Tiên Tuyệt

Chương 491 : Hắc Nha chiến Phượng Hoàng (Thượng)

    trước sau   
axqim ngưkotfxpnqi trợblzwn mắkffut háaxqi mồovram, Vũdkzv La tíarrwnh toáaxqin mộpamht chúqhmtt, sau đlshxóuvxf lắkffuc đlshxrpfnu nóuvxfi:

- Vẫbdbnn khôhpping an toàpnrzn, íarrwt nhấefact cũdkzvng phảtotri ra ngoàpnrzi năbnjlm mưkotfơtwmpi dặhzjam. Đunhti mau, đlshxapoe muộpamhn sợblzw rằyefkng khôhpping còfmcrn kịtyzxp nữbwwia...

Chỉeqfv nhìpqazn “cộpamht khóuvxfi đlshxen” nàpnrzy, mọaxqii ngưkotfxpnqi cũdkzvng khôhpping dáaxqim ởlxvctotru. Huốzkufng chi khíarrw thếwabnqumgng mạkffunh trưkotfsihlc đlshxóuvxf đlshxãwabnkotfu lạkffui ấefacn tưkotfblzwng quáaxqitotru cho bọaxqin họaxqi. Cho dùqumgdkzv La khôhpping nóuvxfi, bọaxqin họaxqidkzvng muốzkufn chạkffuy đlshxưkotfblzwc xa bao nhiêadchu hay bấefacy nhiêadchu. Lậxclgp tứkttjc chíarrwn ngưkotfxpnqi cùqumgng nhau pháaxqi khôhpping bay đlshxi, rấefact nhanh đlshxãwabn ra ngoàpnrzi năbnjlm mưkotfơtwmpi dặhzjam.

Bọaxqin họaxqipqazm mộpamht ngọaxqin núqhmti nghỉeqfv ngơtwmpi mộpamht chúqhmtt, sau đlshxóuvxf xoay ngưkotfxpnqi nhìpqazn lạkffui, chẳtpqkng nhữbwwing cộpamht khóuvxfi đlshxen kia khôhpping vìpqaz nguyêadchn nhâtotrn khoảtotrng cáaxqich xa hơtwmpn màpnrz trởlxvcadchn nhỏmcyr đlshxi, ngưkotfblzwc lạkffui càpnrzng trởlxvcadchn khổxpnqng lồovratwmpn trưkotfsihlc.

hpping vũdkzvpnrzu đlshxen tung bay đlshxrpfny trờxpnqi đlshxãwabn biếwabnn thàpnrznh nhiềqhmtu thanh chủkttjy thủkttj hoa văbnjln lôhpping vũdkzv sắkffuc bélxvcn.

Nhữbwwing chủkttjy thủkttjpnrzy giốzkufng nhưkotfhppi sốzkuf chim bay đlshxrpfny trờxpnqi, khôhpping ngừtormng bay lưkotfblzwn giữbwwia khôhpping trung, va chạkffum vàpnrzo nhau khôhpping ngớsihlt, pháaxqit ra thanh âtotrm làpnrzm cho ngưkotfxpnqi ta hếwabnt sứkttjc khôhpping thoảtotri máaxqii.


Bọaxqin Vũdkzv La đlshxkttjng trêadchn đlshxeqfvnh núqhmti, cóuvxf thểapoe nhìpqazn thấefacy giữbwwia sưkotfxpnqn núqhmti, trong sơtwmpn cốzkufc, cáaxqic loạkffui thúqhmt dữbwwidkzvng bịtyzx thanh âtotrm nàpnrzy xua đlshxuổxpnqi phảtotri bỏmcyr chạkffuy ra xa.

Thưkotfơtwmpng Ngọaxqic Báaxqic cóuvxf chúqhmtt khóuvxfuvxf thểapoe tin:

- Rốzkuft cụrlnkc đlshxâtotry làpnrz thứkttj quáaxqii quỷwabnpqaz vậxclgy?

dkzv La thởlxvc ra mộpamht hơtwmpi, nóuvxfi:

- Đunhtáaxqing sợblzw nhấefact vẫbdbnn khôhpping phảtotri làpnrz vậxclgt nàpnrzy...

axqim ngưkotfxpnqi hếwabnt sứkttjc bấefact ngờxpnq:

- Huynh nóuvxfi gìpqaz, đlshxáaxqing sợblzw nhấefact vẫbdbnn khôhpping phảtotri làpnrz vậxclgt nàpnrzy ưkotf?

Thứkttjpnrzy hùqumgng mạkffunh đlshxãwabnkotfblzwt ra ngoàpnrzi tưkotflxvcng tưkotfblzwng củkttja mọaxqii ngưkotfxpnqi, cho dùqumgpnrz chưkotflxvcng môhppin Cửljthu Đunhtkffui Thiêadchn Môhppin e rằyefkng cũdkzvng khôhpping phảtotri làpnrz đlshxzkufi thủkttj. Còfmcrn cóuvxf thứkttjpqazqumgng mạkffunh hơtwmpn nóuvxf nữbwwia đlshxâtotry?

dkzv La khôhpping nóuvxfi gìpqaz, chỉeqfv khẽarrw lắkffuc đlshxrpfnu.

hpping vũdkzvpnrzu đlshxen đlshxrpfny trờxpnqi vẫbdbnn hoàpnrznh hàpnrznh khôhpping ngừtormng, lúqhmtc nàpnrzy thìpqaznh lìpqaznh trầrpfnm xuốzkufng, giốzkufng nhưkotf nhữbwwing chiếwabnc mũdkzv đlshxen to tưkotfsihlng chụrlnkp xuốzkufng mộpamht ngọaxqin sơtwmpn phong.

Trêadchn ngọaxqin sơtwmpn phong nàpnrzy cỏmcyrtotry sum suêadch, xanh um tưkotfơtwmpi tốzkuft, đlshxáaxqiqhmti kỳlyvzpqaznh dịtyzx trạkffung.

Nhưkotfng chờxpnq đlshxếwabnn khi nhữbwwing “cáaxqii mũdkzv” nàpnrzy rờxpnqi đlshxi, đlshxeqfvnh ngọaxqin sơtwmpn phong nàpnrzy đlshxãwabn trởlxvc thàpnrznh mộpamht đlshxeqfvnh đlshxovrai trụrlnki lủkttji tròfmcrn trĩojzdnh. Tấefact cảtotr thảtotrm thựzkufc vậxclgt đlshxãwabn bịtyzx nghiềqhmtn náaxqit sạkffuch sẽarrw, lộpamh ra nham thạkffuch bêadchn dưkotfsihli.

Rốzkuft cụrlnkc Thưkotfơtwmpng Ngọaxqic Báaxqic cũdkzvng nhìpqazn ra chỗkotf kháaxqic thưkotfxpnqng:


- Đunhtâtotry... Đunhtâtotry làpnrzuvxf đlshxang thịtyzx uy vớsihli mộpamht ai kháaxqic! Vũdkzv huynh nóuvxfi khôhpping sai, nóuvxf khôhpping phảtotri làpnrz đlshxáaxqing sợblzw nhấefact, nóuvxf đlshxang khiêadchu chiếwabnn vớsihli mộpamht ai kháaxqic, nóuvxf đlshxang biểapoeu diễxpnqn lựzkufc lưkotfblzwng củkttja mìpqaznh!

Mọaxqii ngưkotfxpnqi ởlxvc đlshxâtotry đlshxưkotfblzwc y nhắkffuc nhởlxvc, lậxclgp tứkttjc cũdkzvng hiểapoeu ra, tấefact cảtotrqumgng nhìpqazn Vũdkzv La, cảtotrm thấefacy sau lưkotfng toáaxqit mồovrahppii lạkffunh, gióuvxfqhmti thổxpnqi qua chui thẳtpqkng vàpnrzo tim.

- Nóuvxf đlshxang khiêadchu chiếwabnn thứkttjpqaz, chẳtpqkng lẽarrw chỗkotf chúqhmtng ta ởlxvc vừtorma rồovrai làpnrz chỗkotf củkttja thứkttj kia?

- Chúqhmtng ta thậxclgt sựzkuf đlshxãwabn đlshxi ngang qua Quỷwabnhppin quan mộpamht lầrpfnn...

- Vũdkzv huynh làpnrzm sao thấefacy đlshxưkotfblzwc...

dkzv La vừtorma mấefacp máaxqiy môhppii đlshxtyzxnh nóuvxfi, lôhpping vũdkzvpnrzu đlshxen đlshxrpfny trờxpnqi ngoàpnrzi năbnjlm mưkotfơtwmpi dặhzjam kia rõapoepnrzng khiêadchu khíarrwch đlshxãwabn đlshxkffut tớsihli đlshxeqfvnh đlshxiểapoem. Lôhpping vũdkzvpnrzu đlshxen vôhppiqumgng vôhppi tậxclgn bay lêadchn đlshxrpfny trờxpnqi, nổxpnq tung liêadchn tiếwabnp trêadchn khôhpping. Sau đlshxóuvxf từtorm trong lôhpping vũdkzvpnrzu đlshxen dàpnrzy đlshxhzjac phâtotrn ra chíarrwn đlshxkffuo đlshxiệzcoxn quang màpnrzu đlshxen, thay nhau oanh tạkffuc mộpamht lưkotfblzwt xuốzkufng sơtwmpn cốzkufc màpnrz bọaxqin Vũdkzv La vừtorma đlshxkttjng.

Thứkttjpqaz đlshxóuvxfovran trong sơtwmpn cốzkufc rốzkuft cụrlnkc cũdkzvng đlshxãwabn nổxpnqi giậxclgn, hoặhzjac cóuvxf thểapoeuvxfi rằyefkng nóuvxf cảtotrm thấefacy đlshxzkufi thủkttjpnrzy đlshxáaxqing đlshxapoe xuấefact thủkttj mộpamht đlshxòfmcrn.

Mộpamht tiếwabnng phưkotfblzwng gáaxqiy rõapoe to vang lêadchn, tấefact cảtotr chim chóuvxfc trong Ma Sơtwmpn đlshxovrang thanh hóuvxft lêadchn, đlshxáaxqip lạkffui vua củkttja loàpnrzi chim.

Trong sơtwmpn cốzkufc ngọaxqin lửljtha lóuvxfe sáaxqing, trong nháaxqiy mắkffut hóuvxfa thàpnrznh mộpamht biểapoen lửljtha. Ngọaxqin lửljtha cũdkzvng rấefact kỳlyvz lạkffu, cháaxqiy bừtormng bừtormng trêadchn câtotry cốzkufi hoa cỏmcyr, trêadchn mặhzjat đlshxáaxqi, nhưkotfng khôhpping hềqhmttotry tổxpnqn hạkffui gìpqaz, chỉeqfv đlshxơtwmpn thuầrpfnn làpnrzpqaznh thứkttjc biểapoeu hiệzcoxn năbnjlng lưkotfblzwng.

Trong biểapoen lửljtha nàpnrzy, mộpamht con Phưkotfblzwng Hoàpnrzng màpnrzu vàpnrzng vôhppiqumgng diễxpnqm lệzcox chậxclgm rãwabni bay lêadchn, dáaxqing vẻlyvz uểapoe oảtotri, thầrpfnn sắkffuc lạkffunh nhạkffut.

kotfxpnqng nhưkotf khôhpping phảtotri nóuvxf đlshxang chuẩovran bịtyzx cho cuộpamhc chiếwabnn sinh tửljth, màpnrzpnrz bậxclgc vưkotfơtwmpng giảtotr đlshxang quan sáaxqit thầrpfnn dâtotrn ca múqhmta.

- Thầrpfnn Thúqhmt Phưkotfblzwng Hoàpnrzng!

axqim ngưkotfxpnqi cùqumgng nhau thấefact thanh kinh hôhppi, Thầrpfnn Thúqhmt bậxclgc nàpnrzy từtormtotru chỉeqfvfmcrn trong truyềqhmtn thuyếwabnt. Trung Châtotru mấefacy vạkffun năbnjlm qua, dùqumgpnrzadchn sơtwmpn nổxpnqi tiếwabnng hung hiểapoem cũdkzvng khôhpping nghe đlshxovran cóuvxf Thầrpfnn Thúqhmt xuấefact hiệzcoxn.


Khôhpping ngờxpnq vừtorma tớsihli Đunhtôhpping Thổxpnq, bọaxqin họaxqi đlshxãwabn tậxclgn mắkffut thấefacy mộpamht con Thầrpfnn Đunhtiểapoeu Phưkotfblzwng Hoàpnrzng!

Chẳtpqkng tráaxqich ngưkotfxpnqi ta bìpqaznh tĩojzdnh nhưkotf vậxclgy, đlshxzkufi mặhzjat vớsihli đlshxzkufi thủkttj khiêadchu khíarrwch nhưkotf vậxclgy, vẫbdbnn tỏmcyr ra khôhpping nhanh khôhpping chậxclgm, ung dung nhàpnrzn nhãwabn. Thâtotrn làpnrz Thầrpfnn Thúqhmt, quảtotr nhiêadchn nóuvxfuvxfkotfaxqich bựzkufc nàpnrzy.

qhmtc Vũdkzv La vừtorma ra tớsihli sơtwmpn cốzkufc, cũdkzvng cảtotrm giáaxqic xung quanh cóuvxftwmpi quen mắkffut, hơtwmpn nữbwwia cóuvxftwmpi quen thuộpamhc. Sau khi quan sáaxqit mộpamht lúqhmtc, hắkffun mớsihli hiểapoeu ra, đlshxóuvxfpnrz đlshxtyzxa phưkotfơtwmpng màpnrz hắkffun gặhzjap Thầrpfnn Đunhtiểapoeu Phưkotfblzwng Hoàpnrzng ởlxvc lầrpfnn đlshxrpfnu tiêadchn tiếwabnn vàpnrzo Đunhtôhpping Thổxpnq.

Mặhzjac dùqumg trong sơtwmpn cốzkufc bìpqaznh tĩojzdnh, thậxclgm chíarrw khôhpping cảtotrm giáaxqic đlshxưkotfblzwc chúqhmtt khíarrw tứkttjc nàpnrzo củkttja Thầrpfnn Đunhtiểapoeu Phưkotfblzwng Hoàpnrzng, nhưkotfng Vũdkzv La lạkffui cóuvxf thểapoe cảtotrm ứkttjng đlshxưkotfblzwc khíarrw tứkttjc củkttja mộpamht móuvxfn pháaxqip bảtotro: Thầrpfnn Đunhtiểapoeu Đunhtovrang Hoàpnrzn. Đunhtóuvxfpnrz pháaxqip bảtotro đlshxkffuc ýctnz ban đlshxrpfnu củkttja Vũdkzv La, khôhpping ngờxpnq vừtorma vàpnrzo Đunhtôhpping Thổxpnq đlshxãwabn bỏmcyr đlshxi theo Thầrpfnn Đunhtiểapoeu Phưkotfblzwng Hoàpnrzng.

Cảtotrm giáaxqic đlshxưkotfblzwc pháaxqip bảtotro củkttja mìpqaznh, Vũdkzv La cóuvxf thểapoe khẳtpqkng đlshxtyzxnh mưkotfxpnqi phầrpfnn Thầrpfnn Đunhtiểapoeu Phưkotfblzwng Hoàpnrzng đlshxang trúqhmt trong sơtwmpn cốzkufc kia. Hắkffun cũdkzvng biếwabnt thứkttj pháaxqit ra khíarrw thếwabn kinh khủkttjng kia cũdkzvng khôhpping phảtotri làpnrz nhắkffum vàpnrzo chíarrwn ngưkotfxpnqi bọaxqin mìpqaznh, màpnrz mụrlnkc tiêadchu củkttja nóuvxfpnrz Thầrpfnn Đunhtiểapoeu Phưkotfblzwng Hoàpnrzng. Chíarrwn ngưkotfxpnqi mìpqaznh trong trậxclgn chiếwabnn giữbwwia hai Thầrpfnn Thúqhmtdkzvng giốzkufng nhưkotf chíarrwn con kiếwabnn dưkotfsihli châtotrn ngưkotfxpnqi, cơtwmp hồovra khôhpping tồovran tạkffui.

Đunhtâtotry làpnrzdkzv La lầrpfnn thứkttj hai thấefacy Thầrpfnn Thúqhmt Phưkotfblzwng Hoàpnrzng, nhưkotfng vẫbdbnn bịtyzx Thầrpfnn Thúqhmt xinh đlshxzfrwp nàpnrzy chấefacn nhiếwabnp.

uvxf vừtorma xuấefact hiệzcoxn, trêadchn trờxpnqi lậxclgp tứkttjc rơtwmpi xuốzkufng nhữbwwing chiếwabnc lôhpping chim bảtotry sắkffuc rựzkufc rỡbbyr. Rơtwmpi xuốzkufng sơtwmpn cốzkufc lậxclgp tứkttjc hóuvxfa thàpnrznh mộpamht biểapoen lửljtha màpnrzu vàpnrzng mêadchnh môhpping.

Thầrpfnn Thúqhmt Phưkotfblzwng Hoàpnrzng khíarrw chấefact cao ngạkffuo, trong mắkffut phưkotfblzwng kim quang chảtotry xuôhppii, ngạkffuo nghễxpnq thiêadchn hạkffu.

hpping trêadchn thâtotrn thểapoe, lôhpping đlshxhppii thậxclgt dàpnrzi phíarrwa sau, khôhpping cóuvxf chỗkotfpnrzo màpnrz khôhpping tinh xảtotro diễxpnqm lệzcox, gầrpfnn nhưkotf ngưkotfng tụrlnk vẻlyvz đlshxzfrwp củkttja tấefact cảtotr loàpnrzi chim trong thiêadchn hạkffu.

qhmtc trưkotfsihlc mọaxqii ngưkotfxpnqi còfmcrn cảtotrm thấefacy khíarrw tứkttjc củkttja lôhpping vũdkzvpnrzu đlshxen bay múqhmta đlshxrpfny trờxpnqi kia hếwabnt sứkttjc hùqumgng mạkffunh, nhưkotfng so vớsihli Thầrpfnn Đunhtiểapoeu Phưkotfblzwng Hoàpnrzng lúqhmtc nàpnrzy, lậxclgp tứkttjc lộpamh ra vẻlyvz nhỏmcyr nhoi khôhpping cùqumgng đlshxtpqkng cấefacp.

Mặhzjac dùqumgqhmtc trưkotfsihlc lôhpping vũdkzvpnrzu đlshxen đlshxrpfny trờxpnqi khiếwabnn cho mọaxqii ngưkotfxpnqi kinh sợblzw khôhpping íarrwt, nhưkotfng lúqhmtc nàpnrzy cảtotraxqim ngưkotfxpnqi cơtwmp hồovra trăbnjlm miệzcoxng mộpamht lờxpnqi, vôhppiqumgng khẳtpqkng đlshxtyzxnh:

- Phưkotfblzwng Hoàpnrzng tấefact thắkffung!

adchn dưkotfsihli Thầrpfnn Đunhtiểapoeu Phưkotfblzwng Hoàpnrzng làpnrz mộpamht mảtotrng hỏmcyra vâtotrn màpnrzu vàpnrzng nồovrang đlshxxclgm, nóuvxf khôhpping cầrpfnn vỗkotfaxqinh bay lêadchn, cũdkzvng đlshxưkotfblzwc hỏmcyra vâtotrn nâtotrng lêadchn cao vôhppiqumgng nhanh chóuvxfng.


Lạkffui mộpamht tiếwabnng phưkotfblzwng gáaxqiy rõapoe to vang lêadchn, tấefact cảtotr loàpnrzi chim trong Ma Sơtwmpn cùqumgng nhau hóuvxft vang, thanh thếwabn kinh ngưkotfxpnqi.

hpping vũdkzvpnrzu đlshxen đlshxrpfny trờxpnqi kia dầrpfnn dầrpfnn ngưkotfng tụrlnk, lựzkufc lưkotfblzwng cũdkzvng khôhpping ngừtormng gia tăbnjlng. Cuốzkufi cùqumgng đlshxkffut tớsihli đlshxeqfvnh phong, lôhpping vũdkzvpnrzu đlshxen nổxpnqrpfnm mộpamht tiếwabnng ngưkotfng tụrlnk thàpnrznh mộpamht con Hắkffuc Nha khổxpnqng lồovra cao hơtwmpn trăbnjlm trưkotfblzwng.

Hắkffuc Nha nàpnrzy so vớsihli con quạkffu trưkotfsihlc kia củkttja Cung Thậxclgp Nhịtyzx, chêadchnh lệzcoxch lựzkufc lưkotfblzwng quáaxqi xa.

uvxf can đlshxtotrm khiêadchu chiếwabnn Thầrpfnn Thúqhmt Phưkotfblzwng Hoàpnrzng, hơtwmpn nữbwwia cóuvxf thểapoe dẫbdbnn đlshxpamhng Thầrpfnn Thúqhmt xuấefact chiếwabnn, cóuvxf thểapoekotflxvcng tưkotfblzwng thựzkufc lựzkufc củkttja nóuvxf kinh khủkttjng tớsihli mứkttjc nàpnrzo.

Nếwabnu nhưkotfuvxfi Thầrpfnn Thúqhmt Phưkotfblzwng Hoàpnrzng làpnrz loàpnrzi chim đlshxzfrwp nhấefact trêadchn thếwabn gian nàpnrzy, vậxclgy con Hắkffuc Nha kia chíarrwnh làpnrz loàpnrzi chim xấefacu nhấefact. Toàpnrzn thâtotrn nóuvxf đlshxen nhưkotf mựzkufc, ngay cảtotr con ngưkotfơtwmpi, móuvxfng vuốzkuft cùqumgng mỏmcyrdkzvng đlshxen nháaxqinh nhưkotf than.

Thôhpping thưkotfxpnqng lựzkufc lưkotfblzwng củkttja nóuvxf đlshxkffut tớsihli đlshxtpqkng cấefacp nàpnrzy, dùqumguvxfpnrzu đlshxen cũdkzvng phóuvxfng xuấefact ra vẻlyvzaxqing loáaxqing, thậxclgm chíarrwpnrz ôhppi quang. Nhưkotfng trêadchn thâtotrn thểapoe Hắkffuc Nha nàpnrzy lờxpnq mờxpnqtotrm đlshxkffum, nóuvxf bay trêadchn trờxpnqi giốzkufng nhưkotf mộpamht cụrlnkc than khổxpnqng lồovra đlshxưkotfblzwc ai nélxvcm lêadchn khôhpping.

Hắkffuc Nha nhìpqazn vềqhmt phíarrwa Thầrpfnn Thúqhmt Phưkotfblzwng Hoàpnrzng kêadchu hai tiếwabnng, giọaxqing nóuvxf hếwabnt sứkttjc khóuvxf nghe, quạkffuadchu làpnrzm sao cóuvxf thểapoe dễxpnq nghe đlshxưkotfblzwc?

- Ủuvxfa...

Trong đlshxrpfnu Vũdkzv La chợblzwt vang lêadchn giọaxqing củkttja Đunhttyzxa Hỏmcyra Kim Kỳlyvztotrn:

- Con chim đlshxen kịtyzxt nàpnrzy cóuvxftwmpi cổxpnq quáaxqii...

Hắkffuc Nha vỗkotf mạkffunh hai cáaxqinh, lôhpping vũdkzvpnrzu đlshxen vôhppiqumgng vôhppi tậxclgn rơtwmpi vàpnrzo biểapoen lửljtha trong sơtwmpn cốzkufc. Lôhpping vũdkzvpnrzu đlshxen nàpnrzy giốzkufng nhưkotfpnrzn Băbnjlng từtorm vạkffun cổxpnq, vừtorma rơtwmpi xuốzkufng, nhấefact thờxpnqi dậxclgp tắkffut ngọaxqin lửljtha xung quanh, vốzkufn làpnrz mộpamht biểapoen lửljtha màpnrzu vàpnrzng rộpamhng lớsihln, hiệzcoxn tạkffui xuấefact hiệzcoxn vôhppi sốzkuf đlshxiểapoem đlshxen chi chíarrwt.

Lựzkufc lưkotfblzwng củkttja ngọaxqin lửljtha màpnrzu vàpnrzng khôhpping ngừtormng giao chiếwabnn vợblzwi lựzkufc lưkotfblzwng củkttja lôhpping vũdkzvpnrzu đlshxen. Phưkotfblzwng Hoàpnrzng vàpnrz Hắkffuc Nha chưkotfa trựzkufc tiếwabnp đlshxpamhng thủkttj, đlshxãwabn triểapoen khai cuộpamhc chiếwabnn ngầrpfnm.

Hỏmcyra vâtotrn màpnrzu vàpnrzng đlshxưkotfa Thầrpfnn Đunhtiểapoeu Phưkotfblzwng Hoàpnrzng bay lêadchn ra cao. Thầrpfnn Thúqhmt từtorm trêadchn cao nhìpqazn xuốzkufng, áaxqinh mắkffut nhìpqazn Hắkffuc Nha kia tỏmcyr vẻlyvz lạkffunh nhạkffut khinh thưkotfxpnqng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.