Tu La Thất Tuyệt

Chương 27 : Phật môn quảng đại - Phổ độ hữu duyên

    trước sau   
Gian phòxgfcng khájtntch khájtnt lớdomnn, nhưmnlfng nếoatlu dùxxeqng cho ngưmnlfgtwoi củtynea cảcgdx Phâfqzbn đnctlàijed Thẩuzzmm Khâfqzbu thìdmaowlyoi chậmnlft.

Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn bảcgdxo bọtcgdn tiểsfywu nhịcdse mang đnctlếoatln thêgeuhm ba bộakezijedn ghếoatl, vìdmaogeuhn ngoàijedi tuyếoatlt lạwlyonh nêgeuhn phảcgdxi ngồkvaei chen chúzyrtc nhau hơwlyoi chậmnlft mộakezt chúzyrtt, bảcgdxo chúzyrtng nhâfqzbn đnctlfqzb tửysmo ngồkvaei uốjtntng rưmnlfgtlyu.

Đyxkkàijed chủtyne Trầwzufn Hòxgfca vàijed thêgeuhm bốjtntn têgeuhn Phówpxp đnctlàijed chủtyne, đnctlwzufu mụzcgcc đnctlưmnlfgtlyc vinh dựquok ngồkvaei cùxxeqng bàijedn vớdomni Bang chủtyne. Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx, Hìdmaonh đnctlưmnlfgtwong Đyxkkưmnlfgtwong chủtyne Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn vàijed Đyxkkwlyoi hộakez phájtntp Lựquokc Bạwlyot Cửysmou Nhạwlyoc Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn.

jtnti chígdlfnh làijed đnctlưmnlfgtlyc ăqjcen uốjtntng cùxxeqng Bang chủtyne ai nấhbojy đnctlttdfu tỏgahc ra vôdsqexxeqng cao hứkemxng.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy đnctlkemxng lêgeuhn ôdsqem quyềttdfn nówpxpi :

- Cájtntc huynh đnctlfqzbvbpl đnctlâfqzby cũljcwng phảcgdxi chịcdseu nhiềttdfu vấhbojt vảcgdx đnctlsfyw phụzcgcng sựquok bổgahcn bang, thu phụzcgcc đnctlưmnlfgtlyc lòxgfcng tin cậmnlfy vàijed mếoatln phụzcgcc củtynea cưmnlffqzbn đnctlcdsea phưmnlfơwlyong. Bổgahcn tọtcgda xin biểsfywu dưmnlfơwlyong thàijednh tígdlfch cájtntc huynh đnctlfqzbijed hy vọtcgdng rằygqcng dưmnlfdomni sựquokquoknh đnctlwlyoo củtynea Trầwzufn đnctlàijed chủtyne, mọtcgdi ngưmnlfgtwoi tiếoatlp tụzcgcc phájtntt huy thàijednh tígdlfch đnctlówpxp, khôdsqeng đnctlưmnlfgtlyc cậmnlfy thếoatlijedm đnctliềttdfu bạwlyoo ngưmnlfgtlyc, xứkemxng đnctlájtntng vớdomni lòxgfcng tin cậmnlfy củtynea bájtntgdlfnh muôdsqen dâfqzbn.


Chàijedng vừrcuea nówpxpi xong, tiếoatlng hoan hôdsqe nổgahci lêgeuhn nhưmnlf sấhbojm.

Trầwzufn Hòxgfca đnctlkemxng lêgeuhn nówpxpi :

- Thuộakezc hạwlyo thay mặvkcmt cho toàijedn thểsfyw bảcgdxy mưmnlfơwlyoi hai đnctlfqzb tửysmo thuộakezc Phâfqzbn đnctlàijed Thẩuzzmm Khâfqzbu nguyệfqzbn khắquokc ghi kim lệfqzbnh củtynea Bang chủtyne. Hiệfqzbn giờgtwo thuộakezc hạwlyo đnctlãquok sai bảcgdxo chuẩuzzmn bịcdse mộakezt bữkvsua tiệfqzbc đnctlsfyw Bang chủtyne, Đyxkkưmnlfgtwong chủtyneijed Đyxkkwlyoi hộakez phájtntp tẩuzzmy trầwzufn. Xin Bang chủtyneijed ba vịcdse di giájtnt tớdomni Phâfqzbn đnctlàijed...

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy xua tay nówpxpi :

- Khôdsqeng cầwzufn đnctlâfqzbu! Bổgahcn tọtcgda sájtntng mai đnctlãquokgeuhn đnctlưmnlfgtwong rồkvaei. Làijedm kinh đnctlakezng đnctlếoatln cájtntc bằygqcng hữkvsuu võdmaofqzbm trong khu vựquokc nàijedy sẽxxeq khôdsqeng hay. Trầwzufn đnctlàijed chủtyneijed mọtcgdi ngưmnlfgtwoi cứkemx coi nhưmnlf bổgahcn tọtcgda cówpxp mặvkcmt, hãquoky dựquok tiệfqzbc cho vui vẻwmpmijed đnctlưmnlfgtlyc!

Trầwzufn Hòxgfca nówpxpi :

- Hiệfqzbn giờgtwovbpl đnctlwlyoi sảcgdxnh củtynea An Thuậmnlfn khájtntch đnctliếoatlm nàijedy đnctlang cówpxp rấhbojt nhiềttdfu bằygqcng hữkvsuu võdmaofqzbm chờgtwo xin bájtnti kiếoatln Bang chủtyne. Nếoatlu Bang chủtyne khôdsqeng muốjtntn đnctlếoatln Phâfqzbn đnctlàijed...

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy nhìdmaon sang Ngôdsqe Nam Vâfqzbn cưmnlfgtwoi nówpxpi :

- Nếoatlu vậmnlfy xin phiềttdfn Ngôdsqe đnctlưmnlfgtwong chủtyne đnctlếoatln chàijedo hỏgahci họtcgd cho đnctlúzyrtng phéygqcp, nówpxpi rằygqcng bổgahcn tọtcgda đnctlang đnctlówpxpn tiếoatlp quýcnmp khájtntch, khôdsqeng thểsfyw đnctlsfywjtntch tiềttdfn bốjtnti ngồkvaei mộakezt mìdmaonh đnctlưmnlfgtlyc!

Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn lĩwjywnh mệfqzbnh đnctli ra.

Mọtcgdi ngưmnlfgtwoi ởvbpl lạwlyoi sôdsqei nổgahci chuốjtntc chéygqcn.

mnlfgtlyu qua ba tuầwzufn, Trầwzufn Hòxgfca đnctlkemxng lêgeuhn nówpxpi :

- Bang chủtyne! Cájtntc huynh đnctlfqzb bổgahcn Phâfqzbn đnctlàijeddsqexxeqng vinh hạwlyonh đnctlưmnlfgtlyc cùxxeqng ngồkvaei dựquok tiệfqzbc vớdomni Bang chủtyne, đnctlówpxpijed diễjkvmm phúzyrtc củtynea cảcgdx mộakezt đnctlgtwoi. Bâfqzby giờgtwo bổgahcn tọtcgda xin suấhbojt lãquoknh thuộakezc hạwlyo trởvbpl vềttdfjtnto cho cájtntc huynh đnctlfqzbvbpl nhàijed kẻwmpmo họtcgd khỏgahci chờgtwofqzbu.


Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy thấhbojy nhưmnlf vậmnlfy cũljcwng hợgtlyp lýcnmp, ởvbpl Phâfqzbn đnctlàijed đnctlãquokwpxp sẵxhqgn tiệfqzbc rưmnlfgtlyu nêgeuhn đnctlkvaeng ýcnmp đnctlsfyw họtcgd ra vềttdf.

Đyxkkájtntm đnctlfqzb tửysmojtnti biệfqzbt Bang chủtyne, Đyxkkwlyoi hộakez phájtntp vàijed Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdxjtntch tiềttdfn bốjtnti đnctli đnctlưmnlfgtlyc mộakezt lájtntt thìdmao Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn trởvbpl vềttdf.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy hỏgahci :

- Họtcgd giảcgdxi tájtntn cảcgdx rồkvaei chứkemx?

Ngôdsqe Nam Vâfqzbn lắquokc đnctlwzufu đnctlájtntp :

- Bang chủtyne! Theo ýcnmp ty chứkemxc thìdmao chúzyrtng ta nêgeuhn đnctli ngay trong đnctlêgeuhm nay. Nếoatlu chờgtwo đnctlếoatln ngàijedy mai thìdmao sẽxxeq khôdsqeng biếoatlt còxgfcn cówpxp bao nhiêgeuhu nhâfqzbn vậmnlft võdmaofqzbm kéygqco đnctlếoatln đnctlâfqzby nữkvsua, chỉaprl e khówpxpijed thoájtntt thâfqzbn khỏgahci họtcgd.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy cưmnlfgtwoi đnctlájtntp :

- Ngôdsqe Huynh cứkemxdmaonh tĩwjywnh ngồkvaei xuốjtntng đnctli! Tiểsfywu đnctlfqzbljcwng đnctlãquok liệfqzbu trưmnlfdomnc đnctliềttdfu nàijedy. Chúzyrtng ta ăqjcen uốjtntng xong, ngủtyne mộakezt giấhbojc rồkvaei nửysmoa đnctlêgeuhm sẽxxeqgeuhn đnctlưmnlfgtwong khôdsqeng chờgtwo đnctlếoatln sájtntng mai đnctlâfqzbu!

Bốjtntn ngưmnlfgtwoi lạwlyoi tiếoatlp tụzcgcc thùxxeq tạwlyoc.

Quájtnt nửysmoa đnctlêgeuhm, bầwzufu trờgtwoi u ájtntm, nhưmnlfng mặvkcmt đnctlhbojt nhờgtwo tuyếoatlt trắquokng phủtyne khắquokp nơwlyoi nêgeuhn vẫdsqen sájtntng.

Giówpxp khôdsqeng dịcdseu đnctli, cứkemxygqco gàijedo cuốjtntn muôdsqen ngàijedn bôdsqeng tuyếoatlt lớdomnn bay đnctlwzufy khôdsqeng gian.

Trưmnlfdomnc cửysmoa An Thuậmnlfn khájtntch đnctliếoatlm mưmnlfgtwoi têgeuhn đnctlfqzb tửysmoquoknh Vâfqzbn bang củtynea Phâfqzbn đnctlàijed Thẩuzzmm Khâfqzbu do chígdlfnh Đyxkkàijed chủtyne Trầwzufn Hòxgfca đnctlígdlfch thâfqzbn chỉaprl huy canh gájtntc đnctlcgdxm bảcgdxo an toàijedn cho Bang chủtyneijed hai nhâfqzbn vậmnlft cao cấhbojp trong bang.

Ngay cảcgdx Trầwzufn Hòxgfca cũljcwng khôdsqeng biếoatlt gìdmao vềttdf kếoatl hoạwlyoch củtynea Bang chủtyneijed nửysmoa đnctlêgeuhm sẽxxeq rờgtwoi khájtntch đnctliếoatlm. Kiêgeuhn trìdmao đnctlkemxng gájtntc trong tuyếoatlt giájtnt.


quoki đnctlếoatln nửysmoa đnctlêgeuhm khi Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn sai bọtcgdn tiểsfywu nhịcdse dắquokt ngựquoka ra. Chúzyrtng mớdomni biếoatlt Bang chủtyne ra đnctli trong đnctlêgeuhm.

Trầwzufn Hòxgfca ngạwlyoc nhiêgeuhn hỏgahci :

- Hìdmaonh đnctlưmnlfgtwong chủtyne! Bang chủtyne đnctlcdsenh đnctli nửysmoa đnctlêgeuhm thếoatlijedy sao?

Tiếoatlng Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy vang lêgeuhn phígdlfa sau :

- Phiềttdfn Đyxkkàijed chủtyneijedjtntc huynh đnctlfqzb quájtnt! Nếoatlu bổgahcn tọtcgda cứkemxvbpl lạwlyoi đnctlếoatln sájtntng thìdmaojtntc vịcdse chếoatlt cówpxpng mấhbojt!

Trầwzufn Hòxgfca nówpxpi :

- Nhưmnlfng Bang chủtyne đnctli đnctlưmnlfgtwong...

- Khôdsqeng sao! Ngồkvaei trêgeuhn lưmnlfng ngựquoka sẽxxeqhbojm hơwlyon làijed đnctlkemxng trong tuyếoatlt thếoatlijedy...

wpxpi xong cùxxeqng ba ngưmnlfgtwoi nhảcgdxy lêgeuhn ngựquoka.

Trầwzufn Hòxgfca vàijedmnlfgtwoi têgeuhn đnctlfqzb tửysmo quỳvevw xuốjtntng tuyếoatlt cung kígdlfnh tiễjkvmn đnctlưmnlfa, chờgtwo cho Bang chủtyneijed ba vịcdsexxeqy hàijednh đnctli xa mớdomni đnctlkemxng lêgeuhn.

Ra khỏgahci trấhbojn, Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy quay lạwlyoi nówpxpi :

- Cájtntch lãquoko tiềttdfn bốjtnti! Khôdsqeng biếoatlt chuyếoatln nàijedy đnctlếoatln Thiếoatlu Lâfqzbm cówpxpfqzbu khôdsqeng? Chúzyrtng ta phảcgdxi đnctli gấhbojp mớdomni đnctlưmnlfgtlyc!

Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx tay giữkvsu chặvkcmt bờgtwom ngựquoka đnctlájtntp :


- Từrcue đnctlâfqzby đnctlếoatln Tung Sơwlyon chỉaprlwpxp ba ngàijedy thôdsqei. Nhưmnlfng khôdsqeng biếoatlt Bang chủtyne đnctlưmnlfa danh thiếoatlp cầwzufu kiếoatln hay đnctlcdsenh xôdsqeng vàijedo?

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy nówpxpi :

- Vãquokn bốjtnti đnctlcdsenh đnctlưmnlfa danh thiếoatlp cầwzufu kiếoatln mộakezt cájtntch đnctlưmnlfgtwong hoàijedng, đnctlkvaeng thờgtwoi chứkemxng tỏgahcquoknh Vâfqzbn bang khôdsqeng phảcgdxi kẻwmpmljcw phu.

Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx gậmnlft đnctlwzufu nówpxpi :

- Bang chủtyneijednh đnctlakezng nhưmnlf vậmnlfy làijed đnctlúzyrtng.

Bốjtntn ngưmnlfgtwoi tiếoatlp tụzcgcc ra roi phi nưmnlfdomnc đnctlwlyoi.

Trờgtwoi đnctlwzufy giówpxp tuyếoatlt, ban ngàijedy còxgfcn rảcgdxi rájtntc cówpxpijednh nhâfqzbn, ban đnctlêgeuhm tuyệfqzbt đnctljtnti vắquokng vẻwmpm.

Bốjtntn ngưmnlfgtwoi phi mộakezt mạwlyoch cảcgdx trăqjcem dặvkcmm màijed khôdsqeng gặvkcmp ngưmnlfgtwoi nàijedo. Trưmnlfa hôdsqem thứkemx ba thìdmao đnctlếoatln ngoạwlyoi thàijednh Đyxkkăqjceng Phong. Từrcue đnctlâfqzby đnctlếoatln Tung Sơwlyon khôdsqeng còxgfcn xa nữkvsua.

Đyxkkijedn ngưmnlfgtwoi ghéygqcijedo trấhbojn ăqjcen uốjtntng, nghỉaprl ngơwlyoi mộakezt lúzyrtc rồkvaei tiếoatlp tụzcgcc lêgeuhn đnctlưmnlfgtwong.

Sau mộakezt canh giờgtwo, dãquoky Tung Sơwlyon nguy nga đnctlãquok sừrcueng sữkvsung trưmnlfdomnc mặvkcmt...

Tớdomni đnctlâfqzby, bấhbojt cứkemx nhâfqzbn vậmnlft võdmaofqzbm nàijedo cũljcwng cówpxp thếoatl đnctlếoatln Thiếoatlu Lâfqzbm tựquokijed khôdsqeng cầwzufn hỏgahci.

wpxp ai khôdsqeng biếoatlt Thiếoatlu Lâfqzbm tựquok nằygqcm ởvbpl phígdlfa nam đnctlaprlnh Thiếoatlu Thấhbojt phong?

Vừrcuea đnctlếoatln Thiếoatlu Thấhbojt phong, ngưmnlfgtwoi ta đnctlãquokwpxp cảcgdxm giájtntc rơwlyoi vàijedo nơwlyoi cổgahcgdlfnh tôdsqen nghiêgeuhm vớdomni nhữkvsung khu rừrcueng tùxxeqng cổgahc thụzcgc, nhữkvsung hàijedng bájtntch trăqjcem năqjcem vưmnlfơwlyon càijednh tớdomni tậmnlfn mâfqzby xanh.


Sang giờgtwo thâfqzbn, bốjtntn con tuấhbojn mãquok phi nưmnlfdomnc kiệfqzbu theo con đnctlưmnlfgtwong rộakezng thẳmnlfng tắquokp lêgeuhn núzyrti.

Bốjtntn ngưmnlfgtwoi đnctlówpxpijed Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy, Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn vàijedmnlf đnctlkvae Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx.

Chợgtlyt từrcue trong đnctlájtntm cổgahcxxeqng cówpxp ba trung niêgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng bậmnlfn càijed sa màijedu xájtntm bưmnlfdomnc ra đnctlkemxng chặvkcmn giữkvsua đnctlưmnlfgtwong.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy đnctli trưmnlfdomnc ghìdmaomnlfơwlyong dừrcueng ngựquoka. Ba ngưmnlfgtwoi đnctli sau cũljcwng dừrcueng theo.

Mộakezt trung niêgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng chắquokp tay hỏgahci :

- A Di Đyxkkàijed Phậmnlft! Chẳmnlfng hay bốjtntn vịcdse đnctlcdsenh vàijedo tệfqzb tựquokwpxp việfqzbc gìdmao?

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy nhảcgdxy xuốjtntng ngựquoka ôdsqem quyềttdfn nówpxpi :

- Tạwlyoi hạwlyoijed Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy, đnctlếoatln đnctlâfqzby theo cuộakezc hộakezi ưmnlfdomnc vớdomni mộakezt vịcdse tụzcgcc gia đnctlfqzb tửysmo củtynea quýcnmp tựquokijed Thiếoatlt Chưmnlfvbplng Hoa Vũljcw từrcue ba năqjcem trưmnlfdomnc.

wpxpi xong đnctlưmnlfa ra mộakezt tấhbojm danh thiếoatlp. Ba vịcdse đnctlkvaeng hàijednh cũljcwng đnctlãquok rờgtwoi lưmnlfng ngựquoka nhảcgdxy xuốjtntng.

Cảcgdx ba trung niêgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng mặvkcmt đnctlttdfu biếoatln sắquokc, chăqjcem chúzyrt nhìdmaon Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy.

qjceng nhâfqzbn đnctlkemxng giữkvsua chắquokp tay hợgtlyp thậmnlfp, trầwzufm giọtcgdng nówpxpi :

- A Di Đyxkkàijed Phậmnlft! Bấhbojy lâfqzbu nghe danh Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy bang chủtyne thầwzufn uy cájtnti thếoatl, danh chấhbojn tứkemx hảcgdxi. Việfqzbc Bộakezc Dưmnlfơwlyong bang chủtyne đnctlếoatln đnctlâfqzby đnctlãquok nằygqcm ngoàijedi dựquok liệfqzbu củtynea Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng tệfqzb tựquok.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy hỏgahci :

- Đyxkkwlyoi hòxgfca thưmnlfgtlyng cówpxp thểsfyw cho biếoatlt phájtntp danh khôdsqeng?

Trung niêgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng đnctlájtntp :

- Bầwzufn tăqjceng làijed Liễjkvmu Tígdlfnh.

Rồkvaei chỉaprl sang hai hòxgfca thưmnlfgtlyng kia giớdomni thiệfqzbu :

- Hai vịcdseijedy làijed Liễjkvmu Châfqzbn, Liễjkvmu Nguyệfqzbt, đnctlttdfu làijedmnlf đnctlfqzb củtynea bầwzufn tăqjceng. Đyxkkfqzb tửysmo đnctlgtwoi thứkemxqjcem củtynea Thiếoatlu Lâfqzbm thuộakezc bốjtnti phậmnlfn chữkvsu Liễjkvmu.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy àijed mộakezt tiếoatlng.

Hiệfqzbn giờgtwo ngũljcw đnctlwlyoi đnctlfqzb tửysmo củtynea phájtnti Thiếoatlu Lâfqzbm gồkvaem cájtntc bốjtnti tựquok Khôdsqeng, Bájtntch, Vôdsqe, Liễjkvmu, Ngộakez.

Đyxkkưmnlfơwlyong kim Chưmnlfvbplng môdsqen nhâfqzbn củtynea Thiếoatlu Lâfqzbm thuộakezc đnctlfqzb nhịcdseijedjtntch Nhẫdsqen đnctlwlyoi sưmnlf, ba ngưmnlfgtwoi nàijedy thuộakezc bốjtnti phậmnlfn gầwzufn cuốjtnti cùxxeqng, gọtcgdi Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng bằygqcng sưmnlf tổgahc.

Liễjkvmu Tígdlfnh trảcgdx lạwlyoi tấhbojm danh thiếoatlp rồkvaei chỉaprlgeuhn sơwlyon môdsqen nówpxpi :

- Xin mờgtwoi bốjtntn vịcdse thígdlf chủtyne cứkemx tiếoatlp tụzcgcc lêgeuhn núzyrti. Bọtcgdn bầwzufn tăqjceng cówpxp chứkemxc phậmnlfn tạwlyoi thâfqzbn khôdsqeng dẫdsqen đnctlưmnlfgtwong đnctlưmnlfgtlyc, xin thứkemx lỗwlyoi!

wpxpi xong lùxxeqi bưmnlfdomnc trájtntnh đnctlưmnlfgtwong, dẫdsqe hai sưmnlf đnctlfqzb quay vàijedo trong rừrcueng.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy nhìdmaon theo nówpxpi :

- Thiếoatlu Lâfqzbm tựquok xứkemxng làijed mộakezt môdsqen phájtnti lớdomnn. Đyxkkfqzb tửysmo nhũljcwn nhặvkcmn nhưmnlfng cưmnlfơwlyong quyếoatlt. Chứkemxng tỏgahcdsqen quy rấhbojt nghiêgeuhm vàijed đnctlưmnlfgtlyc huấhbojn luyệfqzbn kỹkvsuijedng.

Bốjtntn ngưmnlfgtwoi lêgeuhn ngựquoka tiếoatlp tụzcgcc tiếoatln lêgeuhn. Từrcue đnctlâfqzby trởvbpl đnctli đnctlưmnlfgtwong đnctlưmnlfgtlyc lájtntt đnctlájtnt rộakezng rãquoki vàijed rấhbojt bằygqcng phẳmnlfng.

Từrcuejtntng tuyếoatlt đnctlãquok đnctlưmnlfgtlyc quéygqct dọtcgdn sạwlyoch. Tiếoatlng vówpxp ngựquoka nệfqzbn lêgeuhn đnctlưmnlfgtwong đnctlájtnt nghe thậmnlft giòxgfcn dãquok.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy quay lạwlyoi hỏgahci :

- Cájtntch lãquoko tiềttdfn bốjtnti đnctlãquok từrcueng đnctlếoatln đnctlâfqzby bao giờgtwo chưmnlfa?

Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx lắquokc đnctlwzufu :

- Lãquoko phu nay mớdomni đnctlếoatln lầwzufn đnctlwzufu.

quoko thởvbplijedi nówpxpi thêgeuhm :

- Thiếoatlu Lâfqzbm tựquok danh tiếoatlng lừrcueng vang thiêgeuhn, nhưmnlfng lãquoko phu lạwlyoi khôdsqeng cówpxp việfqzbc gìdmao phảcgdxi đnctlếoatln đnctlâfqzby cảcgdx. Chuyếoatln nàijedy nếoatlu màijed khôdsqeng gặvkcmp Bang chủtyne thìdmao chắquokc khôdsqeng cówpxp đnctliềttdfu kiệfqzbn nàijedo màijed đnctlếoatln nữkvsua.

Sắquokp tớdomni sơwlyon môdsqen. Đyxkkãquokwpxp thểsfyw thấhbojy rõdmao hai pho tưmnlfgtlyng Đyxkkwlyoi Lựquokc Kim Cưmnlfơwlyong sừrcueng sữkvsung đnctlkemxng hai bêgeuhn cổgahcng tựquok to lớdomnn.

geuhn trong đnctlãquokijed khu vựquokc Thiếoatlu Lâfqzbm tựquok uy nghiêgeuhm hùxxeqng vĩwjyw.

Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn thấhbojy khôdsqeng ígdlft tăqjceng nhâfqzbn thấhbojp thoájtntng dọtcgdc đnctlưmnlfgtwong thấhbojp giọtcgdng nówpxpi :

- Bang chủtyne, chắquokc rằygqcng hôdsqem nay chúzyrtng ta muốjtntn vàijedo tựquok sẽxxeq khôdsqeng bìdmaonh đnctlâfqzbu!

Lựquokc Bạwlyot Cửysmou Nhạwlyoc Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn hừrcue mộakezt tiếoatlng nówpxpi :

- Nếoatlu vậmnlfy thìdmao bọtcgdn lừrcuea trọtcgdc nàijedy thậmnlft khôdsqeng hiểsfywu xựquok! Vớdomni uy danh củtynea Bang chủtyne chúzyrtng ta màijed khôdsqeng chịcdseu đnctlówpxpn tiếoatlp đnctlàijedng hoàijedng, lạwlyoi dájtntm ngăqjcen trởvbpl, bổgahcn Hộakez phájtntp sẽxxeq cho chúzyrtng mộakezt bàijedi họtcgdc!

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy chỉaprlmnlfgtwoi khôdsqeng nówpxpi gìdmao, tiếoatlp tụzcgcc giậmnlft cưmnlfơwlyong cho ngựquoka phi tớdomni. Cájtntch cổgahcng lớdomnn chừrcueng hai chụzcgcc trưmnlfgtlyng thìdmao lạwlyoi cówpxpqjcem tăqjceng nhâfqzbn từrcue trong rừrcueng nhảcgdxy ra chặvkcmn lạwlyoi.

Bọtcgdn nàijedy cũljcwng mặvkcmc càijed sa màijedu xájtntm, chắquokc bốjtnti phậmnlfn cũljcwng thuộakezc hàijedng chữkvsu Liễjkvmu.

Bốjtntn kỵxdqkwjyw lạwlyoi dừrcueng ngựquoka.

Trung niêgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng đnctlkemxng giữkvsua chừrcueng bốjtntn mưmnlfơwlyoi tuổgahci, thâfqzbn ngưmnlfgtwoi thấhbojp béygqc, huyệfqzbt Thájtnti Dưmnlfơwlyong nhôdsqe cao, nhãquokn thầwzufn sájtntng quắquokc.

Hắquokn giưmnlfơwlyong mắquokt nhìdmaon bốjtntn ngưmnlfgtwoi mộakezt lúzyrtc rồkvaei dừrcueng lạwlyoi trêgeuhn mặvkcmt Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy nówpxpi trốjtntng khôdsqeng :

- Muốjtntn bájtnti tựquok thìdmao phảcgdxi bỏgahc binh khígdlf lạwlyoi đnctlâfqzby!

Lựquokc Bạwlyot Cửysmou Nhạwlyoc Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn tuy tứkemxc giậmnlfn nhưmnlfng vìdmao chưmnlfa cówpxp ýcnmp kiếoatln củtynea Bang chủtynegeuhn khôdsqeng dájtntm bàijedy tỏgahc thájtnti đnctlakez, chỉaprl buôdsqeng lờgtwoi châfqzbm chọtcgdc :

- Cájtntc vịcdsexgfca thưmnlfgtlyng chắquokc đnctlãquokvbpl đnctlâfqzby lâfqzbu nêgeuhn lạwlyonh cówpxpng, gặvkcmp chúzyrtng ta muốjtntn đnctlakezng tay đnctlakezng châfqzbn chứkemxdmao?

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy thấhbojy vậmnlfy nghĩwjyw thầwzufm :

- Vịcdse Du huynh nàijedy tígdlfnh tìdmaonh nówpxpng nảcgdxy màijeddsqem nay giữkvsu đnctlưmnlfgtlyc trầwzufm tĩwjywnh nhưmnlf vậmnlfy thậmnlft làijed quýcnmpwpxpa!

Chàijedng khôdsqeng nówpxpi gìdmao, vẫdsqen ngồkvaei trêgeuhn ngựquoka đnctlưmnlfa mặvkcmt lạwlyonh lùxxeqng nhìdmaon năqjcem têgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng.

qjceng nhâfqzbn đnctlkemxng giữkvsua nhìdmaon Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn đnctlájtntp :

- Thígdlf chủtynewpxpi khôdsqeng sai! Bọtcgdn bầwzufn tăqjceng vâfqzbng mệfqzbnh Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng ra đnctlâfqzby chờgtwo nghêgeuhnh đnctlówpxpn quýcnmp khájtntch từrcuefqzbu.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy hỏgahci :

- Quýcnmp Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng biếoatlt chúzyrtng tôdsqei làijed ai chứkemx?

qjceng nhâfqzbn đnctlkemxng giữkvsua nówpxpi :

- Thígdlf chủtyne chắquokc hẳmnlfn làijed Ngọtcgdc Diệfqzbn Tu La Bộakezc Dưmnlfơwlyong bang chủtyne danh chấhbojn giang hồkvae, khôdsqeng sai chứkemx?

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy cưmnlfgtwoi đnctlájtntp :

- Thậmnlft khôdsqeng ngờgtwo quýcnmp bang truyềttdfn tin nhanh chówpxpng nhưmnlf vậmnlfy! Tạwlyoi hạwlyodsqexxeqng thájtntn phụzcgcc.

Lạwlyoi hỏgahci :

- Đyxkkwlyoi sưmnlfwpxp thểsfyw cho biếoatlt phájtntp hiệfqzbu khôdsqeng?

qjceng nhâfqzbn đnctlkemxng giữkvsua đnctlájtntp :

- Bầwzufn tăqjceng làijed Liễjkvmu Tri...

Bấhbojy giờgtwo Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy vàijed ba vịcdse đnctlkvaeng hàijednh mớdomni xuốjtntng ngựquoka.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy ôdsqem quyềttdfn nówpxpi :

- Phiềttdfn năqjcem vịcdse đnctlãquok chờgtwofqzbu. Nay xin vàijedo bájtnto giúzyrtp cho Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng mộakezt tiếoatlng bảcgdxo Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy xin gặvkcmp.

Liễjkvmu Tri hòxgfca thưmnlfgtlyng nhắquokc lạwlyoi :

- Cájtntc vịcdse muốjtntn vàijedo bájtnti tựquok thìdmaoquoky bỏgahc lạwlyoi binh khígdlf tạwlyoi đnctlâfqzby!

Lựquokc Bạwlyot Cửysmou Nhạwlyoc Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn nhígdlfu màijedy hỏgahci :

- Chẳmnlfng lẽxxeq đnctlówpxpijed đnctliềttdfu bắquokt buộakezc?

Liễjkvmu Tri gậmnlft đnctlwzufu :

- Khôdsqeng sai! Tuy nhiêgeuhn theo quy đnctlcdsenh củtynea bổgahcn phájtnti, nếoatlu khájtntch nhâfqzbn khôdsqeng chịcdseu bỏgahc binh khígdlf thìdmao phảcgdxi cùxxeqng đnctlfqzb tửysmo thủtyne giữkvsuhbojn sơwlyon ấhbojn chứkemxng võdmaodsqeng.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy hỏgahci :

- Ýzqed đnctlwlyoi sưmnlfijed muốjtntn đnctlakezng võdmao vớdomni chúzyrtng tôdsqei?

Liễjkvmu Tri gậmnlft đnctlwzufu :

- Đyxkkówpxpijed quy đnctlcdsenh...

Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn ngắquokt lờgtwoi :

- Chỉaprl sợgtly vớdomni bảcgdxn lĩwjywnh củtynea năqjcem ngưmnlfgtwoi thìdmao khôdsqeng xứkemxng đnctlâfqzbu!

qjcem têgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng nghe nówpxpi mặvkcmt đnctlttdfu biếoatln sắquokc.

Liễjkvmu Tri nhígdlfu màijedy hỏgahci :

- Thígdlf chủtyne đnctlwlyoi ngôdsqen nhưmnlf thếoatl tấhbojt làijed nhâfqzbn vậmnlft rấhbojt cówpxp uy danh, tiếoatlc rằygqcng bọtcgdn bầwzufn tăqjceng chưmnlfa biếoatlt...

Ngôdsqe Nam Vâfqzbn ngạwlyoo nghễjkvm đnctlájtntp :

- Chẳmnlfng cówpxpdmao đnctlájtntng gọtcgdi làijed uy danh. Tuy nhiêgeuhn cájtntc vịcdse khôdsqeng thểsfyw khôdsqeng nghe đnctlếoatln danh hiệfqzbu Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm củtynea phájtnti Ngũljcw Đyxkkàijedi sơwlyon.

qjcem têgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng nghe Ngôdsqe Nam Vâfqzbn tựquok giớdomni thiệfqzbu khôdsqeng khỏgahci giậmnlft mìdmaonh chấhbojn đnctlakezng.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy lạwlyonh lùxxeqng nówpxpi :

- Dájtntm hỏgahci đnctlwlyoi sưmnlf, khôdsqeng biếoatlt theo quy đnctlcdsenh củtynea quýcnmp tựquok thìdmaohbojn chứkemxng võdmaodsqeng theo phưmnlfơwlyong thứkemxc nàijedo?

Liễjkvmu Tri tuy nghe danh đnctljtnti phưmnlfơwlyong đnctlttdfu làijed nhâfqzbn vậmnlft hiểsfywn hájtntch, nhưmnlfng chưmnlfa từrcueng đnctlakezng thủtynegeuhn chưmnlfa biếoatlt võdmaodsqeng cao cưmnlfgtwong tớdomni đnctlâfqzbu.

wlyon nữkvsua xưmnlfa nay chưmnlfa ai tớdomni Thiếoatlu Lâfqzbm vớdomni thájtnti đnctlakez cao ngạwlyoo nhưmnlf thếoatlgeuhn rấhbojt tứkemxc giậmnlfn.

Nhưmnlfng vìdmao đnctlưmnlfgtlyc nghiêgeuhm lệfqzbnh củtynea Chưmnlfvbplng môdsqen nêgeuhn Liễjkvmu Tri khôdsqeng dájtntm làijedm trájtnti quy đnctlcdsenh, néygqcn giậmnlfn nówpxpi :

- Đyxkkiềttdfu kiệfqzbn rấhbojt đnctlơwlyon giảcgdxn. Cówpxp thểsfywxxeqng xuấhbojt thủtyne, cówpxp thểsfyw đnctlơwlyon đnctlcgdx đnctlakezc đnctlhboju, chỉaprl cầwzufn đnctlájtntnh bạwlyoi chúzyrtng tôdsqei làijedwpxp thểsfyw mang binh khígdlfijedo tựquok.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy chưmnlfa trảcgdx lờgtwoi thìdmao Lựquokc Bạwlyot Cửysmou Nhạwlyoc Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn bưmnlfdomnc lêgeuhn trưmnlfdomnc chắquokp tay nówpxpi :

- Nếoatlu vậmnlfy thìdmao tốjtntt! Bổgahcn Hộakez phájtntp sẽxxeq đnctlwlyoi diệfqzbn cho Lãquoknh Vâfqzbn bang muốjtntn cùxxeqng cájtntc vịcdse thửysmo sứkemxc mấhbojy chiêgeuhu.

Liễjkvmu Tri đnctlưmnlfa mắquokt ưmnlfdomnc lưmnlfgtlyng đnctljtnti phưmnlfơwlyong mộakezt lúzyrtc rồkvaei gậmnlft đnctlwzufu nówpxpi :

- A Di Đyxkkàijed Phậmnlft! Vậmnlfy thígdlf chủtyne chuẩuzzmn bịcdse đnctli!

wpxpi xong lùxxeqi lạwlyoi.

Bốjtntn trung niêgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng kia, chừrcueng nhưmnlfijedmnlf đnctlfqzb củtynea Liễjkvmu Tri, nhấhbojt tềttdfzyrtt giớdomni đnctlao bưmnlfdomnc lêgeuhn.

Lựquokc Bạwlyot Cửysmou Nhạwlyoc Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn quay lạwlyoi chắquokp tay hưmnlfdomnng sang Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy vàijed Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdxjtnti lễjkvm xong bưmnlfdomnc lêgeuhn sẵxhqgn sàijedng ứkemxng chiếoatln.

Liễjkvmu Tri thấhbojy vậmnlfy nghĩwjyw thầwzufm :

- Nhưmnlf vậmnlfy trong bốjtntn ngưmnlfgtwoi nàijedy, ngoàijedi Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn ra thìdmaojtntn tửysmo cao lớdomnn nàijedy cówpxp thâfqzbn phậmnlfn thấhbojp nhấhbojt. Nếoatlu đnctljtnti phưmnlfơwlyong thắquokng đnctlưmnlfgtlyc, chúzyrtng ta khôdsqeng cówpxpcnmp do gìdmao đnctlsfyw đnctlhboju tiếoatlp nữkvsua. Ívkcmt nhấhbojt phảcgdxi quyếoatlt thắquokng trậmnlfn nàijedy, nếoatlu khôdsqeng thìdmaoxgfcn đnctlâfqzbu thểsfyw diệfqzbn củtynea Thiếoatlu Lâfqzbm tựquok?

Nhưmnlfng y chưmnlfa kịcdsep dặvkcmn dòxgfcjtntc sưmnlf đnctlfqzb thìdmao Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn đnctlãquok xuấhbojt thủtyne, đnctlkvaeng thờgtwoi đnctlájtntnh ra bốjtntn chưmnlfvbplng.

dmaonh phong lậmnlfp tứkemxc nổgahci lêgeuhn.

Bốjtntn têgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng cùxxeqng théygqct to, đnctlkvaeng thờgtwoi vung giớdomni đnctlao lêgeuhn ra chiêgeuhu nghêgeuhnh đnctlcdsech.

Đyxkkao quang múzyrta lấhbojp loájtntng, phốjtnti hợgtlyp nhịcdsep nhàijedng, tạwlyoo thàijednh mộakezt bứkemxc tưmnlfgtwong théygqcp chặvkcmn đnctlkemxng kìdmaonh phong.

Lựquokc Bạwlyot Cửysmou Nhạwlyoc Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn quájtntt to mộakezt tiếoatlng, song chưmnlfvbplng đnctlájtntnh ra liêgeuhn hồkvaei tạwlyoo thàijednh vôdsqe sốjtnt chưmnlfvbplng ảcgdxnh đnctluzzmy lùxxeqi màijedn đnctlao quang.

Liễjkvmu Tri thấhbojy tìdmaonh thếoatl nguy cấhbojp, vộakezi rúzyrtt đnctlao ra, mộakezt mìdmaonh lao lêgeuhn trưmnlfdomnc phájtntt liềttdfn năqjcem chiêgeuhu mộakezt lúzyrtc.

Bốjtntn têgeuhn kia lậmnlfp tứkemxc tảcgdxn ra bốjtntn hưmnlfdomnng vâfqzby lấhbojy đnctljtnti phưmnlfơwlyong vung giớdomni đnctlao tấhbojn côdsqeng tớdomni tấhbojp.

Đyxkkao quang loang loájtntng khắquokp nơwlyoi bao trùxxeqm lấhbojy ngưmnlfgtwoi Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn, tiếoatlng đnctlao xéygqc giówpxpgdlft lêgeuhn ghêgeuh rợgtlyn.

Trong bảcgdxy mưmnlfơwlyoi hai loạwlyoi võdmao thuậmnlft củtynea phájtnti Thiếoatlu Lâfqzbm thìdmao đnctlao phájtntp vàijed trưmnlfgtlyng phájtntp đnctlưmnlfgtlyc chúzyrt trọtcgdng nhấhbojt, vìdmao đnctlówpxpijed loạwlyoi binh khígdlf phổgahc biếoatln củtynea mọtcgdi đnctlfqzb tửysmo qua cájtntc thờgtwoi kỳvevw.

Kiếoatlm phájtntp củtynea Thiếoatlu Lâfqzbm cówpxp thểsfywygqcm hơwlyon Võdmao Đyxkkưmnlfơwlyong, Ngũljcw Đyxkkàijedi sơwlyon, Hoa Sơwlyon, Nga Mi nhưmnlfng đnctlao phájtntp đnctlưmnlfgtlyc xưmnlfng làijeddsqe đnctlcdsech thiêgeuhn hạwlyo!

Chỉaprl tiếoatlc rằygqcng bọtcgdn nàijedy bốjtnti phậmnlfn còxgfcn thấhbojp hơwlyon Chưmnlfvbplng môdsqen nhâfqzbn hai bậmnlfc nêgeuhn côdsqeng lựquokc vàijed hỏgahca hầwzufu còxgfcn chưmnlfa đnctltyne.

Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdxjtntch Liệfqzbt Hàijednh đnctlkemxng ngoàijedi xem qua mấhbojy chiêgeuhu chỉaprlmnlfgtwoi nụzcgcijed khôdsqeng nówpxpi gìdmao.

xgfcn Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy vàijed Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn quan sájtntt vớdomni vẻwmpm mặvkcmt hếoatlt sứkemxc bìdmaonh thảcgdxn.

Qua bảcgdxy tájtntm chiêgeuhu, chợgtlyt Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn quájtntt to mộakezt tiếoatlng vậmnlfn Lôdsqei Đyxkkìdmaonh chưmnlfvbplng đnctlájtntnh ra!

Chỉaprl nghe Bìdmaonh Bìdmaonh mấhbojy tiếoatlng, ba têgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng bịcdse đnctlájtntnh bậmnlft giớdomni đnctlao khỏgahci tay bay vúzyrtt lêgeuhn khôdsqeng, ngưmnlfgtwoi cũljcwng bịcdse chấhbojn lui ba bốjtntn bưmnlfdomnc.

Liễjkvmu Tri vàijedgeuhn kia đnctlàijednh lùxxeqi lạwlyoi.

Ngôdsqe Nam Vâfqzbn cưmnlfgtwoi to nówpxpi :

- Đyxkkao Phájtntp củtynea Thiếoatlu Lâfqzbm tựquok khôdsqeng phảcgdxi tầwzufm thưmnlfgtwong, nhưmnlfng Lôdsqei Đyxkkìdmaonh chưmnlfvbplng củtynea Du hộakez phájtntp lạwlyoi trêgeuhn mộakezt bậmnlfc!

Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn cưmnlfgtwoi hôdsqedsqewpxpi :

- Thếoatlijedo? Cájtntc vịcdsexgfcn muốjtntn giao thủtyne nữkvsua khôdsqeng?

Đyxkkãquok gọtcgdi làijedhbojn chứkemxng võdmaodsqeng, lấhbojy sứkemxc năqjcem ngưmnlfgtwoi đnctlhboju mộakezt màijed ba ngưmnlfgtwoi đnctlãquok bịcdse đnctlájtntnh bay binh khígdlf thìdmaoxgfcn đnctlhboju tiếoatlp gìdmao nữkvsua?

Liễjkvmu Tri mặvkcmt tájtnti nhợgtlyt, cốjtntygqcn giậmnlfn giắquokt đnctlao vàijedo vỏgahc, chắquokp tay hợgtlyp thậmnlfp nówpxpi :

- Lôdsqei Đyxkkìdmaonh chưmnlfvbplng củtynea Du đnctlwlyoi hộakez phájtntp uy lựquokc nhưmnlf thếoatl, huynh đnctlfqzb bầwzufn tăqjceng xin cam bájtnti hạwlyo phong! Xin cájtntc vịcdse cứkemx đnctli tiếoatlp!

wpxpi xong còxgfcn đnctlưmnlfa mắquokt phẫdsqen hậmnlfn nhìdmaon Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn lầwzufn nữkvsua mớdomni lùxxeqi lạwlyoi trájtntnh đnctlưmnlfgtwong.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy ôdsqem quyềttdfn đnctlájtntp :

- Xin phiềttdfn cájtntc vịcdse!

wpxpi xong lêgeuhn ngựquoka dẫdsqen đnctlwzufu ba ngưmnlfgtwoi tiếoatlp tụzcgcc tiếoatln vàijedo sơwlyon môdsqen.

Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdxjtntch Liệfqzbt Hàijednh quay sang Lựquokc Bạwlyot Cửysmou Nhạwlyoc Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn cưmnlfgtwoi nówpxpi :

- Đyxkkkvae nhi! Mấhbojy năqjcem khôdsqeng gặvkcmp, khôdsqeng ngờgtwofqzby giờgtwodsqeng lựquokc củtynea ngưmnlfơwlyoi tăqjceng tiếoatln hơwlyon trưmnlfdomnc nhiềttdfu nhưmnlf thếoatl! Hôdsqedsqe! Chẳmnlfng trájtntch nàijedo Bộakezc Dưmnlfơwlyong bang chủtynegdlfn nhiệfqzbm đnctlsfyw ngưmnlfơwlyoi giữkvsu trọtcgdng trájtntch. Chỉaprl e vàijedi năqjcem nữkvsua ngưmnlfơwlyoi chẳmnlfng còxgfcn kéygqcm lãquoko phu nữkvsua đnctlâfqzbu!

Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn tuy đnctlưmnlfgtlyc khen trong lòxgfcng cao hứkemxng nhưmnlfng vẫdsqen khiêgeuhm tốjtntn nówpxpi :

- Sưmnlf phụzcgc quájtnt khen! Chỉaprl mong sao mưmnlfgtwoi năqjcem sau luyệfqzbn thàijednh võdmaodsqeng nhưmnlfquoko nhâfqzbn gia làijed đnctlkvae nhi quájtntquokn nguyệfqzbn rồkvaei!

jtntch Liệfqzbt Hàijednh thàijednh thựquokc nówpxpi :

- Ta nówpxpi thậmnlft đnctlhbojy! Nếoatlu chờgtwomnlfgtwoi năqjcem nữkvsua thìdmaoxgfcn gọtcgdi làijed hậmnlfu sinh khảcgdxcnmpdmao nữkvsua?

Chígdlfnh lúzyrtc ấhbojy lạwlyoi cówpxp ba tăqjceng nhâfqzbn từrcue trong rừrcueng lao ra.

Ba ngưmnlfgtwoi nàijedy, bậmnlfn càijed sa màijedu vàijedng. Nhiềttdfu tuổgahci hơwlyon tájtntm têgeuhn màijed họtcgd vừrcuea gặvkcmp, thâfqzbn phájtntp cũljcwng cao hơwlyon nhiềttdfu.

Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn nówpxpi :

- Chắquokc mấhbojy têgeuhn nàijedy bốjtnti phậmnlfn vàijedo hàijedng chữkvsudsqe, trêgeuhn bọtcgdn Liễjkvmu Tri mộakezt bậmnlfc!

Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn càijedu nhàijedu :

- Bọtcgdn lừrcuea trọtcgdc Thiếoatlu Lâfqzbm thậmnlft phiềttdfn phứkemxc! Khôdsqeng biếoatlt từrcue đnctlâfqzby vàijedo chùxxeqa chúzyrtng còxgfcn bàijedy thêgeuhm bao nhiêgeuhu tròxgfc hềttdf nữkvsua?

Ba lãquoko hòxgfca thưmnlfgtlyng đnctlkemxng thàijednh hìdmaonh chữkvsu Phẩuzzmm chặvkcmn đnctlưmnlfgtwong.

Bốjtntn ngưmnlfgtwoi lạwlyoi mộakezt lầwzufn nữkvsua dừrcueng ngựquoka.

quoko đnctlkemxng giữkvsua tuổgahci đnctlakez ngũljcw tuầwzufn, mặvkcmt vuôdsqeng tai lớdomnn, bưmnlfdomnc lêgeuhn chắquokp tay nówpxpi :

- Cájtntc vịcdse thígdlf chủtyne quảcgdx nhiêgeuhn võdmaodsqeng phi phàijedm. Bầwzufn tăqjceng làijeddsqe Trầwzufn chờgtwovbpl đnctlâfqzby đnctlãquokfqzbu!

Giọtcgdng lãquoko ta sang sảcgdxng nhưmnlf chuôdsqeng xem ra rấhbojt hữkvsuu lựquokc.

Bốjtntn ngưmnlfgtwoi xuốjtntng ngựquoka.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy bưmnlfdomnc lêgeuhn ôdsqem quyềttdfn nówpxpi :

- Phiềttdfn ba vịcdse Đyxkkwlyoi sưmnlf chờgtwo lậmnlfu nhưmnlf vậmnlfy, tạwlyoi hạwlyo thậmnlft ájtnty nájtnty bấhbojt an. Khôdsqeng biếoatlt lầwzufn nàijedy chúzyrtng tôdsqei cówpxp bắquokt buộakezc phảcgdxi ấhbojn chứkemxng võdmaodsqeng nữkvsua khôdsqeng đnctlâfqzby?

Đyxkkfqzb tửysmo thuộakezc bốjtnti phậmnlfn chữkvsudsqe chỉaprl đnctlkemxng sau hàijedng chữkvsujtntch củtynea Chưmnlfvbplng môdsqen vàijed mộakezt vàijedi vịcdse quájtnt cao niêgeuhn còxgfcn sốjtntng thuộakezc hàijedng chữkvsu Khôdsqeng.

Tuy nhiêgeuhn vềttdfdmaodsqeng củtynea đnctlfqzb tửysmoijedng chữkvsudsqe khôdsqeng đnctlttdfu, Vôdsqe Trầwzufn chỉaprl thuộakezc hàijedng trung bìdmaonh.

quoko vừrcuea thấhbojy Lựquokc Bạwlyot Cửysmou Nhạwlyoc Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn đnctlájtntnh bạwlyoi bọtcgdn Liễjkvmu Tri cájtntch đnctlówpxp chỉaprlmnlfgtwoi trưmnlfgtlyng.

Trong sốjtnt bọtcgdn bịcdse đnctlájtntnh bạwlyoi thìdmaowpxp tớdomni hai têgeuhn đnctlfqzb tửysmo củtynea Vôdsqe Trầwzufn nêgeuhn lãquoko rấhbojt tứkemxc giậmnlfn, quyếoatlt lầwzufn nàijedy dốjtntc tậmnlfn lựquokc đnctlsfywjtnto thùxxeq.

Nghe hỏgahci, Vôdsqe Trầwzufn vẫdsqen cưmnlfgtwoi nhãquok nhặvkcmn đnctlájtntp :

- Bộakezc Dưmnlfơwlyong bang chủtyne quảcgdxijed ngưmnlfgtwoi hảcgdxo sảcgdxng! Thígdlf chủtyne đnctlãquokwpxpi thếoatl thìdmao bầwzufn tăqjceng cũljcwng khôdsqeng khájtntch sájtnto nữkvsua. Vịcdseijedo trong bốjtntn vịcdse chỉaprl giájtnto trưmnlfdomnc đnctlâfqzby?

wpxpi xong lấhbojy ra mộakezt chiếoatlc phấhbojt trầwzufn tỏgahca ájtntnh bạwlyoc lówpxpng lájtntnh.

Chiếoatlc phấhbojt trầwzufn rấhbojt lớdomnn, dàijedi tớdomni ba thưmnlfdomnc, vớdomni nhữkvsung sợgtlyi tơwlyo bạwlyoc, mỗwlyoi lầwzufn cửysmo đnctlakezng làijed phájtntt ra tiếoatlng lanh canh.

Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn bưmnlfdomnc lêgeuhn :

- Bổgahcn tọtcgda đnctlàijednh tiếoatlp Đyxkkwlyoi hòxgfca thưmnlfgtlyng mấhbojy kiếoatlm vậmnlfy!

dsqe Trầwzufn cưmnlfgtwoi nówpxpi :

- Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe thígdlf chủtyne hiệfqzbu xưmnlfng Ngũljcw Đyxkkàijedi đnctlfqzb nhấhbojt cao thủtyne, bầwzufn tăqjceng đnctlưmnlfgtlyc thỉaprlnh giájtnto Ngôdsqe thígdlf chủtyneijed quájtnt vinh hạwlyonh rồkvaei!

Ngôdsqe Nam Vâfqzbn cưmnlfgtwoi nhạwlyot đnctlájtntp :

- Khéygqco nówpxpi! Đyxkkwlyoi hòxgfca thưmnlfgtlyng xuấhbojt thủtyne đnctli!

wpxpi xong rúzyrtt kiếoatlm chờgtwo.

dsqe Trầwzufn tiếoatln hai bưmnlfdomnc, giưmnlfơwlyong phấhbojt trầwzufn nówpxpi :

- Bầwzufn tăqjceng cung kígdlfnh khôdsqeng bằygqcng theo mệfqzbnh vậmnlfy!

Dứkemxt lờgtwoi côdsqeng xuấhbojt liềttdfn năqjcem chiêgeuhu.

dmaonh khígdlfgdlft lêgeuhn dữkvsu dộakezi, từrcueljcwi phấhbojt trầwzufn phájtntt ra vôdsqe sốjtnt ngọtcgdn chỉaprl phong nhằygqcm vàijedo mưmnlfgtwoi hai yếoatlu huyệfqzbt trêgeuhn ngưmnlfgtwoi đnctljtnti phưmnlfơwlyong.

Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn khôdsqeng lùxxeqi cũljcwng khôdsqeng trájtntnh, trưmnlfgtwong kiếoatlm đnctliểsfywm ra hàijedng chụzcgcc vệfqzbt tinh quang đnctluzzmy lùxxeqi kìdmaonh khígdlf củtynea đnctlcdsech.

dsqe Trầwzufn phájtntt năqjcem chiêgeuhu đnctlttdfu bịcdsewpxpa giảcgdxi khôdsqeng thu đnctlưmnlfgtlyc kếoatlt quảcgdxijedo, nổgahci giậmnlfn bạwlyot ngang chiếoatlc phấhbojt trầwzufn đnctluzzmy chếoatlch thanh kiếoatlm củtynea đnctljtnti phưmnlfơwlyong rồkvaei lậmnlfp tứkemxc biếoatln chiêgeuhu, đnctliểsfywm sang hõdmaom ngựquokc vàijed hai đnctljtnti thủtyne, đnctlkvaeng thờgtwoi tay trájtnti chậmnlfp hai chỉaprl đnctliểsfywm tớdomni sưmnlfgtwon phảcgdxi.

Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe NamVâfqzbn khôdsqeng chịcdseu lùxxeqi nửysmoa bưmnlfdomnc, xuấhbojt kiếoatlm phảcgdxn côdsqeng, đnctlkvaeng thờgtwoi phájtntt mộakezt chưmnlfvbplng đnctluzzmy lùxxeqi chỉaprl phong.

Lầwzufn thứkemx hai bịcdse đnctluzzmy lùxxeqi, Vôdsqe Trầwzufn đnctlcdsenh dốjtntc toàijedn lựquokc tấhbojn côdsqeng chiêgeuhu quyếoatlt đnctlcdsenh thìdmao chợgtlyt thấhbojy kiếoatlm quang lówpxpe sájtntng, kinh hãquoki lùxxeqi lạwlyoi nhưmnlfng khôdsqeng kịcdsep, đnctlưmnlfa phấhbojt trầwzufn chéygqcm chếoatlch sang hòxgfcng hówpxpa giảcgdxi.

Nhưmnlfng vừrcuea lúzyrtc ấhbojy thìdmao kiếoatlm quang biếoatln mấhbojt.

Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn nhảcgdxy lùxxeqi lạwlyoi, tra kiếoatlm vàijedo vỏgahc ôdsqem quyềttdfn nówpxpi :

- Đyxkkưmnlfgtlyc Đyxkkwlyoi hòxgfca thưmnlfgtlyng nhưmnlfgtwong nhịcdsen, bổgahcn tọtcgda cảcgdxm kígdlfch vôdsqexxeqng!

dsqe Trầwzufn ngơwlyo ngájtntc nówpxpi :

- Thígdlf chủtyne...

Ngôdsqe Nam Vâfqzbn nówpxpi :

- Đyxkkwlyoi hòxgfca thưmnlfgtlyng cứkemx nhìdmaon xuốjtntng ngựquokc ájtnto mìdmaonh thìdmao biếoatlt!

dsqe Trầwzufn hốjtntt hoảcgdxng nhìdmaon xuốjtntng, thấhbojy ởvbpl ngựquokc ájtnto càijed sa bêgeuhn trájtnti bịcdse khoan thủtyneng mộakezt lỗwlyo nhỏgahc bằygqcng mówpxpng tay.

Thựquokc ra vừrcuea rồkvaei lãquoko cũljcwng biếoatlt rõdmao ngay chiêgeuhu thứkemx ba mìdmaonh đnctlãquok bịcdse đnctlájtntnh mấhbojt côdsqeng thếoatl.

Trong khi đnctlhboju bằygqcng binh khígdlf, bịcdse đnctljtnti phưmnlfơwlyong ájtntp sájtntt vàijedo cựquok li gầwzufn nhưmnlf thếoatlijed khôdsqeng cówpxp phưmnlfơwlyong sájtntch đnctlájtntnh bậmnlft lạwlyoi, đnctljtnti vớdomni mộakezt danh gia kiếoatlm thuậmnlft nhưmnlf Ngôdsqe Nam Vâfqzbn sẽxxeq rấhbojt nguy hiểsfywm.

Tuy thừrcuea nhậmnlfn đnctljtnti phưmnlfơwlyong chiếoatlm đnctlưmnlfgtlyc thưmnlfgtlyng phong nhưmnlfng Vôdsqe Trầwzufn khôdsqeng sao tin đnctlưmnlfgtlyc rằygqcng chỉaprl mớdomni ba chiêgeuhu mìdmaonh đnctlãquok bịcdse bạwlyoi, thậmnlfm chígdlfdmaonh khôdsqeng nhậmnlfn ra bạwlyoi ởvbpl đnctlâfqzbu nữkvsua.

Nhưmnlfng sựquok thậmnlft quájtntdmaoijedng, Ngôdsqe Nam Vâfqzbn phájtntt kiếoatlm, thu kiếoatlm đnctlttdfu vôdsqexxeqng chuẩuzzmn xájtntc, vừrcuea đnctltyne đnctlsfywijedm thủtyneng ájtnto màijed khôdsqeng chạwlyom tớdomni da thịcdset.

dsqe Trầwzufn hòxgfca thưmnlfgtlyng mặvkcmt tájtnti nhợgtlyt rồkvaei đnctlgahcysmong lêgeuhn, thu phấhbojt trầwzufn lạwlyoi chắquokp tay nówpxpi :

- Kiếoatlm thuậmnlft củtynea Ngôdsqe thígdlf chủtyne xuấhbojt thầwzufn nhậmnlfp hówpxpa, uy danh Ngũljcw Đyxkkàijedi đnctlfqzb nhấhbojt cao thủtyne danh bấhbojt hưmnlf truyềttdfn, bầwzufn tăqjceng cam nhậmnlfn hạwlyo phong!

Vừrcuea nówpxpi xong khôdsqeng nhìdmaon ai khájtntc, dẫdsqen hai tăqjceng nhâfqzbn kia lưmnlfdomnt nhanh vàijedo rừrcueng.

Lựquokc Bạwlyot Cửysmou Nhạwlyoc Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn bựquokc mìdmaonh nówpxpi :

- Bọtcgdn lừrcuea trọtcgdc nàijedy thậmnlft khôdsqeng cówpxp thiệfqzbn chígdlf chúzyrtt nàijedo. Cứkemx thếoatlijedy thìdmao đnctlếoatln khi nàijedo mớdomni vàijedo đnctlưmnlfgtlyc Thiếoatlu Lâfqzbm tựquok?

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy thởvbplijedi nówpxpi :

- Biếoatlt làijedm thếoatlijedo đnctlưmnlfgtlyc?

Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn tiếoatlp lờgtwoi :

- Bang chủtyne! Xem ra đnctljtnti phưmnlfơwlyong khôdsqeng cówpxp thiệfqzbn chígdlfijed đnctlãquokwpxp đnctlttdf phòxgfcng, chúzyrtng ta nêgeuhn kiêgeuhn quyếoatlt hơwlyon mớdomni đnctlưmnlfgtlyc!

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy gậmnlft đnctlwzufu.

zyrtc nàijedy đnctlãquokjtntch cổgahcng đnctlwlyoi tựquok chưmnlfa tớdomni mưmnlfgtwoi trưmnlfgtlyng.

Bốjtntn ngưmnlfgtwoi buộakezc ngựquoka vàijedo nhữkvsung gốjtntc câfqzby bêgeuhn đnctlưmnlfgtwong rồkvaei đnctli bộakez thẳmnlfng vàijedo cổgahcng.

Quang cảcgdxnh uy nghiêgeuhm hùxxeqng vĩwjyw củtynea Thiếoatlu Lâfqzbm cổgahcjtntt đnctlãquok hiệfqzbn rõdmao trưmnlfdomnc mặvkcmt.

jtntnh cổgahcng chígdlfnh sơwlyon đnctlen rộakezng tớdomni ba trưmnlfgtlyng đnctlówpxpng chặvkcmt, chỉaprlwpxp hai cổgahcng phụzcgcxgfcn mởvbpl.

Hai bêgeuhn cổgahcng cówpxp hai câfqzbu đnctljtnti tájtntm chữkvsu lớdomnn :

PHẬuucgT MÔnhceN QUẢcxhpNG ĐyxkkzmglI, PHỔkemx Đyxkkkopd HỮwqknU DUYÊlscaN.

Chữkvsu khảcgdxm trêgeuhn hai cájtntnh cổgahcng đnctlájtntjtntt vàijedng, trong ájtntnh tuyếoatlt nhậmnlfp nhoàijedng phájtntt ra sắquokc màijedu vôdsqexxeqng rựquokc rỡkemx.

Trưmnlfdomnc cổgahcng cówpxp hai pho tưmnlfgtlyng Kim Cưmnlfơwlyong cao tớdomni hai trưmnlfgtlyng đnctlkemxng uy nghi, càijedng tăqjceng thêgeuhm vẻwmpmdsqen nghiêgeuhm củtynea mộakezt tòxgfca cổgahcjtntt bậmnlfc nhấhbojt thiêgeuhn hạwlyo!

geuhn cổgahcng cówpxpmnlfgtwoi têgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng trẻwmpm tuổgahci tay cầwzufm giớdomni đnctlao đnctlkemxng thàijednh hai hàijedng canh gájtntc.

Khi bốjtntn ngưmnlfgtwoi tiếoatln đnctlếoatln gầwzufn thìdmao thấhbojy cówpxp hai lãquoko hòxgfca thưmnlfgtlyng bậmnlfn tăqjceng y màijedu vàijedng từrcue trong cổgahcng bưmnlfdomnc ra.

Hai ngưmnlfgtwoi nàijedy chừrcueng sájtntu mưmnlfơwlyoi tuổgahci, dájtntng đnctli trầwzufm tĩwjywnh, khígdlf đnctlakez uy nghi, trong đnctlówpxpquoko tăqjceng bêgeuhn tảcgdx tầwzufm vówpxpc rấhbojt cao lớdomnn.

Hai lãquoko hòxgfca thưmnlfgtlyng đnctli thẳmnlfng đnctlếoatln trưmnlfdomnc mặvkcmt bốjtntn ngưmnlfgtwoi.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy hỏgahci phủtyne đnctlwzufu ngay :

- Tin rằygqcng hai vịcdse biếoatlt rõdmao tạwlyoi hạwlyoijed ai vàijed tớdomni đnctlâfqzby vớdomni mụzcgcc đnctlígdlfch gìdmao rồkvaei chứkemx?

Cảcgdx hai đnctlkvaeng thanh đnctlájtntp :

- Khôdsqeng sai!

quoko hòxgfca thưmnlfgtlyng cao lớdomnn bêgeuhn tảcgdx chắquokp tay nówpxpi :

- Bầwzufn tăqjceng phájtntp hiệfqzbu Vôdsqe Vi, Giájtntm việfqzbn Kim Cưmnlfơwlyong việfqzbn củtynea Thiếoatlu Lâfqzbm tựquok...

xgfca thưmnlfgtlyng kia tiếoatlp lờgtwoi :

- Còxgfcn bầwzufn tăqjceng làijeddsqe Duyêgeuhn.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy nówpxpi tiếoatlp :

- Quígdlf Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng khôdsqeng cửysmo đnctlwlyoi sưmnlf củtynea Tri Khájtntch việfqzbn màijed cửysmo hai vịcdse, tấhbojt lạwlyoi cówpxp ýcnmp đnctlcdsenh ấhbojn chứkemxng võdmaodsqeng?

dsqe Vi thảcgdxn nhiêgeuhn đnctlájtntp :

- Bộakezc Dưmnlfơwlyong bang chủtyne đnctljtntn khôdsqeng sai! Chígdlfnh Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng củtynea tệfqzb tựquok ra lệfqzbnh nhưmnlf vậmnlfy, vàijed đnctlówpxpljcwng làijed quy đnctlcdsenh củtynea bổgahcn phájtnti.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy cưmnlfgtwoi nhạwlyot hỏgahci :

- Qui đnctlcdsenh củtynea Thiếoatlu Lâfqzbm tựquokijed bấhbojt cứkemx mộakezt vịcdse Chưmnlfvbplng môdsqen nhâfqzbn củtynea môdsqen phájtnti nàijedo đnctlếoatln đnctlâfqzby cówpxp việfqzbc cầwzufn gặvkcmp Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng làijed buộakezc phảcgdxi tỷqxhq đnctlhboju?

dsqe Vi lúzyrtng túzyrtng nówpxpi :

- Khôdsqeng phảcgdxi thếoatl... chỉaprlijed mụzcgcc đnctlígdlfch củtynea thígdlf chủtynewpxp khájtntc...

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy Hừrcue mộakezt tiếoatlng nówpxpi :

- Khôdsqeng phảcgdxi do mụzcgcc đnctlígdlfch, màijed chỉaprldmao Thiếoatlu Lâfqzbm tựquok coi mìdmaonh đnctlkemxng cao hơwlyon cájtntc môdsqen phảcgdxi khájtntc nêgeuhn đnctlvkcmt ra nhữkvsung quy đnctlcdsenh quájtnti gởvbpl thìdmao đnctlúzyrtng hơwlyon. Thôdsqei đnctlưmnlfgtlyc! Cájtntc vịcdse chuẩuzzmn bịcdse đnctli!

dsqe Vi làijed cao thủtyne kiệfqzbt xuấhbojt nhấhbojt trong bốjtnti phậmnlfn chữkvsudsqe, vìdmao thếoatl đnctlưmnlfgtlyc đnctlttdf cửysmoijed Giájtntm việfqzbn Kim Cưmnlfơwlyong việfqzbn, chẳmnlfng nhữkvsung võdmaodsqeng cao cưmnlfgtwong màijed chứkemxc trájtntch chỉaprlygqcm mấhbojy vịcdse thuộakezc bốjtnti phậmnlfn hàijedng chữkvsujtntch cùxxeqng hàijedng vớdomni Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng Bájtntch Nhẫdsqen đnctlwlyoi sưmnlf.

Nghe Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy nówpxpi, hai ngưmnlfgtwoi khôdsqeng đnctlájtntp, đnctlkemxng hai bêgeuhn tảcgdx hữkvsuu ngưmnlfng thầwzufn vậmnlfn côdsqeng chờgtwo đnctlgtlyi.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy hỏgahci :

- Cájtntc vịcdse cho biếoatlt cájtntch tỉaprl đnctlhboju thếoatlijedo?

Hai lãquoko hòxgfca thưmnlfgtlyng chưmnlfa kịcdsep trảcgdx lờgtwoi thìdmao Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx chợgtlyt cấhbojt tiếoatlng oang oang :

- Khỏgahci phảcgdxi ấhbojn chứkemxng võdmaodsqeng làijedm gìdmao cho rắquokc rốjtnti. Cájtntc vịcdse cứkemx xem lãquoko phu biểsfywu diễjkvmn mộakezt chúzyrtt, nếoatlu khôdsqeng phụzcgcc thìdmao cứkemx đnctlcdsenh phưmnlfơwlyong thứkemxc, lãquoko phu sẽxxeq chiềttdfu tấhbojt!

dsqe Duyêgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng nhìdmaon Vôdsqe Vi thăqjcem dòxgfc hỏgahci, chỉaprl thấhbojy sưmnlf huynh gậmnlft đnctlwzufu liềttdfn nówpxpi :

- Nếoatlu vậmnlfy xin thígdlf chủtyne cho bọtcgdn bầwzufn tăqjceng đnctlưmnlfgtlyc mởvbpl rộakezng tầwzufm mắquokt!

geuhn tảcgdx đnctlwlyoi môdsqen cájtntch chừrcueng hai trưmnlfgtlyng cówpxp mộakezt tảcgdxng đnctlájtnt rấhbojt lớdomnn, ưmnlfdomnc mấhbojy nghìdmaon câfqzbn chỉaprl lộakez khỏgahci mặvkcmt đnctlhbojt chừrcueng mộakezt nửysmoa.

Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx đnctlkemxng cájtntch ba trưmnlfgtlyng, nhìdmaon hai lãquoko hòxgfca thưmnlfgtlyng phájtnti Thiếoatlu Lâfqzbm hỏgahci :

- Nếoatlu hai vịcdse nhậmnlfn thấhbojy mìdmaonh cówpxp khảcgdxqjceng dùxxeqng chưmnlfvbplng lựquokc di chuyểsfywn nówpxp đnctli nơwlyoi khájtntc thìdmao chúzyrtng ta sẽxxeqdmaom phưmnlfơwlyong thứkemxc khájtntc...

dsqe Vi hỏgahci vớdomni giọtcgdng hoàijedi nghi :

- Thếoatlijedo? Thígdlf chủtyne tựquok tin mìdmaonh dùxxeqng chưmnlfvbplng lựquokc đnctlájtntnh bậmnlft tảcgdxng đnctlájtnt đnctli nơwlyoi khájtntc?

Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx gậmnlft đnctlwzufu :

- Khôdsqeng sai!

dsqe Vi hòxgfca thưmnlfgtlyng nówpxpi :

- Chỉaprl cầwzufn thígdlf chủtyneijedm đnctlưmnlfgtlyc đnctliềttdfu đnctlówpxp, huynh đnctlfqzb chúzyrtng tôdsqei cam bájtnti hạwlyo phong màijed khôdsqeng cầwzufn ấhbojn chứkemxng võdmaodsqeng gìdmao thêgeuhm nữkvsua!

Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx gậmnlft đnctlwzufu, bưmnlfdomnc đnctlếoatln cájtntch tảcgdxng đnctlájtnt chừrcueng hai trưmnlfgtlyng thìdmao dừrcueng lạwlyoi bắquokt đnctlwzufu vậmnlfn côdsqeng.

Sau mộakezt lúzyrtc, lãquoko hơwlyoi chùxxeqng ngưmnlfgtwoi xuốjtntng, thâfqzbn thểsfyw cao tớdomni hơwlyon tájtntm thưmnlfdomnc thấhbojp xuốjtntng chỉaprl bằygqcng ngưmnlfgtwoi cówpxp tầwzufm vówpxpc trung bìdmaonh, hữkvsuu chưmnlfvbplng đnctlãquok vậmnlfn sẵxhqgn côdsqeng lựquokc từrcue từrcue đnctluzzmy ra.

Tảcgdxng đnctlájtnt bắquokt đnctlwzufu rung đnctlakezng.

mnlfgtwoi ájtntnh mắquokt tậmnlfp trung vàijedo tảcgdxng đnctlájtnt đnctlówpxp.

Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn nghĩwjyw thầwzufm :

- Tảcgdxng đnctlájtnt nặvkcmng ígdlft nhấhbojt làijed ba bốjtntn ngàijedn câfqzbn, lạwlyoi bịcdse chôdsqen sau trong đnctlhbojt, vìdmao thếoatl phảcgdxi cówpxp chưmnlfvbplng lựquokc vạwlyon câfqzbn may ra mớdomni làijedm đnctlưmnlfgtlyc nówpxp lay chuyểsfywn. Nếoatlu quảcgdx thậmnlft vịcdse tiềttdfn bốjtnti nàijedy làijedm đnctlưmnlfgtlyc đnctliềttdfu đnctlówpxp thìdmao quảcgdxijed thầwzufn lựquokc vôdsqe song, trong thiêgeuhn hạwlyo khôdsqeng ai sájtntnh nổgahci!

Tảcgdxng đnctlájtnt lay chuyểsfywn mạwlyonh dầwzufn.

Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx khôdsqeng ngừrcueng phájtntt kìdmaonh lựquokc đnctlájtntnh ra.

Mộakezt lúzyrtc sau, tảcgdxng đnctlájtnt bắquokt đnctlwzufu xoay tròxgfcn làijedm đnctlhbojt đnctlájtnt xung quanh bắquokn tígdlfn ra xung quanh.

Cuốjtnti cùxxeqng Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx théygqct to mộakezt tiếoatlng vậmnlfn toàijedn lựquokc vàijedo chưmnlfvbplng đnctlájtntnh mạwlyonh ra.

Chỉaprl nghe ầwzufm mộakezt tiếoatlng nhưmnlf trờgtwoi long đnctlhbojt lởvbpl, tảcgdxng đnctlájtnt bịcdse chưmnlfvbplng lựquokc vạwlyon câfqzbn đnctlájtntnh vàijedo làijedm sụzcgct đnctlhbojt phígdlfa đnctljtnti diệfqzbn bay sang bêgeuhn kia rồkvaei rơwlyoi ầwzufm ầwzufm xuốjtntng dốjtntc!

Hai lãquoko hòxgfca thưmnlfgtlyng phájtnti Thiếoatlu Lâfqzbm tựquok mặvkcmt tájtnti dầwzufn đnctli.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy thájtntn phụzcgcc nówpxpi :

- Lãquoko tiềttdfn bốjtnti quảcgdxijed thầwzufn nhâfqzbn! Chỉaprl sợgtly trong giang hồkvae khôdsqeng ai cówpxp đnctlưmnlfgtlyc nộakezi lựquokc nhưmnlf thếoatl!

Du Đyxkkwlyoi Nguyêgeuhn hứkemxng khởvbpli nówpxpi :

- Lãquoko nhâfqzbn gia nay đnctlãquok gầwzufn tájtntm mưmnlfơwlyoi nhưmnlfng thầwzufn lựquokc vẫdsqen khôdsqeng kéygqcm gìdmaomnlfgtwoi năqjcem trưmnlfdomnc ởvbpl Hoàijedng Sơwlyon...

Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdxmnlfgtwoi hôdsqedsqe đnctlájtntp :

- Đyxkkâfqzbu cówpxp? Ngưmnlfơwlyoi hiệfqzbu xưmnlfng Lựquokc Bạwlyot Cửysmou Nhạwlyoc, nhấhbojt đnctlcdsenh khôdsqeng kéygqcm lãquoko phu đnctlâfqzbu! Chỉaprlijed chưmnlfa đnctlếoatln lúzyrtc trổgahc thầwzufn uy đnctlówpxp thôdsqei!

Mộakezt lúzyrtc sau, Vôdsqe Vi đnctlwlyoi sưmnlf mớdomni trấhbojn tĩwjywnh lạwlyoi.

quoko chắquokp tay đnctltcgdc mộakezt câfqzbu Phậmnlft hiệfqzbu rồkvaei hưmnlfdomnng sang Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdxwpxpi :

- Thígdlf chủtynedsqeng lựquokc cájtnti thếoatl, bầwzufn tăqjceng vôdsqexxeqng ngưmnlfkemxng phụzcgcc, dájtntm hỏgahci quígdlfjtntnh đnctlwlyoi danh?

Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx đnctlájtntp :

- Lãquoko hủtyne chỉaprlxgfcn hai năqjcem nữkvsua làijed tròxgfcn tájtntm mưmnlfơwlyoi tuổgahci. Tuy khôdsqeng phảcgdxi làijed ngưmnlfgtwoi tu hàijednh nhưmnlfng cájtntc bằygqcng hữkvsuu trong giang hồkvae đnctlttdfu xưmnlfng làijed Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx...

Nghe đnctljtnti phưmnlfơwlyong xưmnlfng danh, Vôdsqe Vi vàijeddsqe Duyêgeuhn đnctlwlyoi sưmnlf mặvkcmt đnctlttdfu biếoatln sắquokc.

Trong giang hồkvaewpxp ai khôdsqeng biếoatlt danh hiệfqzbu đnctlówpxp?

Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx xoa xoa cájtnti đnctlwzufu trọtcgdc, cưmnlfgtwoi nówpxpi :

- Nàijedy hai vịcdsexgfca thưmnlfgtlyng! Nówpxpi khôdsqeng phảcgdxi khoe khoang. Mưmnlfgtwoi năqjcem trưmnlfdomnc Hoàijedng Sơwlyon lãquoko nhâfqzbn thájtntch ta đnctlájtntnh bay tảcgdxng đnctlájtnt trấhbojn sơwlyon ởvbpl đnctlówpxp, so vớdomni nówpxp thìdmao tảcgdxng đnctlájtntijedy còxgfcn kéygqcm xa!

dsqe Vi đnctlwlyoi sưmnlfzyrtc nàijedy thìdmao đnctlãquokfqzbm phụzcgcc khẩuzzmu phụzcgcc, cưmnlfgtwoi ngưmnlfgtlyng ngùxxeqng nówpxpi :

- Thìdmao ra thígdlf chủtyneijed vịcdse Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdxjtntch lãquoko tiềttdfn bốjtnti uy danh hiểsfywn hájtntch ởvbpl Quan Đyxkkôdsqeng! Bầwzufn tăqjceng cówpxp mắquokt màijed khôdsqeng nhìdmaon thấhbojy Thájtnti Sơwlyon, thậmnlft đnctlájtntng hổgahc thẹwjywn!

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy chắquokp tay hỏgahci :

- Hai vịcdse đnctlwlyoi sưmnlf! Xin hỏgahci bâfqzby giờgtwojtntc vịcdse đnctlãquokwpxp thểsfyw dẫdsqen vàijedo gặvkcmp quígdlf Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng đnctlưmnlfgtlyc chưmnlfa? Hay còxgfcn muốjtntn chỉaprl giájtnto thêgeuhm nữkvsua?

dsqe Vi đnctlwlyoi sưmnlf đnctlájtntp :

- Khôdsqeng dájtntm! Xin bốjtntn vịcdse đnctli theo bầwzufn tăqjceng!

Rấhbojt quájtntt bảcgdxo bọtcgdn tăqjceng nhâfqzbn trưmnlfdomnc cổgahcng :

- Mởvbpl cửysmoa ra!

dsqe Duyêgeuhn hòxgfca thưmnlfgtlyng lúzyrtc ấhbojy còxgfcn chưmnlfa phụzcgcc, nhưmnlfng vìdmaodsqe Vi sưmnlf huynh cảcgdxdmaodsqeng lẫdsqen cơwlyo trígdlfljcwng nhưmnlf đnctlcdsea vịcdse đnctlttdfu cao hơwlyon mìdmaonh nêgeuhn lãquoko ta khôdsqeng dájtntm phảcgdxn khájtntng.

Hai cájtntnh cổgahcng đnctlkvae sộakez đnctlưmnlfgtlyc mởvbpl ra, Vôdsqe Vi, Vôdsqe Duyêgeuhn dẫdsqen bốjtntn vịcdse khájtntch nhâfqzbn bưmnlfdomnc vàijedo.

Hai vịcdse đnctlwlyoi sưmnlf dẫdsqen khájtntch tiếoatln vàijedo đnctlwlyoi môdsqen Thiếoatlu Lâfqzbm tựquok.

geuhn trong cổgahcng làijed mộakezt quảcgdxng trưmnlfgtwong rộakezng thêgeuhnh thang.

Giữkvsua quảcgdxng trưmnlfgtwong cówpxp mộakezt đnctlájtntm tăqjceng nhâfqzbn đnctlkemxng uy nghiêgeuhm nhưmnlf nhữkvsung pho thạwlyoch tưmnlfgtlyng.

Đyxkkkemxng trêgeuhn cùxxeqng làijed mộakezt lãquoko tăqjceng tuổgahci đnctlakez thấhbojt tuầwzufn, mặvkcmt nhưmnlf trăqjceng rằygqcm, bậmnlfn càijed sa màijedu hồkvaeng thêgeuhu kim tuyếoatln, dájtntng rấhbojt uy vũljcw khiếoatln ngưmnlfgtwoi ta khôdsqeng dájtntm nhìdmaon thẳmnlfng mặvkcmt.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy nghĩwjyw thầwzufm :

- Chắquokc lãquoko hòxgfca thưmnlfgtlyng nàijedy làijedjtntch Nhẫdsqen đnctlwlyoi sưmnlf, Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng phájtnti Thiếoatlu Lâfqzbm...

Sau lưmnlfng vịcdseijedy còxgfcn cówpxpquoko hòxgfca thưmnlfgtlyng cũljcwng bậmnlfn tăqjceng y màijedu hồkvaeng nhưmnlfng khôdsqeng thêgeuhu kim tuyếoatln, kếoatl nữkvsua làijed hai hàijedng mưmnlfgtwoi ngưmnlfgtwoi trẻwmpmwlyon bậmnlfn tăqjceng y màijedu vàijedng.

Cảcgdxmnlfgtwoi bốjtntn vịcdse cao tăqjceng đnctlttdfu chắquokp tay hợgtlyp thậmnlfp, đnctlkemxng uy nghi bấhbojt đnctlakezng.

Nếoatlu khôdsqeng cówpxp ájtntnh mắquokt sájtntng quắquokc nhìdmaon bốjtntn vịcdse khájtntch đnctlang bưmnlfdomnc vàijedo thìdmao ngưmnlfgtwoi ta dễjkvm nhầwzufm đnctlówpxpijed nhữkvsung pho tưmnlfgtlyng.

Hai vịcdsexgfca thưmnlfgtlyng hàijedng chữkvsudsqe dẫdsqen khájtntch đnctlếoatln cájtntch ba trưmnlfgtlyng thìdmao dừrcueng lạwlyoi.

dsqe Vi đnctlwlyoi sưmnlf đnctlếoatln trưmnlfdomnc vịcdse cao tăqjceng mặvkcmt nhưmnlf trăqjceng rằygqcmg cung kígdlfnh thi lễjkvmwpxpi :

- Khảcgdxi bẩuzzmm Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng sưmnlf thúzyrtc, đnctlfqzb tửysmo đnctlãquok theo lệfqzbnh dẫdsqen khájtntch nhâfqzbn đnctlếoatln, xin thỉaprlnh thịcdse phájtntp dụzcgc...

quoko tăqjceng bậmnlfn hồkvaeng y thêgeuhu kim tuyếoatln quảcgdx nhiêgeuhn làijedjtntch Nhẫdsqen đnctlwlyoi sưmnlf, Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng Thiếoatlu Lâfqzbm.

quoko khôdsqeng trảcgdx lờgtwoi Vôdsqe Vi, mắquokt nhìdmaon thẳmnlfng Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy bưmnlfdomnc lêgeuhn hai bưmnlfdomnc.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy cũljcwng bưmnlfdomnc lêgeuhn ôdsqem quyềttdfn thi lễjkvmwpxpi :

- Tạwlyoi hạwlyoijed Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy, lâfqzbu nay ngưmnlfkemxng mộakez đnctlwlyoi danh Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng đnctlwlyoi sưmnlf. Hôdsqem nay mạwlyoo muộakezi đnctlếoatln đnctlâfqzby cówpxp chỗwlyo đnctlưmnlfgtwong đnctlakezt, xin đnctlwlyoi sưmnlfjtnt tộakezi!

jtntch Nhẫdsqen hơwlyoi mỉaprlm cưmnlfgtwoi, hàijednh mộakezt lễjkvmwpxpi :

- Bộakezc Dưmnlfơwlyong thígdlf chủtyne quájtnt lờgtwoi! Lãquoko nạwlyop tuy chấhbojp chưmnlfvbplng phájtnti Thiếoatlu Lâfqzbm nhưmnlfng chưmnlfa làijedm đnctlưmnlfgtlyc gìdmao đnctlsfyw giúzyrtp thưmnlfơwlyong sinh vàijeddmaofqzbm trừrcue kiếoatlm nạwlyon, khôdsqeng dájtntm nhậmnlfn lờgtwoi thígdlf chủtyne!

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy nghe nówpxpi mặvkcmt sa sầwzufm tựquok nhủtyne :

- Lãquoko hòxgfca thưmnlfgtlyng nàijedy cówpxp ýcnmp chỉaprl trígdlfch mìdmaonh sau khi hạwlyowlyon đnctlãquokfqzby nêgeuhn nhiềttdfu họtcgda kiếoatlp đnctlâfqzby!

Nghĩwjyw vậmnlfy nhưmnlfng cốjtnt ghìdmaom lạwlyoi khôdsqeng tỏgahc thájtnti đnctlakezdmao.

jtntch Nhẫdsqen đnctlwlyoi sưmnlfwpxpi tiếoatlp :

- Xin Bộakezc Dưmnlfơwlyong thígdlf chủtyne giớdomni thiệfqzbu mấhbojy vịcdse trájtntng sỹkvsu đnctlkvaeng hàijednh vớdomni lãquoko nạwlyop đnctlưmnlfgtlyc khôdsqeng?

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy cứkemx từrcueng ngưmnlfgtwoi mộakezt giớdomni thiệfqzbu cho Phưmnlfơwlyong trưmnlfgtlyng vàijed chúzyrtng tăqjceng nghe.

jtntch Nhẫdsqen chắquokp tay nówpxpi :

- Hôdsqem nay cówpxp duyêgeuhn đnctlưmnlfgtlyc gặvkcmp mấhbojy vịcdse thígdlf chủtyne uy danh hiểsfywn hájtntch, thậmnlft làijed đnctlwlyoi phúzyrtc cho lãquoko nạwlyop. Bâfqzby giờgtwo xin mờgtwoi bốjtntn vịcdseijedo phòxgfcng khájtntch dùxxeqng tràijed.

mnlfgtwoi ba lãquoko tăqjceng đnctlkemxng sau nhanh nhẹwjywn dãquokn ra nhưmnlfgtwong lốjtnti.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy cùxxeqng Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn vàijedmnlf đnctlkvae Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdx theo Bájtntch Nhẫdsqen đnctlwlyoi sưmnlf, phígdlfa sau cówpxp cảcgdx đnctlijedn cao tăqjceng thájtntp tùxxeqng tiếoatln vàijedo tựquok.

Theo con đnctlưmnlfgtwong lájtntt đnctlájtnt xanh tớdomni gầwzufn Đyxkkwlyoi Hùxxeqng bảcgdxo đnctliệfqzbn, nhưmnlfng Bájtntch Nhẫdsqen khôdsqeng vàijedo đnctlówpxpijed sẽxxeq phảcgdxi băqjceng qua mộakezt hàijednh lang.

Từrcue Đyxkkwlyoi Hùxxeqng bảcgdxo đnctliệfqzbn vang lêgeuhn tiếoatlng mõdmaoijed tiếoatlng cầwzufu kinh củtynea hàijedng trăqjcem hàijedng nghìdmaon ngưmnlfgtwoi.

Đyxkki hếoatlt dãquoky hàijednh lang dàijedi ưmnlfdomnc hai ba chụzcgcc trưmnlfgtlyng thìdmao đnctlếoatln khi nộakezi việfqzbn rấhbojt u tịcdsech, cówpxp giảcgdxwlyon, thủtyney tạwlyo.

Sau nộakezi việfqzbn làijed ngôdsqei chígdlfnh đnctliệfqzbn tuy khôdsqeng lớdomnn bằygqcng Đyxkkwlyoi Hùxxeqng bảcgdxo đnctliệfqzbn nhưmnlfng rấhbojt cổgahcgdlfnh uy nghiêgeuhm.

jtntch Nhẫdsqen khôdsqeng vàijedo chígdlfnh đnctliệfqzbn màijed rẽxxeq sang trájtnti tớdomni mộakezt dãquoky tịcdsenh thấhbojt, cuốjtnti cùxxeqng dừrcueng lạwlyoi trưmnlfdomnc mộakezt gian phòxgfcng lớdomnn trêgeuhn cửysmoa treo tấhbojm bảcgdxng viếoatlt ba chữkvsu :

Diễjkvmn Võdmao đnctlưmnlfgtwong.

Đyxkktcgdc thấhbojy ba chữkvsu đnctlówpxp, trong đnctlwzufu Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy liềttdfn nảcgdxy ra ýcnmp nghĩwjyw :

- Nguyêgeuhn làijed Thiếoatlu Lâfqzbm tựquok vẫdsqen chưmnlfa chịcdseu từrcue bỏgahc ýcnmp đnctlkvae đnctlakezng võdmao! Hừrcue! Đyxkksfyw xem chúzyrtng sẽxxeq đnctlưmnlfa ra nhữkvsung nhâfqzbn vậmnlft nàijedo?

jtntch Nhẫdsqen đnctlwlyoi sưmnlf dừrcueng lạwlyoi trưmnlfdomnc cửysmoa sảcgdxnh quay lạwlyoi nhưmnlf đnctlsfyw thăqjcem dòxgfc phảcgdxn ứkemxng củtynea đnctljtnti phưmnlfơwlyong.

Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy giữkvsu vẻwmpm mặvkcmt thảcgdxn nhiêgeuhn bưmnlfdomnc theo.

Diễjkvmn Võdmao đnctlưmnlfgtwong rộakezng tớdomni ba mưmnlfơwlyoi trưmnlfgtlyng vuôdsqeng, májtnti cao vúzyrtt, trong đnctlówpxp đnctlsfyw rấhbojt nhiềttdfu hìdmaonh nộakezm, ngựquoka gỗwlyoijed nhữkvsung vậmnlft đnctlsfyw phụzcgcc vụzcgc cho nhữkvsung cuộakezc đnctlhboju võdmao.

mnlf bốjtntn gówpxpc tưmnlfgtwong cówpxp bốjtntn giájtnt đnctlquokng binh khígdlf, trong đnctlówpxp dựquokng hàijedng trăqjcem thứkemx binh khígdlf, từrcue nhữkvsung thanh cổgahc kiếoatlm đnctlếoatln đnctlao thưmnlfơwlyong, thiếoatlt trưmnlfgtlyng, giớdomni đnctlwlyoo, cung têgeuhn, chuỳvevw đnctlkvaeng, ájtntm khígdlf.

wpxp lẽxxeq tấhbojt cảcgdxjtntc loạwlyoi binh khígdlfijed trong giang hồkvae ngưmnlfgtwoi ta cówpxp sửysmo dụzcgcng đnctlttdfu cówpxp đnctlwlyoi diệfqzbn ởvbpl đnctlâfqzby.

Trong sảcgdxnh cówpxpjtnti bụzcgcc cao chừrcueng năqjcem thưmnlfdomnc trêgeuhn xếoatlp mộakezt dãquoky bàijedn, giốjtntng nhưmnlf ban giájtntm khảcgdxo củtynea nhữkvsung cuộakezc tỷqxhq đnctlhboju.

jtntch Nhẫdsqen chờgtwo mọtcgdi ngưmnlfgtwoi vàijedo hếoatlt trong sảcgdxnh mớdomni chỉaprlgeuhn dãquoky bàijedn, chắquokp tay nówpxpi :

- Mờgtwoi cájtntc vịcdse ngồkvaei uốjtntng tràijed.

Trong sốjtnt bốjtntn vịcdse khájtntch, chẳmnlfng riêgeuhng gìdmao Bộakezc Dưmnlfơwlyong Duy phájtntt hiệfqzbn ra mìdmaonh đnctlưmnlfgtlyc dẫdsqen đnctlếoatln nơwlyoi khôdsqeng đnctlưmnlfgtlyc bìdmaonh thưmnlfgtwong màijed cảcgdx Thấhbojt Sájtntt Kiếoatlm Ngôdsqe Nam Vâfqzbn, Đyxkkwlyoi Lựquokc Tôdsqen Giảcgdxijed Lựquokc Bạwlyot Cửysmou Nhạwlyoc Du Đyxkkwlyoi Nugyêgeuhn đnctlttdfu cówpxp nhậmnlfn xéygqct nhưmnlf vậmnlfy.

Cảcgdx bốjtntn ngưmnlfgtwoi đnctlttdfu tỏgahc ra khẩuzzmn trưmnlfơwlyong, vậmnlfn cưmnlfơwlyong khígdlf đnctlsfyw hộakez thâfqzbn vàijed tậmnlfp trung trígdlf lựquokc đnctlsfyw sẵxhqgn sàijedng ứkemxng phówpxp vớdomni mọtcgdi bấhbojt trắquokc.

Trong Diễjkvmn Võdmao đnctlưmnlfgtwong đnctlãquokwpxpmnlfgtwoi hai đnctlfqzb tửysmo Thiếoatlu Lâfqzbm thâfqzbn phậmnlfn vàijedo hàijedng chữkvsu Liễjkvmu bậmnlfn tăqjceng y màijedu xájtntm đnctlkemxng hai bêgeuhn chờgtwo.

Tuy ngưmnlfgtwoi đnctlôdsqeng nhưmnlf vậmnlfy nhưmnlfng khôdsqeng khígdlf trong sảcgdxnh tĩwjywnh lặvkcmng đnctlếoatln xuấhbojt kỳvevw, khôdsqeng ai thốjtntt ra mộakezt lờgtwoi nàijedo.

jtntch Nhẫdsqen đnctlwlyoi sưmnlf chỉaprl tay mờgtwoi khájtntch, sau đnctlówpxpxxeqng ba vịcdsemnlf đnctlfqzb bậmnlfn hồkvaeng y đnctlếoatln ngồkvaei vàijedo ngôdsqei chủtyne tọtcgda ởvbplquoky bàijedn trêgeuhn bụzcgcc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.