Tinh Võ Môn

Chương 190 : Một viên đạn cuối cùng

    trước sau   

Chạkjrpy trốgdftn đgvozếnrmzn đgvozưabssbqnnc bếnrmzn tàanclu đgvozãgvoz ưabssgdkzc đgvozjokhnh hộvyjli hợbqnnp cùyvling vớgdkzi Tôkhton Đgjmikjrpi Chu vàancl Trầpaejn Châibson, ba ngưabssyvlii Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo từbucd thậxiait xa đgvozãgvoz nghe thấxiaiy tiếnrmzng súmyehng dàancly đgvozibsoc. Hiểjtfwn nhiêhrjdn, bọhodrn ngưabssyvlii Tôkhton tiêhrjdn sinh đgvozãgvoz bịjokh ngưabssyvlii củgbxka Trưabssơpuzyng Tásoqic Lâibsom tìihjhm đgvozưabssbqnnc rồwfjbi.

ihjhm đgvozưabssbqnnc mộvyjlt chưabssgdkzng ngạkjrpi vậxiait ẩdgyrn nấxiaip xuốgdftng, Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo chălouem chúmyeh quan sásoqit hoàancln cảhrjdnh mộvyjlt chúmyeht, sau đgvozóehpn đgvozem Kim Tiễyoacn ra nạkjrpp đgvozpaejy đgvozkjrpn. Lạkjrpi quay sang Ôpxneibsom Lan cùyvling Long Đgjmiiệdpclp bêhrjdn ngưabssyvlii, nóehpni: "Hai ngưabssyvlii cásoqic ngưabssơpuzyi, nghe kỹawvo ta nóehpni, khi ta hôkhto 'Chạkjrpy!' lậxiaip tứsrcqc phảhrjdi dùyvling tốgdftc đgvozvyjl nhanh nhấxiait hưabssgdkzng đgvozếnrmzn chiếnrmzc chiếnrmzn thuyềbmqen kia chạkjrpy đgvozếnrmzn. Khi thấxiaiy Tôkhton Đgjmikjrpi Chu bảhrjdo hắinusn lậxiaip tứsrcqc chuẩdgyrn bịjokh hai câibsoy súmyehng pạkjrpc-hoọhodrc nạkjrpp đgvozpaejy đgvozkjrpn, khi ta chạkjrpy qua đgvozóehpn sẽchhlyvling! Chuẩdgyrn bịjokh đgvozãgvoz thậxiait tốgdftt chưabssa?"

Ôpxneibsom Lan cùyvling Long Đgjmiiệdpclp căloueng cứsrcqng nhưabsshrjdn dâibsoy cóehpnt, dưabssgdkzi mộvyjlt tiếnrmzng hôkhto "Chạkjrpy!" củgbxka Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo, lậxiaip tứsrcqc nhưabssdxlfi têhrjdn rờyvlii khỏnrmzi dâibsoy cung nhằfqzam thẳehpnng chiếnrmzc chuyếnrmzn thuyềbmqen ởibso bếnrmzn tàanclu chạkjrpy vụyonnt đgvozi.

Ngưabssyvlii củgbxka Trưabssơpuzyng Tásoqic Lâibsom rấxiait nhanh đgvozãgvoz phásoqit hiệdpcln ra hai nàanclng, cóehpn mấxiaiy têhrjdn liềbmqen chuyểjtfwn nònzevng súmyehng ngắinusm vềbmqe phíancla đgvozóehpn. Chỉnculehpn đgvoziềbmqeu làancl vẫhkxpn cònzevn chưabssa kịjokhp nhằfqzam bắinusn, mộvyjlt tiếnrmzng súmyehng đgvozãgvoz vang lêhrjdn, rồwfjbi đgvozkjrpn đgvozwfjbng đgvozãgvoz liêhrjdn tiếnrmzp tam phen tứsrcq bậxiain bắinusn tớgdkzi, chuẩdgyrn xásoqic vôkhtoyvling đgvozem bọhodrn họhodr bắinusn cho vỡejwu sọhodr.

Nhữhkxpng ngưabssyvlii nàancly sợbqnn đgvozếnrmzn chếnrmzt khiếnrmzp, mỗojzvi ngưabssyvlii đgvozbmqeu nằfqzam sấxiaip cảhrjd xuốgdftng, tiếnrmzng súmyehng tạkjrpm thờyvlii đgvozìihjhnh chỉncul lạkjrpi. Chờyvli đgvozếnrmzn khi bọhodrn chúmyehng cẩdgyrn cẩdgyrn dựawvoc dựawvoc vưabssơpuzyn đgvozpaeju nhìihjhn ra phíancla bêhrjdn ngoàancli, thìihjh chẳehpnng nhữhkxpng Ôpxneibsom Lan cùyvling Long Đgjmiiệdpclp đgvozãgvoz chạkjrpy đgvozếnrmzn đgvozíanclch, màancl ngay cảhrjdabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo cũdxlfng đgvozãgvoz chạkjrpy đgvozưabssbqnnc qua bêhrjdn đgvozóehpn.

Sau khi nhìihjhn thấxiaiy đgvozásoqim ngưabssyvlii Tôkhton tiêhrjdn sinh, Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo thu hồwfjbi câibsoy "Kim Tiễyoacn" chỉnculnzevn lạkjrpi cóehpn mộvyjlt viêhrjdn đgvozkjrpn, lạkjrpi tiếnrmzp nhậxiain từbucd trong tay Tôkhton Đgjmikjrpi Chu hai câibsoy súmyehng pạkjrpc-hoọhodrc đgvozãgvoz đgvozưabssbqnnc chuẩdgyrn bịjokh thậxiait tốgdftt, lạkjrpi hỏnrmzi: "Tạkjrpi sao Tôkhton tiêhrjdn sinh vẫhkxpn cònzevn chưabssa cóehpn leo lêhrjdn thuyềbmqen?"


khton Đgjmikjrpi Chu nóehpni: "Đgjmijokhch nhâibson khôkhtong ngừbucdng nhằfqzam vềbmqe phíancla nàancly nổsgfemyehng, chúmyehng ta lo lắinusng Tôkhton tiêhrjdn sinh vừbucda mớgdkzi lóehpn đgvozpaeju ra đgvozãgvoz bịjokh đgvozkjrpn bắinusn trúmyehng..."

"Hiệdpcln tạkjrpi mau lêhrjdn thuyềbmqen thôkhtoi, ta giúmyehp cásoqic ngưabssơpuzyi ngălouen cảhrjdn mấxiaiy tay súmyehng đgvozóehpn, cam đgvozoan bọhodrn chúmyehng khôkhtong cóehpnpuzy hộvyjli nổsgfemyehng. Cásoqic ngưabssơpuzyi phảhrjdi leo đgvozưabssbqnnc lêhrjdn thuyềbmqen trong vònzevng hai mưabssơpuzyi giâibsoy đgvozwfjbng hồwfjb, lạkjrpi đgvozem thuyềbmqen khai đgvozvyjlng, nhanh lêhrjdn mộvyjlt chúmyeht. Lậxiaip tứsrcqc lêhrjdn thuyềbmqen!"

abssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo nóehpni xong, đgvozsrcqng phắinust lêhrjdn, hai tay hai súmyehng liêhrjdn tụyonnc bắinusn ra, lậxiaip tứsrcqc đgvozãgvoz đgvozem đgvozpaeju mớgdkzi têhrjdn đgvozjokhch nhâibson vừbucda mớgdkzi lóehpnhrjdn bắinusn vỡejwusoqit.

khton Đgjmikjrpi Chu cùyvling Trầpaejn Châibson biếnrmzt đgvozưabssbqnnc Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo đgvozkjrpn ra khôkhtong trưabssbqnnt, nhằfqzam đgvozâibsou trúmyehng đgvozóehpn, chỉncul cầpaejn cóehpn hắinusn ởibso chỗojzvancly làancl đgvozãgvozehpn thểjtfw ngălouen cảhrjdn đgvozưabssbqnnc hỏnrmza lựawvoc củgbxka đgvozjokhch nhâibson, làanclm cho đgvozjokhch nhâibson khóehpnehpn thểjtfw ngẩdgyrng đgvozpaeju lêhrjdn đgvozưabssbqnnc. Lậxiaip tứsrcqc khôkhtong dásoqim chậxiaim trễyoac, mỗojzvi ngưabssyvlii mộvyjlt bêhrjdn dìihjhu Tôkhton tiêhrjdn sinh nhanh chóehpnng nhằfqzam chiếnrmzc thuyềbmqen chạkjrpy tớgdkzi. Cònzevn lạkjrpi nhữhkxpng ngưabssyvlii khásoqic thấxiaiy thếnrmz, đgvozbmqeu tựawvo giásoqic lấxiaiy thâibson mìihjhnh làanclm lásoqi chắinusn, đgvozem Tôkhton tiêhrjdn sinh bao bọhodrc lấxiaiy, rấxiait nhanh rúmyeht vềbmqe phíancla chiếnrmzc thuyềbmqen.

"Họhodrkhton muốgdftn lêhrjdn thuyềbmqen đgvozóehpn, mọhodri ngưabssyvlii mau nổsgfemyehng, ngălouen cảhrjdn hắinusn..."

Mộvyjlt têhrjdn đgvozjokhch nhâibson phásoqit hiệdpcln ra đgvozvyjlng tĩhodrnh củgbxka đgvozásoqim ngưabssyvlii Tôkhton tiêhrjdn sinh, lậxiaip tứsrcqc lớgdkzn tiếnrmzng kêhrjdu la. Chỉnculanclnzevn chưabssa cóehpnhrjdu dứsrcqt lờyvlii, mộvyjlt viêhrjdn đgvozkjrpn đgvozãgvoz lậxiaip tứsrcqc từbucd trong miệdpclng củgbxka hắinusn xuyêhrjdn ra tớgdkzi phíancla sau, đgvozem hắinusn bắinusn gụyonnc ngay tạkjrpi trậxiain.

Đgjmiásoqim đgvozjokhch nhâibson cònzevn lạkjrpi nghe vậxiaiy, biếnrmzt rằfqzang nếnrmzu nhưabss đgvozjtfw sổsgfeng mấxiait Tôkhton tiêhrjdn sinh, khi trởibso vềbmqe Trưabssơpuzyng Tásoqic Lâibsom nhấxiait đgvozjokhnh sẽchhl trừbucdng phạkjrpt bọhodrn họhodr, lậxiaip tứsrcqc khôkhtong sợbqnn chếnrmzt đgvozbmqeu ngẩdgyrng đgvozpaeju lêhrjdn. Chỉncul tiếnrmzc rằfqzang bọhodrn họhodr đgvozbmqeu làancl vừbucda mớgdkzi ngẩdgyrng lêhrjdn đgvozưabssbqnnc nửjtfwa cásoqii đgvozpaeju, đgvozãgvozehpn mộvyjlt viêhrjdn đgvozkjrpn bay tớgdkzi, chuẩdgyrn xásoqic vôkhtoyvling đgvozem đgvozpaeju bọhodrn họhodr bắinusn xuyêhrjdn thàanclnh mộvyjlt cásoqii lỗojzv.

Liêhrjdn tụyonnc diễyoacn ra nhưabss vậxiaiy, đgvozếnrmzn sau khi cóehpn tớgdkzi mưabssyvlii ngưabssyvlii bịjokh bắinusn xuyêhrjdn qua đgvozpaeju ngãgvoz xuốgdftng, đgvozãgvoz khôkhtong cònzevn cóehpn ngưabssyvlii nàanclo dásoqim ngẩdgyrng đgvozpaeju lêhrjdn nữhkxpa. Bọhodrn họhodr đgvozbmqeu bịjokh tay súmyehng xuấxiait thầpaejn nhậxiaip hóehpna củgbxka Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo dọhodra cho sợbqnngvozi đgvozyvli ngưabssyvlii.

Chờyvli đgvozếnrmzn khi bọhodrn hắinusn thậxiait vấxiait vảhrjd mớgdkzi cốgdft lấxiaiy lạkjrpi đgvozưabssbqnnc dũdxlfng khíancl, trong lònzevng kinh sợbqnn nhưabssng cũdxlfng cẩdgyrn cẩdgyrn dựawvoc dựawvoc vưabssơpuzyn đgvozpaeju nhìihjhn xem, nhưabssng lạkjrpi phásoqit hiệdpcln chiếnrmzn thuyềbmqen kia đgvozãgvoz rờyvlii đgvozi xa. Trêhrjdn bếnrmzn tàanclu cũdxlfng khôkhtong cònzevn mộvyjlt bóehpnng ngưabssyvlii nàanclo nữhkxpa.

Đgjmiásoqim líanclnh cònzevn sốgdftng sóehpnt đgvozóehpn đgvozàanclnh hai mặibsot nhìihjhn nhau mộvyjlt hồwfjbi lâibsou, sau đgvozóehpn đgvozàanclnh phảhrjdi ủgbxkdxlfmyehi đgvozpaeju trởibso vềbmqeabssgdkzng Trưabssơpuzyng Tásoqic Lâibsom phụyonnc mệdpclnh. Nguồwfjbn truyệdpcln: TruyentienHiep.vn/" style="font-size:0.1px;">T.r.u.y.ệdpclNguồwfjbn truyệdpcln: TruyentienHiep.vn

noyi trêhrjdn thuyềbmqen, đgvozásoqim ngưabssyvlii đgvozàanclo thoásoqit thàanclnh côkhtong đgvozang ra sứsrcqc nhảhrjdy nhóehpnt hoan hôkhto may mắinusn. Bởibsoi vìihjh nhờyvliehpn mộvyjlt Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo "Súmyehng thầpaejn" chạkjrpy tớgdkzi, tấxiait cảhrjd mọhodri ngưabssyvlii đgvozbmqeu cònzevn sốgdftng màanclhrjdn đgvozưabssbqnnc trêhrjdn thuyềbmqen, loạkjrpi sựawvoihjhnh nàancly nhưabss thếnrmzanclo cũdxlfng khôkhtong thểjtfw khôkhtong làanclm cho ngưabssyvlii ta vui mừbucdng.

khton Đgjmikjrpi Chu nâibsong chéfvbmn hưabssgdkzng Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo nóehpni lờyvlii cásoqim ơpuzyn nóehpni: "Vưabssơpuzyng huynh đgvozdpcl, cásoqim ơpuzyn ngưabssơpuzyi. Nếnrmzu khôkhtong cóehpnmyehng thầpaejn đgvozkjrpn ra khôkhtong trưabssbqnnt củgbxka ngưabssơpuzyi ásoqip chếnrmz đgvozjokhch nhâibson, chỉncul sợbqnn cho dùyvli chúmyehng ta thàanclnh côkhtong leo lêhrjdn trêhrjdn thuyềbmqen đgvozàanclo tẩdgyru, cũdxlfng sẽchhl phảhrjdi tổsgfen thấxiait rấxiait nhiềbmqeu huynh đgvozdpcl!"

"Khôkhtong cầpaejn phảhrjdi cảhrjdm ơpuzyn, đgvozâibsoy làancl việdpclc ta phảhrjdi làanclm!" Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo khiêhrjdm nhưabssyvling mộvyjlt chúmyeht, sau đgvozóehpn hỏnrmzi: "Tạkjrpi sao khôkhtong thấxiaiy Tôkhton tiêhrjdn sinh ởibso đgvozâibsoy?"


khton Đgjmikjrpi Chu thởibsoancli nóehpni: "Tôkhton tiêhrjdn sinh tâibsom tìihjhnh bấxiait hảhrjdo, đgvozang ởibso trong khoang thuyềbmqen nghỉncul ngơpuzyi."

abssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo gậxiait đgvozpaeju, tỏnrmz vẻaptw hiểjtfwu rõswok. Bấxiait cứsrcq ngưabssyvlii nàanclo bịjokh éfvbmp buộvyjlc phảhrjdi đgvozàanclo vong bấxiait đgvozinusc dĩhodr, cho dùyvliancl đgvozàanclo vong thàanclnh côkhtong, tâibsom tìihjhnh cũdxlfng khôkhtong thểjtfw tốgdftt đgvozfsllp đgvozưabssbqnnc.

Chỉnculehpn Ôpxneibsom Lan rấxiait lạkjrpc quan nóehpni: "Cóehpnsoqii gìihjhancl phảhrjdi bấxiait hảhrjdo chứsrcq. Quan trọhodrng nhấxiait làancl ngưabssyvlii khôkhtong cóehpn việdpclc gìihjhancl tốgdftt rồwfjbi, cóehpn phảhrjdi khôkhtong? Chỉncul cầpaejn ngưabssyvlii cònzevn, vậxiaiy thìihjh vẫhkxpn cònzevn cóehpnpuzy hộvyjli Đgjmiôkhtong Sơpuzyn tásoqii khởibsoi hảhrjd!"

khton Đgjmikjrpi Chu đgvozưabssa mắinust nhìihjhn lạkjrpi Ôpxneibsom Lan mộvyjlt cásoqii, cưabssyvlii nóehpni: "Ôpxnekhtoabssơpuzyng nóehpni khôkhtong sai. Ta sẽchhl khuyêhrjdn Tôkhton tiêhrjdn sinh nhưabss vậxiaiy!"

abssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo mộvyjlt hơpuzyi uốgdftng cạkjrpn chéfvbmn rưabssbqnnu nhạkjrpt nhẽchhlo, sau đgvozóehpn hỏnrmzi: "Tôkhton huynh, chúmyehng ta thưabssơpuzyng lưabssbqnnng mộvyjlt cuộvyjlc, nhưabss thếnrmzanclo?"

"Vưabssơpuzyng huynh đgvozdpcl khôkhtong cầpaejn khásoqich khíancl, ngưabssơpuzyi cóehpnsoqii yêhrjdu cầpaeju gìihjh cứsrcq việdpclc nóehpni thẳehpnng đgvozi!"

"Tôkhton tiêhrjdn sinh cóehpn bằfqzang hữhkxpu ởibso Nhậxiait Bảhrjdn, tin tưabssibsong rằfqzang khi tớgdkzi Nhậxiait Bảhrjdn rồwfjbi sẽchhl rấxiait an toàancln. Nhưabssng làancl ta đgvozâibsoy thìihjh lạkjrpi bấxiait đgvozwfjbng, hơpuzyn nữhkxpa ta cũdxlfng khôkhtong nghĩhodr muốgdftn đgvozi Nhậxiait Bảhrjdn. Cho nêhrjdn ta nghĩhodr, đgvozbqnni đgvozưabssbqnnc khi thuyềbmqen chạkjrpy đgvozếnrmzn gầpaejn Nhậxiait Bảhrjdn, cásoqic ngưabssơpuzyi cóehpn thểjtfw đgvozem chiếnrmzc thuyềbmqen nàancly giao cho ta đgvozưabssbqnnc khôkhtong, ta phảhrjdi đgvozi đgvozếnrmzn nơpuzyi khásoqic!"

khton Đgjmikjrpi Chu nghe vậxiaiy cảhrjd kinh, vộvyjli hỏnrmzi lạkjrpi: "Vưabssơpuzyng huynh đgvozdpcl, vậxiaiy ngưabssơpuzyi muốgdftn đgvozi đgvozếnrmzn nơpuzyi nàanclo?"

"Khôkhtong biếnrmzt, trôkhtoi đgvozếnrmzn nơpuzyi nàanclo thìihjhibso lạkjrpi nơpuzyi ấxiaiy. Dùyvli sao ta tuyệdpclt đgvozgdfti cũdxlfng sẽchhl khôkhtong đgvozi Nhậxiait Bảhrjdn. Cóehpn lẽchhl ta sẽchhl phiêhrjdu lưabssu tớgdkzi mộvyjlt hònzevn đgvozhrjdo nhỏnrmz khôkhtong ngưabssyvlii sinh sốgdftng, họhodrc Lỗojzvibson Tốgdftn (Robinson) sinh sốgdftng ởibso đgvozóehpn. Đgjmiưabssơpuzyng nhiêhrjdn, ta sẽchhl khôkhtong côkhto đgvozvyjlc giốgdftng nhưabssancl Lỗojzvibson Tốgdftn, bởibsoi vìihjh ta cònzevn cóehpn hai mỹawvo nhâibson ởibsoyvling ta đgvozóehpn. Ôpxneabss tỷsoqi, Đgjmiiệdpclp Nhi, cásoqic ngưabssơpuzyi vôkhto luậxiain nhưabss thếnrmzanclo đgvozbmqeu ởibsoyvling ta, đgvozúmyehng khôkhtong?"

Ôpxneibsom Lan bấxiait chấxiaip tấxiait cảhrjdancl ôkhtom cứsrcqng lấxiaiy mộvyjlt cásoqinh tay củgbxka Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo, rấxiait kiêhrjdn đgvozjokhnh nóehpni: "Mặibsoc kệdpclancl ngưabssơpuzyi đgvozi đgvozếnrmzn nơpuzyi nàanclo, ta cũdxlfng đgvozi theo ngưabssơpuzyi!"

Long Đgjmiiệdpclp khôkhtong tỏnrmz thásoqii đgvozvyjlihjh, chỉnculehpn đgvoziềbmqeu làancl nhìihjhn ásoqinh mắinust củgbxka nàanclng, hiểjtfwn nhiêhrjdn làancldxlfng cóehpnibsom tưabss giốgdftng nhưabss Ôpxneibsom Lan.

khton Đgjmikjrpi Chu biếnrmzt đgvozưabssbqnnc Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo ýpxne đgvozãgvoz quyếnrmzt, lậxiaip tứsrcqc thởibsoancli nóehpni: "Vưabssơpuzyng huynh đgvozdpcl, ngưabssơpuzyi đgvozãgvoz quyếnrmzt ýpxne nhưabss thếnrmz, ta đgvozâibsoy cũdxlfng khôkhtong cònzevn gìihjh đgvozjtfwehpni nữhkxpa, đgvozbqnni đgvozếnrmzn khi chạkjrpy đgvozếnrmzn Nhậxiait Bảhrjdn rồwfjbi, chiếnrmzc thuyềbmqen nàancly sẽchhl thuộvyjlc vềbmqe ngưabssơpuzyi!"

Trầpaejn Châibson vẫhkxpn đgvozsrcqng bêhrjdn cạkjrpnh từbucd đgvozpaeju khôkhtong nóehpni mộvyjlt lờyvlii, đgvozếnrmzn lúmyehc nàancly mớgdkzi khôkhtong nhịjokhn đgvozưabssbqnnc lêhrjdn tiếnrmzng hỏnrmzi: "Vưabssơpuzyng sưabss đgvozdpcl, ngưabssơpuzyi thậxiait sựawvoehpn ýpxne đgvozjokhnh tásoqich ra khỏnrmzi chúmyehng ta?"


abssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo cưabssyvlii nóehpni: "Ngũdxlfabss huynh, đgvozbucdng lo lắinusng, nếnrmzu nhưabssehpn duyêhrjdn, chúmyehng ta cóehpn lẽchhlnzevn cóehpn thểjtfw gặibsop lạkjrpi nhau. Nếnrmzu nhưabss chiếnrmzc thuyềbmqen nàancly lêhrjdnh đgvozêhrjdnh tớgdkzi mộvyjlt quốgdftc gia cóehpn ngưabssyvlii ởibso đgvozóehpn, nóehpni khôkhtong chừbucdng chúmyehng ta sẽchhl mởibsosoqii Tinh Võswokkhton phâibson quásoqin ởibso đgvozóehpn, đgvozem võswok thuậxiait đgvozưabssbqnnc sưabss phụyonn truyềbmqen dạkjrpy tiếnrmzp tụyonnc truyềbmqen lưabssu đgvozi xuốgdftng. Đgjmibqnni đgvozưabssbqnnc sau mấxiaiy nălouem, phâibson quásoqin Tinh Võswokkhton nàancly nhấxiait đgvozjokhnh sẽchhl thanh danh truyềbmqen xa, đgvozếnrmzn lúmyehc đgvozóehpnsoqic ngưabssơpuzyi sẽchhl biếnrmzt đgvozưabssbqnnc ta đgvozang ởibso đgvozâibsou hảhrjd!"

--------

"Hảhrjdi tặibsoc! Trờyvlii ạkjrp, phíancla trưabssgdkzc cóehpn hai chiếnrmzn thuyềbmqen thuyềbmqen hảhrjdi tặibsoc!"

Sau khi chiếnrmzc thuyềbmqen củgbxka Đgjmiwfjbng Minh hộvyjli hàanclnh hảhrjdi trêhrjdn biểjtfwn đgvozưabssbqnnc mộvyjlt ngàancly mộvyjlt đgvozêhrjdm, mộvyjlt ngưabssyvlii thuyềbmqen viêhrjdn đgvozsrcqng bêhrjdn mạkjrpn thuyềbmqen lạkjrpi đgvozvyjlt nhiêhrjdn phásoqit hiệdpcln ra ởibso phíancla trưabssgdkzc cóehpn hai chiếnrmzc chiếnrmzn thuyềbmqen đgvozang nổsgfei bồwfjbng bềbmqenh, trong đgvozóehpnehpn mộvyjlt chiếnrmzc thuyềbmqen trêhrjdn cờyvliancl vẽchhl mộvyjlt bứsrcqc tranh cóehpn tiêhrjdu chíancl củgbxka hảhrjdi tặibsoc, lậxiaip tứsrcqc lớgdkzn tiếnrmzng kinh hôkhtopaejm lêhrjdn.

gjmibucdng kinh hoảhrjdng, trấxiain tĩhodrnh đgvozi. Lậxiaip tứsrcqc gọhodri tấxiait cảhrjd mọhodri ngưabssyvlii trêhrjdn thuyềbmqen đgvozbmqe phònzevng!" Tôkhton Đgjmikjrpi Chu nghe tiếnrmzng hôkhto vộvyjli chạkjrpy tớgdkzi quásoqit bảhrjdo thuyềbmqen viêhrjdn đgvozang bốgdfti rồwfjbi ngừbucdng lạkjrpi, rồwfjbi lấxiaiy ốgdftng nhònzevm ra quan sásoqit xem sao.

"Chỉnculehpn mộvyjlt chiếnrmzc thuyềbmqen làancl thuyềbmqen củgbxka hảhrjdi tặibsoc, mộvyjlt chiếnrmzc thuyềbmqen cònzevn lạkjrpi hẳehpnn làancl thuyềbmqen bịjokh đgvozásoqinh cưabssgdkzp. Hơpuzyn nữhkxpa bọhodrn họhodrihjhnh nhưabssancl hợbqnnp lạkjrpi thàanclnh lưabssejwung bạkjrpi câibsou thưabssơpuzyng, mộvyjlt ngưabssyvlii sốgdftng cũdxlfng khôkhtong cònzevn nữhkxpa!" Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo khôkhtong biếnrmzt từbucdmyehc nàanclo đgvozãgvoz chạkjrpy tớgdkzi, sau khi dùyvling ốgdftng nhònzevm quan sásoqit mộvyjlt chúmyeht, đgvozãgvoz cho ra kếnrmzt luậxiain.

khton Đgjmikjrpi Chu thầpaejn sắinusc ngưabssng trọhodrng màancl hỏnrmzi thălouem: "Cóehpn thểjtfwanclo lạkjrpi làancl cạkjrpm bẫhkxpy hay khôkhtong?"

"Khôkhtong giốgdftng lắinusm!" Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo đgvozásoqip: "Trêhrjdn biểjtfwn cònzevn trôkhtoi nổsgfei nhiềbmqeu thi thểjtfw nhưabss vậxiaiy, cásoqidxlfng đgvozang quâibsoy lạkjrpi ălouen xásoqic đgvozóehpn! Trêhrjdn thuyềbmqen cũdxlfng cóehpnancli cỗojzv thi thểjtfw, khắinusp nơpuzyi đgvozbmqeu làanclsoqiu, nhìihjhn ra khôkhtong giốgdftng nhưabssancl đgvozang giảhrjd bộvyjl. Nếnrmzu nhưabssancl giảhrjd, nhưabss vậxiaiy cũdxlfng khôkhtong trásoqinh khỏnrmzi rấxiait giốgdftng nhưabssancl thậxiait. Đgjmiếnrmzn ngay cảhrjd ngưabssyvlii đgvozóehpnng phim cũdxlfng khôkhtong thểjtfwanclm ra đgvozưabssbqnnc hiệdpclu quảhrjd giốgdftng thậxiait đgvozếnrmzn nhưabss thếnrmz."

abssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo đgvozang nóehpni làanclehpni vềbmqe phim ảhrjdnh ởibso hậxiaiu thếnrmz, nhưabssng Tôkhton Đgjmikjrpi Chu lạkjrpi nghĩhodr đgvozếnrmzn phim ảhrjdnh hiệdpcln tạkjrpi. Hiệdpcln tạkjrpi phim ảhrjdnh vẫhkxpn chưabssa cóehpnsoqii hiệdpclu ứsrcqng đgvozibsoc biệdpclt gìihjh, cho nêhrjdn nghi ngờyvli trong lònzevng Tôkhton Đgjmikjrpi Chu vẫhkxpn chưabssa tiêhrjdu tan, do dựawvo đgvozếnrmzn mộvyjlt hồwfjbi lâibsou mớgdkzi nóehpni: "Vìihjh an toàancln củgbxka Tôkhton tiêhrjdn sinh, hay làancl chúmyehng ta đgvozbucdng đgvozvyjlng vàanclo cásoqii sựawvo việdpclc khôkhtong liêhrjdn quan nàancly nữhkxpa. Đgjmijtfw mặibsoc nóehpn đgvozi hảhrjd!"

abssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo lắinusc đgvozpaeju nóehpni: "Vạkjrpn nhấxiait bêhrjdn trêhrjdn vẫhkxpn cònzevn cóehpn ngưabssyvlii sốgdftng sóehpnt thìihjh sao? Lấxiaiy tìihjhnh tìihjhnh củgbxka Tôkhton tiêhrjdn sinh, sợbqnn rằfqzang sẽchhl khôkhtong đgvozjtfw cho ngưabssơpuzyi mặibsoc kệdpcl chuyệdpcln khôkhtong liêhrjdn quan nàancly hảhrjd? Nếnrmzu nhưabss chúmyehng ta cứsrcq nhưabss thếnrmzancl bỏnrmz đgvozi, vạkjrpn nhấxiait sau đgvozóehpn ôkhtong ấxiaiy biếnrmzt đgvozưabssbqnnc, nóehpni khôkhtong chừbucdng sẽchhl bắinust chúmyehng ta quay trởibso lạkjrpi, cứsrcq nhưabss vậxiaiy thìihjh sẽchhlkhtoyvling phiềbmqen toásoqii. Hơpuzyn nữhkxpa, ngưabssơpuzyi cũdxlfng khôkhtong phảhrjdi làancl hạkjrpng ngưabssyvlii thấxiaiy chếnrmzt màancl khôkhtong cứsrcqu, cứsrcq bỏnrmz đgvozi nhưabss thếnrmzancly ta lo lắinusng rằfqzang lưabssơpuzyng tâibsom ngưabssơpuzyi sẽchhl bấxiait an. Nhưabss vậxiaiy đgvozi, cho ta mộvyjlt chiếnrmzc thuyềbmqen cứsrcqu sinh nhỏnrmz, ta qua bêhrjdn đgvozóehpn nhìihjhn xem mộvyjlt chúmyeht, lấxiaiy năloueng lựawvoc củgbxka ta lạkjrpi cònzevn cóehpn thêhrjdm câibsoy súmyehng, cho dùyvliehpn cạkjrpm bẫhkxpy cũdxlfng cóehpn thểjtfwsrcqng phóehpn đgvozưabssbqnnc."

"Khôkhtong đgvozưabssbqnnc, chúmyehng ta cũdxlfng muốgdftn cùyvling đgvozi vớgdkzi ngưabssơpuzyi!" Nhưabssng làancl Ôpxneibsom Lan cùyvling Long Đgjmiiệdpclp đgvozãgvoz xuấxiait hiệdpcln.

ihjh vậxiaiy mộvyjlt chiếnrmzc thuyềbmqen cứsrcqu sinh nhỏnrmz chởibsoabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo cùyvling hai nàanclng Long Đgjmiiệdpclp, Ôpxneibsom Lan hưabssgdkzng vềbmqe phíancla đgvozvyjli thuyềbmqen gặibsop chuyệdpcln khôkhtong may chèujhgo tớgdkzi.

Chèujhgo đgvozếnrmzn trưabssgdkzc mũdxlfi hai chiếnrmzc chiếnrmzn thuyềbmqen nàancly, ba ngưabssyvlii phásoqit hiệdpcln nóehpni nưabssgdkzc biểjtfwn đgvozbmqeu bịjokhsoqiu tưabssơpuzyi nhiễyoacm đgvoznrmz, mùyvlii tanh xôkhtong lêhrjdn mũdxlfi. Khôkhtong íanclt đgvozásoqim cásoqi hung hãgvozn đgvozang ra sứsrcqc cắinusn rỉncula mấxiaiy cásoqii thi thểjtfwpuzy lửjtfwng trêhrjdn biểjtfwn, may làancl khôkhtong cóehpn thấxiaiy cásoqi mậxiaip xuấxiait hiệdpcln.


abssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo nãgvoz mộvyjlt phásoqit súmyehng, dọhodra cho chạkjrpy hếnrmzt đgvozásoqim cásoqi biểjtfwn đgvozang ălouen xásoqic ngưabssyvlii. Lạkjrpi chèujhgo đgvozếnrmzn cẩdgyrn thậxiain nhìihjhn xem, mấxiaiy cásoqii thi thểjtfwancly vẫhkxpn cònzevn rấxiait mớgdkzi mẻaptw, hiểjtfwn nhiêhrjdn làancl mớgdkzi chếnrmzt khôkhtong lâibsou, bộvyjlsoqing nhưabssancl ngưabssyvlii châibsou Áikdk, cũdxlfng khôkhtong biếnrmzt làancl ngưabssyvlii bêhrjdn phíancla hảhrjdi tặibsoc hay làanclhrjdn phíancla thuyềbmqen bịjokhabssgdkzp.

"Khôkhtong phảhrjdi làancl giảhrjd, rấxiait rõswokanclng làancl chiếnrmzc thuyềbmqen nàancly đgvozãgvoz gặibsop phảhrjdi hảhrjdi tặibsoc, song phưabssơpuzyng đgvozkjrpi chiếnrmzn, kếnrmzt quảhrjdabssejwung bạkjrpi câibsou thưabssơpuzyng!" Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo phâibson tíanclch nóehpni.

"Chúmyehng ta cóehpnhrjdn lêhrjdn trêhrjdn thuyềbmqen tra xéfvbmt mộvyjlt chúmyeht hay khôkhtong?" Ôpxneibsom Lan hỏnrmzi.

gjmiiềbmqeu đgvozóehpnancl đgvozưabssơpuzyng nhiêhrjdn. Cứsrcqu mộvyjlt mạkjrpng ngưabssyvlii, cònzevn hơpuzyn xẩdgyry bẩdgyry cấxiaip phùyvli đgvozwfjb!" Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo vừbucda nóehpni vừbucda bỏnrmzsoqii chèujhgo xuốgdftng, hưabssgdkzng vềbmqe chiếnrmzc thuyềbmqen bịjokh nạkjrpn trèujhgo lêhrjdn.

"Oa, chiếnrmzc chiếnrmzn thuyềbmqen nàancly chếnrmz tạkjrpo thậxiait đgvozúmyehng làancl hoàancln mỹawvo, khóehpn trásoqinh đgvozásoqim hảhrjdi tặibsoc liềbmqeu mạkjrpng tranh đgvozoạkjrpt!" Sau khi ba ngưabssyvlii leo lêhrjdn trêhrjdn thuyềbmqen, Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo cũdxlfng phảhrjdi thởibso than mộvyjlt tiếnrmzng.

"Hìihjhnh nhưabss khôkhtong cònzevn ngưabssyvlii nàanclo cònzevn sốgdftng?" Ôpxneibsom Lan nhìihjhn lạkjrpi mưabssyvlii mấxiaiy cỗojzv thi thểjtfw trêhrjdn thuyềbmqen, trong lònzevng cóehpn đgvoziểjtfwm sợbqnngvozi.

Long Đgjmiiệdpclp cẩdgyrn thậxiain nhìihjhn lạkjrpi mộvyjlt chúmyeht đgvozásoqim thi thểjtfw đgvozóehpn, đgvozvyjlt nhiêhrjdn "ơpuzy" mộvyjlt tiếnrmzng, vộvyjli vàanclng quay sang nóehpni vớgdkzi Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo: "Chíancl Đgjmikjrpo, vàancli cỗojzv thi thểjtfwancly hìihjhnh nhưabssancl ngưabssyvlii củgbxka Hồwfjbng Môkhton?"

"Cóehpn đgvozúmyehng khôkhtong? Ngưabssyvlii củgbxka Hồwfjbng Môkhton bấxiait hạkjrpnh nhưabss vậxiaiy, ra biểjtfwn gặibsop phảhrjdi hảhrjdi tặibsoc, bịjokh giếnrmzt đgvozếnrmzn toàancln quâibson diệdpclt vong? Hồwfjbng Môkhton ởibso trêhrjdn biểjtfwn hìihjhnh nhưabssdxlfng rấxiait lợbqnni hảhrjdi hảhrjd, nhưabss thếnrmzanclo lạkjrpi khôkhtong đgvozưabssbqnnc việdpclc gìihjh thếnrmzancly?"

ehpn tiếnrmzng rêhrjdn rỉncul đgvozsrcqt quãgvozng truyềbmqen đgvozếnrmzn, loásoqing thoásoqing cònzevn cóehpn ngưabssyvlii đgvozang hôkhto "Cứsrcqu mạkjrpng!"

nzevn cóehpn ngưabssyvlii sốgdftng, ba ngưabssyvlii vộvyjli dỏnrmzng tai nghe, theo tiếnrmzng kêhrjdu cứsrcqu đgvozi vàanclo mộvyjlt cásoqii kho hàanclng ởibsoabssgdkzi boong thuyềbmqen, quảhrjd nhiêhrjdn phásoqit hiệdpcln ra đgvozưabssbqnnc ngưabssyvlii vừbucda kêhrjdu cứsrcqu kia.

Ngưabssyvlii nàancly bịjokh mộvyjlt thanh đgvozao chuyêhrjdn dùyvling củgbxka hảhrjdi tặibsoc đgvozâibsom xuyêhrjdn qua bụyonnng, toàancln thâibson đgvozbmqeu làanclsoqiu, nhưabssng vẫhkxpn đgvozang chốgdftng đgvozejwu chưabssa chịjokhu chếnrmzt. Thậxiait bấxiait ngờyvli chíanclnh làancl, ngưabssyvlii nàancly lạkjrpi làancl ngưabssyvlii quen biếnrmzt củgbxka Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo.

Ngưabssyvlii nàancly vốgdftn đgvozãgvoz tuyệdpclt vọhodrng, đgvozếnrmzn khi nhìihjhn thấxiaiy cóehpn ngưabssyvlii tiếnrmzn vàanclo, trong lònzevng vui mừbucdng. Thếnrmz nhưabssng sau khi nhìihjhn rõswok đgvozưabssbqnnc ngưabssyvlii tiếnrmzn vàanclo làancl ai, trong mắinust lạkjrpi hiệdpcln lêhrjdn thầpaejn sắinusc vừbucda khiếnrmzp sợbqnn vừbucda đgvozau khổsgfe.

abssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo cũdxlfng rấxiait làancl kinh ngạkjrpc, hắinusn ngồwfjbi xổsgfem xuốgdftng bêhrjdn cạkjrpnh ngưabssyvlii kia, cẩdgyrn thậxiain kiểjtfwm tra lạkjrpi vếnrmzt thưabssơpuzyng mộvyjlt lầpaejn, khẳehpnng đgvozjokhnh đgvozưabssbqnnc vếnrmzt thưabssơpuzyng khôkhtong phảhrjdi làancl giảhrjd, hơpuzyn nữhkxpa ngưabssyvlii nàancly khôkhtong thểjtfw cứsrcqu đgvozưabssbqnnc nữhkxpa rồwfjbi. Lậxiaip tứsrcqc hắinusn khôkhtong khỏnrmzi nởibso nụyonnabssyvlii nóehpni: "Hồwfjbng Bấxiait Nhịjokh, thậxiait sựawvoancl khôkhtong ngờyvli tớgdkzi chúmyehng ta sẽchhl gặibsop lạkjrpi bằfqzang phưabssơpuzyng thứsrcqc nhưabss thếnrmzancly hảhrjd. Ta cònzevn tưabssibsong rằfqzang chúmyehng ta sẽchhl khôkhtong gặibsop lạkjrpi nhau nữhkxpa đgvozóehpn!"


Ngưabssyvlii bịjokh trọhodrng thưabssơpuzyng sắinusp chếnrmzt nàancly hóehpna ra lạkjrpi chíanclnh làancl Hồwfjbng Bấxiait Nhịjokh, khóehpn trásoqich đgvozưabssbqnnc Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo lạkjrpi mỉnculm cưabssyvlii. Thậxiait đgvozúmyehng làanclgvozo Thiêhrjdn gia cóehpn mắinust.

Hồwfjbng Bấxiait Nhịjokh rấxiait gian nan màanclsoqi to mồwfjbm ra, nhưabssng lạkjrpi khôkhtong thểjtfwehpni đgvozưabssbqnnc thàanclnh lờyvlii.

abssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo thấxiaiy thếnrmzehpni ngay: "Ngưabssơpuzyi khôkhtong cầpaejn phảhrjdi nóehpni, đgvozjtfw ta diễyoacn giảhrjdi xem nàanclo. Ngưabssơpuzyi đgvoziềbmqeu khiểjtfwn chiếnrmzn thuyềbmqen nàancly làancl muốgdftn đgvozuổsgfei giếnrmzt Tôkhton tiêhrjdn sinh, hoặibsoc làancl đgvozuổsgfei giếnrmzt ta? Nhưabssng làancl vậxiain khíancl củgbxka ngưabssơpuzyi khôkhtong tốgdftt, chẳehpnng nhữhkxpng khôkhtong cóehpn đgvozuổsgfei đgvozưabssbqnnc Tôkhton tiêhrjdn sinh cùyvling ta, ngưabssbqnnc lạkjrpi chạkjrpy vưabssbqnnt qua trưabssgdkzc, kếnrmzt quảhrjd gặibsop phảhrjdi hảhrjdi tặibsoc, xảhrjdy ra mộvyjlt trưabssyvling ásoqic đgvozxiaiu. Kếnrmzt quảhrjd chỉnculnzevn lạkjrpi cóehpn mộvyjlt mìihjhnh ngưabssơpuzyi chưabssa bịjokh chếnrmzt?"

Ôpxneibsom Lan chớgdkzp chớgdkzp đgvozôkhtoi mắinust đgvozfsllp, kinh ngạkjrpc hỏnrmzi thălouem: "Chíancl Đgjmikjrpo, hắinusn chíanclnh làancl đgvozjokhch nhâibson lớgdkzn nhấxiait theo nhưabss lờyvlii ngưabssơpuzyi từbucdng nóehpni hay sao? Hắinusn đgvozếnrmzn đgvozuổsgfei giếnrmzt ngưabssơpuzyi cùyvling Tôkhton tiêhrjdn sinh? Nhưabss vậxiaiy thìihjh hắinusn đgvozúmyehng làancl ngưabssyvlii xui xẻaptwo nhấxiait trêhrjdn đgvozyvlii!"

Long Đgjmiiệdpclp hừbucd lạkjrpnh nóehpni: "Làanclm nhiềbmqeu việdpclc bấxiait nghĩhodra tấxiait cóehpn quảhrjdsoqio. Lãgvozo Thiêhrjdn gia nhấxiait đgvozjokhnh làancl khôkhtong quen nhìihjhn ngưabssơpuzyi chuyêhrjdn làanclm việdpclc ásoqic, cho nêhrjdn mớgdkzi tạkjrpo cho ngưabssơpuzyi básoqio ứsrcqng nàancly!"

Hồwfjbng Bấxiait Nhịjokh trêhrjdn mặibsot lộvyjl vẻaptwabssyvlii khổsgfe, mộvyjlt lúmyehc lâibsou mớgdkzi phásoqit ra đgvozưabssbqnnc thanh âibsom nóehpni: "Vưabssơpuzyng... Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo..., trêhrjdn thựawvoc tếnrmz, ..., ta cũdxlfng khôkhtong phảhrjdi làancl đgvozuổsgfei giếnrmzt ngưabssơpuzyi cùyvling vớgdkzi họhodrkhton, ta làancl muốgdftn vậxiain chuyểjtfwn mộvyjlt lôkhtoanclng quâibson hỏnrmza đgvozi Nhậxiait Bảhrjdn, chỉnculancl bấxiait hạkjrpnh gặibsop gỡejwu đgvozásoqim hảhrjdi tặibsoc. Ta thựawvoc sựawvo hốgdfti hậxiain, tạkjrpi sao lạkjrpi đgvozem sốgdft quâibson hỏnrmza đgvozóehpn phong kíancln hếnrmzt lạkjrpi? Kếnrmzt quảhrjd đgvozếnrmzn khi gặibsop phảhrjdi hảhrjdi tặibsoc cũdxlfng khôkhtong kịjokhp lấxiaiy ra sửjtfw dụyonnng, nếnrmzu cóehpn nhữhkxpng quâibson hỏnrmza đgvozóehpn trong tay, đgvozásoqim hảhrjdi tặibsoc kia đgvozãgvoz sớgdkzm bịjokh chúmyehng ta giếnrmzt chếnrmzt rồwfjbi..."

abssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo nhìihjhn lạkjrpi mộvyjlt chúmyeht nhữhkxpng cásoqii rưabssơpuzyng hònzevm đgvozãgvoz bịjokh đgvozóehpnng đgvozinh chắinusc chắinusn phíancla sau, hỏnrmzi lạkjrpi: "Đgjmióehpnancl nhữhkxpng thứsrcq quâibson hỏnrmza ngưabssơpuzyi đgvozãgvoz chếnrmz tạkjrpo ra?"

gjmiúmyehng vậxiaiy..." Hồwfjbng Bấxiait Nhịjokh rấxiait cốgdft sứsrcqc nóehpni: "Chíanclnh làancl nhữhkxpng quâibson hỏnrmza tiêhrjdn tiếnrmzn nhấxiait trêhrjdn đgvozyvlii nàancly, lạkjrpi cũdxlfng cóehpn mộvyjlt vàancli côkhtong cụyonnkhtong nghệdpcl cao nữhkxpa. Ngưabssơpuzyi hẳehpnn làancl biếnrmzt đgvozưabssbqnnc vớgdkzi năloueng lựawvoc củgbxka ta, làanclm ra nhữhkxpng thứsrcq đgvozóehpndxlfng khôkhtong khóehpn. Chỉncul cầpaejn ta đgvozem đgvozưabssbqnnc mấxiaiy thứsrcqancly vậxiain chuyểjtfwn đgvozếnrmzn Nhậxiait Bảhrjdn, vậxiaiy thìihjh giấxiaic mộvyjlng xưabssng básoqi toàancln cầpaeju củgbxka Nhậxiait Bảhrjdn sẽchhl thựawvoc hiêhrjdn khôkhtong khóehpn khălouen gìihjh nữhkxpa. Đgjmiásoqing tiếnrmzc làancl, đgvozếnrmzn cuốgdfti cùyvling lạkjrpi hóehpna ra làancl tiệdpcln nghi khôkhtong côkhtong cho nhàancl ngưabssơpuzyi. Chẳehpnng lẽchhlanclgvozo Thiêhrjdn trừbucdng phạkjrpt ta, khôkhtong cho phéfvbmp ta thay đgvozsgfei tiếnrmzn trìihjhnh lịjokhch sửjtfw hay sao?"

abssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo gậxiait đgvozpaeju nóehpni: "Hẳehpnn làancl nhưabss vậxiaiy, lịjokhch sửjtfw nếnrmzu nhưabss dễyoacanclng thay đgvozsgfei nhưabss vậxiaiy, vậxiaiy thìihjhnzevn cóehpn thểjtfwancl lịjokhch sửjtfw nữhkxpa hay sao?"

Hồwfjbng Bấxiait Nhịjokh thởibsoancli mộvyjlt hơpuzyi, lấxiaiy ngữhkxp khíancl cầpaeju khẩdgyrn nóehpni: "Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo, xem nhưabss chúmyehng ta cũdxlfng cóehpn phầpaejn quen biếnrmzt, ngưabssơpuzyi cóehpn thểjtfw giúmyehp ta thốgdftng khoásoqii mộvyjlt chúmyeht đgvozưabssbqnnc khôkhtong, nhưabss thếnrmzancly ta rấxiait làancl thốgdftng khổsgfe đgvozóehpn..."

"Khôkhtong thàanclnh vấxiain đgvozbmqe. Câibsoy súmyehng nàancly củgbxka ta bêhrjdn trong vừbucda vặibson cònzevn đgvozúmyehng mộvyjlt viêhrjdn đgvozkjrpn, ta đgvozang nghĩhodr xem nêhrjdn dùyvling nóehpnibsopuzyi nàanclo đgvozâibsoy? Khôkhtong nghĩhodr tớgdkzi nóehpn lạkjrpi đgvozưabssbqnnc ngưabssơpuzyi giữhkxp lạkjrpi!" Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo rúmyeht Kim Tiễyoacn ra, chĩhodra thẳehpnng vàanclo trêhrjdn trásoqin Hồwfjbng Bấxiait Nhịjokh, nóehpni: "Mộvyjlt viêhrjdn đgvozkjrpn cuốgdfti cùyvling nàancly sẽchhl thưabssibsong cho ngưabssơpuzyi đgvozâibsoy, ngưabssơpuzyi an nghỉncul đgvozi!"

gjmianclng" mộvyjlt tiếnrmzng, đgvozkjrpn bắinusn xuyêhrjdn qua mi tâibsom củgbxka Hồwfjbng Bấxiait Nhịjokh.

Ôpxneibsom Lan cùyvling Long Đgjmiiệdpclp hai nàanclng lạkjrpi càanclng hoảhrjdng sợbqnn, Ôpxneibsom Lan giậxiait mìihjhnh nóehpni: "Hắinusn đgvozãgvoz khôkhtong sốgdftng nổsgfei, ngưabssơpuzyi tạkjrpi sao cònzevn phảhrjdi muốgdftn bắinusn thêhrjdm cho hắinusn mộvyjlt phásoqit?"

"Bởibsoi vìihjh khôkhtong tậxiain mắinust nhìihjhn thấxiaiy đgvozưabssbqnnc hắinusn chếnrmzt, trong lònzevng ta sẽchhl rấxiait khôkhtong thoảhrjdi másoqii. Bâibsoy giờyvli ta xem nhưabss đgvozãgvoz an tâibsom rồwfjbi!" Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo hồwfjbi đgvozásoqip rấxiait thoảhrjdi másoqii.

Long Đgjmiiệdpclp rấxiait kỳsrcq quásoqii màancl hỏnrmzi thălouem: "Cásoqic ngưabssơpuzyi mớgdkzi vừbucda rồwfjbi đgvozang nóehpni cásoqii gìihjh vậxiaiy? Hắinusn nóehpni rằfqzang thay đgvozsgfei tiếnrmzn trìihjhnh lịjokhch sửjtfwanclehpn ýpxne tứsrcqihjh?"

"Ta cũdxlfng khôkhtong biếnrmzt, cóehpn khảhrjdloueng làancl hắinusn đgvozãgvoz sắinusp chếnrmzt rồwfjbi, cho nêhrjdn mớgdkzi hồwfjb ngôkhton loạkjrpn ngữhkxp hảhrjd!" Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo ngălouen cảhrjdn hai nàanclng cònzevn đgvozang muốgdftn đgvozibsot thêhrjdm câibsou hỏnrmzi, lạkjrpi nóehpni: "Thôkhtoi tốgdftt rồwfjbi, đgvozbucdng hỏnrmzi lằfqzang nhằfqzang nữhkxpa. Nhanh tay lêhrjdn nàanclo, chúmyehng ta đgvozem thi thểjtfw trêhrjdn thuyềbmqen nàancly toàancln bộvyjlfvbmm xuốgdftng biểjtfwn đgvozi, cho bọhodrn hắinusn vùyvlii thâibsoy đgvozásoqiy biểjtfwn đgvozi thôkhtoi!"

Ôpxneibsom Lan giậxiait mìihjhnh nóehpni: "Chỉnculehpn ba ngưabssyvlii chúmyehng ta thôkhtoi sao, khôkhtong gọhodri Tôkhton đgvozkjrpi ca bọhodrn họhodr đgvozếnrmzn hỗojzv trợbqnn?"

"Khôkhtong cầpaejn đgvozâibsou, ta cũdxlfng khôkhtong cóehpn ýpxne đgvozjokhnh quay vềbmqe thuyềbmqen bêhrjdn đgvozóehpn. Đgjmiem thi thểjtfw bọhodrn chúmyehng néfvbmm xuốgdftng biểjtfwn, chiếnrmzc chiếnrmzn thuyềbmqen nàancly sẽchhl thuộvyjlc vềbmqe chúmyehng ta. Chúmyehng ta lấxiaiy chiếnrmzc chiếnrmzn thuyềbmqen nàancly đgvozi tớgdkzi đgvozjokha phưabssơpuzyng khásoqic đgvozi, khôkhtong cầpaejn phảhrjdi đgvozi theo Tôkhton tiêhrjdn sinh bọhodrn họhodr tớgdkzi Nhậxiait Bảhrjdn nữhkxpa!"

Đgjmiang đgvozsrcqng trêhrjdn thuyềbmqen củgbxka Đgjmiwfjbng Minh hộvyjli chờyvli đgvozbqnni, Trầpaejn Châibson cùyvling Tôkhton Đgjmikjrpi Chu qua ốgdftng nhònzevm nhìihjhn thấxiaiy trêhrjdn chiếnrmzc thuyềbmqen bịjokhabssgdkzp từbucdng khốgdfti từbucdng khốgdfti thi thểjtfw bịjokh quăloueng xuốgdftng biểjtfwn, Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo cùyvling hai nàanclng đgvozsrcqng bêhrjdn mạkjrpn thuyềbmqen hưabssgdkzng bọhodrn họhodr vẫhkxpy vẫhkxpy tay, lớgdkzn tiếnrmzng hôkhto: "Nàancly, Tôkhton huynh, Ngũdxlfabss huynh, chúmyehng ta sẽchhl khôkhtong quay vềbmqehrjdn đgvozóehpn nữhkxpa, xin thay chúmyehng ta hưabssgdkzng Tôkhton tiêhrjdn sinh vấxiain anh nhéfvbm!"

Trong vẻaptw bấxiait lựawvoc đgvozơpuzy mặibsot nhìihjhn nhau củgbxka Tôkhton Đgjmikjrpi Chu cùyvling Trầpaejn Châibson, chiếnrmzc chiếnrmzn thuyềbmqen kia từbucd từbucd rờyvlii khuấxiait đgvozi.

Sau khi lêhrjdnh đgvozêhrjdnh trêhrjdn biểjtfwn mộvyjlt thásoqing, Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo cùyvling Ôpxneibsom Lan, Long Đgjmiiệdpclp hai nàanclng rốgdftt cụyonnc cũdxlfng thấxiaiy đgvozưabssbqnnc lụyonnc đgvozjokha, làancl mộvyjlt mảhrjdng lụyonnc đgvozjokha khổsgfeng lồwfjb.

Ôpxneibsom Lan hỏnrmzi: "Nơpuzyi nàancly làancl đgvozjokha phưabssơpuzyng nàanclo?"

"Nưabssgdkzc Mỹawvo!" Vưabssơpuzyng Chíancl Đgjmikjrpo hồwfjbi đgvozásoqip: "Chúmyehng ta tạkjrpm thờyvlii sinh sốgdftng ởibsopuzyi nàancly đgvozi. Ởnoyi đgvozjokha phưabssơpuzyng nàancly cóehpn rấxiait nhiềbmqeu cásoqich kiếnrmzm sốgdftng, cũdxlfng cóehpn khôkhtong íanclt ngưabssyvlii Hoa, ta muốgdftn ởibso đgvozâibsoy mởibso mộvyjlt cásoqii Tinh Võswokkhton phâibson quásoqin. Chắinusc chắinusn đgvozếnrmzn sang nălouem, phâibson quásoqin Tinh Võswokkhton củgbxka chúmyehng ta sẽchhl hồwfjbng biếnrmzn toàancln cầpaeju, làanclm cho bọhodrn ngưabssyvlii Tâibsoy dưabssơpuzyng đgvozbmqeu phảhrjdi kíanclnh sợbqnn, lúmyehc đgvozóehpn chúmyehng ta cóehpn thểjtfw quay vềbmqe thălouem lạkjrpi Trung Quốgdftc mộvyjlt chúmyeht!"

HẾtzcmTChúc các bạn đọc truyện vui vẻ.