Tu La Thất Tuyệt

Chương 14 : Kiếm lộ thần uy - Ma vương đền mạng

    trước sau   
Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy rờfpibi khỏdltii hiệfewtn trưliyyfpibng, tay buôzfthng lỏdlting dâzfthy cưliyyơbdgung cho ngựjcfra đvjrki thong thảrdpd, bụhgpfng nghĩpups thầtpaem :

- Từohly khi mìpawpnh hạzetkbdgun, hầtpaeu nhưliyy luôzfthn gặzbxyp cừohlyu gia. Khi mìpawpnh tìpawpm đvjrkếejuon chúxlmyng, cóecvhxlmyc bịzetk đvjrksieqi phưliyyơbdgung mai phụhgpfc... May màfach âzfthn sưliyy truyềohlyn cho võoklp nghệfewtbdgun ngưliyyfpibi nêkjygn đvjrkếejuon nay vẫjcfrn đvjrkưliyyaotvc bìpawpnh yêkjygn.

Tớzpjyi đvjrkóecvh lạzetki nảrdpdy sinh ýsieq nghĩpups khámlkqc :

- Nhưliyyng màfachecvh đvjrkúxlmyng làfachpawpnh luôzfthn đvjrkưliyyaotvc bìpawpnh yêkjygn khôzfthng? Vừohlya rồgxtri nếejuou khôzfthng đvjrkưliyyaotvc Bìpawpnh muộdlyvi kịzetkp thờfpibi cứecvhu sốsieqng thìpawp đvjrkâzfthu còwfjan mạzetkng nữhsnma...

Nhớzpjy tớzpjyi Bạzetkch Thúxlmyy Bìpawpnh, chàfachng thởdltifachi tựjcfr nhủahgw :

- Bưliyyzpjyc giang hồgxtr hung hiểhabwm nhưliyy thếejuo, liệfewtu mìpawpnh còwfjan cóecvh gặzbxyp đvjrkưliyyaotvc nàfachng khôzfthng? Cóecvh giữhsnm trọdebhn lờfpibi hẹmikun ưliyyzpjyc vớzpjyi nàfachng khôzfthng?


Trong lòwfjang nặzbxyng nềohly vớzpjyi bao suy nghĩpups, chàfachng cứecvh đvjrkhabw mặzbxyc cho ngựjcfra đvjrkưliyya đvjrki.

Phưliyyơbdgung đvjrkôzfthng, bìpawpnh minh lóecvhe rạzetkng.

Đgpodếejuon mộdlyvt khu rừohlyng thìpawp con tuấqrrln mãfpib tựjcfr đvjrkdlyvng dừohlyng lạzetki, miệfewtng sùesvyi bọdebht thởdlti phìpawp phìpawp, hiểhabwn nhiêkjygn nóecvh đvjrkãfpib mệfewtt.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy cũsptbng đvjrki thâzfthu đvjrkêkjygm, lạzetki qua mộdlyvt cuộdlyvc kịzetkch chiếejuon nêkjygn mặzbxyc dùesvyecvh nộdlyvi lựjcfrc thâzfthm hậsptbu vẫjcfrn thấqrrly toàfachn thâzfthn rãfpib rờfpibi.

Chàfachng xuốsieqng ngựjcfra, mặzbxyc cho nóecvh nghỉpmtw ngơbdgui gặzbxym cỏdltikjygn đvjrkưliyyfpibng, lữhsnmng thữhsnmng bưliyyzpjyc vàfacho rừohlyng.

Khi ấqrrly vầtpaeng dưliyyơbdgung vừohlya lóecvh dạzetkng, khôzfthng khímjcdmlkqt làfachnh làfachm cho Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy cựjcfrc kỳwemd sảrdpdng khoámlkqi.

Chàfachng đvjrkzetknh đvjrkzbxyt lưliyyng xuốsieqng cỏdlti ngủahgw mộdlyvt giấqrrlc, chợaotvt cảrdpdm thấqrrly cóecvh đvjrkiềohlyu gìpawp đvjrkóecvh khámlkqc thưliyyfpibng.

Lẽjvod ra lúxlmyc nàfachy chim chóecvhc thứecvhc dậsptby hóecvht ca mừohlyng ámlkqnh bìpawpnh minh mớzpjyi đvjrkúxlmyng, làfachm sao lạzetki vắkjygng lặzbxyng mộdlyvt cámlkqch bấqrrlt thưliyyfpibng thếejuofachy?

Chàfachng đvjrkưliyya mắkjygt nhìpawpn quanh nhưliyyng khôzfthng phámlkqt hiệfewtn ra đvjrkiềohlyu gìpawp đvjrkzbxyc biệfewtt.

Mặzbxyc dùesvy vậsptby, linh cảrdpdm thấqrrly cóecvh sựjcfr bấqrrlt thưliyyfpibng, chàfachng róecvhn réouldn bưliyyzpjyc tiếejuop, vừohlya đvjrki vừohlya ngưliyyng thầtpaen quan sámlkqt.

Đgpoddlyvt nhiêkjygn chàfachng phámlkqt hiệfewtn từohlyesvym câzfthy bêkjygn phímjcda tảrdpdecvh mộdlyvt đvjrkôzfthi mắkjygt đvjrkang nhìpawpn mìpawpnh.

Áinnvnh mắkjygt lạzetknh lùesvyng, cóecvh đvjrkiềohlyu gìpawp đvjrkóecvh rấqrrlt đvjrkámlkqng sợaotv.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy liềohlyn rẽjvod sang đvjrki mấqrrly bưliyyzpjyc, hưliyyzpjyng vàfacho lùesvym câzfthy nóecvhi :


- Vịzetk bằmjcdng hữhsnmu nàfacho trong đvjrkóecvhecvh thểhabw hiệfewtn thâzfthn khôzfthng?

Ngưliyyfpibi kia khôzfthng đvjrkámlkqp, nhưliyyng đvjrkôzfthi mắkjygt vẫjcfrn nhìpawpn chàfachng khôzfthng rờfpibi.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy cao giọdebhng :

- Nếejuou cámlkqc hạzetk vẫjcfrn cứecvhouldn lúxlmyt nấqrrlp trong đvjrkóecvh nhìpawpn trộdlyvm màfach khôzfthng chịzetku ra thìpawp đvjrkohlyng trámlkqch tạzetki hạzetk thấqrrlt lễmaam!

Vẫjcfrn khôzfthng phảrdpdn ứecvhng.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy nổjztvi giậsptbn quámlkqt :

- Tiếejuop chiêkjygu!

Dứecvht lờfpibi xuấqrrlt chỉpmtw đvjrkiểhabwm ra.

wtomm đvjrkzetko chỉpmtw phong vừohlya chợaotvt phámlkqt thìpawp chợaotvt mộdlyvt nhâzfthn ảrdpdnh từohly trong bụhgpfi câzfthy lưliyyzpjyt tớzpjyi trưliyyzpjyc mặzbxyt Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy.

Chàfachng làfach ngưliyyfpibi nghệfewt cao đvjrkrdpdm đvjrkzetki nhưliyyng vừohlya thấqrrly nhâzfthn ảrdpdnh kia xuấqrrlt hiệfewtn, toàfachn thâzfthn bỗfpibng nổjztvi gai lùesvyi lạzetki hai bưliyyzpjyc.

kjygn nóecvhi đvjrkóecvhfach mộdlyvt cỗfpibliyyơbdgung thi, mặzbxyc ámlkqo liệfewtm trắkjygng, đvjrktpaeu chỉpmtwfach vỏdlti sọdebh khôzfthng da khôzfthng tóecvhc cho tớzpjyi trámlkqn, hai hốsieq mắkjygt đvjrken ngòwfjam sâzfthu hoắkjygm phámlkqt ra hai luồgxtrng sámlkqng xanh lèmvzs, còwfjan bêkjygn dưliyyzpjyi làfach mộdlyvt đvjrkámlkqm mámlkqu thịzetkt bầtpaey nhầtpaey bámlkqn vàfacho xưliyyơbdgung trắkjygng trôzfthng khôzfthng ra hìpawpnh thùesvypawp.

Gặzbxyp quámlkqi nhâzfthn đvjrkóecvh, nếejuou gặzbxyp ngưliyyfpibi bìpawpnh thưliyyfpibng thìpawp tấqrrlt đvjrkãfpib sợaotv quámlkqfach chếejuot giấqrrlc đvjrki.

Quámlkqi nhâzfthn duỗfpibi thẳdebhng hai tay ra phímjcda trưliyyzpjyc, từohlyng bưliyyzpjyc tiếejuon thẳdebhng tớzpjyi Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy.


Tuy trong lòwfjang hếejuot sứecvhc căwtomng thẳdebhng nhữhsnmng chàfachng vẫjcfrn cốsieq trấqrrln tĩpupsnh khôzfthng lùesvyi nữhsnma, vậsptbn côzfthng lêkjygn song chưliyydlting vàfach toàfachn thâzfthn đvjrkohly phòwfjang vàfach sẵiwlkn sàfachng xuấqrrlt thủahgw.

Trong rừohlyng vẫjcfrn tĩpupsnh lặzbxyng nhưliyy chếejuot, ngay cảrdpdliyyzpjyc châzfthn củahgwa quámlkqi nhâzfthn cũsptbng khôzfthng phámlkqt ra âzfthm thanh nàfacho.

Đgpoddlyvt nhiêkjygn Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy quámlkqt to mộdlyvt tiếejuong vung song chưliyydlting đvjrkámlkqnh ra mộdlyvt chiêkjygu Quámlkqi Ma Giámlkqng Thếejuo trong Thiêkjygn Ma thậsptbp nhịzetk thứecvhc.

Quámlkqi nhâzfthn khôzfthng trámlkqnh, hai bàfachn tay toàfachn xưliyyơbdgung trắkjygng hếejuou mộdlyvt co mộdlyvt duỗfpibi phámlkqt ra hai luồgxtrng khímjcd âzfthm hàfachn vàfach nhữhsnmng đvjrkámlkqm lâzfthn tinh lấqrrlp loámlkqng nhưliyy ámlkqnh ma trơbdgui!

Hai luồgxtrng chưliyydlting phong do Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkámlkqnh tớzpjyi quámlkqi nhâzfthn chợaotvt bịzetk đvjrkámlkqnh ngưliyyaotvc lạzetki, kímjcdch vàfacho ngựjcfrc chàfachng, đvjrkgxtrng thờfpibi chàfachng lạzetki ngửzetki thấqrrly mộdlyvt mùesvyi tanh đvjrkếejuon buồgxtrn nôzfthn.

Chàfachng đvjrkámlkqnh ra đvjrkãfpib khôzfthng hiệfewtu quảrdpd lạzetki phảrdpdn kímjcdch chímjcdnh mìpawpnh, cùesvyng vớzpjyi mùesvyi tanh tưliyydltii khôzfthng biếejuot đvjrkóecvhfachpawp, Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy khôzfthng dámlkqm khinh thịzetk vộdlyvi vàfachng thi triểhabwn Tu La Bộdlyvliyyzpjyt ra ngoàfachi năwtomm trưliyyaotvng.

Nhưliyyng chímjcdnh gãfpib quámlkqi nhâzfthn cũsptbng ngãfpib ngửzetka xuốsieqng.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy quyếejuot tâzfthm xem đvjrksieqi phưliyyơbdgung làfach thứecvh ma quámlkqi gìpawp, liềohlyn nhảrdpdy tớzpjyi, song chưliyydlting lạzetki đvjrkámlkqnh xuốsieqng.

Quámlkqi nhâzfthn lãfpibnh trọdebhn hai chưliyydlting vớzpjyi uy lựjcfrc ngàfachn câzfthn, nhưliyyng chẳdebhng nhữhsnmng khôzfthng chếejuot màfachwfjan bậsptbt ngưliyyfpibi đvjrkecvhng lêkjygn, vung trảrdpdo chộdlyvp tớzpjyi yếejuot hầtpaeu Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy.

Chàfachng vẫjcfrn chưliyya chịzetku thôzfthi, xuấqrrlt thủahgw thầtpaen tốsieqc, đvjrkámlkqnh ra mộdlyvt lúxlmyc támlkqm chưliyydlting.

Quámlkqi nhâzfthn trôzfthng giốsieqng nhưliyyliyyơbdgung thi nhưliyy tỏdlti ra rấqrrlt linh hoạzetkt, hai đvjrktpaeu gốsieqi vẫjcfrn thẳdebhng đvjrkfpib nhưliyyng lưliyyzpjyt đvjrki nhưliyy gióecvh, trámlkqnh khỏdltii támlkqm đvjrkzetko chưliyydlting phong.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy kinh dịzetk nghĩpups thầtpaem :

- Quámlkqi vậsptbt nàfachy thâzfthn phámlkqp thậsptbt tinh diệfewtu, chỉpmtw e khôzfthng cóecvh loạzetki khinh côzfthng nàfacho trong võoklpzfthm linh hoạzetkt hơbdgun!


Nghĩpups đvjrkoạzetkn lạzetki thi xuấqrrlt ba chiêkjygu Cựjcfr Ma Hámlkqm Sơbdgun, Ma Ảzfthnh Trùesvyng Trùesvyng, vàfachkjygu Ma Loạzetkn Vũsptb vớzpjyi hơbdgun ba chụhgpfc biếejuon hoámlkq.

Lầtpaen nàfachy thìpawp quámlkqi vậsptbt bịzetk đvjrkámlkqnh trúxlmyng nhưliyyng lạzetki khôzfthng bịzetk tổjztvn thưliyyơbdgung chúxlmyt nàfacho, vẫjcfrn bổjztv tớzpjyi vung trảrdpdo chộdlyvp sang yếejuot hầtpaeu đvjrksieqi phưliyyơbdgung.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy lùesvyi lạzetki, thi xuấqrrlt mộdlyvt chiêkjygu Mãfpibn Thiêkjygn Phi Ma làfach chiêkjygu uy mãfpibnh nhấqrrlt trong Thiêkjygn Ma thậsptbp nhịzetk thứecvhc vớzpjyi mưliyyfpibi hai thàfachnh côzfthng lựjcfrc phảrdpdn kímjcdch.

- Bìpawpnh!

Quámlkqi nhâzfthn bịzetk trúxlmyng chưliyydlting bắkjygn đvjrki xa tớzpjyi hai trưliyyaotvng đvjrksptbp vàfacho mộdlyvt gốsieqc câzfthy bậsptbt ngưliyyaotvc trởdlti lạzetki, hai mắkjygt đvjrkãfpib tắkjygt hếejuot thầtpaen quang, tấqrrlt đvjrkãfpib bịzetk thưliyyơbdgung rấqrrlt nặzbxyng hoặzbxyc chếejuot rồgxtri cũsptbng nêkjygn.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkzetknh bỏdlti đvjrki, chợaotvt thấqrrly quámlkqi nhâzfthn lăwtomn đvjrki mộdlyvt vòwfjang rồgxtri khôzfthng biếejuot bằmjcdng cámlkqch nàfacho đvjrkecvhng lêkjygn đvjrkưliyyaotvc lao vúxlmyt vàfacho rừohlyng.

Chàfachng nghĩpups nhanh :

- Quámlkqi vậsptbt nàfachy rấqrrlt đvjrkámlkqng sợaotv, khôzfthng thểhabw đvjrkhabw cho nóecvh chạzetky thoámlkqt làfachm hạzetki chúxlmyng sinh đvjrkưliyyaotvc.

Nghĩpups đvjrkoạzetkn lao mìpawpnh đvjrkuổjztvi theo.

Quámlkqi vậsptbt đvjrkdlyvng támlkqc nhìpawpn thìpawp chậsptbm nhưliyyng kỳwemd thựjcfrc lạzetki lưliyyzpjyt đvjrki vớzpjyi tốsieqc đvjrkdlyv rấqrrlt nhanh.

Qua bốsieqn năwtomm khúxlmyc ngoặzbxyt, nóecvh ra khỏdltii khu rừohlyng hưliyyzpjyng sang mộdlyvt ngọdebhn núxlmyi đvjrkámlkq trơbdgu trọdebhi.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy nhấqrrlt đvjrkzetknh đvjrkuổjztvi theo chứecvh khôzfthng bỏdlti.

liyyzpjyi châzfthn ngọdebhn núxlmyi đvjrkámlkqecvh mộdlyvt đvjrkdlyvng khe. Quámlkqi vậsptbt cứecvh thếejuo nhảrdpdy ùesvym xuốsieqng khe, vẫjcfrn khôzfthng đvjrkjztvi hưliyyzpjyng lao thẳdebhng tớzpjyi vámlkqch đvjrkámlkq đvjrksieqi diệfewtn.


Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy ngạzetkc nhiêkjygn nghĩpups thầtpaem :

- Làfachm sao lạzetki thếejuo chứecvh? Nóecvh đvjrkzetknh lao mìpawpnh vàfacho vámlkqch đvjrkámlkq hay sao?

Chàfachng dừohlyng lạzetki bêkjygn nàfachy khe nhìpawpn xem, thấqrrly quámlkqi vậsptbt vừohlya chạzetky vừohlya kêkjygu lêkjygn nhữhsnmng tiếejuong khàfachn khàfachn, sau đvjrkóecvh chợaotvt nghe vámlkqch đvjrkámlkq vang lêkjygn mộdlyvt chuỗfpibi âzfthm thanh sôzfthi đvjrkdlyvng, mởdlti ra mộdlyvt đvjrkdlyvng khẩuiqpu.

Quámlkqi vậsptbt khôzfthng vàfacho ngay màfach dừohlyng lạzetki.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy chưliyya kịzetkp cóecvh phảrdpdn ứecvhng gìpawp thìpawp trong khẩuiqpu đvjrkdlyvng hiệfewtn ra mộdlyvt quámlkqi nhâzfthn mặzbxyc ámlkqo vảrdpdi gai, vóecvhc ngưliyyfpibi rấqrrlt cao lớzpjyn tưliyyzpjyng mạzetko hung dữhsnm.

Quámlkqi nhâzfthn vừohlya ra khỏdltii đvjrkdlyvng đvjrkãfpib quámlkqt lêkjygn :

- Hắkjygc Thi! Chủahgw nhâzfthn ra lệfewtnh cho ngưliyyơbdgui phảrdpdi lấqrrly cho đvjrkưliyyaotvc hai mưliyyơbdgui quảrdpd tim ngưliyyfpibi, sao trởdlti vềohly sớzpjym thếejuo? Muốsieqn đvjrkhabw chủahgw nhâzfthn lộdlyvt da ngưliyyơbdgui sao?

xlmyc đvjrkóecvh hắkjygn mớzpjyi nhậsptbn ra mấqrrly chỗfpibliyyơbdgung trêkjygn mìpawpnh quámlkqi vậsptbt bịzetk Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkámlkqnh gãfpiby, kinh dịzetk hỏdltii :

- Thếejuofacho? Ngưliyyơbdgui gặzbxyp nhâzfthn vậsptbt lợaotvi hạzetki thếejuofacho màfach bịzetk đvjrkámlkqnh thảrdpdm hạzetki nhưliyy thếejuo?

ecvhi xong thòwfja tay vàfacho trong chiếejuoc ámlkqo liệfewtm củahgwa Hắkjygc Thi lấqrrly ra mộdlyvt cámlkqi túxlmyi nhìpawpn vàfacho, chợaotvt vung tay támlkqt vàfacho mặzbxyt quámlkqi vậsptbt rímjcdt lêkjygn :

- Súxlmyc sinh! Hàfachng ngàfachy cho ngưliyyơbdgui uốsieqng mámlkqu ngưliyyfpibi chỉpmtw uổjztvng phímjcdfach thôzfthi! Đgpodi cảrdpd đvjrkêkjygm màfach chỉpmtw đvjrkem vềohly đvjrkưliyyaotvc cóecvhwtomm quảrdpd tim ngưliyyfpibi thìpawp đvjrkúxlmyng làfach đvjrkgxtr ăwtomn hạzetki! Rồgxtri xem chủahgw nhâzfthn cóecvh cho ngưliyyơbdgui vàfacho cốsieqi giãfpib thàfachnh thịzetkt băwtomm khôzfthng?

Hắkjygc Thi bịzetk mắkjygng chửzetki vẫjcfrn khôzfthng cóecvh phảrdpdn ứecvhng gìpawp.

Quámlkqi nhâzfthn cao lớzpjyn lạzetki quámlkqt to :

- Sao lạzetki đvjrkecvhng đvjrkfpib ra nhưliyy thếejuo? Nóecvhi đvjrki! Ai làfachm ngưliyyơbdgui ra nôzfthng nỗfpibi đvjrkóecvh?

Bấqrrly giờfpib Hắkjygc Thi mớzpjyi phámlkqt ra nhữhsnmng âzfthm thanh rin rímjcdt khôzfthng giốsieqng tiếejuong ngưliyyfpibi.

Quámlkqi nhâzfthn cao lớzpjyn nghe xong đvjrkưliyya mắkjygt nhìpawpn quanh nhưliyyng chẳdebhng thấqrrly ai cảrdpd, lạzetki nổjztvi giậsptbn quámlkqt :

- Cóecvh thấqrrly ai đvjrkâzfthu? Thậsptbt to gan! Ngưliyyơbdgui vốsieqn làfach mộdlyvt thâzfthy ma màfachsptbng biếejuot nóecvhi dốsieqi sao? Nàfacho! Đgpodi vàfacho gặzbxyp chủahgw nhâzfthn rồgxtri sẽjvod biếejuot!

Hắkjygn vừohlya nóecvhi xong thìpawp chợaotvt thấqrrly trưliyyzpjyc mặzbxyt lóecvhe lêkjygn rồgxtri xuấqrrlt hiệfewtn mộdlyvt bạzetkch y thưliyy sinh.

Đgpodóecvh chímjcdnh làfach Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy!

Vừohlya rồgxtri chàfachng néouldp mìpawpnh sau mộdlyvt tảrdpdng đvjrkámlkqkjygn kia suốsieqi, nghe biếejuot quámlkqi vậsptbt bịzetk ngưliyyfpibi thao túxlmyng, bắkjygt ra ngoàfachi giếejuot ngưliyyfpibi lấqrrly tim, trong lòwfjang cựjcfrc kỳwemd phẫjcfrn nộdlyv liềohlyn nhảrdpdy ra ngoàfachi.

Vừohlya thấqrrly chàfachng, Hắkjygc Thi lao tớzpjyi đvjrkzetknh xuấqrrlt thủahgw nhưliyyng Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkãfpib nghiếejuon răwtomng vung hữhsnmu chưliyydlting đvjrkámlkqnh ra.

Hắkjygc Thi xưliyyơbdgung cốsieqt đvjrkãfpib bịzetkfpiby, khôzfthng chịzetku nổjztvi mộdlyvt chưliyydlting, bịzetk bắkjygn xa tớzpjyi tậsptbn bêkjygn kia suốsieqi, đvjrksptbp vàfacho mộdlyvt tảrdpdng đvjrkámlkqmlkqt nhừohly.

Quámlkqi nhâzfthn cao lớzpjyn thấqrrly vậsptby mặzbxyt biếejuon sắkjygc.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy nhìpawpn hắkjygn nóecvhi :

- Khôzfthng ngờfpibecvh kẻrkjf bấqrrlt lưliyyơbdgung ẩuiqpn trốsieqn trong nàfachy, thao túxlmyng cưliyyơbdgung thi tàfachn hạzetki giang hồgxtr. Bâzfthy giờfpib ta đvjrkámlkqnh ngưliyyơbdgui trưliyyzpjyc rồgxtri sau đvjrkóecvh sẽjvodpawpm chủahgw nhâzfthn củahgwa ngưliyyơbdgui nóecvhi chuyệfewtn!

Quámlkqi nhâzfthn trấqrrln tĩpupsnh lạzetki, tứecvhc giậsptbn quámlkqt :

- Tiểhabwu tửzetk! Ngưliyyơbdgui ởdlti đvjrkâzfthu dámlkqm tớzpjyi đvjrkâzfthy gâzfthy sựjcfr, đvjrkámlkqnh chếejuot Hắkjygc Thi màfach chủahgw nhâzfthn ta tốsieqn bao nhiêkjygu côzfthng sứecvhc đvjrkàfacho tạzetko nêkjygn? Mau quỳwemd xuốsieqng nhậsptbn tộdlyvi màfach chịzetku chếejuot! Hôzfthm nay Thiêkjygn Khôzfthi Sứecvh ta sẽjvod bắkjygt ngưliyyơbdgui trảrdpd giámlkq đvjrkkjygt gấqrrlp trăwtomm lầtpaen!

Tuy nóecvhi thếejuo nhưliyyng chưliyya dámlkqm đvjrkdlyvng thủahgw.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy nhậsptbn ra đvjrksieqi phưliyyơbdgung đvjrkang hoang mang, cốsieqt la lêkjygn đvjrkhabw đvjrkámlkqnh đvjrkdlyvng cho đvjrkgxtrng bọdebhn liềohlyn vung chưliyydlting đvjrkámlkqnh ra.

Quámlkqi nhâzfthn tựjcfrliyyng làfach Thiêkjygn Khôzfthi Sứecvh khôzfthng kịzetkp đvjrkưliyya chưliyydlting lêkjygn đvjrkdkce, bịzetk chưliyydlting lựjcfrc đvjrkámlkqnh bậsptbt đvjrki xa ba trưliyyaotvng, rơbdgui tòwfjam xuốsieqng khe!

Chàfachng ngạzetkc nhiêkjygn nghĩpups thầtpaem :

- Cưliyyơbdgung thi võoklpzfthng rấqrrlt cao, đvjrkâzfthu ngờfpibkjygn tựjcfrliyyng làfach Thiêkjygn Khôzfthi Sứecvhfachy lạzetki tầtpaem thưliyyfpibng đvjrkếejuon thếejuo? Võoklpzfthng củahgwa hắkjygn chỉpmtw đvjrkámlkqng vàfacho hàfachng tam lưliyyu thôzfthi.

Khôzfthng cầtpaen bậsptbn tâzfthm đvjrkếejuon têkjygn nàfachy nữhsnma, chàfachng đvjrkưliyya mắkjygt nhìpawpn vàfacho đvjrkdlyvng khẩuiqpu.

Thạzetkch đvjrkdlyvng chỉpmtw rộdlyvng chừohlyng năwtomm sámlkqu thưliyyzpjyc, khúxlmyc khuỷfewtu gậsptbp ghềohlynh, bêkjygn trong lậsptbp loèmvzs ámlkqnh lâzfthn tinh vàfach toámlkqt ra quỷfewt khímjcd.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy vậsptbn côzfthng phòwfjang bịzetk rồgxtri thậsptbn trọdebhng tiếejuon vàfacho.

liyyaotvt qua ba khúxlmyc ngoặzbxyt, thạzetkch đvjrkdlyvng bịzetk chặzbxyn lạzetki bằmjcdng hai cámlkqnh cửzetka đvjrkámlkq.

Đgpodiềohlyu đvjrkámlkqng sợaotvfach trêkjygn hai cámlkqnh cửzetka treo bốsieqn cámlkqi đvjrktpaeu lâzfthu rủahgwecvhc dàfachi, hámlkq miệfewtng trợaotvn mắkjygt rấqrrlt gớzpjym ghiếejuoc.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy khôzfthng khỏdltii lạzetknh xưliyyơbdgung sốsieqng, mộdlyvt lúxlmyc sau mớzpjyi trấqrrln tĩpupsnh lạzetki, tiếejuon đvjrkếejuon gầtpaen nhìpawpn kỹyfuc, thấqrrly bốsieqn đvjrktpaeu lâzfthu kia vừohlya đvjrkưliyyaotvc treo lêkjygn chưliyya lâzfthu vìpawp vẫjcfrn còwfjan dímjcdnh mámlkqu bêkjyg bếejuot.

Trêkjygn thạzetkch môzfthn viếejuot bốsieqn chữhsnmfachu đvjrkdlti nhưliyymlkqu :

Ai Vàfacho Tấqrrlt Chếejuot!

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy hừohly mộdlyvt tiếejuong vậsptbn thầtpaen côzfthng vàfacho hữhsnmu chưliyydlting đvjrkámlkqnh thẳdebhng vàfacho thạzetkch môzfthn.

rbrem mộdlyvt tiếejuong, cámlkqnh cửzetka đvjrkámlkq bậsptbt mởdltifacho bêkjygn trong đvjrkhabw lộdlyv gian thạzetkch thấqrrlt khámlkq rộdlyvng.

Mớzpjyi nhìpawpn vàfacho, Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy căwtomm hậsptbn đvjrkếejuon nỗfpibi tưliyydlting chừohlyng nhưliyymlkqu trong ngưliyyfpibi sôzfthi lêkjygn.

Trong thạzetkch thấqrrlt la liệfewtt tửzetk thi, cóecvh ngưliyyfpibi bịzetk treo lủahgwng lẳdebhng, cóecvh ngưliyyfpibi bịzetk binh khímjcd đvjrkâzfthm thủahgwng ngựjcfrc, cóecvh ngưliyyfpibi bịzetkecvhp cổjztvmvzsliyydkcei ra, trong đvjrkóecvhecvh thi thểhabwmlkqu từohly vếejuot thưliyyơbdgung vẫjcfrn còwfjan chảrdpdy.

liyyzpjyi đvjrkqrrlt, giòwfjai bọdebhwfja nhung nhúxlmyc, mùesvyi hôzfthi thốsieqi bốsieqc ra khôzfthng sao chịzetku nổjztvi.

Cuốsieqi thạzetkch thấqrrlt, cóecvh mộdlyvt cámlkqnh cửzetka nhỏdlti, Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkzetknh xôzfthng vàfacho thìpawp chợaotvt thấqrrly cámlkqnh cửzetka mởdlti ra, từohly trong cửzetka hai nhâzfthn ảrdpdnh lao ra.

Thấqrrly hai ngưliyyfpibi kia, Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy bấqrrlt giámlkqc lùesvyi lạzetki hai bưliyyzpjyc.

Hai ngưliyyfpibi kia cũsptbng dừohlyng lạzetki bêkjygn ngoàfachi thạzetkch môzfthn.

Ngưliyyfpibi đvjrki trưliyyzpjyc mặzbxyt trắkjygng bệfewtch, giốsieqng nhưliyy ngưliyyfpibi chếejuot, còwfjan ngưliyyfpibi đvjrki sau cũsptbng làfach mộdlyvt bộdlyvliyyơbdgung thi nhưliyyng cao lớzpjyn hơbdgun Hắkjygc Thi nhiềohlyu.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy tựjcfr nhủahgw :

- Khôzfthng biếejuot ởdlti đvjrkâzfthy sao toàfachn thứecvh ngưliyyfpibi chẳdebhng giốsieqng ngưliyyfpibi, quỷfewt khôzfthng giốsieqng quỷfewt thếejuofachy?

Hắkjygc y nhâzfthn đvjrkecvhng trưliyyzpjyc chợaotvt lêkjygn tiếejuong :

- Tiểhabwu tửzetk! Ngưliyyơbdgui từohly đvjrkâzfthu tớzpjyi? Bấqrrlt cứecvh ai xôzfthng vàfacho đvjrkdlyvng phủahgwfachy đvjrkohlyu bịzetk mổjztv bụhgpfng lấqrrly tim rồgxtri biếejuon thàfachnh cưliyyơbdgung thi. Đgpodưliyyơbdgung nhiêkjygn ngưliyyơbdgui cũsptbng khôzfthng ngoạzetki lệfewt.

Vừohlya nóecvhi, từohly ngưliyyfpibi hắkjygn toámlkqt ra luồgxtrng âzfthm khímjcd lạzetknh ngắkjygt.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy vộdlyvi vậsptbn Lụhgpfc Di khímjcdzfthng hộdlyv thâzfthn xong rúxlmyt kiếejuom ra nóecvhi :

- Cámlkqc hạzetkecvhi thếejuofach đvjrkahgw. Đgpodsieqi vớzpjyi hạzetkng ma đvjrktpaeu ăwtomn thịzetkt ngưliyyfpibi mấqrrlt hếejuot nhâzfthn tímjcdnh nhưliyy ngưliyyơbdgui thìpawpecvhi nhiềohlyu vôzfth ímjcdch. Muốsieqn moi lấqrrly tim củahgwa ta cũsptbng đvjrkưliyyaotvc, nhưliyyng trưliyyzpjyc tiêkjygn phảrdpdi thắkjygng đvjrkưliyyaotvc thanh kiếejuom nàfachy.

Hắkjygc y nhâzfthn quay lạzetki cưliyyơbdgung thi nóecvhi :

- Xímjcdch Linh! Thịzetkt têkjygn tiểhabwu tửzetk kia đvjrki! Têkjygn nàfachy căwtomn cơbdgu rấqrrlt tốsieqt, sẽjvod trởdlti thàfachnh chấqrrlt liệfewtu lýsieqliyydlting cho chúxlmyng ta luyệfewtn thi. Đgpodgxtrng thờfpibi, mộdlyvt quảrdpd tim hắkjygn đvjrkámlkqng bằmjcdng mộdlyvt trăwtomm quảrdpd tim khámlkqc đvjrkqrrly.

xlmyc nàfachy Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkãfpib nổjztvi sámlkqt cơbdgu, quyếejuot vìpawp giang hồgxtrfach trừohly hạzetki khôzfthng chúxlmyt nhâzfthn nhưliyyaotvng, vừohlya nghe nóecvhi đvjrkãfpib xuấqrrlt kiếejuom tấqrrln côzfthng ngay.

liyyơbdgung thi Xímjcdch Linh nhưliyy mộdlyvt bóecvhng ma tớzpjyi chặzbxyn trưliyyzpjyc mặzbxyt chủahgw nhâzfthn, hứecvhng lấqrrly lưliyydkcei kiếejuom.

Từohly trưliyyzpjyc đvjrkếejuon nay cưliyyơbdgung thi khôzfthng sợaotv đvjrkao kiếejuom nhưliyyng khôzfthng ngờfpib Tu La kiếejuom lạzetki làfach thầtpaen vậsptbt.

mjcdch Linh vừohlya lao ra thìpawp vừohlya tầtpaem lưliyydkcei kiếejuom quéouldt ra, lậsptbp tứecvhc đvjrkecvht thàfachnh hai đvjrkoạzetkn đvjrkjztv sậsptbp xuốsieqng.

Hắkjygc y quámlkqi nhâzfthn rúxlmyng đvjrkdlyvng, lùesvyi lạzetki mộdlyvt bưliyyzpjyc, hấqrrlp hámlkqy mắkjygt nhìpawpn thanh Tu La kiếejuom trêkjygn tay Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy hoi :

- Tiểhabwu tửzetk! Thanh kiếejuom trêkjygn tay ngưliyyơbdgui gọdebhi làfachpawp?

Chàfachng bìpawpnh tĩpupsnh đvjrkámlkqp :

- Trảrdpdm Ma kiếejuom!

Hắkjygc y quámlkqi nhâzfthn lắkjygc đvjrktpaeu nóecvhi :

- Lãfpibo phu chưliyya nghe nóecvhi đvjrkếejuon...

- Ngưliyyơbdgui chỉpmtw cầtpaen biếejuot rằmjcdng đvjrkóecvhfach loạzetki kiếejuom giếejuot loàfachi yêkjygu nghiệfewtt cámlkqc ngưliyyơbdgui làfach đvjrkưliyyaotvc.

fpibo ma nổjztvi giậsptbn rímjcdt lêkjygn :

- Tiểhabwu tửzetk! Lãfpibo phu đvjrkãfpib đvjrkámlkqnh giámlkq lầtpaem ngưliyyơbdgui! Vừohlya rồgxtri ngưliyyơbdgui đvjrkãfpib thi triểhabwn mộdlyvt chiêkjygu trong Tu La Thấqrrlt Tuyệfewtt, chỉpmtwecvh Tu La kiếejuom mớzpjyi giếejuot đvjrkưliyyaotvc cưliyyơbdgung thi củahgwa ta. Vậsptby hãfpiby nóecvhi xem, ngưliyyơbdgui cóecvh quan hệfewt thếejuofacho vớzpjyi Đgpoddlyvc Thủahgw Ma Quâzfthn?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy bìpawpnh tĩpupsnh đvjrkámlkqp :

- Ma đvjrktpaeu! Trưliyyzpjyc khi chếejuot ngưliyyơbdgui hãfpiby nghe cho rõoklp đvjrkâzfthy! Tạzetki hạzetkfach Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy, còwfjan Đgpoddlyvc Thủahgw Ma Quâzfthn làfach âzfthn sưliyy thụhgpf nghệfewt.

Quámlkqi nhâzfthn lạzetki hỏdltii :

- Nhưliyy vậsptby làfach ngưliyyơbdgui đvjrkãfpib họdebhc thàfachnh tuyệfewtt nghệfewt trong Đgpodkjygu Long bảrdpdo lụhgpfc rồgxtri?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy cưliyyfpibi nhạzetkt nóecvhi :

- Thếejuo thìpawp sao? Lãfpibo quỷfewt ngưliyyơbdgui sợaotv rồgxtri chứecvhpawp?

Hắkjygc y quámlkqi nhâzfthn khôzfthng đvjrkámlkqp chỉpmtw hừohly mộdlyvt tiếejuong.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy quéouldt mắkjygt nhìpawpn sốsieq tửzetk thi nằmjcdm ngổjztvn ngang trong thạzetkch thấqrrlt nóecvhi :

- Khôzfthng cầtpaen nóecvhi nhiềohlyu vôzfth ímjcdch. Nhữhsnmng ngưliyyfpibi trong phòwfjang tấqrrlt đvjrkohlyu bịzetk ngưliyyơbdgui làfachm hạzetki. Bàfachn tay tộdlyvi ámlkqc đvjrkóecvhzfthm nay phảrdpdi chấqrrlm dứecvht.

Hắkjygc y quámlkqi nhâzfthn gằmjcdn giọdebhng :

- Thậsptbt làfach hạzetkng ngôzfthng cuốsieqng khôzfthng biếejuot sốsieqng chếejuot! Đgpodohlyng nóecvhi tiểhabwu tửzetk ngưliyyơbdgui màfach cho dùesvy Đgpoddlyvc Thủahgw Ma Quâzfthn Quan lãfpibo quámlkqi cóecvh đvjrkếejuon đvjrkâzfthy thìpawpsptbng đvjrkohlyng hòwfjang sốsieqng màfach ra khỏdltii Đgpoddlyvc Thi đvjrkdlyvng nàfachy. Lãfpibo phu đvjrkãfpib đvjrkzetknh giếejuot ngưliyyơbdgui từohlyzfthu. Nhưliyyng nếejuou ngưliyyơbdgui đvjrkhabw Đgpodkjygu Long bảrdpdo lụhgpfc vàfach Tu La kiếejuom lạzetki thìpawpfpibo phu sẽjvodfachnh cho ngưliyyơbdgui mộdlyvt sinh lộdlyv.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy cưliyyfpibi đvjrkámlkqp :

- Tốsieqt quámlkq! Tạzetki hạzetk rấqrrlt cảrdpdm kímjcdch trưliyyzpjyc âzfthn đvjrkiểhabwn củahgwa ngưliyyơbdgui!

Dứecvht lờfpibi vung tảrdpd chưliyydlting đvjrkámlkqnh ra.

Vớzpjyi hạzetkng ma đvjrktpaeu nàfachy, Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy khôzfthng chúxlmyt lưliyyu tìpawpnh, vừohlya xuấqrrlt thủahgw đvjrkãfpib thi triểhabwn Thiêkjygn Ma thậsptbp nhịzetk thứecvhc, phámlkqt liềohlyn ba chiêkjygu vàfacho cámlkqc huyệfewtt Đgpodan Đgpodiềohlyn, Duy Hộdlyvfachliyy Đgpodìpawpnh củahgwa đvjrksieqi phưliyyơbdgung.

Đgpoddlyvc Thi Ma thấqrrly kìpawpnh lựjcfrc quámlkq mạzetknh, lưliyyzpjyt sang tảrdpd trámlkqnh chưliyydlting đvjrkgxtrng thờfpibi thi triểhabwn Cửzetku Thi Hoàfachn Hồgxtrn côzfthng đvjrkámlkqnh trảrdpd lạzetki ba chưliyydlting.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy biếejuon chiêkjygu, trựjcfrc diệfewtn nghêkjygnh tiếejuop.

Song phưliyyơbdgung lậsptbp tứecvhc triểhabwn khai mộdlyvt cuộdlyvc kịzetkch chiếejuon.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy quyếejuot khôzfthng đvjrkhabwkjygn ma đvjrktpaeu nàfachy chạzetky thoámlkqt tiếejuop tụhgpfc tàfachn hạzetki võoklpzfthm nêkjygn bịzetkt chặzbxyt lốsieqi ra, tay chưliyydlting tay kiếejuom tấqrrln côzfthng nhưliyysptbfpibo.

Đgpoddlyvc Thi Ma võoklpzfthng cũsptbng rấqrrlt cao cưliyyfpibng, đvjrkzbxyc biệfewtt Cửzetku Thi Hoàfachn Hồgxtrn côzfthng củahgwa hắkjygn phámlkqt ra âzfthm khímjcd lạzetknh ngắkjygt làfachm Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy khôzfthng dámlkqm tiếejuop cậsptbn.

Đgpodqrrlu nhau bảrdpdy támlkqm mưliyyơbdgui chiêkjygu màfach vẫjcfrn khôzfthng làfachm gìpawp đvjrkưliyyaotvc lãfpibo ma, Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy bắkjygt đvjrktpaeu sốsieqt ruộdlyvt thi triểhabwn Tu La Bộdlyvliyyzpjyt tớzpjyi gầtpaen đvjrkzetkch nhâzfthn, tay chưliyydlting tay kiếejuom cùesvyng đvjrkámlkqnh ra ba chiêkjygu.

Đgpoddlyvt nhiêkjygn Đgpoddlyvc Thi Ma thu Cửzetku Thi Hoàfachn Hồgxtrn côzfthng, vung tay phámlkqt ra mộdlyvt chùesvym ámlkqm khímjcd...

Chỉpmtw thấqrrly hàfachng trăwtomm mũsptbi kim nhỏdlti li ti bay ra bao trùesvym cảrdpd khu vựjcfrc rộdlyvng lớzpjyn tớzpjyi hai trưliyyaotvng.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy hốsieqt hoảrdpdng nhảrdpdy lùesvyi lạzetki, hai ốsieqng tay ámlkqo phấqrrlt ra liêkjygn tụhgpfc đvjrkuiqpy lùesvyi ámlkqm khi, quy tụhgpf vềohly mộdlyvt chỗfpib.

Lợaotvi dụhgpfng đvjrksieqi phưliyyơbdgung lo đvjrksieqi phóecvh vớzpjyi ámlkqm khímjcd, Đgpoddlyvc Thi Ma lao tớzpjyi đvjrkámlkqnh ra hai chưliyydlting, đvjrkgxtrng thờfpibi bồgxtri thêkjygm bốsieqn cưliyyzpjyc.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy phảrdpdn ứecvhng rấqrrlt nhanh, thi triểhabwn Tu La Bộdlyv trámlkqnh sang tảrdpd rồgxtri bấqrrlt thầtpaen lưliyyzpjyt tớzpjyi, tảrdpd chưliyydlting hữhsnmu kiếejuom đvjrkámlkqnh trảrdpd lạzetki bốsieqn chiêkjygu.

Thâzfthn phámlkqp Đgpoddlyvc Thi Ma cũsptbng hếejuot sứecvhc mau lẹmiku, lưliyyzpjyt nhanh sang tảrdpd, vung trảrdpdo chộdlyvp tớzpjyi vai Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy.

Chàfachng kinh hãfpibi lùesvyi lạzetki, nghĩpups thầtpaem :

- Lôzfthi Phong Quỷfewt Trảrdpdo!

Đgpodgxtrng thờfpibi xuấqrrlt tảrdpd chưliyydlting vớzpjyi thậsptbp thàfachnh côzfthng lựjcfrc đvjrkámlkqnh lui đvjrkzetkch nhâzfthn, trầtpaem giọdebhng hỏdltii :

- Lãfpibo ma! Ngưliyyơbdgui làfach Tam Diệfewtn đvjrkzetko nhâzfthn Viêkjygn Hóecvha?

Đgpoddlyvc Thi Ma sữhsnmng ngưliyyfpibi ra chốsieqc lámlkqt rồgxtri cưliyyfpibi hắkjygc hắkjygc đvjrkámlkqp :

- Tiểhabwu tửzetk! Ngưliyyơbdgui quảrdpdfach nhâzfthn vậsptbt lợaotvi hạzetki. Khôzfthng sai, lãfpibo phu chímjcdnh làfach Viêkjygn Hóecvha.

Lửzetka hậsptbn bốsieqc cao ngàfachn trưliyyaotvng, Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy nghiếejuon răwtomng nóecvhi :

- Viêkjygn Hóecvha! Ngưliyyơbdgui khôzfthng thuộdlyvc sốsieq nhữhsnmng têkjygn bịzetk âzfthn sưliyy giếejuot chếejuot tạzetki chỗfpib, nhưliyyng ba chụhgpfc năwtomm qua bặzbxyt tímjcdch giang hồgxtr, nhữhsnmng tưliyydlting đvjrkãfpib chếejuot trong xóecvh xỉpmtwnh nàfacho đvjrkóecvh, khôzfthng ngờfpib tớzpjyi sốsieqng chui sốsieqng lủahgwi trong thạzetkch đvjrkdlyvng nàfachy trởdlti thàfachnh mộdlyvt têkjygn ma đvjrktpaeu nửzetka ngưliyyfpibi nửzetka quỷfewt tiếejuop tụhgpfc tàfachn hạzetki võoklpzfthm! Hôzfthzfth, đvjrki vẹmikut góecvht thiếejuot hàfachi tìpawpm muôzfthn nẻrkjfo, đvjrkếejuon nay gặzbxyp đvjrkưliyyaotvc chẳdebhng uổjztvng côzfthng! Viêkjygn Hóecvha! Nạzetkp mạzetkng đvjrki!

Dứecvht lờfpibi vung kiếejuom phámlkqt liềohlyn hai chiêkjygu trong tuyệfewtt họdebhc Tu La Thấqrrlt Tuyệfewtt.

Tam Diệfewtn đvjrkzetko nhâzfthn Viêkjygn Hóecvha thấqrrly thếejuo kiếejuom cựjcfrc kỳwemd hung hiểhabwm, biếejuot đvjrkâzfthy chímjcdnh làfachoklpzfthng cámlkqi thếejuosieq tảrdpdi trong Đgpodkjygu Long bảrdpdo lụhgpfc, tựjcfrliyyaotvng sứecvhc khôzfthng đvjrkahgw khảrdpdwtomng đvjrksieqi phóecvh liềohlyn nhảrdpdy vàfacho cuốsieqi đvjrkdlyvng tung ra mộdlyvt chùesvym ámlkqm khímjcd.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkàfachnh phảrdpdi lùesvyi lạzetki phámlkqt chưliyydlting đvjrksieqi phóecvh.

Viêkjygn Hóecvha thừohlya cơbdgu lao ra đvjrkdlyvng khẩuiqpu.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy hámlkq đvjrkhabw cừohlyu nhâzfthn trốsieqn thoámlkqt?

Chàfachng lậsptbp tứecvhc lao theo, Xímjcdch Long lăwtomng ứecvhng thủahgw phámlkqt ra.

mjcdch Long lăwtomng làfach binh khímjcd lừohlyng danh củahgwa Đgpoddlyvc Thủahgw Ma Quâzfthn năwtomm xưliyya, cóecvh thểhabw thu phámlkqt tùesvyy tâzfthm, ngay con chim đvjrkang bay trêkjygn trờfpibi cũsptbng khôzfthng trámlkqnh đvjrkưliyyaotvc, nóecvhi gìpawp đvjrkếejuon ngưliyyfpibi?

Viêkjygn Hóecvha vừohlya chạzetky đvjrkưliyyaotvc ba bưliyyzpjyc thìpawp bịzetkmjcdch Long lăwtomng cắkjygm vàfacho hậsptbu tâzfthm ngãfpib sấqrrlp xuốsieqng.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy thu Xímjcdch Long lăwtomng, lưliyyzpjyt tớzpjyi gầtpaen Viêkjygn Hóecvha, đvjrkang cúxlmyi xuốsieqng xem đvjrksieqi phưliyyơbdgung đvjrkãfpib chếejuot chưliyya thìpawp chợaotvt nghe sau lưliyyng cóecvh tiếejuong ngưliyyfpibi nóecvhi :

- Mẹmikuecvh! Sưliyy phụhgpfmlkqc ngưliyyơbdgui dùesvyng Ngũsptbliyyơbdgung Mêkjygliyyaotvc đvjrktpaeu đvjrkdlyvc ta đvjrkzetknh bắkjygt lãfpibo gia chếejuo thuốsieqc giúxlmyp hắkjygn. Nếejuou đvjrkzetki gia thoámlkqt ra khỏdltii thạzetkch đvjrkdlyvng nàfachy thìpawp việfewtc trưliyyzpjyc tiêkjygn phảrdpdi làfachm làfach đvjrkámlkqnh sậsptbp thạzetkch đvjrkdlyvng chôzfthn sốsieqng tấqrrlt cảrdpdmlkqc ngưliyyfpibi.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy nghĩpups thầtpaem :

- Chẳdebhng lẽjvod trong thạzetkch đvjrkdlyvng nàfachy cóecvh ngưliyyfpibi còwfjan sốsieqng?

Nghĩpups xong quay lạzetki, thấqrrly mộdlyvt lãfpibo nhâzfthn cao lớzpjyn chừohlyng năwtomm mưliyyơbdgui tuổjztvi, mặzbxyt đvjrktpaey râzfthu quai nóecvhn, tay bưliyyng chéouldn thuốsieqc, miệfewtng tiếejuop tụhgpfc chửzetki rủahgwa :

- Tiểhabwu bốsieqi! Ngưliyyơbdgui nếejuou đvjrkámlkqng mặzbxyt chímjcdnh nhâzfthn quâzfthn tửzetk thìpawpfpiby cúxlmyt cho nhanh, nếejuou khôzfthng đvjrkzetki gia sẽjvod chửzetki tổjztvzfthng bámlkqt đvjrkzetki nhàfach ngưliyyơbdgui lêkjygn đvjrkqrrly!

fpibo chưliyya nóecvhi xong chợaotvt thấqrrly Tam Diệfewtn đvjrkzetko nhâzfthn Viêkjygn Hóecvha nằmjcdm sấqrrlp giữhsnma thạzetkch đvjrkdlyvng, dámlkqng xem chừohlyng đvjrkãfpib chếejuot, liềohlyn hỏdltii :

- Tiểhabwu tửzetk! Sưliyy phụhgpf ngưliyyơbdgui sao thếejuo? Chẳdebhng lẽjvod trúxlmyng thửzetk hay sao?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy hừohly mộdlyvt tiếejuong nóecvhi :

- Ai làfachliyy phụhgpf ta?

fpibo nhâzfthn cao lớzpjyn nhưliyyzpjyng màfachy nhìpawpn chàfachng mộdlyvt lúxlmyc rồgxtri hỏdltii :

- Vậsptby ngưliyyơbdgui làfach ai? Từohly đvjrkâzfthu đvjrkếejuon? Vìpawp sao lọdebht vàfacho đvjrkâzfthy đvjrkưliyyaotvc?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy khôzfthng trảrdpd lờfpibi màfach hỏdltii lạzetki :

- Tạzetki hạzetkfach Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy, theo tímjcdch mộdlyvt quámlkqi vậsptbt tớzpjyi đvjrkâzfthy thìpawp phámlkqt hiệfewtn ra lãfpibo ma nàfachy...

fpibo nhâzfthn cao lớzpjyn nhìpawpn kỹyfuc chàfachng lầtpaen nữhsnma, thấqrrly trưliyyzpjyc mặzbxyt mìpawpnh làfach mộdlyvt thiếejuou niêkjygn mớzpjyi hăwtomm mốsieqt hăwtomm hai tuổjztvi, mắkjygt sao màfachy kiếejuom, khímjcd đvjrkdlyv phi phàfachm liềohlyn hỏdltii :

- Chẳdebhng lẽjvod ngưliyyơbdgui vừohlya đvjrkrdpd thưliyyơbdgung hắkjygn?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkámlkqp :

- Khôzfthng phảrdpdi đvjrkrdpd thưliyyơbdgung màfach hắkjygn đvjrkãfpib chếejuot!

fpibo nhâzfthn chợaotvt nóecvhi :

- Thiếejuou hiệfewtp cóecvh thểhabwpawpm trêkjygn ngưliyyfpibi lãfpibo ma xem cóecvhpawpnh giảrdpdi dưliyyaotvc khôzfthng?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy nghe ngữhsnm khímjcd củahgwa lãfpibo nhâzfthn, tin rằmjcdng khôzfthng phảrdpdi làfach thủahgw hạzetk củahgwa Tam Diệfewtn đvjrkzetko nhâzfthn Viêkjygn Hóecvha, đvjrkmlkqn đvjrkưliyyaotvc rằmjcdng lãfpibo bịzetkkjygn ma đvjrktpaeu khốsieqng chếejuo phụhgpfc vụhgpf cho mìpawpnh nêkjygn theo lờfpibi tìpawpm trong túxlmyi Viêkjygn Hóecvha lấqrrly ra hai bìpawpnh sàfachnh nhỏdlti đvjrkưliyya cho hámlkqn tửzetk.

Ngưliyyfpibi nàfachy vộdlyvi vàfachng vứecvht chéouldn thuốsieqc đvjrki, tiếejuop lấqrrly hai bìpawpnh thuốsieqc, xem qua rồgxtri néouldm đvjrki mộdlyvt bìpawpnh, dốsieqc bìpawpnh kia lấqrrly ra mộdlyvt viêkjygn thuốsieqc màfachu vàfachng nuốsieqt chửzetkng vàfacho miệfewtng.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy hỏdltii :

- Tiềohlyn bốsieqi bịzetkfpibo ma dùesvyng đvjrkdlyvc dưliyyaotvc ámlkqm hạzetki hay sao?

mlkqn tửzetk đvjrkámlkqp :

- Tạzetki hạzetk bịzetk hắkjygn bắkjygt đvjrkưliyyaotvc, lạzetki bắkjygt uốsieqng Támlkqn Côzfthng hoàfachn làfachm tiêkjygu támlkqn côzfthng lựjcfrc tạzetki hạzetk, bắkjygt phụhgpfc dịzetkch cho hắkjygn, dưliyyzpjyi sựjcfr giámlkqm sámlkqt củahgwa têkjygn Thiêkjygn Khôzfthi Sứecvh...

Y vậsptbn côzfthng kiểhabwm tra, thấqrrly côzfthng lựjcfrc bắkjygt đvjrktpaeu khôzfthi phụhgpfc lạzetki liềohlyn chắkjygp tay hưliyyzpjyng sang Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy nóecvhi :

- Huynh đvjrkfewtfach Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi. Hôzfthm nay đvjrkưliyyaotvc thiếejuou hiệfewtp dốsieqc đvjrkpmtwnh lựjcfrc cứecvhu thoámlkqt khỏdltii kiếejuop nạzetkn, trong lòwfjang cảrdpdm kímjcdch vôzfthesvyng! Đgpodzetki âzfthn đvjrkóecvh khôzfthng dámlkqm nóecvhi mộdlyvt chữhsnm tạzetk, xin ghi khắkjygc trong tim trọdebhn đvjrkfpibi.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy vộdlyvi ôzfthm quyềohlyn hoàfachn lễmaam đvjrkámlkqp :

- Xin tiềohlyn bốsieqi đvjrkohlyng khámlkqch sámlkqo! Têkjygn ma đvjrktpaeu nàfachy támlkqng tậsptbn lưliyyơbdgung tâzfthm, tàfachn hạzetki võoklpzfthm, tộdlyvi đvjrkámlkqng chếejuot. Huốsieqng chi hắkjygn còwfjan làfach cừohlyu nhâzfthn củahgwa tạzetki hạzetk, đvjrksieqi vớzpjyi tiềohlyn bốsieqi đvjrkâzfthu cóecvhzfthng trạzetkng gìpawp?

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi hỏdltii :

- Lãfpibo ma nàfachy vớzpjyi Bộdlyvc Dưliyyơbdgung thiếejuou hiệfewtp cóecvh cừohlyu hậsptbn gìpawp?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkámlkqp :

- Têkjygn nàfachy làfach Tam Diệfewtn đvjrkzetko nhâzfthn Viêkjygn Hóecvha, ba mưliyyơbdgui năwtomm trưliyyzpjyc cùesvyng vớzpjyi mộdlyvt bọdebhn bạzetki hoạzetki võoklpzfthm khámlkqc đvjrkếejuon Quỷfewt Sầtpaeu cốsieqc vâzfthy côzfthng âzfthn sưliyy...

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi kinh dịzetk hỏdltii :

- Chẳdebhng lẽjvod lệfewtnh sưliyyfach Đgpoddlyvc Thủahgw Ma Quâzfthn Quan lãfpibo tiềohlyn bốsieqi?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy gậsptbt đvjrktpaeu :

- Khôzfthng sai!

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi lộdlyv vẻrkjf mừohlyng rỡdkceecvhi :

- Thìpawp ra thiếejuou hiệfewtp vàfach truyềohlyn nhâzfthn củahgwa Quan lãfpibo bámlkq! Hơbdgun ba mưliyyơbdgui năwtomm trưliyyzpjyc, huynh đvjrkfewtecvh theo gia sưliyy đvjrkếejuon Quỷfewt Sầtpaeu cốsieqc bámlkqi yếejuot lãfpibo nhâzfthn gia. Trong tiềohlym thứecvhc, vịzetk quámlkqi kiệfewtt đvjrkóecvh tuy hơbdgui khắkjygc nghiệfewtt mộdlyvt chúxlmyt nhưliyyng rấqrrlt hàfacho sảrdpdng, hơbdgun hẳdebhn nhữhsnmng bậsptbc đvjrkecvhc cao vọdebhng trọdebhng, tựjcfrliyyng mìpawpnh làfach danh môzfthn chímjcdnh phámlkqi...

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy hỏdltii :

- Lệfewtnh sưliyyfach...

- Tiêkjygn sưliyyfach Mang Sơbdgun Đgpoddlyvc Hùesvyng Hạzetk Hầtpaeu Đgpodưliyyơbdgung.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy àfachkjygn mộdlyvt tiếejuong nóecvhi :

- Thìpawp ra Tốsieqng huynh làfach truyềohlyn nhâzfthn củahgwa Hạzetk Hầtpaeu tiềohlyn bốsieqi.

Tốsieqng Phi nóecvhi :

- Tiêkjygn sưliyy mấqrrlt đvjrkãfpibliyyfpibi mấqrrly năwtomm nay. Quan bámlkqmlkqecvh nhắkjygc tớzpjyi lãfpibo nhâzfthn gia hay sao?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy gậsptbt đvjrktpaeu :

- Cóecvh! Tiêkjygn sưliyy rấqrrlt ngưliyydkceng mộdlyv sựjcfrfacho sảrdpdng củahgwa Hạzetk Hầtpaeu tiềohlyn bốsieqi...

Tốsieqng Phi hỏdltii :

- Vậsptby lệfewtnh sưliyysptbng đvjrkãfpib...

- Gia sưliyy mớzpjyi tạzetk thếejuo đvjrktpaeu năwtomm nay.

Hai ngưliyyfpibi nóecvhi chuyệfewtn thêkjygm mộdlyvt lúxlmyc rồgxtri cùesvyng nhau rờfpibi khỏdltii Đgpoddlyvc Thi đvjrkdlyvng.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy hỏdltii biêkjygt Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi đvjrkgxtrng hàfachnh nêkjygn mờfpibi lêkjygn ngựjcfra mìpawpnh cùesvyng đvjrki.

Tốsieqng Phi vui vẻrkjf nhậsptbn lờfpibi.

Dọdebhc đvjrkưliyyfpibng, y chợaotvt nóecvhi :

- Lãfpibo ca mạzetko muộdlyvi gọdebhi ngưliyyơbdgui mộdlyvt tiếejuong Bộdlyvc Dưliyyơbdgung lãfpibo đvjrkfewt...

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy thấqrrly đvjrksieqi phưliyyơbdgung đvjrkãfpib ngoàfachi năwtomm mưliyyơbdgui tuổjztvi màfach gọdebhi mìpawpnh làfachfpibo đvjrkfewt, liềohlyn nóecvhi :

- Tiềohlyn bốsieqi, đvjrkiềohlyu nàfachy...

Tốsieqng Phi ngắkjygt lờfpibi :

- Ta hơbdgun ngưliyyơbdgui vàfachi ba chụhgpfc tuổjztvi, gọdebhi nhưliyy thếejuo thìpawp sao chứecvh? Hơbdgun nữhsnma lệfewtnh sưliyy vớzpjyi gia sưliyyfach bằmjcdng hữhsnmu, còwfjan xưliyyng hôzfth thếejuofacho khámlkqc đvjrkưliyyaotvc chứecvh?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy nghe đvjrksieqi phưliyyơbdgung nóecvhi thếejuo, nghĩpups rằmjcdng nghĩpupsa huynh Thiếejuot Dựjcfrc Kim Tinh Ngũsptbmlkqch Tu cũsptbng khôzfthng ímjcdt tuổjztvi hơbdgun lãfpibo nhâzfthn bộdlyvc trựjcfrc hàfacho sảrdpdng nàfachy nêkjygn khôzfthng phảrdpdi đvjrksieqi nữhsnma.

Tốsieqng Phi hỏdltii :

- Quan lãfpibo tiềohlyn bốsieqi đvjrkãfpib quy tiêkjygn, nhưliyy vậsptby Lãfpibnh Vâzfthn bang ắkjygt phảrdpdi do lãfpibo đvjrkfewt đvjrkrdpdm nhậsptbn?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy gậsptbt đvjrktpaeu :

- Vâzfthng!

Tốsieqng Phi chợaotvt thởdltifachi nóecvhi :

- Khôzfthng ngờfpib Tốsieqng Hồgxtr Tửzetkfachy từohlyng mộdlyvt thờfpibi lừohlyng danh suốsieqt vùesvyng Giang Bắkjygc màfach nay...

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy vộdlyvi ngắkjygt lờfpibi :

- Chẳdebhng lẽjvodfpibo ca làfach Tốsieqng Hồgxtr Tửzetkwtomm xưliyya...

Tốsieqng Phi cưliyyfpibi hỏdltii :

- Chắkjygc lãfpibo đvjrkfewtwtomn khoăwtomn vìpawp sao ngàfachy xưliyya huynh đvjrkfewt khôzfthng chịzetku làfachm Minh chủahgw lụhgpfc lâzfthm màfach lạzetki túxlmyc ẩuiqpn võoklpzfthm phảrdpdi khôzfthng?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkámlkqp :

- Chímjcdnh thếejuo! Tiểhabwu đvjrkfewtecvh nghe nóecvhi rằmjcdng lãfpibo ca từohlyng tranh chấqrrlp chứecvhc vịzetk Minh chủahgw lụhgpfc lâzfthm vớzpjyi Cửzetku Chỉpmtw Ma Côzfthng Tôzfthn Vôzfth Kỵrkjf. Tuy lúxlmyc ấqrrly lãfpibo ca chiếejuon thắkjygng, nhưliyyng đvjrkdlyvt nhiêkjygn lạzetki bỏdlti đvjrki mấqrrlt tímjcdch, khôzfthng hiểhabwu vìpawp sao lạzetki nhưliyy thếejuo?

Tốsieqng Phi gậsptbt đvjrktpaeu phẫjcfrn hậsptbn nóecvhi :

- Khôzfthng sai! Móecvhn nợaotv đvjrkóecvh sau nàfachy ra nhấqrrlt đvjrkzetknh sẽjvod đvjrkòwfjai lạzetki.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy hỏdltii :

- Nguyêkjygn do thếejuofacho, lãfpibo ca nóecvhi xem?

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi trầtpaem giọdebhng kểhabw :

- Trong trậsptbn đvjrkóecvh, huynh đvjrkfewt đvjrkqrrlu vớzpjyi Côzfthng Tôzfthn Vôzfth Kỵrkjf ngoàfachi năwtomm trăwtomm chiêkjygu mớzpjyi đvjrkrdpd thưliyyơbdgung đvjrkưliyyaotvc hắkjygn, nhưliyyng lạzetki bịzetkkjygn phảrdpdn bộdlyvi Thiêkjygn Lôzfthi Tẩuiqpu Mãfpibliyyaotvng thừohlya cơbdgu huynh đvjrkfewt sứecvhc cùesvyng lựjcfrc kiệfewtt dùesvyng Thiêkjygn Lôzfthi thầtpaen côzfthng đvjrkrdpd thưliyyơbdgung...

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy lạzetki hỏdltii :

- Vìpawp sao lạzetki bảrdpdo Thiêkjygn Lôzfthi Tẩuiqpu Mãfpibliyyaotvng làfachkjygn phảrdpdn bộdlyvi?

Tốsieqng Phi căwtomm tứecvhc nóecvhi :

- Lúxlmyc đvjrkóecvhfpibliyyaotvng làfach mộdlyvt têkjygn Đgpodàfach chủahgwliyyzpjyi trưliyyzpjyng ta, bịzetkzfthng Tôzfthn Vôzfth Kỵrkjf mua chuộdlyvc. Lãfpibo ca khôzfthng cảrdpdnh giámlkqc đvjrkhabw hắkjygn cùesvyng mộdlyvt sốsieqkjygn khámlkqc bộdlyvi phảrdpdn, liêkjygn kếejuot vớzpjyi Côzfthng Tôzfthn Vôzfth Kỵrkjf. Thừohlya lúxlmyc lãfpibo ca sứecvhc cùesvyng lựjcfrc kiệfewtt, têkjygn Mãfpib tặzbxyc cùesvyng mấqrrly têkjygn khámlkqc vâzfthy côzfthng. Giao chiếejuon chừohlyng mộdlyvt canh giờfpib, lãfpibo ca giếejuot đvjrkjcfrơbdguc mấqrrly têkjygn nhưliyyng bịzetk nhiềohlyu vếejuot thưliyyơbdgung, may màfach mấqrrly têkjygn thủahgw hạzetk liềohlyu chếejuot cứecvhu đvjrki...

fpibo dừohlyng lạzetki mộdlyvt lúxlmyc, lạzetki tiếejuop :

- Nhìpawpn đvjrkámlkqm thủahgw hạzetk trung thàfachnh khôzfthng còwfjan bao nhiêkjygu, lãfpibo ca đvjrkưliyya chúxlmyng ra Quan ngoạzetki trốsieqn trámlkqnh đvjrki mộdlyvt thờfpibi gian... Nàfacho ngờfpib đvjrki chuyếejuon đvjrkóecvh đvjrkếejuon mưliyyfpibi mấqrrly năwtomm sau mớzpjyi trởdlti lạzetki thìpawp thấqrrly giang hồgxtr bịzetk bọdebhn tặzbxyc nhâzfthn thao túxlmyng, đvjrki đvjrkâzfthu cũsptbng xảrdpdy ra nhữhsnmng vụhgpffachnh hung bạzetko ngưliyyaotvc, vôzfth thiêkjygn vôzfth phámlkqp, bằmjcdng hữhsnmu ngàfachy xưliyya támlkqn lạzetkc đvjrkâzfthu mấqrrlt cảrdpd chẳdebhng còwfjan lạzetki bao nhiêkjygu...

Tớzpjyi đvjrkóecvh thởdltifachi mộdlyvt tiếejuong.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy buôzfthng lờfpibi an ủahgwi :

- Lãfpibo ca chớzpjy vộdlyvi bi quan! Chỉpmtw cầtpaen tiểhabwu đvjrkfewtwfjan sốsieqng, nhấqrrlt đvjrkzetknh lãfpibo ca sẽjvod rửzetka đvjrkưliyyaotvc huyếejuot hảrdpdi thâzfthm cừohlyu!

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi nghe nóecvhi cảrdpd mừohlyng.

Y làfach ngưliyyfpibi bộdlyvc trựjcfrc, buồgxtrn vui hờfpibn giậsptbn đvjrkohlyu khôzfthng che giấqrrlu đvjrkưliyyaotvc, liềohlyn cấqrrlt giọdebhng oang oang nóecvhi :

- Rấqrrlt tốsieqt! Bộdlyvc Dưliyyơbdgung lãfpibo đvjrkfewt! Đgpodưliyyaotvc mộdlyvt nhâzfthn tàfachi nhưliyy ngưliyyơbdgui trợaotv lựjcfrc, lo gìpawp khôzfthng trịzetk đvjrkưliyyaotvc lãfpibo tặzbxyc đvjrkóecvh? Hôzfthzfth! Đgpodếejuon lúxlmyc đvjrkóecvhfpibo ca sẽjvod ra tay đvjrkzetki khai sámlkqt giớzpjyi mộdlyvt phen.

Tớzpjyi đvjrkóecvh sựjcfrc nhớzpjy ra mộdlyvt việfewtc, lạzetki tiếejuop :

- Lãfpibo đvjrkfewt! Vừohlya rồgxtri ta tham lam quámlkq, kểhabw chuyệfewtn mìpawpnh màfach quêkjygn hỏdltii trong thờfpibi gian vừohlya rồgxtri lãfpibo đvjrkfewt đvjrkãfpibfachm đvjrkưliyyaotvc nhữhsnmng sựjcfr việfewtc gìpawp? Tìpawpnh hìpawpnh Lãfpibnh Vâzfthn bang ra sao? Nhấqrrlt đvjrkzetknh vớzpjyi thâzfthn thủahgw củahgwa mìpawpnh, đvjrkếejuon cảrdpd Tam Diệfewtn đvjrkzetko nhâzfthn Viêkjygn Hóecvha vàfach bọdebhn cưliyyơbdgung thi còwfjan bịzetk tiêkjygu diệfewtt, nhấqrrlt đvjrkzetknh võoklpzfthm giang hồgxtr đvjrkãfpib khuynh đvjrkrdpdo lêkjygn rồgxtri.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy vốsieqn khôzfthng thímjcdch khoa trưliyyơbdgung nhưliyyng khôzfthng muốsieqn giấqrrlu diếejuom ngưliyyfpibi bằmjcdng hữhsnmu châzfthn tìpawpnh nàfachy nêkjygn kểhabwoklp mọdebhi chuyệfewtn, từohly khi mớzpjyi hạzetkbdgun tiêkjygu diệfewtt cừohlyu nhâzfthn đvjrktpaeu tiêkjygn làfachliyyu Sa kiếejuom khámlkqch Kim Nộdlyv Giang cho tớzpjyi nay, còwfjan bâzfthy giờfpib thìpawp đvjrkếejuon Tu Vũsptb đvjrkhabw trảrdpd gia cừohlyu...

Tốsieqng Phi nghe xong, gậsptbt đvjrktpaeu tỏdlti ra vôzfthesvyng cao hứecvhng :

- Hay quámlkq! Hay quámlkq! Khôzfthng ngờfpib nhiềohlyu nhâzfthn vậsptbt thàfachnh danh trong võoklpzfthm bịzetk bạzetki dưliyyzpjyi tay lãfpibo đvjrkfewt đvjrkếejuon thếejuo! Lãfpibo ca ta xưliyya nay rấqrrlt tựjcfr phụhgpf, hôzfthn nay thàfachnh thậsptbt nhậsptbn thua ngưliyyơbdgui mộdlyvt cámlkqi đvjrktpaeu.

Giữhsnma lúxlmyc ấqrrly, từohly phímjcda sau chợaotvt truyềohlyn lạzetki tiếejuong vóecvh ngựjcfra vàfach tiếejuong bámlkqnh xe lăwtomn lạzetko xạzetko trêkjygn đvjrkưliyyfpibng...

Chỉpmtwmlkqt sau đvjrkãfpib hiệfewtn rõoklp mộdlyvt chiếejuoc xe kiệfewtu song mãfpib rấqrrlt sang trong, ngoàfachi ra còwfjan cóecvhmlkqm kỵrkjfpupsesvyy hàfachnh.

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi ngoámlkqi lạzetki nhìpawpn. Vừohlya trôzfthng thấqrrly chiếejuoc xe, mặzbxyt liềohlyn biếejuon sắkjygc nóecvhi :

- Lãfpibo đvjrkfewt! Theo kýsieq hiệfewtu thìpawp ngưliyyfpibi đvjrki trêkjygn nàfachy làfach Minh chủahgw Lụhgpfc lâzfthm Giang Bắkjygc đvjrkqrrly!

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy chưliyya kịzetkp trảrdpd lờfpibi thìpawpmlkqm têkjygn kỵrkjfpups đvjrkãfpib phóecvhng tớzpjyi nhưliyy bay, têkjygn nàfacho têkjygn nấqrrly mặzbxyt mũsptbi hung ámlkqc, đvjrkámlkqnh mắkjygt nhìpawpn sang Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy vàfach Tốsieqng Phi mộdlyvt cámlkqch khiêkjygu khímjcdch đvjrktpaey ámlkqc ýsieq.

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi đvjrkzetknh giámlkqo huấqrrln thìpawp chợaotvt nghe Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy hừohly mộdlyvt tiếejuong, quay sang thấqrrly mộdlyvt vậsptbt màfachu lụhgpfc từohly chiếejuoc xe bắkjygn sang...

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkưliyya tay trảrdpdo chộdlyvp vàfacho hưliyy khôzfthng. Vậsptbt bay tớzpjyi lọdebht ngay vàfacho tay chàfachng.

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi khâzfthm phụhgpfc nóecvhi :

- Bảrdpdn lĩpupsnh Cámlkqch Khôzfthng Nhiếejuop Vậsptbt củahgwa lãfpibo đvjrkfewt thậsptbt siêkjygu phàfachm!

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy nhìpawpn xuốsieqng, thấqrrly vậsptbt màfachpawpnh vừohlya bắkjygt đvjrkưliyyaotvc làfach mộdlyvt chiếejuoc khăwtomn củahgwa nữhsnm nhâzfthn, trêkjygn khắkjygc hai chữhsnm Phưliyyơbdgung Uyểhabwn.

Chàfachng rúxlmyng đvjrkdlyvng nghĩpups thầtpaem :

- Thìpawp ra làfachzfthqrrly!

Vừohlya lúxlmyc đvjrkóecvh chiếejuoc xe kiệfewtu lưliyyzpjyt qua rấqrrlt nhanh.

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi ngạzetkc nhiêkjygn hỏdltii :

- Côzfth ta làfach ai?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy khôzfthng đvjrkámlkqp, nóecvhi nhanh :

- Lãfpibo ca! Mau đvjrkuổjztvi theo!

Dứecvht lờfpibi rờfpibi khỏdltii lưliyyng ngựjcfra tung mìpawpnh lưliyyzpjyt theo đvjrkfachn xa mãfpib.

Tốsieqng Phi còwfjan lạzetki mộdlyvt mìpawpnh mộdlyvt ngựjcfra, quấqrrlt ngựjcfra đvjrkuổjztvi theo màfach khôzfthng sao kịzetkp Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy phímjcda trưliyyzpjyc.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy thi triểhabwn tuyệfewtt đvjrkzetknh khinh côzfthng Ưdizvng Hồgxtri Cửzetku Chuyểhabwn, chỉpmtw ba cúxlmy chao mìpawpnh đvjrkãfpib đvjrkuổjztvi kịzetkp chiếejuoc xe.

Bốsieqn têkjygn kỵrkjfpups chạzetky sau xe quámlkqt vang, vung đvjrkao nhằmjcdm chàfachng chéouldm xuốsieqng.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy vung chưliyydlting đvjrkámlkqnh bậsptbt hai têkjygn khỏdltii lưliyyng ngụhgpfa, tung mìpawpnh nhảrdpdy lêkjygn nóecvhc xe.

kjygn xàfach ímjcdch hoảrdpdng sợaotv ghìpawpliyyơbdgung dừohlyng ngựjcfra lạzetki, miệfewtng la lêkjygn inh ỏdltii.

mlkqu têkjygn kỵrkjfpupszfthy lấqrrly chiếejuoc xe quámlkqt :

- Tiểhabwu tửzetk! Ngưliyyơbdgui làfach ai màfachmlkqm phạzetkm tớzpjyi xa giámlkq củahgwa Minh chủahgw lụhgpfc lâzfthm Giang Bắkjygc.

Vừohlya quámlkqt vừohlya vung đvjrkao chéouldm lia lịzetka.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy hừohly mộdlyvt tiếejuong đvjrkámlkqnh cảrdpdmlkqu têkjygn văwtomng đvjrki.

kjygn xàfach ímjcdch thấqrrly vậsptby nhảrdpdy khỏdltii xe chạzetky trốsieqn.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy giậsptbt tung cửzetka xe nhàfachy vàfacho, thấqrrly Lụhgpfc Y Nưliyyơbdgung Phưliyyơbdgung Uyểhabwn bịzetkmjcdch sắkjygt tróecvhi chặzbxyt vàfacho thùesvyng xe, kinh hãfpibi nóecvhi :

- Phưliyyơbdgung côzfthliyyơbdgung!

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi phi ngựjcfra đvjrkếejuon nóecvhi :

- Lãfpibo đvjrkfewt! Chuyệfewtn gìpawp thếejuo? Sao khôzfthng nóecvhi cho lãfpibo ca biếejuot?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy khôzfthng đvjrkámlkqp, mắkjygt khôzfthng rờfpibi lụhgpfc y thiếejuou nữhsnm bịzetkmjcdch vàfacho xe, thậsptbm chímjcd quêkjygn cảrdpd giảrdpdi thoámlkqt cho nàfachng.

Phưliyyơbdgung Uyểhabwn chỉpmtw kịzetkp kêkjygu lêkjygn hai tiếejuong :

- Duy ca!

Rồgxtri khóecvhc nấqrrlc lêkjygn.

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi đvjrkếejuon gầtpaen, nhìpawpn qua tìpawpnh cảrdpdnh trong xe, ngạzetkc nhiêkjygn nóecvhi :

- Lãfpibo đvjrkfewt! Sao đvjrkecvhng ngẩuiqpn ra nhưliyyliyyaotvng thếejuo? Thámlkqo xímjcdch cho côzfth ta chứecvh? Chuyệfewtn gìpawp sẽjvodecvhi sau.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy sựjcfrc tỉpmtwnh, lấqrrly kiếejuom chéouldm vàfacho sợaotvi xímjcdch.

Tu La kiếejuom chéouldm sắkjygt nhưliyyesvyn, chỉpmtw chớzpjyp mắkjygt sợaotvi xímjcdch sắkjygt tróecvhi châzfthn Phưliyyơbdgung Uyểhabwn đvjrkãfpib bịzetk chéouldm đvjrkecvht tung.

fachng vừohlya đvjrkưliyyaotvc giảrdpdi thoámlkqt đvjrkãfpib bổjztv ngay vàfacho lòwfjang Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy khóecvhc lêkjygn tấqrrlm tứecvhc.

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi khôzfthng hiểhabwu chuyệfewtn gìpawp, vừohlya đvjrkzetknh trámlkqnh đvjrki thìpawp Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkuiqpy nhẹmiku Phưliyyơbdgung Uyểhabwn ra quay lạzetki giớzpjyi thiệfewtu :

- Tốsieqng ca! Vịzetkfachy làfach Lụhgpfc Y Nưliyyơbdgung Phưliyyơbdgung Uyểhabwn, Phưliyyơbdgung côzfthliyyơbdgung làfach ngưliyyfpibi củahgwa Thiêkjygn Sơbdgun phámlkqi.

Lạzetki nhìpawpn sang Phưliyyơbdgung Uyểhabwn :

- Còwfjan vịzetkfachy làfach Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi Tốsieqng lãfpibo ca.

Tốsieqng Phi cưliyyfpibi hôzfthzfthecvhi :

- Côzfthliyyơbdgung xinh đvjrkmikup nhưliyy thếejuo, quảrdpdfach mộdlyvt đvjrkôzfthi giai nhâzfthn tàfachi tửzetk! Côzfthliyyơbdgung gặzbxyp đvjrkưliyyaotvc mộdlyvt ngưliyyfpibi nhưliyy Bộdlyvc Dưliyyơbdgung lãfpibo đvjrkfewt, nhưliyy thếejuofach phúxlmyc khímjcd khôzfthng nhỏdlti đvjrkâzfthu. Ngưliyyfpibi nhưliyy thếejuo, cóecvh thắkjygp đvjrkuốsieqc đvjrki tìpawpm khắkjygc giang hồgxtrsptbng khôzfthng gặzbxyp đvjrkưliyyaotvc...

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi làfach ngưliyyfpibi bộdlyvc trựjcfrc, thấqrrly gìpawpecvhi nấqrrly, khôzfthng nhữhsnmng làfachm cho Phưliyyơbdgung Uyểhabwn đvjrkdlti mặzbxyt tímjcda tai màfach cảrdpd Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy cũsptbng ngưliyyaotvng ngùesvyng chốsieqng chếejuo :

- Lãfpibo ca chớzpjy hiểhabwu lầtpaem! Phưliyyơbdgung côzfthliyyơbdgung đvjrksieqi vớzpjyi tạzetki hạzetk chỉpmtwfach... chỉpmtwfach...

Chỉpmtwfachpawp? Chàfachng khôzfthng sao nóecvhi đvjrkưliyyaotvc nêkjygn càfachng bốsieqi rốsieqi.

Phưliyyơbdgung Uyểhabwn cũsptbng nhảrdpdy xuốsieqng xe, chắkjygp tay hưliyyzpjyng sang Tốsieqng Phi nóecvhi :

- Tiểhabwu nữhsnm xin yếejuot kiếejuon Tốsieqng đvjrkzetki hiệfewtp! Hôzfthm nay đvjrkưliyyaotvc hai vịzetk cứecvhu thoámlkqt khỏdltii đvjrkzetki nạzetkn, đvjrkzetki âzfthn đvjrkóecvh xin ghi lòwfjang tạzetkc dạzetk!

Tốsieqng Phi vộdlyvi hoàfachn lễmaamecvhi :

- Côzfthliyyơbdgung đvjrkohlyng khámlkqch khímjcd! Đgpodãfpibfach ngưliyyfpibi quen củahgwa Bộdlyvc Dưliyyơbdgung lãfpibo đvjrkfewt, nhưliyy vậsptby chúxlmyng ta khôzfthng phảrdpdi làfach ngưliyyfpibi ngoàfachi. Cảrdpdmjcdnh mạzetkng củahgwa Tốsieqng Phi nàfachy cũsptbng đvjrkưliyyaotvc lãfpibo đvjrkfewt cứecvhu vềohly, nếejuou khôzfthng thìpawp đvjrkãfpib thàfachnh quỷfewtzfth hồgxtrn còwfjan đvjrkâzfthu màfach tớzpjyi cứecvhu côzfthliyyơbdgung nữhsnma?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy hỏdltii :

- Côzfthliyyơbdgung vìpawp sao màfach bịzetk nguờfpibi củahgwa lụhgpfc lâzfthm Giang Bắkjygc bắkjygt đvjrki? Chỉpmtw do mộdlyvt têkjygn sưliyy đvjrkiệfewtt củahgwa Thiêkjygn Lôzfthi Tẩuiqpu Mãfpibliyyaotvng bịzetkzfthliyyơbdgung chéouldm mấqrrlt mấqrrly ngóecvhn tay màfach chúxlmyng ra sứecvhc truy bắkjygt cho đvjrkưliyyaotvc hay sao?

Phưliyyơbdgung Uyểhabwn trầtpaem giọdebhng nóecvhi :

- Duy ca cóecvh biếejuot têkjygn đvjrkóecvhfach ai khôzfthng?

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkámlkqp :

- Tạzetki hạzetk chỉpmtw nghe nóecvhi làfachliyy đvjrkiệfewtt củahgwa Thiêkjygn Lôzfthi Tẩuiqpu...

Phưliyyơbdgung Uyểhabwn nóecvhi :

- Khôzfthng sai! Nhưliyyng hắkjygn lạzetki làfach đvjrkgxtr đvjrkfewt củahgwa Minh chủahgw lụhgpfc lâzfthm Giang Bắkjygc, Cửzetku Chỉpmtw Ma Côzfthng Tôzfthn Vôzfth Kỵrkjf...

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy àfach mộdlyvt tiếejuong.

Cảrdpd Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi cũsptbng chăwtomm chúxlmy lắkjygng nghe.

Phưliyyơbdgung Uyểhabwn nóecvhi tiếejuop :

- Têkjygn nàfachy danh hiệfewtu làfach Tiểhabwu Tu La, mộdlyvt lầtpaen tiểhabwu muộdlyvi thấqrrly hàfachnh hàfachnh hung bạzetko ngưliyyaotvc vôzfth thiêkjygn vôzfth phámlkqp đvjrkãfpib giámlkqo huấqrrln hắkjygn mộdlyvt trậsptbn, chặzbxyt đvjrkecvht hai ngóecvhn tay củahgwa hắkjygn đvjrkhabwwtomn đvjrke, khôzfthng ngờfpib hắkjygn vềohlymlkqch vớzpjyi sưliyy phụhgpffachliyy thúxlmyc khiếejuon cảrdpd lụhgpfc lâzfthm Giang Bắkjygc hưliyyng sưliyy đvjrkdlyvng chúxlmyng bámlkqo thùesvy nhưliyy thếejuo...

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy trao lạzetki chiếejuoc khăwtomn cho Phưliyyơbdgung Uyểhabwn nóecvhi :

- Côzfthliyyơbdgung! Bâzfthy giờfpib tai nạzetkn đvjrkãfpib qua, xin hãfpiby nhậsptbn lấqrrly. Nhưliyyng Côzfthng Tôzfthn Vôzfth Kỵrkjffachfpibliyyaotvng nhấqrrlt đvjrkzetknh sẽjvodwfjan cho ngưliyyfpibi tìpawpm côzfthliyyơbdgung gâzfthy sựjcfr, chúxlmyng ta sẽjvod nghĩpupsmlkqch đvjrksieqi phóecvh sau...

Phưliyyơbdgung Uyểhabwn nhậsptbn lấqrrly tấqrrlm khăwtomn nóecvhi :

- Bọdebhn nàfachy võoklpzfthng rấqrrlt cao, mộdlyvt mìpawpnh tiểhabwu muộdlyvi khôzfthng đvjrksieqi phóecvh nổjztvi, bịzetkmjcdch vàfacho xe. Chúxlmyng sợaotv muộdlyvi kêkjygu nêkjygn dùesvyng tấqrrlm khăwtomn nàfachy nhéouldt vàfacho miệfewtng. Khi ngựjcfra chạzetky ngang qua, muộdlyvi trôzfthng thấqrrly Duy ca nêkjygn mừohlyng rơbdgun, dùesvyng hếejuot sứecvhc nhổjztv chiếejuoc khăwtomn sang, may màfach Duy ca bắkjygt đvjrkưliyyaotvc...

Tốsieqng Phi tứecvhc giậsptbn quámlkqt :

- Hai têkjygn cẩuiqpu tặzbxyc đvjrkóecvh thậsptbt đvjrkámlkqng chếejuot! Khôzfthng chịzetku quảrdpdn giámlkqo đvjrkgxtr đvjrkfewt, bịzetk trừohlyng trịzetk nhưliyy thếejuofachwfjan quámlkq nhẹmiku lạzetki rắkjygp tâzfthm bámlkqo thùesvy...

Y nhìpawpn Phưliyyơbdgung Uyểhabwn, dịzetku giọdebhng :

- Phưliyyơbdgung côzfthliyyơbdgung! Hôzfthm nay mỗfpib đvjrkãfpib kếejuot giao vớzpjyi Bộdlyvc Dưliyyơbdgung lãfpibo đvjrkfewt, nhấqrrlt đvjrkzetknh sẽjvod khôzfthng bỏdlti qua cho hai têkjygn cẩuiqpu tặzbxyc Côzfthng Tôzfthn Vôzfth Kỵrkjffachfpibliyyaotvng đvjrkâzfthu.

Y quéouldt mắkjygt nhìpawpn quanh, nhưliyyng lúxlmyc đvjrkóecvh bọdebhn tặzbxyc nhâzfthn thừohlya cơbdgu họdebhecvhi chuyệfewtn đvjrkãfpib chuồgxtrn hếejuot vàfacho rừohlyng.

Tốsieqng Phi nóecvhi :

- Xem ra bọdebhn Côzfthng Tôzfthn Vôzfth Kỵrkjfwfjan chưliyya buôzfthng tha đvjrkâzfthu. Nếejuou côzfthliyyơbdgung khôzfthng cóecvh việfewtc gìpawp cấqrrlp bámlkqch thìpawpfpiby đvjrki vớzpjyi huynh đvjrkfewt chúxlmyng tôzfthi, sau đvjrkóecvh chúxlmyng ta hãfpiby tìpawpm Côzfthng Tôzfthn Vôzfth Kỵrkjffachfpibliyyaotvng hỏdltii tộdlyvi, côzfthliyyơbdgung thấqrrly thếejuofacho?

Phưliyyơbdgung Uyểhabwn đvjrkưliyyaotvc đvjrki cùesvyng ngưliyyfpibi tìpawpnh trong mộdlyvng, cóecvhsieqfacho từohly chốsieqi?

Liềohlyn gậsptbt đvjrktpaeu ngưliyyaotvng ngùesvyng đvjrkámlkqp :

- Tiểhabwu nữhsnm xin tuâzfthn lệfewtnh!

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy chọdebhn lấqrrly thêkjygm hai con tuấqrrln mãfpib, ba ngưliyyfpibi tiếejuop tụhgpfc lêkjygn đvjrkưliyyfpibng.

Nhưliyyng mớzpjyi đvjrki đvjrkưliyyaotvc mấqrrly dặzbxym, tớzpjyi mộdlyvt khu rừohlyng, chợaotvt thấqrrly cóecvh mộdlyvt bọdebhn hámlkqn tửzetk tớzpjyi gầtpaen ba chụhgpfc têkjygn, tay cầtpaem binh khímjcd đvjrkecvhng chặzbxyn đvjrkưliyyfpibng.

Mớzpjyi nhìpawpn qua cũsptbng biếejuot đvjrkóecvhfach bọdebhn lụhgpfc lâzfthm.

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi hừohly mộdlyvt tiếejuong nóecvhi :

- Khôzfthng biếejuot làfach bọdebhn côzfth hồgxtrn nàfacho nữhsnma đvjrkâzfthy?

ecvhi xong tếejuo ngựjcfra tiếejuon lêkjygn phímjcda trưliyyzpjyc.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy vàfach Phưliyyơbdgung Uyểhabwn bìpawpnh tĩpupsnh tiếejuon lêkjygn.

Mộdlyvt têkjygn trong bọdebhn lụhgpfc lâzfthm bưliyyzpjyc ra lưliyyzpjyt mắkjygt nhìpawpn ba ngưliyyfpibi rồgxtri cưliyyfpibi hắkjygc hắkjygc nóecvhi :

- Tưliyydlting rằmjcdng nhâzfthn vậsptbt ba đvjrktpaeu sámlkqu tay nàfacho màfachmlkqm chặzbxyn đvjrkưliyyfpibng cưliyyzpjyp ngưliyyfpibi, thìpawp ra...

Tốsieqng Phi chặzbxyng họdebhng :

- Ngưliyyơbdgui làfach ai?

kjygn lụhgpfc lâzfthm nhímjcdu màfachy nhìpawpn đvjrksieqi phưliyyơbdgung, quámlkqt lêkjygn :

- Ngưliyyơbdgui nghe cho rõoklp đvjrkhabwwfjan biếejuot màfach vềohlymlkqo vớzpjyi Diêkjygm Vưliyyơbdgung lãfpibo ngũsptb, bổjztvn nhâzfthn làfach Lam Ưdizvng Bốsieqc Thanh Nguyêkjygn!

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi đvjrkưliyya chưliyydlting lêkjygn đvjrkzetknh đvjrkámlkqnh thìpawp Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy giụhgpfc ngựjcfra lêkjygn hỏdltii :

- Cámlkqc ngưliyyơbdgui làfachzfthn hạzetkliyyzpjyi trưliyyzpjyng Côzfthng Tôzfthn Vôzfth Kỵrkjf?

Lam Ưdizvng Bốsieqc Thanh Nguyêkjygn tứecvhc giậsptbn quámlkqt :

- Tiểhabwu tửzetkzfth tri kia thậsptbt khôzfthng biếejuot sốsieqng chếejuot! Dámlkqm ăwtomn nóecvhi hỗfpibn hàfacho trưliyyzpjyc mặzbxyt bổjztvn Đgpodưliyyfpibng chủahgw...

Tớzpjyi đvjrkóecvh quay lạzetki bọdebhn thuộdlyvc hạzetk đvjrkecvhng sau lưliyyng quámlkqt :

- Hai vịzetk Đgpodàfach chủahgw đvjrkfewt lụhgpfc, đvjrkfewt thấqrrlt đvjrkàfach Hoàfachng Minh Hiềohlyn, Trầtpaen Thủahgw Đgpodzetko nghe lệfewtnh!

Hai têkjygn hámlkqn tửzetk từohly phímjcda sau tay cầtpaem đvjrkao nhảrdpdy ra cúxlmyi mìpawpnh đvjrkámlkqp :

- Ty chứecvhc cóecvh mặzbxyt!

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy nghĩpups thầtpaem :

- Trong sốsieqfachy cóecvh ímjcdt nhấqrrlt hai têkjygn Đgpodàfach chủahgw, mộdlyvt têkjygn Đgpodưliyyfpibng chủahgw, đvjrkohlyu làfach nhữhsnmng nhâzfthn vậsptbt cso thâzfthn phậsptbn khámlkq cao trong lụhgpfc lâzfthm Giang Bắkjygc. May màfach khôzfthng đvjrkhabw Phưliyyơbdgung côzfthliyyơbdgung đvjrki mộdlyvt mìpawpnh, nếejuou khôzfthng làfachm sao màfach đvjrksieqi phóecvh nổjztvi bọdebhn nàfachy?

Chàfachng đvjrkang nghĩpups thìpawp nghe Lam Ưdizvng Bốsieqc Thanh Nguyêkjygn vung tay ra lệfewtnh :

- Thịzetkt hai têkjygn tiểhabwu tửzetk kia đvjrki!

Hai têkjygn Đgpodàfach chủahgw đvjrkámlkqp :

- Ty chứecvhc tuâzfthn lệfewtnh!

Dứecvht lờfpibi nhìpawpn Tốsieqng Phi vàfach Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy quámlkqt to :

- Cuồgxtrng đvjrkgxtr nộdlyvp mạzetkng!

Lờfpibi chưliyya dứecvht đvjrkãfpibxlmya đvjrkao phi thâzfthn lao tớzpjyi.

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi hừohly mộdlyvt tiếejuong, phámlkqt ra hai chưliyydlting.

Chỉpmtw nghe vang lêkjygn hai tiếejuong bịzetkch bịzetkch khôzfth khan, hai têkjygn Đgpodàfach chủahgwxlmykjygn, bịzetk bắkjygn lêkjygn khôzfthng, miệfewtng phun mámlkqu thàfachnh vòwfjai, rơbdgui ngưliyyaotvc lạzetki sau hai trưliyyaotvng, giậsptbt lêkjygn mấqrrly cámlkqi rồgxtri nằmjcdm bấqrrlt đvjrkdlyvng.

Trong lúxlmyc đvjrkóecvh Tốsieqng Phi, Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy vàfach Phưliyyơbdgung Uyểhabwn vẫjcfrn tỏdlti ra hoàfachn toàfachn bìpawpnh thảrdpdn.

Lam Ưdizvng Bốsieqc Thanh Nguyêkjygn khôzfthng khỏdltii rúxlmyng đvjrkdlyvng nhìpawpn Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi nóecvhi :

- Khôzfthng ngờfpibmlkqc hạzetkecvh bảrdpdn lĩpupsnh phi phàfachm nhưliyy thếejuo! Xin cho biếejuot quýsieq danh, vìpawp sao lạzetki can thiệfewtp vàfacho côzfthng việfewtc củahgwa lụhgpfc lâzfthm Giang Bắkjygc?

Tốsieqng Phi đvjrkámlkqp :

- Ta chỉpmtwfach kẻrkjf trốsieqn chạzetky chẳdebhng ra gìpawp, nhưliyyng tiểhabwu tửzetk ngưliyyơbdgui khôzfthng xứecvhng hỏdltii tímjcdnh danh củahgwa ta đvjrkâzfthu!

Bốsieqc Thanh Nguyêkjygn cốsieqouldn giậsptbn nóecvhi :

- Đgpodưliyyaotvc! Bốsieqc mỗfpibfach Đgpodưliyyfpibng chủahgw Hồgxtrng Kỳwemd đvjrkưliyyfpibng dưliyyzpjyi trưliyyzpjyng Minh chủahgw lụhgpfc lâzfthm Giang Bắkjygc, hôzfthm nay sẽjvod thỉpmtwnh giámlkqo cao chiêkjygu củahgwa hạzetkng cuồgxtrng đvjrkgxtr ngưliyyơbdgui.

Dứecvht lờfpibi nhảrdpdy vàfacho côzfthng xuấqrrlt mộdlyvt lúxlmyc năwtomm chưliyydlting.

Tốsieqng Phi cưliyyfpibi nhạzetkt nóecvhi :

- Thứecvh ngưliyyơbdgui màfachsptbng xứecvhng!

Dứecvht lờfpibi lạzetki đvjrkámlkqnh ra hai chưliyydlting.

Bốsieqc Thanh Nguyêkjygnn bịzetk đvjrkámlkqnh bậsptbt lạzetki ba bốsieqn bưliyyzpjyc.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy cưliyyfpibi thầtpaem tựjcfr nhủahgw :

- Tốsieqng lãfpibo ca nộdlyvi lựjcfrc thậsptbt thâzfthm hậsptbu! Cứecvh mỗfpibi lầtpaen đvjrkámlkqnh ra hai chưliyydlting, chẳdebhng trámlkqch gìpawp gọdebhi làfach Song Liêkjygn Chưliyydlting.

Bốsieqc Thanh Nguyêkjygn hăwtomm hởdltizfthng vàfacho nhưliyyng chỉpmtw mớzpjyi mộdlyvt chiêkjygu đvjrkãfpib bịzetk đvjrkuiqpy lui, bừohlyng bừohlyng tứecvhc giậsptbn lạzetki lao vàfacho lầtpaen nữhsnma.

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi lạzetki đvjrkámlkqnh ra hai chưliyydlting, gọdebhi làfach Song Kìpawpnh Xuấqrrlt Hảrdpdi.

Hai cỗfpibpawpnh khímjcd đvjrkuiqpy mạzetknh ra, lầtpaen nàfachy còwfjan uy mãfpibnh hơbdgun lầtpaen trưliyyzpjyc rấqrrlt nhiềohlyu.

Khôzfthng ngờfpib lầtpaen nàfachy Bốsieqc Thanh Nguyêkjygn phámlkqt chỉpmtwfachliyy chiêkjygu, thấqrrly đvjrksieqi phưliyyơbdgung phámlkqt chưliyydlting vộdlyvi tung ngưliyyfpibi sang tảrdpd, tay trámlkqi phóecvhng ra mộdlyvt chùesvym ámlkqm khímjcd.

Tốsieqng Phi vừohlya phámlkqt chưliyydlting khôzfthng kịzetkp đvjrkohly phòwfjang, vộdlyvi vàfachng nhảrdpdy khỏdltii lưliyyng ngựjcfra, lùesvyi xa hai trưliyyaotvng.

Chímjcdnh lúxlmyc ấqrrly mộdlyvt nhâzfthn ảrdpdnh lao sang, mộdlyvt tay phấqrrlt lêkjygn chấqrrln lùesvyi tấqrrlt cảrdpd ámlkqm khímjcd củahgwa Bốsieqc Thanh Nguyêkjygn vừohlya phámlkqt ra, tay kia giámlkqng mộdlyvt chưliyydlting vàfacho ngựjcfrc hắkjygn.

Ngưliyyfpibi đvjrkóecvh chímjcdnh làfach Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy.

kjygn Hồgxtrng Kỳwemd Đgpodưliyyfpibng chủahgw bịzetk đvjrkámlkqnh bậsptbt lui hai trưliyyaotvng, miệfewtng mũsptbi đvjrkohlyu ộdlyvc mámlkqu, khôzfthng đvjrkecvhng vữhsnmng ngãfpib phệfewtt đvjrkímjcdt xuốsieqng đvjrkqrrlt.

Thấqrrly Đgpodưliyyfpibng chủahgw bịzetk đvjrkámlkqnh ngãfpib, hơbdgun hai chụhgpfc têkjygn hámlkqn tửzetk phímjcda sau hùesvyng hổjztv vung đvjrkao xôzfthng vàfacho, cậsptby thếejuo đvjrkôzfthng ngưliyyfpibi đvjrkámlkqnh bạzetki đvjrksieqi phưliyyơbdgung.

Trong sốsieqfachy còwfjan mộdlyvt têkjygn Phóecvh đvjrkưliyyfpibng chủahgwfach hai têkjygn Đgpodàfach chủahgw tin rằmjcdng vớzpjyi ngưliyyfpibi đvjrkôzfthng thếejuo mạzetknh, nhấqrrlt đvjrkzetknh sẽjvod trảrdpd đvjrkưliyyaotvc thùesvy cho Bốsieqc Thanh Nguyêkjygn vàfach bắkjygt lạzetki Phưliyyơbdgung Uyểhabwn.

kjygn Phóecvh đvjrkưliyyfpibng chủahgwfachliyyfpibi hai têkjygn xôzfthng tớzpjyi Tốsieqng Phi, còwfjan mộdlyvt têkjygn Đgpodàfach chủahgwesvyng bảrdpdy támlkqm têkjygn khámlkqc lao tớzpjyi Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy.

kjygn Đgpodàfach chủahgwwfjan lạzetki xôzfthng vềohly phímjcda Phưliyyơbdgung Uyểhabwn.

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi phámlkqt ra sámlkqu chưliyydlting.

Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy cũsptbng đvjrkámlkqnh ra bốsieqn năwtomm chưliyydlting liêkjygn hoàfachn.

Trong tiếejuong rúxlmy kinh hoàfachng, cảrdpd hai mưliyyơbdgui mấqrrly têkjygn lụhgpfc lâzfthm đvjrkohlyu bịzetk đvjrkámlkqnh bậsptbt lùesvyi, hơbdgun mưliyyfpibi têkjygn ngãfpib gụhgpfc xuốsieqng đvjrkqrrlt, cóecvh lẽjvod đvjrkãfpib chếejuot.

kjygn bổjztv tớzpjyi Phưliyyơbdgung Uyểhabwn bịzetk Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy đvjrkámlkqnh bay lêkjygn cao tớzpjyi ba trưliyyaotvng, mámlkqu phun đvjrktpaey trờfpibi, chưliyya rơbdgui xuốsieqng đvjrkqrrlt thìpawp hồgxtrn đvjrkãfpibpawpa khỏdltii xámlkqc.

kjygn Phóecvh đvjrkưliyyfpibng chủahgwfachkjygn Đgpodàfach chủahgwwfjan lạzetki đvjrkohlyu bịzetk thưliyyơbdgung.

Song Liêkjygn Chưliyydlting Tốsieqng Phi lêkjygn ngựjcfra, chỉpmtw Lam Ưdizvng Bốsieqc Thanh Nguyêkjygn nóecvhi :

- Tiểhabwu tửzetk! Ngưliyyơbdgui vềohlyecvhi vớzpjyi Cửzetku Chỉpmtw Ma Côzfthng Tôzfthn Vôzfth Kỵrkjf rằmjcdng sớzpjym muộdlyvn gìpawp ta cũsptbng đvjrkếejuon gặzbxyp hắkjygn đvjrkòwfjai lạzetki móecvhn nợaotvliyyfpibi mấqrrly năwtomm vềohly trưliyyzpjyc!

Lam Ưdizvng Bốsieqc Thanh Nguyêkjygn cốsieq sứecvhc đvjrkecvhng lêkjygn, nhìpawpn đvjrksieqi phưliyyơbdgung mộdlyvt lúxlmyc, rúxlmyng đvjrkdlyvng nghĩpups thầtpaem :

- Chẳdebhng lẽjvod ngưliyyfpibi nàfachy lạzetki làfach Tốsieqng Hồgxtr Tửzetk, mưliyyfpibi ba năwtomm trưliyyzpjyc từohlyng đvjrkámlkqnh bạzetki Côzfthng Tôzfthn minh chủahgw?

Liềohlyn hỏdltii :

- Chẳdebhng lẽjvodmlkqc hạzetkfach...

Tốsieqng Phi ngắkjygt lờfpibi :

- Câzfthm miệfewtng! Ngưliyyơbdgui chỉpmtw cầtpaen biếejuot thếejuofach đvjrkahgw! Khôzfthn hồgxtrn thìpawp tu tâzfthm tímjcdch đvjrkecvhc, cứecvh theo Côzfthng Tôzfthn Vôzfth Kỵrkjffachfpibliyyaotvng rồgxtri sẽjvod nhậsptbn đvjrkưliyyaotvc kếejuot cụhgpfc nhưliyy hắkjygn thôzfthi!

Bốsieqc Thanh Nguyêkjygn nhìpawpn Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy hỏdltii :

- Còwfjan cámlkqc hạzetkecvh thểhabw cho biếejuot...

- Tạzetki hạzetkfach Bộdlyvc Dưliyyơbdgung Duy.

kjygn Đgpodưliyyfpibng chủahgw nghe xong lạzetki ộdlyvc ra mộdlyvt bãfpibi mámlkqu, ngãfpib xuốsieqng ngấqrrlt đvjrki.

Phưliyyơbdgung Uyểhabwn nóecvhi :

- Đgpodzetki hiệfewtp, Duy ca! Trờfpibi đvjrkãfpib sắkjygp tốsieqi rồgxtri, chúxlmyng ta đvjrki thôzfthi.

Ba ngưliyyfpibi giụhgpfc ngựjcfra lêkjygn đvjrkưliyyfpibng bỏdlti mặzbxyc bọdebhn lụhgpfc lâzfthm ngơbdgu ngámlkqc nhìpawpn theo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.