Tiên Tuyệt

Chương 490-2 : Thông đạo dị biển (Hạ)

    trước sau   
Lẽhbyi ra trưwigxlkyac kia Hứeojza Sơamgqn Dưwigxơamgqng vẫdpzbn bịjbsa Tốilcing Hồqhryng Liệnntbt ádvmlp chếdespariv Cửhznsu Nghi sơamgqn, bởarivi vìilciyhyr La màawna Tốilcing Hồqhryng Liệnntbt bịjbsa đctkxuổzprni ra khỏitpdi Cửhznsu Nghi sơamgqn, Hứeojza Sơamgqn Dưwigxơamgqng hẳhnefn phảnswki cảnswkm kíszdech Vũyhyr La mớlkyai đctkxúvylyng. Nhưwigxng chuyệnntbn nàawnay liêiwjfn quan tớlkyai danh dựshdaktupn phádvmli, sau khi Hứeojza Sơamgqn Dưwigxơamgqng tớlkyai tỏitpd ra khôktupng thâvmjpn thiệnntbn gìilci vớlkyai Vũyhyr La, lúvylyc gặvfhwp mặvfhwt chỉudyc khẽhbyi ôktupm quyềhahtn nódvmli mộqhryt tiếdespng Vũyhyr huynh lạszdenh nhạszdet, khôktupng nódvmli lờdvmli nàawnao nữfhwpa vớlkyai Vũyhyr La.

Mọfhpmi ngưwigxdvmli tớlkyai đctkxâvmjpy ai nấwigxy mang theo mộqhryt sốilci khoádvmlng thạszdech kim loạszdei, đctkxâvmjpy làawna tiếdespn hàawnanh chia theo tỷfhpm lệnntb thu hoạszdech củqgpva cádvmlc đctkxszdei Thiêiwjfn Môktupn. Bảnswky đctkxszdei Thiêiwjfn Môktupn kia cũyhyrng muốilcin mang nhiềhahtu mộqhryt chúvylyt, đctkxádvmlng tiếdespc hiệnntbp nghịjbsayhyrng khôktupng cho phérvdjp.

Trong lúvylyc chờdvml ngưwigxdvmli năvbiom đctkxszdei Thiêiwjfn Môktupn chạszdey tớlkyai, Vũyhyr La đctkxãbbep tranh thủqgpv thờdvmli gian luyệnntbn chếdesp đctkxưwigxxevyc hai módvmln phádvmlp bảnswko côktupng kíszdech cỡbuct lớlkyan nữfhwpa, cộqhryng thêiwjfm módvmln khi trưwigxlkyac, tấwigxt cảnswk đctkxãbbepdvml ba módvmln.

Sau khi mọfhpmi ngưwigxdvmli tụgnop tậgeeep đctkxudycy đctkxqgpv, ai nấwigxy chuẩfhwpn bịjbsa mộqhryt chúvylyt, sau đctkxódvml mớlkyai tiếdespn vàawnao cung đctkxiệnntbn hợxevyp kim kia, xuốilcing đctkxưwigxdvmlng hầudycm dẫdpzbn tớlkyai Đhznsôktupng Thổzprn.

Ngoạszdei trừsagsyhyr La, tádvmlm ngưwigxdvmli còajrun lạszdei cũyhyrng làawna nhâvmjpn vậgeeet kiệnntbt xuấwigxt trong lớlkyap thanh niêiwjfn củqgpva Cửhznsu Đhznsszdei Thiêiwjfn Môktupn, kiếdespn văvbion quảnswkng bádvmlc, tu vi cũyhyrng làawna mỗajrui ngưwigxdvmli mỗajrui vẻvyly. Nhưwigxng hàawnanh trìilcinh Đhznsôktupng Thổzprn lầudycn nàawnay vẫdpzbn khiếdespn cho bọfhpmn họfhpmdvml chúvylyt khẩfhwpn trưwigxơamgqng, códvml lẽhbyi trăvbiom năvbiom sau, tao ngộqhry lầudycn nàawnay chíszdenh làawnawigxdvmlch đctkxqptj bọfhpmn họfhpm khoádvmlc ládvmlc cùsaqong vãbbepn bốilcii.

yhyr La đctkxeojzng trưwigxlkyac vádvmlch đctkxádvml giơamgq tay ra, sau đctkxódvmldvmli vớlkyai mọfhpmi ngưwigxdvmli:


- Nắudycm tay nhau, ngàawnan vạszden lầudycn khôktupng nêiwjfn buôktupng ra, nếdespu khôktupng sẽhbyi bịjbsa lạszdec trong thôktupng đctkxszdeo khôktupng gian.

Thưwigxơamgqng Ngọfhpmc Bádvmlc thầudycm cảnswkm thấwigxy may mắudycn, quan hệnntb giữfhwpa mìilcinh vàawnayhyr La khôktupng tệnntb, bằhbying khôktupng trong thôktupng đctkxszdeo khôktupng gian, Vũyhyr La buôktupng tay ra thìilci...

Y quay đctkxudycu nhìilcin lạszdei mộqhryt cádvmli, sắudycc mặvfhwt ngưwigxdvmli củqgpva năvbiom đctkxszdei Thiêiwjfn Môktupn kia cũyhyrng hếdespt sứeojzc khódvml coi.

yhyr La cầudycm nhẫdpzbn ấwigxn chíszdenh xádvmlc vàawnao vếdespt lõmcoim, mộqhryt đctkxszdeo linh quang đctkxưwigxa bọfhpmn họfhpm chui vàawnao trong vádvmlch đctkxádvml.

Cảnswkm giádvmlc trong thôktupng đctkxszdeo khôktupng gian vẫdpzbn làawna nhưwigx trưwigxlkyac. Vũyhyr La chỉudyc cảnswkm thấwigxy kinh ngạszdec làawnailci lầudycn nàawnay mìilcinh tiếdespn vàawnao thôktupng đctkxszdeo khôktupng gian khôktupng giốilcing nhưwigx trưwigxlkyac, nhìilcin qua chỉudyc thấwigxy mộqhryt mảnswkng ngâvmjpn quang chódvmli mắudyct.

Lầudycn nàawnay nhờdvmldvml ngâvmjpn quang, hẳhnefn làawnadvml thểqptj nhìilcin thấwigxy nhiềhahtu thứeojzamgqn.

Thôktupng đctkxszdeo khôktupng gian nàawnay giốilcing nhưwigx nhữfhwpng đctkxưwigxdvmlng hầudycm rắudycc rốilcii ngầudycm dưwigxlkyai đctkxwigxt, khắudycp nơamgqi đctkxhahtu códvml cửhznsa đctkxqhryng vàawna đctkxưwigxdvmlng rẽhbyi. Màawna chíszden ngưwigxdvmli Vũyhyr La hiệnntbn tạszdei đctkxang đctkxưwigxxevyc mộqhryt luồqhryng năvbiong lưwigxxevyng màawnau bạszdec giốilcing nhưwigx mộqhryt luồqhryng nưwigxlkyac lũyhyr đctkxưwigxa đctkxi theo mộqhryt lộqhry tuyếdespn cốilci đctkxjbsanh.

Đhznsếdespn mộqhryt vịjbsa tríszdeariv giữfhwpa, mộqhryt ngãbbep rẽhbyiariviwjfn cạszdenh phủqgpv đctkxudycy lam quang, mộqhryt cảnswkm giádvmlc quen thuộqhryc chợxevyt hiệnntbn ra. Vũyhyr La lậgeeep tứeojzc biếdespt đctkxưwigxxevyc, đctkxódvml chíszdenh làawna lốilcii đctkxi thôktupng tớlkyai thếdesp giớlkyai dưwigxlkyai lòajrung đctkxwigxt.

Ngâvmjpn quang nhanh chódvmlng thu liễxfcpm, chíszden ngưwigxdvmli giốilcing nhưwigx mộqhryt xâvmjpu đctkxưwigxdvmlng hồqhryktup, bịjbsa đctkxfhwpy ra ngoàawnai.

Đhznsâvmjpy đctkxãbbepawna lầudycn thứeojz ba Vũyhyr La đctkxi tớlkyai Đhznsôktupng Thổzprn, tựshda nhiêiwjfn khôktupng códvml cảnswkm giádvmlc gìilci, nhưwigxng tádvmlm ngưwigxdvmli khádvmlc thìilci khôktupng giốilcing. Mọfhpmi ngưwigxdvmli ngódvml xung quanh khôktupng ngừsagsng đctkxádvmlnh giádvml, códvml kẻvylyajrun híszdet sâvmjpu mộqhryt hơamgqi, cảnswkm nhậgeeen thửhzns xem năvbiong lưwigxxevyng khôktupng khíszdeamgqi nàawnay códvmlilci khádvmlc vớlkyai Trung Châvmjpu.

Chỉudyc chốilcic ládvmlt sau, mọfhpmi ngưwigxdvmli bắudyct đctkxudycu bàawnan tádvmln.

yhyr La ởariviwjfn cạszdenh lắudycng nghe, quảnswkn nhiêiwjfn nhữfhwpng ngưwigxdvmli nàawnay chỉudyc thấwigxy trưwigxlkyac mặvfhwt toàawnan làawna ngâvmjpn quang, thậgeeem chíszde suy nghĩfvusdvmlamgqi dừsagsng lạszdei, mãbbepi tớlkyai tậgeeen nơamgqi nàawnay.

yhyr La thầudycm phỏitpdng đctkxdvmln, códvml lẽhbyi lầudycn trưwigxlkyac mìilcinh trảnswki qua kiếdespp nạszden bịjbsa Dịjbsach Long ádvmlm toádvmln, cũyhyrng làawna nhâvmjpn họfhpma đctkxudycc phúvylyc.


Nếdespu ngưwigxdvmli khádvmlc khôktupng thấwigxy rõmcoiilcinh huốilcing trong thôktupng đctkxszdeo khôktupng gian, vậgeeey Vũyhyr La khôktupng còajrun gìilci lo lắudycng nữfhwpa.

Nhưwigxng sắudycc mặvfhwt củqgpva hắudycn cũyhyrng ngàawnay càawnang trởariviwjfn hếdespt sứeojzc khódvml coi.

Thưwigxơamgqng Ngọfhpmc Bádvmlc làawna ngưwigxdvmli đctkxudycu tiêiwjfn chúvyly ýjpoz, vộqhryi hỏitpdi:

- Vũyhyr huynh, huynh làawnam sao vậgeeey?

yhyr La giơamgq mộqhryt ngódvmln tay lêiwjfn môktupi:

- Suỵhbyit...

Trong núvylyi rừsagsng hoàawnan toàawnan yêiwjfn tĩfvusnh, thậgeeem chíszde khôktupng códvml mộqhryt tiếdespng chim hódvmlt. Rốilcit cụgnopc códvml ngưwigxdvmli cảnswkm nhậgeeen đctkxưwigxxevyc vẻvyly khádvmlc thưwigxdvmlng:

- Khíszde thếdesp thậgeeet làawna đctkxádvmlng sợxevy!

Mộqhryt cỗajru khíszde thếdesp cổzprnwigxa màawna hung tàawnan từsags sau lưwigxng núvylyi quérvdjt tớlkyai giốilcing nhưwigx hồqhryng thủqgpvy diệnntbt thếdesp, chỉudyc trong nhádvmly mắudyct đctkxãbbep bao trùsaqom cảnswksaqong núvylyi.

- Làawna thứeojzilci vậgeeey?

- Hùsaqong mạszdenh quádvml, chẳhnefng lẽhbyi Đhznsôktupng Thổzprn toàawnan làawnasaqong mạszdenh nhưwigx vậgeeey?

- Vũyhyr huynh, làawnam sao bâvmjpy giờdvml...

Ngoạszdei trừsagsyhyr La ra, tádvmlm ngưwigxdvmli còajrun lạszdei chưwigxa từsagsng đctkxilcii mặvfhwt vớlkyai khíszde thếdespsaqong mạszdenh nhưwigx vậgeeey. Đhznsádvmly lòajrung từsagsng ngưwigxdvmli chợxevyt nổzprni lêiwjfn cảnswkm giádvmlc bấwigxt lựshdac, thầudycm đctkxdvmln cho dùsaqoawnadvmlm ngưwigxdvmli mìilcinh liêiwjfn thủqgpv, cũyhyrng khôktupng thểqptj chịjbsau nổzprni mộqhryt đctkxòajrun.


yhyr La nhìilcin dãbbepy núvylyi mộqhryt bêiwjfn, lêiwjfn tiếdespng hỏitpdi:

- Cádvmlc ngưwigxơamgqi códvml biếdespt nơamgqi nàawnay làawna đctkxjbsaa phưwigxơamgqng nàawnao chăvbiong?

dvmlm ngưwigxdvmli cũyhyrng chỉudyc ngơamgq ngádvmlc lắudycc đctkxudycu.

- Làawna hung đctkxjbsaa nổzprni danh nhấwigxt Đhznsôktupng Thổzprn, Đhznsôktupng Thổzprn gọfhpmi làawna cổzprn Đhznsjbsaa. Nơamgqi nàawnay làawna mộqhryt trong nhữfhwpng Cổzprn Đhznsjbsaa nổzprni danh nhấwigxt Đhznsôktupng Thổzprn, Ma Sơamgqn.

Ma Sơamgqn... Chỉudyc nghe têiwjfn thôktupi, tádvmlm ngưwigxdvmli đctkxãbbep cảnswkm thấwigxy lạszdenh cảnswk ngưwigxdvmli. Khôktupng cầudycn dùsaqong từsags ngữfhwp hoa mỹyhyrawnao khádvmlc, chỉudyc hai chữfhwp đctkxơamgqn giảnswkn đctkxãbbepdvml thểqptjdvmli lêiwjfn nơamgqi đctkxâvmjpy hung hiểqptjm tớlkyai mứeojzc nàawnao.

- Vũyhyr... Vũyhyr huynh... Chúvylyng ta phảnswki làawnam gìilci đctkxâvmjpy, huynh đctkxãbbep tớlkyai qua Đhznsôktupng Thổzprn, chắudycc chắudycn trưwigxlkyac kia cũyhyrng xuấwigxt hiệnntbn ởariv chỗajruawnay, nhấwigxt đctkxjbsanh códvml biệnntbn phádvmlp...

- Đhznsúvylyng, Vũyhyr huynh nhấwigxt đctkxjbsanh códvml biệnntbn phádvmlp, huynh hãbbepy nódvmli phảnswki làawnam gìilci, chúvylyng ta nghe theo huynh.

Trưwigxlkyac khi tớlkyai đctkxâvmjpy, bọfhpmn ngưwigxdvmli nàawnay thủqgpvy chung códvml chúvylyt khôktupng phụgnopc Vũyhyr La, nhấwigxt làawna đctkxnntb tửhzns củqgpva năvbiom đctkxszdei Thiêiwjfn Môktupn kia. Hôktupm nay thấwigxy bọfhpmn họfhpm lo sợxevy trởariv thàawnanh nhưwigx vậgeeey, Vũyhyr La cưwigxdvmli thầudycm trong lòajrung, cũyhyrng códvmlamgqi thíszdech chíszde.

Chỉudycdvml Hứeojza Sơamgqn Dưwigxơamgqng củqgpva Cửhznsu Nghi sơamgqn vẫdpzbn giữfhwpwigxơamgqng mặvfhwt khódvml chịjbsau, dưwigxdvmlng nhưwigx bấwigxt chấwigxp sinh tửhzns, nhấwigxt đctkxjbsanh khôktupng chịjbsau cúvylyi đctkxudycu vớlkyai Vũyhyr La.

Trêiwjfn thựshdac tếdesp trưwigxlkyac đctkxâvmjpy hai lầudycn, Vũyhyr La cũyhyrng xuấwigxt hiệnntbn ởariv gầudycn tòajrua di tíszdech thầudycn đctkxiệnntbn khổzprnng lồqhry đctkxádvmlng sợxevy kia, nhưwigxng đctkxâvmjpy làawna lầudycn đctkxudycu tiêiwjfn hắudycn lọfhpmt vàawnao nơamgqi khỉudyc ho còajrudvmly nàawnay.

Hắudycn đctkxdvmln rằhbying códvml lẽhbyiawnailci lầudycn trưwigxlkyac Dịjbsach Long giởariv tròajru trong thôktupng đctkxszdeo khôktupng gian, kếdespt quảnswk khiếdespn cho thôktupng đctkxszdeo khôktupng gian đctkxãbbep xuấwigxt hiệnntbn thay đctkxzprni nho nhỏitpd.

Cỗajru khíszde tứeojzc bao trùsaqom trờdvmli đctkxwigxt nàawnay, Vũyhyr La cảnswkm thấwigxy hơamgqi quen. Nhưwigxng cảnswkm giádvmlc quen thuộqhryc nàawnay lạszdei khiếdespn cho hắudycn sinh ra kỳmcoi quádvmli, bèvmjpn khoádvmlt tay vớlkyai tádvmlm ngưwigxdvmli:

- Chớlkyadvmliwjfn tiếdespng!

Hắudycn quan sádvmlt thếdespvylyi xung quanh mộqhryt chúvylyt, nhớlkya lạszdei tìilcinh hìilcinh hai lầudycn trưwigxlkyac mìilcinh tiếdespn vàawnao Đhznsôktupng Thổzprn. Khôktupng nhìilcin thìilci thôktupi, sau khi nhìilcin Vũyhyr La lậgeeep tứeojzc giậgeeet nảnswky mìilcinh, toádvmlt mồqhryktupi lạszdenh.

iwjfn cạszdenh códvml mộqhryt ngưwigxdvmli khôktupng nhịjbsan đctkxưwigxxevyc, đctkxang đctkxjbsanh lêiwjfn tiếdespng hỏitpdi thăvbiom, khôktupng ngờdvml y vừsagsa hádvml miệnntbng ra, trưwigxlkyac mắudyct bỗajrung hoa lêiwjfn mộqhryt cádvmli, khôktupng thấwigxy rõmcoiyhyr La làawnam sao tớlkyai đctkxưwigxxevyc trưwigxlkyac mặvfhwt mìilcinh, mộqhryt tay giơamgqiwjfn bụgnopm miệnntbng mìilcinh lạszdei.

Ájscgnh mắudyct Vũyhyr La vôktupsaqong sắudycc bérvdjn quérvdjt nhìilcin mọfhpmi ngưwigxdvmli, giơamgq ngódvmln tay đctkxqptjiwjfn môktupi ra ýjpoz bảnswko mọfhpmi ngưwigxdvmli chớlkyadvmliwjfn tiếdespng nódvmli.

Trong lòajrung mọfhpmi ngưwigxdvmli cảnswk kinh: Cuốilcii cùsaqong cũyhyrng đctkxãbbep tậgeeen mắudyct thấwigxy, mớlkyai biếdespt đctkxưwigxxevyc rốilcit cụgnopc Vũyhyr La hùsaqong mạszdenh tớlkyai mứeojzc nàawnao.

Vừsagsa rồqhryi têiwjfn tu sĩfvus thanh niêiwjfn kia ngay cảnswk thờdvmli gian phảnswkn ứeojzng cũyhyrng khôktupng códvml, đctkxãbbep bịjbsayhyr La bụgnopm miệnntbng. Cảnswknh giớlkyai tu vi củqgpva tấwigxt cảnswk bọfhpmn họfhpm khôktupng chêiwjfnh lệnntbch bao nhiêiwjfu, nódvmli cádvmlch khádvmlc, đctkxzprni lạszdei làawna bọfhpmn họfhpm, chắudycc chắudycn cũyhyrng khôktupng kịjbsap phảnswkn ứeojzng. Nếdespu quảnswk thậgeeet Vũyhyr La códvml đctkxjbsach ýjpoz, chỉudyc sợxevy giếdespt tádvmlm ngưwigxdvmli bọfhpmn họfhpmyhyrng chỉudyc trong thờdvmli gian mộqhryt cádvmli nhádvmly mắudyct. Khódvml trádvmlch năvbiom ngưwigxdvmli Tốilcing Hồqhryng Liệnntbt liêiwjfn thủqgpvyhyrng khôktupng phảnswki làawna đctkxilcii thủqgpv mộqhryt hiệnntbp củqgpva hắudycn.

szde mắudyct Hứeojza Sơamgqn Dưwigxơamgqng bấwigxt giádvmlc hơamgqi giậgeeet giậgeeet, sau đctkxódvml lạszdei lạszdenh nhưwigxvbiong, khôktupng nhìilcin ra chúvylyt dao đctkxqhryng tâvmjpm trạszdeng nàawnao.

awnao thờdvmli khắudycc nguy hiểqptjm, Vũyhyr La khôktupng chúvylyt do dựshda cầudycm quyềhahtn chỉudyc huy, mọfhpmi ngưwigxdvmli tạszdei trưwigxdvmlng bịjbsa hắudycn chấwigxn nhiếdespp, khôktupng còajrun chúvylyt ngang ngưwigxxevyc nhưwigx trưwigxlkyac, ngoan ngoãbbepn nghe theo an bàawnai củqgpva hắudycn.

yhyr La phấwigxt phấwigxt tay ra ýjpoz bảnswko mọfhpmi ngưwigxdvmli đctkxi theo mìilcinh. Tấwigxt cảnswk mọfhpmi ngưwigxdvmli làawna thanh niêiwjfn thiêiwjfn tàawnai siêiwjfu quầudycn bạszdet tụgnopy Trung Châvmjpu, thâvmjpn thủqgpv bấwigxt phàawnam, âvmjpm thầudycm lặvfhwng lẽhbyi rờdvmli khỏitpdi khe núvylyi nàawnay, chạszdey ra xa hàawnang chụgnopc dặvfhwm.

bbepi đctkxếdespn lúvylyc nàawnay, Vũyhyr La mớlkyai xem nhưwigx thởariv phàawnao nhẹvbio nhõmcoim, Thưwigxơamgqng Ngọfhpmc Bádvmlc khôktupng nhịjbsan đctkxưwigxxevyc hỏitpdi:

- Vũyhyr huynh, rốilcit cụgnopc đctkxódvmlawna thứeojzilci vậgeeey?

Trong lúvylyc nàawnay, chíszden ngưwigxdvmli đctkxang đctkxi lêiwjfn mộqhryt ngọfhpmn núvylyi, Vũyhyr La vẫdpzbn khôktupng trảnswk lờdvmli. Mọfhpmi ngưwigxdvmli quay đctkxudycu nhìilcin lạszdei, chỉudyc thấwigxy đctkxjbsaa phưwigxơamgqng vừsagsa rồqhryi toádvmlt ra khíszde thếdesp bao trùsaqom trờdvmli đctkxwigxt đctkxang chậgeeem rãbbepi dâvmjpng lêiwjfn mộqhryt cộqhryt khódvmli đctkxen. Cộqhryt khódvmli đctkxen nàawnay càawnang ngàawnay càawnang to, càawnang ngàawnay càawnang nồqhryng đctkxgeeem, ngưwigxdvmli códvml nhãbbepn lựshdac sẽhbyi lậgeeep tứeojzc nhìilcin ra đctkxâvmjpy khôktupng phảnswki làawna khódvmli đctkxen, màawnaawnaktupng vũyhyrawnau đctkxen vôktupsaqong vôktup tậgeeen.

ktupng vũyhyrawnau đctkxen ngưwigxng tụgnopsaqong mộqhryt chỗajru, bay múvylya giữfhwpa trờdvmli, từsags xa nhìilcin lạszdei giốilcing nhưwigx mộqhryt cộqhryt khódvmli đctkxen khổzprnng lồqhry.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.