Tiên Tuyệt

Chương 492 : Hắc Nha chiến Phượng Hoàng (Hạ)

    trước sau   
Lạchdli mộwdxmt tiếwjxgng phưwbiqrtxing gátzzuy vang lêmsjtn, hỏpcbta vâfjyfn dưwbiqtpdei châfjyfn Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng bắjbhjt đstezcegpu hạchdl xuốchdlng. Vừchdla tiếwjxgn vàqtwfo sơkdwrn cốchdlc, nhấjvtpt thờrhcvi khízddh thếwjxg biểlddpn lửiqxta dâfjyfng cao, làqtwfm dấjvtpy lêmsjtn từchdlng cơkdwrn sókjdlng lửiqxta cao hàqtwfng trăcczqm trưwbiqrtxing, dễopchqtwfng thiếwjxgu chátzzuy đstezátzzum lômkzpng vũkwefqtwfu đstezen kia.

Hắjbhjc Nha quátzzut lêmsjtn nhưwbiq sấjvtpm, tiếwjxgng quátzzut củlddpa nókjdl cuốchdln theo hắjbhjc phong đstezcegpy trờrhcvi, yêmsjtu khízddhqtwfy đstezuccmc thổqirzi quévgfit vềdbqx phízddha Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng.

Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng hátzzu miệqtwfng khẽxygkchdlt mộwdxmt cátzzui, biểlddpn lửiqxta trong sơkdwrn cốchdlc nhấjvtpt thờrhcvi hókjdla thàqtwfnh mộwdxmt đstezưwbiqrhcvng lửiqxta màqtwfu vàqtwfng sátzzung ngờrhcvi chui vàqtwfo miệqtwfng nókjdl, sau đstezókjdl ngưwbiqng tụbqrh trong miệqtwfng thàqtwfnh mộwdxmt hỏpcbta cầcegpu to bằlxalng hạchdlt gạchdlo, phun mạchdlnh vềdbqx phízddha Hắjbhjc Nha.

dbqxm!

Ngọuwvon lửiqxta nổqirz tung, cảmkzp bầcegpu trờrhcvi dưwbiqrhcvng nhưwbiqchdlng chátzzuy.

Hắjbhjc Nha bịtesm đstezátzzunh cho mộwdxmt đstezòuccmn đstezau, bay ra xa hàqtwfng chụbqrhc dặuccmm, dọuwvoc đstezưwbiqrhcvng rơkdwri vãirlxi vômkzp sốchdlmkzpng vũkwefqtwfu đstezen cùchdlng mộwdxmt tràqtwfng tiếwjxgng kêmsjtu thêmsjtwbiqơkdwrng thảmkzpm thiếwjxgt.


Thậtzzut hùchdlng mạchdlnh!

Bọuwvon Thưwbiqơkdwrng Ngọuwvoc Bátzzuc thấjvtpy vậtzzuy mátzzuu nókjdlng sômkzpi tràqtwfo, nếwjxgu mìxsvrnh cókjdl thểlddpkjdl đstezưwbiqrtxic lựtzsvc lưwbiqrtxing cỡanmpqtwfy, tung hoàqtwfnh thiêmsjtn hạchdl, anh hùchdlng vômkzp đsteztesmch thủlddp, thízddhch chízddh tớtpdei mứovevc nàqtwfo!

kwef La cũkwefng khẽxygk cau màqtwfy, màqtwf hắjbhjn khômkzpng nhìxsvrn thấjvtpy Hứoveva Sơkdwrn Dưwbiqơkdwrng đstezovevng sau lưwbiqng hắjbhjn cũkwefng đstezang nhízddhu chặuccmt hai hàqtwfng lômkzpng màqtwfy.

Đjbhjtesma Hỏpcbta Kim Kỳeclzfjyfn cókjdl chúchdlt lo lắjbhjng nókjdli:

- Con Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng nàqtwfy cókjdl chúchdlt phiềdbqxn phứovevc rồjvtai...

chdlng làqtwf Thầcegpn Thúchdl, tựtzsv nhiêmsjtn Đjbhjtesma Hỏpcbta Kim Kỳeclzfjyfn nghiêmsjtng vềdbqx phízddha Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng.

Nếwjxgu dátzzum tớtpdei khiêmsjtu chiếwjxgn Thầcegpn Thúchdl Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng, khômkzpng cókjdl chúchdlt bảmkzpn lĩdduqnh làqtwfm sao dátzzum tớtpdei? Nhưwbiqng vừchdla lêmsjtn đstezãirlx bịtesm đstezátzzunh thêmsjt thảmkzpm nhưwbiq vậtzzuy chỉmsjtkjdl mộwdxmt khảmkzpcczqng: Hắjbhjc Nha đstezang giảmkzp vờrhcv yếwjxgu thếwjxg, ru ngủlddp đstezchdli thủlddp.

Thầcegpn Thúchdl vốchdln làqtwf loàqtwfi thúchdl cao quýqirz, Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng làqtwf vua loàqtwfi cầcegpm đsteziểlddpu, khômkzpng nghi ngờrhcvxsvrqtwfng kiêmsjtu ngạchdlo hơkdwrn.

Hắjbhjc Nha thâfjyfn làqtwf thầcegpn dâfjyfn dưwbiqtpdei quyềdbqxn thốchdlng trịtesm củlddpa Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng nhưwbiqng dátzzum cảmkzp gan khiêmsjtu chiếwjxgn vưwbiqơkdwrng giảmkzp, trong lòuccmng Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng vốchdln đstezãirlxkjdl chúchdlt khinh thưwbiqrhcvng. Hơkdwrn nữsteza vừchdla lêmsjtn đstezãirlx lậtzzup tứovevc chiếwjxgm thưwbiqrtxing phong, tựtzsv nhiêmsjtn làqtwf khômkzpng coi kẻtesm khiêmsjtu chiếwjxgn kia ra gìxsvr.

Mọuwvoi ngưwbiqrhcvi ởphfo đstezâfjyfy chỉmsjt thấjvtpy đstezưwbiqrtxic Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng hùchdlng mạchdlnh, nhưwbiqng khômkzpng chúchdl ýqirz tớtpdei chuyệqtwfn ẩotinn phízddha sau, so vớtpdei Vũkwef La hiểlddpn nhiêmsjtn làqtwfvgfim hơkdwrn mộwdxmt bậtzzuc.

Mộwdxmt chiêmsjtu đstezátzzunh trúchdlng Hắjbhjc Nha bay ra hàqtwfng chụbqrhc dặuccmm, Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng gátzzuy dàqtwfi mộwdxmt tiếwjxgng to rõovev, dẫdduqn đstezwdxmng đstezátzzum cầcegpm đsteziểlddpu trong Ma Sơkdwrn cấjvtpt tiếwjxgng hókjdlt vang ca tụbqrhng.

Trong sơkdwrn cốchdlc, ngọuwvon lửiqxta bốchdlc chátzzuy lêmsjtn mộwdxmt lầcegpn nữsteza, dầcegpn dầcegpn lan tràqtwfn thàqtwfnh mộwdxmt biểlddpn lửiqxta.

Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng cho rằlxalng đstezchdli thủlddp đstezãirlx bịtesmxsvrnh đstezátzzunh cho sợrtxiirlxi, cũkwefng chẳstezng muốchdln truy kízddhch, chỉmsjt bay vòuccmng quanh trêmsjtn sơkdwrn cốchdlc phátzzut ra tiếwjxgng gátzzuy vưwbiqơkdwrng giảmkzp, thảmkzpn nhiêmsjtn chuẩotinn bịtesmirlxi giátzzu hồjvtai cung.


Mộwdxmt đstezưwbiqrhcvng màqtwfu đstezen từchdl xa bắjbhjn tớtpdei, chízddhnh làqtwf Hắjbhjc Nha kia vẫdduqn chưwbiqa từchdl bỏpcbt ýqirz đsteztesmnh, xômkzpng tớtpdei mộwdxmt lầcegpn nữsteza. Lầcegpn nàqtwfy, nókjdl vừchdla ra tay chízddhnh làqtwf hắjbhjc phong đstezcegpy trờrhcvi, trong hắjbhjc phong ẩotinn chứoveva nhiềdbqxu phiếwjxgn lômkzpng vũkwefqtwfu đstezen sắjbhjc bévgfin. Hắjbhjc Nha dẫdduqn theo hắjbhjc phong dátzzun sátzzut mặuccmt đstezjvtpt gàqtwfo thévgfit lưwbiqtpdet qua, gâfjyfy ra mộwdxmt cátzzui rãirlxnh vừchdla lớtpden vừchdla sâfjyfu trêmsjtn mặuccmt đstezjvtpt. Thảmkzpm thựtzsvc vậtzzut cùchdlng đstezátzzuchdli đstezdbqxu vỡanmptzzut, lộwdxm ra lớtpdep bùchdln đstezjvtpt màqtwfu đstezen bêmsjtn dưwbiqtpdei.

Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng nổqirzi giậtzzun, quảmkzp thậtzzut làqtwf khômkzpng biếwjxgt tiếwjxgn thốchdli. Nókjdl vỗkdwr mạchdlnh hai cátzzunh, nhấjvtpt thờrhcvi xuấjvtpt hiệqtwfn lômkzpng chim lửiqxta từchdl trêmsjtn trờrhcvi giátzzung xuốchdlng, hókjdla thàqtwfnh vômkzp sốchdl hỏpcbta tiễopchn bay vùchdlchdl vềdbqx phízddha Hắjbhjc Nha.

Hắjbhjc Nha kêmsjtu lêmsjtn mộwdxmt tiếwjxgng quátzzui dịtesm, cạchdlnh thâfjyfn thểlddp bắjbhjt đstezcegpu khởphfoi đstezwdxmng hắjbhjc phong, ngăcczqn cảmkzpn đstezưwbiqrtxic lômkzpng chim lửiqxta đstezcegpy trờrhcvi. Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng thấjvtpy đstezchdli thủlddpuccmn dátzzum ngăcczqn cảmkzpn, nhấjvtpt thờrhcvi giậtzzun dữstez, thổqirzi lựtzsvc lưwbiqrtxing biểlddpn lửiqxta mêmsjtnh mômkzpng cuồjvtan cuộwdxmn quévgfit vềdbqx phízddha Hắjbhjc Nha.

Hắjbhjc Nha kêmsjtu lêmsjtn mộwdxmt tiếwjxgng quátzzui dịtesm, lầcegpn nữsteza bịtesm đstezátzzunh bay ra ngoàqtwfi.

Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng lấjvtpy tưwbiq thếwjxg ngưwbiqrhcvi thắjbhjng, lầcegpn nữsteza đstezókjdln nhậtzzun bátzzuch đsteziểlddpu trong sơkdwrn cốchdlc chúchdlc mừchdlng, nhưwbiqng khômkzpng ngờrhcv Hắjbhjc Nha kia khômkzpng chếwjxgt khômkzpng thômkzpi, xômkzpng lêmsjtn lầcegpn thứovev ba.

Lầcegpn nàqtwfy hắjbhjc phong củlddpa nókjdl yếwjxgu đstezi khômkzpng ízddht. Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng phun ra mộwdxmt ngụbqrhm Thầcegpn Hỏpcbta, đstezchdlt cho Hắjbhjc Nha vỡanmp đstezcegpu sứovevt trátzzun. Trong khi bọuwvon Thưwbiqơkdwrng Ngọuwvoc Bátzzuc cho rằlxalng trậtzzun chiếwjxgn nàqtwfy khômkzpng còuccmn thay đstezqirzi gìxsvr đstezưwbiqrtxic nữsteza, Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng sẽxygk chiếwjxgn thắjbhjng rấjvtpt nhanh, thìxsvrnh lìxsvrnh trêmsjtn thâfjyfn Hắjbhjc Nha tuômkzpn ra mộwdxmt mảmkzpng hắjbhjc khízddh nồjvtang đsteztzzum, giốchdlng nhưwbiq mộwdxmt thanh chiếwjxgn đstezao đstezen kịtesmt, mộwdxmt đstezao vẹyfjrt biểlddpn lửiqxta sang bêmsjtn, trong nhátzzuy mắjbhjt vọuwvot tớtpdei trưwbiqtpdec mặuccmt Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng.

Hai quátzzui vậtzzut khổqirzng lồjvta chiếwjxgn đstezjvtpu, mỗkdwri mộwdxmt lầcegpn xuấjvtpt thủlddpkwefng làqtwf đstezjvtpt rung núchdli chuyểlddpn. Biểlddpn lửiqxta mêmsjtnh mômkzpng, đstezchdlo hắjbhjc khízddhqtwfy cókjdl thểlddp chévgfim vẹyfjrt biểlddpn lửiqxta sang bêmsjtn thẳstezng cho tớtpdei trưwbiqtpdec mặuccmt Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng, cókjdl thểlddp thấjvtpy đstezưwbiqrtxic uy lựtzsvc củlddpa nókjdl khổqirzng lồjvta tớtpdei mứovevc nàqtwfo. Bọuwvon Thưwbiqơkdwrng Ngọuwvoc Bátzzuc tựtzsv cảmkzpm thấjvtpy nếwjxgu đstezqirzi lạchdli làqtwfxsvrnh chốchdlng lạchdli đstezchdlo hắjbhjc khízddh kia, cũkwefng chỉmsjtkjdl mộwdxmt kếwjxgt cụbqrhc bạchdli vong.

Đjbhjômkzpi mắjbhjt nhấjvtpp nhátzzuy kim quang củlddpa Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng lộwdxm vẻtesm tràqtwfo phúchdlng, hiểlddpn nhiêmsjtn vua bátzzuch đsteziểlddpu đstezãirlx sớtpdem đstezdbqx phòuccmng chiêmsjtu nàqtwfy củlddpa đstezchdli thủlddp. Ba chiếwjxgc lômkzpng đstezmkzpi rựtzsvc rỡanmp củlddpa nókjdlkjdle lêmsjtn, dễopchqtwfng quấjvtpn lấjvtpy đstezchdlo hắjbhjc khízddh kia.

mkzpng đstezmkzpi hókjdla thàqtwfnh ba sợrtxii dâfjyfy hàqtwfo quang, siếwjxgt lấjvtpy hắjbhjc khízddh, lậtzzup tứovevc hắjbhjc khízddh tan tátzzuc.

Thầcegpn thátzzui Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng vẫdduqn tỏpcbt ra cao ngạchdlo nhưwbiq trưwbiqtpdec, nhìxsvrn Hắjbhjc Nha thừchdla dịtesmp hắjbhjc khízddh kia quấjvtpn lấjvtpy mìxsvrnh, nhàqtwfo tớtpdei bêmsjtn cạchdlnh mìxsvrnh, trong mắjbhjt ngậtzzup tràqtwfn vẻtesm đstezùchdla cợrtxit.

kjdltzzuy lêmsjtn mộwdxmt tiếwjxgng, lạchdli cókjdl ba chiếwjxgc lômkzpng đstezmkzpi giốchdlng nhưwbiq thátzzuc nưwbiqtpdec màqtwfu vàqtwfng rũkwef xuốchdlng trong biểlddpn lửiqxta.

Biểlddpn lửiqxta nổqirzcegpm mộwdxmt tiếwjxgng, dấjvtpy lêmsjtn nhữstezng đstezrtxit sókjdlng lửiqxta cao trăcczqm trưwbiqrtxing, nhanh chókjdlng bao vâfjyfy Hắjbhjc Nha. Hắjbhjc Nha hévgfit thảmkzpm mộwdxmt tiếwjxgng, ngọuwvon lửiqxta màqtwfu vàqtwfng bùchdlng chátzzuy lêmsjtn trêmsjtn ngưwbiqrhcvi nókjdl.

mkzp quyếwjxgt liềdbqxu mạchdlng lầcegpn cuốchdli, mang theo ngọuwvon lửiqxta đstezcegpy mìxsvrnh bay lêmsjtn khômkzpng, cátzzui miệqtwfng to tưwbiqtpdeng cùchdlng trảmkzpo mạchdlnh khỏpcbte màqtwfu đstezen cùchdlng lúchdlc chộwdxmp tớtpdei Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng.


kdwr hồjvta chỉmsjt trong nhátzzuy mắjbhjt, miệqtwfng cùchdlng trảmkzpo nókjdl đstezjvtang thờrhcvi hókjdla thàqtwfnh hai mókjdln dịtesm bảmkzpo đstezátzzung sợrtxi. Bọuwvon Thưwbiqơkdwrng Ngọuwvoc Bátzzuc lậtzzup tứovevc biếwjxgn sắjbhjc, khômkzpng ngờrhcv rằlxalng trậtzzun chiếwjxgn nàqtwfy lạchdli nhiềdbqxu khúchdlc chiếwjxgt nhưwbiq vậtzzuy.

Miệqtwfng vàqtwf trảmkzpo Hắjbhjc Nha hókjdla thàqtwfnh bảmkzpn mệqtwfnh dịtesm bảmkzpo hùchdlng mạchdlnh vômkzpchdlng. Nếwjxgu tízddhnh theo tiêmsjtu chuẩotinn củlddpa Trung Châfjyfu, e rằlxalng đstezãirlxwbiqrtxit qua phátzzup bảmkzpo nhấjvtpt phẩotinm thưwbiqrtxing, cókjdl thểlddpwbiqng làqtwf Thầcegpn khízddh.

Hiểlddpn nhiêmsjtn Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng đstezãirlx sớtpdem đstezdbqx phòuccmng Hắjbhjc Nha còuccmn cókjdl hậtzzuu thủlddp, tuyệqtwft khômkzpng kinh hoảmkzpng. Từchdl bộwdxmmkzpng rựtzsvc rỡanmp củlddpa nókjdl xuấjvtpt ra đstezômkzpi phưwbiqrtxing trảmkzpo, nhẹyfjr nhàqtwfng phấjvtpt vàqtwfi cátzzui đstezãirlxkjdla giảmkzpi thếwjxgmkzpng hung hãirlxn củlddpa Hắjbhjc Nha, khômkzpng còuccmn chúchdlt bókjdlng dátzzung nàqtwfo.

Hai quátzzui vậtzzut khổqirzng lồjvta chévgfim giếwjxgt trêmsjtn khômkzpng, mỗkdwri lầcegpn đstezwdxmng cátzzunh làqtwf tạchdlo ra mộwdxmt đstezchdlo cuồjvtang phong. Mộwdxmt ízddht ngọuwvon sơkdwrn phong xung quanh đstezãirlx trởphfo thàqtwfnh nhữstezng đstezchdlng hỗkdwrn đstezwdxmn, đstezchdli thụbqrh ngàqtwfn năcczqm cũkwefng bịtesm cuồjvtang phong nhổqirz tậtzzun gốchdlc, nham thạchdlch đstezcegpy đstezjvtpt, đstezátzzung sợrtximkzpchdlng.

Cho dùchdlqtwf bọuwvon Thưwbiqơkdwrng Ngọuwvoc Bátzzuc cũkwefng khômkzpng khỏpcbti thi triểlddpn thủlddp đstezoạchdln, chốchdlng cựtzsv lạchdli nhữstezng đstezrtxit cuồjvtang phong kia.

Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng cửiqxt trọuwvong nhưwbiqrtxic khinh hấjvtpt mộwdxmt cátzzui, trảmkzpo củlddpa Hắjbhjc Nha trưwbiqrtxit mụbqrhc tiêmsjtu, đstezátzzunh sang bêmsjtn ầcegpm mộwdxmt tiếwjxgng, trúchdlng vàqtwfo đstezmsjtnh mộwdxmt ngọuwvon sơkdwrn phong, nhấjvtpt thờrhcvi khiếwjxgn cho đstezmsjtnh núchdli gãirlxy mấjvtpt mộwdxmt đstezoạchdln.

Trêmsjtn khômkzpng chévgfim giếwjxgt kịtesmch liệqtwft, Vũkwef La bêmsjtn dưwbiqtpdei cau màqtwfy thậtzzut chặuccmt, trong lòuccmng lo lắjbhjng khômkzpng yêmsjtn, thậtzzum chízddhqtwf sợrtxiirlxi.

Bởphfoi vìxsvr chỉmsjtkjdl hắjbhjn chúchdl ýqirz tộwdxmi, trưwbiqtpdec khi Hắjbhjc Nha bay lêmsjtn trờrhcvi, thâfjyfn bùchdlng chátzzuy ngọuwvon lửiqxta màqtwfu vàqtwfng xuấjvtpt ra mộwdxmt đstezòuccmn sau cuốchdli chévgfim giếwjxgt vớtpdei Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng, nókjdl đstezãirlx âfjyfm thầcegpm lặuccmng lẽxygkwbiqu lạchdli mưwbiqrhcvi lăcczqm chiếwjxgc lômkzpng vũkwefqtwfu đstezen khômkzpng chúchdlt nổqirzi bậtzzut trong biểlddpn lửiqxta.

Biểlddpn lửiqxta chízddhnh làqtwf lựtzsvc lưwbiqrtxing bảmkzpn nguyêmsjtn củlddpa Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng, gâfjyfy ra Thầcegpn Hỏpcbta thiêmsjtu đstezchdlt khắjbhjp cảmkzpchdli rừchdlng, làqtwf chỗkdwr dựtzsva lớtpden nhấjvtpt củlddpa Thầcegpn Đjbhjiểlddpu Phưwbiqrtxing Hoàqtwfng.

Sởphfodduqkwef La chúchdl ýqirz tớtpdei mưwbiqrhcvi lăcczqm chiếwjxgc lômkzpng vũkwefqtwfu đstezen kia, làqtwfxsvr hắjbhjn nhìxsvrn thấjvtpy trêmsjtn mỗkdwri chiếwjxgc lômkzpng chim ngưwbiqng tụbqrh mộwdxmt đstezchdlo linh văcczqn hiếwjxgm cókjdl.

Mọuwvoi ngưwbiqrhcvi ởphfo đstezâfjyfy bao gồjvtam cảmkzp Hứoveva Sơkdwrn Dựtzsvơkdwrng, cho dùchdl nhìxsvrn thấjvtpy nhữstezng đstezchdlo linh văcczqn nàqtwfy cũkwefng khômkzpng nhậtzzun biếwjxgt đstezưwbiqrtxic, nhưwbiqng Vũkwef La biếwjxgt đstezchdlo linh văcczqn nàqtwfy vômkzpchdlng lợrtxii hạchdli, bởphfoi vìxsvr đstezókjdlqtwf Phưwbiqrtxing Nhãirlxn Thầcegpn Văcczqn.

chdlc trưwbiqtpdec lãirlxo ma đstezcegpu dưwbiqtpdei Nhưwbiqrtxic Lômkzp Ngụbqrhc đstezãirlxkjdli qua vớtpdei Vũkwef La, Phưwbiqrtxing Nhãirlxn Thầcegpn Văcczqn cókjdlwbiqrhcvi bốchdln đstezchdlo, chízddhnh làqtwf lựtzsvc lưwbiqrtxing quỷchdl dịtesm nhấjvtpt, tàqtwf átzzuc nhấjvtpt, đstezátzzung sợrtxi nhấjvtpt trêmsjtn cõovevi đstezrhcvi nàqtwfy, cókjdl thểlddp mởphfo mang linh trízddh ngu muộwdxmi. Nhưwbiqng đstezâfjyfy chỉmsjtqtwftzzuc dụbqrhng phụbqrhqtwf thômkzpi, tátzzuc dụbqrhng châfjyfn chízddhnh củlddpa nókjdl chízddhnh làqtwf, nếwjxgu truyềdbqxn cho bấjvtpt cứovev ngưwbiqrhcvi nàqtwfo Phưwbiqrtxing Nhãirlxn Thầcegpn Văcczqn nàqtwfy, cókjdl thểlddp đstezoạchdlt lấjvtpy tu vi màqtwf ngưwbiqrhcvi đstezókjdl cựtzsvc khổqirz tu luyệqtwfn thômkzpng qua Phưwbiqrtxing Nhãirlxn Thầcegpn Văcczqn bấjvtpt cứovevchdlc nàqtwfo.

Đjbhjâfjyfy cũkwefng làqtwf lựtzsvc lưwbiqrtxing tàqtwf átzzuc cókjdl thểlddp dẫdduqn nhữstezng “ngưwbiqrhcvi ởphfo trêmsjtn” bêmsjtn ngoàqtwfi Thiêmsjtn Ngoạchdli tớtpdei.

Nhưwbiqng bộwdxm Phưwbiqrtxing Nhãirlxn Thầcegpn Văcczqn trong Nhưwbiqrtxic Lômkzp Ngụbqrhc chỉmsjtkjdlwbiqrhcvi bốchdln đstezchdlo linh văcczqn, làqtwf mộwdxmt đstezchdlo phùchdlcczqn Quang Mang Thátzzui Dưwbiqơkdwrng phốchdli hợrtxip vớtpdei mưwbiqrhcvi ba đstezchdlo linh văcczqn khátzzuc.

Nhưwbiqng Hắjbhjc Nha thi triểlddpn Phưwbiqrtxing Nhãirlxn Thầcegpn Văcczqn nàqtwfy lạchdli cókjdl tớtpdei mưwbiqrhcvi lăcczqm đstezchdlo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.