Trọng Sinh Lý Mạc Sầu

Chương 9 : Quá Nhi và Long Nhi

    trước sau   
.

Qua nămnbjm sau, Dưwuwcơjhkjng Thiêovvzn muốzgptn cùhcwnng tôyjvvi cùhcwnng đjwrdi ra mắksint củhsmea sưwuwc phụvubt. Tôyjvvi suy nghĩotxe chuyệmmozn lậovvzp gia đjwrdìfpqonh đjwrdúksueng làlmlzovvzn báyjvvo sưwuwc phụvubtovvzn gậovvzt đjwrdytqnu đjwrdwygzng ývucj ngay.

Khôyjvvng thểmmoz đjwrdmmoz mộpnvmt đjwrdjwrda trẻzemj nhưwuwcwuwcơjhkjng Quáyjvvczew nhàlmlz mộpnvmt mìfpqonh nêovvzn dĩotxe nhiêovvzn cũtzonng mang nóytqn theo.

Trưwuwcculmc kia tôyjvvi toàlmlzn cưwuwcjiuti lừqmmua vềbnhywuwcyjvvn, bâysioy giờhpwc nhiềbnhyu ngưwuwchpwci lạhwvqi cóytqn thêovvzm trẻzemj con liềbnhyn thuêovvz mộpnvmt cáyjvvi xe ngựfnjma. Quáyjvv Nhi lầytqnn đjwrdytqnu tiêovvzn đjwrdi xa, dọhzabc đjwrdưwuwchpwcng đjwrdi đjwrdbnhyu phấpnvmn khởczewi khôyjvvng thôyjvvi.

Trưwuwcculmc khi lêovvzn núksuei, tôyjvvi lạhwvqi dặbnhyn bọhzabn họhzab lầytqnn thứjwrd hai: “Pháyjvvi Cổvubt Mộpnvm đjwrdbnhyu làlmlz nữgjfc tửlmiy, nam tửlmiy khôyjvvng đjwrdưwuwcxbioc tiếmiogn vàlmlzo. Nếmiogu sưwuwc phụvubt khôyjvvng cho cáyjvvc ngưwuwcơjhkji vàlmlzo, chúksueng ta tívubtnh cáyjvvch kháyjvvc. Hai ngưwuwchpwci khôyjvvng đjwrdưwuwcxbioc phéjhhvp bấpnvmt mãojhen hoặbnhyc làlmlzm tháyjvvi quáyjvv.”

Mộpnvmt lớculmn mộpnvmt nhỏzgpt đjwrdbnhyu cưwuwchpwci gậovvzt gậovvzt đjwrdytqnu.


ytqn thểmmozlmlz do trong nhàlmlz cho tớculmi bâysioy giờhpwc chưwuwca từqmmung cóytqn ngưwuwchpwci đjwrdàlmlzn ôyjvvng trưwuwcczewng thàlmlznh nêovvzn Dưwuwcơjhkjng Quáyjvv đjwrdzgpti vớculmi sựfnjm xuấpnvmt hiệmmozn củhsmea Dưwuwcơjhkjng Thiêovvzn hếmiogt sứjwrdc vui mừqmmung. Nóytqn xem chàlmlzng ta nhưwuwc mộpnvmt ngưwuwchpwci cha bìfpqonh thưwuwchpwcng vừqmmua kívubtnh yêovvzu vừqmmua sùhcwnng báyjvvi. Dưwuwcơjhkjng Thiêovvzn cũtzonng thívubtch Quáyjvv Nhi thôyjvvng minh lanh lợxbioi, ởczew trong nhàlmlztzonng ra dáyjvvng nhưwuwc mộpnvmt ngưwuwchpwci cha .

Mớculmi lêovvzn núksuei, từqmmu xa xa đjwrdãojhe thấpnvmy Tôyjvvn bàlmlzlmlzczew cửlmiya chờhpwc đjwrdxbioi nhìfpqon xung quanh. Hằymlwng nămnbjm đjwrdbnhyu vềbnhywuwcyjvvn vàlmlzo nhữgjfcng ngàlmlzy nàlmlzy nêovvzn nămnbjm nàlmlzo bàlmlztzonng chờhpwcyjvvi nhưwuwc vậovvzy.

Vộpnvmi vàlmlzng đjwrdóytqnn đjwrdếmiogn tôyjvvi, bàlmlz nắksinm tay tôyjvvi, trêovvzn mặbnhyt tràlmlzn đjwrdytqny nụvubtwuwchpwci. Đvucjxbioi đjwrdếmiogn khi pháyjvvt hiệmmozn kiểmmozu tóytqnc tôyjvvi đjwrdãojhe thay đjwrdvubti thàlmlznh kiểmmozu búksuei tóytqnc củhsmea ngưwuwchpwci cóytqn chồwygzng, bàlmlz mớculmi ngạhwvqc nhiêovvzn “A” mộpnvmt tiếmiogng.

yjvvi cưwuwchpwci, giớculmi thiệmmozu hai ngưwuwchpwci mộpnvmt lớculmn mộpnvmt nhỏzgpt phívubta sau vớculmi bàlmlz. Đvucjytqnu tiêovvzn bàlmlz nhìfpqon Dưwuwcơjhkjng Thiêovvzn đjwrdáyjvvnh giáyjvv giốzgptng nhưwuwc đjwrdang xem nàlmlzng dâysiou mớculmi cưwuwcculmi vàlmlzo nhàlmlz sau đjwrdóytqn thưwuwcơjhkjng cảbcrcm ôyjvvm Quáyjvv Nhâysion vàlmlzo trong ngựfnjmc, xóytqnt thưwuwcơjhkjng cho đjwrdjwrda trẻzemj mồwygzyjvvi mẹbzsc.

Sau tôyjvvi mớculmi cùhcwnng bàlmlz tiếmiogn vàlmlzo Cổvubt Mộpnvm, cògjfcn hai ngưwuwchpwci mộpnvmt lớculmn mộpnvmt nhỏzgpt trưwuwcculmc tiêovvzn ởczewovvzn ngoàlmlzi chờhpwc.

wuwc phụvubt thấpnvmy tôyjvvi trởczew vềbnhy, trêovvzn mặbnhyt cũtzonng lộpnvm ra sắksinc mặbnhyt nhàlmlzn nhạhwvqt vui mừqmmung. Thấpnvmy cáyjvvch ămnbjn mặbnhyc củhsmea tôyjvvi bàlmlz ngạhwvqc nhiêovvzn hỏzgpti lớculmn tiếmiogng: “Con lậovvzp gia đjwrdìfpqonh?”

“Dạhwvq”, tôyjvvi gậovvzt đjwrdytqnu: “Nghĩotxea tỷjiut con bệmmoznh nặbnhyng khôyjvvng thểmmoz chờhpwc đjwrdxbioi lâysiou, tỷjiutpnvmy luôyjvvn hy vọhzabng con cóytqn thểmmozytqnjhkji chốzgptn, đjwrdúksueng lúksuec Dưwuwcơjhkjng Thiêovvzn cầytqnu hôyjvvn, mấpnvmy nămnbjm nay chàlmlzng rấpnvmt quan tâysiom đjwrdếmiogn con, nhâysion phẩqmdjm cũtzonng tin đjwrdưwuwcxbioc, con liềbnhyn đjwrdwygzng ývucjyjvvn sựfnjm. Trưwuwcculmc đjwrdóytqn khôyjvvng hưwuwcculmng sưwuwc phụvubt bẩqmdjm báyjvvo, xin sưwuwc phụvubt tráyjvvch phạhwvqt.”

wuwc phụvubt thởczewlmlzi: “Chuyệmmozn gìfpqotzonng cóytqn nguyêovvzn do, vềbnhyfpqonh thìfpqoytqn thểmmozwuwcxbiong thứjwrd. Thâysion thểmmoz nghĩotxea tỷjiut con hiệmmozn giờhpwc nhưwuwc thếmioglmlzo?”

yjvvi cúksuei đjwrdytqnu nóytqni: “Mấpnvmy tháyjvvng trưwuwcculmc tỷjiutpnvmy đjwrdãojhe qua đjwrdhpwci. Lầytqnn nàlmlzy trởczew vềbnhy, ngoạhwvqi trừqmmu phu quâysion củhsmea Mạhwvqc Sầytqnu cògjfcn cóytqn con củhsmea nghĩotxea tỷjiut bởczewi vìfpqoytqn tuổvubti cògjfcn nhỏzgptovvzn con cũtzonng dẫsjpen đjwrdi theo.”

“Vậovvzy…”, sưwuwc phụvubt khóytqn xửlmiyytqni: “Tuy vềbnhyfpqonh thìfpqoytqn thểmmozwuwcxbiong thứjwrd nhưwuwcng tổvubtwuwclmlzlmlz củhsmea con đjwrdãojhe đjwrdbnhyt ra quy củhsme nam tửlmiy khôyjvvng thểmmozlmlzo Cổvubt Mộpnvm củhsmea chúksueng ta…”

“Mạhwvqc Sầytqnu hiểmmozu đjwrdưwuwcxbioc”, tôyjvvi cưwuwchpwci nóytqni, “Mạhwvqc Sầytqnu dẫsjpen hai ngưwuwchpwci họhzab tớculmi đjwrdâysioy chívubtnh làlmlz muốzgptn cho họhzab ra mắksint sưwuwc phụvubt đjwrdmmozwuwc phụvubtytqn thểmmoz thấpnvmy ngưwuwchpwci Mạhwvqc Sầytqnu lấpnvmy. Sau đjwrdóytqn đjwrdmmoz họhzab xuốzgptng núksuei trưwuwcculmc hoặbnhyc làlmlz vềbnhy Gia Hưwuwcng.”

“Làlmlzm vậovvzy, cóytqn vẻzemj pháyjvvi Cổvubt Mộpnvm chúksueng ta rấpnvmt khôyjvvng hợxbiop vớculmi đjwrdhwvqo làlmlzm ngưwuwchpwci,” Sưwuwc phụvubt suy nghĩotxe, nóytqni: “Nhưwuwc vậovvzy đjwrdi, ta đjwrdi ra ngoàlmlzi gặbnhyp họhzab trưwuwcculmc, sau đjwrdóytqn ta cho cáyjvvc con xâysioy nhàlmlzovvzn ngoàlmlzi Cổvubt Mộpnvmlmlzczew, nhưwuwc vậovvzy cóytqn thểmmoz mỗicgji ngàlmlzy đjwrdbnhyu gặbnhyp nhau lạhwvqi khôyjvvng vi phạhwvqm quy củhsme củhsmea tổvubtwuwclmlzlmlz.”

yjvvi gậovvzt đjwrdytqnu, mỉgvdjm cưwuwchpwci đjwrdwygzng ývucj. Tôyjvvi mớculmi xuốzgptng núksuei vàlmlzi nămnbjm, sưwuwc phụvubt trởczewovvzn thôyjvvng suốzgptt rấpnvmt nhiềbnhyu.


ksuec Long Nhi mưwuwchpwci mộpnvmt tuổvubti gặbnhyp Quáyjvv Nhi chívubtn tuổvubti, tôyjvvi mớculmi nhậovvzn ra nhờhpwcyjvvi màlmlz chúksueng quen biếmiogt nhau sớculmm hơjhkjn mấpnvmy nămnbjm.

Long Nhi vẫsjpen làlmlz bộpnvmyjvvng bàlmlz cụvubt non, nóytqni nămnbjng thậovvzn trọhzabng, ởczewovvzn cạhwvqnh tôyjvvi cũtzonng khôyjvvng thèhwvqm liếmiogc mắksint Dưwuwcơjhkjng Quáyjvv mộpnvmt cáyjvvi.

Quáyjvv Nhi ngưwuwcxbioc lạhwvqi rấpnvmt tògjfcgjfc đjwrdáyjvvnh giáyjvvyjvvjhhv xinh đjwrdbzscp nàlmlzy, cứjwrd gọhzabi làlmlz “Tiểmmozu thưwuwc tỷjiut”, nghe Long Nhi phâysion tívubtch vai vếmioglmlz lớculmn hơjhkjn nóytqn mộpnvmt bậovvzc, nóytqn đjwrdàlmlznh khôyjvvng tìfpqonh nguyệmmozn kêovvzu Long Nhi làlmlz “Long côyjvvyjvv”.

ytqn Gia Hưwuwcng khôyjvvng cóytqnfpqo phảbcrci vưwuwcculmng bậovvzn nêovvzn lầytqnn nàlmlzy tôyjvvi ởczew lạhwvqi hơjhkji lâysiou. Dưwuwcơjhkjng Thiêovvzn cóytqn việmmozc nêovvzn đjwrdi mộpnvmt mìfpqonh trưwuwcculmc. Sưwuwc phụvubt cảbcrcm thấpnvmy Quáyjvv Nhi tuổvubti cògjfcn nhỏzgptovvzn cho nóytqnlmlzo Cổvubt Mộpnvmczew lạhwvqi.

Mỗicgji ngàlmlzy tôyjvvi vừqmmua ởczewovvzn cạhwvqnh sưwuwc phụvubt, vừqmmua đjwrdmmoz ývucj thấpnvmy Long Nhi vàlmlz Quáyjvv Nhi đjwrdãojhe bắksint đjwrdytqnu thâysion thiếmiogt hơjhkjn.

ovvzn cạhwvqnh Long Nhi chưwuwca bao giờhpwcytqn bạhwvqn cùhcwnng lứjwrda tuổvubti, cũtzonng khôyjvvng biếmiogt trògjfcfpqo đjwrdmmoz chơjhkji. Quáyjvv Nhi thìfpqo kháyjvvc, nóytqn vốzgptn tinh nghịynquch, bưwuwcculmng bỉgvdjnh, lúksuec nàlmlzo cũtzonng cùhcwnng chơjhkji vớculmi mấpnvmy đjwrdjwrda trẻzemj trong thàlmlznh, bắksint chim bắksint cáyjvvfpqofpqoytqntzonng biếmiogt.

hcwn sao Long Nhi cũtzonng chỉgvdjlmlz mộpnvmt đjwrdjwrda trẻzemj dẫsjpeu lạhwvqnh lùhcwnng thìfpqo vẫsjpen cóytqngjfcng hiếmiogu kỳicgj củhsmea con, chẳsafing bao lâysiou sau đjwrdãojhehcwnng Quáyjvv Nhi chơjhkji đjwrdùhcwna vui vẻzemj.

Hai đjwrdjwrda, mộpnvmt đjwrdjwrda thìfpqo mặbnhyt nghiêovvzm nghịynqu, đjwrdjwrda kia thìfpqo khôyjvvng tìfpqonh nguyệmmozn gọhzabi ”Long côyjvvyjvv”, cứjwrd gọhzabi làlmlz “Long Nhi”,” Quáyjvv Nhi” đjwrdívubtch loạhwvqn cảbcrcovvzn.

wuwc phụvubttzonng khôyjvvng ngămnbjn cảbcrcn ngưwuwcxbioc lạhwvqi nhìfpqon thấpnvmy Long Nhi vui vẻzemj, trong lògjfcng bàlmlzytqnlmlzi phầytqnn vui mừqmmung.

Thấpnvmy Long Nhi ởczew trêovvzn giưwuwchpwcng Hàlmlzn Ngọhzabc luyệmmozn côyjvvng, Quáyjvv Nhi cũtzonng tògjfcgjfc leo lêovvzn chơjhkji kếmiogt quảbcrc lạhwvqnh chịynquu khôyjvvng nổvubti. Nóytqn thấpnvmy Long Nhi chịynquu đjwrdfnjmng đjwrdưwuwcxbioc thìfpqovubtnh tìfpqonh quậovvzt cưwuwchpwcng lêovvzn cũtzonng ráyjvvng gắksinng gưwuwcxbiong chịynquu đjwrdfnjmng.

wuwc phụvubt thấpnvmy Quáyjvv Nhi trêovvzn ngưwuwchpwci chưwuwca từqmmung cóytqnyjvvng phu gìfpqo hếmiogt, lạhwvqi thívubtch thằymlwng béjhhv thôyjvvng minh khéjhhvo nóytqni nàlmlzy liềbnhyn truyềbnhyn thụvubt nộpnvmi côyjvvng tâysiom pháyjvvp cho nóytqn. Tuy bàlmlz khôyjvvng nóytqni rõsafilmlzng cho nóytqn nhậovvzp môyjvvn nhưwuwcng dẫsjpeu sao Quáyjvv Nhi cũtzonng làlmlz mộpnvmt cậovvzu béjhhv.

ksuec Long Nhi bắksint mộpnvmt đjwrdáyjvvm chim sẻzemj luyệmmozn côyjvvng, hiểmmozn nhiêovvzn nóytqntzonng đjwrdi theo họhzabc.

Sau đjwrdóytqn họhzabc khinh côyjvvng, họhzabc côyjvvng phu đjwrdmmoz biếmiogt cáyjvvch làlmlzm thếmioglmlzo ngủhsme trêovvzn mộpnvmt sợxbioi dâysioy thừqmmung.


Quáyjvv Nhi tuổvubti cògjfcn nhỏzgpt khôyjvvng thểmmoz hiểmmozu đjwrdưwuwcxbioc nhữgjfcng chuyệmmozn linh tinh vềbnhywuwcyjvvn. Nóytqn chỉgvdj cảbcrcm thấpnvmy chơjhkji rấpnvmt vui. Hơjhkjn nữgjfca bởczewi vìfpqoytqn luôyjvvn dẫsjpen Long Nhi theo chơjhkji đjwrdùhcwna, lạhwvqi cảbcrcm thấpnvmy Long Nhi làlmlz con gáyjvvi nêovvzn trưwuwcculmc mặbnhyt Long Nhi nóytqn luôyjvvn hiếmiogu thắksinng, khôyjvvng muốzgptn thua kéjhhvm Long Nhi.

yjvvi vốzgptn khôyjvvng đjwrdynqunh truyềbnhyn côyjvvng phu cho nóytqn. Nhưwuwcng nếmiogu sưwuwc phụvubt nguyệmmozn ývucj dạhwvqy cũtzonng làlmlz duyêovvzn củhsmea nóytqn, tôyjvvi sẽzgpt khôyjvvng ngămnbjn cảbcrcn.

Lầytqnn nàlmlzy rờhpwci đjwrdi, Long Nhi càlmlzng lưwuwcu luyếmiogn hơjhkjn nămnbjm ngoáyjvvi, Quáyjvv Nhi lôyjvvi kéjhhvo nóytqn sang mộpnvmt bêovvzn, hai đjwrdjwrda nhỏzgpt cứjwrd thầytqnm thìfpqo to nhỏzgptytqni suốzgptt.

Tuy Niệmmozm Từqmmu đjwrdãojhe mấpnvmt nhưwuwcng nhàlmlz củhsmea tôyjvvi vẫsjpen cògjfcn tạhwvqi Gia Hưwuwcng. Cuộpnvmc sốzgptng củhsmea tôyjvvi vẫsjpen làlmlz cuộpnvmc sốzgptng trầytqnn tụvubtc nhiềbnhyu biếmiogn cốzgpt chứjwrd khôyjvvng phảbcrci nơjhkji Cổvubt Mộpnvm xa láyjvvnh thếmiog tụvubtc nàlmlzy.

Trởczew lạhwvqi Gia Hưwuwcng tôyjvvi liềbnhyn nhậovvzn đjwrdưwuwcxbioc tin Lụvubtc Triểmmozn Nguyêovvzn bệmmoznh. Theo lờhpwci Vệmmoz Uyểmmozn nóytqni thìfpqo lầytqnn nàlmlzy hắksinn bệmmoznh nặbnhyng rốzgptt cụvubtc khôyjvvng đjwrdmmoz ývucj đjwrdếmiogn mặbnhyt mũtzoni tìfpqom đjwrdếmiogn tôyjvvi xin chữgjfca bệmmoznh. Chỉgvdjfpqo lầytqnn nàlmlzy tôyjvvi vềbnhywuwcyjvvn lâysiou hơjhkjn nămnbjm ngoáyjvvi nêovvzn hắksinn khôyjvvng chốzgptng đjwrdjiut nổvubti đjwrdếmiogn khi tôyjvvi trởczew vềbnhy.

Nếmiogu sớculmm mộpnvmt chúksuet tìfpqom đjwrdếmiogn tôyjvvi chữgjfca bệmmoznh, khôyjvvng phảbcrci khôyjvvng cóytqn việmmozc gìfpqo rồwygzi sao?

lmlz Nguyêovvzn Quâysion trong nguyêovvzn táyjvvc làlmlz tựfnjmyjvvt sau khi Lụvubtc Triểmmozn Nguyêovvzn chếmiogt, ởczew đjwrdâysioy hìfpqonh nhưwuwc khôyjvvng cóytqn

ytqn lẽzgpt bởczewi vìfpqoytqnyjvvi làlmlzm ngoạhwvqi lựfnjmc táyjvvc đjwrdpnvmng làlmlzm tìfpqonh cảbcrcm bọhzabn họhzab khôyjvvng cògjfcn vữgjfcng chắksinc, cũtzonng cóytqn thểmmozlmlz do Lụvubtc Triểmmozn Nguyêovvzn nạhwvqp thêovvzm mấpnvmy ngưwuwchpwci thiếmiogp khiếmiogn tìfpqonh cảbcrcm rạhwvqn nứjwrdt. Tóytqnm lạhwvqi làlmlzlmlz Nguyêovvzn Quâysion cũtzonng khôyjvvng vềbnhy nhàlmlz mẹbzsc đjwrdzemj nữgjfca.

Con ngưwuwchpwci a! Nếmiogu ởczew trong dògjfcng chảbcrcy vậovvzn mệmmoznh thìfpqo lựfnjma chọhzabn kháyjvvc nhau cóytqn thểmmozytqn kếmiogt quảbcrc hoàlmlzn toàlmlzn kháyjvvc nhau.

fpqonh yêovvzu bao giờhpwctzonng phảbcrci trãojhei qua thửlmiy tháyjvvch nhưwuwc vậovvzy. Hơjhkjn nữgjfca Lụvubtc Triểmmozn Nguyêovvzn làlmlz ngưwuwchpwci đjwrdàlmlzn ôyjvvng tham lam sựfnjm mớculmi mẻzemjgjfcn Hàlmlz Nguyêovvzn Quâysion lạhwvqi quyếmiogt khôyjvvng phảbcrci làlmlz ngưwuwchpwci đjwrdpnvmwuwcxbiong.

Cảbcrcm tháyjvvn mộpnvmt chúksuet tôyjvvi liềbnhyn néjhhvm chuyệmmozn nàlmlzy ra sau đjwrdytqnu, tôyjvvi cògjfcn nhiềbnhyu chuyệmmozn phảbcrci làlmlzm lắksinm.

Sau đjwrdóytqn cứjwrd hằymlwng nămnbjm tôyjvvi đjwrdbnhyu dẫsjpen Quáyjvv Nhi lêovvzn núksuei, khôyjvvng phảbcrci tôyjvvi cốzgpt ývucj bồwygzi dưwuwcjiutng tìfpqonh cảbcrcm cho Long Nhi vàlmlz Quáyjvv Nhi đjwrdâysiou. Tôyjvvi chỉgvdj muốzgptn cho tuổvubti thơjhkj củhsmea Long Nhi thêovvzm chúksuet thúksue vịynqu. Vềbnhy phầytqnn hai đjwrdjwrda thếmioglmlzy thìfpqoovvzn thuậovvzn theo tựfnjm nhiêovvzn, tôyjvvi khôyjvvng cóytqn khảbcrcmnbjng quyếmiogt đjwrdynqunh đjwrdívubtch.

Đvucjếmiogn nămnbjm thứjwrd ba tôyjvvi dẫsjpen Quáyjvv Nhi vềbnhyksuei Chung Nam, khôyjvvng ngờhpwcwuwc phụvubt bệmmoznh vàlmlz đjwrdãojhe qua đjwrdhpwci.


Long Nhi vàlmlzyjvvn bàlmlzlmlzytqni vớculmi tôyjvvi: sưwuwc phụvubt trưwuwcculmc lúksuec mấpnvmt cóytqn trămnbjn trốzgpti lạhwvqi làlmlzyjvvi phảbcrci kếmiog nhiệmmozm chứjwrdc chưwuwcczewng môyjvvn pháyjvvi Cổvubt Mộpnvm pháyjvvi, dặbnhyn Long Nhi khôyjvvng cầytqnn theo lờhpwci thềbnhy khôyjvvng thểmmoz xuốzgptng núksuei Chung Nam nữgjfca, đjwrdi theo con đjwrdưwuwchpwcng nàlmlzo đjwrdbnhyu sẽzgpt do tôyjvvi quyếmiogt đjwrdynqunh.

Thìfpqo ra lờhpwci tôyjvvi nóytqni nămnbjm đjwrdóytqn, sưwuwc phụvubt đjwrdbnhyu lắksinng nghe thấpnvmu hiểmmozu hếmiogt…

An táyjvvng sưwuwc phụvubt xong xuôyjvvi, tôyjvvi gọhzabi Long Nhi vàlmlzo hỏzgpti nóytqnytqn dựfnjmvubtnh gìfpqo khôyjvvng.

Con béjhhv trảbcrc lờhpwci: “Hếmiogt thảbcrcy xin nghe chưwuwcczewng môyjvvn sưwuwc tỷjiut.”

yjvvi gậovvzt đjwrdytqnu, “Muộpnvmi tuổvubti cògjfcn nhỏzgpt, nộpnvmi côyjvvng vừqmmua mớculmi hìfpqonh thàlmlznh. Tôyjvvn bàlmlzlmlz tuổvubti đjwrdãojhe lớculmn, võsafiyjvvng khôyjvvng đjwrdhsme đjwrdmmoz bảbcrco vệmmoz hai ngưwuwchpwci, đjwrdmmoz hai ngưwuwchpwci sốzgptng ởczew lạhwvqi nơjhkji nàlmlzy tỷjiut khôyjvvng yêovvzn tâysiom.”

yjvvi khôyjvvng phảbcrci làlmlzytqni chuyệmmozn dọhzaba ngưwuwchpwci. Chưwuwca nóytqni đjwrdếmiogn Hoắksinc Đvucjôyjvv mang theo cao thủhsmeyjvvng Cổvubt tiếmiogn đjwrdếmiogn khiêovvzu khívubtch, hoặbnhyc làlmlz đjwrdáyjvvm ngưwuwchpwci Hoàlmlzng Dung, Quáyjvvch Phùhcwnyjvvng vàlmlzo Cổvubt Mộpnvmlmlzy thìfpqo sau nàlmlzy cảbcrc phívubta sau núksuei Chung Nam đjwrdbnhyu bịynqu ngưwuwchpwci Môyjvvng Cổvubt chiếmiogm lĩotxenh. Ngay cảbcrc Toàlmlzn Châysion giáyjvvo cògjfcn khôyjvvng thểmmoz may mắksinn thoáyjvvt khỏzgpti, huốzgptng chi Cổvubt Mộpnvm nho nhỏzgptlmlzy.

Long Nhi chắksinc chưwuwca hiểmmozu nêovvzn hỏzgpti lạhwvqi: “Sẽzgptytqn ngưwuwchpwci đjwrdếmiogn Cổvubt Mộpnvm củhsmea chúksueng ta hảbcrcwuwc tỷjiut?”

yjvvi gậovvzt đjwrdytqnu, khôyjvvng muốzgptn dâysioy dưwuwca vấpnvmn đjwrdbnhylmlzy, “Chívubtnh làlmlz nộpnvmi côyjvvng muộpnvmi mớculmi hìfpqonh thàlmlznh, bâysioy giờhpwc nếmiogu cóytqn thểmmoz luyệmmozn côyjvvng trêovvzn giưwuwchpwcng Hàlmlzn Ngọhzabc vẫsjpen cóytqn lợxbioi rấpnvmt lớculmn. Nhưwuwc vậovvzy đjwrdi, muộpnvmi cứjwrdczew lạhwvqi trong Cổvubt Mộpnvm luyệmmozn côyjvvng, đjwrdếmiogn khi nàlmlzo muộpnvmi đjwrdhsme khảbcrcmnbjng đjwrdmmoz luyệmmozn tậovvzp Ngọhzabc Nữgjfcysiom Kinh, sưwuwc tỷjiut sẽzgpt dẫsjpen muộpnvmi xuốzgptng núksuei.”

“Dạhwvq, sưwuwc tỷjiut.”

“Nếmiogu gặbnhyp phảbcrci nguy hiểmmozm hay làlmlz đjwrdynquch mạhwvqnh đjwrdmmoz xuốzgptng long thạhwvqch”, tôyjvvi dẫsjpen con béjhhv đjwrdếmiogn chỗicgjytqn thểmmoz mởczew ra mậovvzt đjwrdhwvqo, “Sau đjwrdóytqn từqmmujhkji nàlmlzy chạhwvqy ra đjwrdi, chúksuet nữgjfca sưwuwc tỷjiut dạhwvqy muộpnvmi mộpnvmt phưwuwcơjhkjng pháyjvvp bếmiog khívubt. Muộpnvmi cùhcwnng Tôyjvvn bàlmlzlmlz xuốzgptng núksuei thìfpqo đjwrdếmiogn thàlmlznh Gia Hưwuwcng tìfpqom sưwuwc tỷjiut.”

Long Nhi gậovvzt đjwrdytqnu đjwrdwygzng ývucj, “Trưwuwcculmc đjwrdâysioy muộpnvmi cũtzonng khôyjvvng biếmiogt nơjhkji nàlmlzy cóytqn mậovvzt đjwrdhwvqo, sưwuwc tỷjiutlmlzm thếmioglmlzo biếmiogt đjwrdưwuwcxbioc?”

“Đvucjóytqnlmlz do trưwuwcculmc đjwrdâysioy sưwuwc phụvubtytqnytqni cho sưwuwc tỷjiut nghe. Vừqmmua rồwygzi sưwuwc tỷjiut chỉgvdjytqni tìfpqonh huốzgptng lỡjiut nhưwuwc thôyjvvi, tốzgptt nhấpnvmt làlmlz khôyjvvng cóytqn chuyệmmozn gìfpqo, sau đjwrdóytqn tỷjiut sẽzgpt tớculmi đjwrdóytqnn hai ngưwuwchpwci xuốzgptng núksuei.”

Long Nhi gậovvzt gậovvzt đjwrdytqnu.

Ngưwuwchpwci khôyjvvng biếmiogt khôyjvvng cóytqn tộpnvmi, tộpnvmi làlmlzczewyjvvch tưwuwchpwcng đjwrdáyjvvlmlzy. Khắksinc Cửlmiyu Âkqkom Châysion Kinh vàlmlz Ngọhzabc Nữgjfcysiom Kinh lêovvzn tưwuwchpwcng Cổvubt Mộpnvmtzonng làlmlz phiềbnhyn toáyjvvi, dùhcwn sao xâysiom nhậovvzp Cổvubt Mộpnvmtzonng khôyjvvng phảbcrci làlmlz chuyệmmozn khóytqn khămnbjn gìfpqo.

yjvvi dùhcwnng tay chưwuwcczewng hủhsmey diệmmozt nhữgjfcng thứjwrdlmlzy.

yjvvi cho rằymlwng họhzabc võsafi nhiềbnhyu khôyjvvng bằymlwng họhzabc y đjwrdmmoz bụvubtng, bởczewi vìfpqo mụvubtc tiêovvzu củhsmea tôyjvvi tớculmi giờhpwc sẽzgpt khôyjvvng phảbcrci làlmlz giang hồwygz. Nhưwuwcng bảbcrcn thâysion Cửlmiyu Âkqkom Châysion Kinh rấpnvmt xuấpnvmt sắksinc làlmlzm võsafiyjvvng củhsmea tôyjvvi tiếmiogn bộpnvm rấpnvmt nhanh, chỉgvdj sợxbio ngay cảbcrcwuwcơjhkjng Thiêovvzn lúksuec nàlmlzy cũtzonng khôyjvvng biếmiogt chívubtnh xáyjvvc thựfnjmc lựfnjmc củhsmea tôyjvvi

Long Nhi bắksint đjwrdytqnu nuôyjvvi ong mậovvzt. Nhữgjfcng con ong nàlmlzy cóytqn lựfnjmc sáyjvvt thưwuwcơjhkjng khôyjvvng nhỏzgpt, tôyjvvi cũtzonng khôyjvvng phảbcrci lo lắksinng cho họhzab nhiềbnhyu nữgjfca.

.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.