Trọng Sinh Lý Mạc Sầu

Chương 2 : Gặp gỡ huynh muội Vệ gia

    trước sau   
.

Ra khỏmlaui Lụwprgc phủmbce mớgdsxi cảlfevm thấglswy cảlfev ngưmfoyeafhi nhẹknws nhõcjcom, vốmmrrn tôdgcwi chỉtgmb muốmmrrn tạgdsxo chúeoltt dưmfoy luậglswn, làbpjvm cho ngưmfoyeafhi giang hồpuef biếazint Lụwprgc Triểvklon Nguyêwprgn phụwprgwvncm bạgdsxc tìtyunnh, vôdgcwhxydn vôdgcw nghĩwdkja. Khôdgcwng ngờeafh bởribbi vìtyun Lụwprgc Triểvklon Nguyêwprgn buộonilc miệyaltng nóbpjvi năqupzng thiếazinu suy nghĩwdkjzphdng sựgdfb xuấglswt hiệyaltn Vũyalt Tam Thôdgcwng màbpjv giàbpjvnh đqupzưmfoyotvuc hiệyaltu quảlfevgdfbn tốmmrrt hơbmtsn.

Tốmmrrt lắmbcem, nhữgghrng gìtyunccqr Mạgdsxc Sầpezuu xứmwjhng đqupzáksavng nhậglswn đqupzưmfoyotvuc đqupzãtozj hoàbpjvn thàbpjvnh. Sau nàbpjvy, đqupzâwvncy sẽwzukbpjv cuộonilc sốmmrrng củmbcea tôdgcwi.

Chỉtgmbbpjv Mạgdsxc Sầpezuu đqupzãtozjksavo thùzphd xong. Trởribb vềmfoy phògdfbng trọyalt, nghĩwdkj đqupzếazinn cuộonilc sốmmrrng củmbcea chíhxydnh mìtyunnh tôdgcwi lạgdsxi nhấglswt thờeafhi giậglswt mìtyunnh.

ksavch đqupzâwvncy vàbpjvi ngàbpjvy cảlfevm xúeoltc củmbcea Lýccqr Mạgdsxc Sầpezuu tràbpjvn ngậglswp tráksavi tim tôdgcwi. Vìtyun vậglswy mọyalti sựgdfb chúeolt ýccqr đqupzmfoyu hưmfoygdsxng đqupzếazinn chuyệyaltn trảlfev thùzphd. Hiệyaltn giờeafh chuyệyaltn củmbcea nàbpjvng ấglswy đqupzãtozjksavng tỏmlau, tôdgcwi biếazint đqupzi đqupzâwvncu bâwvncy giờeafh?

Quay vềmfoy Cổazsc Mộonil sao?


bpjv lẽwzuk khôdgcwng phảlfevi khôdgcwng cóbpjvbmts hộonili cầpezuu xin sưmfoy phụwprg tha thứmwjh, dùzphd sao tôdgcwi cũyaltng khôdgcwng nhưmfoy Mạgdsxc Sầpezuu đqupzgdsxi khai sáksavt giớgdsxi trêwprgn giang hồpuefbpjvm tổazscn hạgdsxi thanh danh. Nhưmfoyng ngay cảlfev khi tôdgcwi cóbpjv thểvklo quay trởribb lạgdsxi cũyaltng chỉtgmbbpjvribb trong Cổazsc Mộonil u thâwvncm đqupzóbpjv sốmmrrng đqupzếazinn suốmmrrt đqupzeafhi màbpjv thôdgcwi.

Mặmfoyc dùzphddgcwi khôdgcwng cóbpjvtyunccqrmfoyribbng gìtyunyaltng khôdgcwng cảlfevm thấglswy cuộonilc sốmmrrng nhưmfoy vậglswy cóbpjvksavi gìtyun tốmmrrt đqupzvklo lựgdfba chọyaltn.

Thếazin nhưmfoyng Mạgdsxc Sầpezuu trưmfoygdsxc giờeafh khôdgcwng quen bạgdsxn bèmjmx, biếazint đqupzi đqupzâwvncu đqupzâwvncy?

Mặmfoyc dùzphdbpjvcjcodgcwng thếazin nhưmfoyng võcjcodgcwng khôdgcwng thểvklobpjvm ra cơbmtsm ăqupzn, mộonilt côdgcwksavi nhưmfoydgcwi biếazint sinh tồpuefn nhưmfoy thếazinbpjvo? Khôdgcwng lẽwzuk cứmwjh đqupzi ăqupzn trộonilm mãtozji?

bmtsn nữgghra võcjcodgcwng củmbcea tôdgcwi ởribb trêwprgn giang hồpuef chỉtgmbbpjv thểvklo xem nhưmfoy hạgdsxng hai. Mưmfoyeafhi năqupzm sau dựgdfba vàbpjvo đqupzonilc thuậglswt củmbcea Mạgdsxc Sầpezuu mớgdsxi cóbpjv thểvklo tạgdsxm tíhxydnh làbpjv hạgdsxng nhấglswt, hiệyaltn giờeafhgdfbn kéeafhm rấglswt xa. Nếazinu đqupzwprgng phảlfevi nhâwvncn vậglswt lợotvui hạgdsxi ngay cảlfev tựgdfb bảlfevo vệyalttyunnh cũyaltng làbpjv vấglswn đqupzmfoy.

bpjvi vềmfoy nộonili côdgcwng, Ngọyaltc Nữgghrwvncm Kinh đqupzưmfoyotvuc xem nhưmfoybpjv thưmfoyotvung thừbmtsa hơbmtsn nữgghra thíhxydch hợotvup cho con gáksavi tu tậglswp. Chỉtgmbbpjvmfoy phụwprggdfbn chưmfoya truyềmfoyn thụwprg, Mạgdsxc Sầpezuu đqupzãtozj pháksav giớgdsxi xuốmmrrng núeolti Chung Nam. Huốmmrrng hồpuef Ngọyaltc Nữgghrwvncm Kinh chúeolt trọyaltng tâwvncm lặmfoyng nhưmfoymfoygdsxc, thựgdfbc sựgdfb rấglswt phiềmfoyn phứmwjhc.

Đwvncáksavm ngưmfoyeafhi Hoàbpjvng Dưmfoyotvuc Sưmfoy, Hồpuefng Thấglswt Côdgcwng côdgcwng phu hiểvklon nhiêwprgn rấglswt cao, nếazinu cóbpjv thểvklo đqupzi theo bọyaltn họyalt thìtyun quáksav tốmmrrt. Chỉtgmbbpjv loạgdsxi chuyệyaltn nàbpjvy cóbpjv thểvklo gặmfoyp màbpjv khôdgcwng thểvklo cầpezuu, tỷclnr lệyalt thấglswp hơbmtsn mộonilt phầpezun vạgdsxn. Tôdgcwi khôdgcwng nghĩwdkjtyunnh cóbpjv vậglswn mệyaltnh tốmmrrt nhưmfoy Trìtyunnh Anh hay Dưmfoyơbmtsng Quáksav đqupzâwvncu.

Quáksavch Tĩwdkjnh vàbpjv Hoàbpjvng Dung thờeafhi gian nàbpjvy khôdgcwng biếazint đqupzãtozj thàbpjvnh hôdgcwn chưmfoya. Võcjcodgcwng bọyaltn họyaltyaltng kháksav, tuổazsci táksavc khôdgcwng chêwprgnh lệyaltch tôdgcwi bao nhiêwprgu, cũyaltng nhưmfoyccqr do trêwprgn họyalt khôdgcwng cóbpjv khảlfevqupzng dạgdsxy võcjcodgcwng cho ta.

Chỉtgmbgdfbn cóbpjv thểvklowvncn nhắmbcec Thiếazinu Lâwvncm Tựgdfb hay Toàbpjvn Châwvncn giáksavo thôdgcwi. Thiếazinu Lâwvncm Tựgdfb nổazsci tiếazinng Cửkimdu Dưmfoyơbmtsng thầpezun côdgcwng nghĩwdkj mộonilt biêwprgn pháksavp cóbpjv lẽwzukbpjv thểvklo đqupzếazinn đqupzưmfoyotvuc, nhưmfoyng têwprgn gọyalti theo tôdgcwi đqupzáksavnh giáksavbpjv khôdgcwng thíhxydch hợotvup cho con gáksavi tu tậglswp cho nêwprgn khôdgcwng hứmwjhng thúeolt lắmbcem.

Nộonili côdgcwng tâwvncm pháksavp Toàbpjvn Châwvncn giáksavo nghe nóbpjvi rấglswt thíhxydch hợotvup làbpjvm nềmfoyn tảlfevng nhưmfoyng hiệyaltn giờeafh nộonili côdgcwng căqupzn bảlfevn tôdgcwi đqupzãtozj gầpezun đqupzgdsxt đqupzưmfoyotvuc, luyệyaltn chi vôdgcw íhxydch, huốmmrrng hồpuefwvncm pháksavp kia tốmmrrt vậglswy sao?

Nghĩwdkj tớgdsxi nghĩwdkj lui chỉtgmbbpjv mậglswt thấglswt Cổazsc Mộonilbpjv Trọyaltng Dưmfoyơbmtsng đqupzvklo lạgdsxi làbpjvbpjv thểvklozphdng mộonilt chúeoltt. Chíhxydnh làbpjv trong tríhxyd nhớgdsx củmbcea Mạgdsxc Sầpezuu cũyaltng khôdgcwng cóbpjv mậglswt thấglswt kia, thầpezuy trògdfbksavc nàbpjvng vẫqpjjn khôdgcwng biếazint bíhxyd mậglswt đqupzóbpjv.

dgcwi khôdgcwng thểvklo từbmts trong Cổazsc Mộonil lẻmkrun vàbpjvo trong mậglswt đqupzgdsxo đqupzưmfoyotvuc, chưmfoya nóbpjvi cóbpjv thểvklotyunm đqupzưmfoyotvuc mậglswt đqupzgdsxo hay khôdgcwng cho dùzphdtyunm đqupzưmfoyotvuc rồpuefi cũyaltng phảlfevi níhxydn thởribb lặmfoyn xuốmmrrng mớgdsxi cóbpjv thểvklo đqupzếazinn bêwprgn trong chỉtgmb riêwprgng đqupziểvklom nàbpjvy tôdgcwi đqupzãtozjbpjvm khôdgcwng đqupzưmfoyotvuc.

gdfbng tôdgcwi khôdgcwng khỏmlaui thởribbbpjvi, thôdgcwi thìtyun trưmfoygdsxc tiêwprgn khôdgcwng thèmjmxm nghĩwdkj đqupzếazinn côdgcwng phu nữgghra tìtyunm kếazinmfoyu sinh đqupzãtozj.


Trưmfoygdsxc kia đqupzgdsxi họyaltc tôdgcwi họyaltc y họyaltc cổazsc truyềmfoyn Trung Quốmmrrc. Bởribbi vìtyun chuyêwprgn ngàbpjvnh nàbpjvy yêwprgu cầpezuu rấglswt cao nêwprgn ngoàbpjvi việyaltc phảlfevi họyaltc Trung Y cògdfbn phảlfevi họyaltc Chu dịbafxch (1), tràbpjv đqupzgdsxo,…đqupzvklowdkjnh tâwvncm

yaltng may làbpjveoltc đqupzóbpjvdgcwi chọyaltn họyaltc đqupzàbpjvn tranh, nếazinu khôdgcwng hôdgcwm nay đqupzãtozjeoltng túeoltng lấglswy gìtyunbpjv áksavp chếazin bọyaltn ngưmfoyeafhi trong giang hồpuef chứmwjh?

Y họyaltc Trung Quốmmrrc cũyaltng đqupzưmfoyotvuc coi làbpjvbpjv giáksav trịbafxribb thờeafhi đqupzgdsxi nàbpjvy, chỉtgmbbpjvbmtsi nàbpjvy cóbpjv nữgghr thầpezuy thuốmmrrc sao? Nhiềmfoyu nhấglswt chắmbcec phảlfevi cóbpjv nữgghr hộonil sinh chứmwjh?

Rắmbcec rốmmrri…rắmbcec rốmmrri a… Tôdgcwi khôdgcwng nghĩwdkj ra kếazint quảlfev đqupzàbpjvnh đqupzi ngủmbce. Buổazsci sáksavng thứmwjhc dậglswy, kêwprgu ngưmfoyeafhi đqupzưmfoya nưmfoygdsxc nóbpjvng đqupzếazinn rửkimda mặmfoyt chảlfevi đqupzpezuu, rồpuefi ra ngoàbpjvi. Ngẫqpjju nhiêwprgn đqupzi dạgdsxo trong thàbpjvnh Gia Hưmfoyng thấglswy cáksavi quáksavn mớgdsxi cảlfevm thấglswy bụwprgng thậglswt làbpjv đqupzóbpjvi, tùzphdy tiệyaltn đqupzếazinn quáksavn phíhxyda trưmfoygdsxc tìtyunm chỗdarx ngồpuefi gầpezun cửkimda sổazsc, gọyalti mộonilt báksavt mìtyunbpjv thịbafxt bògdfb hầpezum vừbmtsa ăqupzn vừbmtsa ngắmbcem đqupzưmfoyeafhng phốmmrrwprgn ngoàbpjvi.

eoltc mộonilt vịbafx phu nhâwvncn ôdgcwm mộonilt đqupzmwjha trẻmkru chừbmtsng ba bốmmrrn tuổazsci đqupzi qua, tôdgcwi cóbpjv liếazinc nhìtyunn cũyaltng khôdgcwng đqupzvklo ýccqr lắmbcem. Đwvncếazinn lầpezun thứmwjh hai nàbpjvng ấglswy vộonili vãtozj đqupzi ngang ta cóbpjv nhìtyunn nàbpjvng mộonilt cáksavi. Lầpezun thứmwjh ba nàbpjvng ôdgcwm đqupzmwjha trẻmkru chạgdsxy đqupzếazinn, khuôdgcwn mặmfoyt ửkimdng hồpuefng ta mớgdsxi véeafhn màbpjvn đqupzi ra.

Thấglswy tôdgcwi đqupzonilt nhiêwprgn xuấglswt hiệyaltn, vẻmkru mặmfoyt nàbpjvng hoang mang lo sợotvubpjvm tôdgcwi nhớgdsx tớgdsxi hiệyaltn giờeafhdgcwi ởribb trêwprgn đqupzeafhi cũyaltng làbpjvmjmxo tấglswm khôdgcwng nơbmtsi nưmfoyơbmtsng tựgdfba, khôdgcwng khỏmlaui nảlfevy sinh đqupzpuefng cảlfevm vớgdsxi nàbpjvng.

zphd chưmfoya bao giờeafh xen vàbpjvo chuyệyaltn ngưmfoyeafhi kháksavc nhưmfoyng tôdgcwi vẫqpjjn đqupzi tớgdsxi trưmfoygdsxc mặmfoyt nàbpjvng, nhẹknws giọyaltng hỏmlaui: “Vịbafx đqupzgdsxi tẩrbsyu nàbpjvy, ta thấglswy tẩrbsyu đqupzi qua nơbmtsi nàbpjvy ba lưmfoyotvut làbpjvbpjv chuyệyaltn gìtyun khóbpjv khăqupzn sao?”

bpjvng ngạgdsxc nhiêwprgn, thầpezun sắmbcec đqupzmfoy phògdfbng ngẩrbsyng đqupzpezuu nhìtyunn tôdgcwi. Chắmbcec thấglswy tôdgcwi chỉtgmbbpjv mộonilt tiểvklou côdgcwmfoyơbmtsng mớgdsxi nhẹknws nhàbpjvng thởribb ra, nóbpjvi: “Con ta bệyaltnh đqupzãtozj mấglswy ngàbpjvy nay, uốmmrrng thuốmmrrc cũyaltng khôdgcwng thấglswy bớgdsxt, đqupzãtozj nhiềmfoyu ngàbpjvy ta vìtyun chăqupzm sóbpjvc nóbpjvbpjv chưmfoya đqupzi làbpjvm nay muốmmrrn đqupzazsci đqupzgdsxi phu xem bệyaltnh nhưmfoyng nhấglswt thờeafhi khôdgcwng đqupzmbce ngâwvncn lưmfoyotvung.”

Vừbmtsa rồpuefi chỉtgmbtyunnh cờeafh nhìtyunn lưmfoygdsxt, giờeafh nhìtyunn kỹtyun sắmbcec mặmfoyt đqupzmwjha trẻmkrubpjvy thựgdfbc sựgdfb khôdgcwng khỏmlaue. Nhưmfoyng hai mắmbcet nóbpjv cựgdfbc kỳwprg linh đqupzonilng thậglswm chíhxydbpjv khóbpjv chịbafxu trong ngưmfoyeafhi cũyaltng quậglswt cưmfoyeafhng chịbafxu đqupzgdfbng, khôdgcwng đqupzvklo mẹknws lo lắmbceng. Mớgdsxi ba bốmmrrn tuổazsci màbpjv nhìtyunn thậglswt thôdgcwng minh a.

dgcwi nhẹknws giọyaltng nóbpjvi: “Ta cũyaltng biếazint mộonilt chúeoltt y thuậglswt, nếazinu đqupzgdsxi tẩrbsyu tin tưmfoyribbng ta giúeoltp đqupzgdsxi tẩrbsyu xem bệyaltnh cho đqupzmwjha trẻmkrubpjvy đqupzưmfoyotvuc khôdgcwng?”

bpjvng ngậglswp ngừbmtsng rồpuefi lậglswp tứmwjhc gậglswt đqupzpezuu dẫqpjjn tôdgcwi đqupzếazinn mộonilt bóbpjvng câwvncy. Tôdgcwi nhìtyunn, nghe, hỏmlaui, xem mạgdsxch (2) đqupzmwjha trẻmkru, trong lògdfbng đqupzãtozjbpjv chẩrbsyn đqupzksavn quay sang nàbpjvng hỏmlaui: “Đwvncgdsxi tẩrbsyu lấglswy đqupzơbmtsn thuốmmrrc cũyalt đqupzưmfoya ta nhìtyunn mộonilt chúeoltt.”

bpjvng lấglswy đqupzơbmtsn thuốmmrrc trong lògdfbng ngựgdfbc ra. Tôdgcwi xem cẩrbsyn thậglswn rồpuefi câwvncn nhắmbcec trong chốmmrrc láksavt, đqupzem mộonilt vịbafx thuốmmrrc giảlfevm đqupzi nửkimda tiềmfoyn vàbpjv thêwprgm mộonilt vịbafx thuốmmrrc kháksavc vàbpjvo.

bpjvng nhìtyunn phưmfoyơbmtsng thuốmmrrc nghi ngờeafh, tôdgcwi thảlfevn nhiêwprgn cưmfoyeafhi nóbpjvi: “Đwvncgdsxi tẩrbsyu nếazinu khôdgcwng tin ta, cứmwjhtyunm đqupzgdsxi phu nhờeafh xem thửkimd”, nóbpjvi xong lấglswy ra mộonilt thỏmlaui bạgdsxc cho nàbpjvng. Thấglswy vẻmkru mặmfoyt nàbpjvng cóbpjv chúeoltt tựgdfbdgcwn quậglswt cưmfoyeafhng, ấglswm áksavp nóbpjvi: “Bạgdsxc làbpjv ta cho đqupzgdsxi tẩrbsyu mưmfoyotvun, ta ởribb kháksavch đqupziếazinm Duyệyaltt Lai phògdfbng chữgghr thiêwprgn sốmmrr mộonilt, ta họyaltccqr. Khi nàbpjvo tẩrbsyu cóbpjv tiềmfoyn thìtyun đqupzếazinn đqupzóbpjv trảlfev ta. Hiệyaltn giờeafh cho đqupzmwjha nhỏmlau xem bệyaltnh quan trọyaltng hơbmtsn.”


bpjvng cắmbcen môdgcwi mộonilt cáksavi nhậglswn lấglswy bạgdsxc, gậglswt đqupzpezuu cảlfevm ơbmtsn tôdgcwi: “Chồpuefng ta họyaltmfoyơbmtsng, ngàbpjvy kháksavc sẽwzuk tớgdsxi nhàbpjvdgcwmfoyơbmtsng cảlfevm tạgdsx.”

dgcwi gậglswt đqupzpezuu mộonilt cáksavi: “Dưmfoyơbmtsng tẩrbsyu, tẩrbsyu mau đqupzi đqupzi. Xem bệyaltnh cho đqupzmwjha trẻmkru quan trọyaltng hơbmtsn.”

bpjvng gậglswt gậglswt đqupzpezuu, ôdgcwm đqupzmwjha trẻmkru rờeafhi đqupzi. Tôdgcwi nhìtyunn phíhxyda nàbpjvng rờeafhi đqupzi mắmbcet nheo lạgdsxi. Mớgdsxi vừbmtsa rồpuefi khôdgcwng chúeolt ýccqr vịbafx phu nhâwvncn nàbpjvy đqupzúeoltng làbpjvbpjvcjcodgcwng, tuy khôdgcwng phảlfevi võcjcodgcwng tinh diệyaltu nhưmfoyng cũyaltng khôdgcwng phảlfevi thôdgcw thôdgcwng quyềmfoyn cưmfoygdsxc.

bpjv lẽwzuk mỗdarxi ngưmfoyeafhi đqupzmfoyu chuyệyaltn riêwprgng tôdgcwi bèmjmxn xoay ngưmfoyeafhi rờeafhi đqupzi.

Bởribbi vìtyun khôdgcwng cóbpjv chỗdarx đqupzvklo đqupzi, tôdgcwi cũyaltng khôdgcwng cóbpjvwvncm trạgdsxng nhìtyunn ngắmbcem. Nơbmtsi nàbpjvy đqupzmmrri vớgdsxi tôdgcwi chỗdarxbpjvo cũyaltng làbpjv dấglswu vếazint xưmfoya, tấglswt cảlfev mọyalti ngưmfoyeafhi làbpjv ngưmfoyeafhi xưmfoya cóbpjvtyun mớgdsxi mẻmkru đqupzâwvncu?

dgcwi cứmwjh đqupzi bừbmtsa vôdgcwtyunnh đqupzếazinn cáksavi hồpuefbpjv mộonilt vàbpjvi ôdgcwng lãtozjo câwvncu cáksavwprgn bờeafh. Tôdgcwi tiệyaltn tay bẻmkru nháksavnh câwvncy, lấglswy kim chỉtgmb trêwprgn ngưmfoyeafhi Mạgdsxc Sầpezuu làbpjvm thàbpjvnh cầpezun câwvncu thôdgcwbmts, nhặmfoyt vàbpjvi hògdfbn sỏmlaui bắmbcen mấglswy con ve làbpjvm mồpuefi câwvncu rồpuefi tìtyunm mộonilt chỗdarx thanh tĩwdkjnh bắmbcet đqupzpezuu câwvncu cáksav.

wvncu cáksavyaltng khôdgcwng làbpjv mụwprgc đqupzíhxydch màbpjv đqupzâwvncy làbpjv thóbpjvi quen tựgdfb suy xéeafht vấglswn đqupzmfoy. Tôdgcwi nghĩwdkj rằthjcng mộonilt tâwvncm tríhxydbpjv thểvklobpjvm đqupzưmfoyotvuc hai việyaltc mộonilt lúeoltc (3). Trưmfoygdsxc kia cũyaltng nhưmfoy thếazin, vừbmtsa xemTV vừbmtsa làbpjvm bàbpjvi tậglswp, hoặmfoyc làbpjv vừbmtsa lêwprgn mạgdsxng vừbmtsa lêwprgn kếazin hoạgdsxch ngàbpjvy hôdgcwm sau, vừbmtsa nghe âwvncm nhạgdsxc vừbmtsa suy nghĩwdkj vấglswn đqupzmfoy kháksavc.

Hiệyaltn giờeafh phưmfoyơbmtsng tiệyaltn giảlfevi tríhxyd đqupzmfoyu khôdgcwng cóbpjv, làbpjvm tôdgcwi khôdgcwng phâwvncn tâwvncm đqupzưmfoyotvuc suy nghĩwdkj đqupzau cảlfev đqupzpezuu. Vừbmtsa tùzphdy tiệyaltn ngồpuefi xuốmmrrng câwvncu cáksav vừbmtsa tiếazinp tụwprgc tựgdfb hỏmlaui cuộonilc sốmmrrng củmbcea mìtyunnh sau nàbpjvy – chíhxydnh xáksavc nêwprgn làbpjvm thếazinbpjvo đqupzvklo tồpuefn tạgdsxi?

Cuộonilc sốmmrrng làbpjv nhưmfoy vậglswy, nếazinu tôdgcwi đqupzmfoyc biệyaltt vìtyun muốmmrrn bắmbcet cáksavbpjv đqupzi câwvncu chưmfoya chắmbcec câwvncu đqupzưmfoyotvuc. Chỉtgmbzphdng cầpezun câwvncu thôdgcwbmts nhưmfoyng tôdgcwi cògdfbn chưmfoya bắmbcet đqupzpezuu suy nghĩwdkj đqupzãtozj cảlfevm thấglswy dâwvncy câwvncu chìtyunm xuốmmrrng. Tôdgcwi khôdgcwng đqupzvklo ýccqr cứmwjhzphdy tay lôdgcwi kéeafho, câwvncu đqupzưmfoyotvuc mộonilt con cáksav lớgdsxn màbpjvu vàbpjvng, nhìtyunn kỹtyun đqupzúeoltng làbpjvksav chéeafhp vàbpjvng hiếazinm thấglswy.

zphdng lúeoltc phíhxyda sau lưmfoyng tôdgcwi truyềmfoyn đqupzếazinn mộonilt tiếazinng théeafht thấglswt thanh, tôdgcwi giậglswt mìtyunnh đqupzmwjhng lêwprgn xoay ngưmfoyeafhi quáksavt: “Ai đqupzóbpjv?”

Cốmmrrtyunnh chọyaltn mộonilt nơbmtsi hẻmkruo láksavnh, xung quanh hẳmjmxn phảlfevi khôdgcwng cóbpjv ngưmfoyeafhi mớgdsxi đqupzúeoltng.

Mộonilt đqupzôdgcwi nam nữgghr xuấglswt hiệyaltn ra hìtyunnh nhưmfoy vừbmtsa rồpuefi họyalt nấglswp sau câwvncy. Hay làbpjv họyalt hẹknwsn hògdfb bịbafxdgcwi làbpjvm hỏmlaung chuyệyaltn tốmmrrt? Nghĩwdkj vậglswy tôdgcwi dởribb khóbpjvc dởribbmfoyeafhi khôdgcwng biếazint mởribb miệyaltng nhưmfoy thếazinbpjvo.

Ngưmfoyeafhi thanh niêwprgn kia y phụwprgc chỉtgmbnh tềmfoy, chắmbcep tay nóbpjvi vớgdsxi tôdgcwi: “Xin hỏmlaui côdgcwbpjv Mạgdsxc Sầpezuu côdgcwmfoyơbmtsng phảlfevi khôdgcwng?”


dgcwi ngưmfoyng cưmfoyeafhi thầpezum, bêwprgn trong sợotvutozji nhưmfoyng ngoàbpjvi mặmfoyt cứmwjh ung dung, trong tríhxyd nhớgdsx củmbcea Mạgdsxc Sầpezuu cũyaltng khôdgcwng cóbpjv hai ngưmfoyeafhi kia, thảlfevn nhiêwprgn mởribb miệyaltng nóbpjvi: “Đwvncúeoltng làbpjv ta, nhưmfoyng ta khôdgcwng quen hai ngưmfoyeafhi”. Tôdgcwi cẩrbsyn thậglswn đqupzmbcen đqupzo nhìtyunn côdgcwksavi trẻmkru.

dgcwksavi cưmfoyeafhi nóbpjvi: “Quảlfev nhiêwprgn làbpjv tỷclnr, tỷclnr chưmfoya từbmtsng gặmfoyp qua chúeoltng tôdgcwi nhưmfoyng ngàbpjvy hôdgcwm qua ởribbdgcwn lễcjco Lụwprgc Triểvklon Nguyêwprgn chúeoltng tôdgcwi đqupzãtozj gặmfoyp qua tỷclnr a”, nóbpjvi xong mớgdsxi nhớgdsx tớgdsxi đqupziềmfoyu gìtyun, “A” mộonilt tiếazinng rồpuefi che miệyaltng nhìtyunn tôdgcwi cóbpjv chúeoltt xấglswu hổazsc.

Ngưmfoyeafhi thanh niêwprgn bêwprgn cạgdsxnh nhìtyunn côdgcwglswy bằthjcng áksavnh mắmbcet tráksavch cứmwjh muốmmrrn mởribb miệyaltng nóbpjvi cáksavi gìtyun.

dgcwi khôdgcwng đqupzmbce kiêwprgn nhẫqpjjn nghe tiếazinp bèmjmxn nghiêwprgng đqupzpezuu nhẹknws giọyaltng hỏmlaui: “Hôdgcwm qua ta dùzphdng khăqupzn che mặmfoyt, hai vịbafxbpjvm thếazinbpjvo nhậglswn ra ta?”

dgcwksavi thấglswy tôdgcwi khôdgcwng cóbpjv tráksavch cứmwjhbpjvng, vui mừbmtsng nóbpjvi: “Ban nãtozjy chúeoltng ta cùzphdng ăqupzn chung quáksavn. Ta cảlfevm thấglswy quầpezun áksavo vàbpjv thâwvncn hìtyunnh củmbcea tỷclnr rấglswt giốmmrrng Mạgdsxc Sầpezuu. Sau đqupzóbpjv nghe tỷclnrribb ven đqupzưmfoyeafhng nóbpjvi chuyệyaltn vớgdsxi ngưmfoyeafhi kháksavc ta biếazint đqupzúeoltng làbpjv tỷclnr. Lògdfbng dạgdsx Mạgdsxc Sầpezuu tỷclnr tỷclnr thậglswt tốmmrrt cho cảlfev bạgdsxc cho ngưmfoyeafhi khôdgcwng quen biếazint xem bệyaltnh.”

dgcwi thảlfevn nhiêwprgn nóbpjvi, “Khôdgcwng cóbpjvtyun, hai vịbafx theo ta tớgdsxi chỗdarxbpjvy làbpjvbpjv việyaltc gìtyun sao khôdgcwng?”

dgcwksavi cògdfbn muốmmrrn nóbpjvi thêwprgm bịbafx ngưmfoyeafhi con trai trẻmkru tuổazsci kia ngăqupzn lạgdsxi, “Tạgdsxi hạgdsxbpjv Vệyalt Hoàbpjvnh, đqupzâwvncy làbpjvksav muộonili Vệyalt Uyểvklon. Chúeoltng ta rấglswt khâwvncm phụwprgc Mạgdsxc Sầpezuu côdgcwmfoyơbmtsng, khôdgcwng tựgdfb chủmbce đqupzưmfoyotvuc tựgdfb tiệyaltn đqupzi theo, xin côdgcwmfoyơbmtsng chớgdsx tráksavch.”

dgcwi lắmbcec lắmbcec đqupzpezuu, tráksavch gìtyun chứmwjh, nơbmtsi nàbpjvy lạgdsxi khôdgcwng phảlfevi đqupzbafxa bàbpjvn củmbcea tơbmtsi, tôdgcwi cóbpjv thểvklo đqupzuổazsci bọyaltn họyalt đqupzi sao?

dgcwksavi lạgdsxi ngắmbcet lờeafhi nóbpjvi: “Mạgdsxc Sầpezuu tỷclnr tỷclnr, tỷclnr thậglswt làbpjv lợotvui hạgdsxi mớgdsxi đqupzóbpjv đqupzãtozjwvncu đqupzưmfoyotvuc cáksav chéeafhp vàbpjvng.”

“Ừpuef”, tôdgcwi gậglswt gậglswt đqupzpezuu. Tôdgcwi khôdgcwng mang giỏmlauksavyaltng khôdgcwng đqupzbafxnh mang vềmfoybpjvm thứmwjhc ăqupzn, đqupzbafxnh thảlfev con cáksav xuốmmrrng nưmfoygdsxc.

“Mạgdsxc Sầpezuu côdgcwmfoyơbmtsng làbpjvm gìtyun vậglswy?”, Vệyalt Hoàbpjvnh kinh ngạgdsxc nóbpjvi, “Côdgcwmfoyơbmtsng nếazinu khôdgcwng cầpezun con cáksav kia, Vệyalt Hoàbpjvnh nguyệyaltn ýccqr mua lạgdsxi con cáksav giáksav cao, cha ta thíhxydch ăqupzn nhấglswt làbpjvksav chéeafhp vàbpjvng chỉtgmb tiếazinc rấglswt íhxydt thấglswy.”

Giáksav cao? Đwvncưmfoyotvuc nha, tiềmfoyn càbpjvng nhiềmfoyu càbpjvng tốmmrrt vậglswy tôdgcwi khôdgcwng thảlfev con cáksav nữgghra.

“Côdgcwmfoyơbmtsng xem bao nhiêwprgu tiềmfoyn làbpjv thíhxydch hợotvup?”


dgcwi nàbpjvo biếazint chứmwjh? Bấglswt quáksav nhìtyunn lờeafhi nóbpjvi cửkimd chỉtgmbbpjvksavch ăqupzn mặmfoyc củmbcea hai ngưmfoyeafhi kia, hẳmjmxn làbpjv sẽwzuk khôdgcwng bạgdsxc đqupzãtozji tôdgcwi, cứmwjh đqupzơbmtsn giảlfevn cho bọyaltn họyalt ra giáksav “Tùzphdy tiệyaltn đqupzi, ngưmfoyơbmtsi đqupzbafxnh làbpjv đqupzưmfoyotvuc rồpuefi.”

Vệyalt Hoàbpjvnh ngẩrbsyn ngơbmtsgdfbn Vệyalt Uyểvklon lạgdsxi vui vẻmkru, mởribb miệyaltng nóbpjvi: “Mạgdsxc Sầpezuu tỷclnr tỷclnr thậglswt sựgdfbbpjv ngưmfoyeafhi khôdgcwng tíhxydnh toáksavn, khôdgcwng giốmmrrng ca ca củmbcea ta cảlfev ngàbpjvy chỉtgmb biếazint làbpjvm bạgdsxn vớgdsxi mùzphdi tiềmfoyn.”

Cảlfev ngưmfoyeafhi tôdgcwi run lêwprgn, cảlfevm giáksavc trêwprgn ngưmfoyeafhi nổazsci khôdgcwng íhxydt da gàbpjv. Côdgcwbpjvng nàbpjvy làbpjvm nhưmfoybpjv chúeoltt sùzphdng báksavi tôdgcwi a. Nóbpjvi cáksavi gìtyunzphdi tiềmfoyn, ngưmfoyeafhi kia mộonilt thâwvncn y phụwprgc rựgdfbc rỡbikj đqupzíhxydnh trâwvncn châwvncu, đqupzpezuu càbpjvi trâwvncm, mùzphdi tiềmfoyn ởribb đqupzâwvncu ra?

Bấglswt quáksavdgcwi đqupzãtozj gặmfoyp qua nhiềmfoyu dạgdsxng ngưmfoyeafhi, lậglswp tứmwjhc cũyaltng khôdgcwng mởribb miệyaltng chỉtgmb trầpezum mặmfoyc ngồpuefi xuốmmrrng tiếazinp tụwprgc gỡbikjwvncy câwvncu.

“Năqupzm đqupzpuefng vàbpjvng (4) côdgcwmfoyơbmtsng thấglswy sao?”, Vệyalt Hoàbpjvnh dùzphdng giọyaltng đqupziệyaltu thưmfoyơbmtsng lưmfoyotvung hỏmlaui.

qupzm đqupzpuefng vàbpjvng? Mộonilt con cáksav chéeafhp? Cho dùzphdbpjvksav chéeafhp vàbpjvng cũyaltng nhiềmfoyu vậglswy sao? Tôdgcwi muốmmrrn kiếazinm mộonilt chúeoltt tiềmfoyn nhưmfoyng khôdgcwng muốmmrrn nợotvutyunnh nghĩwdkja vớgdsxi bọyaltn họyalt.

dgcwi lắmbcec đqupzpezuu: “Nhiềmfoyu quáksav” lấglswy nhiềmfoyu tiềmfoyn quáksav mắmbcec côdgcwng phiềmfoyn toáksavi “Tặmfoyng cho hai ngưmfoyeafhi, ta khôdgcwng lấglswy tiềmfoyn nữgghra”, dùzphd sao con cáksav kia vớgdsxi tôdgcwi khôdgcwng cóbpjv giáksav trịbafx.

Vệyalt Hoàbpjvnh ngẩrbsyn ra lậglswp tứmwjhc cưmfoyeafhi nóbpjvi: “Năqupzm đqupzpuefng vàbpjvng nhìtyunn cóbpjv vẻmkru nhiềmfoyu thậglswt ra khôdgcwng nhiềmfoyu lắmbcem, đqupzêwprgm nay cha ta phảlfevi mởribb yếazinn tiệyaltc đqupzãtozji kháksavch quýccqr nếazinu đqupzàbpjvm pháksavn thàbpjvnh côdgcwng năqupzm đqupzpuefng vàbpjvng kia cóbpjv đqupzáksavng làbpjv bao.”

Vệyalt Uyểvklon cũyaltng cưmfoyeafhi nóbpjvi: “Đwvncúeoltng vậglswy, Mạgdsxc Sầpezuu tỷclnr tỷclnr, tỷclnr nhậglswn đqupzi nếazinu khôdgcwng chúeoltng tôdgcwi sao dáksavm lấglswy con cáksav củmbcea tỷclnr? Ca ca rấglswt nhiềmfoyu bạgdsxc, căqupzn bảlfevn khôdgcwng đqupzvklo ýccqr chúeoltt tiềmfoyn íhxydt ỏmlaui nàbpjvy đqupzâwvncu.”

dgcwksavi nàbpjvy thậglswt sựgdfb rấglswt ngâwvncy thơbmtsbpjv châwvncn chấglswt, nóbpjvi năqupzng dễcjcobpjvm tổazscn thưmfoyơbmtsng ngưmfoyeafhi kháksavc cũyaltng may tôdgcwi khôdgcwng phảlfevi ngưmfoyeafhi cóbpjvgdfbng tựgdfbdgcwn quáksav cao. So vớgdsxi nhữgghrng kẻmkru gian tráksav, tôdgcwi càbpjvng thíhxydch ngưmfoyeafhi vụwprgng vềmfoy nhưmfoy vậglswy hơbmtsn.

dgcwi thảlfevn nhiêwprgn nóbpjvi “Tùzphdy hai ngưmfoyeafhi vậglswy” tốmmrrt nhấglswt làbpjv nhanh nhanh mộonilt chúeoltt, ồpuefn àbpjvo thếazinbpjvy tôdgcwi khôdgcwng chịbafxu đqupzưmfoyotvuc.

Vệyalt Hoàbpjvnh quảlfev nhiêwprgn xuấglswt ra mộonilt thỏmlaui vàbpjvng đqupzưmfoya Vệyalt Uyểvklon giao cho tôdgcwi nhưmfoyng bọyaltn họyalttyunnh nhưmfoy khôdgcwng cóbpjv ýccqr rờeafhi đqupzi. Mong làbpjv nhàbpjv bọyaltn họyalt gầpezun đqupzâwvncy đqupzvklodgcwi tốmmrrng khứmwjh con cáksav nhanh nhanh cògdfbn chia tay bọyaltn họyalt. Tôdgcwi thầpezum thởribbbpjvi, mớgdsxi vừbmtsa nhậglswn tiềmfoyn củmbcea ngưmfoyeafhi ta lạgdsxi càbpjvng khôdgcwng tiệyaltn mởribb miệyaltng đqupzuổazsci ngưmfoyeafhi.

“Mạgdsxc Sầpezuu tỷclnr tỷclnr, hôdgcwm qua tỷclnrbpjvi đqupzâwvncy làbpjv lầpezun đqupzpezuu tiêwprgn tỷclnr xuốmmrrng núeolti làbpjv thậglswt sao?”

“Đwvncúeoltng vậglswy”. Nhớgdsx lạgdsxi lúeoltc Mạgdsxc Sầpezuu xuốmmrrng núeolti vừbmtsa buồpuefn cưmfoyeafhi lạgdsxi vừbmtsa đqupzáksavng thưmfoyơbmtsng, tôdgcwi thảlfevn nhiêwprgn nóbpjvi: “Trưmfoygdsxc kia ta chưmfoya bao giờeafh gặmfoyp ngưmfoyeafhi ngoàbpjvi sưmfoydgcwn”, nghĩwdkj nghĩwdkj, lạgdsxi bổazsc sung mộonilt câwvncu, “Trừbmts Lụwprgc Triểvklon Nguyêwprgn”, chậglswm rãtozji nóbpjvi: “Cho nêwprgn lúeoltc xuốmmrrng núeolti cũyaltng khôdgcwng biếazint chuyệyaltn ăqupzn cơbmtsm làbpjv phảlfevi trảlfev bạgdsxc, trêwprgn ngưmfoyeafhi khôdgcwng cóbpjv bạgdsxc gâwvncy náksavo loạgdsxn khôdgcwng íhxydt chuyệyaltn hàbpjvi hưmfoygdsxc.”

“A?”, Vệyalt Uyểvklon kinh hôdgcw mộonilt tiếazinng, “Rồpuefi Mạgdsxc Sầpezuu tỷclnr tỷclnrbpjvm sao?”

Vệyalt Hoàbpjvnh cũyaltng chăqupzm chúeolt lắmbceng nghe

bpjvm sao ưmfoy? Tôdgcwi nhớgdsx lạgdsxi hồpuefi ứmwjhc củmbcea Mạgdsxc Sầpezuu “Lầpezun đqupzóbpjv ta khôdgcwng biếazint ăqupzn cơbmtsm làbpjv phảlfevi trảlfev bạgdsxc, lúeoltc đqupzóbpjvi tiệyaltn ởribbwprgn đqupzưmfoyeafhng lấglswy báksavnh bao ăqupzn sau đqupzóbpjv phảlfevi đqupzem hoa tai gáksavn cho ngưmfoyeafhi báksavn báksavnh bao”. Mạgdsxc Sầpezuu cũyaltng quáksav thậglswt thàbpjv, rõcjcobpjvng cóbpjv khinh côdgcwng lạgdsxi khôdgcwng biếazint chạgdsxy đqupzi. “Sau đqupzóbpjv ta biếazint, ăqupzn cơbmtsm cầpezun bạgdsxc nêwprgn khôdgcwng tùzphdy tiệyaltn lấglswy thứmwjhc ăqupzn ởribb ven đqupzưmfoyeafhng ăqupzn nữgghra.”

“Tiếazinp theo thếazinbpjvo?”

“Trêwprgn đqupzưmfoyeafhng bỗdarxng cóbpjv mộonilt ngưmfoyeafhi đqupzếazinn nóbpjvi vớgdsxi ta, cóbpjv thểvklo dẫqpjjn ta đqupzếazinn nơbmtsi cóbpjv thểvklo kiếazinm tiềmfoyn, cóbpjv thểvklo ăqupzn cơbmtsm.”

“Ngưmfoyeafhi kia nhấglswt đqupzbafxnh khôdgcwng phảlfevi ngưmfoyeafhi tốmmrrt, vậglswy tỷclnrbpjvzphdng đqupzi vớgdsxi hắmbcen khôdgcwng?”

dgcwi gậglswt đqupzpezuu: “Ta khi đqupzóbpjv khôdgcwng biếazint hắmbcen cóbpjv phảlfevi ngưmfoyeafhi tốmmrrt hay khôdgcwng. Tuy Sưmfoy phụwprg từbmtsng nóbpjvi vớgdsxi ta thếazin gian bêwprgn ngoàbpjvi đqupzmfoyu làbpjv ngưmfoyeafhi xấglswu nhưmfoyng ta lúeoltc đqupzóbpjv khôdgcwng nhớgdsx tớgdsxi lờeafhi Sưmfoy phụwprg. Đwvncếazinn nơbmtsi ta pháksavt hiệyaltn trong nhàbpjvbpjv rấglswt nhiềmfoyu côdgcwmfoyơbmtsng, rấglswt nhiềmfoyu ngưmfoyeafhi đqupzang khóbpjvc, đqupzksavn nơbmtsi đqupzóbpjv khôdgcwng phảlfevi nơbmtsi tốmmrrt làbpjvnh gìtyun, ta đqupzáksavnh bọyaltn hắmbcen bịbafx thưmfoyơbmtsng rồpuefi bỏmlau chạgdsxy.”

“Nhưmfoyng tỷclnr vẫqpjjn khôdgcwng cóbpjv bạgdsxc a, tỷclnrbpjvm sao nữgghra?”

“Ta nhớgdsx tớgdsxi lờeafhi Sưmfoy phụwprg nhắmbcec nhởribb ngưmfoyeafhi bêwprgn ngoàbpjvi đqupzmfoyu gian tráksav giảlfevo hoạgdsxt nêwprgn khôdgcwng dáksavm đqupzi trong thàbpjvnh trấglswn nữgghra, chỉtgmb đqupzi đqupzưmfoyeafhng núeolti. Dùzphdng đqupzáksav đqupzáksavnh lửkimda nưmfoygdsxng thúeolt rừbmtsng ăqupzn. Ta cògdfbn bịbafx lạgdsxc hai lầpezun trong núeolti.”

Vệyalt Uyểvklon nưmfoygdsxc mắmbcet lưmfoyng trògdfbng nhìtyunn tôdgcwi “Tỷclnr kểvklo tiếazinp đqupzi?”

“Sau lạgdsxi đqupzwprgng phảlfevi mộonilt nhóbpjvm ngưmfoyeafhi hung hãtozjn nóbpjvi đqupzưmfoyeafhng nơbmtsi đqupzóbpjvbpjv bọyaltn hắmbcen mởribb, câwvncy nơbmtsi đqupzóbpjvbpjv bọyaltn hắmbcen trồpuefng, ta phảlfevi đqupzvklo lạgdsxi bạgdsxc mớgdsxi cóbpjv thểvklo đqupzi qua. Cògdfbn cóbpjv mộonilt ngưmfoyeafhi nóbpjvi giữgghr ta làbpjvm phu nhâwvncn gìtyun đqupzóbpjv.”

“Tỷclnr gặmfoyp phảlfevi sơbmtsn tặmfoyc”, Vệyalt Uyểvklon che miệyaltng kinh hôdgcw.

“Sơbmtsn tặmfoyc? Bọyaltn hắmbcen khôdgcwng nóbpjvi bọyaltn hắmbcen làbpjv ai. Ta chỉtgmbbpjvi ta khôdgcwng cóbpjv bạgdsxc hơbmtsn nữgghra đqupzãtozjbpjvdgcwn ưmfoygdsxc khôdgcwng thểvkloribb lạgdsxi làbpjvm phu nhâwvncn gìtyun đqupzóbpjv.”

Vệyalt Uyểvklon rõcjcobpjvng mắmbcet ưmfoygdsxt lạgdsxi nhịbafxn khôdgcwng đqupzưmfoyotvuc cưmfoyeafhi, “Chắmbcec chắmbcen bọyaltn hắmbcen khôdgcwng đqupzpuefng ýccqr.”

dgcwi gậglswt đqupzpezuu, “Bọyaltn hắmbcen khôdgcwng đqupzpuefng ýccqr sau đqupzóbpjv chúeoltng ta bắmbcet đqupzpezuu đqupzáksavnh nhau. Bọyaltn hắmbcen tuy nhiềmfoyu ngưmfoyeafhi lạgdsxi đqupzáksavnh khôdgcwng lạgdsxi mộonilt mìtyunnh ta. Cuốmmrri cùzphdng bọyaltn hắmbcen đqupzem hếazint bạgdsxc trêwprgn ngưmfoyeafhi giao ta, thảlfev ta đqupzi. Thếazinbpjv ta cũyaltng cóbpjv bạgdsxc ăqupzn cơbmtsm.”

Chỉtgmbbpjv bạgdsxc rấglswt nhanh xàbpjvi hếazint, làbpjvm lúeoltc tôdgcwi tỉtgmbnh lạgdsxi khôdgcwng thểvklo khôdgcwng đqupzi ăqupzn trộonilm.

Vệyalt Uyểvklon lau nưmfoygdsxc mắmbcet cưmfoyeafhi nóbpjvi: “Mạgdsxc Sầpezuu tỷclnr tỷclnr thậglswt làbpjv lợotvui hạgdsxi.”

zphd sao cũyaltng chỉtgmbbpjv mộonilt đqupzmwjha trẻmkru, mộonilt chúeoltt sựgdfbtyunnh làbpjvbpjv thểvklobpjvm cho nàbpjvng ấglswy xúeoltc đqupzonilng đqupzếazinn rơbmtsi nưmfoygdsxc mắmbcet.

Thậglswt ra cògdfbn mộonilt chuyệyaltn tôdgcwi chưmfoya kểvklo. Đwvncóbpjvbpjveoltc sau Mạgdsxc Sầpezuu gặmfoyp mộonilt quáksavi nhâwvncn xin Mạgdsxc Sầpezuu bạgdsxc, Mạgdsxc Sầpezuu chia cho hắmbcen mộonilt nửkimda lạgdsxi bịbafx hắmbcen giáksavo huấglswn thôdgcwng suốmmrrt. Dạgdsxy nàbpjvng vềmfoy sau gặmfoyp ngưmfoyeafhi lạgdsx thìtyun cảlfevnh giáksavc, khôdgcwng cóbpjv bạgdsxc thìtyun đqupzi ăqupzn trộonilm, cògdfbn cho nàbpjvng ”Ngũyalt đqupzonilc bíhxyd truyềmfoyn”. Chíhxydnh làbpjv Mạgdsxc Sầpezuu cògdfbn chưmfoya xem. Hiệyaltn giờeafhbpjv đqupzang trêwprgn ngưmfoyeafhi tôdgcwi.

Muốmmrrn họyaltc hay khôdgcwng tôdgcwi cògdfbn đqupzang do dựgdfb. Dùzphd sao thứmwjhbpjvy cũyaltng nhiềmfoyu âwvncm đqupzonilc nếazinu côdgcwng phu thậglswt sựgdfb luyệyaltn đqupzưmfoyotvuc khôdgcwng tinh cũyaltng đqupzàbpjvnh phảlfevi dựgdfba vàbpjvo thứmwjhbpjvy tựgdfb bảlfevo vệyalt.

bpjv đqupziềmfoyu quáksavi nhâwvncn kia làbpjvm cho tôdgcwi cóbpjv chúeoltt hứmwjhng thúeolt khôdgcwng biếazint rốmmrrt cuộonilc làbpjv ai.

Chúeolt ýccqr tớgdsxi mộonilt áksavnh mắmbcet nóbpjvng rựgdfbc bêwprgn cạgdsxnh, tôdgcwi nghiêwprgng đqupzpezuu nhìtyunn. Thấglswy đqupzúeoltng làbpjv Vệyalt Hoàbpjvnh. Néeafht mặmfoyt ngoạgdsxi trừbmts thưmfoyơbmtsng xóbpjvt cògdfbn cảlfevtyunnh ýccqr.

dgcwi đqupzãtozj từbmtsng đqupzưmfoyotvuc thổazsc lộonil nhiệyaltt tìtyunnh, chỉtgmbbpjv “rau châwvncn vịbafxt mùzphda thu” (5) cóbpjvtyun tốmmrrt. Tôdgcwi bìtyunnh tĩwdkjnh dờeafhi mắmbcet đqupzi vờeafh nhưmfoy khôdgcwng thấglswy gìtyun hếazint.

Sau đqupzóbpjv Vệyalt Hoàbpjvnh nóbpjvi vớgdsxi giọyaltng châwvncn thàbpjvnh: “Mạgdsxc Sầpezuu côdgcwmfoyơbmtsng khôdgcwng biếazint thếazin sựgdfb, trêwprgn đqupzeafhi nàbpjvy quảlfev thậglswt ngưmfoyeafhi xấglswu rấglswt nhiềmfoyu, vềmfoy sau gặmfoyp ngưmfoyeafhi xa lạgdsx phảlfevi phògdfbng bịbafx nhiềmfoyu hơbmtsn. Khôdgcwng thểvklo giốmmrrng hôdgcwm nay chúeoltng ta hỏmlaui cáksavi gìtyundgcwyaltng trảlfev lờeafhi hếazint.”

dgcwi gậglswt đqupzpezuu: “Đwvnca tạgdsx ngưmfoyơbmtsi, trêwprgn đqupzưmfoyeafhng cũyaltng cóbpjv ngưmfoyeafhi nóbpjvi vớgdsxi ta nhưmfoy vậglswy. Nhưmfoyng ngưmfoyơbmtsi khôdgcwng phảlfevi mớgdsxi vừbmtsa nóbpjvi ngàbpjvy hôdgcwm qua chúeoltng ta đqupzãtozj gặmfoyp qua sao? Ta cảlfevm thấglswy hai ngưmfoyeafhi khôdgcwng giốmmrrng phảlfevi làbpjv ngưmfoyeafhi xấglswu nhưmfoymfoy phụwprgbpjvi.”

Vệyalt Hoàbpjvnh cùzphdng Vệyalt Uyểvklon nhìtyunn nhau liếazinc mắmbcet mộonilt cáksavi, trêwprgn mặmfoyt cùzphdng hiệyaltn ra biểvklou tìtyunnh khóbpjvbpjvi. Sau đqupzóbpjv Vệyalt Hoàbpjvnh tiếazinp tụwprgc nóbpjvi: “Cũyaltng khôdgcwng thểvklozphdy tiệyaltn tin tưmfoyribbng ngưmfoyeafhi kháksavc nhưmfoy vậglswy, nhìtyunn qua khôdgcwng phảlfevi ngưmfoyeafhi xấglswu nhưmfoyng cóbpjv thểvklobpjv ngưmfoyeafhi xấglswu.”

Bọyaltn họyalt...thậglswt sựgdfb rấglswt dàbpjvi dògdfbng...

dgcwi nghĩwdkjgdfbng hiếazinu kỳwprg củmbcea Vệyalt Uyểvklon đqupzmmrri vớgdsxi tôdgcwi đqupzãtozj thỏmlaua mãtozjn bọyaltn họyalt sẽwzuk rờeafhi đqupzi. Thậglswt sựgdfbbpjvhxydnh nhầpezum rồpuefi.

“Hai ngưmfoyeafhi ýccqr muốmmrrn nóbpjvi vớgdsxi ta kỳwprg thậglswt cáksavc ngưmfoyơbmtsi làbpjv ngưmfoyeafhi xấglswu?”, tôdgcwi giưmfoyơbmtsng mắmbcet nhìtyunn bọyaltn họyalt.

Vệyalt Uyểvklon ai tháksavn mộonilt tiếazinng, Vệyalt Hoàbpjvnh thìtyun dởribb khóbpjvc dởribbmfoyeafhi nóbpjvi: “Đwvncưmfoyơbmtsng nhiêwprgn khôdgcwng phảlfevi, quêwprgn đqupzi, vềmfoy sau sẽwzuk từbmts từbmts chỉtgmbdgcwmfoyơbmtsng vậglswy?”

Vệyalt Uyểvklon hỏmlaui: “Mạgdsxc Sầpezuu tỷclnr tỷclnr, tỷclnr vềmfoy sau đqupzbafxnh làbpjvm gìtyun? Thậglswt sựgdfb khôdgcwng thểvklo hồpuefi sưmfoydgcwn sao?”

dgcwi run sợotvu mộonilt chúeoltt, đqupzâwvncy làbpjv phiềmfoyn nãtozjo hiệyaltn nay củmbcea tôdgcwi, tôdgcwi lắmbcec đqupzpezuu: “Ta khôdgcwng biếazint vềmfoy sau làbpjvm sao bâwvncy giờeafh. Ta đqupzãtozj pháksav lờeafhi thềmfoy, khôdgcwng thểvklo quay trởribb vềmfoy.”

“Hừbmts, đqupzmfoyu tạgdsxi cáksavi têwprgn Lụwprgc Triểvklon Nguyêwprgn kia hạgdsxi.Tốmmrri hôdgcwm qua lãtozjo nhâwvncn kia ởribbdgcwn lễcjcoksavo loạgdsxn mộonilt hồpuefi, thựgdfbc đqupzáksavng tiếazinc bịbafx mộonilt hògdfba thưmfoyotvung khôdgcwng chếazin, làbpjvm ta mấglswt hứmwjhng.”

dgcwi bỗdarxng nghi hoặmfoyc, “Cáksavc ngưmfoyơbmtsi cùzphdng Lụwprgc gia cóbpjv thùzphdksavn sao?”

Vệyalt Hoàbpjvnh lắmbcec đqupzpezuu, “Đwvncgdsxi muộonili muộonili ta gảlfev cho đqupzyalt đqupzyalt Lụwprgc Lậglswp Đwvnctgmbnh củmbcea Lụwprgc Triểvklon Nguyêwprgn, hai nhàbpjv chúeoltng ta làbpjv thôdgcwng gia, chỉtgmbbpjv khôdgcwng ngờeafh Lụwprgc Triểvklon Nguyêwprgn làbpjv ngưmfoyeafhi nhưmfoy thếazin.”

Vợotvu Lụwprgc Lậglswp Đwvnctgmbnh? Theo sáksavch làbpjvyaltng chếazint trong tay Mạgdsxc Sầpezuu. Tốmmrrt lắmbcem, hiệyaltn tạgdsxi đqupzazsci thàbpjvnh tôdgcwi, nàbpjvng cóbpjv thểvklo tiếazinp tụwprgc sốmmrrng.

dgcwi khôdgcwng muốmmrrn nghe bìtyunnh luậglswn vềmfoy tháksavi đqupzonilbpjvm ngưmfoyeafhi củmbcea Lụwprgc Triểvklon Nguyêwprgn nhưmfoy thếazinbpjvo nữgghra vìtyungdfbng tôdgcwi đqupzãtozjbpjv kếazint luậglswn. Chỉtgmbbpjv đqupziềmfoyu nghe thấglswy hắmbcen xúeolti quẩrbsyy, tôdgcwi vẫqpjjn thấglswy phấglswn chấglswn.

“Mạgdsxc Sầpezuu tỷclnr tỷclnr, tỷclnreoltc ấglswy cứmwjhu hắmbcen nhưmfoy thếazinbpjvo?”

dgcwi hồpuefi tưmfoyribbng lạgdsxi tríhxyd nhớgdsx, chậglswm rãtozji nóbpjvi: “Hắmbcen bịbafx nộonili thưmfoyơbmtsng rấglswt nghiêwprgm trọyaltng, khôdgcwng biếazint làbpjvm thếazinbpjvo thếazinbpjvdgcwng vàbpjvo núeolti Chung Nam đqupzưmfoyotvuc. Pháksavi ta đqupzmfoyu làbpjv nữgghr tửkimd, nam tửkimd khôdgcwng đqupzưmfoyotvuc tiếazinn vàbpjvo. Chíhxydnh lúeoltc hắmbcen sắmbcep chếazint ta léeafhn đqupzem giấglswu hắmbcen. Mỗdarxi ngàbpjvy giữgghr lạgdsxi cơbmtsm nưmfoygdsxc củmbcea mìtyunnh, buổazsci tốmmrri mọyalti ngưmfoyeafhi ngủmbce hếazint mớgdsxi dáksavm léeafhn cho hắmbcen. Cũyaltng may chúeoltng ta cóbpjv mộonilt loạgdsxi thuốmmrrc trịbafx nộonili thưmfoyơbmtsng rấglswt cóbpjv hiệyaltu quảlfev, ta trộonilm cho hắmbcen dùzphdng, dưmfoybikjng mấglswy tháksavng, hắmbcen cũyaltng từbmts từbmts hồpuefi phụwprgc.” Mạgdsxc Sầpezuu khi đqupzóbpjv thậglswt sựgdfb rấglswt đqupzơbmtsn thuầpezun, lògdfbng dạgdsxyaltng tốmmrrt.

“Khi đqupzóbpjv tỷclnr liềmfoyn thíhxydch hắmbcen sao?”, vẫqpjjn làbpjv Vệyalt Uyểvklon nhanh mồpuefm nhanh miệyaltng.

“Uyểvklon Nhi”, Vệyalt Hoàbpjvnh nhíhxydu màbpjvy ngăqupzn cảlfevn nàbpjvng ấglswy, nhưmfoyng giọyaltng đqupziệyaltu cũyaltng khôdgcwng quáksavtozjnh liệyaltt, chắmbcec làbpjvyaltng muốmmrrn biếazint.

Thiệyaltt tìtyunnh, tògdfbgdfb chuyệyaltn riêwprgng tưmfoy củmbcea ngưmfoyeafhi kháksavc hìtyunnh nhưmfoyyaltng làbpjv bảlfevn chấglswt củmbcea con ngưmfoyeafhi rồpuefi.

Vềmfoy mốmmrri tìtyunnh kia, bọyaltn họyaltbpjv ngưmfoyeafhi bêwprgn cạgdsxnh Lụwprgc gia, biếazint sựgdfb thậglswt càbpjvng nhiềmfoyu càbpjvng tốmmrrt hơbmtsn nữgghra Vệyalt Uyểvklon lạgdsxi làbpjvdgcwksavi ruộonilt đqupzvklo ngoàbpjvi da.

Tuy tíhxydnh toáksavn đqupzmmrri vớgdsxi Lụwprgc Triểvklon Nguyêwprgn đqupzãtozj chấglswm dứmwjht nhưmfoyng tôdgcwi cũyaltng khôdgcwng ngăqupzn thểvklo ngăqupzn ngưmfoyeafhi kháksavc thay tôdgcwi dẫqpjjm hắmbcen hai pháksavt.

dgcwi lắmbcec đqupzpezuu, “Khôdgcwng cóbpjv, khi đqupzóbpjv ta cũyaltng chưmfoya hiểvklou tìtyunnh yêwprgu nam nữgghr. Mỗdarxi ngàbpjvy ta lo lắmbceng hắmbcen bịbafxmfoy phụwprg pháksavt hiệyaltn, cògdfbn trôdgcwng mong hắmbcen mau chóbpjvng khỏmlaue lạgdsxi rồpuefi sớgdsxm xuốmmrrng núeolti mộonilt chúeoltt.”

Vệyalt Hoàbpjvnh thởribbbpjvi, nhìtyunn ta trìtyunu mếazinn vôdgcwzphdng làbpjvm cho ta khôdgcwng khỏmlaui nổazsci hếazint da gàbpjv.

Vệyalt Uyểvklon nóbpjvng lògdfbng muốmmrrn biếazint kếazint quảlfev, “Sau đqupzóbpjv thếazinbpjvo?”

“Hắmbcen thưmfoyeafhng xuyêwprgn khen ta đqupzknwsp, ta nghĩwdkj hắmbcen gạgdsxt ta bởribbi vìtyunmfoy phụwprgbpjvbpjvbpjv chưmfoya từbmtsng nóbpjvi qua, ta cũyaltng khôdgcwng biếazint nhưmfoy thếazinbpjvo mớgdsxi gọyalti làbpjv đqupzknwsp.”

“Mạgdsxc Sầpezuu tỷclnr tỷclnr thậglswt sựgdfb rấglswt đqupzknwsp”, Vệyalt Uyểvklon gậglswt đqupzpezuu, “Đwvnciểvklom ấglswy hắmbcen khôdgcwng nóbpjvi dốmmrri. Kếazin tiếazinp thếazinbpjvo?”

dgcwi lắmbcec đqupzpezuu, đqupzóbpjvbpjv khoảlfevng thờeafhi gian ngọyaltt ngàbpjvo nhấglswt cũyaltng làbpjv nỗdarxi đqupzau sâwvncu sắmbcec trong hồpuefi ứmwjhc củmbcea Mạgdsxc Sầpezuu. Nhữgghrng đqupziềmfoyu ấglswy tôdgcwi sẽwzuk thay Mạgdsxc Sầpezuu giữgghr lạgdsxi. Lògdfbng tôdgcwi cóbpjv chúeoltt ảlfevm đqupzgdsxm, nàbpjvng ấglswy từbmtsng cóbpjv linh hồpuefn thuầpezun khiếazint nhấglswt chíhxydnh làbpjv dầpezun dầpezun bịbafx ngưmfoyeafhi ta nhuộonilm thàbpjvnh màbpjvu đqupzen.

Khôdgcwng sao, dùzphd sao nàbpjvng cũyaltng đqupzãtozj giảlfevi thoáksavt màbpjvdgcwi vốmmrrn chíhxydnh làbpjvbpjvu đqupzen kia căqupzn bảlfevn khôdgcwng cầpezun ai đqupzếazinn nhuộonilm nữgghra.

bpjv lẽwzuk sắmbcec mặmfoyt củmbcea tôdgcwi cóbpjv chúeoltt u buồpuefn, anh em Vệyalt gia cũyaltng khôdgcwng hỏmlaui nữgghra, vộonili vàbpjvng nóbpjvi qua chuyệyaltn kháksavc

dgcwi vừbmtsa cầpezum cầpezun câwvncu vừbmtsa trảlfev lờeafhi bọyaltn họyaltbpjvi câwvncu, tiếazinp tụwprgc tíhxydnh toáksavn cuộonilc sốmmrrng sau nàbpjvy. Lúeoltc nàbpjvy thậglswt sựgdfbyaltng khôdgcwng cảlfevm thấglswy bọyaltn họyaltpuefn àbpjvo lắmbcem bởribbi nhữgghrng chuyệyaltn bọyaltn họyaltbpjvi cóbpjv trảlfev lờeafhi cũyaltng nhưmfoy khôdgcwng. Tôdgcwi đqupzàbpjvnh xem bọyaltn họyalt nhưmfoy âwvncm nềmfoyn thay cho nhữgghrng lúeoltc yêwprgn tĩwdkjnh trưmfoygdsxc đqupzâwvncy.

bpjv lẽwzuk bởribbi vìtyun Vệyalt Uyểvklon nóbpjvi chuyệyaltn khôdgcwng ngừbmtsng, tôdgcwi khôdgcwng thểvklowvncu đqupzưmfoyotvuc con cáksavbpjvo nữgghra, trong bụwprgng cũyaltng thấglswy hơbmtsi đqupzóbpjvi, tôdgcwi đqupzmwjhng dậglswy tiệyaltn tay vứmwjht cầpezun câwvncu thôdgcwbmtsdgcwi làbpjvm, nóbpjvi vớgdsxi bọyaltn họyalt: “Ta phảlfevi đqupzi rồpuefi.”

Vẻmkru mặmfoyt Vệyalt Uyểvklon cóbpjv chúeoltt luyếazinn tiếazinc, Vệyalt Hoàbpjvnh gậglswt đqupzpezuu bìtyunnh tĩwdkjnh hỏmlaui: “Huynh muộonili chúeoltng ta ngàbpjvy kháksavc sẽwzuk đqupzếazinn thăqupzm côdgcwmfoyơbmtsng, khôdgcwng biếazint cóbpjv tiệyaltn cho côdgcwmfoyơbmtsng hay khôdgcwng?”

Bọyaltn họyalt biếazint tôdgcwi nghỉtgmb ngơbmtsi ởribb đqupzâwvncu sao? Đwvncúeoltng rồpuefi, bọyaltn họyaltbpjv nghe tôdgcwi nóbpjvi chuyệyaltn vớgdsxi vịbafx phu nhâwvncn kia.

bpjvi nhưmfoy vậglswy, tôdgcw thựgdfbc sựgdfbbpjv thiếazinu thậglswn trọyaltng may màbpjv bọyaltn họyalt khôdgcwng phảlfevi ngưmfoyeafhi xấglswu đqupzmmrri vớgdsxi tôdgcwi cũyaltng khôdgcwng cóbpjvtyun áksavc ýccqr. Hơbmtsn nữgghra, ngoạgdsxi trừbmts Mạgdsxc Sầpezuu cóbpjv khuôdgcwn mặmfoyt đqupzknwsp tưmfoyơbmtsi sáksavng, tôdgcwi bâwvncy giờeafhyaltng khôdgcwng cóbpjvtyun đqupzáksavng giáksav đqupzvklo ngưmfoyeafhi kháksavc thèmjmxm muốmmrrn.

dgcwi gậglswt gậglswt đqupzpezuu, bìtyunnh thảlfevn đqupzáksavp: “Cóbpjv thểvklo.”

Vệyalt Hoàbpjvnh nhặmfoyt cáksavi cầpezun câwvncu bịbafxdgcwi néeafhm đqupzi, mỉtgmbm cưmfoyeafhi nóbpjvi: “Côdgcwmfoyơbmtsng cầpezun câwvncu cáksavbpjvy rấglswt thúeolt vịbafxbpjv thểvklo tặmfoyng lạgdsxi tạgdsxi hạgdsx khôdgcwng?”

dgcwi cóbpjv chúeoltt kinh ngạgdsxc, “Tùzphdy ngưmfoyơbmtsi, dùzphd sao làbpjv ta khôdgcwng cầpezun nữgghra.”

Hắmbcen thậglswt cao hứmwjhng cầpezum lấglswy, khôdgcwng phảlfevi coi nhưmfoyhxydn vậglswt đqupzíhxydnh ưmfoygdsxc chứmwjh?

dgcwi từbmts biệyaltt bọyaltn họyaltbpjvzphdy tiệyaltn ăqupzn chúeoltt gìtyun đqupzóbpjv. Tôdgcwi dựgdfbhxydnh quay vềmfoy quáksavn trọyalteoltc đqupzi ngang qua tiệyaltm báksavn đqupzàbpjvn thìtyun nghĩwdkj nghĩwdkj rồpuefi đqupzi vàbpjvo trong. Vẫqpjjn làbpjv chọyaltn mua mộonilt cáksavi đqupzàbpjvn tranh bìtyunnh thưmfoyeafhng nhưmfoyng âwvncm sắmbcec rấglswt tốmmrrt mang vềmfoy quáksavn trọyalt

———————

(1) Chu dịbafxch: 周易 làbpjvwprgn bộonilksavch cổazsc củmbcea Trung Hoa, do Phụwprgc Hi 伏羲 chếazin ra cáksavc quẻmkru, Chu Văqupzn Vưmfoyơbmtsng 周文王 soạgdsxn Hệyalt Từbmts 繫辭, Khổazscng Tửkimd 孔子 viếazint phầpezun Thậglswp Dựgdfbc 十翼. Nộonili dung khảlfevo sáksavt sựgdfb biếazinn hóbpjva tựgdfb nhiêwprgn, thiêwprgn văqupzn khíhxydmfoyotvung. Cáksavc bậglswc đqupzếazinmfoyơbmtsng thờeafhi cổazsczphdng trong việyaltc chíhxydnh trịbafx, bóbpjvi toáksavn. Tớgdsxi Khổazscng Tửkimd trởribb thàbpjvnh sáksavch triếazint họyaltc cơbmts bảlfevn củmbcea nhàbpjv Nho. Sáksavch nàbpjvy cògdfbn cóbpjvwprgn làbpjv Dịbafxch kinh 易經 hay Hi kinh 羲經.

(2) Nhìtyunn, nghe, hỏmlaui, xem mạgdsxch: 望闻问切 (vọyaltng văqupzn vấglswn thiếazint). Đwvncâwvncy làbpjv 4 phưmfoyơbmtsng pháksavp đqupzvklo kháksavm bệyaltnh cògdfbn gọyalti làbpjv tứmwjh chẩrbsyn

(3): 一心二用 (nhấglswt tâwvncm nhịbafx dụwprgng)

(4) Năqupzm đqupzpuefng vàbpjvng: 五金 (ngũyalt kim) mìtyunnh thấglswy khôdgcwng cóbpjv đqupzơbmtsn vịbafxwprgn tựgdfb ýccqr thêwprgm chữgghr “đqupzpuefng”.

(5) “rau châwvncn vịbafxt mùzphda thu”: 秋天的菠菜 làbpjv mộonilt hìtyunnh ảlfevnh ẩrbsyn dụwprg hiệyaltn đqupzgdsxi thểvklo hiệyaltn cảlfevm xúeoltc củmbcea nam nữgghr bằthjcng áksavnh mắmbcet. Nóbpjvi cáksavch kháksavc làbpjv “liếazinc mắmbcet đqupzưmfoya tìtyunnh”

.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.