Trọng Sinh Lý Mạc Sầu

Chương 1 : Trả thù Lục Triển Nguyên

    trước sau   
.

qbzen đovaaau đovaaqyuhu mãijttnh liệovaat đovaaávwkunh thứyptwc tríldme nhớwgrl mờbvgv mịecpct trong kýfjhmyptwc củwgrla mộesypt ai đovaaóltxu.

Trong tríldme nhớwgrl rấfjhmt mờbvgv nhợotqwt nhạpbzat vàldme giảbloun dịecpc, nàldmeng đovaaãijtt đovaaưhmelotqwc sốnfqtng trong mộesypt ngôzbfzi mộesypudkxu vàldme tốnfqti, trong cuộesypc sốnfqtng vốnfqtn khôzbfzng cóltxu cảbloum xúzdvuc hay sóltxung gióltxu, chỉshwr biếpmykt đovaaếpmykn sưhmel phụmomdldme ngưhmelbvgvi chuyêpjeyn xửqbzefjhm nhữdslfng côzbfzng việovaac vặzbfzt trong Cổhdyn Mộesypldmezbfzn bàldmeldme.

Từmwfm đovaaóltxu vềesyp sau, cuộesypc sốnfqtng củwgrla nàldmeng khôzbfzng khávwkuc gìohpi củwgrla sưhmel muộesypi Tiểlmicu Long Nữdslf

Đltxuávwkung lẽbvgv cuộesypc sốnfqtng nhưhmel vậemjky cũlmicng khôzbfzng cóltxuohpi khôzbfzng tốnfqtt. Khôzbfzng cầqyuhn phảbloui nhậemjkn ra đovaaiềesypu gìohpi tốnfqtt, đovaaiềesypu gìohpi khôzbfzng.

plfty vậemjky màldme từmwfm cuộesypc gặzbfzp gỡxmgc vớwgrli ngưhmelbvgvi kia – Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn…cuộesypc đovaabvgvi nàldmeng thay đovaahdyni


fjhm Mạpbzac Sầqyuhu tìohpinh cờbvgv gặzbfzp Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn trọzdvung thưhmelơqbzeng ởgdeg gầqyuhn Cổhdyn Mộesyppjeyn cứyptwu giúzdvup. Dưhmelxmgcng thưhmelơqbzeng nhiềesypu thávwkung, hai ngưhmelbvgvi tựhmel nhiêpjeyn nảblouy sinh tìohpinh cảbloum. Trưhmelwgrlc khi rờbvgvi đovaai ngưhmelbvgvi kia thềesyp thốnfqtt son sắhmelt sẽbvgv vềesyp nhàldme thưhmela vớwgrli cha qua hơqbzen mộesypt thávwkung nhấfjhmt đovaaecpcnh sẽbvgv quay lạpbzai cưhmelwgrli nàldmeng. Nếpmyku sưhmel phụmomdldmeng khôzbfzng đovaafiltng ýfjhm đovaalmicldmeng rờbvgvi Cổhdyn Mộesyp, hắhmeln sẽbvgvgdeg lạpbzai Cổhdyn Mộesypamyqng nàldmeng bêpjeyn nhau.

Thếpmyk nhưhmelng ngàldmey đovaaóltxu, ngưhmelbvgvi ưhmelwgrlc hẹdgben vẫnhegn mãijtti khôzbfzng xuấfjhmt hiệovaan.

Cuốnfqti cùamyqng khôzbfzng đovaaotqwi đovaaưhmelotqwc, nàldmeng mộesypt mìohpinh rờbvgvi Cổhdyn Mộesyp bấfjhmt chấfjhmp vi phạpbzam lệovaanh cấfjhmm củwgrla sưhmel phụmomd đovaaếpmykn Lụmomdc gia trang tìohpim hắhmeln. Kếpmykt quảblou ngưhmelbvgvi khôzbfzng gặzbfzp, chỉshwr nghe thấfjhmy tin tứyptwc hắhmeln đovaaang chuẩbbetn bịecpczbfzn sựhmel vớwgrli ngưhmelbvgvi con gávwkui khávwkuc.

Chẳohping lẽbvgv ngưhmelbvgvi trêpjeyn đovaabvgvi thậemjkt sựhmel đovaaesypu gian ávwkuc nhưhmel lờbvgvi sưhmel phụmomd sao?

Chẳohping lẽbvgv nam nhâudkxn trêpjeyn đovaabvgvi đovaaesypu làldme hạpbzang ngưhmelbvgvi vôzbfzohpinh vôzbfz nghĩgveza nhưhmel lờbvgvi sưhmel phụmomd sao?

Ngưhmelbvgvi nam nhâudkxn dịecpcu dàldmeng nắhmelm tay nàldmeng tròesyp chuyệovaan.... làldme ngưhmelbvgvi nhẫnhegn tâudkxm nhưhmel vậemjky sao?

Mấfjhmy ngàldmey liềesypn bôzbfzn ba lạpbzai chịecpcu đovaablouldmech nặzbfzng nềesyp, nàldmeng đovaahdyn bệovaanh phảbloui ởgdeg tạpbzam trong mộesypt nhàldme trọzdvu nhỏcrum

******************

Mộesypt lầqyuhn nữdslfa tôzbfzi mởgdeg to mắhmelt khôzbfzng thểlmic tin đovaaưhmelotqwc. Chíldmenh nộesypi tâudkxm kíldmech đovaaesypng tràldmen ngậemjkp đovaaau đovaawgrln vàldmeygrom hậemjkn nhắhmelc nhởgdegzbfzi, đovaaâudkxy đovaaesypu làldme sựhmel thậemjkt.

zbfzi... làldmem thếpmykldmeo lạpbzai trởgdeg thàldmenh nhâudkxn vậemjkt hưhmel cấfjhmu trong tiểlmicu thuyếpmykt chứyptw?

Đltxuávwkuy lòesypng truyềesypn đovaaếpmykn nỗmzsli đovaaau làldme củwgrla nàldmeng khôzbfzng phảbloui củwgrla tôzbfzi nhưhmelng bởgdegi vìohpi sựhmel đovaafiltng cảbloum màldmezbfzi hoàldmen toàldmen thấfjhmu hiểlmicu đovaaau xóltxut vàldme tuyệovaat vọzdvung củwgrla nàldmeng.

Sau mộesypt lúzdvuc lâudkxu tôzbfzi ôzbfzm lấfjhmy ngựhmelc, nhẹdgbe giọzdvung nóltxui: "Côzbfz đovaaãijtt chịecpcu oan ứyptwc rồfilti, tôzbfzi sẽbvgv giúzdvup côzbfz đovaaòesypi lạpbzai."

Khóltxu khăygron lắhmelm mớwgrli đovaayptwng dậemjky, tôzbfzi phávwkut hiệovaan trong bụmomdng trốnfqtng rỗmzslng đovaaếpmykn cựhmelc đovaaiểlmicm, đovaaóltxui đovaaếpmykn mứyptwc mờbvgv cảblou hai mắhmelt. Trêpjeyn ngưhmelbvgvi lạpbzai khôzbfzng cóltxu lấfjhmy chúzdvut ngâudkxn lưhmelotqwng thậemjkm chíldme quầqyuhn ávwkuo cũlmicng rávwkuch tơqbzei tảblou.


Thìohpi ra ngàldmey nàldmeng rờbvgvi Cổhdyn Mộesyplmicng chỉshwr mớwgrli mưhmelbvgvi bảblouy tuổhdyni, giốnfqtng nhưhmel Tiểlmicu Long Nữdslf khi mớwgrli bưhmelwgrlc châudkxn vàldmeo thếpmyk gian, cávwkui gìohpilmicng khôzbfzng hiểlmicu, cũlmicng khôzbfzng biếpmykt muốnfqtn ăygron cơqbzem làldme phảbloui trảblou bạpbzac.

Dọzdvuc đovaaưhmelbvgvng nếpmykm khôzbfzng íldmet khổhdyn cựhmelc, nếpmyku nàldmeng khôzbfzng cóltxumomdzbfzng phòesypng thâudkxn chắhmelc sớwgrlm đovaaãijtt bịecpc ngưhmelbvgvi khávwkuc lợotqwi dụmomdng.

lmicng may bàldme chủwgrl nhàldme trọzdvuldmey làldme ngưhmelbvgvi tốnfqtt bụmomdng bằbxfjng khôzbfzng đovaaãijtt nhâudkxn lúzdvuc nàldmeng đovaaóltxui bệovaanh màldme đovaauổhdyni nàldmeng đovaai.

ldmei ngàldmey nữdslfa làldmezbfzn lễgpdh củwgrla Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn, tôzbfzi âudkxm thầqyuhm suy tíldmenh nêpjeyn làldmem thếpmykldmeo đovaalmic giúzdvup nàldmeng đovaaòesypi lạpbzai móltxun nợotqwldmey.

Dựhmela theo võmomdzbfzng tâudkxm phávwkup trong tríldme nhớwgrlzbfzi ngồfilti xuốnfqtng thiềesypn mấfjhmy canh giờbvgv. Nhâudkxn lúzdvuc trờbvgvi tốnfqti tôzbfzi thứyptwc dậemjky rồfilti phi thâudkxn từmwfm cửqbzea sổhdyn ra ngoàldmei. Cũlmicng khôzbfzng cóltxu mụmomdc tiêpjeyu gìohpi, chỉshwrldme muốnfqtn đovaaếpmykn nhàldme nhữdslfng phúzdvu hộesypohpinh thưhmelbvgvng trong thàldmenh màldme giởgdeg ngóltxun cưhmelwgrlp củwgrla nhàldme giàldmeu chia cho ngưhmelbvgvi nghèpbzao nhưhmel Robin Hood. Đltxuưhmelơqbzeng nhiêpjeyn ngưhmelbvgvi nghèpbzao kia chíldmenh làldmezbfzi rồfilti.

Ngàldmey thứyptw hai tôzbfzi đovaaếpmykn tiệovaam may tốnfqtt nhấfjhmt trong thàldmenh may mấfjhmy bộesyp y phụmomdc màldmeu tuyếpmykt trắhmelng, còesypn đovaaếpmykn tiệovaam bávwkun đovaaàldmen mua mộesypt chiếpmykc đovaaàldmen tranh cổhdyn (1) âudkxm sắhmelc tốnfqtt nhấfjhmt sau đovaaóltxu đovaahdyni đovaaếpmykn nhàldme trọzdvu tốnfqtt nhấfjhmt ởgdeg trọzdvu.

Mỗmzsli ngàldmey đovaaesypu trong phòesypng luyệovaan đovaaàldmen khôzbfzng ra khỏcrumi phòesypng, hai bộesyp y phụmomdc mớwgrli trong nay mai sẽbvgv đovaaưhmela đovaaếpmykn, tôzbfzi cảbloum thấfjhmy chấfjhmt liệovaau tơqbze tằbxfjm màldmeu trắhmelng giốnfqtng hệovaat bộesyp y phụmomdc củwgrla Tiểlmicu Long Nữdslfgdeg trêpjeyn TV rấfjhmt đovaadgbep.

Giờbvgv đovaaâudkxy tôzbfzi nhấfjhmt đovaaecpcnh phảbloui đovaalmic cho Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn phảbloui ấfjhmn tưhmelotqwng sâudkxu sắhmelc mớwgrli đovaaưhmelotqwc.

Đltxuếpmykn ngàldmey Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn thàldmenh thâudkxn, theo tíldmenh toávwkun canh giờbvgv bọzdvun họzdvu hẳohpin làldme sắhmelp bávwkui đovaaưhmelbvgvng.

zbfzi che mặzbfzt bằbxfjng mộesypt mảblounh lụmomda trắhmelng mỏcrumng. Lýfjhm Mạpbzac Sầqyuhu trong gưhmelơqbzeng vốnfqtn đovaaãijtt dịecpcu dàldmeng đovaaesypng lòesypng ngưhmelbvgvi, nay lạpbzai nhờbvgv mảblounh lụmomda che khuấfjhmt càldmeng tạpbzao hiệovaau quảblouldmem ngưhmelbvgvi ta muốnfqtn nhìohpin thoávwkung qua dung nhan đovaabxfjng sau đovaaóltxu.

zbfzi tùamyqy ýfjhm mang theo đovaaàldmen tranh dùamyqng khinh côzbfzng đovaaếpmykn Lụmomdc phủwgrl thìohpi thấfjhmy bêpjeyn trong bávwkui đovaaưhmelbvgvng đovaaãijtt xong. Tâudkxn nưhmelơqbzeng đovaaưhmelotqwc đovaaưhmela vàldmeo đovaaesypng phòesypng còesypn tâudkxn lang thìohpi đovaaang tiếpmykp khávwkuch uốnfqtng rưhmelotqwu.

Trêpjeyn giang hồfilt Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn chỉshwrltxu thểlmicldme nhâudkxn vậemjkt hạpbzang ba thếpmyk nhưhmelng Lụmomdc gia tựhmela hồfilt rấfjhmt biếpmykt đovaanfqti nhâudkxn xửqbze thếpmyk, ngưhmelbvgvi trêpjeyn giang hồfilt đovaaếpmykn chúzdvuc mừmwfmng rấfjhmt nhiềesypu.

zbfzi âudkxm thầqyuhm nóltxui vớwgrli bảbloun thâudkxn đovaalmicldmem dịecpcu nỗmzsli đovaaau đovaawgrln trong ngựhmelc: "Cóltxu thểlmic giúzdvup côzbfzvwkuo thùamyq hay khôzbfzng thìohpi phảbloui xem lúzdvuc nàldmey."


amyqng nộesypi lựhmelc thậemjkt mạpbzanh đovaaávwkunh ra mấfjhmy tiếpmykng đovaaàldmen, mọzdvui ngưhmelbvgvi trong đovaapbzai sảblounh nhấfjhmt thờbvgvi hoảbloung sợotqw trởgdegpjeyn im bặzbfzt.

zbfzi tung ra mộesypt dảbloui lụmomda dàldmei, vậemjkn khinh côzbfzng trêpjeyn dảbloui lụmomda rồfilti chậemjkm rãijtti đovaai xuốnfqtng.

momdzbfzng tâudkxm phávwkup phávwkui Cổhdyn Mộesypltxu lẽbvgv khôzbfzng phảbloui hạpbzang nhấfjhmt, kiếpmykm phávwkup cũlmicng khôzbfzng phảbloui hạpbzang nhấfjhmt nhưhmelng luậemjkn vềesyp vẻznju đovaadgbep củwgrla khinh côzbfzng cóltxu thểlmic xem nhưhmel hạpbzang nhấfjhmt.

Mọzdvui ngưhmelbvgvi trong sảblounh càldmeng yêpjeyn tĩgveznh đovaaếpmykn mứyptwc thậemjkm chíldmeesypn nghe đovaaưhmelotqwc vàldmei tiếpmykng híldmet thởgdeg khôzbfzng khíldme.

pjeyn ổhdynn đovaaávwkup xuốnfqtng đovaafjhmt, cha củwgrla Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn đovaaang tiếpmykp chuyệovaan vớwgrli khávwkuch tạpbzai trong sảblounh cóltxu chúzdvut khóltxu hiểlmicu chầqyuhn chừmwfmltxui: "Vịecpczbfzhmelơqbzeng nàldmey... làldme tớwgrli tham gia hôzbfzn lễgpdh củwgrla hàldmei nhi con ta sao?"

Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn chưhmela từmwfmng thấfjhmy qua Mạpbzac Sầqyuhu thi triểlmicn côzbfzng phu, càldmeng chưhmela gặzbfzp qua cávwkuch ăygron mặzbfzc nàldmey nêpjeyn nhấfjhmt thờbvgvi cũlmicng khôzbfzng nhậemjkn ra ta.

zbfzi từmwfm từmwfm gậemjkt đovaaqyuhu, nhẹdgbe nhàldmeng: "Lụmomdc bávwku phụmomd, Mạpbzac Sầqyuhu làldme bạpbzan cũlmic củwgrla Lụmomdc côzbfzng tửqbze nghe nóltxui Lụmomdc côzbfzng tửqbze thàldmenh hôzbfzn. Hôzbfzm nay tuy khôzbfzng đovaaưhmelotqwc mờbvgvi màldme đovaaếpmykn xin bávwku phụmomd vui lòesypng thứyptw lỗmzsli."

Giọzdvung Lýfjhm Mạpbzac Sầqyuhu trong trẻznjuo nhưhmel tiếpmykng chim Vàldmeng Anh rấfjhmt êpjeym tai thếpmyk cho nêpjeyn nhấfjhmt thờbvgvi mọzdvui ngưhmelbvgvi trong sảblounh đovaaesypu khôzbfzng nóltxui gìohpi, chỉshwr im lặzbfzng tỉshwr mỉshwr nghe cuộesypc đovaanfqti thoạpbzai củwgrla chúzdvung tôzbfzi.

Ôshwrng gậemjkt gậemjkt đovaaqyuhu đovaaang muốnfqtn mờbvgvi tôzbfzi ngồfilti xuốnfqtng thìohpi sắhmelc mặzbfzt Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn távwkui đovaai, kinh hôzbfz: "Mạpbzac Sầqyuhu?...Nàldmeng.... Sao nàldmeng đovaaếpmykn đovaaâudkxy? Nàldmeng ra khỏcrumi Cổhdyn Mộesyp sao?"

"Cổhdyn Mộesyp?", cha Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn kinh ngạpbzac,"Vịecpczbfzhmelơqbzeng nàldmey chíldmenh làldme âudkxn nhâudkxn nửqbzea năygrom trưhmelwgrlc đovaaãijtt cứyptwu hàldmei nhi củwgrla ta? Ta vẫnhegn muốnfqtn tựhmelohpinh đovaai cảbloum tạpbza bởgdegi vìohpi phảbloui vộesypi chuẩbbetn bịecpczbfzn lễgpdhpjeyn khôzbfzng cóltxu thờbvgvi gian đovaaếpmykn, côzbfzhmelơqbzeng mau mờbvgvi ngồfilti."

Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn ởgdegpjeyn cạpbzanh, sắhmelc mặzbfzt thay đovaahdyni cũlmicng khôzbfzng dávwkum mởgdeg miệovaang.

zbfzi nhẹdgbe giọzdvung: "Đltxua tạpbza Lụmomdc bávwku phụmomd! Con đovaaếpmykn chỉshwrldmeltxu mấfjhmy câudkxu phảbloui hỏcrumi Lụmomdc côzbfzng tửqbze, hỏcrumi xong sẽbvgv đovaai ngay."

"Vậemjky?...", ôzbfzng ngậemjkp ngừmwfmng hếpmykt nhìohpin ta rồfilti lạpbzai nhìohpin Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn. Chắhmelc ôzbfzng cóltxu thểlmic nhậemjkn thấfjhmy chuyếpmykn viếpmykng thăygrom nàldmey củwgrla ta cóltxu chúzdvut kỳwwbd lạpbzapjeyn nhấfjhmt thờbvgvi khôzbfzng biếpmykt nóltxui gìohpi cho phảbloui.


zbfzi lấfjhmy ra chiếpmykc khăygron gấfjhmm cóltxu đovaaesyp thơqbze củwgrla Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn đovaaưhmela trưhmelwgrlc mặzbfzt Lụmomdc bávwku phụmomdltxui: "Đltxuâudkxy làldme lệovaanh lang lúzdvuc còesypn ởgdeg chỗmzsl chávwkuu dưhmelxmgcng thưhmelơqbzeng đovaaãijtt đovaaưhmela cho chávwkuu làldmem vậemjkt đovaaíldmenh ưhmelwgrlc, chàldmeng nóltxui qua thávwkung sau nhấfjhmt đovaaecpcnh sẽbvgv đovaaếpmykn lấfjhmy chávwkuu". Ta nóltxui đovaaếpmykn đovaaâudkxy đovaapbzai sảblounh đovaaãijtt bắhmelt đovaaqyuhu xôzbfzn xao, tôzbfzi tiếpmykp tụmomdc nóltxui: "Mạpbzac Sầqyuhu chỉshwrldme đovaayptwa trẻznju mồfiltzbfzi từmwfm nhỏcrum đovaaãijtt đovaai theo Sưhmel phụmomd. Chắhmelc Lụmomdc bávwku phụmomd cảbloum thấfjhmy thâudkxn phậemjkn Mạpbzac Sầqyuhu khôzbfzng xứyptwng vớwgrli Lụmomdc gia cho nêpjeyn khôzbfzng đovaafiltng ýfjhmzbfzn sựhmel khiếpmykn lệovaanh lang cưhmelwgrli ngưhmelbvgvi khávwkuc. Chávwkuu lầqyuhn nàldmey đovaaếpmykn trảblou lạpbzai vậemjkt đovaaíldmenh ưhmelwgrlc lúzdvuc trưhmelwgrlc, nếpmyku lệovaanh lang đovaaãijtt thàldmenh thâudkxn thìohpizbfzn ưhmelwgrlc củwgrla chúzdvung chávwkuu từmwfm đovaaâudkxy xóltxua bỏcrum."

Nhữdslfng lờbvgvi nàldmey làldmem mặzbfzt ôzbfzng ta hếpmykt xanh rồfilti trắhmelng. Mặzbfzc kệovaa ôzbfzng ta làldme ngưhmelbvgvi nhâudkxn phẩbbetm nhưhmel thếpmykldmeo cũlmicng đovaaesypu phảbloui cóltxu mặzbfzt mũlmici. Trêpjeyn giang hồfilt, quan trọzdvung nhấfjhmt chíldmenh làldme hai chữdslf “tíldmen nghĩgveza” màldme ngưhmelbvgvi giang hồfilt thưhmelbvgvng hay khinh bỉshwr phúzdvu hộesyp quyềesypn quýfjhm. Kia khôzbfzng phảbloui nóltxui Lụmomdc gia nhàldme ôzbfzng khôzbfzng biếpmykt tíldmen nghĩgveza tham giàldmeu màldme phụmomd ngưhmelbvgvi nghèpbzao khóltxu sao, cũlmicng khóltxu trávwkuch sắhmelc mặzbfzt ôzbfzng ta xấfjhmu nhưhmel vậemjky.

zuif trưhmelwgrlc mặzbfzt đovaaôzbfzng đovaablouo khávwkuch mờbvgvi cho dùamyq bấfjhmt mãijttn vớwgrli tôzbfzi, ôzbfzng ta cũlmicng khôzbfzng tiệovaan làldmem ra chuyệovaan gìohpi chỉshwrltxui: "Việovaac nàldmey ta cũlmicng khôzbfzng hiểlmicu rõmomd, chắhmelc làldmeltxu hiểlmicu lầqyuhm bêpjeyn trong" sau đovaaóltxu xoay sang Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn màldme lắhmelp bắhmelp quávwkut: "Nghịecpcch tửqbze, còesypn khôzbfzng mau lạpbzai đovaaâudkxy cùamyqng vịecpczbfzhmelơqbzeng nàldmey giảbloui thíldmech rõmomdldmeng trong đovaaóltxultxuohpi hiểlmicu lầqyuhm", ôzbfzng ta cốnfqtohpinh nhấfjhmn mạpbzanh hai chữdslf "hiểlmicu lầqyuhm".

Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn tuy bạpbzac tìohpinh vớwgrli Lýfjhm Mạpbzac Sầqyuhu nhưhmelng cũlmicng khôzbfzng phảbloui làldme ngưhmelbvgvi gian ávwkuc. Lúzdvuc nhìohpin thấfjhmy tôzbfzi dĩgvez nhiêpjeyn cũlmicng chộesypt dạpbza chuyệovaan cũlmic, trong khoảbloung thờbvgvi gian ngắhmeln khôzbfzng thểlmic nghĩgvez ra đovaaưhmelotqwc lờbvgvi nốnfqti dốnfqti nàldmeo, chỉshwr lắhmelp bắhmelp vớwgrli tôzbfzi mộesypt câudkxu: "Mạpbzac sầqyuhu...Làldme ta phụmomdldmeng."

zdvuc đovaaqyuhu mọzdvui ngưhmelbvgvi trong sảblounh còesypn bávwkun tíldmen bávwkun nghi sau thấfjhmy hắhmeln thừmwfma nhậemjkn liềesypn tiếpmykp tụmomdc bàldmen távwkun.

Lầqyuhn đovaaqyuhu tiêpjeyn tôzbfzi nhìohpin vềesyp phíldmea hắhmeln. Quảblou nhiêpjeyn bềesyp ngoàldmei tuấfjhmn lãijttng bấfjhmt phàldmem, chỉshwrldme nhâudkxn phẩbbetm thậemjkt sựhmelldmem cho tôzbfzi chỉshwr muốnfqtn buồfiltn nôzbfzn. Nếpmyku khôzbfzng vìohpifjhm Mạpbzac Sầqyuhu, tôzbfzi cũlmicng lưhmelbvgvi ứyptwng phóltxu vớwgrli hắhmeln.

Lặzbfzng im trong chốnfqtc lávwkut, tôzbfzi thảbloun nhiêpjeyn hỏcrumi: “Từmwfm biệovaat đovaaãijtt mấfjhmy thávwkung, chàldmeng cóltxu khỏcrume khôzbfzng?”

Vớwgrli tíldmenh tìohpinh yêpjeyu hậemjkn mãijttnh liệovaat củwgrla Mạpbzac Sầqyuhu chắhmelc lúzdvuc nàldmey khôzbfzng phảbloui mắhmelng to thìohpilmicng vung tay. Thếpmyk nhưhmelng tôzbfzi biếpmykt nhưhmel vậemjky khôzbfzng giảbloui quyếpmykt đovaaưhmelotqwc vấfjhmn đovaaesyp do đovaaóltxu vẫnhegn bìohpinh tĩgveznh hoàldme nhãijtt.

Hắhmeln nhìohpin tôzbfzi ngẩbbetn ngơqbze, chỉshwr gậemjkt đovaaqyuhu lung tung: "Mạpbzac Sầqyuhu, nàldmeng làldmem thếpmykldmeo đovaai ra đovaaưhmelotqwc? Ngưhmelbvgvi Cổhdyn Mộesyp chẳohping phảbloui luôzbfzn chỉshwr tríldmech khôzbfzng đovaaưhmelotqwc rờbvgvi khỏcrumi phávwkui sao?"

zbfzi thảbloun nhiêpjeyn nóltxui: “Chàldmeng nóltxui qua hơqbzen mộesypt thávwkung sẽbvgv quay vềesyp thếpmyk nhưhmelng ta đovaaotqwi ba thávwkung cũlmicng khôzbfzng thấfjhmy chàldmeng. Ta sợotqw chàldmeng xảblouy ra chuyệovaan, thựhmelc sựhmel lo lắhmelng cóltxu lẽbvgv chàldmeng bịecpc thưhmelơqbzeng nêpjeyn gạpbzat sưhmel phụmomd tớwgrli tìohpim chàldmeng. Sớwgrlm biếpmykt chàldmeng cưhmelwgrli ngưhmelbvgvi khávwkuc ta sẽbvgv khôzbfzng tớwgrli. Ta tựhmel ýfjhm đovaai nhấfjhmt đovaaecpcnh sưhmel phụmomd sẽbvgv đovaaem ta trụmomdc xuấfjhmt sưhmelzbfzn. Chàldmeng muốnfqtn cưhmelwgrli ngưhmelbvgvi khávwkuc, vìohpi sao khôzbfzng cho ngưhmelbvgvi sớwgrlm nóltxui cho ta biếpmykt? Đltxulmic ta khỏcrumi phảbloui khổhdyn sởgdeg đovaaotqwi chờbvgvldme phạpbzam phảbloui sai lầqyuhm lớwgrln.”

Tựhmel ýfjhm xuấfjhmt môzbfzn, ởgdeg thờbvgvi đovaapbzai nàldmey chắhmelc chắhmeln làldme sai lầqyuhm lớwgrln rồfilti.

Nghe tôzbfzi nóltxui xong mọzdvui ngưhmelbvgvi trong sảblounh thổhdynn thứyptwc khôzbfzng ngớwgrlt.

Hắhmeln cũlmicng nhớwgrl tớwgrli quãijttng thờbvgvi gian ngàldmey xưhmela hai ngưhmelbvgvi bêpjeyn nhau, đovaaôzbfzi mắhmelt cũlmicng đovaacrum hoe: "Làldme ta phụmomdesypng nàldmeng, nếpmyku nàldmeng muốnfqtn bávwkuo thùamyqlmicng làldme đovaaúzdvung. Cứyptw ra tay vớwgrli ta, đovaamwfmng... làldmem khóltxu ngưhmelbvgvi khávwkuc."


momdzbfzng tôzbfzi mặzbfzc dùamyq khôzbfzng phảbloui hạpbzang nhấfjhmt thếpmyk nhưhmelng so mọzdvui ngưhmelbvgvi Lụmomdc gia thìohpi mạpbzanh hơqbzen nhiềesypu. Theo tíldmenh tìohpinh Lýfjhm Mạpbzac Sầqyuhu chắhmelc cũlmicng muốnfqtn bávwkuo thùamyq. Nhưhmelng hôzbfzm nay đovaahdyni thàldmenh tôzbfzi, dùamyqvwkuo thùamyqlmicng khôzbfzng phảbloui đovaaơqbzen giảbloun chỉshwr giếpmykt ngưhmelbvgvi nhưhmel vậemjky.

zbfzi nhẹdgbe nhàldmeng lắhmelc đovaaqyuhu: "Hôzbfzm nay làldme ngàldmey vui củwgrla chàldmeng, nóltxui cávwkui gìohpivwkuo thùamyq chứyptw? Ta nguyệovaan vìohpi chàldmeng hávwkut mộesypt khúzdvuc nhạpbzac đovaalmic chúzdvuc mừmwfmng chẳohping biếpmykt cóltxu đovaaưhmelotqwc khôzbfzng?"

Hắhmeln vừmwfma ngẩbbetn ngơqbze vừmwfma quay đovaaqyuhu nhìohpin cha hắhmeln.

Lụmomdc bávwku phụmomd cảblou giậemjkn nóltxui: "Nghịecpcch tửqbze, nhìohpin ta làldmem gìohpi? Mạpbzac Sầqyuhu côzbfzhmelơqbzeng làldme âudkxn nhâudkxn củwgrla ngưhmelơqbzei, đovaaàldmen mộesypt khúzdvuc nhạpbzac cóltxuvwkui gìohpi khôzbfzng đovaaưhmelotqwc."

zbfzi khom ngưhmelbvgvi thi lễgpdh vớwgrli ôzbfzng ta nóltxui: "Lụmomdc bávwku phụmomd khôzbfzng cầqyuhn tứyptwc giậemjkn. Con cũlmicng biếpmykt chuyệovaan nàldmey ngàldmei khôzbfzng rõmomd sựhmelohpinh, Mạpbzac Sầqyuhu tuyệovaat đovaanfqti sẽbvgv khôzbfzng trávwkuch ngàldmei."

Nghe tôzbfzi nóltxui xong, sắhmelc mặzbfzt ôzbfzng dịecpcu đovaai, gậemjkt gậemjkt đovaaqyuhu cho ngưhmelbvgvi mang đovaaàldmen đovaaếpmykn.

zbfzi đovaaem đovaaàldmen tranh tùamyqy ýfjhm đovaaàldmen mấfjhmy tiếpmykng, nhẹdgbe nhàldmeng cấfjhmt tiếpmykng hávwkut bàldmei: "Đltxuiệovaap luyếpmykn" (2)

"Muốnfqtn nóltxui vớwgrli chàldmeng

Đltxumwfmng rờbvgvi xa thiếpmykp

Nhữdslfng thăygrong trầqyuhm cùamyqng nhau trảbloui qua

zdvuc côzbfz đovaaơqbzen

Ai đovaaếpmykn bầqyuhu bạpbzan

Lờbvgvi hứyptwa hẹdgben còesypn nhớwgrlmomd

Bầqyuhu trờbvgvi nhiềesypu mâudkxy bay qua

Trêpjeyn mặzbfzt đovaafjhmt nhiềesypu chuyệovaan xưhmela đovaaãijtt thàldmenh truyềesypn thuyếpmykt

Trờbvgvi bao la

Đltxufjhmt rộesypng lớwgrln

Thiêpjeyn hạpbza ai cóltxu thểlmic hiểlmicu đovaaưhmelotqwc tìohpinh cảbloum say đovaahmelm

Bao nhiêpjeyu hoa rơqbzei trong gióltxu

Bấfjhmy nhiêpjeyu chuyệovaan cũlmic phíldme hoàldmei trong mưhmela

Gióltxu quanh quẩbbetn

hmela tầqyuhm tãijtt

Trong mưhmela gióltxu chàldmeng rờbvgvi thiếpmykp đovaai"

Đltxuưhmelơqbzeng nhiêpjeyn đovaaâudkxy khôzbfzng phảbloui củwgrla tiếpmykng lòesypng tôzbfzi màldmeldme thủwgrl đovaaoạpbzan làldmem cho Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn cảblou đovaabvgvi cũlmicng khôzbfzng quêpjeyn đovaaưhmelotqwc Lýfjhm Mạpbzac Sầqyuhu.

zbfzi cũlmicng khôzbfzng phảbloui ngưhmelbvgvi lưhmelơqbzeng thiệovaan gìohpi. Hắhmeln làldmem Lýfjhm Mạpbzac Sầqyuhu thưhmelơqbzeng tâudkxm, tôzbfzi cũlmicng sẽbvgv bắhmelt hắhmeln phảbloui đovaaau lòesypng.

Cho đovaaếpmykn khi tôzbfzi kếpmykt thúzdvuc bàldmei hávwkut, tàldmen dưhmel nhữdslfng ýfjhm niệovaam trong trávwkui tim Lýfjhm Mạpbzac Sầqyuhu dưhmelbvgvng nhưhmel đovaaưhmelotqwc phâudkxn távwkun từmwfm từmwfmldmeldmeng ấfjhmy cảbloum thấfjhmy nhẹdgbe nhõmomdm màldme rờbvgvi đovaai. Cuốnfqti cùamyqng tôzbfzi đovaaãijtt thoávwkut khỏcrumi nhữdslfng tâudkxm trạpbzang đovaaau thưhmelơqbzeng khôzbfzng thuộesypc vềesypzbfzi.

Khúzdvuc nhạpbzac kếpmykt thúzdvuc trong sảblounh rấfjhmt yêpjeyn tĩgveznh. Thậemjkt ra ban đovaaqyuhu nhữdslfng ávwkunh mắhmelt nhìohpin tôzbfzi chỉshwrldmeltxu chúzdvut kinh ngạpbzac hoặzbfzc làldme ávwkunh mắhmelt soi móltxui muốnfqtn xem návwkuo nhiệovaat, hoặzbfzc phòesypng bịecpczbfzi trảblou thùamyq bằbxfjng ávwkunh mắhmelt khiêpjeyu khíldmech. Giờbvgv đovaaâudkxy tấfjhmt cảblou chỉshwrltxu chung ýfjhm nghĩgvez đovaafiltng cảbloum vàldme thưhmelơqbzeng xóltxut.

Tấfjhmt cảblou im lặzbfzng trong chốnfqtc lávwkut, cha Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn ho khan hai tiếpmykng mởgdeg miệovaang nóltxui: "Côzbfzhmelơqbzeng nếpmyku đovaaãijtt rờbvgvi sưhmelzbfzn, khôzbfzng cóltxu chỗmzsl đovaalmic đovaai vậemjky vềesyp sau ởgdeg lạpbzai Lụmomdc phủwgrl đovaaưhmelotqwc khôzbfzng? Côzbfzldme âudkxn nhâudkxn Lụmomdc gia, trêpjeyn dưhmelwgrli Lụmomdc gia nhấfjhmt đovaaecpcnh sẽbvgv khôzbfzng bạpbzac đovaaãijtti côzbfz."

Khúzdvuc hávwkut kia tựhmela hồfilt khuấfjhmy đovaaesypng nhữdslfng tìohpinh cảbloum xưhmela cũlmic củwgrla Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn. Hắhmeln nhìohpin tôzbfzi đovaaếpmykn thẫnhegn thờbvgv.

Con ngưhmelbvgvi chíldmenh làldme nhưhmel vậemjky, làldmem nhưhmelfjhm Mạpbzac Sầqyuhu éplftp buộesypc hắhmeln nóltxui nhấfjhmt đovaaecpcnh vềesyp sau sẽbvgv lạpbzai mãijtti mãijtti bêpjeyn nhau, nóltxui ra hai ngưhmelbvgvi yêpjeyu nhau đovaaếpmykn thếpmykldmeo!

Thếpmyk nhưhmelng tôzbfzi từmwfmng bưhmelwgrlc lui vềesyp phíldmea sau khôzbfzng khỏcrumi làldmem hắhmeln cóltxu chúzdvut lưhmelu luyếpmykn dùamyq chỉshwrldme mộesypt chúzdvut thôzbfzi.

Nghe cha nóltxui, hắhmeln cũlmicng vộesypi vàldmeng mởgdeg miệovaang: "Đltxuúzdvung vậemjky Mạpbzac Sầqyuhu, nàldmeng ởgdeg lạpbzai Lụmomdc phủwgrl đovaai. Ta cũlmicng khôzbfzng phảbloui làldme khôzbfzng cóltxuohpinh ýfjhm đovaanfqti vớwgrli nàldmeng, chỉshwrldme trong nhàldmeesypn cóltxu cha mẹdgbe, con cávwkui phảbloui biếpmykt hiếpmyku đovaapbzao, khôzbfzng thểlmicamyqng nàldmeng sốnfqtng nơqbzei thanh đovaaăygrong Cổhdyn Mộesyp (3). Hôzbfzm nay nếpmyku nàldmeng đovaaãijtt rờbvgvi Cổhdyn Mộesyp, vậemjky làldme khôzbfzng còesypn gìohpi trởgdeg ngạpbzai nữdslfa. Ta tuy rằbxfjng khôzbfzng cóltxu khảblouygrong cho nàldmeng tưhmelvwkuch chíldmenh thêpjey thếpmyk nhưhmelng từmwfm nay vềesyp sau nàldmeng cóltxu thểlmic ngàldmey ngàldmey ởgdegpjeyn ta, lúzdvuc đovaaóltxu chẳohping phảbloui làldme việovaac tốnfqtt sao?"

zbfzi ngẩbbetn ngưhmelbvgvi khôzbfzng nghĩgvez tớwgrli hắhmeln lạpbzai dễgpdhldmeng nóltxui ra lờbvgvi khôzbfzng hợotqwp lýfjhm nhưhmel thếpmyk.

Quảblou thậemjkt, thờbvgvi đovaapbzai nàldmey nam nhâudkxn tam thêpjey tứyptw thiếpmykp làldme thưhmelbvgvng, thếpmyk nhưhmelng ngưhmelbvgvi trong võmomdudkxm đovaaesypu coi trọzdvung coi trọzdvung tìohpinh ýfjhm chỉshwrpjeyu mộesypt ngưhmelbvgvi, rấfjhmt íldmet ngưhmelbvgvi làldmem nhưhmel vậemjky. Hắhmeln vừmwfma dứyptwt lờbvgvi, trong sảblounh ồfiltn àldmeo hẳohpin, ngay cảblou cha hắhmeln tay nắhmelm lạpbzai cũlmicng run lêpjeyn.

Hiệovaau quảblouldmey ngưhmelotqwc lạpbzai so vớwgrli dựhmel đovaavwkun trưhmelwgrlc củwgrla tôzbfzi còesypn tốnfqtt hơqbzen nhiềesypu.

zbfzi lắhmelc đovaaqyuhu, nhẹdgbe giọzdvung nóltxui: "Ta đovaanfqti vớwgrli chàldmeng cóltxu ơqbzen, chàldmeng chẳohping nhữdslfng khôzbfzng bávwkuo đovaaávwkup trávwkui lạpbzai còesypn khi dễgpdh ta làldmezbfz nghĩgveza; chàldmeng vàldme ta cóltxu ưhmelwgrlc hẹdgben nhưhmelng lạpbzai vôzbfz cớwgrl bộesypi ưhmelwgrlc làldmezbfzldmen; chàldmeng trưhmelwgrlc đovaaâudkxy phụmomd ta, hôzbfzm nay nóltxui cóltxuohpinh ýfjhm vớwgrli ta màldme phụmomd thêpjey tửqbze mớwgrli cưhmelwgrli làldmezbfzohpinh. Hôzbfzm nay ta đovaaếpmykn chỉshwrldme muốnfqtn kếpmykt thúzdvuc vớwgrli chàldmeng, chàldmeng vôzbfz nghĩgveza vôzbfzldmen vôzbfzohpinh, chàldmeng cho rằbxfjng ta còesypn cóltxu thểlmicpjeyu thíldmech chàldmeng sao?", càldmeng vềesyp sau giọzdvung ta càldmeng lạpbzanh lùamyqng.

Vừmwfma dứyptwt lờbvgvi, ngưhmelbvgvi trong sảblounh tiếpmykp tụmomdc bàldmen távwkun, thậemjkm chíldmeesypn cóltxu thoávwkung mộesypt hai tiếpmykng trầqyuhm trồfilt khen ngợotqwi hay, họzdvu đovaapbzai khávwkui làldme thíldmech xem návwkuo nhiệovaat thôzbfzi.

Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn bịecpczbfzi nóltxui mộesypt phen thìohpi sắhmelc mặzbfzt trắhmelng bệovaach, môzbfzi run run.

zbfzi néplftm đovaaàldmen tranh lêpjeyn, dùamyqng sứyptwc từmwfmhmelwgrli lêpjeyn đovaaávwkunh mộesypt phávwkut làldmem nóltxuijtty làldmem hai nửqbzea, ngừmwfmng mộesypt chúzdvut nóltxui: "Từmwfm nay vềesyp sau, hai ta tựhmela nhưhmeludkxy đovaaàldmen nàldmey. Thiêpjeyn hạpbza rộesypng lớwgrln lẽbvgvldmeo khôzbfzng cóltxu chỗmzsl đovaalmic ta đovaai, chíldmenh vìohpi thiêpjeyn hạpbza rộesypng lớwgrln nêpjeyn ta dùamyq đovaaếpmykn nơqbzei nàldmeo cũlmicng sẽbvgv khôzbfzng đovaaếpmykn phiềesypn phủwgrl Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn củwgrla ngưhmelơqbzei", nóltxui xong tôzbfzi xoay ngưhmelbvgvi véplftn ávwkuo thi lễgpdh vớwgrli mọzdvui ngưhmelbvgvi trong sảblounh: "Cũlmicng xin cávwkuc anh hùamyqng nơqbzei đovaaâudkxy làldmem chứyptwng cho ta."

Phầqyuhn lớwgrln ngưhmelbvgvi trong sảblounh đovaaesypu làldme bạpbzan tốnfqtt tri giao củwgrla Lụmomdc gia, lúzdvuc nàldmey tuy rằbxfjng bọzdvun họzdvu đovaaesypu cóltxu suy nghĩgvez thưhmelơqbzeng xóltxut nhìohpin tôzbfzi nhưhmelng khôzbfzng tiệovaan nóltxui.

zbfzi vávwkui chàldmeo bọzdvun họzdvu rồfilti xoay ngưhmelbvgvi bưhmelwgrlc đovaai.

Sau đovaaóltxu, đovaaesypt nhiêpjeyn cóltxu ai đovaaóltxuygrong xăygrong đovaaếpmykn cửqbzea, miệovaang quávwkut ầqyuhm ĩgvez: “Tam Nưhmelơqbzeng nàldmeng vìohpi sao còesypn muốnfqtn ngăygron ta, sao cóltxu thểlmic gảblou Nguyêpjeyn Quâudkxn cho têpjeyn tiểlmicu tửqbzezbfzldmen vôzbfz nghĩgveza vôzbfzohpinh nhưhmel hắhmeln đovaaưhmelotqwc.”

zbfzi ngẩbbetn ngơqbze nhìohpin vềesyp phíldmea ngưhmelbvgvi nọzdvu đovaavwkun chắhmelc làldmelmic Tam Thôzbfzng đovaaếpmykn.

Ngưhmelbvgvi nọzdvu tiếpmykp tụmomdc nóltxui vớwgrli tôzbfzi: "Vịecpczbfzhmelơqbzeng nàldmey, nhàldme củwgrla ta kỳwwbd thậemjkt cũlmicng khôzbfzng đovaafiltng ýfjhmzbfzn sựhmelldmey, cũlmicng khôzbfzng cóltxu tam môzbfzi lụmomdc síldmenh (4), nghĩgveza nữdslf củwgrla ta làldme bịecpcpjeyn mặzbfzt trắhmelng nàldmey lừmwfma đovaaếpmykn đovaaâudkxy. Ngưhmelơqbzei đovaamwfmng đovaai, ta mang con gávwkui ta vềesypldme ngưhmelơqbzei cóltxu thểlmic gảblou cho hắhmeln", nóltxui xong ôzbfzng ta nhìohpin tôzbfzi bằbxfjng vẻznju mặzbfzt chờbvgv mong.

Lờbvgvi vừmwfma thốnfqtt lêpjeyn vừmwfma chấfjhmm dứyptwt đovaapbzai sảblounh tiếpmykp tụmomdc dậemjky sóltxung, cha Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn tứyptwc giậemjkn đovaaếpmykn toàldmen thâudkxn run rẩbbety. Ôshwrng ta đovaayptwng bêpjeyn ngưhmelbvgvi Vũlmic Tam Nưhmelơqbzeng mặzbfzt đovaaqyuhy chua xóltxut làldmem tôzbfzi khôzbfzng khỏcrumi thầqyuhm thởgdegldmei mộesypt tiếpmykng, lắhmelc đovaaqyuhu nóltxui vớwgrli ôzbfzng ta: "Con đovaaãijttltxui cùamyqng Lụmomdc Triểlmicn Nguyêpjeyn từmwfm nay âudkxn đovaaoạpbzan nghĩgveza tuyệovaat, khôzbfzng còesypn liêpjeyn quan", nóltxui xong khôzbfzng thèpbzam quảbloun tròesyp khôzbfzi hàldmei nàldmey, dùamyqng khinh côzbfzng rờbvgvi đovaai.

________________

(1) Đltxuàldmen tranh cổhdyn: 古筝

(2) Đltxuiệovaap luyếpmykn (蝶 恋): http://www.youtube.com/watch?v=FPTXHEyLkXc

(3) thanh đovaaăygrong Cổhdyn Mộesyp: ýfjhm chỉshwr Cổhdyn Mộesypldmeqbzei yêpjeyn tĩgveznh, xa lávwkunh thếpmyk tụmomdc (khôzbfzng biếpmykt mìohpinh hiểlmicu cóltxu đovaaúzdvung khôzbfzng?)

(4) tam môzbfzi lụmomdc síldmenh: 三媒六聘

Theo nghi thứyptwc truyềesypn thốnfqtng Trung Quốnfqtc, nhữdslfng ngưhmelbvgvi đovaaàldmen ôzbfzng vàldme phụmomd nữdslf kếpmykt hôzbfzn cầqyuhn 3 lễgpdh giớwgrli thiệovaau vàldme 6 lễgpdhldmenh tưhmelơqbzeng tựhmel “tam thưhmel lụmomdc lễgpdh” (三书六礼)

“tam môzbfzi” làldme chỉshwr nhữdslfng văygron thưhmel qua lạpbzai giữdslfa síldmenh lễgpdh:

★"Síldmenh thưhmel"—thưhmel trao đovaahdyni lúzdvuc nhàldme trai ngỏcrum ýfjhm muốnfqtn cầqyuhu hôzbfzn vàldme xin phéplftp đovaaưhmelotqwc qua nhàldmevwkui bàldmen tíldmenh mọzdvui chuyệovaan.

★"Lễgpdh thưhmel"—trong thưhmel nhàldme trai chọzdvun ngàldmey làldmenh,thávwkung tốnfqtt nhờbvgv ngưhmelbvgvi mai mốnfqti sang nhàldmevwkui hỏcrumi ngàldmey sinh thávwkung đovaaznju củwgrla côzbfzvwkui màldme họzdvu muốnfqtn cưhmelwgrli.

★"Nghêpjeynh thưhmel"—thưhmel dựhmel kiếpmykn ngàldmey giờbvgvhmelwgrlc dâudkxu

“Lụmomdc síldmenh” làldme 6 lễgpdh nhàldme trai phảbloui lo toàldmen vẹdgben khi họzdvu nhàldmevwkui đovaaãijtt chấfjhmp thuậemjkn kếpmykt tìohpinh thôzbfzng gia

★Lễgpdh Nạpbzap Thávwkui (Dạpbzam ngõmomd) sẽbvgvpbzam theo lávwku thưhmel thứyptw nhấfjhmt

★Lễgpdh Vấfjhmn Danh sẽbvgvpbzam theo lávwku thưhmel thứyptw hai

★Lễgpdh Nạpbzap Cávwkut

★Lễgpdh Nạpbzap Tệovaa

★Lễgpdh Thỉshwrnh Kỳwwbd sẽbvgvpbzam theo lávwku thưhmel thứyptw ba

★Lễgpdh Nghinh Thâudkxn (Vu Quy)

.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.