Tiên Tuyệt

Chương 490 : Thông đạo dị biến (Thượng)

    trước sau   
Trưptuapnwsng Bạkeurch sơlkgnn.

qfpgu trong tuyếjmhqt trắimieng mịuqrmt mùebcvng, cóqfpg mộeeeyt mảkniqng kiếjmhqn trúyqoyc cung đpkpriệqfpgn ẩuzjgn nấqgkcp. Nơlkgni nàruuay chítdfsnh làruualkgnn môkniqn củbrpia Trưptuapnwsng Bạkeurch pháuzjgi, mộeeeyt trong Cửngesu Đmytdkeuri Thiêbftgn Môkniqn.

Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh vừkrwma mớbftgi đpkprưptuawfgmc đpkprưptuaa vềbrpi đpkprang nằehclm trêbftgn giưptuapnwsng, sắimiec mặwfgdt táuzjgi nhợwfgmt. Giưptuapnwsng y đpkprưptuawfgmc bàruuay trong mộeeeyt tòtdfsa đpkprkeuri đpkpriệqfpgn rộeeeyng rãyegvi do ba khốyqoyi bạkeurch ngọiyyec khổpnwsng lồeeey đpkprúyqoyc thàruuanh.

Đmytdkeuri đpkpriệqfpgn trốyqoyng trảkniqi vôkniqebcvng, ngoạkeuri trừkrwm hai hàruuang cộeeeyt chạkeurm rồeeeyng thậseint to, cũdsqtng chỉgjvtqfpg chiếjmhqc giưptuapnwsng củbrpia Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh cùebcvng hai lãyegvo nhâqfpgn.

Mộeeeyt lãyegvo nhâqfpgn đpkprang ngồeeeyi ngay ngắimien trêbftgn chítdfsnh vịuqrm trong đpkprkeuri đpkpriệqfpgn, chítdfsnh làruua Trưptuapnwsng Bạkeurch sơlkgnn chưptuawfhhng giáuzjgo Trọiyyeng Tôkniqn Nộeeey Đmytdkeurt. Mộeeeyt ngưptuapnwsi kháuzjgc đpkprang bắimiet mạkeurch cho Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh, làruuaptua phụxiao Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh, sưptua đpkprqfpg Trọiyyeng Tôkniqn Nộeeey Đmytdkeurt, Mụxiaoc Tuyềbrpin Dưptuaơlkgnng.

- Kinh mạkeurch, nộeeeyi phủbrpi đpkprbrpiu bịuqrm thưptuaơlkgnng nặwfgdng, lạkeuri bịuqrm tiếjmhqt nguyêbftgn dưptuaơlkgnng, sợwfgm rằehclng phảkniqi tu dưptuajlglng bảkniqy táuzjgm năgjvtm.


Sắimiec mặwfgdt Mụxiaoc Tuyềbrpin Dưptuaơlkgnng tỏevfn ra lãyegvnh đpkprkeurm, bỏevfn lạkeuri mộeeeyt câqfpgu, sau đpkpróqfpg đpkprjmhqng dậseiny tráuzjgnh sang bêbftgn.

Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh khôkniqng chúyqoy ýyhjeptuakniqn tỏevfn ra lãyegvnh đpkprkeurm đpkpryqoyi vớbftgi mìcrmunh, nằehclm trêbftgn giưptuapnwsng yếjmhqu ớbftgt ho khan mộeeeyt trậseinn, tứjmhqc giậseinn nóqfpgi vớbftgi chưptuawfhhng môkniqn:

- Sưptuauzjg, tiểavsju tửngesdsqt La kia thậseint làruua đpkpráuzjgng giậseinn, chẳidckng nhữmtrzng đpkpráuzjgnh diệqfpgt nhi trọiyyeng thưptuaơlkgnng, làruuam mấqgkct thểavsj diệqfpgn Trưptuapnwsng Bạkeurch sơlkgnn ta, hơlkgnn nữmtrza còtdfsn đpkpráuzjg Trưptuapnwsng Bạkeurch sơlkgnn ta ra ngoàruuai, khôkniqng cho phéuyhqp chúyqoyng ta tham gia hàruuanh đpkpreeeyng Đmytdôkniqng Thổpnws. Sưptuauzjg, ngưptuapnwsi thấqgkcy têbftgn tiểavsju tửngesruuay cóqfpg quáuzjg cuồeeeyng vọiyyeng hay khôkniqng?

Trọiyyeng Tôkniqn Nộeeey Đmytdkeurt thảkniqn nhiêbftgn nóqfpgi:

- Hắimien cóqfpg cuồeeeyng vọiyyeng hay khôkniqng, đpkpróqfpgruua chuyệqfpgn kháuzjgc, nhưptuang ngưptuaơlkgni thậseint sựuxck quáuzjg ngu xuẩuzjgn rồeeeyi!

Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh sữmtrzng sờpnws.

Trọiyyeng Tôkniqn Nộeeey Đmytdkeurt thởwfhhruuai mộeeeyt tiếjmhqng, đpkprjmhqng dậseiny phẩuzjgy tay áuzjgo bỏevfn đpkpri:

- Tuyềbrpin Dưptuaơlkgnng, hãyegvy dạkeury dỗpaay đpkprqfpg tửnges củbrpia đpkprqfpg cho cẩuzjgn thậseinn đpkpri!

Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh ngâqfpgy dạkeuri: Chưptuawfhhng giáuzjgo sưptuauzjgqfpgi nhưptua vậseiny làruuaqfpg ýyhjecrmu? Y nhìcrmun vềbrpi phítdfsa sưptuakniqn mìcrmunh, sắimiec mặwfgdt Mụxiaoc Tuyềbrpin Dưptuaơlkgnng hếjmhqt sứjmhqc khóqfpg coi, ngồeeeyi thẳidckng mộeeeyt bêbftgn khôkniqng nhúyqoyc nhítdfsch, chẳidckng kháuzjgc nàruuao mộeeeyt pho tưptuawfgmng.

- Sưptuakniqn...

Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh kêbftgu lêbftgn mộeeeyt tiếjmhqng, nhưptuang Mụxiaoc Tuyềbrpin Dưptuaơlkgnng vẫruuan khôkniqng cóqfpg trảkniq lờpnwsi.

- Sưptuakniqn...

Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh vàruuanh mắimiet đpkprevfnngesng, mơlkgn hồeeey cảkniqm giáuzjgc đpkprưptuawfgmc dưptuapnwsng nhưptuacrmunh đpkprãyegvqfpgy ra đpkprkeuri họiyyea, giọiyyeng đpkpriệqfpgu củbrpia y đpkpruplvy vẻsydj cầuplvu khẩuzjgn. Mộeeeyt lúyqoyc lâqfpgu sau, Mụxiaoc Tuyềbrpin Dưptuaơlkgnng mớbftgi thởwfhhruuai mộeeeyt tiếjmhqng, chậseinm rãyegvi nóqfpgi:


- Lốyqoyi đpkpri Đmytdôkniqng Thổpnws nằehclm trong tay Vũdsqt La. Chuyệqfpgn nàruuay dùebcv Chu Thanh Giang lêbftgn tiếjmhqng cũdsqtng bằehclng vôkniq dụxiaong, Cửngesu Đmytdkeuri Thiêbftgn Môkniqn cũdsqtng khôkniqng thểavsjruuam gìcrmu, chỉgjvtqfpg thểavsj nghe theo Vũdsqt La...

- Têbftgn khốyqoyn Tốyqoyng Hồeeeyng Liệqfpgt kia quảkniq thậseint làruua khôkniqng cóqfpg đpkpruplvu óqfpgc, chỉgjvtcrmu mộeeeyt chúyqoyt hưptua danh lạkeuri đpkpri trêbftgu chọiyyec Vũdsqt La, cáuzjgc ngưptuaơlkgni thậseint cho làruua ngưptuapnwsi ta sẽkniq nhịuqrmn cáuzjgc ngưptuaơlkgni sao? Tạkeuri sao phảkniqi nhịuqrmn chứjmhq?

Tuy rằehclng giọiyyeng Mụxiaoc Tuyềbrpin Dưptuaơlkgnng hếjmhqt sứjmhqc bìcrmunh thảkniqn, nhưptuang từkrwmng lờpnwsi nhưptua tiếjmhqng sấqgkcm nổpnwsuzjgt bêbftgn tai Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh:

- Tốyqoyng Hồeeeyng Liệqfpgt chỉgjvtruuabftgn hềbrpi, khôkniqng ngờpnwsuzjgm tranh cùebcvng Vũdsqt La. Ngay cảkniq Trịuqrmnh Tinh Hồeeeyn cũdsqtng khôkniqng phảkniqi làruua đpkpryqoyi thủbrpi củbrpia Vũdsqt La, Tốyqoyng Hồeeeyng Liệqfpgt làruuauzjgi tháuzjgcrmu?

Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh nghe vậseiny giậseint mìcrmunh kinh hãyegvi:

- Vũdsqt La thậseint sựuxck đpkpráuzjgnh bạkeuri Trịuqrmnh Tinh Hồeeeyn ưptua?

Mụxiaoc Tuyềbrpin Dưptuaơlkgnng cóqfpg chúyqoyt thưptuaơlkgnng hạkeuri nhìcrmun y mộeeeyt cáuzjgi:

- Cho dùebcvgjvtm ngưptuapnwsi cáuzjgc ngưptuaơlkgni liêbftgn thủbrpidsqtng khôkniqng phảkniqi làruua đpkpryqoyi thủbrpi mộeeeyt hiệqfpgp củbrpia ngưptuapnwsi ta, nhưptua vậseiny còtdfsn chưptuaa rõkeurruuang sao?

- Ngàruuay đpkpróqfpg tuy nóqfpgi làruua ngang tay, nhưptuang... Lúyqoyc ấqgkcy chúyqoyng ta cũdsqtng cóqfpg ngưptuapnwsi ởwfhh đpkpróqfpg, tậseinn mắimiet nhìcrmun thấqgkcy trậseinn chiếjmhqn ấqgkcy. Trịuqrmnh Tinh Hồeeeyn đpkprãyegv dốyqoyc hếjmhqt toàruuan lựuxckc, Vũdsqt La vẫruuan còtdfsn sáuzjgt chiêbftgu chưptuaa thi triểavsjn, con nghĩgjvt xem ai thắimieng?

Ngàruuay đpkpróqfpg mọiyyei ngưptuapnwsi vâqfpgy xem, đpkpráuzjgm Bạkeurch Côkniqn Sơlkgnn làruua đpkprếjmhqn từkrwm đpkprbrpiuzjgc môkniqn pháuzjgi, trong đpkpróqfpg tựuxck nhiêbftgn cóqfpg tai mắimiet củbrpia Cửngesu Đmytdkeuri Thiêbftgn Môkniqn.

Mụxiaoc Tuyềbrpin Dưptuaơlkgnng cảkniqm tháuzjgn mộeeeyt tiếjmhqng:

- Nghĩgjvt lạkeuri màruua xem, đpkpráuzjgnh bạkeuri mộeeeyt chưptuawfhhng môkniqn Cửngesu Đmytdkeuri Thiêbftgn Môkniqn, đpkprâqfpgy làruua vinh quang đpkprếjmhqn bựuxckc nàruuao. Nếjmhqu đpkprpnwsi lạkeuri làruua con, con cóqfpg thểavsj chốyqoyng lạkeuri đpkprưptuawfgmc dụxiao hoặwfgdc nàruuay khôkniqng?

Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh lặwfgdng im khôkniqng nóqfpgi, thậseint sựuxck y khôkniqng làruuam đpkprưptuawfgmc. Khoan nóqfpgi tớbftgi nhữmtrzng chuyệqfpgn kháuzjgc, chỉgjvt riêbftgng phưptuaơlkgnng diệqfpgn tâqfpgm cảkniqnh nàruuay, y biếjmhqt Vũdsqt La đpkprãyegv trêbftgn xa mìcrmunh.


- Chỉgjvtruua hắimien e ngạkeuri cảkniq Cửngesu Đmytdkeuri Thiêbftgn Môkniqn. Nếjmhqu hắimien thậseint sựuxck giếjmhqt chếjmhqt Trịuqrmnh Tinh Hồeeeyn, ắimiet sẽkniq đpkprjmhqng vàruuao thếjmhq đpkpryqoyi lậseinp vớbftgi cảkniq Cửngesu Đmytdkeuri Thiêbftgn Môkniqn. Hắimien cóqfpg thểavsjptuau lạkeurc châqfpgn trờpnwsi, nhưptuang hai vịuqrm nhạkeurc phụxiao Chu Thanh Giang, Cốyqoyc Thưptuaơlkgnng khôkniqng đpkpri đpkprâqfpgu đpkprưptuawfgmc. Từkrwm khi Vũdsqt La xuấqgkct đpkprkeuro, hắimien hàruuanh sựuxckkniqebcvng dứjmhqt khoáuzjgt, lúyqoyc nêbftgn giếjmhqt thìcrmu giếjmhqt, lúyqoyc khôkniqng nêbftgn giếjmhqt cũdsqtng cóqfpg thểavsjruuam gia tăgjvtng lợwfgmi ítdfsch củbrpia mìcrmunh tớbftgi mứjmhqc tốyqoyi đpkpra...

Trong lòtdfsng lãyegvo lạkeuri thầuplvm nhủbrpi mộeeeyt câqfpgu: “Vìcrmu sao ta lạkeuri gặwfgdp phảkniqi mộeeeyt têbftgn đpkpreeey đpkprqfpg khôkniqng ra gìcrmu nhưptua vậseiny?”

- Sưptuakniqn, con...

Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh xấqgkcu hổpnwskniqebcvng.

Mụxiaoc Tuyềbrpin Dưptuaơlkgnng nhìcrmun têbftgn đpkpreeey đpkprqfpgruua từkrwm trưptuabftgc tớbftgi nay mìcrmunh đpkprwfgdc biệqfpgt yêbftgu thưptuaơlkgnng, khẽkniq khoáuzjgt tay ngăgjvtn lạkeuri:

- Khôkniqng cầuplvn nóqfpgi nữmtrza, sai lầuplvm lớbftgn nhấqgkct củbrpia con trong chuyệqfpgn nàruuay khôkniqng phảkniqi làruua tháuzjgi đpkpreeey đpkpryqoyi vớbftgi Vũdsqt La, màruuaruua con khôkniqng nêbftgn liêbftgn thủbrpiebcvng Tốyqoyng Hồeeeyng Liệqfpgt. Trưptuapnwsng Bạkeurch sơlkgnn chúyqoyng ta vốyqoyn đpkprjmhqng ởwfhh thếjmhq trung lậseinp, kếjmhqt quảkniqcrmuruuanh đpkpreeeyng củbrpia con, hiệqfpgn tạkeuri đpkprãyegvlkgni vàruuao thếjmhq bịuqrm đpkpreeeyng vôkniqebcvng.

- Con hãyegvy chờpnws xem, cho dùebcvruua Cửngesu Nghi sơlkgnn củbrpia Tốyqoyng Hồeeeyng Liệqfpgt cũdsqtng sẽkniq khôkniqng cóqfpgruuanh đpkpreeeyng gìcrmu.

- Nóqfpgi khôkniqng chừkrwmng sẽkniq pháuzjgi ngưptuapnwsi áuzjgp giảkniqi Tốyqoyng Hồeeeyng Liệqfpgt đpkprăgjvtng môkniqn nóqfpgi lờpnwsi xin lỗpaayi.

Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh trợwfgmn mắimiet hốyqoyc mồeeeym:

- Khôkniqng thểavsjruuao...

- Tạkeuri sao lạkeuri khôkniqng, con biếjmhqt lợwfgmi ítdfsch ởwfhh Đmytdôkniqng Thổpnws nhiềbrpiu tớbftgi mứjmhqc nàruuao khôkniqng?

- Bảkniqy đpkprkeuri Thiêbftgn Môkniqn chúyqoyng ta liêbftgn thủbrpi, vấqgkct vảkniq lắimiem mớbftgi moi đpkprưptuawfgmc trong tay Chu Thanh Giang vàruua Trịuqrmnh Tinh Hồeeeyn hai thàruuanh ítdfsch lợwfgmi.

- Cho dùebcv mang chia đpkprbrpiu hai thàruuanh nàruuay cho cảkniq bảkniqy đpkprkeuri Thiêbftgn Môkniqn, cũdsqtng còtdfsn nhiềbrpiu gấqgkcp đpkprôkniqi so vớbftgi thu nhậseinp hàruuang ngàruuay củbrpia chúyqoyng ta hiệqfpgn tạkeuri.


- Đmytdâqfpgy làruua lợwfgmi ítdfsch lớbftgn tớbftgi mứjmhqc nàruuao, màruua tấqgkct cảkniq lợwfgmi ítdfsch nàruuay đpkprbrpiu nằehclm trong tay Vũdsqt La. Đmytdúyqoyng làruua Cửngesu Đmytdkeuri Thiêbftgn Môkniqn cóqfpg thểavsj liêbftgn thủbrpi tạkeuro áuzjgp lựuxckc vớbftgi Vũdsqt La, nhưptuang nếjmhqu éuyhqp hắimien quáuzjg mứjmhqc, hắimien sẽkniq liềbrpiu mạkeurng cáuzjg chếjmhqt lưptuabftgi ráuzjgch, lúyqoyc ấqgkcy phảkniqi làruuam sao? Ai cóqfpg thểavsj chịuqrmu đpkprưptuawfgmc tổpnwsn thấqgkct lớbftgn nhưptua vậseiny?

- Vảkniq lạkeuri chuyệqfpgn nàruuay vốyqoyn làruuauzjgc ngưptuaơlkgni khôkniqng đpkprúyqoyng, pháuzjgi ngưptuapnwsi áuzjgp giảkniqi đpkprqfpg tửnges đpkprăgjvtng môkniqn nóqfpgi lờpnwsi xin lỗpaayi, ngưptuawfgmc lạkeuri lộeeey ra vẻsydj Cửngesu Đmytdkeuri Thiêbftgn Môkniqn khítdfs đpkpreeey bấqgkct phàruuam, tuyệqfpgt khôkniqng bêbftgnh vựuxckc ngưptuapnwsi nhàruua, chítdfsnh làruua chuyệqfpgn rấqgkct cóqfpg danh dựuxck.

Mụxiaoc Tuyềbrpin Dưptuaơlkgnng liếjmhqc Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh mộeeeyt cáuzjgi:

- Vi sưptuaqfpgi cho con nhữmtrzng chuyệqfpgn nàruuay, làruua hy vọiyyeng con cóqfpg chuẩuzjgn bịuqrmqfpgm lýyhje trưptuabftgc...

Dứjmhqt lờpnwsi Mụxiaoc Tuyềbrpin Dưptuaơlkgnng đpkprjmhqng dậseiny, cũdsqtng khôkniqng quay đpkpruplvu lạkeuri đpkpri ra ngoàruuai. Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh chợwfgmt cảkniqm thấqgkcy bàruuang hoàruuang ngơlkgn ngáuzjgc, sưptuakniqn nóqfpgi nhưptua vậseiny làruuaqfpg ýyhjecrmu, chẳidckng lẽkniq muốyqoyn áuzjgp giảkniqi mìcrmunh đpkpri xin lỗpaayi Vũdsqt La sao?

Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh khôkniqng biếjmhqt, thậseint ra thìcrmu kểavsj từkrwm khi biếjmhqt chuyệqfpgn đpkprãyegv xảkniqy ra, Trưptuapnwsng Bạkeurch sơlkgnn đpkprãyegv bỏevfn mặwfgdc y.

Thậseint ra Mụxiaoc Tuyềbrpin Dưptuaơlkgnng vẫruuan chưptuaa phâqfpgn títdfsch thấqgkcu triệqfpgt. Ngoạkeuri trừkrwm nhữmtrzng chuyệqfpgn màruuayegvo vừkrwma nóqfpgi, Chu Thanh Giang vẫruuan còtdfsn vàruuai biệqfpgn pháuzjgp xửngesyhje, nhưptuang bấqgkct kểavsj biệqfpgn pháuzjgp nàruuao cũdsqtng bấqgkct lợwfgmi cho Trưptuapnwsng Bạkeurch sơlkgnn. Vũdsqt La nắimiem giữmtrz lốyqoyi vàruuao Đmytdôkniqng Thổpnws, coi nhưptua đpkprãyegv nắimiem chặwfgdt Cửngesu Đmytdkeuri Thiêbftgn Môkniqn.

Cửngesu Nghi sơlkgnn khôkniqng áuzjgp giảkniqi Tốyqoyng Hồeeeyng Liệqfpgt tớbftgi xin lỗpaayi, Vũdsqt La đpkprãyegv sớbftgm đpkpruzjgn đpkprưptuawfgmc đpkpriểavsjm nàruuay. Chưptuawfhhng môkniqn Cửngesu Nghi sơlkgnn khôkniqng ai xa lạkeur, chítdfsnh làruua đpkpryqoyi thủbrpidsqtqfpgm Tuyệqfpgt Phong củbrpia Vũdsqt La.

qfpgm Tuyệqfpgt Phong thàruuayegvy chứjmhq khôkniqng cong, khôkniqng thểavsjruuao cúyqoyi đpkpruplvu vớbftgi Vũdsqt La.

Nhưptuang trưptuabftgc mặwfgdt ítdfsch lợwfgmi thậseint lớbftgn, Lâqfpgm Tuyệqfpgt Phong cũdsqtng khôkniqng đpkprèbcgd éuyhqp đpkprưptuawfgmc cáuzjgc thanh âqfpgm phảkniqn đpkpryqoyi trong Cửngesu Nghi sơlkgnn. Rốyqoyt cụxiaoc lãyegvo lấqgkcy cớbftg Tốyqoyng Hồeeeyng Liệqfpgt “bạkeuri hoạkeuri gia phong”, trụxiaoc xuấqgkct khỏevfni Cửngesu Nghi sơlkgnn, cũdsqtng coi nhưptua biếjmhqn tưptuabftgng lấqgkcy lòtdfsng Vũdsqt La.

Trừkrwm Cửngesu Nghi sơlkgnn ra, Tháuzjgi Âwxmcm sơlkgnn, Trưptuapnwsng Bạkeurch sơlkgnn, Khôkniqng Đmytdeeeyng, Nga Mi cũdsqtng pháuzjgi ngưptuapnwsi đpkprưptuaa đpkprqfpg tửnges đpkprếjmhqn Tháuzjgp Sơlkgnn đpkprkniqo, xin lỗpaayi Vũdsqt La.

Trong sốyqoygjvtm đpkprkeuri Thiêbftgn Môkniqn côkniqng khai phảkniqn đpkpryqoyi Vũdsqt La, chỉgjvtqfpg Trưptuapnwsng Bạkeurch sơlkgnn làruua trung lậseinp. Trọiyyeng Tôkniqn Nộeeey Đmytdkeurt hàruuanh xửnges rấqgkct đpkprbftgp, bắimiet Mộeeeyc Thưptuaơlkgnng Bìcrmunh đpkpreo hai càruuanh gai trêbftgn lưptuang, phụxiao kinh thỉgjvtnh tộeeeyi.

Trưptuapnwsng Bạkeurch sơlkgnn khôkniqng muốyqoyn cuốyqoyn vàruuao vòtdfsng tranh đpkprqgkcu giữmtrza Chu Thanh Giang cùebcvng Trịuqrmnh Tinh Hồeeeyn, tiếjmhqp tụxiaoc giữmtrz thếjmhq trung lậseinp.

crmu chuyệqfpgn rắimiec rốyqoyi nàruuay, hàruuanh trìcrmunh đpkpri Đmytdôkniqng Thổpnws trìcrmu hoãyegvn bảkniqy ngàruuay.

Rốyqoyt cụxiaoc thìcrmu nhãyegvn quang củbrpia lớbftgp thanh niêbftgn trẻsydj tuổpnwsi khôkniqng đpkprưptuawfgmc lãyegvo luyệqfpgn nhưptua lớbftgp tiềbrpin bốyqoyi. Môkniqn pháuzjgi củbrpia bọiyyen Thưptuaơlkgnng Ngọiyyec Báuzjgc liêbftgn minh cùebcvng Chu Thanh Giang, hoặwfgdc trung lậseinp, sẽkniq khôkniqng đpkprjmhqng ra phảkniqn đpkpryqoyi Vũdsqt La. Nhưptuang bọiyyen họiyyedsqtng cảkniqm thấqgkcy cáuzjgch xửngesyhje chuyệqfpgn nàruuay củbrpia Vũdsqt La quáuzjg mứjmhqc cứjmhqng rắimien, e rằehclng năgjvtm đpkprkeuri Thiêbftgn Môkniqn kia khóqfpg nỗpaayi hạkeur đpkpràruuai, nhưptuang khôkniqng ngờpnws rốyqoyt cụxiaoc đpkpri tớbftgi kếjmhqt quảkniq nhưptua vậseiny.

Bảkniqy ngàruuay sau đpkpróqfpg, năgjvtm đpkprkeuri Thiêbftgn Môkniqn kia lạkeuri pháuzjgi ngưptuapnwsi tớbftgi lầuplvn nữmtrza, tốyqoyi thiểavsju ngoàruuai mặwfgdt đpkprbrpiu tỏevfn ra tôkniqn trọiyyeng Vũdsqt La, ngoạkeuri trừkrwm Hứjmhqa Sơlkgnn Dưptuaơlkgnng củbrpia Cửngesu Nghi sơlkgnn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.