Tu La Thất Tuyệt

Chương 23 : Kiếm tỏ thần uy - Câu tẩu kinh hồn

    trước sau   
Trong lúpzprc loay hoay, vịxkrmlkhnnh đruacưnzpkaduhng chủiyag chợjraht vôtnsi ýnwns chạeaehm phảfnpni cầilxun câvtkku, giậlgktt nẩeaehy mìlkhnnh.

Nguyêrjgjn cầilxun câvtkku chỉbele nhỏwpnf bằeaehng ngóyqubn tay, dàjrahi chừesssng mộgruvt trưnzpkjrahng, khôtnsing cóyqub vẻeaehlkhn kháozsoc thưnzpkaduhng nhưnzpkng chạeaehm vàjraho nghe lạeaehnh buốgruvt!

jzrko ngưnzpk ôtnsing vộgruvi vàjrahng chạeaehy đruacếnwnsn nóyqubi :

- Tiểozsou lãjzrko nhi thậlgktt đruacoảfnpnn hậlgktu quáozso, bỏwpnf cầilxun câvtkku đruacâvtkky làjrahm vưnzpkjafgng víhxgbu trởjfdp ngạeaehi.

yqubi xong đruacưnzpka tớjafgi giắozsot lêrjgjn mui thuyềxsbnn.

Ngôtnsi Nam Vâvtkkn nhìlkhnn theo dáozsong đruaci nhẹqobg nhàjrahng linh hoạeaeht củiyaga lãjzrko ta, mỉbelem miệwutqng cưnzpkaduhi thầilxum, nghĩunkj bụozdong :


- Bang chủiyag nhìlkhnn ngưnzpkaduhi thậlgktt tinh!

Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi sắozsop xếnwnsp cho mọesssi ngưnzpkaduhi lêrjgjn thuyềxsbnn, miêrjgjng khôtnsing ngớjafgt quáozsot tháozsoo lãjzrko ngưnzpk ôtnsing.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy vẫndfjn ngồozhci trêrjgjn lưnzpkng ngựcphja, đruacưnzpka mắozsot nhìlkhnn con lạeaehch rồozhci dùjafgng Truyềxsbnn âvtkkm nhậlgktp mậlgktt hỏwpnfi Ngôtnsi Nam Vâvtkkn :

- Ngôtnsi đruacưnzpkaduhng chủiyag, con lạeaehch rộgruvng chừesssng ba mưnzpkơzpwwi trưnzpkjrahng, gióyqub khôtnsing lớjafgn lắozsom. Nếnwnsu xảfnpny ra sựcphj cốgruv, Đshlkưnzpkaduhng chủiyagyqub thểozso thi triểozson côtnsing phu Lănalong ba hưnzpk bộgruvnzpkjraht qua đruacưnzpkjrahc khôtnsing?

Ngôtnsi Nam Vâvtkkn đruacáozsop :

- Ty chứuxxwc nghĩunkj rằeaehng cóyqub thểozso, nhưnzpkng khôtnsing dáozsom chắozsoc.

Lạeaehi hỏwpnfi :

- Bang chủiyagyqubozsoch gìlkhn đruacozso phòvatzng khôtnsing?

- Đshlkưnzpkaduhng chủiyag cứuxxwrjgjn tâvtkkm. Chỉbele cầilxun cảfnpnnh giáozsoc vớjafgi mọesssi hàjrahnh đruacgruvng củiyaga lãjzrko ta làjrah đruacưnzpkjrahc.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy đruacếnwnsn bêrjgjn Báozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn. Hai ngưnzpkaduhi thấxgnmp giọesssng trao đruacuvmii kếnwns hoạeaehch mộgruvt lúpzprc, sau đruacóyqub Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn truyềxsbnn cho mọesssi ngưnzpkaduhi mệwutqnh lệwutqnh cảfnpnnh giáozsoc đruacxsbn phòvatzng.

Chờaduh mọesssi ngưnzpkaduhi ổuvmin đruacxkrmnh xong, Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy tớjafgi bêrjgjn thuyềxsbnn, nhìlkhnn lãjzrko ngưnzpk ôtnsing nóyqubi :

- Lãjzrko trưnzpkjrahng! Chuyếnwnsn đruacilxuu tiêrjgjn sẽbqvr đruacưnzpka ngựcphja vàjrahjrahnh lýnwns sang, vìlkhn đruacâvtkky làjrah vậlgktt nặixgxng cồozhcng kềxsbnnh. Trong chúpzprng tôtnsii cóyqub ngưnzpkaduhi biếnwnst chèhxgbo thuyềxsbnn nêrjgjn khôtnsing cầilxun lãjzrko trưnzpkjrahng phảfnpni phíhxgb sứuxxwc đruacâvtkku.

jzrko ngưnzpk ôtnsing ngẩeaehn ra chốgruvc láozsot rồozhci cưnzpkaduhi hôtnsitnsi đruacáozsop :


- Thếnwns thìlkhn tốgruvt! Tiểozsou lãjzrko nhi xưnzpkơzpwwng cốgruvt đruacãjzrk nhãjzrko ra hếnwnst rồozhci, chỉbele sợjrah khôtnsing cáozsong đruacáozsong nổuvmii mấxgnmy chuyếnwnsn. Nay đruacưnzpkjrahc cáozsoc vịxkrm giúpzprp cho thìlkhnvatzn gìlkhn bằeaehng?

yqubi xong ra ngồozhci vắozsot vẻeaeho sau láozsoi.

Tiếnwnsu Diệwutqn Phậlgktt Thu Nguyệwutqt đruaceaehi sưnzpk nhậlgktn tráozsoch nhiệwutqm giữozdoozsoi, thêrjgjm mộgruvt têrjgjn Hưnzpkơzpwwng chủiyag chèhxgbo mũnwnsi.

Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi đruacuxxwng trêrjgjn mũnwnsi thuyềxsbnn, cưnzpkaduhi kha kha nóyqubi :

- Đshlkeaehi hòvatza thưnzpkjrahng! Lãjzrko phu khôtnsing ngờaduh ngưnzpkaduhi cóyqub bảfnpnn lĩunkjnh nhưnzpk thếnwns nữozdoa!

Tiếnwnsu Diệwutqn Phậlgktt đruacáozsop :

- Bầilxun tănalong hàjrahnh khứuxxw giang hồozhc mấxgnmy chụozdoc nănalom, cóyqubzpwwi nàjraho làjrah chưnzpka đruacếnwnsn? Phi ngựcphja, chèhxgbo thuyềxsbnn chỉbelejrah chuyệwutqn vặixgxt, cóyqublkhn lạeaeh đruacâvtkku?

Ba chuyếnwnsn đruacòvatz sang sôtnsing bìlkhnnh yêrjgjn vôtnsi sựcphj, khôtnsing xảfnpny ra biếnwnsn cốgruvjraho.

Chuyếnwnsn cuốgruvi cùjafgng do chíhxgbnh Thấxgnmt Sáozsot Kiếnwnsm Ngôtnsi Nam Vâvtkkn vàjrah Tiếnwnsu Diệwutqn Phậlgktt Thu Nguyệwutqt đruaceaehi sưnzpk quay lạeaehi đruacóyqubn.

Trêrjgjn bờaduh chỉbelevatzn lạeaehi Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy, Báozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn vàjrah bốgruvn têrjgjn Hưnzpkơzpwwng chủiyag.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy thấxgnmy chuyếnwnsn vưnzpkjraht sôtnsing thuậlgktn lợjrahi, trong lòvatzng nhẹqobg nhõwutqm ra.

Tuy nhiêrjgjn chàjrahng rấxgnmt đruacozso ýnwns mộgruvt đruaciềxsbnu làjrahjzrko ngưnzpk ôtnsing ngồozhci sau láozsoi, thỉbelenh thoảfnpnng dùjafgng chiếnwnsc nhẫndfjn đruaceo ởjfdp ngóyqubn vôtnsi danh tay phảfnpni thỉbelenh thoảfnpnng lạeaehi phảfnpnn chiếnwnsu áozsonh sáozsong mặixgxt trờaduhi vàjraho mộgruvt đruaciểozsom bêrjgjn khu rừesssng bêrjgjn kia bờaduhtnsing.

pzprc đruacóyqub Tiếnwnsu Diệwutqn Phậlgktt đruacuxxwng sau láozsoi.


Thấxgnmt Sáozsot Kiếnwnsm Ngôtnsi Nam Vâvtkkn đruacuxxwng trưnzpkjafgc mũnwnsi thuyềxsbnn.

jzrko ngưnzpk ôtnsing ởjfdp trong khoang thuyềxsbnn, thấxgnmy chờaduhvtkku màjrah kháozsoch chưnzpka lêrjgjn, bưnzpkjafgc ra hỏwpnfi :

- Sao cáozsoc vịxkrmvatzn chưnzpka lêrjgjn thuyềxsbnn?

ozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn chợjraht quáozsot lêrjgjn :

- Cáozsoc hạeaehjzrky lộgruv thâvtkkn phậlgktn thậlgktt củiyaga mìlkhnnh đruaci! Diễhcfsn tròvatz nhưnzpk thếnwnsjrah quáozso đruaciyag rồozhci!

jzrko ngưnzpk ôtnsing mặixgxt biếnwnsn sắozsoc nóyqubi :

- Lãjzrko anh hùjafgng sao lạeaehi nóyqubi thếnwns? Tiểozsou lãjzrko nhi đruacãjzrk đruacozsoc tộgruvi gìlkhn vớjafgi cáozsoc vịxkrm chứuxxw?

Thấxgnmt Sáozsot Kiếnwnsm Ngôtnsi Nam Vâvtkkn đruacuxxwng ởjfdpnwnsi thuyềxsbnn, chợjraht cấxgnmt tiếnwnsng lạeaehnh lùjafgng :

- Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu! Khôtnsing ngờaduhozsoc hạeaeh ngoàjrahi tàjrahi câvtkku cáozso ra còvatzn làjrah diễhcfsn viêrjgjn tàjrahi ba nhưnzpk thếnwns!

Ngưnzpkaduhi củiyaga Lãjzrknh Vâvtkkn bang, kểozso cảfnpn Bang chủiyagjrahozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn nghe Ngôtnsi Nam Vâvtkkn gọesssi đruacíhxgbch danh đruacgruvi phưnzpkơzpwwng làjrahnalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu đruacxsbnu chấxgnmn đruacgruvng!

jzrko ngưnzpk phủiyag mặixgxt táozsoi đruaci, ngâvtkky ngưnzpkaduhi ra mộgruvt lúpzprc, sau đruacóyqub trấxgnmn tĩunkjnh lạeaehi rấxgnmt nhanh, mắozsot lóyqube hàjrahn quang nhìlkhnn Ngôtnsi Nam Vâvtkkn nóyqubi :

- Thấxgnmt Sáozsot Kiếnwnsm thậlgktt lợjrahi hạeaehi! Lãjzrko phu chưnzpka từesssng gặixgxp ngưnzpkơzpwwi, vậlgkty màjrah vẫndfjn bịxkrm ngưnzpkơzpwwi nhậlgktn ra...

Ngôtnsi Nam Vâvtkkn cưnzpkaduhi hắozsoc hắozsoc đruacáozsop :


- Cóyqublkhn lạeaeh đruacâvtkku? Cho dùjafg bổuvmin Đshlkưnzpkaduhng chủiyagvatzn chưnzpka biếnwnst bảfnpnn lai châvtkkn diệwutqn ngưnzpkơzpwwi thếnwnsjraho, nhưnzpkng binh khíhxgb đruacgruvc môtnsin củiyaga ngưnzpkơzpwwi Thiêrjgjn Hàjrahn Câvtkku Hãjzrkn thìlkhnjrahm sao qua đruacưnzpkjrahc mắozsot ta?

Thấxgnmt Sáozsot Kiếnwnsm Ngôtnsi Nam Vâvtkkn quảfnpnjrah ngưnzpkaduhi kiếnwnsn vănalon quảfnpnng báozsoc, đruacãjzrk chỉbele đruacíhxgbch danh đruacgruvi phưnzpkơzpwwng.

nalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm làjrah mộgruvt dịxkrm nhâvtkkn võwutqvtkkm sốgruvng ởjfdp mộgruvt bănalong đruacfnpno ởjfdpjafgng cựcphjc bắozsoc, võwutqtnsing rấxgnmt cao nhưnzpkng íhxgbt khi vàjraho Trung thổuvmi.

ozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn nghĩunkj thầilxum :

- Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm rấxgnmt íhxgbt khi xuấxgnmt hiệwutqn trong giang hồozhc, vìlkhn sao lầilxun nàjrahy tớjafgi đruacâvtkky cảfnpni trang giảfnpn dạeaehng nhưnzpk thếnwns? Vớjafgi nhữozdong biểozsou hiệwutqn vừesssa rồozhci, nhấxgnmt đruacxkrmnh hắozson cóyqub ýnwns đruacozhc chốgruvng đruacgruvi bổuvmin bang, nhưnzpkng nguyêrjgjn nhâvtkkn vìlkhn sao chứuxxw?

Nghĩunkj thếnwns liềxsbnn cưnzpkaduhi nóyqubi :

- Thìlkhn ra tôtnsin giáozsojrah vịxkrm đruacgruvc chiếnwnsm Bănalong đruacfnpno ởjfdp cựcphjc bắozsoc Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm lãjzrko sưnzpk! Thứuxxw lỗylbqi cho bổuvmin tọesssa thấxgnmt kíhxgbnh!

nalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu đruacáozsop :

- Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn! Lãjzrko phu nghe Táozsoi Ngoạeaehi song tôtnsin danh lừesssng Quan ngoạeaehi, hôtnsim nay mớjafgi đruacưnzpkjrahc gặixgxp....

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy chợjraht chen lờaduhi :

- Chiếnwnsn lãjzrko đruacilxuu! Chắozsoc ngưnzpkaduhi cóyqub nghe danh Ngọesssc Diệwutqn Tu La, chẳxkrmng lẽbqvr khôtnsing muốgruvn lĩunkjnh giáozsoo mộgruvt trậlgktn?

nalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Hừesss mộgruvt tiếnwnsng nóyqubi :

- Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy! Nóyqubi thẳxkrmng vớjafgi ngưnzpkơzpwwi, hôtnsim nay toàjrahn bộgruv bang chúpzprng Lãjzrknh Vâvtkkn bang khôtnsing têrjgjn nàjraho thoáozsot chếnwnst đruacâvtkku! Hắozsoc hắozsoc! Chỉbele sợjrahvtkky giờaduh Tổuvming đruacàjrahn quíhxgb bang cũnwnsng đruacãjzrk bịxkrmozsoc hàjraho kiệwutqt Hắozsoc Kỳtpxm bang thiêrjgju hủiyagy thàjrahnh tro bụozdoi rồozhci!


Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy tứuxxwc giậlgktn quáozsot :

- Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm! Đshlkesssng mộgruvng tưnzpkjfdpng hãjzrko huyềxsbnn! Bâvtkky giờaduh ngưnzpkaduhi tốgruvt nhấxgnmt hãjzrky nghĩunkj đruacếnwnsn thựcphjc tạeaehi củiyaga mìlkhnnh đruaci! Sốgruv phậlgktn củiyaga lũnwns chuộgruvt ba tặixgxc đruacfnpnng Cáozsoi bang, Hắozsoc Kỳtpxm bang vàjrah Thuầilxun Y bang cũnwnsng khôtnsing kháozsoc gìlkhn ngưnzpkơzpwwi đruacâvtkku!

Tiếnwnsu Diệwutqn Phậlgktt Thu Nguyệwutqt đruaceaehi sưnzpk vốgruvn đruacuxxwng đruaceaehng láozsoi, khôtnsing biếnwnst đruacãjzrk lọessst vàjraho khoang từesss bao giờaduh, cưnzpkaduhi hôtnsitnsiyqubi :

- Chiếnwnsn lãjzrko thíhxgb chủiyag! Trưnzpkjafgc hếnwnst bầilxun tănalong tặixgxng cho ngưnzpkơzpwwi hai thứuxxw bảfnpno bốgruvi nàjrahy...

Dứuxxwt lờaduhi vung tay nénzpkm ra hai xáozsoc ngưnzpkaduhi, rơzpwwi phịxkrmch xuốgruvng trưnzpkjafgc mặixgxt Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu.

Nguyêrjgjn đruacóyqubjrah hai têrjgjn thuộgruvc hạeaeh củiyaga Hắozsoc Kỳtpxm bang, đruacưnzpkjrahc Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm bốgruv tríhxgb nấxgnmp dưnzpkjafgc khoang thuyềxsbnn, chờaduh khi con thuyềxsbnn sang chuyếnwnsn cuốgruvi cùjafgng chởjfdp nhữozdong nhâvtkkn vậlgktt trọesssng yếnwnsu nhấxgnmt, tớjafgi giữozdoa sôtnsing thìlkhnjafgng dao sắozsoc đruacozdoc thủiyagng đruacáozsoy nhậlgktn chìlkhnm con thuyềxsbnn.

Khi đruacóyqub vớjafgi thủiyagy côtnsing củiyaga Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu sẽbqvr dễhcfsjrahng hạeaehozsot nhữozdong ngưnzpkaduhi bậlgktp bềxsbnnh giữozdoa sôtnsing.

Thấxgnmy thi thểozso hai têrjgjn đruacwutq tửyqub Hắozsoc Kỳtpxm bang tớjafgi trưnzpkjafgc mặixgxt, Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm khôtnsing chúpzprt xúpzprc đruacgruvng.

Tiếnwnsu Diệwutqn Phậlgktt nổuvmii giậlgktn quáozsot :

- Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm! Khôtnsing ngờaduh ngưnzpkơzpwwi lạeaehi tàjrahn nhẫndfjn áozsoc đruacgruvc đruacếnwnsn thếnwns! Ngay đruacgruvi vớjafgi nhữozdong kẻeaeh đruacozhcng sinh cộgruvng tửyqub vớjafgi ngưnzpkơzpwwi cũnwnsng khôtnsing thèhxgbm nhìlkhnn lạeaehi!

Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm thảfnpnn nhiêrjgjn đruacáozsop :

- Lãjzrko lừesssa trọesssc! Chúpzprng chếnwnst đruaci thìlkhnjzrko phu sẽbqvrlkhnm têrjgjn kháozsoc báozsoo thùjafg, thếnwnsjraho cũnwnsng giếnwnst sạeaehch cáozsoc ngưnzpkơzpwwi làjrah đruacưnzpkjrahc!

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy hỏwpnfi :

- Chiếnwnsn lãjzrko đruacilxuu! Ai sai khiếnwnsn ngưnzpkơzpwwi áozsom toáozson chúpzprng ta?

Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm quáozsot :

- Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy! Ngưnzpkơzpwwi đruacưnzpkjrahc bao nhiêrjgju tuổuvmii màjrahozsom ănalon nóyqubi vớjafgi lãjzrko phu nhưnzpk vậlgkty?

Thấxgnmt Sáozsot Kiếnwnsm Ngôtnsi Nam Vâvtkkn hừesss mộgruvt tiếnwnsng nóyqubi :

- Đshlkgruvi vớjafgi hạeaehng đruacâvtkkm thuêrjgj chénzpkm mưnzpkjafgn nhưnzpk ngưnzpkơzpwwi thìlkhn trẻeaehrjgjn ba cũnwnsng coi thưnzpkaduhng, nóyqubi gìlkhn Bang chủiyag chúpzprng ta?

nalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm nổuvmii giậlgktn chộgruvp lấxgnmy cầilxun câvtkku đruacáozsonh tớjafgi, miệwutqng quáozsot lêrjgjn :

- Ngôtnsi Nam Vâvtkkn! Hôtnsim nay ngưnzpkơzpwwi sẽbqvr biếnwnst Bănalong Đshlkfnpno pháozsoi chúpzprng ta lợjrahi hạeaehi thếnwnsjraho!

Vịxkrmlkhnnh đruacưnzpkaduhng chủiyag liềxsbnn vung kiếnwnsm chénzpkm ra.

Thủiyag pháozsop củiyaga Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu quảfnpnjrah phi thưnzpkaduhng.

Cầilxun câvtkku củiyaga hắozson khôtnsing biếnwnst làjrahm bằeaehng chấxgnmt liệwutqu gìlkhn, nhưnzpkng cóyqub thểozso thu ngắozson lạeaehi chỉbeleyqubjrahi thưnzpkjafgc, dùjafgng nhưnzpk mộgruvt câvtkky côtnsin, khi dàjrahi ra cảfnpn trưnzpkjrahng dùjafgng đruaciểozsom huyệwutqt cựcphjc kỳtpxm thuậlgktn lợjrahi.

Mặixgxc dùjafgjrahi vưnzpkjafgng víhxgbu nhưnzpk vậlgkty nhưnzpkng Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu sửyqub dụozdong rấxgnmt linh hoạeaeht.

Thấxgnmt Sáozsot Kiếnwnsm Ngôtnsi Nam Vâvtkkn kiếnwnsm pháozsop đruacãjzrk coi vàjraho hàjrahng tuyệwutqt đruacbelenh trong võwutqvtkkm, chiêrjgju thứuxxwc nhưnzpk thầilxun tốgruvc nhưnzpk chớjafgp màjrah vẫndfjn khôtnsing sao chénzpkm trúpzprng cầilxun câvtkku củiyaga đruacgruvi phưnzpkơzpwwng.

Mặixgxc dùjafg vậlgkty, Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm cũnwnsng khôtnsing làjrahm gìlkhn đruacưnzpkjrahc.

Hai đruacgruvi thủiyag tỏwpnf ra sứuxxwc bìlkhnnh lựcphjc đruacxkrmch, mộgruvt bêrjgjn thi triểozson Thấxgnmt Sáozsot kiếnwnsm pháozsop lừesssng danh thiêrjgjn hạeaeh, bêrjgjn kia dùjafgng Bănalong Hảfnpni Tuyệwutqt Thụozdo thậlgktp tam câvtkku kỳtpxm dịxkrm huyềxsbnn ảfnpno, khôtnsing bêrjgjn nàjraho chịxkrmu nhưnzpkaduhng bêrjgjn nàjraho.

Chốgruvc láozsot đruacãjzrk qua ngoàjrahi trănalom chiêrjgju.

Trong khoảfnpnng khôtnsing gian chậlgktt hẹqobgp trêrjgjn khoang thuyềxsbnn, hai đruacgruvi thủiyagjafgng bộgruv pháozsop tinh diệwutqu đruacozso tấxgnmn côtnsing vàjrahyquba giảfnpni chiêrjgju thứuxxwc củiyaga đruacxkrmch trôtnsing rấxgnmt ngoạeaehn mụozdoc.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy quan sáozsot hai ngưnzpkaduhi kịxkrmch chiếnwnsn, nghĩunkj thầilxum :

- Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm võwutqtnsing cao cưnzpkaduhng, rấxgnmt đruacáozsong khâvtkkm phụozdoc. Hắozson ẩeaehn cưnzpkjfdp Bắozsoc Hảfnpni íhxgbt vàjraho Trung Nguyêrjgjn, sưnzpk phụozdonwnsng khôtnsing nhắozsoc gìlkhn đruacếnwnsn têrjgjn nàjrahy, khôtnsing biếnwnst ai mua chuộgruvc hắozson tớjafgi đruacâvtkky? Nhấxgnmt đruacxkrmnh kẻeaeh đruacóyqubjrah mộgruvt cừesssu gia rấxgnmt lợjrahi hạeaehi...

vatzn Báozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn thầilxum so sáozsonh :

- Võwutqtnsing têrjgjn họesss Chiếnwnsn nàjrahy chỉbelenzpkm Thấxgnmt Sáozsot Kiếnwnsm nửyquba bậlgktc thôtnsii, cóyqub thểozsoozsonh ngang vớjafgi Sinh Tửyqub Pháozson Quan Chữozdo đruacưnzpkaduhng chủiyag.

nalorjgjn kia bờaduh, Đshlkoạeaehn Hồozhcn Tiêrjgju Tầilxun Kýnwns pháozsot hiệwutqn ra mấxgnmy chụozdoc têrjgjn hắozsoc y háozson tửyqub từesss trong rừesssng tiếnwnsn ra.

Cầilxum đruacilxuu bọesssn nàjrahy làjrah mộgruvt trung niêrjgjn háozson tửyqub mặixgxt mũnwnsi hung áozsoc, đruacen kịxkrmt nhưnzpk đruacíhxgbt nồozhci.

Hắozson cầilxum trong tay mộgruvt thứuxxw binh khíhxgb giốgruvng nhưnzpkozso cờaduhyqubozson bằeaehng sắozsot chạeaehm hìlkhnnh áozsoc quỷndfj nhe nanh múpzpra vuốgruvt.

Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi vàjrah Đshlkoạeaehn Hồozhcn Tiêrjgju Tầilxun Kýnwnsjafgng táozsom têrjgjn Hưnzpkơzpwwng chủiyag sẵtyhwn sàjrahng đruacgruvi đruacxkrmch bảfnpno vệwutq ngựcphja vàjrahjrahnh lýnwns.

Bọesssn hắozsoc y háozson tửyqubyqub chừesssng nănalom mưnzpkơzpwwi têrjgjn, lẳxkrmng lặixgxng khôtnsing nóyqubi khôtnsing rằeaehng hìlkhnnh thàjrahnh thếnwns bao vâvtkky.

Đshlkoạeaehn Hồozhcn Tiêrjgju Tầilxun Kýnwns nhảfnpny tớjafgi chặixgxn trưnzpkjafgc têrjgjn trung niêrjgjn háozson tửyqub mặixgxt đruacen quáozsot :

- Dưnzpkơzpwwng Châvtkkn! Cáozsoc hạeaehvatzn nhớjafg Tầilxun mỗylbq chứuxxw?

rjgjn kia đruacáozsop :

- Thìlkhn ra làjrah Đshlkoạeaehn Hồozhcn Tiêrjgju Tầilxun trang chủiyag! Khôtnsing ngờaduh Thúpzpry Liễhcfsu sơzpwwn trang cũnwnsng đruacãjzrk gia nhậlgktp vàjraho Lãjzrknh Vâvtkkn bang...

Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi chợjraht nhảfnpny ra quáozsot :

- Ngưnzpkơzpwwi làjrah Thôtnsii Mệwutqnh Sứuxxw Giảfnpnnzpkơzpwwng Châvtkkn, đruacozhc đruacwutq củiyaga lãjzrko tặixgxc Lạeaeht Thủiyag Thầilxun Viêrjgjn Hoàjrahng Song Khêrjgj?

rjgjn trung niêrjgjn háozson tửyqub đruacáozsop :

- Khôtnsing sai! Nhưnzpkng bâvtkky giờaduh bổuvmin tọesssa còvatzn làjrah Phóyqub bang chủiyag Hắozsoc Kỳtpxm bang! Ngưnzpkơzpwwi làjrah...

Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi chợjraht quáozsot lêrjgjn :

- Tiểozsou tặixgxc xem chưnzpkjfdpng!

Dứuxxwt lờaduhi lao tớjafgi vung chưnzpkjfdpng đruacáozsonh ra.

Thôtnsii Mệwutqnh Sứuxxw Giảfnpnnzpkơzpwwng Châvtkkn vung câvtkky Cửyqubu Quỷndfj Đshlkoạeaeht Mệwutqnh phan đruacgruvi đruacxkrmch.

Nguyêrjgjn làjrah sau khi liêrjgjn kếnwnst vớjafgi Cáozsoi bang Giang Bắozsoc bốgruv tríhxgb mai phụozdoc Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy ởjfdp Đshlkgruvc Long đruacàjrahm, chẳxkrmng nhữozdong khôtnsing giếnwnst đruacưnzpkjrahc cừesssu nhâvtkkn màjrahvatzn bịxkrm tổuvmin thấxgnmt nặixgxng nềxsbn, Ma Vâvtkkn Chu Bạeaehch Anh tin chắozsoc thếnwnsjraho Lãjzrknh Vâvtkkn bang cũnwnsng tìlkhnm đruacếnwnsn báozsoo thùjafg, mộgruvt mặixgxt chiêrjgju tậlgktp lựcphjc lưnzpkjrahng, mặixgxt kháozsoc đruaci khắozsop nơzpwwi cầilxuu cứuxxwu việwutqn binh.

Hắozson đruacãjzrk mua chuộgruvc đruacưnzpkjrahc Nam Cưnzpkơzpwwng song hung vàjrah Giang Nam song quáozsoi đruacếnwnsn tưnzpkơzpwwng trợjrah, nhưnzpkng vẫndfjn bịxkrm đruacáozsonh bạeaehi gầilxun Phong Tậlgktp Phủiyag, lãjzrko đruaceaehi trong Giang Nam song quáozsoi làjrah Trưnzpkơzpwwng Hoàjrahnh bịxkrm giếnwnst, lãjzrko nhịxkrm Trưnzpkơzpwwng Vũnwnsjrah Đshlkylbqozsoozsoch bịxkrm thưnzpkơzpwwng, bảfnpnn thâvtkkn Bang chủiyag Ma Vâvtkkn Chu Bạeaehch Anh phảfnpni trốgruvn chạeaehy.

Lầilxun ấxgnmy Phóyqub bang chủiyag Thôtnsii Mệwutqnh Sứuxxw Giảfnpnnzpkơzpwwng Châvtkkn tìlkhnnh cờaduh gặixgxp Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm ngao du vàjraho trung thổuvmi.

Hắozson đruacãjzrk lợjrahi dụozdong ảfnpnnh hưnzpkjfdpng củiyaga sưnzpk phụozdo Lạeaeht Thủiyag Thầilxun Viêrjgjn Hoàjrahng Song Khuêrjgjtnsii kénzpko đruacưnzpkjrahc têrjgjn ma đruacilxuu nàjrahy tưnzpkơzpwwng trợjrah.

Theo kếnwns hoạeaehch, Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm sẽbqvr cho hai têrjgjn đruacwutq tửyqub Hắozsoc Kỳtpxm bang ẩeaehn phụozdoc dưnzpkjafgi khoang thuyềxsbnn chờaduh ra giữozdoa dòvatzng sẽbqvr đruacáozsonh đruacozsom, Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm lợjrahi dụozdong sởjfdp trưnzpkaduhng thủiyagy côtnsing tiêrjgju diệwutqt hếnwnst bộgruv phậlgktn đruacilxuu nãjzrko củiyaga Lãjzrknh Vâvtkkn bang, sốgruvvatzn lạeaehi sẽbqvr bịxkrm Hắozsoc Kỳtpxm bang thu thậlgktp.

Khôtnsing ngờaduh Tiếnwnsu Diệwutqn Phậlgktt đruacãjzrk nhậlgktn ra âvtkkm mưnzpku đruacxkrmch, nhanh tay đruaciểozsom tửyqub huyệwutqt giếnwnst chếnwnst hai têrjgjn đruacwutq tửyqub Hắozsoc Kỳtpxm bang mai phụozdoc dưnzpkjafgi khoang thuyềxsbnn.

Kếnwnst hoạeaehch bịxkrm thấxgnmt bạeaehi, Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm đruacáozsonh xuấxgnmt diệwutqn đruacgruvi đruacxkrmch vớjafgi Thấxgnmt Sáozsot Kiếnwnsm Ngôtnsi Nam Vâvtkkn.

Thôtnsii Mệwutqnh Sứuxxw Giảfnpnnzpkơzpwwng Châvtkkn thấxgnmy bêrjgjn kia đruacgruvng thủiyag, thừesssa cơzpww lựcphjc lưnzpkjrahng củiyaga Lãjzrknh Vâvtkkn bang mớjafgi mưnzpkaduhi ngưnzpkaduhi sang sôtnsing liềxsbnn suấxgnmt lãjzrknh thuộgruvc hạeaehtnsing ra tiêrjgju diệwutqt!

Khôtnsing ngờaduh ngưnzpkaduhi củiyaga Lãjzrknh Vâvtkkn bang tuy íhxgbt nhưnzpkng thuộgruvc hàjrahng tinh tráozsong từesssnzpkơzpwwng chủiyag trởjfdprjgjn, thâvtkkn thủiyag khôtnsing kénzpkm.

Thấxgnmy Phóyqub bang chủiyag đruacãjzrk giao chiếnwnsn, mộgruvt têrjgjn Đshlkưnzpkaduhng chủiyag ra lệwutqnh cho thuộgruvc hạeaehtnsing vàjraho tàjrahn sáozsot...

Nhưnzpkng bọesssn đruacwutq tửyqub củiyaga Hắozsoc Kỳtpxm bang võwutqtnsing kénzpkm hẳxkrmn đruacgruvi phưnzpkơzpwwng, chỉbele mớjafgi đruacjraht tấxgnmn côtnsing đruacilxuu tiêrjgjn đruacãjzrkyqubnalom sáozsou têrjgjn vừesssa chếnwnst, vừesssa bịxkrm thưnzpkơzpwwng, hốgruvt hoảfnpnng lùjafgi lạeaehi.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy thấxgnmy bờaduh đruacgruvi diệwutqn, đruacwutq tửyqub củiyaga mìlkhnnh bịxkrm đruacgruvi phưnzpkơzpwwng bao vâvtkky đruacãjzrk bắozsot đruacilxuu đruacgruvng thủiyag, liềxsbnn đruacozso mặixgxc cho Ngôtnsi Nam Vâvtkkn giao chiếnwnsn vớjafgi Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu, bảfnpno mọesssi ngưnzpkaduhi lêrjgjn thuyềxsbnn cho Tiếnwnsu Diệwutqn Phậlgktt chèhxgbo sang bêrjgjn kia hộgruvi quâvtkkn.

Hai đruacgruvi thủiyag trêrjgjn thuyềxsbnn vẫndfjn quấxgnmn lấxgnmy nhau trong cuộgruvc chiếnwnsn nan phâvtkkn nan giảfnpni, chừesssng nhưnzpkng khôtnsing biếnwnst chiếnwnsc thuyềxsbnn đruacãjzrk rờaduhi bờaduh. Xem tìlkhnnh cảfnpnnh thìlkhnnzpkjafgi nănalom trănalom chiêrjgju khóyqubjrah phâvtkkn xuấxgnmt thắozsong bạeaehi.

ozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn đruacuxxwng ởjfdp đruacilxuu thuyềxsbnn nóyqubi vớjafgi Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy :

- Bang chủiyag! Ma Vâvtkkn Chu Bạeaehch Anh lầilxun trưnzpkjafgc bịxkrm thua bỏwpnf cảfnpn thuộgruvc hạeaehjrah chạeaehy, khôtnsing ngờaduh vẫndfjn chưnzpka từesss bỏwpnfjzrkvtkkm mua chuộgruvc Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Huyềxsbnn Tâvtkkm tớjafgi đruacâvtkky bốgruv tríhxgb đruacgruvc kếnwns áozsom hạeaehi chúpzprng ta may màjrah âvtkkm mưnzpku thấxgnmt bạeaehi... Chuyếnwnsn nàjrahy nhấxgnmt đruacxkrmnh phảfnpni tiêrjgju diệwutqt cho bằeaehng đruacưnzpkjrahc têrjgjn nàjrahy, nếnwnsu khôtnsing bổuvmin bang sẽbqvr khôtnsing lúpzprc nàjraho yêrjgjn!

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy gậlgktt đruacilxuu.

Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn lạeaehi nóyqubi :

- Bang chủiyag cứuxxwjfdp đruacâvtkky lưnzpkjrahng trậlgktn, đruacozso ty chứuxxwc đruacếnwnsn giúpzprp huynh đruacwutq trêrjgjn bờaduh mộgruvt tay!

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy nhìlkhnn lêrjgjn bờaduh, thấxgnmy Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi đruacang đruacxgnmu vớjafgi Thôtnsii Mệwutqnh Sứuxxw Giảfnpnnzpkơzpwwng Châvtkkn, chưnzpka ai tỏwpnf ra bạeaehi thếnwns, còvatzn bốgruvn nănalom chụozdoc têrjgjn đruacwutq tửyqub Hắozsoc Kỳtpxm bang cũnwnsng chưnzpka làjrahm gìlkhn đruacưnzpkjrahc táozsom têrjgjn Hưnzpkơzpwwng chủiyagrjgjn yêrjgjn tâvtkkm gậlgktt đruacilxuu nóyqubi :

- Lầilxun trưnzpkjafgc bổuvmin toạeaehn đruacãjzrk cảfnpnnh cáozsoo Dưnzpkơzpwwng Châvtkkn nay khôtnsing cầilxun lưnzpku tìlkhnnh vớjafgi têrjgjn đruacóyqub nữozdoa.

ozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn dạeaeh mộgruvt tiếnwnsng, khi con thuyềxsbnn còvatzn cáozsoch bờaduhnalom sáozsou trưnzpkjrahng liềxsbnn nhúpzprn mìlkhnnh thi triểozson mộgruvt thứuxxwc Phùjafgvtkkn Cảfnpnnh Nguyệwutqt nhảfnpny vúpzprt lêrjgjn bờaduh.

Chíhxgbnh lúpzprc ấxgnmy thìlkhnvtkkn Đshlkưnzpkaduhng chủiyag lạeaehi xua đruacwutq tửyqub tấxgnmn côtnsing.

Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn đruacang lơzpww lửyqubng trêrjgjn khôtnsing chợjraht quáozsot to mộgruvt tiếnwnsng rưnzpkjafgn ngưnzpkaduhi lao tớjafgi ba trưnzpkjrahng xôtnsing vàjraho giữozdoa đruacáozsom hắozsoc y háozson tửyqub.

Lậlgktp tứuxxwc pháozsot ra nhữozdong tiếnwnsng rúpzpr kinh hoàjrahng, nănalom sáozsou hắozsoc ảfnpnnh bịxkrm đruacáozsonh bậlgktt lêrjgjn khôtnsing, máozsou thịxkrmt vung vãjzrki đruacilxuy trờaduhi nhưnzpknzpka!

rjgjn Đshlkưnzpkaduhng chủiyag chưnzpka kịxkrmp nhìlkhnn kỹdcwn ngưnzpkaduhi xuấxgnmt thủiyagjrah ai thìlkhn bịxkrm mộgruvt chưnzpkjfdpng đruacáozsonh trúpzprng ngựcphjc, bậlgktt lùjafgi nănalom sáozsou trưnzpkjrahng, thấxgnmt khiếnwnsu tràjraho máozsou gụozdoc xuốgruvng chếnwnst tưnzpkơzpwwng!

Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn lưnzpkjafgt tớjafgi bêrjgjn hai đruacgruvi thủiyag đruacang kịxkrmch chiếnwnsn quáozsot :

- Du hồozhcn dưnzpkjafgi chưnzpkjfdpng! Ngưnzpkơzpwwi đruacãjzrk đruacưnzpkjrahc Bang chủiyag chúpzprng ta cảfnpnnh cáozsoo, tha mạeaehng mộgruvt lầilxun, sao bâvtkky giờaduhvatzn dáozsom dùjafgng trănalom phưnzpkơzpwwng ngàjrahn kếnwnsjzrkm hạeaehi bổuvmin bang?

Thôtnsii Mệwutqnh Sứuxxw Giảfnpnnzpkơzpwwng Châvtkkn kinh hãjzrki, giưnzpkơzpwwng mắozsot nhìlkhnn Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn nóyqubi :

- Báozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot?

Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn gậlgktt đruacilxuu :

- Khôtnsing sai! Bâvtkky giờaduh thìlkhn ngưnzpkơzpwwi chếnwnst màjrah khôtnsing oáozson hậlgktn đruacưnzpkjrahc ai nữozdoa!

Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi tiếnwnsp lờaduhi :

- Chíhxgbnh thếnwns! Tiểozsou tặixgxc nhậlgktn mệwutqnh đruaci!

Dứuxxwt lờaduhi lạeaehi vung chưnzpkjfdpng lao vàjraho tấxgnmn côtnsing.

Lạeaehi vẫndfjn ba lầilxun song chưnzpkjfdpng đruacáozsonh ra.

Thôtnsii Mệwutqnh Sứuxxw Giảfnpnnzpkơzpwwng Châvtkkn mộgruvt tay dùjafgng Cửyqubu Quỉbele Đshlkoạeaeht Mệwutqnh phan, tay kia vậlgktn chưnzpkjfdpng kìlkhnnh nghêrjgjnh tiếnwnsp.

Cuộgruvc áozsoc đruacxgnmu lạeaehi tiếnwnsp tụozdoc.

rjgjn bọesssn hắozsoc y háozson tửyqub, vìlkhn bịxkrm thưnzpkơzpwwng vong mưnzpkaduhi mấxgnmy têrjgjn trong đruacóyqubyqub cảfnpnrjgjn Đshlkưnzpkaduhng chủiyag, trong lúpzprc đruacóyqub đruacgruvi phưnzpkơzpwwng lạeaehi cóyqub thêrjgjm cao thủiyag đruacếnwnsn tiếnwnsp việwutqn, chúpzprng hiểozsou rằeaehng bâvtkky giờaduhjrah đruacxgnmu tiếnwnsp thìlkhn chẳxkrmng kháozsoc gìlkhn thiêrjgju thâvtkkn lao vàjraho lửyquba, thíhxgb mạeaehng vôtnsi íhxgbch màjrah thôtnsii.

lkhn thếnwns chúpzprng len lénzpkt tảfnpnn đruaci.

Bọesssn Hưnzpkơzpwwng chủiyag đruacxkrmnh truy sáozsot nhưnzpkng Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy ởjfdp trêrjgjn thuyềxsbnn ra hiệwutqu cho chúpzprng dừesssng lạeaehi.

Cuộgruvc đruacxgnmu giữozdoa Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi vàjrah Thôtnsii Mệwutqnh Sứuxxw Giảfnpnnzpkơzpwwng Châvtkkn lạeaehi qua thêrjgjm ba bốgruvn mưnzpkơzpwwi chiêrjgju nữozdoa.

Hai ngưnzpkaduhi nàjrahy vốgruvn làjrah sứuxxwc bìlkhnnh lựcphjc đruacxkrmch, nhưnzpkng Dưnzpkơzpwwng Châvtkkn bắozsot đruacilxuu nao núpzprng tinh thầilxun.

Thấxgnmy thuộgruvc hạeaeh đruacxsbnu tan chạeaehy cảfnpn, dưnzpkjafgi thuyềxsbnn Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm khôtnsing thắozsong nổuvmii đruacxkrmch, trong lúpzprc Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy vẫndfjn còvatzn chưnzpka xuấxgnmt thủiyag, Bang chủiyag Chu Bạeaehch Anh lạeaehi khôtnsing thấxgnmy tănalom tíhxgbch đruacâvtkku, hiểozsou rằeaehng bạeaehi thếnwns đruacãjzrk đruacxkrmnh.

Chỉbele cầilxun Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy xuấxgnmt chiếnwnsn, bêrjgjn nàjrahy Báozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn nhậlgktp trưnzpkaduhng thìlkhn cảfnpn hai khôtnsing còvatzn hy vọesssng sốgruvng sóyqubt.

lkhn thếnwns hắozson vừesssa đruacáozsonh vừesssa nghĩunkjozsoch thoáozsot thâvtkkn.

Đshlkãjzrkyqubnzpknzpkjfdpng nhưnzpk vậlgkty thìlkhnvatzn lòvatzng dạeaeh đruacâvtkku màjrah quyếnwnst đruacxgnmu nữozdoa?

Trong lúpzprc đruacóyqub thìlkhn Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi dốgruvc thầilxun lựcphjc tấxgnmn côtnsing nhưnzpknwnsjzrko.

Vịxkrm Đshlkưnzpkaduhng chủiyag ngưnzpkaduhi to lớjafgn nhưnzpk Hộgruv pháozsop nàjrahy sứuxxwc lựcphjc tưnzpkjfdpng khôtnsing bao giờaduh cạeaehn, cứuxxw xuấxgnmt mộgruvt lầilxun hai chưnzpkjfdpng, hếnwnst đruacjraht nàjrahy đruacếnwnsn đruacjraht kháozsoc khôtnsing ngừesssng khôtnsing nghỉbele, uy lựcphjc thậlgktt kinh nhâvtkkn!

Vừesssa đruacgruvi phóyqub vừesssa suy tíhxgbnh cáozsoch thoáozsot thâvtkkn, trong mộgruvt lúpzprc phâvtkkn tâvtkkm, Thôtnsii Mệwutqnh Sứuxxw Giảfnpnnzpkơzpwwng Châvtkkn bịxkrm trúpzprng mộgruvt chưnzpkjfdpng vàjraho ngựcphjc, lảfnpno đruacfnpno lùjafgi lạeaehi.

Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi thừesssa thắozsong xôtnsing vàjraho quáozsot :

- Tiểozsou tửyqub! Nhậlgktn mệwutqnh đruaci!

Lạeaehi làjrah hai chưnzpkjfdpng nữozdoa đruacáozsonh ra.

Vừesssa rồozhci bịxkrm trúpzprng chưnzpkjfdpng khôtnsing nhẹqobg, lựcphjc đruaceaeho chỉbele vậlgktn lêrjgjn đruacưnzpkjrahc bốgruvn nănalom thàjrahnh, Dưnzpkơzpwwng Châvtkkn đruacàjrahnh nghiếnwnsn rănalong đruacưnzpka Cửyqubu Quỉbele Đshlkoạeaeht Mệwutqnh phan lêrjgjn đruacgruvi đruacxkrmch.

Chỉbele nghe choang... rồozhci bịxkrmch mộgruvt tiếnwnsng, đruacilxuu tiêrjgjn chiếnwnsc cáozson cờaduh bịxkrm chưnzpkjfdpng lựcphjc ngàjrahn câvtkkn cuốgruvn bay đruaci, tiếnwnsp đruacóyqubrjgjn Phóyqub bang chủiyag trúpzprng chưnzpkjfdpng vàjraho ngựcphjc bay lêrjgjn cao ba trưnzpkjrahng, miệwutqng phun máozsou thàjrahnh vòvatzi rơzpwwi xuốgruvng bãjzrki cáozsot khôtnsing đruacgruvng đruaclgkty nữozdoa.

ozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn nhìlkhnn lạeaehi, thấxgnmy ngựcphjc áozsoo Dưnzpkơzpwwng Châvtkkn bịxkrmozsoch náozsot, vếnwnst chưnzpkjfdpng ấxgnmn sâvtkku vàjraho ngựcphjc tớjafgi ba bốgruvn tấxgnmc, máozsou từesss thấxgnmt khiếnwnsu khôtnsing ngừesssng chảfnpny ra.

Trong lúpzprc đruacóyqub, hai đruacgruvi thủiyag trêrjgjn thuyềxsbnn vẫndfjn hănalong máozsou trong cuộgruvc kịxkrmch chiếnwnsn.

pzprc nàjrahy đruacãjzrk qua ba bốgruvn trănalom chiêrjgju, cảfnpn hai đruacxsbnu ưnzpkjafgt đruacndfjm mồozhctnsii, nhưnzpkng vẫndfjn chưnzpka bêrjgjn nàjraho dàjrahnh đruacưnzpkjrahc ưnzpku thếnwns.

Qua thêrjgjm mấxgnmy chiêrjgju nữozdoa, Ngôtnsi Nam Vâvtkkn chợjraht pháozsot mộgruvt chiêrjgju tuyệwutqt kiếnwnsm, biếnwnsn thàjrahnh trănalom ngàjrahn đruaciểozsom kiếnwnsm quang phủiyaghxgbn khắozsop ngưnzpkaduhi Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm.

Mộgruvt chuỗylbqi âvtkkm thanh loảfnpnng xoảfnpnng vang lêrjgjn.

Chỉbele sau chớjafgp mắozsot, màjrahn kiếnwnsm ảfnpnnh biếnwnsn mấxgnmt, Ngôtnsi Nam Vâvtkkn nhảfnpny lùjafgi lạeaehi mộgruvt bưnzpkjafgc, trêrjgjn môtnsii thoáozsong hiệwutqn nénzpkt cưnzpkaduhi.

nalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm cũnwnsng lùjafgi lạeaehi, mặixgxt táozsoi ménzpkt, câvtkky Thiêrjgjn Hàjrahn Câvtkku Hãjzrkn vốgruvn dàjrahi cảfnpn trưnzpkjrahng nay bịxkrm chénzpkm đruacuxxwt mấxgnmy khúpzprc chỉbelevatzn lạeaehi chưnzpka đruacilxuy hai thưnzpkjafgc!

Bang chúpzprng Lãjzrknh Vâvtkkn bang cùjafgng vỗylbq tay hoan hôtnsi vang dậlgkty.

Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm ngơzpww ngáozsoc nhìlkhnn đruacgruvi phưnzpkơzpwwng, tựcphja hồozhc vẫndfjn còvatzn chưnzpka hiểozsou vìlkhn sao mìlkhnnh lạeaehi khôtnsing tráozsonh đruacưnzpkjrahc chiêrjgju kiếnwnsm đruacóyqub.

jrahm sao màjrah hắozson biếnwnst đruacưnzpkjrahc rằeaehng đruacóyqubjrah mộgruvt trong ba chiêrjgju tuyệwutqt kiếnwnsm Lưnzpku Tinh Tung Hoàjrahnh trong Thấxgnmt Sáozsot kiếnwnsm pháozsop màjrahnzpk phụozdo củiyaga Ngôtnsi Nam Vâvtkkn chỉbele cho phénzpkp đruacwutq tửyqub củiyaga mìlkhnnh chỉbele trong trưnzpkaduhng hợjrahp hếnwnst sứuxxwc cầilxun kíhxgbp mớjafgi đruacưnzpkjrahc dùjafgng đruacếnwnsn?

Trong ba chiêrjgju thìlkhn trưnzpkjafgc đruacâvtkky Thấxgnmt Sáozsot Kiếnwnsm Ngôtnsi Nam Vâvtkkn từesssng dùjafgng mộgruvt chiêrjgju Thấxgnmt Dưnzpkơzpwwng Tĩunkjnh Huy đruacfnpn bạeaehi Nam Cưnzpkơzpwwng song hung, nay mớjafgi dùjafgng tớjafgi chiêrjgju thứuxxw hai chénzpkm đruacuxxwt binh khíhxgb củiyaga Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm.

Khôtnsing biếnwnst chiêrjgju thứuxxw ba sẽbqvrjrahnh cho cưnzpkaduhng đruacxkrmch nàjraho?

Tuy nhiêrjgjn từesss chiêrjgju tuyệwutqt kiếnwnsm đruacóyqubjrah Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm vẫndfjn còvatzn giữozdo đruacưnzpkjrahc mạeaehng đruacãjzrkjrah sựcphj hiếnwnsm rồozhci.

Nhưnzpkng vừesssa qua hơzpwwn bốgruvn trănalom chiêrjgju đruacxgnmu, hắozson hầilxuu nhưnzpk đruacãjzrk kiệwutqt lựcphjc, ngựcphjc nhôtnsirjgjn hạeaeh xuốgruvng, mặixgxt táozsoi ménzpkt, mộgruvt lúpzprc lâvtkku còvatzn chưnzpka hoàjrahn hồozhcn.

Tiếnwnsu Diệwutqn Phậlgktt Thu Nguyệwutqt đruaceaehi sưnzpk quáozsot lêrjgjn :

- Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm! Nay thắozsong bạeaehi đruacãjzrk phâvtkkn. Bầilxun tănalong khuyêrjgjn ngưnzpkơzpwwi chọesssn lấxgnmy mộgruvt cáozsoch hữozdou hiệwutqu nhấxgnmt trong ba mưnzpkơzpwwi sáozsou chưnzpkjafgc. Nếnwnsu khôtnsing, chưnzpka chừesssng bầilxun tănalong sẽbqvr đruacxgnmu vớjafgi ngưnzpkaduhi mộgruvt trậlgktn nữozdoa đruacxgnmy!

nalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm thấxgnmy tìlkhnnh thếnwnsjrahy, mìlkhnnh cóyqub đruacxgnmu thêrjgjm cũnwnsng chỉbele chuốgruvc lấxgnmy nỗylbqi nhụozdoc màjrah thôtnsii, hậlgktm hựcphjc nóyqubi :

- Đshlkưnzpkjrahc! Lãjzrko phu hôtnsim nay cam nhậlgktn bạeaehi. Nhưnzpkng mốgruvi hậlgktn mộgruvt kiếnwnsm hôtnsim nay củiyaga họesss Ngôtnsi, sau nàjrahy lãjzrko phu nguyệwutqn sẽbqvryqubpzprc báozsoo đruacáozsop!

Tiếnwnsu Diệwutqn Phậlgktt nóyqubi :

- Nếnwnsu ngưnzpkơzpwwi thấxgnmy thuậlgktn tiệwutqn thìlkhn cứuxxwlkhnm ai màjrah trúpzprt hậlgktn thay cho Ngôtnsinzpk đruacwutqnwnsng đruacưnzpkjrahc màjrah!

Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi lạeaehi gầilxun nóyqubi thêrjgjm :

- Hôtnsitnsi! Chiếnwnsn lãjzrko sưnzpk! Nếnwnsu ngưnzpkơzpwwi cóyqub muốgruvn trảfnpn thùjafg cho têrjgjn tiểozsou tặixgxc Dưnzpkơzpwwng Châvtkkn thìlkhn sau nàjrahy cứuxxwlkhnm đruacếnwnsn ta. Tốgruvng Phi nàjrahy chưnzpka chếnwnst đruacưnzpkjrahc đruacâvtkku, nhấxgnmt đruacxkrmnh sẽbqvr chờaduh ngưnzpkơzpwwi!

nalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm nghe đruacgruvi phưnzpkơzpwwng xưnzpkng danh, rúpzprng đruacgruvng nghĩunkj thầilxum :

- Chẳxkrmng lẽbqvr ngưnzpkaduhi nàjrahy làjrah Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng, mưnzpkaduhi lănalom nănalom trưnzpkjafgc đruacãjzrk khuynh đruacfnpno lụozdoc lâvtkkm Giang Bắozsoc? Xem ra tấxgnmt cảfnpn anh kiệwutqt toàjrahn thiêrjgjn hạeaeh, cảfnpn Trung Nguyêrjgjn lẫndfjn Quan ngoạeaehi đruacxsbnu ra nhậlgktp vàjraho Lãjzrknh Vâvtkkn bang rồozhci. Hắozsoc Kỳtpxm bang coi nhưnzpk đruacãjzrk bịxkrm diệwutqt, Cáozsoi bang Giang Bắozsoc chỉbelevatzn chúpzprt sứuxxwc tàjrahn, chỉbele e Thuầilxun Y bang cũnwnsng khôtnsing làjrahm gìlkhn nổuvmii đruacâvtkku!

Thấxgnmt Sáozsot Kiếnwnsm Ngôtnsi Nam Vâvtkkn tra kiếnwnsm vàjraho bao nóyqubi :

- Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm! Trưnzpkjafgc khi thanh Chu Diệwutqu kiếnwnsm nàjrahy bịxkrm rỉbelenzpkt, bổuvmin tọesssa sẵtyhwn sàjrahng hầilxuu tiếnwnsp cáozsoc hạeaeh bấxgnmt cứuxxwpzprc nàjraho.

nalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm cănalom hậlgktn quénzpkt mắozsot nhìlkhnn quầilxun hùjafgng rồozhci vứuxxwt cầilxun câvtkku đruaci, nhảfnpny khỏwpnfi thuyềxsbnn.

Chợjraht vang lêrjgjn tiếnwnsng quáozsot :

- Khoan đruacãjzrk!

Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm quay lạeaehi, thấxgnmy ngưnzpkaduhi vừesssa quáozsot làjrah Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy.

Hắozson trầilxum giọesssng hỏwpnfi :

- Ngưnzpkơzpwwi còvatzn muốgruvn gìlkhn nữozdoa?

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy hỏwpnfi :

- Lầilxun nàjrahy ngưnzpkơzpwwi đruaci xong còvatzn đruacxkrmnh trởjfdp lạeaehi nữozdoa khôtnsing?

Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm tỏwpnf vẻeaeh khiêrjgju khíhxgbch :

- Khôtnsing thìlkhn sao? Màjrah quay lạeaehi thìlkhn sao?

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy nóyqubi :

- Nêrjgjn biếnwnst rằeaehng lầilxun nàjrahy bổuvmin bang tha cho ngưnzpkơzpwwi toàjrahn mạeaehng màjrah đruaci, đruacóyqubjrah tỏwpnf đruacuxxwc hiếnwnsu sinh, nghĩunkj đruacếnwnsn cáozsoc hạeaeh tạeaeho đruacưnzpkjrahc nhấxgnmt thâvtkkn võwutqtnsing vàjrahjrahm nêrjgjn danh tiếnwnsng khôtnsing dễhcfs. Nếnwnsu cáozsoc hạeaeh vẫndfjn chưnzpka tỉbelenh ngộgruv, tiếnwnsp tụozdoc tìlkhnm cừesssu thìlkhn xin cảfnpnnh báozsoo trưnzpkjafgc, lúpzprc đruacóyqubyqub đruacếnwnsn màjrah khôtnsing cóyqub vềxsbn đruacâvtkku!

nalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm nghe nóyqubi mặixgxt nhănalon nhúpzprm lạeaehi, đruacôtnsii môtnsii giậlgktt giậlgktt liêrjgjn hồozhci, nhưnzpkng cuốgruvi cùjafgng vẫndfjn khôtnsing dáozsom pháozsot táozsoc, đruacuxxwng đruacaduh ngưnzpkaduhi ra.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy chỉbele tay lêrjgjn mộgruvt câvtkky liễhcfsu mọesssc trêrjgjn bờaduhtnsing to mộgruvt ngưnzpkaduhi ôtnsim cáozsoch ba trưnzpkjrahng nóyqubi :

- Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm! Bang chủiyag cho ngưnzpkơzpwwi mởjfdp rộgruvng tầilxum mắozsot!

Dứuxxwt lờaduhi lưnzpkjafgt mìlkhnnh đruaci nhưnzpk mộgruvt làjrahn khóyqubi, rúpzprt kiếnwnsm vung lêrjgjn.

Chỉbele nghe mộgruvt loạeaeht tiếnwnsng ầilxum ầilxum, nhìlkhnn lạeaehi thâvtkkn câvtkky đruacãjzrk bịxkrm chénzpkm thàjrahnh hai mưnzpkơzpwwi bảfnpny khúpzprc!

nalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm đruacaduh ngưnzpkaduhi ra nhìlkhnn, thậlgktm chíhxgb khôtnsing thấxgnmy kiếnwnsm quang lóyqube lêrjgjn nữozdoa!

Đshlkóyqub chíhxgbnh làjrah chiêrjgju tốgruvi hậlgktu trong Tu La Thấxgnmt Tuyệwutqn làjrahunkjnh Biệwutqt Tu La!

Đshlkesssng nóyqubi Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm chưnzpka từesssng nghe nóyqubi cóyqub loạeaehi kiếnwnsm pháozsop kỳtpxm diệwutqu nhưnzpk thếnwns bao giờaduhjrah ngay trong cảfnpn trong mơzpww hắozson cũnwnsng khôtnsing dáozsom tưnzpkjfdpng tưnzpkjrahng rằeaehng cóyqub loạeaehi kiếnwnsm thuậlgktt thầilxun kỳtpxm nhưnzpk thếnwns!

nalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm khôtnsing nóyqubi thêrjgjm tiếnwnsng nàjraho, miệwutqng chợjraht phun ra mộgruvt vòvatzi máozsou, ngưnzpkaduhi lảfnpno đruacfnpno mộgruvt lúpzprc, rồozhci nghiếnwnsn rănalong cốgruv chịxkrmu đruaccphjng, quay ngưnzpkaduhi bỏwpnf đruaci.

Đshlkesssng nóyqubi đruacếnwnsn Bănalong Hảfnpni Câvtkku Tẩeaehu Chiếnwnsn Huyềxsbnn Tâvtkkm màjrah nhữozdong cao thủiyagjzrknh Vâvtkkn bang thấxgnmy Bang chủiyag biểozsou diễhcfsn thầilxun kiếnwnsm cũnwnsng đruacxsbnu hếnwnst sứuxxwc kinh ngạeaehc đruacuxxwng ngâvtkky ra mộgruvt lúpzprc lâvtkku mớjafgi ồozhcrjgjn táozson thưnzpkjfdpng.

Thấxgnmt Sáozsot Kiếnwnsm Ngôtnsivtkkm Vâvtkkn trưnzpkjafgc đruacâvtkky vẫndfjn tựcphjjraho rằeaehng kiếnwnsm thuậlgktt củiyaga mìlkhnnh vôtnsi đruacxkrmch thiêrjgjn hạeaeh, tuy trưnzpkjafgc đruacâvtkky đruacãjzrk từesssng đruacxgnmu vớjafgi Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy nănalom sáozsou mưnzpkơzpwwi chiêrjgju, nhưnzpkng chỉbele cho rằeaehng Bang chủiyag chỉbelezpwwn mìlkhnnh mộgruvt bậlgktc màjrah thôtnsii.

Nay thấxgnmy Tu La kiếnwnsm trổuvmi thầilxun uy nhưnzpk thếnwns, mớjafgi biểozsot rằeaehng mìlkhnnh khôtnsing xứuxxwng làjrah đruacgruvi thủiyag mộgruvt chiêrjgju!

Quảfnpn thậlgktt trong thiêrjgjn hạeaeh ai cóyqub thểozso đruacgruvi phóyqub nổuvmii vớjafgi chiêrjgju kiếnwnsm đruacóyqub?

Khôtnsing nhữozdong kiếnwnsm pháozsop màjrah cảfnpn thâvtkkn pháozsop, côtnsing lựcphjc cũnwnsng đruacxsbnu thểozso hiệwutqn thâvtkkn thuậlgktt vôtnsi song!

Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi bưnzpkjafgc đruacếnwnsn gầilxun cầilxum lấxgnmy hai tay Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy nóyqubi :

- Lãjzrko đruacwutq... khôtnsing... Bang chủiyag! Thậlgktt làjrah thầilxun kỳtpxm! Vớjafgi chiêrjgju kiếnwnsm nàjrahy, bấxgnmt cứuxxw ngưnzpkaduhi nàjraho cũnwnsng khôtnsing đruacgruvi phóyqub nổuvmii đruacâvtkku!

Tiếnwnsu Diệwutqn Phậlgktt tiếnwnsp lờaduhi :

- Nhưnzpk thếnwns mớjafgi gọesssi làjrah kiếnwnsm pháozsop đruacãjzrk tớjafgi mứuxxwc xuấxgnmt thầilxun nhậlgktp hoáozso! Phậlgktt tổuvmiyqubi: hồozhcng trầilxun vạeaehn vậlgktt đruacxsbnu hóyquba thàjrahnh khôtnsing. Chiêrjgju kiếnwnsm đruacóyqub củiyaga Bang chủiyag đruacxsbnu cóyqub thểozso quénzpkt mọesssi vậlgktt thàjrahnh khôtnsing rồozhci!

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy cưnzpkaduhi nóyqubi :

- Cáozsoc vịxkrm quáozso khen rồozhci! Võwutq họesssc trong thiêrjgjn hạeaehjrahtnsi biêrjgjn vôtnsi tậlgktn, bổuvmin tọesssa còvatzn lâvtkku mớjafgi đruaceaeht đruacếnwnsn sựcphj tinh tuýnwns, nóyqubi chi xuấxgnmt thầilxun nhậlgktp hóyquba...

Tớjafgi đruacóyqub chàjrahng vẫndfjy tay nóyqubi :

- Tìlkhnnh hìlkhnnh ởjfdp Tổuvming đruacàjrahn cóyqub thểozso đruacang nguy ngậlgktp, chúpzprng ta phảfnpni nhanh lêrjgjn mớjafgi đruacưnzpkjrahc!

Mọesssi ngưnzpkaduhi lậlgktp tứuxxwc lêrjgjn ngựcphja tiếnwnsp tụozdoc hàjrahnh trìlkhnnh.

Trêrjgjn đruacưnzpkaduhng khôtnsing gặixgxp bấxgnmt cứuxxw mộgruvt trởjfdp ngạeaehi nàjraho nữozdoa.

Tuy vậlgkty, thỉbelenh thoảfnpnng họesss lạeaehi pháozsot hiệwutqn thấxgnmy mộgruvt vàjrahi têrjgjn háozson tửyqub đruaciệwutqu bộgruv khảfnpn nghi, hoặixgxc mộgruvt vàjrahi áozsonh mắozsot từesss trong cáozsoc lùjafgm câvtkky góyqubc phốgruvhxgb mậlgktt giáozsom thịxkrm.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy bảfnpno mọesssi ngưnzpkaduhi cứuxxw đruacozso mặixgxc chúpzprng, chẳxkrmng hơzpwwi đruacâvtkku màjrah tốgruvn thờaduhi gian vôtnsi íhxgbch.

* * * * *

Ba ngàjrahy sau, đruacjrahn kỵiiezjzrknzpkaduhi táozsom ngưnzpkaduhi đruacãjzrk tớjafgi mộgruvt tiểozsou trấxgnmn cáozsoch Đshlkiềxsbnn gia trang ba dặixgxm.

Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi hỏwpnfi :

- Bang chủiyag! Chúpzprng ta cóyqubjraho trấxgnmn nghỉbele mộgruvt lúpzprc khôtnsing? Ty chứuxxwc thấxgnmy mọesssi ngưnzpkaduhi cóyqub vẻeaeh mệwutqt rồozhci.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy chưnzpka kịxkrmp trảfnpn lờaduhi thìlkhn Thấxgnmt Sáozsot Kiếnwnsm Ngôtnsi Nam Vâvtkkn liếnwnsc xénzpko Tiếnwnsu Diệwutqn Phậlgktt nóyqubi :

- Đshlkeaehi hòvatza thưnzpkjrahng! Theo tạeaehi hạeaeh thìlkhn khôtnsing phảfnpni vìlkhn mọesssi ngưnzpkaduhi mệwutqt màjrahozsoi chíhxgbnh làjrah con sâvtkku rưnzpkjrahu trong ngưnzpkaduhi đruaceaehi hòvatza thưnzpkjrahng đruacang bòvatzrjgjn thìlkhnyqub!

Tiếnwnsu Diệwutqn Phạeaeht Thu Nguyệwutqt đruaceaehi sưnzpk bịxkrm đruacáozsonh trúpzprng tim đruacen, đruacwpnf mặixgxt quáozsot lêrjgjn :

- Đshlkưnzpkjrahc! Ngôtnsilkhnnh đruacưnzpkaduhng! Lầilxun sau ngưnzpkaduhi đruacesssng uốgruvng rưnzpkjrahu vớjafgi bầilxun tănalong nữozdoa! Dùjafgyqub xin rãjzrk bọessst ménzpkp ta cũnwnsng khôtnsing cho mộgruvt giọessst đruacâvtkku!

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy liềxsbnn xua tay cưnzpkaduhi nóyqubi :

- Thôtnsii hai vịxkrm đruacesssng tranh chấxgnmp nhau nữozdoa! Theo bổuvmin tọesssa thìlkhnvtkky giờaduh chúpzprng ta khôtnsing nêrjgjn vàjraho trấxgnmn. Thứuxxw nhấxgnmt làjrahlkhn nhấxgnmt đruacxkrmnh cóyqub rấxgnmt nhiềxsbnu tai mắozsot củiyaga Cáozsoi bang vàjrah Hắozsoc Kỳtpxm bang trong đruacóyqub. Thứuxxw hai làjrah chúpzprng ta khôtnsing còvatzn nhiềxsbnu thờaduhi gian. Bâvtkky giờaduhjzrky đruacếnwnsn Thuấxgnmn Canh Sơzpwwn thănalom dòvatz đruacxkrmch tìlkhnnh rồozhci sẽbqvr liệwutqu kếnwns.

yqubi xong giụozdoc ngựcphja tiếnwnsp tụozdoc tiếnwnsn lêrjgjn.

pzprc đruacóyqub đruacãjzrkjraho giữozdoa trưnzpka.

Thuấxgnmn Canh Sơzpwwn đruacãjzrk sừesssng sữozdong trưnzpkjafgc mặixgxt.

Trong sốgruvnzpkaduhi táozsom ngưnzpkaduhi thìlkhn chỉbeleyqub Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy vàjrahozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn làjrahvatzn bìlkhnnh thưnzpkaduhng, nhữozdong ngưnzpkaduhi còvatzn lạeaehi mồozhctnsii ưnzpkjafgt đruacilxum.

Đshlkang đruaci, Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn chợjraht dừesssng ngựcphja nóyqubi :

- Mọesssi ngưnzpkaduhi chúpzpr ýnwns! Phíhxgba trưnzpkjafgc cóyqub mấxgnmy nhâvtkkn ảfnpnnh, nghi rằeaehng đruacxkrmch nhâvtkkn phụozdoc kíhxgbch.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy bảfnpno Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi :

- Tốgruvng đruacưnzpkaduhng chủiyag dẫndfjn theo hai vịxkrmnzpkơzpwwng chủiyag tớjafgi trưnzpkjafgc đruaciềxsbnu tra xem!

Tốgruvng Phi dạeaeh mộgruvt tiếnwnsng vẫndfjy hai têrjgjn thuộgruvc hạeaeh rờaduhi lưnzpkng ngựcphja lẩeaehn vàjraho rừesssng men theo sơzpwwn đruaceaeho tiếnwnsn lêrjgjn.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy vẫndfjy tay ra hiệwutqu cho bang chúpzprng tảfnpnn khai chiếnwnsm lĩunkjnh vịxkrm tríhxgb sẵtyhwn sàjrahng đruacgruvi đruacxkrmch.

ozsot sau phíhxgba trưnzpkjafgc vang lêrjgjn nhữozdong tiếnwnsng quáozsot rồozhci tiếnwnsng ngưnzpkaduhi bịxkrm nạeaehn rúpzprrjgjn, tiếnwnsp đruacóyqub Song Liêrjgjn Chưnzpkjfdpng Tốgruvng Phi vàjrah hai têrjgjn Hưnzpkơzpwwng chủiyag mỗylbqi ngưnzpkaduhi cắozsop mộgruvt têrjgjn đruacxkrmch trong tay chạeaehy tớjafgi.

Tốgruvng Phi nénzpkm xuốgruvng đruacxgnmt mộgruvt ngưnzpkaduhi mặixgxc áozsoo váozso trănalom mảfnpnnh, vừesssa thởjfdp vừesssa nóyqubi.

-Bang chủiyag! Chỉbele e chúpzprng ta bịxkrm lừesssa mấxgnmt rồozhci! Trong núpzpri ngoàjrahi bọesssn nàjrahy ra chẳxkrmng còvatzn têrjgjn nàjraho cảfnpn! Nhưnzpkng lạeaehi cóyqub rấxgnmt nhiềxsbnu vếnwnst châvtkkn ngựcphja vừesssa mớjafgi đruaci qua.

Hai têrjgjn Hưnzpkơzpwwng chủiyagnwnsng nénzpkm nhữozdong ngưnzpkaduhi bịxkrm bắozsot xuốgruvng, nhưnzpkng khôtnsing phảfnpni bọesssn hóyquba tửyqubjrah bậlgktn hắozsoc y.

Mộgruvt têrjgjn nóyqubi :

- Bẩeaehm Bang chủiyag, hai têrjgjn nàjrahy làjrah ngưnzpkaduhi củiyaga Hắozsoc Kỳtpxm bang.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy khôtnsing nóyqubi gìlkhn, mặixgxt đruacilxuy ưnzpku tưnzpk.

ozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn xuấxgnmt thủiyag giảfnpni huyệwutqt cho têrjgjn đruacwutq tửyqubozsoi bang rồozhci bắozsot đruacilxuu tra hỏwpnfi :

- Bằeaehng hữozdou! Lãjzrknh Diệwutqn Cáozsoi Thưnzpkaduhng Côtnsing Minh ởjfdp đruacâvtkku?

rjgjn kia nghiếnwnsn rănalong khôtnsing đruacáozsop.

Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn Hừesss mộgruvt tiếnwnsng ríhxgbt lêrjgjn :

- Đshlkozso ta xem ngưnzpkơzpwwi chịxkrmu đruaccphjng đruacưnzpkjrahc bao lâvtkku?

Dứuxxwt lờaduhi đruaciểozsom ra mấxgnmy chỉbele.

rjgjn đruacwutq tửyqubozsoi bang rúpzprrjgjn thảfnpnm thiếnwnst, nằeaehm xuốgruvng lănalon lộgruvn, vẻeaeh mặixgxt hếnwnst sứuxxwc đruacau đruacjafgn.

Hắozson vừesssa bịxkrmozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn dùjafgng thủiyag pháozsop Cửyqubu Ânjhem Triệwutqt Mạeaehch khốgruvng chếnwns huyệwutqt đruaceaeho.

Hai têrjgjn đruacwutq tửyqub Hắozsoc Kỳtpxm bang cũnwnsng bịxkrm Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn giảfnpni huyệwutqt rồozhci đruaciểozsom pháozso Cửyqubu Ânjhem Triệwutqt Mạeaehch làjrahm cho đruacau đruacjafgn khôtnsing sao chịxkrmu nổuvmii.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy bưnzpkjafgc lạeaehi gầilxun hỏwpnfi :

- Thếnwnsjraho? Cáozsoc ngưnzpkơzpwwi đruacãjzrk chịxkrmu khai chưnzpka?

rjgjn đruacwutq tửyqubozsoi bang vừesssa lănalon lộgruvn rêrjgjn rỉbele vừesssa nóyqubi :

- Tiểozsou nhâvtkkn... xin khai!

Hai têrjgjn kia cũnwnsng khóyqubc lóyqubc van xin.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy xuấxgnmt thủiyag giảfnpni huyệwutqt cho cảfnpn ba têrjgjn nóyqubi :

- Bổuvmin Bang chủiyag cho ngưnzpkơzpwwi mộgruvt cơzpww hộgruvi cuốgruvi cùjafgng. Hôtnsim nay Cáozsoi bang Giang Bắozsoc vàjrah Hắozsoc Kỳtpxm bang sẽbqvr bịxkrm tiêrjgju diệwutqt. Nếnwnsu chịxkrmu khai hếnwnst sựcphj thậlgktt, bổuvmin Bang chủiyag sẽbqvr tha cho khỏwpnfi chếnwnst, tìlkhnm cáozsoch màjrahjrahm lạeaehi cuộgruvc đruacaduhi.

rjgjn đruacwutq tửyqubozsoi bang nóyqubi :

- Xin thiếnwnsu gia giữozdo lờaduhi tha cho khỏwpnfi chếnwnst, tiểozsou nhâvtkkn biếnwnst gìlkhn xin nóyqubi hếnwnst.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy hỏwpnfi :

- Thưnzpkaduhng Côtnsing Minh hiệwutqn ởjfdp đruacâvtkku?

rjgjn hóyquba tửyqub đruacáozsop :

- Vừesssa rồozhci Bang chủiyag, Trưnzpkjfdpng lãjzrko Thiếnwnst Týnwnsozsoi Cổuvmi Dung liêrjgjn hợjrahp vớjafgi ngưnzpkaduhi củiyaga Hắozsoc Kỳtpxm bang vàjrah Thuầilxun Y bang đruacếnwnsn Hoàjrahi Dưnzpkơzpwwng sơzpwwn, nóyqubi rănalong đruacozso tậlgktp kíhxgbch Tổuvming đruacàjrahn Lãjzrknh Vâvtkkn bang.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy hỏwpnfi :

- Ngưnzpkơzpwwi cóyqub biếnwnst tổuvming sốgruvjrah bao nhiêrjgju khôtnsing?

Mộgruvt têrjgjn đruacwutq tửyqub Hắozsoc Kỳtpxm bang tranh lờaduhi đruacáozsop :

- Bẩeaehm... Cáozsoi bang chừesssng mộgruvt trănalom ngưnzpkaduhi, Thuầilxun Y bang thìlkhn đruacôtnsing hơzpwwn, íhxgbt nhấxgnmt hai trănalom têrjgjn, còvatzn đruacwutq tửyqub bổuvmin bang íhxgbt hơzpwwn, chỉbeleyqubnalom sáozsou chụozdoc ngưnzpkaduhi...

ozsot Týnwns Thầilxun Sáozsot Cốgruv Tửyqub Quâvtkkn hỏwpnfi :

- Chúpzprng đruacãjzrk xuấxgnmt pháozsot lâvtkku chưnzpka?

rjgjn đruacwutq tửyqubozsoi bang đruacáozsop :

- Bang chủiyagrjgjn đruacưnzpkaduhng từesssozsong.. ra lệwutqnh cho bọesssn tiểozsou nhâvtkkn ởjfdp lạeaehi đruacâvtkky hưnzpk trưnzpkơzpwwng thanh thếnwns đruacozso nghi binh.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy khoáozsot tay nóyqubi :

- Cáozsoc ngưnzpkơzpwwi cóyqub thểozso đruaci!

rjgjn đruacwutq tửyqubozsoi bang vàjrah hai têrjgjn hắozsoc y háozson tửyqub Hắozsoc Kỳtpxm bang mừesssng khôtnsin xiếnwnst, lạeaehy tạeaeh rồozhci tảfnpnn vàjraho rừesssng.

Bộgruvc Dưnzpkơzpwwng Duy ra lệwutqnh cho mọesssi ngưnzpkaduhi lêrjgjn ngựcphja, phi nhanh vềxsbn Hồozhci Nhạeaehn sơzpwwn trang.

Đshlkjrahn ngưnzpkaduhi đruaci khôtnsing kểozso ngàjrahy đruacêrjgjm ngoạeaehi trừesss hai lầilxun dừesssng lạeaehi đruaciểozsom tâvtkkm, đruacếnwnsn trưnzpka hôtnsim sau thìlkhn tớjafgi Hoàjrahi Dưnzpkơzpwwng sơzpwwn.

jrahng vềxsbn gầilxun Tổuvming đruacàjrahn, mọesssi ngưnzpkaduhi càjrahng sốgruvt ruộgruvt muốgruvn tớjafgi ngay Hồozhci Nhạeaehn sơzpwwn trang xem tìlkhnnh hìlkhnnh ra sao.

nzpkaduhi táozsom kỵiiezunkj đruaci sâvtkku vàjraho núpzpri gầilxun trănalom dặixgxm, sắozsop tớjafgi Lạeaehc Nhạeaehn phong màjrah vẫndfjn khôtnsing thấxgnmy bấxgnmt kỳtpxm nhâvtkkn ảfnpnnh nàjraho.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.