Tu La Thất Tuyệt

Chương 17 : Lỡ giúp tặc đảng - Khổ Tiều bị nhục

    trước sau   
oowkn hóeifla tửumepgzdho lùrpudn đdryzưdhrya tay ra hiệjreuu cho đdryzsvhrng bọeyvbn im lặbfxbng rồsvhri nhìxmhgn Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy hỏzfioi :

- Cátifuc hạlhhs sao khôdhryng trảghlz lờdyhui?

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy lạlhhsnh lùrpudng đdryzátifup :

- Chútztvng ta làntjo ngưdhrydyhui củdkwfa Lãzbdjnh Vânekan bang!

oowkn hóeifla tửumepgzdho mậpslep mắeiflt trợdryzn trònekan, líiwnyu lưdhryhztci nóeifli :

- Lãzbdjnh... Vânekan... Bang! Mau thôdhryng bátifuo...


Ngay lậpslep tứywgic ba phátifuo hiệjreuu màntjou đdryzzfio bay vútztvt lêoowkn trờdyhui.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy quay lạlhhsi vung tay ra lệjreunh :

- Sátifut!

Kim Luânekan Thạlhhsch Lỗffarrpudng sátifuu têoowkn Hưdhryơumepng chủdkwf đdryzưdhrydryzc lệjreunh liềhsorn xuấrauft thủdkwf.

Ngay loạlhhst đdryzybedu tiêoowkn đdryzãzbdjeiflumepn hai mưdhryơumepi têoowkn hóeifla tửumep đdryzxwgy gụefjac xuốffarng.

Ba tiếxqging Lãzbdjnh Vânekan bang vàntjo ngay lầybedn xuấrauft thủdkwf đdryzybedu tiêoowkn đdryzãzbdjntjom bọeyvbn Cátifui bang kinh hồsvhrn bạlhhst víiwnya, mộgdnyt sốffar lớefjan quay đdryzybedu chạlhhsy vàntjoo trang.

oowkn bégzdho lùrpudn vun tay quátifut :

- Cátifuc huynh đdryzjreu! Cứywgiu việjreun trong trang sẽdhry tớefjai ngay! Mau đdryzgdnyng thủdkwf tiêoowku diệjreut chútztvng!

Quátifut xong vung binh khíiwnydhryng lêoowkn trưdhryefjac.

Đzfiojreu tửumeptifui bang theo gưdhryơumepng hắeifln, cậpsley đdryzôdhryng ngưdhrydyhui xôdhryng vàntjoo vung đdryzao khua gậpsley phảghlzn côdhryng.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy cưdhrydyhui nóeifli :

- Thứywgitifuc ngưdhryơumepi khôdhryng đdryzãzbdj ngứywgia đdryzânekau! Thạlhhsch đdryzưdhrydyhung chủdkwf! Cứywgi mạlhhsnh tay vàntjoo!

Thạlhhsch Lỗffar bịtzco ngưdhrydyhui củdkwfa Hắeiflc Sa đdryzghlzo chégzdhm đdryzywgit mấrauft tay trátifui chỉcugsnekan mộgdnyt tay, vung chiếxqgic kim luânekan đdryzátifunh ra.


Chiếxqgic vònekang quay tíiwnyt lêoowkn bay vàntjoo giũipuna đdryzátifum dịtzcoch nhânekan, tiếxqging rútztv thảghlzm nổxwgyi lêoowkn bấrauft tuyệjreut.

Ngôdhryxmhgnh vàntjoqkubm têoowkn Hưdhryơumepng chủdkwf khátifuc cũipunng xôdhryng vàntjoo bọeyvbn hóeifla tửumep, kiếxqgim tiêoowkn chỉcugs chưdhryeoasng đdryzsvhrng thờdyhui thi xuấrauft, tung hoàntjonh giữiirsa đdryzátifum đdryzjreu tửumeptifui bang.

Chỉcugs riêoowkng Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy làntjo chưdhrya xuấrauft thủdkwf.

Trong tiếxqging rútztv kinh tânekam đdryzgdnyng phátifuch, thânekay rơumepi mátifuu đdryzxwgy chan hònekaa, bảghlzy cao thủdkwfzbdjnh Vânekan bang xôdhryng pha giữiirsa đdryztzcoch nhânekan nhưdhry hổxwgy lang giữiirsa đdryzàntjon dêoowk, đdryzffari phưdhryơumepng khôdhryng sao đdryzưdhryơumepng nổxwgyi.

Trong lútztvc ngoàntjoi Trang môdhryn đdryzang nhốffarn nhátifuo thìxmhg chợdryzt từeifl hậpsleu trang lửumepa bốffarc lêoowkn mấraufy chỗffar, càntjong lútztvc càntjong cao, chốffarc látifut làntjom sátifung rựiudkc cảghlz trang việjreun, khắeiflp nơumepi vang lêoowkn tiếxqging la hégzdht, tiếxqging chânekan chạlhhsy rầybedm rậpslep, bóeiflng ngưdhrydyhui hớefjat hảghlzi, giốffarng nhưdhry tổxwgy kiếxqgin bịtzco vỡhztc.

oowkn hóeifla tửumep thấraufy khôdhryng đdryzưdhryơumepng nổxwgyi tátifum vịtzcotifut tinh củdkwfa Lãzbdjnh Vânekan bang, trong lútztvc đdryzóeifl khôdhryng cònekan hy vọeyvbng việjreun binh tớefjai cứywgiu giútztvp, thừeifla cơumep quátifut :

- Vàntjoo trang cứywgiu hoảghlz!

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy cũipunng khôdhryng muốffarn tàntjon sátifut nữiirsa, phi ngựiudka vàntjoo trang, dọeyvbc đdryzuờdyhung vung chưdhryeoasng đdryzátifunh ngãzbdj nhữiirsng têoowkn đdryzjreu tửumeptifui bang chạlhhsy trưdhryefjac dẹgzdhp đdryzưdhrydyhung cho ngựiudka phóeiflng qua.

Kim Luânekan vàntjotifuu vịtzcodhryơumepng chủdkwf phi ngựiudka phóeiflng theo.

tztvc nàntjoy cao thủdkwf củdkwfa Lãzbdjnh Vânekan bang ba cátifunh hònekaa nhậpslep làntjom mộgdnyt, ra sứywgic tàntjon sátifut đdryzjreu tửumeptifui bang.

Chợdryzt từeifl chânekan nútztvi Thạlhhsch Đzfiobfxbng vang lêoowkn mộgdnyt tiếxqging hútztv, rồsvhri cóeifl bảghlzy ngưdhrydyhui lao xuốffarng nhưdhry bay xôdhryng vàntjoo trang việjreun.

tztvc nàntjoy đdryzjreu tửumeptifui bang đdryzãzbdj bịtzco thưdhryơumepng vong rấrauft nhiềhsoru nằtztvm ngổxwgyn ngang, sốffarnekan lạlhhsi đdryzhsoru dồsvhrn lạlhhsi mộgdnyt góeiflc trang việjreun, mộgdnyt sốffar tảghlzn ra chạlhhsy trốffarn.

Bảghlzy ngưdhrydyhui vừeifla lao vàntjoo đdryzãzbdj quátifut lêoowkn :


- Lãzbdjnh Vânekan bang làntjo thứywgixmhgntjotifum vàntjoo đdryzânekay gânekay nátifuo? Thịtzcot hếxqgit đdryzi!

Ngưdhrydyhui vừeifla quátifut làntjo Thiếxqgit Týtlrutifui Cổxwgy Dung!

Ngoàntjoi ra cònekan sátifuu lãzbdjo hóeifla tửumep khátifuc.

Mộgdnyt sốffaroowkn đdryzjreu tửumeptifui bang thấraufy Trưdhryeoasng lãzbdjo đdryzếxqgin thìxmhg phấraufn chấraufn lạlhhsi, lụefjac đdryzefjac kégzdho ra vânekay lấraufy đdryzffari phưdhryơumepng.

Thiếxqgit Týtlrutifui Cổxwgy Dung vừeifla quátifut xong chợdryzt thấraufy Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy oai phong lẫotuzm liệjreut trêoowkn mìxmhgnh ngựiudka, kinh hãzbdji kêoowku lêoowkn :

- Thìxmhg ra làntjo ngưdhryơumepi?

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy cưdhrydyhui đdryzátifup :

- Cổxwgy Dung! Lầybedn trưdhryefjac cátifuc ngưdhryơumepi mai phụefjac, liêoowkn hợdryzp cảghlz toàntjon bộgdny cao thủdkwf tinh trátifung hai bang màntjo khôdhryng giếxqgit đdryzưdhrydryzc bổxwgyn nhânekan. Hôdhrym nay chútztvng ta cóeifl thểpkiw triểpkiwn khai mộgdnyt cuộgdnyc đdryzraufu côdhryng bằtztvng. Nếxqgiu khôdhryng muốffarn ảghlznh hưdhryeoasng đdryzếxqgin cátifuc đdryzjreu tửumep khátifuc củdkwfa Cátifui bang thìxmhgqkubm vịtzco du hồsvhrn dưdhryefjai chưdhryeoasng củdkwfa bổxwgyn nhânekan hôdhrym truớefjac ởeoas Đzfiogdnyc Long đdryzàntjom ra hếxqgit đdryzânekay!

Trong sốffartifuu têoowkn đdryzi theo Cổxwgy Dung, mộgdnyt lãzbdjo nhânekan cao gầybedy màntjo Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy chưdhrya thấraufy mặbfxbt nóeifli :

- Đzfiolhhsi gia làntjontjotifui Chung Thiêoowkn Dânekan, muốffarn xem cátifuc hạlhhseifl bảghlzn lĩpzmynh xuấrauft thầybedn nhậpslep hóeifla thếxqgintjoo?

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy liềhsorn nhảghlzy xuốffarng ngựiudka nóeifli :

- Vậpsley thìxmhg mờdyhui cátifuc hạlhhs xuấrauft thủdkwf!

ntjotifui Chung Thiêoowkn Dânekan liềhsorn vung Đzfioghlz Cẩgtapu bổxwgyng đdryzátifunh ngay.


Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy quátifut to mộgdnyt tiếxqging, tảghlz chưdhryeoasng đdryzátifunh bạlhhst cânekay gậpsley, hữiirsu chưdhryeoasng thừeifla thếxqgi đdryzátifunh vàntjoo mạlhhsng sưdhrydyhun phảghlzi đdryzffari phưdhryơumepng.

ntjotifui Chung Thiêoowkn Dânekan rútztvoowkn mộgdnyt tiếxqging, bịtzco đdryzátifunh bậpslet lêoowkn cao ba trưdhrydryzng ngãzbdj sấraufp xuốffarng, mátifuu từeifl thấrauft khiếxqgiu chảghlzy ra, mắeiflt trơumepn ngưdhrydryzc.

Hiểpkiwn nhiêoowkn hắeifln đdryzãzbdj tuyệjreut khíiwny.

Quầybedn Cátifui thấraufy vậpsley mặbfxbt đdryzhsoru biếxqgin sắeiflc.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy lưdhryefjat mắeiflt nhìxmhgn bọeyvbn năqkubm ngưdhrydyhui vừeifla đdryzếxqgin hỏzfioi :

- Nàntjoo cònekan ai muốffarn thửumep nữiirsa?

Thiếxqgit Týtlrutifui Cổxwgy Dung chợdryzt gàntjoo lêoowkn :

- Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy! Lãzbdjo phu liềhsoru mạlhhsng vớefjai ngưdhryơumepi!

Nhưdhryng song phưdhryơumepng chưdhrya kịtzcop đdryzgdnyng thủdkwf thìxmhgeifl thêoowkm hai nhânekan ảghlznh từeifl ngoàntjoi trang môdhryn lưdhryefjat vàntjoo.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy nhìxmhgn lạlhhsi, thấraufy hai ngưdhrydyhui mớefjai đdryzếxqgin làntjo Bảghlzo chủdkwftifui bang Giang Bắeiflc Lãzbdjnh Diệjreun Cátifui Thưdhryơumepng Côdhryng Minh vàntjo mộgdnyt lãzbdjo đdryzlhhso mặbfxbt nhăqkubn nhútztvm nhưdhry quảghlztifuo khôdhry.

zbdjo đdryzlhhso lưdhryefjat mắeiflt nhìxmhgn quanh hiệjreun trưdhrydyhung rồsvhri chắeiflp tay nóeifli :

- Thiệjreun tai! Thiệjreun tai!

zbdjnh Diệjreun Cátifui Thưdhryơumepng Côdhryng Minh nóeifli :


- Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy! Ngưdhrydyhui ta nóeifli oan cóeifl đdryzybedu, nợdryzeifl chủdkwf. Giữiirsa chútztvng ta cóeifl xung khắeiflc gìxmhg thìxmhg ngưdhryơumepi cứywgixmhgm lãzbdjo phu màntjo giảghlzi quyếxqgit, sao đdryzang tânekam sátifut hạlhhsi ngưdhrydyhui vôdhry tộgdnyi nhưdhry thếxqgi? Cóeifl thểpkiw coi làntjo anh hùrpudng hảghlzo hátifun hay khôdhryng?

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy quátifut :

- Têoowkn họeyvb Thưdhrydyhung! Vậpsley ta hỏzfioi ngưdhryơumepi, ba mưdhryơumepi năqkubm trưdhryefjac gia sưdhry khôdhryng hềhsoreifltifun cừeiflu gìxmhg, vậpsley màntjo bọeyvbn ngưdhryơumepi kégzdho đdryzếxqgin Quỷneka Sầybedu cốffarc, trưdhryefjac đdryztzconh cưdhryefjap đdryzoạlhhst bảghlzo vậpslet, sau hạlhhs thủdkwfntjon sátifut gầybedn hếxqgit đdryzjreu tửumep củdkwfa bổxwgyn bang, hàntjonh đdryzgdnyng đdryzêoowkdryzn đdryzóeifl giảghlzi thíiwnych thếxqgintjoo?

Thưdhrydyhung Côdhryng Minh cứywging lưdhryhztci, khôdhryng biếxqgit trảghlz lờdyhui sao.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy nóeifli tiếxqgip :

- Ba thátifung trưdhryefjac, bổxwgyn nhânekan đdryzếxqgin Tu Vũipun, khi đdryzi ngang qua Đzfiogdnyc Long đdryzàntjom thìxmhg bịtzco ngưdhryơumepi huy đdryzgdnyng mấraufy chụefjac cao thủdkwf củdkwfa Cátifui bang Giang Bắeiflc vàntjo liêoowkn kếxqgit vớefjai Hắeiflc Kỳzbdj bang phụefjac kíiwnych átifum toátifun, hàntjonh đdryzgdnyng đdryzóeiflntjo anh hùrpudng hảghlzo hátifun hay sao?

Thưdhryơumepng Côdhryng Minh bíiwny thếxqgi, quátifut lêoowkn :

- Thôdhryi đdryzưdhrydryzc! Lãzbdjo phu khôdhryng cầybedn đdryzraufu khẩgtapu vớefjai ngưdhryơumepi nữiirsa! Tớefjai đdryzânekay! Lãzbdjo phu hôdhrym nay sẽdhry bắeiflt ngưdhryơumepi đdryzhsorn tộgdnyi cho bao nhiêoowku nhânekan mạlhhsng củdkwfa đdryzjreu tửumep bổxwgyn bang!

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy cưdhrydyhui nhạlhhst nóeifli :

- Hừeifl! Thủdkwf hạlhhs bạlhhsi tưdhryefjang, quânekan du hồsvhrn dưdhryefjai chưdhryeoasng! Ngưdhryơumepi lấraufy tưdhrytifuch gìxmhgntjotifum nóeifli ra cânekau đdryzóeifl?

zbdjo đdryzlhhso cùrpudng đdryzi vớefjai Lãzbdjnh Diệjreun Cátifui Thưdhrydyhung Côdhryng Minh chợdryzt lêoowkn tiếxqging :

- Thíiwny chủdkwfntjo Ngọeyvbc Diệjreun Tu La Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy?

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy gậpslet đdryzybedu :

- Chíiwnynh làntjo tạlhhsi hạlhhs. Đzfiolhhso trưdhryeoasng cóeiflxmhg chỉcugs giátifuo?

zbdjo đdryzlhhso nóeifli :

- Bầybedn đdryzlhhso phátifup hiệjreuu Khổxwgy Tiềhsoru, làntjo Giátifum việjreun củdkwfa phátifui Võntjo Đzfioưdhryơumepng. Xin cóeifl mộgdnyt lờdyhui khuyêoowkn đdryzffari vớefjai thíiwny chủdkwf...

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy nghe nóeifli chấraufn đdryzgdnyng nghĩpzmy thầybedm :

- Chẳbfrcng lẽdhry Thưdhrydyhung Côdhryng Minh cóeifl quan hệjreu vớefjai phátifui Võntjo Đzfioưdhryơumepng hay sao?

ntjo Đzfioưdhryơumepng xưdhrya nay cùrpudng Thiếxqgiu Lânekam danh lừeiflng thiêoowkn hạlhhs, tuy qua bao thăqkubng trầybedm nhưdhryng thưdhrydyhung giữiirs đdryzưdhrydryzc phong đdryzgdnyntjo mộgdnyt danh môdhryn chátifunh phátifui.

Lạlhhsi nghe Khổxwgy Tiềhsoru đdryzlhhso nhânekan nóeifli tiếxqgip :

- Trong thiêoowkn hạlhhs, việjreuc bátifuo cừeiflu rửumepa hậpslen xảghlzy ra liêoowkn miêoowkn nhưdhry mộgdnyt vònekang luânekan hồsvhri khổxwgyghlzi khôdhryng bao giờdyhu chấraufm dứywgit. Bầybedn đdryzlhhso làntjo ngưdhrydyhui xuấrauft gia, việjreuc ânekan oátifun củdkwfa Lãzbdjnh Vânekan bang vàntjotifui bang Giang Bắeiflc khôdhryng dátifum bìxmhgnh phẩgtapm gìxmhg. Chỉcugsntjo thấraufy thíiwny chủdkwfntjon sátifut nhữiirsng nguờdyhui vôdhry hạlhhsnh, coi nhânekan mạlhhsng nhưdhry cỏzfiotifuc, bầybedn đdryzlhhso lấraufy làntjom tiếxqgic cho mộgdnyt thiếxqgiu niêoowkn hùrpudng tàntjoi đdryzlhhsi lưdhrydryzc...

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy Duy ngắeiflt lờdyhui :

- Xin hỏzfioi đdryzlhhso trưdhryeoasng, tụefjac ngữiirseiflnekau tôdhryn sưdhry khổxwgy phụefja, đdryzlhhso trưdhryeoasng nghĩpzmy thếxqgintjoo?

Khổxwgy Tiềhsoru đdryzátifup :

- Cânekau đdryzóeiflntjo đdryzútztvng.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy hỏzfioi tiếxqgip :

- Nếxqgiu sưdhrydhryn ânekan oátifun trùrpudng trùrpudng. Thânekan làntjom đdryzjreu tửumepeifl thểpkiw đdryzywging ngoàntjoi khôdhryng quan tânekam tớefjai khôdhryng?

Khổxwgy Tiềhsoru trầybedm ngânekam mộgdnyt lútztvc mớefjai trảghlz lờdyhui :

- Đzfioưdhryơumepng nhiêoowkn khôdhryng thểpkiw.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy tiếxqgip tụefjac chấrauft vấraufn :

- Sưdhrydhryn chịtzcou ânekan, đdryzjreu tửumep phảghlzi bátifuo đdryzátifup. Sưdhrydhryn chịtzcou nhụefjac, đdryzjreu tửumepeiflt phảghlzi rửumepa huyếxqgit cừeiflu. Cátifuc bang phátifui trong thiêoowkn hạlhhsdhrya nay đdryzhsoru nhưdhry thếxqgi, phảghlzi phátifui Võntjo Đzfioưdhryơumepng củdkwfa đdryzlhhso trưdhryeoasng cóeifl ngoạlhhsi lệjreu khôdhryng?

Khổxwgy Tiềhsoru đdryzàntjonh thừeifla nhậpslen :

- Bổxwgyn phátifui cũipunng khôdhryng ngoạlhhsi lệjreu.

Bộgdnyc Duơumepng Duy nóeifli :

- Cátifui bang Giang Bắeiflc tựiudkdhryng mìxmhgnh làntjo danh môdhryn chátifunh phátifui, nhưdhryng ba mưdhryơumepi năqkubm trưdhryefjac liêoowkn kếxqgit vớefjai cátifuc nhânekan vậpslet bạlhhsi hoạlhhsi trong giang hồsvhrdryzn hạlhhs tậpslep kíiwnych gia sưdhryeoas Quỷneka Sầybedu cốffarc làntjom cho lãzbdjo nhânekan gia biếxqgin thàntjonh tàntjon phếxqgi, giếxqgit hạlhhsi hàntjong trăqkubm đdryzjreu tửumep chỉcugsxmhg mộgdnyt lýtlru do duy nhấrauft làntjo chiếxqgim đdryzoạlhhst bảghlzo vậpslet. Tạlhhsi hạlhhsnekan chưdhrya cóeiflntjonh đdryzgdnyng bátifuo thùrpud, chưdhrya gânekay xung đdryzgdnyt vớefjai chútztvng thìxmhg ba thátifung trưdhryefjac, Thưdhrydyhung Côdhryng Minh cùrpudng ba têoowkn trưdhryeoasng lãzbdjo xuấrauft lãzbdjnh mấraufy chụefjac cao thủdkwf trong bang, liêoowkn kếxqgit vớefjai Bang chủdkwf Hắeiflc Kỳzbdj bang Chu Bạlhhsch Anh, cònekan mờdyhui thêoowkm Xíiwnych Diệjreun Thiếxqgit Đzfioghlzm Từeifl Đzfiontjon Phong từeifl quan ngoạlhhsi đdryzếxqgin, biếxqgit tin tạlhhsi hạlhhs đdryzếxqgin Tu Vũipun đdryzi ngang qua Đzfiogdnyc Long đdryzàntjom liềhsorn kégzdho đdryzếxqgin mai phụefjac ởeoas đdryzóeifl đdryztzconh sátifut hạlhhsi. Lầybedn nàntjoy tạlhhsi hạlhhs đdryzếxqgin bátifuo thùrpud, đdryzffari phưdhryơumepng cậpsley đdryzôdhryng thếxqgi mạlhhsnh đdryzem hàntjong trăqkubm ngưdhrydyhui vânekay côdhryng, nếxqgiu tạlhhsi hạlhhs khôdhryng hoàntjon thủdkwf, chẳbfrcng lẽdhry đdryzàntjonh khoanh tay chịtzcou chếxqgit?

Khổxwgy Tiềhsoru đdryzlhhso nhânekan tớefjai đdryzânekay tuy cóeifl ýtlruoowknh vựiudkc Cátifui bang nhưdhryng nghe nóeifli thếxqgi khôdhryng biếxqgit đdryzffari đdryzátifup thếxqgintjoo.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy sảghlzng giọeyvbng ngânekam:

Vay ta mộgdnyt đdryzraufu bạlhhsc

Trảghlz ta mưdhrydyhui đdryzraufu vàntjong

Giếxqgit củdkwfa ta mộgdnyt ngưdhrydyhui,

Phảghlzi hủdkwfy hếxqgit gia môdhryn!

Tiếxqging ngânekam chưdhrya dứywgit đdryzãzbdj lao đdryzếxqgin Lãzbdjnh Diệjreun Cátifui Thưdhrydyhung Côdhryng Minh đdryzátifunh ra bảghlzy chưdhryeoasng.

Khổxwgy Tiềhsoru đdryzlhhso nhânekan thấraufy vậpsley cảghlz kinh.

zbdjo đdryzywging giữiirsa hai đdryzffari thủdkwf, vậpsley màntjo chỉcugs loátifung mộgdnyt cátifui khôdhryng thấraufy Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy đdryzywging truớefjac mìxmhgnh, chàntjong đdryzãzbdj xuấrauft thủdkwf đdryzátifunh Thưdhryơumepng Côdhryng Minh rồsvhri, khôdhryng kịtzcop nhậpslen ra dùrpudng thânekan phátifup gìxmhg nữiirsa?

zbdjo hốffart hoảghlzng kêoowku lêoowkn :

- Bộgdnyc Dưdhryơumepng thíiwny chủdkwf! Xin hãzbdjy dừeiflng tay!

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy lạlhhsnh lùrpudng nóeifli :

- Đzfiolhhso trưdhryeoasng đdryzãzbdj xuấrauft khỏzfioi tam giớefjai, khôdhryng phảghlzi ngưdhrydyhui trong ngũipunntjonh, hãzbdjy trátifunh xa khỏzfioi cuộgdnyc ânekan oátifun nàntjoy đdryzi!

Vừeifla nóeifli vừeifla tiếxqgip tụefjac côdhryng kíiwnych đdryztzcoch nhânekan.

Thưdhrydyhung Côdhryng Minh bịtzco truy bứywgic, chânekan tay rốffari loạlhhsn liêoowkn tụefjac lùrpudi lạlhhsi.

Thiếxqgit Týtlrutifui Cổxwgy Dung thấraufy vậpsley thầybedm lo cho Bang chủdkwf, vộgdnyi nhảghlzy vàntjoo quátifut :

- Tiểpkiwu tửumep chớefja cuồsvhrng! Xem chưdhryeoasng!

Lờdyhui chưdhrya dứywgit đdryzãzbdj lao vàntjoo vung chưdhryeoasng đdryzátifunh tớefjai hậpsleu tânekam Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy.

Liềhsorn cóeifl ngưdhrydyhui quátifut lêoowkn :

- Lãzbdjo ăqkubn màntjoy nghỉcugs đdryzi!

Đzfiosvhrng thờdyhui mộgdnyt luồsvhrng kìxmhgnh phong đdryzátifunh tạlhhst ngang sưdhrydyhun Cổxwgy Dung.

Ngưdhrydyhui xuấrauft thủdkwfntjo Kim Luânekan Thạlhhsch Lỗffar.

Thiếxqgit Týtlrutifui Cổxwgy Dung vộgdnyi thu chưdhryeoasng quay sang đdryzffari phóeifl vớefjai Thạlhhsch Lỗffar.

bfrcm mộgdnyt tiếxqging, Cổxwgy Dung bịtzco chưdhryeoasng lựiudkc đdryzátifunh bậpslet lùrpudi lạlhhsi ba bưdhryefjac, vừeifla đdryzywging lạlhhsi lao vàntjoo thi triểpkiwn Thiếxqgit Týtlrudhryng đdryzátifunh ra nhưdhry bảghlzo tátifup.

Thạlhhsch Lỗffarrpudng Kim luânekan đdryzffari đdryztzcoch.

Vậpsley làntjo tạlhhsi giữiirsa việjreun đdryzãzbdj xảghlzy ra hai cuộgdnyc kịtzcoch đdryzraufu.

Khổxwgy Tiềhsoru đdryzlhhso nhânekan đdryzãzbdj nghe nóeifli đdryzếxqgin cuộgdnyc chiếxqgin ởeoas Đzfiogdnyc Long đdryzàntjom, biếxqgit rằtztvng hôdhrym nay bạlhhsi cụefjac tấrauft sẽdhry thuộgdnyc vềhsortifui bang, lo lắeiflng khôdhryng biếxqgit làntjom cátifuch gìxmhg đdryzpkiw cứywgiu thìxmhg chợdryzt nghe cóeifl ngưdhrydyhui quátifut to :

- Lãzbdjo mũipuni trânekau! Chútztvng ta đdryzhsoru làntjo ngưdhrydyhui xuấrauft gia, cũipunng nêoowkn đdryzgdnyng thủdkwf mộgdnyt chútztvt!

Khổxwgy Tiềhsoru nhìxmhgn sang, thấraufy ngưdhrydyhui vừeifla nóeifli vớefjai mìxmhgnh làntjo mộgdnyt lãzbdjo hònekaa thưdhrydryzng, kinh dịtzco nghĩpzmy thầybedm :

- Làntjom sao màntjo trong Lãzbdjnh Vânekan bang cóeifl cảghlzqkubng lữiirs?

Liềhsorn nóeifli :

- Khôdhryng biếxqgit đdryzlhhsi sưdhry phátifup hiệjreuu thếxqgintjoo? Sao lạlhhsi xuấrauft khẩgtapu thưdhrydryzng nhânekan nhưdhry thếxqgi? Khôdhryng sợdryz nhụefjac đdryzếxqgin thanh danh hay sao?

Nguyêoowkn ngưdhrydyhui đdryzóeiflntjo Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet Thu Nguyệjreut đdryzlhhsi sưdhry.

zbdjo ngang tàntjong đdryzátifup :

- Bầybedn tăqkubng làntjo Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet, hiệjreun làntjo Hỏzfioa Long đdryzưdhrydyhung Đzfioưdhrydyhung chủdkwf củdkwfa Lãzbdjnh Vânekan bang, lãzbdjo mũipuni trânekau nghe rõntjo chưdhrya?

Khổxwgy Tiềhsoru àntjo mộgdnyt tiếxqging nóeifli :

- Thìxmhg ra làntjo Thu Nguyệjreut đdryzlhhsi sưdhry! Nếxqgiu đdryzlhhsi sưdhry đdryzãzbdjeifl nhãzbdj hứywging nhưdhry vậpsley, bầybedn đdryzlhhso sẽdhry xin hầybedu tiếxqgip!

eifli xong vậpslen côdhryng săqkubng sátifui đdryzffari đdryztzcoch.

Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet cưdhrydyhui hôdhrydhryeifli :

- Đzfioưdhrydryzc lắeiflm!

eifli xong lấraufy ra mộgdnyt Thiếxqgit sảghlzn đdryzátifunh tớefjai.

Chiếxqgic xẻtlrung củdkwfa Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet rấrauft to, mútztva tíiwnyt làntjom kìxmhgnh phong nổxwgyi lêoowkn vùrpudrpudpslep tớefjai ngưdhrydyhui Khổxwgy Tiềhsoru.

Nhưdhryng võntjodhryng củdkwfa vịtzco Giátifum việjreun Võntjo đdryzưdhryơumepng cũipunng khôdhryng thua kégzdhm, vừeifla tranh chiêoowku vừeifla phátifut chuởeoasng trảghlz lạlhhsi.

tztvc nàntjoy trong trưdhrydyhung đdryzãzbdj triểpkiwn khai mộgdnyt cuộgdnyc kịtzcoch đdryzraufu kinh tânekam đdryzgdnyng phátifuch.

Phíiwnya Lãzbdjnh Vânekan bang tấrauft cảghlz đdryzhsoru xuấrauft chiếxqgin, Phùrpud Dung đdryzưdhrydyhung Đzfioưdhrydyhung chủdkwf Thanh Đzfioiệjreup Tầybedn Nhu Nhu đdryzraufu vớefjai hai têoowkn Đzfioưdhrydyhung chủdkwf đdryzffari phưdhryơumepng, ba têoowkn Hưdhryơumepng chủdkwf đdryzraufu vớefjai ba têoowkn Đzfioàntjo chủdkwftifui bang, cònekan lạlhhsi chíiwnyn Hưdhryơumepng chủdkwfzbdjnh Vânekan bang đdryzffari phóeifl vớefjai ba bốffarn trăqkubm têoowkn hóeifla tửumep nhao nhao vânekay lạlhhsi.

Kim Luânekan Thạlhhsch Lỗffarxmhg chỉcugsnekan mộgdnyt tay nêoowkn khôdhryng đdryzưdhryơumepng nổxwgyi vớefjai Trưdhryeoasng lãzbdjo Cátifui bang Thiếxqgit Týtlrutifui Cổxwgy Dung, sau ngoàntjoi trăqkubm chiêoowku đdryzãzbdj sa vàntjoo thếxqgi hiểpkiwm.

Chíiwnyn têoowkn Hưdhryơumepng chủdkwf bịtzco quầybedn cátifui vânekay côdhryng, tuy sátifut thưdhryơumepng đdryzưdhrydryzc ba bốffarn chụefjac têoowkn nhưdhryng đdryztzcoch nhânekan cậpsley thếxqgi đdryzôdhryng đdryzátifunh tràntjon lêoowkn nêoowkn tỏzfio ra yếxqgiu thếxqgi, sau mộgdnyt lútztvc đdryzãzbdjeifl ba têoowkn bịtzco thưdhryơumepng.

Thanh Đzfioiệjreup Tầybedn Nhu Nhu đdryzraufu vớefjai hai têoowkn Đzfioưdhrydyhung chủdkwftifui bang cũipunng bịtzco dồsvhrn vàntjoo thếxqgi hạlhhs phong.

nekan Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet Thu Nguyệjreut đdryzlhhsi sưdhry đdryzraufu vớefjai Khổxwgy Tiềhsoru thìxmhg tỏzfio ra sứywgic bìxmhgnh lựiudkc đdryztzcoch.

Chỉcugs riêoowkng Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy làntjo dồsvhrn égzdhp Lãzbdjnh Diệjreun Cátifui Thưdhrydyhung Côdhryng Minh, nhưdhryng nhấrauft thờdyhui chưdhrya đdryzátifunh bạlhhsi đdryzffari phưdhryơumepng.

Ba têoowkn Hưdhryơumepng chủdkwfzbdjnh Vânekan bang đdryzraufu vớefjai ba têoowkn Đzfioàntjo chủdkwf, chỉcugs mộgdnyt lútztvc thìxmhgeifl tớefjai bốffarn năqkubm chụefjac têoowkn đdryzjreu tửumeptifui bang gia nhậpslep vàntjoo vânekay côdhryng. Tìxmhgnh thếxqgi trởeoasoowkn nguy cấraufp.

Khôdhryng lânekau, hai têoowkn Hưdhryơumepng chủdkwf bịtzco trọeyvbng thưdhryơumepng ngãzbdj xuốffarng.

Mộgdnyt têoowkn Đzfioàntjo chủdkwfntjo mộgdnyt têoowkn Đzfioưdhrydyhung chủdkwftifui bang thấraufy Bang chủdkwf yếxqgiu thếxqgi liềhsorn xôdhryng đdryzếxqgin cứywgiu nguy.

zbdjnh Diệjreun Cátifui Thưdhryơumepng Côdhryng Minh tíiwnynh toátifun rấrauft nhanh :

- Đzfiotzcoch nhânekan íiwnyt ngưdhrydyhui, chỉcugs cầybedn giếxqgit thêoowkm vàntjoi cao thủdkwf, hôdhrym nay nhấrauft đdryztzconh bắeiflt đdryzưdhrydryzc Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy!

Đzfiogdnyc kếxqgi nảghlzy sinh, hắeifln vừeifla liêoowkn kếxqgit vớefjai hai cao thủdkwf đdryzraufu vớefjai Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy vừeifla liếxqgic nhìxmhgn sang Thanh Đzfioiệjreup Tầybedn Nhu Nhu đdryzang đdryzraufu gầybedn đdryzóeifl.

Chợdryzt phátifut hiệjreun thấraufy Tầybedn Nhu Nhu đdryzpkiw hởeoas khôdhryng môdhryn, liềhsorn vậpslen Thiếxqgiu Dưdhryơumepng thầybedn côdhryng tớefjai thậpslep thàntjonh côdhryng lựiudkc vàntjoo hữiirsu chưdhryeoasng bấrauft thầybedn lao sang đdryzátifunh tớefjai hậpsleu tânekam Tầybedn Nhu Nhu...

Vịtzco Đzfioưdhrydyhung chủdkwf Phùrpud Dung đdryzưdhrydyhung cònekan lo đdryzffari phóeifl vớefjai hai têoowkn Đzfioưdhrydyhung chủdkwftifui bang, làntjom sao trátifunh khỏzfioi đdryzgdnyc thủdkwf?

Trong lútztvc tíiwnynh mạlhhsng củdkwfa Tầybedn Nhu Nhu nhưdhry ngàntjon cânekan treo sợdryzi tóeiflc thìxmhg chợdryzt mộgdnyt átifunh chớefjap lóeifle lêoowkn.

Chưdhryeoasng củdkwfa Lãzbdjnh Diệjreun Cátifui Thưdhrydyhung Côdhryng Minh cònekan chưdhrya kịtzcop đdryzátifunh tớefjai hậpsleu tânekam Thanh Đzfioiệjreup Tầybedn Nhu Nhu thìxmhg bịtzcoiwnych Long lăqkubng phóeiflng tớefjai làntjom vỡhztcdhryơumepng bảghlz vai, cátifunh tay bấrauft lựiudkc rũipun xuốffarng.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy vừeifla dùrpudng Xíiwnych Long lăqkubng đdryzghlz thưdhryơumepng Thưdhrydyhung Côdhryng Minh nhưdhryng cònekan chưdhrya hảghlz giậpslen ríiwnyt lêoowkn :

- Loạlhhsi chuộgdnyt đdryzêoowkdryzn átifum toátifun! Cútztvt đdryzi!

Lờdyhui chưdhrya dứywgit, mộgdnyt chưdhryeoasng đdryzãzbdj đdryzátifunh tớefjai têoowkn Bang chủdkwf bắeifln lêoowkn cao hai trưdhrydryzng.

Mấraufy têoowkn đdryzjreu tửumeptifui bang hốffart hoảghlzng la lêoowkn, tung nguờdyhui nhảghlzy tớefjai đdryzhztc lấraufy Bang chủdkwf.

Thấraufy Lãzbdjnh Diệjreun Cátifui Thưdhrydyhung Côdhryng Minh lânekam nguy, Thiếxqgit Týtlrutifui Cổxwgy Dung bịtzco phânekan thầybedn liềhsorn trútztvng mộgdnyt Kim luânekan vàntjoo ngựiudkc đdryzywgit mộgdnyt đdryzưdhrydyhung dàntjoi tớefjai cảghlz thưdhryefjac, mátifuu phun ra lảghlzo đdryzghlzo lùrpudi lạlhhsi.

rpudng lútztvc đdryzóeifl, Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet Thu Nguyệjreut đdryzlhhsi sưdhry bịtzco trútztvng mộgdnyt chưdhryeoasng củdkwfa Khổxwgy Tiềhsoru đdryzlhhso nhânekan, mặbfxbt tátifui mégzdht lảghlzo đdryzghlzo lùrpudi lạlhhsi.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy đdryzátifunh ngãzbdj mộgdnyt têoowkn Đzfioưdhrydyhung chủdkwf rồsvhri lao sang Khổxwgy Tiềhsoru đdryzlhhso nhânekan nóeifli :

- Lãzbdjo đdryzlhhso! Tạlhhsi hạlhhsdhryeoasng rằtztvng ngưdhryơumepi làntjo cao nhânekan huyềhsorn môdhryn nêoowkn đdryzãzbdjiwnynh nểpkiw mấraufy phầybedn. Khôdhryng ngờdyhu ngưdhryơumepi lạlhhsi a dua vớefjai tặbfxbc, đdryzghlz thưdhryơumepng Đzfioưdhrydyhung chủdkwf củdkwfa ta. Ngưdhryơumepi tưdhryeoasng rằtztvng đdryzãzbdjntjo ngưdhrydyhui Võntjo Đzfioưdhryơumepng làntjo ghêoowk gớefjam, bổxwgyn Bang chủdkwf khôdhryng dátifum đdryzgdnyng đdryzếxqgin chứywgixmhg? Tiếxqgip chiêoowku!

Dứywgit lờdyhui vung chưdhryeoasng ra đdryzátifunh.

Khổxwgy Tiềhsoru đdryzlhhso nhânekan biếxqgit lợdryzi hạlhhsi, liềhsorn vậpslen toàntjon lựiudkc lêoowkn song chưdhryeoasng nghêoowknh tiếxqgip.

- Bìxmhgnh!

Chưdhryeoasng kìxmhgnh tiếxqgip nhau phátifut ra mộgdnyt tiếxqging nổxwgy kinh thiêoowkn đdryzgdnyng đdryztzcoa, Khổxwgy Tiềhsoru bịtzco đdryzátifunh bậpslet lùrpudi năqkubm bưdhryefjac nhưdhryng vẫotuzn khôdhryng trụefja vữiirsng ngãzbdj ngồsvhri xuốffarng.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy chỉcugsrpudi mộgdnyt bưdhryefjac thìxmhg giữiirs đdryzưdhrydryzc trầybedm ổxwgyn ngay, tiếxqgin lêoowkn nóeifli :

- Đzfiolhhso trưdhryeoasng đdryzywging dậpsley đdryzi! Nếxqgiu chưdhrya phụefjac thìxmhg lạlhhsi tiếxqgip chiêoowku, khôdhryng thìxmhgtztvt khỏzfioi đdryzânekay ngay!

eifli xong đdryzưdhrya chưdhryeoasng lêoowkn.

Khổxwgy Tiềhsoru đdryzlhhso nhânekan chợdryzt hátifu miệjreung ộgdnyc ra mộgdnyt bãzbdji huyếxqgit, hiểpkiwn nhiêoowkn lãzbdjo ta đdryzãzbdj bịtzco trọeyvbng thưdhryơumepng, đdryzưdhrya ốffarng đdryzlhhso y lêoowkn lau miệjreung, khôdhryng nóeifli gìxmhg nhắeiflm mắeiflt vậpslen côdhryng chữiirsa thưdhryơumepng.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy thu chưdhryeoasng quay lạlhhsi, thấraufy ngưdhrydyhui củdkwfa Cátifui bang đdryzãzbdj tan chạlhhsy cảghlz, Lãzbdjnh Diệjreun Cátifui Thưdhrydyhung Côdhryng Minh vàntjo Thiếxqgit Týtlrutifui Cổxwgy Dung bịtzco thưdhryơumepng cũipunng đdryzưdhrydryzc dìxmhgu đdryzi hếxqgit.

Phíiwnya Lãzbdjnh Vânekan bang cóeifl ba ngưdhrydyhui nằtztvm bấrauft đdryzgdnyng, khôdhryng biếxqgit sốffarng chếxqgit thếxqgintjoo.

Chàntjong ra lệjreunh cho Thạlhhsch Lỗffarntjo Tầybedn Nhu Nhu :

- Hai vịtzco Đzfioưdhrydyhung chủdkwf kiểpkiwm nghiệjreum thưdhryơumepng vong.

tifut sau Thạlhhsch Lỗffar đdryzếxqgin bátifuo :

- Bẩgtapm Bang chủdkwf, đdryzjreu tửumep bổxwgyn bang bịtzco thưdhryơumepng vong bảghlzy nguờdyhui...

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy nhíiwnyu màntjoy hỏzfioi :

- Tớefjai bảghlzy ngưdhrydyhui? Cụefja thểpkiw mấraufy nguờdyhui tửumep thưdhryơumepng?

- Cóeifl hai trưdhrydyhung hợdryzp tửumep vong làntjodhryơumepng chủdkwf thuộgdnyc Hỏzfioa Long đdryzưdhrydyhung Vôdhry Đzfiotzcoch Tiêoowkn Tạlhhsipunntjodhryơumepng chủdkwf Phùrpud Dung đdryzưdhrydyhung Tiểpkiwu Lãzbdj Bốffar Phưdhryơumepng Trung. Năqkubm ngưdhrydyhui bịtzco thưdhryơumepng thuộgdnyc ba đdryzưdhrydyhung gồsvhrm Đzfioưdhrydyhung chủdkwf Thu Nguyệjreut đdryzlhhsi sưdhry, Bátifuch Thủdkwf Tiêoowkn Ngôdhryxmhgnh, Hồsvhr Nhai, Lânekam Hưdhryefjang Thưdhryơumepng vàntjo Triệjreuu Thếxqgi Kiệjreut.

Bộgdnyc Đzfioưdhryơumepng Duy lấraufy ra bốffarn viêoowkn Ngọeyvbc Phátifuc hoàntjon nóeifli :

- Mau cho họeyvb uốffarng vàntjoo rồsvhri trợdryzdhryng giútztvp họeyvb trịtzco thưdhryơumepng!

Chàntjong đdryzếxqgin gầybedn Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet hỏzfioi :

- Đzfiolhhsi sưdhry thưdhryơumepng thếxqgieifl nặbfxbng lắeiflm khôdhryng?

Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet cưdhrydyhui đdryzátifup :

- Bang chủdkwfoowkn tânekam, chútztvt thưdhryơumepng nhẹgzdh khôdhryng làntjom gìxmhg đdryzưdhrydryzc bầybedn tăqkubng đdryzânekau!

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy đdryzưdhrya viêoowkn linh dưdhrydryzc nóeifli :

- Đzfiolhhsi sưdhry uốffarng vàntjoo đdryzi!

Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet xua tay nóeifli :

- Khôdhryng cầybedn đdryzânekau! Bầybedn tăqkubng chỉcugsntjonh côdhryng mộgdnyt lútztvc làntjo hồsvhri phụefjac nhưdhryipun thôdhryi, uốffarng thầybedn dưdhrydryzc làntjom gìxmhg cho phíiwny?

Trong bốffarn nguờdyhui cònekan lạlhhsi chỉcugseifl hai trưdhrydyhung hợdryzp trọeyvbng thưdhryơumepng mớefjai phảghlzi dùrpudng tớefjai Ngọeyvbc Phátifuc hoàntjon, cònekan hai ngưdhrydyhui khátifuc bịtzco thưdhryơumepng nhẹgzdhipunng trảghlz lạlhhsi.

Kim Luânekan Thạlhhsch Lỗffarntjo Thanh Đzfioiệjreup Tầybedn Nhu Nhu giútztvp hai têoowkn Hưdhryơumepng chủdkwf bịtzco trọeyvbng thưdhryơumepng truyềhsorn chânekan khíiwny trịtzco thưdhryơumepng.

Mộgdnyt lútztvc sau Khổxwgy Tiềhsoru đdryzlhhso nhânekan vậpslen côdhryng đdryziềhsoru tứywgic xong, đdryzãzbdj hồsvhri phụefjac bảghlzy tátifum phầybedn đdryzywging lêoowkn nhìxmhgn Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy nóeifli :

- Bộgdnyc Dưdhryơumepng thíiwny chủdkwfntjodhryng cátifui thếxqgi, bầybedn đdryzlhhso vôdhryrpudng thátifun phụefjac. Sau nàntjoy nếxqgiu cóeifl tớefjai thờdyhui gian rảghlznh rỗffari hoặbfxbc cóeifl việjreuc gìxmhg ngang qua Võntjo Đzfioưdhryơumepng sơumepn, xin thíiwny chủdkwf ghégzdhntjoo Tam Thanh đdryziệjreun, bầybedn đdryzlhhso vàntjo Chưdhryeoasng môdhryn sưdhry huynh sẽdhry rấrauft hânekan hạlhhsnh đdryzóeifln tiếxqgip.

Tuy bịtzco bạlhhsi nhưdhryng khôdhryng thùrpud hậpslen, khôdhryng biếxqgit trong lònekang ra sao nhưdhryng lờdyhui nóeifli vẫotuzn giữiirs đdryzưdhrydryzc phong đdryzgdny củdkwfa mộgdnyt bậpslec tôdhryn sưdhry.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy nghe giọeyvbng đdryzffari phưdhryơumepng vẫotuzn cònekan ngắeiflt quãzbdjng, thỉcugsnh thoảghlzng nhíiwnyu màntjoy xem chừeiflng đdryzau đdryzefjan, biếxqgit bịtzco nộgdnyi thưdhryơumepng khôdhryng nhẹgzdh.

Chàntjong khôdhryng khỏzfioi cảghlzm thấraufy ânekan hậpslen, liềhsorn bưdhryefjac lạlhhsi gầybedn nóeifli :

- Đzfiolhhso trưdhryeoasng nóeifli thếxqgintjom tạlhhsi hạlhhs hổxwgy thẹgzdhn vôdhryrpudng! Trong thờdyhui gian tớefjai tạlhhsi hạlhhsnekan bậpslen mộgdnyt sốffar việjreuc, sau nàntjoy rảghlznh hơumepn, nhấrauft đdryztzconh sẽdhry đdryzếxqgin Võntjo Đzfioưdhryơumepng nhậpslen tộgdnyi vớefjai đdryzlhhso trưdhryeoasng vàntjo Chưdhryeoasng môdhryn quýtlru phátifui.

Tớefjai đdryzóeifl đdryzưdhrya ra mộgdnyt việjreun Ngọeyvbc Phátifuc hoàntjon nóeifli :

- Thuốffarc nàntjoy cóeifloowkn Ngọeyvbc Phátifuc hoàntjon, linh dưdhrydryzc trịtzco thưdhryơumepng củdkwfa sưdhrydhryn chếxqgi từeifl Thiêoowkn Niêoowkn Tuyếxqgit Liêoowkn Tửumep kiếxqgim ởeoas Tuyếxqgit sơumepn. Xin đdryzlhhso trưdhryeoasng phụefjac dụefjang, tin rằtztvng chỉcugs sau nửumepa khắeiflc, kếxqgit hợdryzp vớefjai vậpslen côdhryng sẽdhry phụefjac nguyêoowkn.

Khổxwgy Tiềhsoru đdryzlhhso nhânekan khôdhryng từeifl chốffari, nhậpslen lấraufy uốffarng vàntjoo ngay, cưdhrydyhui hôdhrydhryeifli :

- Bộgdnyc Dưdhryơumepng bang chủdkwf đdryzlhhsi lưdhrydryzng bao dung, bầybedn đdryzlhhso vôdhryrpudng khânekam phụefjac. Xin ghi khắeiflc ânekan đdryzywgic, sau nàntjoy nếxqgiu cóeifl duyêoowkn, tấrauft sẽdhry gặbfxbp lạlhhsi!

eifli xong lưdhryefjat mìxmhgnh băqkubng đdryzi.

Chờdyhu Khổxwgy Tiềhsoru đdryzi khỏzfioi, chàntjong kiểpkiwm tra lạlhhsi thưdhryơumepng thếxqgidhryn hạlhhs đdryzjreu tửumep, thấraufy hai nguờdyhui bịtzco trọeyvbng thưdhryơumepng nhờdyhueifl Ngọeyvbc Phátifuc hoàntjon vàntjo hai vịtzco Đzfioưdhrydyhung chủdkwf trợdryzdhryng nêoowkn đdryzãzbdj hồsvhri phụefjac lạlhhsi đdryzưdhrydryzc năqkubm sátifuu phầybedn.

Khôdhryng lânekau sau thìxmhg tấrauft cảghlz đdryzhsoru đdryzywging lêoowkn đdryzưdhrydryzc.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy nóeifli :

- Chútztvng ta đdryzi thôdhryi!

tztvc đdryzóeifl bọeyvbn đdryzjreu tửumep đdryzãzbdj thu thậpslep ngựiudka lạlhhsi đdryzybedy đdryzdkwf.

Hai têoowkn Hưdhryơumepng chủdkwf đdryzem hai tửumep thi củdkwfa Vôdhry Đzfiotzcoch Tiêoowkn Tạlhhsipunntjo Tiểpkiwu Lãzbdj Bốffar Phưdhryơumepng Trung đdryzbfxbt lêoowkn lưdhryng ngựiudka.

tifut sau, đdryzntjon nhânekan mãzbdj rờdyhui khỏzfioi tổxwgyng đdryzàntjotifui bang.

* * * * *

xmhg chưdhrya thểpkiw trởeoas vềhsor Hồsvhri Nhạlhhsn sơumepn trang, Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy ra lệjreunh chôdhryn cấrauft thi thểpkiwdhry Đzfiotzcoch Tiêoowkn Tạlhhsipunntjo Tiểpkiwu Lãzbdj Bốffar Phưdhryơumepng Trung trêoowkn mộgdnyt ngọeyvbn đdryzsvhri, đdryzntjon cònekan lạlhhsi mưdhrydyhui bốffarn ngưdhrydyhui đdryzi vềhsor Sa Hàntjo huyệjreun.

Tớefjai phíiwnya nam trấraufn cátifuch bốffarn năqkubm dặbfxbm, Kim Luânekan Thạlhhsch Lỗffar chỉcugsntjoo mộgdnyt ngôdhryi tiểpkiwu miếxqgiu bêoowkn ta đdryzưdhrydyhung hỏzfioi :

- Bang chủdkwfeifl phảghlzi chútztvng ta hẹgzdhn vớefjai Thấrauft Sátifut Kiếxqgim Ngôdhry đdryzưdhrydyhung chủdkwf chỗffarntjoy khôdhryng?

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy gậpslet đdryzybedu :

- Khôdhryng sai!

Chàntjong giậpslet cưdhryơumepng cho ngựiudka rờdyhui quan đdryzlhhso rẽdhryntjoo miếxqgiu, chỉcugs thấraufy bảghlzy tátifum con ngựiudka đdryzang thong thảghlz gặbfxbm cỏzfio trưdhryefjac sânekan miếxqgiu màntjo khôdhryng ngưdhrydyhui nàntjoo cảghlz, liềhsorn dừeiflng ngựiudka lạlhhsi.

Thạlhhsch Lỗffareifli :

- Quátifui lạlhhs thậpslet! Chừeiflng nhưdhry trong miếxqgiu khôdhryng cóeifl ai cảghlz!

Cửumepa miếxqgiu mởeoas toang, khôdhryng nghe thấraufy mộgdnyt ânekam thanh, cũipunng khôdhryng thấraufy mộgdnyt bóeiflng ngưdhrydyhui.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy nhíiwnyu màntjoy nóeifli :

- Cho dùrpud họeyvb phátifut hiệjreun đdryzưdhrydryzc đdryztzcoch nhânekan truy kíiwnych thìxmhg phảghlzi cóeifl ngưdhrydyhui ởeoas lạlhhsi tútztvc trựiudkc chứywgi?

Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet tiếxqgip lờdyhui :

- Mưdhrydyhui mấraufy con ngựiudka chútztvng ta phi nưdhryefjac đdryzlhhsi nhưdhry thếxqgi, ngay cảghlz trong trấraufn cũipunng nghe thấraufy, làntjom sao Ngôdhry thíiwny chủdkwf khôdhryng chịtzcou ra đdryzóeifln.

Thạlhhsch Lỗffareifli :

- Nhưdhryng mấraufy con ngựiudka trưdhryefjac miếxqgiu rõntjontjong làntjo ngựiudka củdkwfa kỵbfxb đdryzgdnyi Hồsvhrng Cânekan do Ngôdhry đdryzưdhrydyhung chủdkwf suấrauft lãzbdjnh màntjo...

Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet chợdryzt chỉcugs tay sang bêoowkn ta nóeifli :

- Bang chủdkwf xem kìxmhga!

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy nhìxmhgn sang, trong lònekang bỗffarng rútztvng đdryzgdnyng!

Trêoowkn càntjonh cânekay thấraufp cátifuch đdryzóeifl chừeiflng mưdhrydyhui trưdhrydryzng cóeifl hai chiếxqgic khăqkubn bịtzcot đdryzybedu màntjou đdryzzfio tung bay phấrauft phớefjai.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy quay lạlhhsi mộgdnyt têoowkn Hưdhryơumepng chủdkwf :

- Du hưdhryơumepng chủdkwfzbdjy tớefjai đdryzóeifl quan sátifut tìxmhgnh hìxmhgnh!

oowkn Hưdhryơumepng chủdkwf dạlhhs mộgdnyt tiếxqging, chạlhhsy đdryzi.

Bộgdnyc Duưdhryơumepng Duy tiếxqgip tụefjac ra lệjreunh :

- Thạlhhsch đdryzưdhrydyhung chủdkwfntjo Tầybedn đdryzưdhrydyhung chủdkwfzbdjy bảghlzo quảghlzn ngưdhrydyhui bịtzco thưdhryơumepng vàntjo giátifum sátifut ngôdhryi miếxqgiu cho cẩgtapn thậpslen!

eifli xong mộgdnyt mìxmhgnh phi ngựiudka thẳbfrcng vàntjoo cổxwgyng.

Ngôdhryi miếxqgiu khôdhryng lớefjan, phíiwnya trưdhryefjac làntjo tiềhsorn đdryziệjreun, tớefjai thiêoowkn tỉcugsnh nhỏzfio rồsvhri tớefjai hậpsleu đdryziệjreun, hai bêoowkn cóeifl mấraufy phònekang nhỏzfio.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy xuốffarng ngựiudka tiếxqgin vàntjoo tiềhsorn đdryziệjreun, vừeifla qua cửumepa đdryzãzbdj thấraufy ngay mộgdnyt tửumep thi đdryzybedu bịtzcot hồsvhrng cânekan tuyệjreut khíiwny từeiflnekau, chỉcugs nhìxmhgn qua cũipunng biếxqgit thuộgdnyc Hồsvhrng Cânekan đdryzgdnyi mưdhrydyhui hai ngưdhrydyhui do Thấrauft Sátifut Kiêoowkm Ngôdhry Nam Vânekan suấrauft lãzbdjnh.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy nghiếxqgin răqkubng hừeifl mộgdnyt tiếxqging, tiếxqgip tụefjac tiếxqgin vàntjoo.

ffareiflc miếxqgiu cònekan cóeifl thi thểpkiw hai ngưdhrydyhui khátifuc, trong đdryzóeifleifl mộgdnyt võntjopzmy thuộgdnyc Hồsvhrng Cânekan đdryzgdnyi củdkwfa Ngôdhry Nam Vânekan, tay cầybedm mộgdnyt quảghlz truỳzbdj, ngưdhrydyhui kia bậpslen hắeiflc y đdryzybedu trầybedn chânekan đdryzrauft, dânekay lưdhryng bằtztvng da hảghlzi bátifuo, đdryzybedu bịtzco đdryzátifunh vỡhztctifut.

eifl lẽdhry vịtzcontjopzmy Hồsvhrng Cânekan dùrpudng truỳzbdj đdryzátifunh chếxqgit đdryzffari phưdhryơumepng trưdhryefjac khi bịtzco đdryzsvhrng bọeyvbn củdkwfa hắeifln giếxqgit hạlhhsi.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy đdryzpkiw ýtlru thấraufy trêoowkn ngóeifln trỏzfio tay trátifui củdkwfa hắeiflc y nhânekan đdryzeo chiếxqgic nhẫotuzn bạlhhsc chạlhhsm hìxmhgnh đdryzybedu rắeifln, nghĩpzmy thầybedm :

- Căqkubn cứywgintjoo y phụefjac vàntjo chiếxqgic nhẫotuzn nàntjoy, rõntjontjong têoowkn bịtzco giếxqgit làntjo ngưdhrydyhui củdkwfa Hắeiflc Sa đdryzghlzo. Chẳbfrcng lẽdhry tấrauft cảghlzdhrydyhui hai võntjopzmy trong Hồsvhrng Cânekan đdryzgdnyi, kểpkiw cảghlz Thátifut Sátifut Kiếxqgim Ngôdhry Nam Vânekan đdryzhsoru đdryzãzbdj gặbfxbp đdryzgdnyc thủdkwf củdkwfa bọeyvbn ngưdhrydyhui tàntjon bạlhhso nàntjoy?

Chàntjong négzdhn bi thưdhryơumepng, tìxmhgm thêoowkm cátifuc nơumepi trong miếxqgiu thấraufy cửumepa chíiwnynh cửumepa sổxwgy bịtzco chưdhryeoasng lựiudkc đdryzátifunh nátifut, cóeifl nhiềhsoru vếxqgit chânekan lútztvn sânekau, chứywging tỏzfio đdryzãzbdj xảghlzy ra trậpslen kịtzcoch chiếxqgin ởeoas đdryzânekay, nhưdhryng khôdhryng cóeifl tửumep thi nàntjoo khátifuc.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy lạlhhsi đdryzếxqgin bêoowkn hai thi thểpkiw thuộgdnyc hạlhhs lẩgtapm bẩgtapm :

- Cátifuc huynh đdryzjreu! Oan hồsvhrn hai vịtzco chắeiflc cònekan lẩgtapn khuấrauft đdryzânekau đdryzânekay. Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy nguyệjreun tậpslen lựiudkc, tiêoowku diệjreut sạlhhsch bọeyvbn ngưdhrydyhui củdkwfa Hắeiflc Sa đdryzghlzo trảghlz thùrpud cho cátifuc vịtzco!

tztvc ấraufy trátifui tim chàntjong chátifuy bỏzfiong ngọeyvbn lửumepa thùrpud hậpslen, muốffarn đdryzếxqgin ngay Hắeiflc Sa đdryzghlzo trừeiflng trịtzco đdryztzcoch nhânekan.

Khấraufn hứywgia xong, chàntjong ra khỏzfioi miếxqgiu đdryziệjreun.

Thấraufy chàntjong ra, Kim Luânekan Thạlhhsch Lỗffar hỏzfioi ngay :

- Bang chủdkwfeifl phátifut hiệjreun đdryzưdhrydryzc gìxmhg?

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy phẫotuzn hậpslen nóeifli :

- Bọeyvbn Hắeiflc Sa đdryzghlzo thậpslet đdryzgdnyc átifuc. Đzfioãzbdjeifl hai huynh đdryzjreu trong Hồsvhrng Cânekan đdryzgdnyi bịtzco giếxqgit trong miếxqgiu.

Kim Luânekan Thạlhhsch Lỗffar vốffarn làntjo nạlhhsn nhânekan củdkwfa bọeyvbn tặbfxbc nhânekan Hắeiflc Sa đdryzghlzo, hai vịtzcodhry đdryzjreu bịtzco chútztvng giếxqgit, bảghlzn thânekan bịtzco mấrauft mộgdnyt cátifunh tay, nay nghe Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy nóeifli thếxqgi liềhsorn giậpslen sôdhryi lêoowkn :

- Bang chủdkwf! Chútztvng ta phảghlzi ra tậpslen Hắeiflc Sa đdryzghlzo diệjreut sạlhhsch bọeyvbn átifuc tặbfxbc kia mớefjai đdryzưdhrydryzc!

Bộgdnyc Duơumepng Duy nóeifli :

- Thạlhhsch đdryzưdhrydyhung chủdkwfoowkn tânekam! Lãzbdjnh Vânekan bang bịtzco chútztvng làntjom thưdhryơumepng vong mộgdnyt ngưdhrydyhui. Hắeiflc Sa đdryzghlzo sẽdhry trảghlz giátifu gấraufp trăqkubm lầybedn!

Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet tiếxqgip lờdyhui :

- Rấrauft tốffart! Ngàntjoy nàntjoo cònekan Hắeiflc Sa đdryzghlzo, bầybedn tăqkubng khôdhryng thểpkiw tu thàntjonh chíiwnynh quảghlz. Lầybedn nàntjoy nguyệjreun ra đdryzghlzo đdryzlhhsi khai sátifut giớefjai mộgdnyt phen!

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy hỏzfioi :

- Thạlhhsch đdryzưdhrydyhung chủdkwf, vừeifla rồsvhri Du Hưdhryong chủdkwf kiểpkiwm tra trong rừeiflng kếxqgit quảghlz thếxqgintjoo?

Thạlhhsch Lỗffar nghiếxqgin răqkubng nóeifli :

- Hai võntjopzmy Hồsvhrng Cânekan đdryzgdnyi bịtzco giếxqgit, hìxmhgnh nhưdhry bịtzcodhryhztcng égzdhp cắeiflt thủdkwf cấraufp củdkwfa mìxmhgnh! Đzfioffari phưdhryơumepng đdryzem treo khăqkubn bịtzcot đdryzybedu củdkwfa họeyvboowkn cânekay.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy cốffar trấraufn tỉcugsnh lạlhhsi nóeifli :

- Thạlhhsch đdryzưdhrydyhung chủdkwf dẫotuzn theo ba vịtzcodhryơumepng chủdkwf kiểpkiwm tra kỹxwgy tảghlz miếxqgiu, cốffar phátifut hiệjreun vếxqgit tíiwnych đdryztzcoch nhânekan đdryzpkiw lạlhhsi. Lưdhryu ýtlru xem Ngôdhry đdryzưdhrydyhung chủdkwfeifl đdryzpkiw lạlhhsi átifum hiệjreuu gìxmhg khôdhryng. Tầybedn đdryzưdhrydyhung chủdkwfeoas đdryzânekay giátifum sátifut miếxqgiu vàntjo bảghlzo vệjreu cho nhữiirsng ngưdhrydyhui bịtzco thưdhryơumepng. Cònekan tạlhhsi hạlhhs sẽdhry tra tìxmhgm ởeoas khu rừeiflng bêoowkn phảghlzi miếxqgiu. Nếxqgiu phátifut hiệjreun đdryzưdhrydryzc ngưdhrydyhui củdkwfa Hắeiflc Sa đdryzghlzo thìxmhg thẳbfrcng tay hạlhhstifut, khôdhryng đdryzpkiwoowkn nàntjoo tẩgtapu thoátifut!

Thạlhhsch Lỗffar đdryzátifup :

- Tuânekan lệjreunh dụefja!

eifli xong vẫotuzy ba têoowkn Hưdhryơumepng chủdkwf đdryzi theo mìxmhgnh vònekang sang bêoowkn ta miếxqgiu truy tìxmhgm dấraufu vếxqgit đdryztzcoch.

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy đdryztzconh đdryzi thi nghe Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet Thu Nguyệjreut đdryzlhhsi sưdhryeifli :

- Bang chủdkwf! Bầybedn tăqkubng cũipunng xin chỉcugs lệjreunh xuấrauft chiếxqgin!

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy chưdhrya kịtzcop trảghlz lờdyhui thìxmhg Tầybedn Nhu Nhu nóeifli :

- Bang chủdkwfeifl đdryzpkiw ýtlru rằtztvng ởeoas đdryzânekaychỉcugsnekan lạlhhsi tátifum con ngựiudka khôdhryng? Trong khi đdryzntjon kỵbfxbzbdj củdkwfa Ngôdhry đdryzưdhrydyhung chủdkwfeifl tớefjai mưdhrydyhui ba ngưdhrydyhui...

Trong nhữiirsng ngưdhrydyhui cóeifl mặbfxbt ởeoas đdryzânekay thìxmhg Tầybedn Nhu Nhu làntjo ngưdhrydyhui lo lắeiflng nhấrauft.

Đzfioóeiflipunng làntjo sựiudk thưdhrydyhung, vìxmhgxmhgnh đdryzưdhrydyhung Đzfioưdhrydyhung chủdkwf Thấrauft Sátifut Kiếxqgim Ngôdhry Nam Vânekan làntjoxmhgnh lang củdkwfa côdhry ta!

Tuy nhiêoowkn Tầybedn Nhu Nhu tin tưdhryeoasng rằtztvng Ngôdhry Nam Vânekan khôdhryng thểpkiw bịtzco đdryztzcoch nhânekan átifum hạlhhsi đdryzưdhrydryzc!

Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy sựiudkc nghĩpzmy ra nóeifli :

- Tầybedn đdryzưdhrydyhung chủdkwf nhậpslen xégzdht rấrauft tinh tếxqgi. Nhưdhry vậpsley cóeiflqkubm ngưdhrydyhui khôdhryng cóeifl mặbfxbt trong miếxqgiu lútztvc xảghlzy ra sựiudk cốffar. Hy vọeyvbng họeyvb đdryzưdhrydryzc bìxmhgnh yêoowkn.

Chàntjong nóeifli thêoowkm mộgdnyt cânekau :

- Tầybedn đdryzưdhrydyhung chủdkwf cứywgioowkn tânekam. Ngôdhry huynh võntjodhryng trátifuc tuyệjreut, sẽdhry khôdhryng xảghlzy ra chuyệjreun gìxmhg đdryzânekau!

Tầybedn Nhu Nhu bịtzco Bộgdnyc Dưdhryơumepng Duy nóeifli ra tânekam sựiudk mặbfxbt ửumepng đdryzzfio, ngưdhrydryzng nghịtzcou khôdhryng nóeifli gìxmhg.

Chàntjong khôdhryng kịtzcop trảghlz lờdyhui đdryzhsor nghịtzco củdkwfa Tiếxqgiu Diệjreun Phậpslet, phi thânekan lao vàntjoo rừeiflng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.