Tiên Tuyệt

Chương 493 : Vật cũ trở về (Thượng)

    trước sau   
bgyu La hếmiqwt sứsrfoc đtdduvphy ýpsxy, ghi nhớnzar lạagami đtdduagamo Phưztxbamsyng Nhãyyyxn Thầagamn Văcdtxn thứsrfoztxbfglai lăcdtxm. Bấtaect quávivzmiqw vộpliui vàagamng nhìmiqwn thoávivzng qua, chỉyhqkaxlx đtdduưztxbamsyc ấtaecn tưztxbamsyng đtdduagami khávivzi. Muốmiqwn thậshpnt sựghlh hiểvphyu rõkfio ýpsxy nghĩtaeca vàagamvivzc dụuxovng củodlja đtdduagamo linh văcdtxn thứsrfoztxbfglai lăcdtxm nàagamy làagam khôuzpwng cóaxlx khảgtrfcdtxng.

bgyu La minh tưztxbbcckng đtdduagamo Phưztxbamsyng Nhãyyyxn Thầagamn Văcdtxn thứsrfoztxbfglai lăcdtxm nàagamy trong đtdduagamu mộpliut lúcphcc, phávivzt hiệyhqkn ra đtdduagamo linh văcdtxn nàagamy cóaxlx thểvphy phốmiqwi hợamsyp cùujueng mưztxbfglai bốmiqwn đtdduagamo linh văcdtxn lúcphcc trưztxbnzarc hoàagamn mỹtbqsuzpw khuyếmiqwt.

Trưztxbnzarc kia hắqjlvn cho rằhhtang mưztxbfglai bốmiqwn đtdduagamo Phưztxbamsyng Nhãyyyxn Thầagamn Văcdtxn đtdduãyyyxagam hoàagamn mỹtbqsuzpw khuyếmiqwt, khôuzpwng thểvphy gia tăcdtxng thêkeqkm linh văcdtxn vàagamo nữixdna. Hiệyhqkn tạagami xem ra gia tăcdtxng đtdduagamo linh văcdtxn thứsrfoztxbfglai lăcdtxm lạagami càagamng thêkeqkm hoàagamn mỹtbqs.

Hắqjlvn khôuzpwng nhịdluhn đtdduưztxbamsyc lắqjlvc đtdduagamu, thầagamm nghĩtaec khôuzpwng thểvphy đtdduvphy cho “ngưztxbfglai ởbcck trêkeqkn” phávivzt hiệyhqkn ra dịdluhztxbamsyng nơgnlfi nàagamy, bằhhtang khôuzpwng e rằhhtang ngay cảgtrfmiqwnh cùujueng vìmiqw vậshpny màagam bịdluh liêkeqkn lụuxovy.

Trêkeqkn bầagamu trờfglai, Hắqjlvc Nha cùujueng Thầagamn Đhsyliểvphyu Phưztxbamsyng Hoàagamng chiếmiqwn đtddutaecu càagamng ngàagamy càagamng nghiêkeqkm trọvivzng. Nhưztxbng nhìmiqwn bềjrqf ngoàagami dưztxbfglang nhưztxb ra ngoàagami dựghlh liệyhqku củodlja bọvivzn Thưztxbơgnlfng Ngọvivzc Bávivzc, Hắqjlvc Nha cũbgyung khôuzpwng cóaxlx dấtaecu hiệyhqku gìmiqwagam thấtaect bạagami. Mặptiwc dùujue quảgtrf thậshpnt nóaxlx khôuzpwng phảgtrfi làagam đtddumiqwi thủodlj củodlja Thầagamn Đhsyliểvphyu Phưztxbamsyng Hoàagamng, nhưztxbng nóaxlx vẫplbnn ra sứsrfoc bảgtrfo vệyhqk chặptiwt chẽyhqkuzpwn hộpliu, từisltng chiêkeqku từisltng thứsrfoc quy củodlj nhịdluhp nhàagamng. Uy lựghlhc củodlja hai móaxlxn bảgtrfn mệyhqknh dịdluh bảgtrfo nàagamy quảgtrf thậshpnt bấtaect phàagamm, cho dùujueagam Thầagamn Thúcphc Phưztxbamsyng Hoàagamng cũbgyung khôuzpwng dávivzm xem thưztxbfglang.

Ngọvivzn lửkfioa màagamu vàagamng bạagamo phávivzt trêkeqkn thâofpwn Hắqjlvc Nha, nhưztxbng trong cơgnlf thểvphyaxlx khôuzpwng ngừisltng ảgtrfo hóaxlxa ra tầagamng tầagamng lôuzpwng vũbgyuagamu đtdduen, chávivzy hếmiqwt tầagamng nàagamy lạagami mọvivzc ra tầagamng khávivzc.


ujueagam nhưztxb vậshpny, bọvivzn Thưztxbơgnlfng Ngọvivzc Bávivzc vẫplbnn cho rằhhtang Thầagamn Thúcphc Phưztxbamsyng Hoàagamng nhấtaect đtddudluhnh làagam kẻkfbw thắqjlvng cuộpliuc chiếmiqwn nàagamy. Bêkeqkn mạagamnh lêkeqkn, bêkeqkn yếmiqwu đtddui, sớnzarm muộpliun gìmiqw Hắqjlvc Nha cũbgyung khôuzpwng chịdluhu nổyhqki.

Khôuzpwng ngờfgla biếmiqwn cốmiqw xảgtrfy ra, biểvphyn lửkfioa trong sơgnlfn cốmiqwc chậshpnm rãyyyxi từisltagamu vàagamng hóaxlxa thàagamnh màagamu đtdduen.

Ban đtdduagamulàagam mộpliut chúcphct, nhìmiqwn qua giốmiqwng nhưztxbagam trong biểvphyn lửkfioa sávivzng ngờfglai xuấtaect hiệyhqkn mộpliut vếmiqwt đtdduen, nhưztxbng khôuzpwng bao lâofpwu sau đtdduãyyyx trởbcckkeqkn càagamng ngàagamy càagamng lớnzarn.

Bọvivzn Thưztxbơgnlfng Ngọvivzc Bávivzc khôuzpwng đtdduvphy ýpsxy tớnzari, nhưztxbng Thầagamn Đhsyliểvphyu Phưztxbamsyng Hoàagamng đtddupliut nhiêkeqkn thoávivzt khỏltmhi chiếmiqwn trưztxbfglang, bay lêkeqkn thậshpnt cao nhìmiqwn xuốmiqwng biểvphyn lửkfioa phítbqsa dưztxbnzari, phávivzt ra mộpliut tiếmiqwng gávivzy hếmiqwt sứsrfoc thêkeqkztxbơgnlfng. Đhsylôuzpwi mắqjlvt phưztxbamsyng nhấtaecp nhávivzy kim quang nhìmiqwn Hắqjlvc Nha khóaxlxaxlx thểvphy tin.

Hắqjlvc Nha kêkeqku to mộpliut tiếmiqwng, thâofpwn thểvphyaxlx run lêkeqkn, lôuzpwng vũbgyuagamu đtdduen vôuzpwujueng vôuzpw tậshpnn rơgnlfi xuốmiqwng. Ngọvivzn lửkfioa màagamu vàagamng bùujueng chávivzy bêkeqkn ngoàagami thâofpwn thểvphyaxlx, trong giờfgla phúcphct nàagamy cũbgyung hóaxlxa thàagamnh ngọvivzn lửkfioa màagamu đtdduen.

- Cóaxlx chuyệyhqkn gìmiqw vậshpny?

Bọvivzn Thưztxbơgnlfng Ngọvivzc Bávivzc khôuzpwng hiểvphyu gìmiqw cảgtrf. Vũbgyu La cũbgyung khôuzpwng rõkfio, chiêkeqku nàagamy cóaxlx chúcphct giốmiqwng nhưztxb lựghlhc lưztxbamsyng cưztxbnzarp đtdduoạagamt củodlja Phưztxbamsyng Nhãyyyxn Thầagamn văcdtxn, nhưztxbng lạagami cóaxlx đtdduiểvphym khávivzc. Nhưztxbng Vũbgyu La hiểvphyu rấtaect rõkfioagamng mộpliut việyhqkc, mộpliut khi Hắqjlvc Nha phávivzt đtddupliung kỹtbqscdtxng nàagamy, e rằhhtang khóaxlxpsxyng trávivznh khỏltmhi tai mắqjlvt củodlja “ngưztxbfglai ởbcck trêkeqkn”.

Hắqjlvn chỉyhqkaxlxi mộpliut chữixdn:

- Đhsyli!

Sau đtdduóaxlx khôuzpwng hềjrqf xem nữixdna, cũbgyung khôuzpwng cầagamn biếmiqwt nhữixdnng ngưztxbfglai khávivzc cóaxlx nghe mìmiqwnh khôuzpwng, xoay ngưztxbfglai bay lêkeqkn khôuzpwng màagam đtddui.

Từisltcphcc đtddui tớnzari Đhsylôuzpwng Thổyhqk, Vũbgyu La trởbcckkeqkn vôuzpwujueng bítbqs hiểvphym. Thếmiqw nhưztxbng mãyyyxi tớnzari lúcphcc nàagamy, mỗhxuqi mộpliut cửkfio đtddupliung củodlja hắqjlvn đtddujrqfu cóaxlx thâofpwm ýpsxy trong đtdduóaxlx. Cho nêkeqkn Vũbgyu La vừislta nóaxlxi đtddui, bọvivzn Thưztxbơgnlfng Ngọvivzc Bávivzc khôuzpwng nóaxlxi nửkfioa lờfglai, lậshpnp tứsrfoc quay đtdduagamu bỏltmh chạagamy.

Trong đtdduóaxlxagami ngưztxbfglai dưztxbfglang nhưztxb châofpwn cóaxlx vẻkfbw mềjrqfm nhũbgyun, khôuzpwng dávivzm nhìmiqwn nữixdna. Vũbgyu La vừislta nóaxlxi đtddui, bọvivzn họvivz lậshpnp tứsrfoc vắqjlvt giòpsxykeqkn cổyhqkagam chạagamy.

Trêkeqkn đtdduưztxbfglang Hứsrfoa Sơgnlfn Dưztxbơgnlfng chạagamy đtddui, y còpsxyn cốmiqw quay đtdduagamu lạagami liếmiqwc nhìmiqwn mộpliut cávivzi. Chỉyhqk thấtaecy Thầagamn Đhsyliểvphyu Phưztxbamsyng Hoàagamng vẫplbnn tỏltmh ra uy nghi bấtaect khảgtrfofpwm phạagamm, bay lưztxbamsyn trêkeqkn chítbqsn tầagamng trờfglai, khítbqs đtddupliu ung dung, Hắqjlvc Nha kia khôuzpwng thểvphyagamo sávivznh kịdluhp.


Đhsylôuzpwi mắqjlvt nhấtaecp nhávivzy kim quang củodlja Thầagamn Đhsyliểvphyu Phưztxbamsyng Hoàagamng nhìmiqwn chằhhtam chằhhtam Hắqjlvc Nha bêkeqkn dưztxbnzari. Trong đtdduôuzpwi mắqjlvt đtdduen trũbgyui củodlja Hắqjlvc Nha tràagamn đtdduagamy vẻkfbw đtdduqjlvc ýpsxy, nhưztxbng Thầagamn Đhsyliểvphyu Phưztxbamsyng Hoàagamng khôuzpwng lấtaecy đtdduóaxlxagamm tứsrfoc giậshpnn, ngưztxbamsyc lạagami nóaxlx lộpliu ra vẻkfbw thưztxbơgnlfng hạagami pha lẫplbnn đtddumrqgng tìmiqwnh.

Chuyệyhqkn nàagamy khiếmiqwn cho Hứsrfoa Sơgnlfn Dưztxbơgnlfng hếmiqwt sứsrfoc kỳavsw quávivzi, khôuzpwng hiểvphyu vìmiqw sao nhưztxb vậshpny...

Chỉyhqkaxlxbgyu La biếmiqwt đtdduưztxbamsyc đtdduávivzp ávivzn nàagamy, nhưztxbng Vũbgyu La sẽyhqk khôuzpwng nóaxlxi cho y biếmiqwt.

Thầagamn Đhsyliểvphyu Phưztxbamsyng Hoàagamng gávivzy vang mộpliut tiếmiqwng, sau đtdduóaxlx đtdduôuzpwi cávivznh màagamu vàagamng vỗhxuq mạagamnh, hàagamo quang hiệyhqkn lêkeqkn, chặptiwt đtddusrfot ba chiếmiqwc lôuzpwng đtdduuzpwi rơgnlfi vàagamo trong biểvphyn lửkfioa.

Hứsrfoa Sơgnlfn Dưztxbơgnlfng giậshpnt mìmiqwnh kinh hãyyyxi, tuy rằhhtang y khôuzpwng hiểvphyu rõkfio Thầagamn Đhsyliểvphyu Phưztxbamsyng Hoàagamng, nhưztxbng cũbgyung cóaxlx thểvphy đtdduvivzn đtdduưztxbamsyc hàagamnh đtddupliung chặptiwt đtddusrfot lôuzpwng đtdduuzpwi củodlja nóaxlxbgyung chẳarwzng khávivzc gìmiqw tu sĩtaec tựghlh chặptiwt tay mìmiqwnh, thậshpnm chítbqspsxyn nghiêkeqkm trọvivzng hơgnlfn.

Hắqjlvc Nha kêkeqku lêkeqkn mộpliut tiếmiqwng giữixdna khôuzpwng trung đtdduqjlvc ýpsxy, dưztxbfglang nhưztxb đtdduang cưztxbfglai nhạagamo Thầagamn Đhsyliểvphyu Phưztxbamsyng Hoàagamng, Phưztxbamsyng Hoàagamng vẫplbnn nhìmiqwn nóaxlx vớnzari vẻkfbw thưztxbơgnlfng hạagami nhưztxb trưztxbnzarc. Hứsrfoa Sơgnlfn Dưztxbơgnlfng chợamsyt thấtaecy ngọvivzn lửkfioa xung quanh Phưztxbamsyng Hoàagamng bắqjlvt đtdduagamu mơgnlf hồmrqg xuấtaect hiệyhqkn màagamu đtdduen.

Thầagamn Thúcphc Phưztxbamsyng Hoàagamng xôuzpwng lêkeqkn tậshpnn trờfglai, bay lưztxbamsyn thoảgtrfi mávivzi trong mộpliut mảgtrfng mâofpwy trắqjlvng, dưztxbfglang nhưztxb muốmiqwn hưztxbbcckng thụuxov cảgtrfm giávivzc dạagamo chơgnlfi trong mâofpwy mộpliut lầagamn sau cuốmiqwi.

Ngọvivzn lửkfioa màagamu vàagamng xung quanh mìmiqwnh nóaxlxagamng ngàagamy càagamng lộpliukfioagamu đtdduen.

Rốmiqwt cụuxovc Phưztxbamsyng Hoàagamng gávivzy vang mộpliut tiếmiqwng, dưztxb âofpwm quanh quẩxzpdn rấtaect lâofpwu trêkeqkn khắqjlvp Ma Sơgnlfn khôuzpwng chịdluhu tan đtddui, trêkeqkn ngưztxbfglai nóaxlxujueng lêkeqkn mộpliut luồmrqgng hàagamo quang màagamu vàagamng chóaxlxi mắqjlvt. Hắqjlvc Nha thấtaecy vậshpny hoảgtrfng sợamsy, lậshpnp tứsrfoc chui đtdduagamu xuốmiqwng biểvphyn lửkfioa dưztxbnzari sơgnlfn cốmiqwc lúcphcc nàagamy đtdduãyyyx hoàagamn toàagamn hóaxlxa thàagamnh màagamu đtdduen.

agamo quang màagamu vàagamng chóaxlxi mắqjlvt bạagamo phávivzt giữixdna bầagamu trờfglai, xuyêkeqkn thấtaecu tầagamng mâofpwy chiếmiqwu xuốmiqwng mặptiwt đtddutaect khiếmiqwn cho mộpliut vùujueng sơgnlfn dãyyyx trong phạagamm vi mấtaecy trăcdtxm dặptiwm hóaxlxa thàagamnh mộpliut mảgtrfnh đtddutaect khôuzpw cằhhtan.

Bọvivzn Thưztxbơgnlfng Ngọvivzc Bávivzc ai nấtaecy khởbccki đtddupliung kếmiqwt giớnzari phòpsxyng ngựghlh, cưztxbfglang quang đtdduávivzng sợamsy giốmiqwng

Nhưztxb dao bécvmxn khôuzpwng ngừisltng tấtaecn côuzpwng vàagamo kếmiqwt giớnzari phòpsxyng ngựghlh củodlja bọvivzn họvivz. Kếmiqwt giớnzari phòpsxyng ngựghlh vang lêkeqkn từisltng tràagamng tiếmiqwng răcdtxng rắqjlvc rợamsyn ngưztxbfglai, trong sốmiqwvivzm ngưztxbfglai, đtdduãyyyxaxlxagamy ngưztxbfglai xuấtaect hiệyhqkn vếmiqwt nứsrfot trêkeqkn kếmiqwt giớnzari phòpsxyng ngựghlh, chỉyhqkaxlx Hứsrfoa Sơgnlfn Dưztxbơgnlfng làagam ngưztxbfglai duy nhấtaect khôuzpwng chúcphct hềjrqf hắqjlvn.

Bấtaect quávivz sắqjlvc mặptiwt y cũbgyung hếmiqwt sứsrfoc khóaxlx coi, hiểvphyn nhiêkeqkn chịdluhu đtddughlhng cũbgyung khôuzpwng thoảgtrfi mávivzi gìmiqw.


Trong cưztxbfglang quang, chợamsyt Thưztxbơgnlfng Ngọvivzc Bávivzc thécvmxt lêkeqkn mộpliut tiếmiqwng kinh hãyyyxi:

- Làagam thứsrfomiqw vậshpny?

Mọvivzi ngưztxbfglai vừislta quay đtdduagamu lạagami, chỉyhqk thấtaecy mộpliut đtdduagamo hưztxbgtrfnh kỳavsw dịdluh từislt xa bắqjlvn thẳarwzng tớnzari, nhắqjlvm vàagamo mọvivzi ngưztxbfglai. Đhsylagamo hưztxbgtrfnh nọvivzaxlxmiqwnh dávivzng giốmiqwng nhưztxb Phưztxbamsyng Hoàagamng, nhưztxbng khôuzpwng rõkfioagamng màagamaxlx vẻkfbwztxbztxbgtrfo ảgtrfo.

Thưztxbơgnlfng Ngọvivzc Bávivzc cũbgyung khôuzpwng lo đtdduưztxbamsyc nhiềjrqfu nhưztxb vậshpny:

- Chạagamy mau đtddui...

Mọvivzi ngưztxbfglai gia tăcdtxng tốmiqwc đtddupliu liềjrqfu mạagamng chạagamy đtddui. Hưztxbgtrfnh kia thậshpnt sựghlh nhanh tớnzari mứsrfoc khóaxlx thểvphy tin đtdduưztxbamsyc, cấtaecp tốmiqwc đtdduuổyhqki theo mọvivzi ngưztxbfglai.

bgyu La thảgtrfn nhiêkeqkn nóaxlxi:

- Khôuzpwng cầagamn chạagamy, làagamaxlxmiqwm ta.

Hắqjlvn dừisltng lạagami nghêkeqknh đtdduóaxlxn đtdduagamo hưztxbgtrfnh kia, Thưztxbơgnlfng Ngọvivzc Bávivzc thấtaecy vậshpny giậshpnt mìmiqwnh kinh hãyyyxi:

- Vũbgyu huynh, đtdduisltng...

bgyu La giơgnlf tay lêkeqkn, hưztxbgtrfnh kia bay vàagamo cổyhqk tay hắqjlvn kêkeqku lêkeqkn mộpliut trậshpnn loảgtrfng xoảgtrfng, hóaxlxa thàagamnh mộpliut chiếmiqwc vòpsxyng tay màagamu vàagamng nhạagamt. Trêkeqkn vòpsxyng cóaxlx khắqjlvc hìmiqwnh mộpliut con Thầagamn Thúcphc Phưztxbamsyng Hoàagamng trôuzpwng nhưztxb sốmiqwng. Chỉyhqkagamuzpwng trêkeqkn thâofpwn Phưztxbamsyng Hoàagamng nàagamy tơgnlfi tảgtrf, lôuzpwng đtdduuzpwi chỉyhqkpsxyn lạagami távivzm cávivzi, cóaxlx vẻkfbw hếmiqwt sứsrfoc thêkeqk thảgtrfm.

Chỉyhqkaxlx đtdduôuzpwi mắqjlvt củodlja nóaxlx lấtaecp lávivznh kim quang nhưztxb trưztxbnzarc, lộpliu ra thầagamn thávivzi vôuzpwujueng cao ngạagamo, khiếmiqwn cho ngưztxbfglai ta khôuzpwng dávivzm nhìmiqwn thẳarwzng.

- Đhsylâofpwy làagam...

Bọvivzn Thưztxbơgnlfng Ngọvivzc Bávivzc trợamsyn mắqjlvt hávivz mồmrqgm, Hứsrfoa Sơgnlfn Dưztxbơgnlfng bêkeqkn cạagamnh khẽyhqk cau màagamy trầagamm tưztxb.

Sau khi Vũbgyu La thu hồmrqgi Thầagamn Đhsyliểvphyu Đhsylmrqgng Hoàagamn cũbgyung khôuzpwng dávivzm dừisltng lâofpwu, vung tay lêkeqkn vớnzari mọvivzi ngưztxbfglai:

- Đhsyli mau!

Đhsyldluha Hỏltmha Kim Kỳavswofpwn kêkeqku to trong Cửkfiou Cung hắqjlvn:

- Kẻkfbw mớnzari tớnzari kia, đtdduvphy ta giảgtrfng cho ngưztxbơgnlfi nghe mộpliut chúcphct quy củodljbcck đtdduâofpwy. Phảgtrfi tôuzpwn trọvivzng lãyyyxo tiềjrqfn bốmiqwi, biếmiqwt kẻkfbw tớnzari trưztxbnzarc tớnzari sau, ngoan ngoãyyyxn nghe lệyhqknh tiềjrqfn bốmiqwi. Đhsylúcphcng rồmrqgi, ngưztxbơgnlfi cóaxlx củodlja cảgtrfi gìmiqw mau mau sung côuzpwng, đtdduvphyyyyxo tiềjrqfn bốmiqwi chọvivzn mộpliut chúcphct...

Thầagamn Thúcphc Phưztxbamsyng Hoàagamng cũbgyung khôuzpwng đtdduávivzp lạagami nửkfioa lờfglai.

Trong sơgnlfn cốmiqwc kia, biểvphyn lửkfioa chávivzy rừisltng rựghlhc cao ngấtaect tậshpnn trờfglai. Sau khi hàagamo quang mãyyyxnh liệyhqkt do Thầagamn Đhsyliểvphyu Phưztxbamsyng Hoàagamng tựghlh bạagamo tan đtddui, biểvphyn lửkfioa lạagami càagamng thêkeqkm mãyyyxnh liệyhqkt. Từisltng đtdduagamo sóaxlxng lửkfioa cao tớnzari sávivzu trăcdtxm trưztxbamsyng đtddukeqkn cuồmrqgng nuốmiqwt chửkfiong hếmiqwt thảgtrfy, khítbqs tứsrfoc hung hãyyyxn xôuzpwng tậshpnn trờfglai cao.

Trong Ma Sơgnlfn, lấtaecy di títbqsch thầagamn đtdduiệyhqkn kia làagamm trung tâofpwm, bêkeqkn ngoàagami cóaxlx bốmiqwn Thầagamn Thúcphc bảgtrfo vệyhqk phâofpwn bốmiqw theo phưztxbơgnlfng vịdluh củodlja Tứsrfoztxbamsyng Thầagamn Thúcphc.

Thầagamn Đhsyliểvphyu Phưztxbamsyng Hoàagamng nàagamy chiếmiqwm vịdluh trítbqs Nam chu Tưztxbnzarc, Hắqjlvc Nha soávivzn nghịdluhch thàagamnh côuzpwng, phávivzt ra mộpliut tiếmiqwng kêkeqku rõkfio to giữixdna biểvphyn lửkfioa nóaxlxng bừisltng bừisltng, biểvphyu thịdluh đtddudluha vịdluhuzpwng khai củodlja mìmiqwnh vớnzari tấtaect cảgtrf loàagami cầagamm đtdduiểvphyu trong Ma Sơgnlfn.

Sau khi Hắqjlvc Nha kêkeqku to, trong Ma Sơgnlfn chậshpnm rãyyyxi vang lêkeqkn từisltng tràagamng thanh âofpwm đtdduávivzp lạagami củodlja cávivzc loàagami cầagamm đtdduiểvphyu, cóaxlx đtdduiềjrqfu khôuzpwng to rõkfio chỉyhqknh tềjrqf nhưztxb Thầagamn Đhsyliểvphyu Phưztxbamsyng Hoàagamng khi trưztxbnzarc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.