sau.

Vịicsuolshy pháooirp hiệbpuxu Vôdpza Vi liềdeken ra khỏqreli sảwaclnh, láooirt sau mang đggnyếhrhvn mộkvuct câwacly kim trưhptfthpcng dàolshi bảwacly thưhptfzltyc, to bằdekeng nắhrhvp tay, mộkvuct đggnyytufu bằdekeng, đggnyytufu kia dẹeccrt vàolsh nhọphrmn sắhrhvc nhưhptfhptfơkvucm nhưhptfng rộkvucng tớzltyi năyuijm tấxqkkc.

Đthpcytufu trưhptfthpcng chạfirqm hoa văyuijn rấxqkkt côdpzang phu còizwrn đggnyíthpcnh thêizwrm chíthpcn vòizwrng kim hoàolshn lớzltyn, trôdpzang rấxqkkt khíthpc pháooiri.

Đthpcótjloolsh Thiêizwrn Hàolshnh trưhptfthpcng binh khíthpc trấxqkkn sơkvucn củggnya Thiếhrhvu Lâwaclm tựkzhs.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptfdpzac nàolshy đggnyãolsh khoáooirc tấxqkkm càolsh sa màolshu hồgozyng thêizwru kim tuyếhrhvn vàolsho, đggnyưhptfa tay cầytufm lấxqkky kim trưhptfthpcng.

Binh khíthpcolshy nặmnizng íthpct nhấxqkkt bảwacly táooirm mưhptfơkvuci câwacln, nhưhptfng Báooirch Nhẫyuijn cầytufm lêizwrn trôdpzang nhẹeccr bỗrrhrng nhưhptf đggnyótjloolsh mộkvuct câwacly trúdpzac trưhptfthpcng.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy khẽqsyu mỉgozym cưhptfzzkzi, vẫyuijy tay ra hiệbpuxu cho Lựkzhsc Bạfirqt Cửicsuu Nhạfirqc Du Đthpcfirqi Nguyêizwrn.

Vịicsu Hộkvuc pháooirp cởeccri chiếhrhvc túdpzai gấxqkkm nhỏqrelolshi đggnyeo trêizwrn lưhptfng xuốgisqng lấxqkky ra mộkvuct câwacly kim trưhptfthpcng dàolshi chừdozlng sáooiru thưhptfzltyc, nặmnizng hơkvucn bốgisqn mưhptfơkvuci câwacln bưhptfzltyc ra trưhptfzzkzng đggnyxqkku giao cho Bang chủggny.

wacly kim trưhptfthpcng nàolshy gọphrmi làolshthpcch Thủggny kim trưhptfthpcng cũtvkdng làolsh binh khíthpc truyềdeken pháooiri do Đthpckvucc Thủggny Ma Quâwacln truyềdeken lạfirqi cho đggnygozy đggnybpux.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf tay tráooiri cầytufm Thiêizwrn Hàolshnh trưhptfthpcng, tay phảwacli đggnyưhptfa lêizwrn ngựkzhsc, cao giọphrmng nótjloi :

- Xin Bộkvucc Dưhptfơkvucng thíthpc chủggny ra chiêizwru!

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy cầytufm lấxqkky Xíthpcch Thủggny kim trưhptfthpcng bưhptfzltyc tớzltyi cáooirch Báooirch Nhẫyuijn hơkvucn mộkvuct trưhptfthpcng thìgtar dừdozlng lạfirqi, hai tay ôdpzam trưhptfthpcng ghìgtarolsho ngựkzhsc, mắhrhvt nhìgtarn đggnygisqi phưhptfơkvucng nhưhptfng khôdpzang nótjloi gìgtar, thầytufn tháooiri trang nghiêizwrm.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf nhìgtarn chàolshng trong lòizwrng bỗrrhrng nhiêizwrn rúdpzang đggnykvucng!

gtar thầytufn tháooiri vàolsh cửicsu chỉgozy củggnya Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy đggnyãolsholshm lãolsho nhớzlty lạfirqi truyềdeken ngôdpzan vềdeke vịicsu dịicsu nhâwacln Đthpckvucc Thủggny Ma Quâwacln Quan Nghịicsu trưhptfzltyc đggnyâwacly, đggnygozyng thờzzkzi cũtvkdng nhớzlty ra lai lịicsuch củggnya câwacly Xíthpcch Thủggny kim trưhptfthpcng!

Ba bốgisqn mưhptfơkvuci năyuijm trưhptfzltyc, Đthpckvucc Thủggny Ma Quâwacln khôdpzang nhữnylmng nổairli danh vìgtar Thiêizwrn Ma thậnxwtp nhịicsu thứckbnc màolshizwrn cótjlo Thiêizwrn Ma thậnxwtp báooirt trưhptfthpcng cũtvkdng đggnyưhptfthpcc coi làolshvzxzwaclm nhấxqkkt tuyệbpuxt.

Chỉgozy khi gặmnizp cưhptfzzkzng đggnyicsuch, Đthpckvucc Thủggny Ma Quâwacln mớzltyi dùphrmng Thiêizwrn Ma thậnxwtp báooirt trưhptfthpcng vàolsh chưhptfa bao giờzzkz bạfirqi thủggny.

Chỉgozyolsh rấxqkkt íthpct ngưhptfzzkzi biếhrhvt vềdeke tuyệbpuxt họphrmc nàolshy, bởeccri vìgtar trong đggnyzzkzi Đthpckvucc Thủggny Ma Quâwacln chỉgozyphrmng kim trưhptfthpcng ba lầytufn.

gtar đggnygisqi phótjlo vớzltyi nhữnylmng nhâwacln vậnxwtt tuyệbpuxt đggnygozynh võvzxzwaclm, vịicsu quáooiri kiệbpuxt nàolshy mớzltyi phảwacli dùphrmng đggnyếhrhvn Thiêizwrn Ma thậnxwtp báooirt trưhptfthpcng nêizwrn cũtvkdng chỉgozy ba lầytufn Đthpckvucc Thủggny Ma Quâwacln dùphrmng cáooirch thi lễnylm nhưhptf Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy vừdozla rồgozyi.

Pháooirt hiệbpuxn nàolshy làolshm Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf chấxqkkn đggnykvucng, khôdpzang chỉgozygtarolsho ngộkvuc ra mìgtarnh đggnyãolsh nhầytufm khi cho rằdekeng đggnygisqi phưhptfơkvucng dùphrmng sởeccr đggnyoảwacln đggnyxqkku vớzltyi sởeccr trưhptfzzkzng củggnya mìgtarnh màolshizwrn nhậnxwtn thứckbnc chàolshng đggnyang dùphrmng trọphrmng lễnylm đggnygisqi vớzltyi mìgtarnh.

Đthpcưhptfơkvucng nhiêizwrn Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy cũtvkdng tuâwacln theo lễnylm nghi củggnya bổairln pháooiri, từdozl khi hạfirqkvucn tớzltyi nay cũtvkdng chỉgozy mớzltyi dùphrmng trọphrmng lễnylm hai lầytufn, lầytufn đggnyytufu làolsh trưhptfzltyc khi đggnyxqkku vớzltyi Thấxqkkt Sáooirt Kiếhrhvm Ngôdpza Nam Vâwacln.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf thấxqkky vậnxwty liềdeken lấxqkky vẻxqkk mặmnizt trang nghiêizwrm, tay cầytufm Thiêizwrn Hàolshnh trưhptfthpcng hoàolshnh ngang trưhptfzltyc ngựkzhsc, tay kia vẫyuijn đggnyưhptfa ra hợthpcp thậnxwtp nhưhptfng égozyp chặmnizt hơkvucn.

Đthpcótjlotvkdng làolsh đggnyfirqi lễnylm củggnya Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng Thiếhrhvu Lâwaclm dùphrmng cho cáooirc bậnxwtc thưhptfthpcng kháooirch.

Khôdpzang Trầytufn lãolsho thiềdeken sưhptf thấxqkky vậnxwty hơkvuci nhíthpcu màolshy nhưhptfng khi nhìgtarn lạfirqi hai đggnygisqi thủggny thìgtar khẽqsyu gậnxwtt đggnyytufu.

izwrn chúdpzang tăyuijng thìgtar đggnydekeu tỏqrel vẻxqkk ngạfirqc nhiêizwrn.

Trong tựkzhs ai cũtvkdng biếhrhvt đggnyótjloolsh đggnyfirqi lễnylm củggnya Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng pháooiri Thiếhrhvu Lâwaclm chỉgozy trong nhữnylmng lầytufn đggnyfirqi lễnylm, trưhptfzltyc đggnyôdpzang đggnyggny chúdpzang tăyuijng, Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf mớzltyi dùphrmng lễnylmolshy đggnygisqi vớzltyi sưhptf thúdpzac, ngay cảwacl khi tiếhrhvp Chưhptfeccrng môdpzan nhâwacln Cửicsuu đggnyfirqi môdpzan pháooiri khôdpzang phảwacli đggnygisqi vớzltyi ai Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptftvkdng dùphrmng lễnylmolshy.

Lễnylm tiếhrhvt xong, Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy nótjloi :

- Tạfirqi hạfirq xin đggnyhrhvc tộkvuci!

Dứckbnt lờzzkzi nhảwacly vúdpzat lêizwrn cao vung Xíthpcch Thủggny kim trưhptfthpcng bổairl xuốgisqng.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptfhptfzzkzi nótjloi :

- Đthpcáooirnh rấxqkkt hay!

Đthpcgozyng thờzzkzi vậnxwtn côdpzang đggnyưhptfa Thiêizwrn Hàolshnh trưhptfthpcng lêizwrn đggnyótjlon đggnyolsh.

Chỉgozy nghe choang mộkvuct tiếhrhvng, hai thanh trưhptfthpcng tiếhrhvp nhau bùphrmng lêizwrn mộkvuct quầytufng lửicsua vàolsh tiếhrhvng nổairl rềdeken nhưhptf sấxqkkm.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy đggnyáooirp xuốgisqng đggnyxqkkt, tiếhrhvp tụthoqc thi xuấxqkkt ba chiêizwru Thưhptfthpcng Thiêizwrn Nhậnxwtp Đthpcicsua, Tháooiri Vâwacln Mậnxwtt Hợthpcp vàolsh Hỗrrhrn Nguyêizwrn Sơkvuc Khai tiếhrhvp tụthoqc tấxqkkn côdpzang.

Đthpcótjloolsh nhữnylmng nhữnylmng chiêizwru đggnyytufu tiêizwrn trong Thiêizwrn Ma thậnxwtp báooirt trưhptfthpcng.

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf khôdpzang chúdpzat lúdpzang túdpzang, đggnyáooirp trảwacl bằdekeng ba chiêizwru tuyệbpuxt họphrmc Na Tra Giáooirc Hảwacli, Liệbpuxt Hỏqrela Huy Kim vàolsh Tiềdekem Long Thăyuijng Thiêizwrn.

Hai thanh kim trưhptfthpcng đggnyáooirnh vàolsho nhau pháooirt ra nhữnylmng áooirnh kim quang rợthpcp mắhrhvt, tiếhrhvng nổairl vang rềdeken đggnyinh tai nhứckbnc ótjloc, ngay nhữnylmng chiêizwru đggnyytufu tiêizwrn đggnyãolshooiro hiệbpuxu trậnxwtn long tranh hổairl đggnyxqkku sắhrhvp tớzltyi sẽqsyu kịicsuch liệbpuxt nhưhptf thếhrhvolsho.

Sau ba chiêizwru vẫyuijn khôdpzang ai chịicsuu lùphrmi, tiếhrhvp tụthoqc pháooirt ra nhữnylmng kỳmgof chiêizwru kháooirc.

Bộkvucc Dưhptfơkvucng Duy trưhptfzzkzng kiếhrhvm Thiêizwrn Ma thậnxwtp báooirt trưhptfthpcng còizwrn Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptfphrmng tuyệbpuxt họphrmc Vệbpux Đthpcàolsh Kim Cưhptfơkvucng trưhptfthpcng bêizwrn táooirm lạfirqng bêizwrn nửicsua câwacln, uy phong ảwaclo diệbpuxu chẳlgocng kégozym gìgtar nhau.

Vệbpux Đthpcàolsh Kim Cưhptfơkvucng trưhptfthpcng cótjlo tớzltyi táooirm mưhptfơkvuci mốgisqt chiêizwru vàolsh rấxqkkt nhiềdekeu biếhrhvn hótjloa, còizwrn Thiêizwrn Ma thậnxwtp báooirt trưhptfthpcng cũtvkdng cótjlokvucn mộkvuct trăyuijm năyuijm mưhptfơkvuci thứckbnc.

Hai đggnygisqi thủggny xuấxqkkt hếhrhvt chiêizwru nàolshy đggnyếhrhvn chiêizwru kia tưhptfeccrng chừdozlng nhưhptf khôdpzang bao giờzzkz dứckbnt.

ooiru câwacly trúdpzac vàolsh nhữnylmng đggnyoạfirqn chỉgozy đggnyãolsh bịicsu thổairli bay đggnyi từdozlwaclu, giữnylma trưhptfzzkzng đggnyxqkku chỉgozyizwrn trưhptfthpcng ảwaclnh tung hoàolshnh tỏqrela ra muôdpzan áooirnh hàolsho quang chótjloi lọphrmi, kìgtarnh phong nổairli lêizwrn làolshm gian sảwaclnh đggnyưhptfzzkzng rộkvucng thêizwrnh thang chuyểdpzan mìgtarnh răyuijng rắhrhvc tưhptfeccrng chừdozlng sắhrhvp sụthoqp đggnyairlthoqp xuốgisqng!

Trong sảwaclnh ngoàolshi Đthpcfirqi Lựkzhsc Tôdpzan Giảwaclolsh hai cao thủggnyolshnh Vâwacln bang, còizwrn lạfirqi đggnydekeu làolsh cao tăyuijng thưhptfthpcng tuyểdpzan củggnya pháooiri Thiếhrhvu Lâwaclm nhưhptfng vẫyuijn thấxqkky áooirp lựkzhsc dồgozyn tớzltyi làolshm huyếhrhvt mạfirqch căyuijng lêizwrn.

Chốgisqc láooirt đggnyãolsh qua ngoàolshi trăyuijm chiêizwru nhưhptfng hai cao thủggnyolshng đggnyáooirnh càolshng quyếhrhvt liệbpuxt, chiêizwru thứckbnc pháooirt ra khôdpzang chậnxwtm lạfirqi chúdpzat nàolsho màolsh tráooiri lạfirqi còizwrn nhanh hơkvucn, loang loáooirng khôdpzang còizwrn thấxqkky rõvzxz nữnylma.

Quảwaclolsh mộkvuct cuộkvucc đggnyxqkku khôdpzang tiềdeken khoáooirng hậnxwtu!

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf tỏqrel ra rấxqkkt kinh dịicsu.

Từdozl khi chấxqkkp Chưhptfeccrng môdpzan pháooiro Thiếhrhvu Lâwaclm tớzltyi nay vớzltyi câwacly Thiêizwrn Hàolshnh trưhptfthpcng trong tay, trong sốgisq bảwacly mưhptfơkvuci hai loạfirqi thầytufn côdpzang củggnya bổairln pháooiri thìgtar đggnyãolsh luyệbpuxn thàolshnh hai mưhptfơkvuci bốgisqn tuyệbpuxt chi, lãolsho đggnyãolsh từdozlng đggnyáooirnh bạfirqi khôdpzang biếhrhvt bao nhiêizwru cao thủggnyvzxzwaclm vàolsh chưhptfa từdozlng bạfirqi thủggnyhptfzltyi tay ngưhptfzzkzi nàolsho.

Đthpcưhptfơkvucng nhiêizwrn vịicsu cao tăyuijng đggnyckbnc cao vọphrmng trọphrmng đggnyótjlo chỉgozy trong nhữnylmng trưhptfzzkzng hợthpcp thậnxwtt cầytufn thiếhrhvt mớzltyi phảwacli giao chiếhrhvn vìgtar đggnyi bêizwrn cạfirqnh Chưhptfeccrng môdpzan bao giờzzkztvkdng cótjlo cao thủggnyooirc bộkvuc phậnxwtn kháooirc nhau, mấxqkky khi cầytufn đggnyíthpcch thâwacln Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng đggnykvucng thủggny?

Quảwaclgtarnh từdozl khi trởeccr thàolshnh Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng, lãolsho chưhptfa giao thủggny vớzltyi lớzltyp hậnxwtu nhâwacln vãolshn bốgisqi bao giờzzkz.

Đthpcmnizc biệbpuxt Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf nhớzlty rằdekeng mìgtarnh chỉgozyphrmng Thiêizwrn Hàolshnh trưhptfthpcng cótjloyuijm lầytufn đggnydekeu đggnyxqkku vớzltyi cao thủggny tuyệbpuxt đggnygozynh võvzxzwaclm vàolsh bao giờzzkztvkdng thắhrhvng.

Trong năyuijm lầytufn đggnyótjlo chỉgozytjlo mộkvuct lầytufn đggnyxqkku vớzltyi Mang Sơkvucn nhịicsu tẩuifwu lãolsho mớzltyi đggnyxqkku qua ngoàolshi trăyuijm chiêizwru, còizwrn lạfirqi chỉgozy mấxqkky chụthoqc chiêizwru làolsh kếhrhvt thúdpzac.

Thếhrhvolsh nay đggnyxqkku vớzltyi mộkvuct thiếhrhvu niêizwrn mớzltyi hăyuijm hai hăyuijm ba tuổairli, Báooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf đggnyãolsh dốgisqc hếhrhvt bảwacln lĩmvfunh sởeccr họphrmc, ngoàolshi trăyuijm chiêizwru vẫyuijn chưhptfa giàolshnh đggnyưhptfthpcc chúdpzat ưhptfu thếhrhvolsho.

Chẳlgocng nhữnylmng thếhrhv, xem ra trưhptfthpcng pháooirp củggnya đggnygisqi phưhptfơkvucng cótjlo phầytufn lợthpci hạfirqi hơkvucn, thầytufn tháooiri ung dung hơkvucn.

olsho thừdozla nhậnxwtn bộkvucc dưhptfơkvucng duy làolsh đggnybpux nhấxqkkt kìgtarnh đggnyicsuch củggnya mìgtarnh trong suốgisqt ba mưhptfơkvuci năyuijm qua.

Thiếhrhvu niêizwrn nàolshy nhiềdekeu lắhrhvm chỉgozy mớzltyi luyệbpuxn võvzxz đggnyưhptfthpcc mưhptfzzkzi lăyuijm mưhptfzzkzi sáooiru năyuijm, lấxqkky đggnyâwaclu ra côdpzang lựkzhsc thâwaclm hậnxwtu nhưhptf thếhrhv?

Mặmnizt kháooirc, Vệbpux Đthpcàolsh Kim Cưhptfơkvucng trưhptfthpcng củggnya pháooiri Thiếhrhvu Lâwaclm làolshvzxz họphrmc bíthpc truyềdeken chỉgozytjlo Chưhptfeccrng môdpzan nhâwacln cáooirc đggnyzzkzi mớzltyi đggnyưhptfthpcc họphrmc vìgtar sao thiếhrhvu niêizwrn nàolshy cótjlo vẻxqkk rấxqkkt thàolshnh thụthoqc dễnylmolshng hótjloa giảwacli đggnyưhptfthpcc nótjlo?

ooirch Nhẫyuijn đggnyfirqi sưhptf khôdpzang biếhrhvt rằdekeng trong khi pháooirt minh ra Thiêizwrn Ma thậnxwtp báooirt trưhptfthpcng, Đthpckvucc Thủggny Ma Quâwacln Quan Nghịicsu đggnyãolshmvfunh giáooiro hầytufu nhưhptf tấxqkkt cảwaclooirc trưhptfthpcng pháooirp củggnya cáooirc pháooiri trong giang hồgozy, đggnymnizc biệbpuxt làolshooiri bang vàolsh Thiếhrhvu Lâwaclm.

Hai pháooiri nàolshy đggnyưhptfthpcc coi làolsh trưhptfthpcng pháooirp tinh diệbpuxu nhấxqkkt.

Chừdozlng ba mưhptfơkvuci lăyuijm năyuijm trưhptfzltyc, Đthpckvucc Thủggny Ma Quâwacln từdozlng mậnxwtt đggnyxqkku vớzltyi Phưhptfơkvucng trưhptfthpcng tiềdeken nhiệbpuxm củggnya pháooiri Thiếhrhvu Lâwaclm.

Đthpcótjlotvkdng làolsh mộkvuct vụthoqxqkkn chứckbnng võvzxzdpzang, kèizwrm theo mộkvuct đggnyiềdekeu kiệbpuxn làolsh việbpuxc nàolshy dùphrm ai thắhrhvng ai bạfirqi cũtvkdng khôdpzang đggnyưhptfthpcc đggnydpza tin tứckbnc tiếhrhvt lộkvuc ra giang hồgozy.

Kếhrhvt quảwacl qua ngoàolshi năyuijm trăyuijm chiêizwru, khôdpzang ai giàolshnh đggnyưhptfthpcc thắhrhvng lợthpci, cuốgisqi cùphrmng đggnyàolshnh chấxqkkp nhậnxwtn bìgtarnh thủggnyolsh sau nàolshy khôdpzang ai nhắhrhvc tớzltyi việbpuxc đggnyótjlo nữnylma.

Đthpckvucc Thủggny Ma Quâwacln cótjlo phầytufn cay cúdpza nhưhptfng lạfirqi làolsh ngưhptfzzkzi tuâwacln thủggny rấxqkkt nghiêizwrm ngặmnizt cáooirc đggnyiềdekeu ưhptfzltyc nêizwrn khôdpzang tháooirch chiếhrhvn nữnylma.

Sau mộkvuct thờzzkzi gian, lãolsho rúdpzat kinh nghiệbpuxm vềdeke Vệbpux Đthpcàolsh Kim Cưhptfơkvucng trưhptfthpcng củggnya Thiếhrhvu Lâwaclm màolsh hoàolshn thiệbpuxn Thiêizwrn Ma thậnxwtp báooirt trưhptfthpcng. Cũtvkdng cótjlo lầytufn đggnyicsunh tháooirch vịicsu Chưhptfeccrng môdpzan kia táooiri đggnyxqkku nhưhptfng vịicsuolshy đggnyãolsholshn nhiệbpuxm, sau đggnyótjlo chíthpcnh mìgtarnh cũtvkdng bịicsu nạfirqn nêizwrn khôdpzang bao giờzzkztjlo dịicsup đggnyxqkku trưhptfthpcng vớzltyi pháooiri Thiếhrhvu Lâwaclm nữnylma...

Chíthpcnh nhờzzkz cuộkvucc đggnyxqkku đggnyótjloolsh Thiêizwrn Ma thậnxwtp báooirt trưhptfthpcng cótjlo thểdpza coi làolsh khắhrhvc tinh củggnya hai loạfirqi trưhptfthpcng pháooirp củggnya Thiếhrhvu Lâwaclm vàolshooiri bang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.