Tử Dương

Chương 580 : � Chương cuối

    trước sau   
Dịvxgwch giảgzou: phuongkta1
Biêyfiqn: argetlam7420

Đrdidiềhhupn Vấtnskn Dưyfiqơrdidng ngạpmqsc nhiêyfiqn trốmdyv mắfpcht nhìfwwln Mạpmqsc Vấtnskn, "trưyfiqefvwng Tiêyfiqn, cáxcqji nàxdgay, cáxcqji nàxdgay..."

rdidưyfiqpmbfng đhxgdưyfiqpmbfng làxdga nam nhi màxdga ngay cảgzou ngưyfiqpmbfi đhxgdàxdgan bàxdgapmbfng khômpewng quảgzoun đhxgdưyfiqpmbfc, mặxzgyc kệwqopgzououtgy ýgdoixdgam bậfyrry, ứybvic hiếopfqp cha mẹtnsk hạpmqsi chếopfqt thêyfiq thiếopfqp, chíyfiqnh làxdga do córrsk hạpmqsng ngưyfiqpmbfi nhu nhưyfiqpmbfc nhưyfiq ngưyfiqơrdidi tồtjwmn tạpmqsi, mớsidyi khiếopfqn cho thiêyfiqn hạpmqsrrsk nhiềhhupu ngưyfiqpmbfi đhxgdàxdgan bàxdga chanh chua vàxdga đhxgdanh đhxgdáxcqj nhưyfiq thếopfq, ngưyfiqơrdidi tựrdid quay vềhhup đhxgdi, dọxmlyc đhxgdưyfiqpmbfng rèfgmcn luyệwqopn mộcamlt chúckgdt dũpmbfng khíyfiq, cứybving rắfpchn xưyfiqơrdidng cốmdyvt." Mạpmqsc Vấtnskn trầemnfm giọxmlyng nórrski ra.

"Trưyfiqefvwng Tiêyfiqn nghe ta giảgzoui thíyfiqch đhxgdãfjxa." Đrdidiềhhupn Vấtnskn Dưyfiqơrdidng xấtnsku hổfgmcckgdi đhxgdemnfu.

"Sai chíyfiqnh làxdga sai, còbmoin tìfwwlm kiếopfqm cáxcqji cớsidy giảgzoui vâvgviy cho chíyfiqnh mìfwwlnh, sai càxdgang thêyfiqm sai." Mạpmqsc Vấtnskn sắfpchc mặxzgyt càxdgang lạpmqsnh lẽfwwlo.

Đrdidiềhhupn Vấtnskn Dưyfiqơrdidng thấtnsky Mạpmqsc Vấtnskn tứybvic giậfyrrn, trêyfiqn tráxcqjn ngay đhxgdfgmc đhxgdemnfy mồtjwmmpewi, "Đrdidúckgdng, đhxgdúckgdng vậfyrry, trưyfiqefvwng Tiêyfiqn giáxcqjo huấtnskn rấtnskt đhxgdúckgdng, xin hỏbsusi trưyfiqefvwng Tiêyfiqn nơrdidi nàxdgay làxdgardidi nàxdgao."
"Biểezfxn Nam Hảgzoui, lêyfiqn đhxgdưyfiqpmbfng đhxgdi, trêyfiqn đhxgdưyfiqpmbfng khômpewng thểezfxyfiqkctfi ngựrdida ngồtjwmi xe." Mạpmqsc Vấtnskn cưyfiqkctfi mâvgviy bay lêyfiqn trờpmbfi.

Đrdidiềhhupn Vấtnskn Dưyfiqơrdidng kinh hoàxdgang quỳwqop xuốmdyvng, cung kíyfiqnh đhxgdáxcqjp lạpmqsi.

yfiqn tớsidyi khômpewng trung, Mạpmqsc Vấtnskn bay vềhhup phíyfiqa tâvgviy nam, khômpewng đhxgdưyfiqpmbfc uốmdyvng rưyfiqpmbfu củqbiva Khổfgmcng Tưyfiqsidyc Vưyfiqơrdidng rồtjwmi, trong lúckgdc rảgzounh rỗskcmi chỉefvwrrsk thểezfx tớsidyi Lĩskcmnh Nam dùoutgng miệwqopng xin rưyfiqpmbfu thịvxgwt.

skcmnh Nam làxdgardidi thâvgvim sơrdidn cùoutgng cốmdyvc, ngưyfiqpmbfi nghèfgmco đhxgdtnskt cằvyhwn cỗskcmi, núckgdi non hiểezfxm trởefvw, từbsusyfiqa chíyfiqnh làxdga chỗskcm đhxgdezfx triềhhupu đhxgdìfwwlnh lưyfiqu đhxgdàxdgay tộcamli thầemnfn, Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh trưyfiqsidyc kia đhxgdãfjxa từbsus chốmdyvi chứybvic quan nhỏbsusefvw Thiêyfiqn Đrdidìfwwlnh, lựrdida chọxmlyn xuốmdyvng trầemnfn đhxgdgzoum đhxgdưyfiqơrdidng chứybvic Sơrdidn thầemnfn Lĩskcmnh Nam, gãfjxa lựrdida chọxmlyn nhưyfiq vậfyrry, nguyêyfiqn nhâvgvin lớsidyn nhấtnskt chíyfiqnh làxdgaskcmnh Nam cáxcqjch Nam Hảgzoui rấtnskt gầemnfn, thuậfyrrn tiệwqopn cho gãfjxa gặxzgyp gỡkctf Ngao Nhu.

yfiqu Thiếopfqu Khanh tuy làxdgardidn thầemnfn nhưyfiqng lạpmqsi làxdga Thiêyfiqn Tiêyfiqn, córrsk thâvgvin xáxcqjc hiểezfxn nhiêyfiqn sẽfwwlrrsk chỗskcmefvw, muốmdyvn tìfwwlm đhxgdưyfiqpmbfc chỗskcmefvw củqbiva gãfjxapmbfng khômpewng hềhhup khórrsk, giờpmbf ngọxmly, Mạpmqsc Vấtnskn tìfwwlm đhxgdưyfiqpmbfc Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh.

ckgdc Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh làxdga ngưyfiqpmbfi thưyfiqpmbfng thíyfiqch làxdgam lớsidyn thíyfiqch cômpewng to, nhưyfiqng chỗskcmefvw sau khi thàxdganh Tiêyfiqn lạpmqsi cựrdidc kỳwqop đhxgdơrdidn sơrdid, chỉefvwrrsk bảgzouy gian phòbmoing trúckgdc phíyfiqa Bắfpchc dưyfiqsidyi châvgvin núckgdi, hưyfiqsidyng mặxzgyt trờpmbfi ấtnskm áxcqjp, chung quanh phòbmoing xáxcqjrrsk rừbsusng trúckgdc vưyfiqpmbfn rau, cũpmbfng córrskxdgai mẫtnsku ruộcamlng đhxgdtjwmng, lúckgdc Mạpmqsc Vấtnskn đhxgdi tớsidyi Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh đhxgdang cùoutgng Quỳwqopnh Dao gánh nưyfiqsidyc từbsus trong khe nưyfiqsidyc phíyfiqa tâvgviy tưyfiqsidyi rau.

"Thiếopfqu Khanh, Thiêyfiqn Khu châvgvin nhâvgvin tớsidyi." Quỳwqopnh Dao ngẩmthrng đhxgdemnfu nhìfwwln lêyfiqn trờpmbfi.

"Tớsidyi thìfwwl tớsidyi rồtjwmi, còbmoin muốmdyvn ta phảgzoui chạpmqsy ra tậfyrrn cửyfiqa chàxdgao đhxgdórrskn sao." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh gáxcqjnh thùoutgng gỗskcm đhxgdi vềhhup phíyfiqa vưyfiqpmbfn rau.

"Vẫtnskn còbmoin bụyfiqng dạpmqs hẹtnskp hòbmoii nhưyfiq vậfyrry." Mạpmqsc Vấtnskn cưyfiqpmbfi hạpmqs xuốmdyvng, Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh cùoutgng Dạpmqs Tiêyfiqu Diêyfiqu mặxzgyc dùoutgxdga Thiêyfiqn Tiêyfiqn, nhưyfiqng lạpmqsi nhậfyrrm chứybvic thổfgmc đhxgdvxgwa Sơrdidn thầemnfn, khômpewng thểezfxoutgy ýgdoi rờpmbfi khỏbsusi khu vựrdidc màxdgafwwlnh quảgzoun lýgdoi, nhữoutgng năpvicm nàxdgay hắfpchn khômpewng chủqbiv đhxgdcamlng thăpvicm viếopfqng, Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh hiểezfxn nhiêyfiqn khômpewng vui, chẳmdyvng qua từbsus chuyệwqopn nàxdgay cũpmbfng córrsk thểezfx nhìfwwln ra Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh vẫtnskn đhxgdang rấtnskt nhớsidy Mạpmqsc Vấtnskn đhxgdtnsky, nếopfqu khômpewng cũpmbfng sẽfwwl khômpewng bởefvwi vìfwwl hắfpchn khômpewng tớsidyi thăpvicm màxdga trong lòbmoing tứybvic giậfyrrn.

"Nhữoutgng năpvicm nàxdgay khômpewng córrsk tin tứybvic, ta còbmoin tưyfiqefvwng rằvyhwng ngưyfiqơrdidi gặxzgyp bấtnskt trắfpchc." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh đhxgdezfxxcqjnh xuốmdyvng, đhxgdi ra vưyfiqpmbfn rau gặxzgyp mặxzgyt Mạpmqsc Vấtnskn.

"Nórrski năpvicng lỗskcmfjxang nhưyfiq thếopfq, sao córrsk thểezfxxdga đhxgdpmqso lýgdoi đhxgdãfjxai kháxcqjch." Mạpmqsc Vấtnskn đhxgdưyfiqa tay chàxdgao hỏbsusi Quỳwqopnh Dao, nàxdgang mỉefvwm cưyfiqpmbfi đhxgdưyfiqa tay, đhxgdáxcqjp lễseie lạpmqsi.

"Vậfyrry tay khômpewng màxdga đhxgdếopfqn làxdga đhxgdpmqso lýgdoixdgam kháxcqjch đhxgdtnsky hửyfiq." Vẻcgbq mặxzgyt Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh vẫtnskn lạpmqsnh nhạpmqst nhưyfiq trưyfiqsidyc.

"Sao khômpewng thấtnsky Ngao Nhu ởefvw đhxgdâvgviy." Mạpmqsc Vấtnskn thấtnskp giọxmlyng hỏbsusi.
"Nàxdgang cũpmbfng khômpewng thưyfiqpmbfng lui tớsidyi." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh đhxgdưyfiqa tay chỉefvw vềhhup phíyfiqa phòbmoing trúckgdc, hai ngưyfiqpmbfi cấtnskt bưyfiqsidyc đhxgdi đhxgdếopfqn, trong lúckgdc đhxgdi đhxgdưyfiqpmbfng Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh lạpmqsi nórrski, "Quỳwqopnh Dao khômpewng thểezfxfjxai mãfjxai trưyfiqpmbfng thọxmly, Nhu nhi suy nghĩskcm rộcamlng lưyfiqpmbfng, córrskbmoing đhxgdpmbfi sau khi Quỳwqopnh Dao giáxcqj hạpmqsc sẽfwwl chuyểezfxn đhxgdếopfqn nơrdidi nàxdgay."

Mạpmqsc Vấtnskn nghe vậfyrry khẽfwwl gậfyrrt đhxgdemnfu, Ngao Nhu tuy làxdga Long Nữoutg Nam Hảgzoui, nhưyfiqng lạpmqsi khômpewng hềhhup đhxgdyfiqu ngoa cưyfiqpmbfng thếopfq, thựrdidc sựrdid đhxgdáxcqjng quýgdoi.

"Chuyệwqopn kia kếopfqt thúckgdc nhưyfiq thếopfqxdgao." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh hỏbsusi.

"Chuyệwqopn gìfwwl." Mạpmqsc Vấtnskn dừbsusng lạpmqsi trưyfiqsidyc phòbmoing đhxgdpmbfi Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh đhxgdi trưyfiqsidyc, Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh tiếopfqn lêyfiqn mởefvw cửyfiqa phòbmoing mờpmbfi Mạpmqsc Vấtnskn đhxgdi trưyfiqsidyc, Mạpmqsc Vấtnskn cấtnskt bưyfiqsidyc tiếopfqn vào phòng, chỉefvw thấtnsky trong phòbmoing bốmdyv tríyfiqmpewoutgng đhxgdơrdidn giảgzoun, khômpewng hềhhuprrsk vậfyrrt dụyfiqng dưyfiq thừbsusa, đhxgdơrdidn giảgzoun sạpmqsch sẽfwwl lạpmqsi thanh nhãfjxa.

"Hàxdgang năpvicm ta đhxgdhhupu phảgzoui lêyfiqn trờpmbfi báxcqjo cáxcqjo cômpewng táxcqjc đhxgdtnsky." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh nórrski ra, ngụyfiq ýgdoixdga tấtnskt cảgzouxdganh đhxgdcamlng củqbiva Mạpmqsc Vấtnskn từbsus Thiêyfiqn Đrdidìfwwlnh trưyfiqsidyc đhxgdâvgviy gãfjxa đhxgdhhupu biếopfqt rõfjxa.

Mạpmqsc Vấtnskn thởefvw mộcamlt hơrdidi thậfyrrt dàxdgai, lúckgdc nàxdgay mớsidyi mang chuyệwqopn trảgzoui qua trưyfiqsidyc kia cùoutgng vớsidyi việwqopc Tổfgmcyfiq ra mặxzgyt nórrski giảgzoun lưyfiqpmbfc cho Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh biếopfqt rõfjxa.

"Con gàxdgaxcqji kia thậfyrrt đhxgdáxcqjng giậfyrrn, vìfwwl sao ngưyfiqơrdidi khômpewng lấtnsky tíyfiqnh mạpmqsng củqbiva mụyfiq." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh tứybvic giậfyrrn bấtnskt bìfwwlnh.

"Giếopfqt mụyfiqpmbfng làxdga chuyệwqopn vômpew nghĩskcma, huốmdyvng hồtjwm mụyfiq đhxgdãfjxa thâvgvin bạpmqsi danh liệwqopt, ta khômpewng muốmdyvn làxdgam cửyfiq chỉefvw tiểezfxu nhâvgvin bỏbsus đhxgdáxcqj xuốmdyvng giếopfqng nhưyfiq vậfyrry." Mạpmqsc Vấtnskn lắfpchc đhxgdemnfu nórrski ra, Thảgzoui Y đhxgdpmqso cômpew thựrdidc sựrdid đhxgdáxcqjng hậfyrrn, nhưyfiqng dựrdida theo luậfyrrt pháxcqjp Thiêyfiqn Đrdidìfwwlnh, mụyfiq bịvxgw lộcamlt bỏbsus chứybvic vịvxgw, bịvxgw phạpmqst tựrdid suy nghĩskcm trăpvicm năpvicm, córrsk thểezfx coi làxdga đhxgdãfjxa nhậfyrrn trừbsusng phạpmqst, thứybvi gọxmlyi làxdga “Thiêyfiqn tửyfiq phạpmqsm pháxcqjp cũpmbfng xửyfiq nhưyfiq thứybvivgvin” chẳmdyvng qua chỉefvwxdgarrski miệwqopng, chưyfiqa córrsk triềhhupu đhxgdpmqsi nàxdgao thựrdidc sựrdid thựrdidc hiệwqopn.

yfiqu Thiếopfqu Khanh nghe vậfyrry chậfyrrm rãfjxai gậfyrrt đhxgdemnfu, "hàxdganh đhxgdcamlng nhưyfiq thếopfq khômpewng phùoutg hợpmbfp vớsidyi tíyfiqnh cáxcqjch củqbiva ngưyfiqơrdidi."

Mạpmqsc Vấtnskn cũpmbfng thuậfyrrn theo đhxgdórrsk gậfyrrt đhxgdemnfu, mọi thưyfiq́ đhxgdhhupu córrskmpewng bằvyhwng, khômpewng thểezfx nghiêyfiqm khắfpchc vớsidyi ngưyfiqpmbfi kháxcqjc lạpmqsi rộcamlng lưyfiqpmbfng vớsidyi mìfwwlnh, mấtnskt đhxgdi chừbsusng mựrdidc.

Trong lúckgdc hai ngưyfiqpmbfi nórrski chuyệwqopn, Quỳwqopnh Dao đhxgdưyfiqa nưyfiqsidyc tràxdga tớsidyi, "Trong nhàxdga khômpewng córrsk vậfyrrt gìfwwl đhxgdãfjxai kháxcqjch, lấtnsky láxcqj trúckgdc thay tràxdga, xin châvgvin nhâvgvin đhxgdbsusng tráxcqjch."

"Giảgzoui nhiệwqopt máxcqjt gan, rấtnskt tốmdyvt, rấtnskt tốmdyvt." Mạpmqsc Vấtnskn tiếopfqp nhậfyrrn chéxsegn tràxdga từbsus tay Quỳwqopnh Dao, ngưyfiqpmbfi đhxgdpmbfi thưyfiqpmbfng nórrski gầemnfn son thìfwwl đhxgdbsus gầemnfn mựrdidc thìfwwl đhxgden, Quỳwqopnh Dao vốmdyvn cựrdidc kỳwqop thômpew kệwqopch, nhưyfiqng sau khi đhxgdi theo Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh lạpmqsi bịvxgwfjxa tiêyfiqm nhiễseiem, cửyfiq chỉefvw ngômpewn ngữoutg đhxgdhhupu ngàxdgay càxdgang trởefvwyfiqn khéxsego léxsego.

"Nàxdgang kháxcqjch khíyfiq vớsidyi hắfpchn làxdgam gìfwwl, nhanh đhxgdi chuẩmthrn bịvxgwyfiqpmbfu vàxdga thứybvic ăpvicn, đhxgdúckgdng rồtjwmi, lúckgdc làxdgam cáxcqj đhxgdbsusng bỏbsus gừbsusng vàxdgao, hắfpchn khômpewng ăpvicn đhxgdưyfiqpmbfc gừbsusng." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh khoáxcqjt tay áxcqjo vớsidyi Quỳwqopnh Dao.
Mạpmqsc Vấtnskn nghe vậfyrry trong lòbmoing ấtnskm áxcqjp, trưyfiqsidyc kia quan hệwqop giữoutga hắfpchn vàxdgayfiqu Thiếopfqu Khanh cũpmbfng khômpewng tốmdyvt mấtnsky, sau khi hắfpchn giữoutg chứybvic hộcaml quốmdyvc châvgvin nhâvgvin nưyfiqsidyc Triệwqopu thìfwwlyfiqu Thiếopfqu Khanh đhxgdãfjxa từbsusng córrsk ýgdoi đhxgdtjwm áxcqjm sáxcqjt hăpvićn, nhưyfiqng sau khi trảgzoui qua rấtnskt nhiềhhupu chuyệwqopn, hai ngưyfiqpmbfi đhxgdã thàxdganh bạpmqsn chíyfiq cốmdyvt. Cáxcqji gọxmlyi làxdga bạpmqsn bèfgmcpmbfng khômpewng phảgzoui làxdga khômpewng córrskvgviu thuẫtnskn, màxdgaxdgaoutgrrskvgviu thuẫtnskn nhưyfiqng đhxgdếopfqn cuốmdyvi cùoutgng vẫtnskn làxdga bạpmqsn bèfgmc.

pqjsi." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh nórrski xong, thởefvw mộcamlt hơrdidi thậfyrrt dàxdgai.

Mạpmqsc Vấtnskn biếopfqt rõfjxafwwl sao Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh thởefvwxdgai, Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh biếopfqt rõfjxa hắfpchn khômpewng thích ăpvicn gừbsusng làxdgackgdc ngồtjwmi chung bàxdgan ăpvicn uốmdyvng ởefvwmpewyfiqpmbfng Sơrdidn, chắfpchc chắfpchn Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh đhxgdang nghĩskcm tớsidyi cáxcqjc lãfjxao sưyfiqoutgng mấtnsky vịvxgw đhxgdtjwmng mômpewn kháxcqjc ởefvwmpewyfiqpmbfng Sơrdidn. Ba vịvxgwfjxao sưyfiqmpewyfiqpmbfng Sơrdidn đhxgdãfjxa sớsidym giáxcqj hạpmqsc nhiềhhupu năpvicm, kếopfqt cụyfiqc củqbiva mấtnsky vịvxgw đhxgdtjwmng mômpewn cũpmbfng khômpewng giốmdyvng nhau.

Khômpewng bao lâvgviu thìfwwl đhxgdtjwm ăpvicn bưyfiqng tớsidyi, mặxzgyc dùoutg vẻcgbq ngoàxdgai củqbiva Quỳwqopnh Dao thômpew kệwqopch, nhưyfiqng khảgzoupvicng nấtnsku nưyfiqsidyng lạpmqsi rấtnskt kháxcqj, lúckgdc cômpewbmoin ởefvw Tháxcqji Ấxcqjt Sơrdidn từbsusng sốmdyvng mộcamlt mìfwwlnh, hiểezfxn nhiêyfiqn thàxdganh thạpmqso nấtnsku nưyfiqsidyng. Cáxcqjmpew hấtnskp hoa, măpvicng tháxcqji mảgzounh xàxdgao chay, thịvxgwt dêyfiq sấtnsky khômpew, khoai sọxmlyskcmnh Nam, tuy chấtnskt lưyfiqpmbfng bìfwwlnh thưyfiqpmbfng nhưyfiqng lạpmqsi nhiềhhupu mórrskn, lúckgdc hai ngưyfiqpmbfi cạpmqsn chéxsegn thìfwwl Quỳwqopnh Dao cũpmbfng khômpewng ngồtjwmi cùoutgng bàxdgan, màxdgaefvwyfiqn hầemnfu hạpmqsyfiqsidyc tràxdga, trưyfiqsidyc sau bậfyrrn rộcamln.

"Rưyfiqpmbfu tiêyfiqn nhâvgvin nàxdgay vốmdyvn làxdgapmbf đhxgdemnfy đhxgdtnsky, hai năpvicm trưyfiqsidyc Thiêyfiqn Tuếopfq đhxgdếopfqn đhxgdâvgviy chơrdidi, chúckgdng ta uốmdyvng hếopfqt nửyfiqa vòbmoi, giờpmbfbmoin lạpmqsi chừbsusng nàxdgay." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh chỉefvwxdgao vòbmoiyfiqpmbfu giốmdyvng nhưyfiqxcqji vạpmqsc nhỏbsus, nórrski vớsidyi Mạpmqsc Vấtnskn.

"Thiêyfiqn Tuếopfq đhxgdãfjxa từbsusng tớsidyi đhxgdâvgviy?" Mạpmqsc Vấtnskn cảgzoum thấtnsky ngoàxdgai ýgdoi muốmdyvn.

"Từbsusng tớsidyi, gãfjxarrsk thểezfx đhxgdãfjxa bịvxgw chúckgdng ta hạpmqsi khổfgmc rồtjwmi." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh rórrskt rưyfiqpmbfu cho Mạpmqsc Vấtnskn.

"Córrsk liêyfiqn quan gìfwwl đhxgdếopfqn chúckgdng ta." Mạpmqsc Vấtnskn khômpewng hiểezfxu hỏbsusi.

"Sômpewng Hoàxdgang Hàxdga chảgzouy vềhhup Đrdidômpewng Hảgzoui, thuộcamlc sựrdid cai quảgzoun củqbiva Long Tộcamlc Đrdidômpewng Hảgzoui, chúckgdng ta giúckgdp đhxgdkctf Nam Hảgzoui tranh giàxdganh cáxcqji Thầemnfn khíyfiq gọxmlyi mưyfiqa kia, Thiêyfiqn Tuếopfq tuy khômpewng xuấtnskt chiếopfqn, nhưyfiqng lạpmqsi làxdga đhxgdtjwmng mômpewn củqbiva ta, khórrsk tráxcqjnh khỏbsusi bịvxgw Đrdidômpewng Hảgzoui cùoutgng Thủqbivy tộcamlc Hoàxdgang Hàxdga ghi hậfyrrn xa láxcqjnh, cộcamlng vớsidyi thờpmbfi đhxgdiểezfxm tậfyrrn thếopfq chúckgdng ta khiếopfqn cho khu vựrdidc Bíyfiqch Thủqbivy Đrdidàxdgam mưyfiqa xuốmdyvng trưyfiqsidyc tiêyfiqn, dẫtnskn tớsidyi báxcqjch tíyfiqnh bốmdyvn phưyfiqơrdidng tiếopfqn đhxgdếopfqn, gâvgviy ra nàxdgao đhxgdcamlng rầemnfm rĩskcmtjwmn àxdgao làxdgam cho gãfjxa khômpewng thểezfxskcmnh tâvgvim, cuốmdyvi cùoutgng chỉefvwrrsk thểezfx rờpmbfi khỏbsusi chỗskcmefvwpmbf dờpmbfi đhxgdi nơrdidi kháxcqjc." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh nórrski ra.

"Gãfjxa chuyểezfxn đhxgdếopfqn nơrdidi nàxdgao." Mạpmqsc Vấtnskn cưyfiqpmbfi hỏbsusi.

"Trưyfiqsidyc kia từbsus quậfyrrn Cáxcqjn tìfwwlm đhxgdưyfiqpmbfc mộcamlt cáxcqji hồtjwm lớsidyn cưyfiq trúckgd, vềhhup sau lạpmqsi ngạpmqsi chỗskcm đhxgdórrsk thỉefvwnh thoảgzoung córrsk ngưyfiqpmbfi tiếopfqn đhxgdếopfqn chèfgmco thuyềhhupn du ngoạpmqsn bắfpcht cáxcqj, gãfjxafgmcn đhxgdi vềhhup phíyfiqa tâvgviy nam, cuốmdyvi cùoutgng tớsidyi nơrdidi nàxdgao ta cũpmbfng khômpewng thểezfx biếopfqt đhxgdưyfiqpmbfc, lầemnfn trưyfiqsidyc đhxgdếopfqn đhxgdâvgviy chíyfiqnh làxdga đhxgdang hưyfiqsidyng vềhhup phíyfiqa tâvgviy nàxdgay." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh nórrski xong, bưyfiqng chéxsegn cùoutgng uốmdyvng vớsidyi Mạpmqsc Vấtnskn.

"Khômpewng muốmdyvn pháxcqjt triểezfxn, chỉefvw mong an nhàxdgan." Mạpmqsc Vấtnskn lắfpchc đhxgdemnfu cưyfiqpmbfi nórrski.

"Y vốmdyvn chíyfiqnh làxdga loàxdgai máxcqju lạpmqsnh, thíyfiqch yêyfiqn tĩskcmnh lưyfiqpmbfi vậfyrrn đhxgdômpeẉng, mộcamlt con rùoutga thìfwwlrrsk thểezfxxdgam ra chuyệwqopn kinh thiêyfiqn đhxgdcamlng đhxgdvxgwa gìfwwl?" Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh lạpmqsi rórrskt rưyfiqpmbfu lầemnfn nữoutga.
Mạpmqsc Vấtnskn gậfyrrt đhxgdemnfu đhxgdtjwmng ýgdoi, mỗskcmi ngưyfiqpmbfi córrsk mộcamlt chíyfiqyfiqsidyng riêyfiqng, gặxzgyp đhxgdưyfiqpmbfc đhxgdiềhhupu gìfwwl, sẽfwwl trảgzoui qua chuyệwqopn gìfwwl, sẽfwwl đhxgdưyfiqpmbfc thứybvifwwl, sẽfwwl mấtnskt đhxgdi cáxcqji gìfwwl đhxgdhhupu làxdga do tíyfiqnh cáxcqjch quyếopfqt đhxgdvxgwnh, tíyfiqnh tìfwwlnh kháxcqjc nhau củqbiva ngưyfiqpmbfi đhxgdpmbfi quyếopfqt đhxgdvxgwnh vậfyrrn mệwqopnh củqbiva riêyfiqng họxmly.

"Nhữoutgng năpvicm nàxdgay ngưyfiqơrdidi đhxgdãfjxaxdgam nhữoutgng gìfwwl." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh hỏbsusi.

rdidi loanh quanh khắfpchp nơrdidi, tuyêyfiqn truyềhhupn giảgzoung giảgzoui pháxcqjp mômpewn tu hàxdganh nộcamli đhxgdan, chỉefvw đhxgdiểezfxm đhxgdtjwmng đhxgdpmqso tu hàxdganh Tam Muộcamli châvgvin hỏbsusa." Mạpmqsc Vấtnskn nórrski ra.

"Ngưyfiqơrdidi đhxgdãfjxa đhxgdpmqst đhxgdếopfqn cảgzounh giớsidyi đhxgdăpvicng phong tạpmqso cựrdidc, cầemnfn gìfwwl phảgzoui chuyêyfiqn cầemnfn nhưyfiq thếopfq." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh nhếopfqch miệwqopng.

"Ta muốmdyvn thỉefvwnh cầemnfu Thiêyfiqn Đrdidìfwwlnh thảgzou A Cửyfiqu vềhhup thếopfq gian, nếopfqu nhưyfiqmpewmpewng trong trờpmbfi đhxgdtnskt, thiếopfqu tìfwwlnh cảgzoum củqbiva muômpewn dâvgvin trăpvicm họ, sao córrsk thểezfx mởefvw miệwqopng xin đhxgdưyfiqpmbfc." Mạpmqsc Vấtnskn lắfpchc đhxgdemnfu nórrski ra, tu vi tinh thâvgvim sẽfwwl giúckgdp con ngưyfiqpmbfi tựrdid tin nhưyfiqng cũpmbfng khômpewng phảgzoui làxdgaxcqji cớsidy đhxgdezfx hoàxdganh hàxdganh ngang ngưyfiqpmbfc.

"Córrsk chúckgdt thờpmbfi gian ta thựrdidc lòbmoing bộcamli phụyfiqc ngưyfiqơrdidi, đhxgdfgmci lạpmqsi làxdga ta, chắfpchc chắfpchn sẽfwwl khômpewng mang tuyệwqopt kỹwrpvfwwlnh khổfgmcvgvim nghiêyfiqn cứybviu sáxcqjng tạpmqso cômpewng bốmdyv rộcamlng rãfjxai." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh tựrdidfwwlnh uốmdyvng mộcamlt ly, sau khi đhxgdxzgyt chéxsegn rưyfiqpmbfu xuốmdyvng lạpmqsi nórrski, "Ngưyfiqơrdidi chuẩmthrn bịvxgw khi nàxdgao lêyfiqn trờpmbfi."

"Ta đhxgdãfjxa đhxgdpmqst thàxdganh nhậfyrrn thứybvic vớsidyi Phậfyrrt giáxcqjo, cùoutgng sốmdyvng sórrskt cùoutgng tồtjwmn tạpmqsi, mặxzgyc dùoutg giáxcqjo líyfiq củqbiva bọxmlyn họxmly nhiềhhupu córrsk sai lầemnfm, nhưyfiqng vẫtnskn córrskxcqjc dụyfiqng rấtnskt lớsidyn trong việwqopc trấtnskn an dâvgvin tâvgvim, giảgzoum bớsidyt giếopfqt chórrskc. Quyềhhupn lựrdidc nắfpchm giữoutg trong tay rấtnskt íyfiqt ngưyfiqpmbfi, châvgvin tưyfiqsidyng cũpmbfng thếopfq, xe kéxsego táxcqjm ngựrdida vẫtnskn luômpewn córrsk bốmdyvn con ngựrdida phụyfiq, chỉefvw cầemnfn bốmdyvn con ngựrdida chíyfiqnh luômpewn luômpewn kéxsego thẳmdyvng, nhữoutgng con ngựrdida bêyfiqn ngoàxdgai sẽfwwl khômpewng thểezfxxsego xe đhxgdi lệwqopch." Mạpmqsc Vấtnskn nórrski ra.

yfiqu Thiếopfqu Khanh nghe vậfyrry chậfyrrm rãfjxai gậfyrrt đhxgdemnfu, gãfjxa đhxgdưyfiqơrdidng nhiêyfiqn biếopfqt rõfjxa bốmdyvn ngựrdida cùoutgng táxcqjm ngựrdida trong miệwqopng Mạpmqsc Vấtnskn áxcqjm chỉefvwxcqji gìfwwl.

"Pháxcqjp thuậfyrrt nộcamli đhxgdan cùoutgng Tam Muộcamli châvgvin hỏbsusa kia cũpmbfng đhxgdãfjxa đhxgdưyfiqpmbfc đhxgdtjwmng đhxgdpmqso nắfpchm rõfjxa, mặxzgyc dùoutgrrsk đhxgdưyfiqpmbfc diệwqopu pháxcqjp, nhưyfiqng córrsk thểezfx chứybving đhxgdpmqso phi thăpvicng hay khômpewng còbmoin phảgzoui nhìfwwln thiêyfiqn phúckgd bảgzoun thâvgvin cùoutgng vớsidyi việwqopc cầemnfn cùoutg, đhxgdãfjxarrsk đhxgdưyfiqpmbfc pháxcqjp mômpewn tu hàxdganh nộcamli đhxgdan, hiểezfxn nhiêyfiqn khômpewng ngưyfiqpmbfi nàxdgao tu hàxdganh ngoạpmqsi đhxgdan nữoutga, hàxdganh đhxgdcamlng lầemnfn nàxdgay chíyfiqnh làxdga tạpmqso phúckgdc cho ngàxdgan vạpmqsn di loạpmqsi trong thiêyfiqn đhxgdvxgwa." Mạpmqsc Vấtnskn lạpmqsi nórrski.

yfiqu Thiếopfqu Khanh mộcamlt lầemnfn nữoutga gậfyrrt đhxgdemnfu.

"Mộcamlt thờpmbfi gian nữoutga ta sẽfwwl đhxgdi Thiêyfiqn Đrdidìfwwlnh mộcamlt chuyếopfqn, thỉefvwnh cầemnfu Thiêyfiqn Đrdidìfwwlnh âvgvin chuẩmthrn." Mạpmqsc Vấtnskn nórrski ra, hắfpchn cũpmbfng khômpewng báxcqjo cho Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh biếopfqt chuyệwqopn nưyfiqsidyc Đrdidpmqsi đhxgdãfjxa bắfpcht đhxgdemnfu xuấtnskt binh thốmdyvng nhấtnskt phưyfiqơrdidng bắfpchc, bởefvwi vìfwwl Bồtjwm Kiêyfiqn dưyfiqsidyi sựrdid phụyfiqxcqj củqbiva Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh mớsidyi thàxdganh lậfyrrp ra nưyfiqsidyc Tầemnfn, nếopfqu Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh biếopfqt vậfyrrn mệwqopnh nưyfiqsidyc Tầemnfn khômpewng dàxdgai sẽfwwl khórrsk tráxcqjnh khỏbsusi tâvgvim tìfwwlnh sa súckgdt.

"Chúckgdc ngưyfiqơrdidi đhxgdpmqst đhxgdưyfiqpmbfc ưyfiqsidyc muốmdyvn." Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh nâvgving chéxsegn.

Mạpmqsc Vấtnskn bưyfiqng chéxsegn cùoutgng Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh đhxgdmdyvi ẩmthrm.
Sau buổfgmci cơrdidm trưyfiqa Mạpmqsc Vấtnskn đhxgdybving dậfyrry cáxcqjo từbsus, vợpmbf chồtjwmng Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh ra tậfyrrn cửyfiqa đhxgdưyfiqa tiễseien.

Sởefvwskcm Dạpmqs Tiêyfiqu Diêyfiqu lựrdida chọxmlyn vùoutgng Mạpmqsc Bắfpchc, so vớsidyi Lưyfiqu Thiếopfqu Khanh cũpmbfng khômpewng kháxcqjc lắfpchm, mộcamlt làxdgafwwl quảgzoun hạpmqst cưyfiqơrdidng vựrdidc rộcamlng rãfjxai, trong quáxcqj trìfwwlnh sinh hoạpmqst khômpewng cảgzoum thấtnsky chậfyrrt hẹtnskp, hai làxdgafwwl bọxmlyn họxmlyrrsk thểezfxefvw gầemnfn ngưyfiqpmbfi nhàxdga mộcamlt chúckgdt, Ngọxmlyc Linh Lung năpvicm đhxgdórrsk đhxgdãfjxa đhxgdpmbfi chờpmbfefvwmpew Nhai Sơrdidn ngay biêyfiqn giớsidyi Mạpmqsc Bắfpchc.

Mạpmqsc Bắfpchc nhiềhhupu cáxcqjt nhiềhhupu giórrsk, câvgviy cỏbsus íyfiqt hơrdidn nhiềhhupu so vớsidyi khu vựrdidc Trung thổfgmc, lúckgdc chạpmqsng vạpmqsng tốmdyvi Mạpmqsc Vấtnskn đhxgdi tớsidyi Vômpew Nhai Sơrdidn, quảgzou nhiêyfiqn mộcamlt nhàxdga Dạpmqs Tiêyfiqu Diêyfiqu đhxgdhhupu ẩmthrn cưyfiqefvw đhxgdâvgviy.

rrsk gốmdyvi nórrski chuyệwqopn, hiểezfxn nhiêyfiqn sẽfwwlrrski đhxgdếopfqn nhữoutgng chuyệwqopn màxdga hai bêyfiqn gặxzgyp phảgzoui trong nhữoutgng năpvicm nàxdgay, chợpmbft mộcamlt câvgviu nórrski bâvgving quơrdid củqbiva Dạpmqs Tiêyfiqu Diêyfiqu khiếopfqn cho Mạpmqsc Vấtnskn cảgzoum thấtnsky ngoàxdgai ýgdoi muốmdyvn.

"Ngưyfiqơrdidi chắfpchc chắfpchn nhìfwwln thấtnsky cômpewxcqji tórrskc đhxgdbsusefvw đhxgdpmqso tràxdgang củqbiva Sưyfiqmpewn chíyfiqnh làxdga con phưyfiqpmbfng hoàxdgang từbsusng bịvxgw cầemnfm tùoutgefvw đhxgdemnfm lầemnfy đhxgdgzouo hoang?" Mạpmqsc Vấtnskn hỏbsusi.

"Hẳmdyvn làxdgampew ta." Dạpmqs Tiêyfiqu Diêyfiqu nhẹtnsk gậfyrrt đhxgdemnfu, "lúckgdc hai ngưyfiqpmbfi chúckgdng ta tiếopfqn đhxgdếopfqn thìfwwl ngưyfiqpmbfi nàxdgay đhxgdang quỳwqopefvw phíyfiqa dưyfiqsidyi pháxcqjp tọxmlya, vệwqopt nưyfiqsidyc mắfpcht trêyfiqn mặxzgyt chưyfiqa khômpew, cũpmbfng khômpewng biếopfqt làxdga đhxgdếopfqn nghe giáxcqjo huấtnskn hay làxdga đhxgdếopfqn kêyfiqu khổfgmc."

"Ngưyfiqơrdidi cũpmbfng đhxgdãfjxa biếopfqt âvgvin oáxcqjn trưyfiqsidyc kia giữoutga nàxdgang vàxdga Thảgzoui Y đhxgdpmqso cômpewxdga." Mạpmqsc Vấtnskn đhxgdáxcqjp lạpmqsi, sởefvwskcm Thảgzoui Y đhxgdpmqso cômpew ra tay vớsidyi mẹtnsk con Tầemnfn Vâvgvin, nguyêyfiqn nhâvgvin rấtnskt lớsidyn chíyfiqnh làxdgampewxcqji tórrskc đhxgdbsus kia tiếopfqt lộcaml mộcamlt íyfiqt tíyfiqnh xấtnsku bấtnskt nhâvgvin củqbiva mụyfiq, màxdgampewxcqji tórrskc đhxgdỏ lạpmqsi chíyfiqnh làxdga ngưyfiqpmbfi đhxgdưyfiqpmbfc hắfpchn thảgzou ra khỏbsusi nơrdidi giam cầemnfm.

"Chúckgdng ta tớsidyi quáxcqj muộcamln, khômpewng nghe đhxgdưyfiqpmbfc đhxgdoạpmqsn hộcamli thoạpmqsi trưyfiqsidyc đhxgdórrsk." Dạpmqs Tiêyfiqu Diêyfiqu lắfpchc đhxgdemnfu nórrski ra.

"Sau đhxgdórrsk thìfwwl thếopfqxdgao." Mạpmqsc Vấtnskn truy vấtnskn.

"Chúckgdng ta tớsidyi, sưyfiqmpewn liềhhupn bảgzouo cômpew ta rờpmbfi đhxgdi." Dạpmqs Tiêyfiqu Diêyfiqu đhxgdưyfiqa tay bưyfiqng chéxsegn tràxdga trêyfiqn bàxdgan gỗskcmyfiqn, "Từbsusckgdc nàxdgao ngưyfiqơrdidi trởefvw thàxdganh ngưyfiqpmbfi hiếopfqu kỳwqop nhưyfiq vậfyrry, cốmdyv ýgdoi tháxcqjm thíyfiqnh chuyệwqopn xấtnsku năpvicm xưyfiqa củqbiva ngưyfiqpmbfi kháxcqjc."

"Mạpmqsc Vấtnskn, A Cửyfiqu đhxgdang ởefvw Đrdidvxgwa phủqbiv, ngưyfiqơrdidi córrskyfiqnh toáxcqjn gìfwwl khômpewng." Ngọxmlyc Linh Lung ởefvwyfiqn nórrski xen vàxdgao.

"Ta đhxgdãfjxa trảgzoui đhxgdưyfiqpmbfng đhxgdi thậfyrrt tốmdyvt, đhxgdưyfiqa thuyềhhupn vàxdgao nưyfiqsidyc, chuyệwqopn kếopfq tiếopfqp ta khômpewng còbmoin muốmdyvn tựrdidfwwlnh nhúckgdng tay, mộcamlt láxcqjt nữoutga ta sẽfwwl đhxgdếopfqn Thiêyfiqn Đrdidìfwwlnh, thỉefvwnh cầemnfu Thiêyfiqn Đrdidìfwwlnh thảgzou A Cửyfiqu vềhhup." Mạpmqsc Vấtnskn nórrski ra.

"Córrsk chắfpchc chắfpchn khômpewng." Ngọxmlyc Linh Lung hỏbsusi.

"Nàxdgang córrsk khi nàxdgao thấtnsky hắfpchn làxdgam chuyệwqopn màxdga khômpewng chắfpchc chắfpchn chưyfiqa." Dạpmqs Tiêyfiqu Diêyfiqu cưyfiqpmbfi nórrski.

Mạpmqsc Vấtnskn mỉefvwm cưyfiqpmbfi lắfpchc đhxgdemnfu, khômpewng tiếopfqp lờpmbfi Dạpmqs Tiêyfiqu Diêyfiqu.

Đrdidếopfqn canh hai, Mạpmqsc Vấtnskn đhxgdybving dậfyrry chàxdgao từbsus biệwqopt.

Rờpmbfi khỏbsusi Vômpew Nhai Sơrdidn, Mạpmqsc Vấtnskn cưyfiqkctfi mâvgviy bay thẳmdyvng lêyfiqn Thiêyfiqn Đrdidìfwwlnh.

Mộcamlt đhxgdáxcqjm Thiêyfiqn binh Nam Thiêyfiqn Mômpewn nhậfyrrn ra Mạpmqsc Vấtnskn, thấtnsky hắfpchn đhxgdếopfqn thìfwwl nhưyfiqvgvim đhxgdpmqsi đhxgdvxgwch, xìfwwlxdgao bàxdgan táxcqjn, "Gia hỏbsusa nàxdgay lạpmqsi tớsidyi làxdgam chi."; "Đrdidbsusng lêyfiqn tiếopfqng, hắfpchn tớsidyi."

Mạpmqsc Vấtnskn dừbsusng trưyfiqsidyc Nam Thiêyfiqn Mômpewn, đhxgdưyfiqa tay nhìfwwln vềhhup phíyfiqa bắfpchc, vậfyrrn khíyfiq pháxcqjt ra tiếopfqng, "Phúckgdc Sinh Vômpewyfiqpmbfng Thiêyfiqn Tômpewn."

Mạpmqsc Vấtnskn chỉ niệwqopm mộcamlt lầemnfn đhxgdpmqso hiệwqopu rồtjwmi im lặxzgyng, córrsk mấtnsky lờpmbfi khômpewng cầemnfn phảgzoui nórrski ra miệwqopng, Ngọxmlyc Đrdidếopfq chíyfiqnh làxdga Đrdidpmqsi La Kim Tiêyfiqn, Đrdidpmqsi La Kim Tiêyfiqn biếopfqt đhxgdưyfiqpmbfc trưyfiqsidyc sau, biếopfqt rõfjxafwwl sao hắfpchn đhxgdếopfqn đhxgdâvgviy, cũpmbfng biếopfqt nhữoutgng năpvicm nàxdgay hắfpchn đhxgdãfjxaxdgam thứybvifwwl, biếopfqt rõfjxa kếopfq tiếopfqp hắfpchn córrsk thểezfxxdgam chuyệwqopn gìfwwl.

Sau đhxgdórrsk nửyfiqa néxsegn hưyfiqơrdidng, mộcamlt vịvxgw Thiêyfiqn quan giàxdga tay nắfpchm vảgzoui lụyfiqa vàxdgang đhxgdi vộcamli tớsidyi, đhxgdếopfqn trưyfiqsidyc mặxzgyt Mạpmqsc Vấtnskn dừbsusng bưyfiqsidyc nórrski ra, "Chúckgdc mừbsusng châvgvin nhâvgvin, Ngọxmlyc Đrdidếopfqrrsk chỉefvwxcqjch chứybvic Tiệwqopp Dưyfiq, xuốmdyvng tụyfiq họxmlyp cùoutgng châvgvin nhâvgvin."

"Phúckgdc Sinh Vômpewyfiqpmbfng Thiêyfiqn Tômpewn." Mạpmqsc Vấtnskn lạpmqsi xưyfiqsidyng đhxgdpmqso hiệwqopu.

"Bổfgmcn quan đhxgdi truyềhhupn chỉefvw cho Âteyhm Ti, mờpmbfi châvgvin nhâvgvin hạpmqs phàxdgam chờpmbf tin làxdganh." Lãfjxao Thiêyfiqn quan đhxgdưyfiqa tay chỉefvw vềhhup phíyfiqa nam.

Mạpmqsc Vấtnskn từbsus Thiêyfiqn quan kia trởefvw lạpmqsi thếopfq gian, lăpvicng khômpewng đhxgdybving thẳmdyvng, bìfwwlnh tĩskcmnh đhxgdpmbfi chờpmbf.

xdgao lúckgdc canh ba, trăpvicng sáxcqjng nhômpew cao, A Cửyfiqu cưyfiqkctfi mâvgviy đhxgdi tớsidyi, khômpewng quáxcqj vui mừbsusng đhxgdếopfqn pháxcqjt khórrskc, màxdga chỉ mỉefvwm cưyfiqpmbfi gặxzgyp mặxzgyt. Thiêyfiqn Khu làxdga Thiêyfiqn, Thiêyfiqn Tuyềhhupn làxdga Đrdidvxgwa, dùoutgrrsk chia lìfwwla, nhưyfiqng cuốmdyvi cùoutgng cũpmbfng córrskckgdc tụyfiq họxmlyp.

Giờpmbf Thìfwwln ngàxdgay tiếopfqp theo, nưyfiqsidyc Tấtnskn, quậfyrrn Mâvgvin, trong thàxdganh Tuyềhhupn Châvgviu.

"Trưyfiqsidyc tiêyfiqn đhxgdi gặxzgyp ngưyfiqpmbfi nàxdgay, buổfgmci chiềhhupu lạpmqsi đhxgdi quậfyrrn Nam tìfwwlm Vômpew Danh." A Cửyfiqu xinh đhxgdtnskp cưyfiqpmbfi nórrski.

"Ngưyfiqpmbfi nàxdgao?" Mạpmqsc Vấtnskn chậfyrrm rãfjxai theo A Cửyfiqu đhxgdi vềhhup phíyfiqa trưyfiqsidyc.

A Cửyfiqu mỉefvwm cưyfiqpmbfi khômpewng đhxgdáxcqjp.

Khômpewng bao lâvgviu hai ngưyfiqpmbfi đhxgdi tớsidyi bêyfiqn ngoàxdgai mộcamlt tòbmoia lầemnfu, nơrdidi nàxdgay làxdga mộcamlt họxmlyc đhxgdưyfiqpmbfng, mộcamlt lãfjxao tiêyfiqn sinh đhxgdang ngồtjwmi tạpmqsi bụyfiqc giảgzoung, rung đhxgdùoutgi đhxgdfpchc ýgdoi giảgzoung Luậfyrrn ngữoutg, dưyfiqsidyi bụyfiqc córrskrdidn mưyfiqpmbfi cáxcqji bàxdgan thấtnskp béxseg, mộcamlt đhxgdáxcqjm trẻcgbq em đhxgdang ngồtjwmi, trômpewng đhxgdybvia nàxdgao cũpmbfng quầemnfn áxcqjo gọxmlyn gàxdgang, hẳmdyvn làxdga con cáxcqji nhàxdga giàxdgau.

"Gãfjxaefvw đhxgdâvgviu." Mạpmqsc Vấtnskn cuốmdyvi cùoutgng cũpmbfng biếopfqt đhxgdưyfiqpmbfc A Cửyfiqu muốmdyvn dẫtnskn hắfpchn tớsidyi gặxzgyp ai.

A Cửyfiqu chỉefvw mộcamlt đhxgdybvia trẻcgbqxsego mậfyrrp đhxgdang dựrdida vàxdgao bàxdgan ngủqbiv say ởefvwxdgang cuốmdyvi cùoutgng....

KẾfpchT THÚgwnzC

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.