Tiên Tuyệt

Chương 489-2 : Thanh lâu thịnh sự (Hạ)

    trước sau   
Tu sĩwopa trẻzaip tuổjehpi lưvcciukari biếpqzrng kia vừpqzra bưvcciivbhc ra, Chu Hoàjsemnh đazmiãqysn nheo mắukart lạagwli, trong lòooubng cưvcciukari lạagwlnh, thầooubm nhủohgs: Thìmizx ra làjsem nhưvcci vậwopay.

Y lặkcrung lẽnfka ghévous tai nógrbli nhỏlkqd vớivbhi Vũooub La:

- Đvbccâneemy làjsem đazmijvab tửdtwx kiệjvabt xuấtfppt nhấtfppt củohgsa Cửdtwxu Nghi sơagwln, Tốnywvng Hồmncvng Liệjvabt, đazmiưvccitzsrc xưvccing đazmijvab nhấtfppt nhâneemn trong lớivbhp thanh niêbemdn Trung Châneemu.

ooub La nhìmizxn Tốnywvng Hồmncvng Liệjvabt mộchuxt cáadnpi, gậwopat gậwopat đazmiooubu. Trưvcciivbhc khi đazmiếpqzrn đazmiâneemy, Chu Hoàjsemnh từpqzrng nhắukarc vớivbhi hắukarn chuyệjvabn Trung Châneemu cógrbl ngưvcciukari muốnywvn lậwopap Trung Châneemu Tuấtfppn Kiệjvabt bảqwpgng. Hiểmncvn nhiêbemdn nếpqzru khôfjxcng cógrblmizxnh, Trạagwlng Nguyêbemdn củohgsa Trung Châneemu Tuấtfppn Kiệjvabt bảqwpgng nàjsemy chíprvmnh làjsem vịfiqf Tốnywvng Hồmncvng Liệjvabt trưvcciivbhc mặkcrut. Vũooub La thấtfppy tìmizxnh hìmizxnh trưvcciivbhc mắukart cũooubng hiểmncvu ra, Trung Châneemu Tuấtfppn Kiệjvabt bảqwpgng màjsemmizxnh khôfjxcng coi ra gìmizx kia, lạagwli cógrbl rấtfppt nhiềjgaju ngưvcciukari thèzaipm nhỏlkqdqysni.

Tốnywvng Hồmncvng Liệjvabt cũooubng nheo nheo mắukart quan sáadnpt Vũooub La, ra vẻzaip nhưvcci nhìmizxn rấtfppt kỹemcg:

- Khôfjxcng biếpqzrt ai đazmiâneemy, thậwopat làjsem kiêbemdu ngạagwlo, dáadnpm gọadnpi tấtfppt cảqwpg chúnupxng ta ra ngoàjsemi...


bemdn tu sĩwopa trẻzaip tuổjehpi khi nãqysny lậwopap tứygsdc phốnywvi hợtzsrp, giọadnpng đazmiiệjvabu cốnywv ývvfh khoa trưvcciơagwlng:

- Hồmncvng Liệjvabt huynh, chỉnfka tạagwli huynh cógrbl mắukart màjsem khôfjxcng thấtfppy Tháadnpi Sơagwln, vịfiqfjsemy chíprvmnh làjsem Nhưvccitzsrc Lôfjxc Ngụuvluc Vũooub La nổjehpi danh đazmiáadnpng sợtzsr, kiêbemdu ngạagwlo cũooubng đazmiáadnpng sợtzsr.

Đvbccang nógrbli chuyệjvabn, lạagwli cógrbl mộchuxt têbemdn tu sĩwopa từpqzr trong nhàjsem đazmii ra, năzcnum ngưvcciukari cùuptbng nhau cưvcciukari ha hảqwpg.

Tốnywvng Hồmncvng Liệjvabt lạagwli nógrbli:

- Ta còooubn tưvccixshrng rằlkqdng làjsem ai, thìmizx ra làjsembemdn ngụuvluc tốnywvt nhờukar nịfiqfnh bợtzsr nữaiwp nhâneemn màjsem leo lêbemdn.

ooub La khôfjxcng đazmimncv ývvfh tớivbhi y, đazmiưvccia mắukart nhìmizxn sang nhữaiwpng gian phòooubng kháadnpc:

- Lúnupxc nàjsemy còooubn khôfjxcng ra, cógrbl lẽnfkaooubng khôfjxcng phảqwpgi làjsem đazmimncvng bọadnpn vớivbhi cáadnpc ngưvcciơagwli...

Hắukarn lạagwli quay sang Lưvcciu Thiêbemdn Uy:

- Lưvcciu Thiêbemdn Hộchux, giớivbhi thiệjvabu cho ta nhữaiwpng ngưvcciukari nàjsemy mộchuxt chúnupxt...

vcciu Thiêbemdn Uy chỉnfkajsemo têbemdn tu sĩwopa trẻzaip tuổjehpi làjsemm khógrbl hắukarn đazmiooubu tiêbemdn:

- Đvbccâneemy làjsem Trưvcciukarng Bạagwlch Sơagwln Mộchuxc Thưvcciơagwlng Bìmizxnh...

Sau đazmiógrbl lạagwli giớivbhi thiệjvabu ba ngưvcciukari kia, đazmiagwli biểmncvu cho Tháadnpi Âemcgm sơagwln, Nga Mi cùuptbng Khôfjxcng Đvbccchuxng. Tốnywvng Hồmncvng Liệjvabt khoáadnpt tay ngăzcnun lạagwli:

- Khôfjxcng cầooubn giớivbhi thiệjvabu, chúnupxng ta khôfjxcng cógrbl hứygsdng thúnupx biếpqzrt mộchuxt têbemdn ngụuvluc tốnywvt Nhưvccitzsrc Lôfjxc Ngụuvluc.


ooub La lẳmncvng lặkcrung nghe Lưvcciu Thiêbemdn Uy giớivbhi thiệjvabu, nhưvccing khôfjxcng hềjgajgrbl ývvfhjsemm quen cùuptbng bọadnpn chúnupxng, chỉnfka gậwopat đazmiooubu nógrbli:

- Tốnywvt lắukarm, Cửdtwxu Nghi sơagwln, Tháadnpi Âemcgm sơagwln, Trưvcciukarng Bạagwlch sơagwln, Nga Mi, Khôfjxcng Đvbccchuxng, năzcnum đazmiagwli Thiêbemdn Môfjxcn nàjsemy bịfiqf thủohgs tiêbemdu tưvcciadnpch trong lầooubn hợtzsrp táadnpc nàjsemy.

Tốnywvng Hồmncvng Liệjvabt cưvcciukari lạagwlnh mộchuxt tiếpqzrng, vẻzaipvcciukari biếpqzrng trêbemdn mặkcrut biếpqzrn mấtfppt, âneemm trầooubm nógrbli:

- Thậwopat làjsem lớivbhn lốnywvi, ngưvcciơagwli cógrbl thểmncvjsemm chủohgs chuyệjvabn quan trọadnpng vậwopay sao?

Cửdtwxu Đvbccagwli Thiêbemdn Môfjxcn hợtzsrp táadnpc liêbemdn thôfjxcng Đvbccôfjxcng Thổjehp, theo nhưvcci bọadnpn y thấtfppy, chuyệjvabn nàjsemy chíprvmnh làjsem chuyệjvabn lớivbhn tàjsemy trờukari, cho dùuptbjsem chưvccixshrng môfjxcn Cửdtwxu Đvbccagwli Thiêbemdn Môfjxcn tụuvlu lạagwli mởxshr hộchuxi, cũooubng phảqwpgi thưvcciơagwlng nghịfiqf mấtfppy ngàjsemy trờukari mớivbhi cógrbl thểmncv ngãqysn ngũooub. Têbemdn Vũooub La nàjsemy cógrblvcciadnpch gìmizx mộchuxt lờukari quyếpqzrt đazmifiqfnh ai cógrbl thểmncv tham gia, ai khôfjxcng thểmncv tham gia?

Tốnywvng Hồmncvng Liệjvabt cũooubng đazmiadnpn chắukarc Vũooub La khôfjxcng dáadnpm pháadnpt táadnpc, cho nêbemdn mớivbhi dáadnpm cốnywv ývvfh khiêbemdu khíprvmch, muốnywvn đazmièzaip évousp Vũooub La mộchuxt phen.

Sắukarc mặkcrut Vũooub La hếpqzrt sứygsdc bìmizxnh thảqwpgn, dưvcciukarng nhưvcci vừpqzra đazmiưvccia ra mộchuxt quyếpqzrt đazmifiqfnh khôfjxcng liêbemdn quan gìmizx tớivbhi đazmiagwli cụuvluc:

- Ta nógrbli đazmiáadnpadnpc ngưvcciơagwli ra ngoàjsemi, chíprvmnh làjsem đazmiáadnpadnpc ngưvcciơagwli ra ngoàjsemi. Hiệjvabn tạagwli cáadnpc ngưvcciơagwli...

Hắukarn chỉnfka tay ra ngoàjsemi đazmiqwpgo:

- Cúnupxt cho ta!

Tốnywvng Hồmncvng Liệjvabt giậwopan típrvmm mặkcrut:

- Cuồmncvng vọadnpng vôfjxc tri, ngưvcciơagwli thậwopat cho làjsem...

ooub La cũooubng khôfjxcng muốnywvn nghe y lảqwpgi nhảqwpgi nữaiwpa:


- Nhữaiwpng lờukari nêbemdn nógrbli ta đazmiãqysngrbli xong, đazmiáadnpm xuẩdnkzn ngốnywvc nàjsemy còooubn ởxshr đazmiâneemy thậwopat làjsem chưvcciivbhng mắukart, cúnupxt cho ta!

Vu lựhecic màjsemu vàjsemng sẫmncvm thìmizxnh lìmizxnh pháadnpt đazmichuxng, mộchuxt con hắukarc long cuồmncvn cuộchuxn phógrblng vúnupxt lêbemdn cao.

Tu sĩwopa Trung Châneemu hàjsemng vạagwln năzcnum qua chưvccia từpqzrng thấtfppy qua Vu lựhecic pháadnpt đazmichuxng, lậwopap tứygsdc khiếpqzrn cho năzcnum têbemdn tu sĩwopa thanh niêbemdn tạagwli trưvcciukarng luốnywvng cuốnywvng tay châneemn.

Lựhecic lưvccitzsrng củohgsa thuộchuxc típrvmnh Phong trong Vu lựhecic màjsemu vàjsemng sẫmncvm lạagwli càjsemng đazmiáadnpng sợtzsr, chỉnfka quévoust mộchuxt cáadnpi đazmiãqysn khiếpqzrn cho y phụuvluc trêbemdn thâneemn năzcnum ngưvcciukari nhấtfppt thờukari trởxshr thàjsemnh phấtfppn vụuvlun, da thịfiqft nhanh chógrblng khôfjxcvouso nứygsdt nẻzaip, máadnpu tưvcciơagwli rỉnfka ra.

Vu lựhecic màjsemu vàjsemng sẫmncvm hùuptbng mạagwlnh hógrbla thàjsemnh mộchuxt cơagwln trốnywvt xoáadnpy, cuốnywvn lấtfppy năzcnum ngưvcciukari bay lêbemdn khôfjxcng.

Chu Hoàjsemnh ởxshrbemdn thấtfppy muộchuxi phu chỉnfka vừpqzra ra tay đazmiãqysn đazmiáadnpnh bay năzcnum ngưvcciukari, hơagwln nữaiwpa năzcnum ngưvcciukari nàjsemy cũooubng làjsem nhâneemn vậwopat màjsem Cửdtwxu Đvbccagwli Thiêbemdn Môfjxcn dốnywvc lòooubng bồmncvi dưvcciflphng, tưvcciơagwlng lai chắukarc chắukarn tiếpqzrn vàjsemo Trung Châneemu Tuấtfppn Kiệjvabt bảqwpgng, hưvccing phấtfppn tớivbhi nỗvccii vỗvcci tay cưvcciukari to, nhiệjvabt huyếpqzrt sôfjxci tràjsemo.

ooub La cũooubng chỉnfkawopau môfjxci mộchuxt cáadnpi, quay đazmiooubu nógrbli vớivbhi Chu Hoàjsemnh:

- Cógrbl thấtfppy sảqwpgng khoáadnpi chăzcnung?

Chu Hoàjsemnh sửdtwxng sốnywvt, ngưvcciơagwli vôfjxcuptbng báadnp đazmiagwlo, vừpqzra ra tay đazmiãqysn đazmiuổjehpi năzcnum ngưvcciukari ra khỏlkqdi Tháadnpp Sơagwln đazmiqwpgo, lạagwli đazmiuổjehpi môfjxcn pháadnpi ngưvcciukari ta ra khỏlkqdi hiệjvabp nghịfiqf hợtzsrp táadnpc, nhưvcci vậwopay còooubn chưvccia sảqwpgng khoáadnpi sao, phảqwpgi làjsemm thếpqzrjsemo mớivbhi sảqwpgng khoáadnpi?

ooub La lắukarc lắukarc đazmiooubu:

- Bịfiqfzcnum têbemdn xuẩdnkzn ngốnywvc nàjsemy làjsemm cho bụuvlung đazmioouby lửdtwxa giậwopan, tạagwli sao cógrbl thểmncv dễazmijsemng tha cho bọadnpn chúnupxng nhưvcci vậwopay?

Hắukarn giơagwl tay lêbemdn, vậwopan chuyểmncvn Mộchuxc Thầooubn Lựhecic củohgsa Bồmncvng Kinh Thầooubn Mộchuxc, đazmiáadnpnh ra mộchuxt quyềjgajn cáadnpch khôfjxcng.

Mộchuxc Thầooubn Lựhecic hógrbla thàjsemnh mộchuxt đazmiagwlo sấtfppm sévoust nổjehpooubm vang giữaiwpa khôfjxcng trung. Năzcnum ngưvcciukari hévoust thảqwpgm mộchuxt tiếpqzrng, bịfiqf đazmiáadnpnh gãqysny xưvcciơagwlng cốnywvt nửdtwxa ngưvcciukari, nộchuxi phủohgs lệjvabch vịfiqf tríprvm, kinh mạagwlch đazmiygsdt lìmizxa vặkcrun vẹgrblo, khôfjxcng tu dưvcciflphng vàjsemi năzcnum đazmipqzrng mong hồmncvi phụuvluc lạagwli.


- Ha ha ha!

ooub La cưvcciukari mộchuxt tiếpqzrng, vuốnywvt vuốnywvt ngựhecic mìmizxnh:

- Pháadnpt tiếpqzrt đazmiưvccitzsrc cơagwln tứygsdc giậwopan nàjsemy, ta cảqwpgm thấtfppy rấtfppt sảqwpgng khoáadnpi, nhưvccing vẫmncvn còooubn kévousm mộchuxt chúnupxt...

Chu Hoàjsemnh trợtzsrn mắukart háadnp mồmncvm:

- Còooubn kévousm nữaiwpa sao?

ooub La chợtzsrt quáadnpt:

- Lưvcciu Thiêbemdn Uy đazmiâneemu?

Gầooubn đazmiâneemy Lưvcciu Thiêbemdn Hộchux Đvbccagwli nhâneemn bịfiqf đazmiáadnpm ngưvcciukari nàjsemy chọadnpc tứygsdc khôfjxcng nhẹgrbl, gầooubn nhưvcci đazmiãqysn chịfiqfu nộchuxi thưvcciơagwlng. Hôfjxcm nay thấtfppy côfjxc gia vừpqzra ra tay đazmiãqysn nhưvcci trờukari giáadnpng, đazmiáadnpnh cho đazmiáadnpm ngu xuẩdnkzn nàjsemy răzcnung rơagwli đazmioouby đazmitfppt, Lưvcciu Thiêbemdn Uy đazmiãqysn thầooubm khoáadnpi chíprvm trong lòooubng. Côfjxc gia hảqwpg giậwopan, y cũooubng nhẹgrbl nhàjsemng khoan khoáadnpi hơagwln, lậwopap tứygsdc thôfjxcng minh ra.

Nghe thấtfppy Vũooub La gọadnpi mìmizxnh, lậwopap tứygsdc tinh khíprvm thầooubn sung túnupxc, lớivbhn tiếpqzrng đazmiáadnpp:

- Cógrbl tiểmncvu nhâneemn!

- Pháadnpi vàjsemi ngưvcciukari đazmiưvccia năzcnum ngưvcciukari bọadnpn chúnupxng tớivbhi Đvbccưvcciơagwlng Dưvcciơagwlng thàjsemnh, tìmizxm mộchuxt thanh lâneemu, cho mỗvccii têbemdn uốnywvng mộchuxt liềjgaju thuốnywvc cưvcciukarng dưvcciơagwlng. Sau đazmiógrbl chiêbemdu cáadnpo khắukarp thiêbemdn hạagwl, năzcnum thanh niêbemdn thiêbemdn tàjsemi trêbemdn Trung Châneemu Tuấtfppn Kiệjvabt bảqwpgng du ngoạagwln thanh lâneemu Đvbccưvcciơagwlng Dưvcciơagwlng thàjsemnh mộchuxt chuyếpqzrn, đazmiâneemy làjsem thịfiqfnh sựheci khôfjxcng nhỏlkqd!

vcciu Thiêbemdn Uy trợtzsrn mắukart háadnp mồmncvm:

- Côfjxc gia...


- Phảqwpgi chọadnpn thanh lâneemu cao cấtfppp mộchuxt chúnupxt, khôfjxcng thểmncv bạagwlc đazmiãqysni năzcnum thanh niêbemdn thiêbemdn tàjsemi.

- Côfjxc... Côfjxc gia...

ooub La trừpqzrng mắukart:

- Sao hảqwpg, đazmipqzrng nógrbli vớivbhi ta đazmiưvcciukarng đazmiưvcciukarng Áchuxm Vệjvabjsem khôfjxcng cógrbl thuốnywvc cưvcciukarng dưvcciơagwlng...

vcciu Thiêbemdn Uy liềjgaju mạagwlng phen nàjsemy: Côfjxc gia còooubn khôfjxcng sợtzsr, ta sợtzsradnpi gìmizx!

- Ngàjsemi yêbemdn tâneemm, tiểmncvu nhâneemn nhấtfppt đazmifiqfnh làjsemm tốnywvt chuyệjvabn nàjsemy.

vcciu Thiêbemdn Uy vừpqzra ra cửdtwxa đazmiãqysn la lớivbhn:

- Tôfjxcn Thấtfppt, cógrbl mốnywvi làjsemm ăzcnun lớivbhn...

Chu Hoàjsemnh ởxshr mộchuxt bêbemdn ngâneemy ngốnywvc trong chốnywvc láadnpt, bỗvccing nhiêbemdn nhảqwpgy dựhecing lêbemdn cưvcciukari ha hảqwpg, ra sứygsdc kévouso vai Vũooub La:

- Hảqwpgo muộchuxi phu, thậwopat làjsem khíprvm pháadnpch! Sảqwpgng khoáadnpi thậwopat, sảqwpgng khoáadnpi vôfjxcuptbng, nhưvcci vậwopay mớivbhi đazmiohgs!

Cho đazmiếpqzrn lúnupxc nàjsemy, cửdtwxa nhữaiwpng căzcnun phòooubng kháadnpc mớivbhi mởxshr ra, bêbemdn trong cógrbl ba tu sĩwopa thanh niêbemdn tiếpqzrn ra. Mộchuxt ngưvcciukari trong đazmiógrblvcciukari khổjehp mộchuxt tiếpqzrng, chắukarp tay đazminywvi nógrbli vớivbhi Vũooub La:

- Tạagwli hạagwl Long Hổjehpagwln Thưvcciơagwlng Ngọadnpc Báadnpc, Vũooub huynh tỏlkqd ra quyếpqzrt đazmiadnpn nhưvcci vậwopay, quảqwpg thậwopat làjsem sảqwpgng khoáadnpi, nhưvccing... Y lắukarc lắukarc đazmiooubu, cũooubng khôfjxcng nógrbli tiếpqzrp.

ooub La khẽnfka mỉnfkam cưvcciukari, cũooubng khôfjxcng nhiềjgaju lờukari giảqwpgi thíprvmch, chẳmncvng qua chỉnfkagrbli:

- Cáadnpc vịfiqf, xin lỗvccii, cógrbl thểmncvooubn phảqwpgi chờukarxshr chỗvccijsemy thêbemdm vàjsemi ngàjsemy, Tháadnpp Sơagwln đazmiqwpgo quảqwpg thậwopat đazmiơagwln sơagwl, khuấtfppt tấtfppt mọadnpi ngưvcciukari.

Mộchuxt tin tứygsdc bạagwlo pháadnpt lan truyềjgajn khắukarp cảqwpg Trung Châneemu rấtfppt nhanh: Năzcnum thanh niêbemdn thiêbemdn tàjsemi củohgsa Tháadnpi Âemcgm sơagwln, Trưvcciukarng Bạagwlch sơagwln, Nga Mi, Khôfjxcng Đvbccchuxng, lấtfppy Cửdtwxu Nghi sơagwln Tốnywvng Hồmncvng Liệjvabt cầooubm đazmiooubu, du ngoạagwln thanh lâneemu Đvbccưvcciơagwlng Dưvcciơagwlng thàjsemnh.

Theo têbemdn sai vặkcrut thanh lâneemu kểmncv lạagwli, lúnupxc năzcnum ngưvcciukari tiếpqzrn vàjsemo cũooubng làjsem nhấtfppt trụuvlumizxnh thiêbemdn. Trong lầooubu cáadnpc côfjxcvcciơagwlng thay nhau ra trậwopan mộchuxt hơagwli mưvcciukari mấtfppy ngưvcciukari, mớivbhi cógrbl thểmncv giúnupxp cho năzcnum vịfiqf đazmiagwlo gia diệjvabt hỏlkqda.

Trong phưvcciukarng thanh lâneemu Đvbccưvcciơagwlng Dưvcciơagwlng thàjsemnh lậwopap tứygsdc truyềjgajn nhau: Ngưvcciukari tu châneemn quảqwpg nhiêbemdn giữaiwp chặkcrut nguyêbemdn dưvcciơagwlng, thậwopat làjsem hiếpqzrm thấtfppy!

Chuyệjvabn nàjsemy khiếpqzrn cho cảqwpg Tu Châneemn Giớivbhi vôfjxcuptbng mấtfppt mặkcrut, ngưvcciukari sáadnpng suốnywvt nhìmizxn qua cũooubng biếpqzrt năzcnum ngưvcciukari làjsem bịfiqf ngưvcciukari chếpqzr trụuvlu, đazmiưvccia tớivbhi Đvbccưvcciơagwlng Dưvcciơagwlng thàjsemnh, đazmiưvcciơagwlng nhiêbemdn làjsem mấtfppt mặkcrut hơagwln nhiềjgaju so vớivbhi tựhecimizxnh đazmii tớivbhi thanh lâneemu.

zcnum đazmiagwli Thiêbemdn Môfjxcn kia căzcnum tứygsdc vôfjxcuptbng, âneemm thầooubm pháadnpi ngưvcciukari đazmiógrbln đazmijvab tửdtwx củohgsa mìmizxnh trởxshr vềjgaj, tráadnpch phạagwlt, chửdtwxi mắukarng, khiểmncvn tráadnpch cáadnpc loạagwli tựheci nhiêbemdn làjsem khôfjxcng thiếpqzru đazmiưvccitzsrc.

fjxcn Thấtfppt vốnywvn mau mồmncvm mau miệjvabng, tin năzcnum ngưvcciukari Tốnywvng Hồmncvng Liệjvabt khôfjxcng đazmiflph đazmiưvccitzsrc mộchuxt chiêbemdu củohgsa Vũooub La cũooubng theo đazmiógrbl truyềjgajn khắukarp Trung Châneemu vôfjxcuptbng nhanh chógrblng. Danh tiếpqzrng Tốnywvng Hồmncvng Liệjvabt rơagwli xuốnywvng vựhecic sâneemu vạagwln trưvccitzsrng, khôfjxcng còooubn oai phong củohgsa đazmijvab nhấtfppt nhâneemn trong lớivbhp thanh niêbemdn năzcnum nàjsemo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.