Tiên Tuyệt

Chương 489 : Thanh lâu thịnh sự (Trung)

    trước sau   
awwf La gậtfmht đekjidtmvu, cưexeunamhi nódzgxi:

- Ta đekjiãdiiv tớgfffi rồntkti, ngưexeunamhi cũawwfng đekjiãdiiv tụgugr tậtfmhp đekjidtmvy đekjihfge, coi nhưexeu ngưexeuơrztui đekjiãdiiv đekjiưexeuqpuvc giảhwdxi thoásppjt. Lưexeuu Thiêyiman Uy vộarlai vàenqing chắylfzp tay:

- Cônief gia, cảhwdxm tạhfge ngàenqii...

Dọqdstc trêyiman đekjiưexeunamhng đekjii thôniefng suốqolbt khôniefng trởswrk ngạhfgei, lêyiman Thásppjp Sơrztun đekjihwdxo mớgfffi phásppjt hiệbezln, hòzitnn đekjihwdxo vốqolbn khôniefng lớgfffn lắylfzm nàenqiy cũawwfng đekjiãdiiv bịdckhsppjc loạhfgei kiếnolan trúpwnic lấwuacp đekjidtmvy. Nghĩylfz lạhfgei cũawwfng phảhwdxi, thàenqinh viêyiman Áqdstm Vệbezl thưexeunamhng trúpwni tạhfgei đekjiâjcaty códzgx tớgfffi hơrztun ngàenqin, thỉewxpnh thoảhwdxng còzitnn códzgx nhữteqfng ngưexeunamhi khásppjc ra đekjihwdxo, bao nhiêyimau phòzitnng ốqolbc đekjiódzgxawwfng códzgx chúpwnit chậtfmht chộarlai.

Ba ngưexeunamhi bay trêyiman khôniefng, nhìzavvn xuốqolbng đekjiãdiiv thấwuacy hếnolat hoàenqin cảhwdxnh bêyiman dưexeugfffi. Lưexeuu Thiêyiman Uy chỉewxpenqio mộarlat cásppji sâjcatn rộarlang nhấwuact trêyiman đekjihwdxo:

- Cônief gia, Nhịdckh thiếnolau gia, ngưexeunamhi củhfgea Cửbauiu Đdtmvhfgei Thiêyiman Môniefn đekjiưexeuqpuvc an bàenqii ởswrk đekjiódzgx.


Ba ngưexeunamhi đekjiásppjp xuốqolbng, khôniefng ngờnamh chỉewxp vừhpbva đekjii tớgfffi cửbauia đekjiãdiiv nghe bêyiman trong vang lêyiman mộarlat tràenqing tiếnolang đekjiásppjnh mắylfzng:

- Ngay cảhwdx Long Tuyềeoczn Nhưexeuaglvng Tràenqiawwfng khôniefng códzgx ưexeu? Đdtmvâjcaty làenqi đekjidckha phưexeuơrztung gìzavv vậtfmhy, phâjcatn chim cũawwfng khôniefng códzgx hay sao? Tiểyimau gia ta đekjiâjcatu códzgxyimau cầdtmvu cao?

- Ta khôniefng đekjiòzitni cásppjc ngưexeuơrztui phảhwdxi códzgx Cửbauiu Dưexeuơrztung Tiêyiman Nhưexeuaglvng, khôniefng cầdtmvn cásppjc ngưexeuơrztui phảhwdxi lêyiman núpwnii hásppji tràenqi, chẳbezlng lẽhwdxzitnn chưexeua đekjihfge thôniefng cảhwdxm cho cásppjc ngưexeuơrztui? Thếnola nhưexeung ngay cảhwdx Long Tuyềeoczn Nhưexeuaglvng Tràenqi thấwuacp kédfijm nhưexeu vậtfmhy, cásppjc ngưexeuơrztui cũawwfng khôniefng códzgx, lạhfgei bắylfzt chúpwning ta chờnamhswrk đekjiâjcaty bảhwdxy ngàenqiy, têyiman Vũawwf La mắylfzt mọqdstc trêyiman trásppjn kia vẫbauin chưexeua tớgfffi, chẳbezlng lẽhwdx khôniefng phảhwdxi làenqi khinh ngưexeunamhi quásppj đekjiásppjng sao?

exeuu Thiêyiman Uy biếnolan sắylfzc, muốqolbn giấwuacu Vũawwf La cũawwfng khôniefng giấwuacu đekjiưexeuqpuvc nữteqfa. Y vộarlai vàenqing xôniefng vàenqio, khiểyiman trásppjch thủhfge hạhfge củhfgea mìzavvnh:

- Làenqim sao vậtfmhy, yêyimau cầdtmvu nho nhỏojyl củhfgea cásppjc vịdckh đekjihfgei gia đekjiâjcaty cũawwfng khôniefng làenqim đekjiưexeuqpuvc, cúpwnit mau!

awwf La đekjihfgeng ngoàenqii cửbauia nhìzavvn thấwuacy, têyiman thủhfge hạhfge kia khôniefng ai xa lạhfgeenqienqiniefn Thấwuact, cũawwfng làenqi ngưexeunamhi đekjii theo Lưexeuu Thiêyiman Uy đekjiãdiivjcatu, lúpwnic nàenqiy chỉewxp nghe y oan ứhfgec kêyimau lêyiman:

- Lưexeuu Đdtmvhfgei nhâjcatn, bọqdstn ngưexeunamhi nàenqiy thậtfmht khódzgx hầdtmvu hạhfge, hôniefm nay muốqolbn uốqolbng rưexeuqpuvu ngon, ngàenqiy mai muốqolbn uốqolbng tràenqi ngon, ngàenqiy kia lạhfgei đekjiòzitni ăbutyn thịdckht rừhpbvng. Huynh đekjibezl chúpwning ta phảhwdxi vấwuact vảhwdxjcaty dựurfwng côniefng sựurfw, đekjiâjcatu rảhwdxnh hầdtmvu hạhfge bọqdstn chúpwning nhưexeu vậtfmhy? Còzitnn đekjiòzitni Long Tuyềeoczn Nhưexeuaglvng Tràenqizavv đekjiódzgx, huynh đekjibezl chúpwning ta cũawwfng chỉewxp uốqolbng nưexeugfffc lãdiivenqi thôniefi. Nơrztui đekjiâjcaty làenqi Tinh La Hảhwdxi, đekjii vềeocz Trung Châjcatu phảhwdxi mấwuact mấwuacy ngàenqiy, ta phásppji ngưexeunamhi tìzavvm tràenqi ngon hơrztun ởswrk bờnamh Tinh La Hảhwdxi, bọqdstn họqdstzitnn chêyima thấwuacp kédfijm. Lưexeuu Đdtmvhfgei nhâjcatn, Tôniefn Thấwuact ta khôniefng hầdtmvu hạhfge nổucwli bọqdstn ngưexeunamhi nàenqiy, ai nấwuacy đekjieoczu cho rằgfffng mìzavvnh vôniefswrkng cao quýbeci, cũawwfng khôniefng biếnolat lúpwnic cônief gia ởswrk đekjiâjcaty códzgx khíxfxr đekjiarla thếnolaenqio. So vớgfffi đekjiásppjm phếnola vậtfmht nàenqiy, cônief gia mạhfgenh hơrztun khôniefng biếnolat bao nhiêyimau, cônief gia làenqi nhâjcatn vậtfmht dásppjm đekjiqolbi chiếnolan vớgfffi Trịdckhnh Tinh Hồntktn, nhưexeung tỏojyl ra vôniefswrkng khásppjch sásppjo vớgfffi chúpwning ta, đekjiásppjm khốqolbn kia lạhfgei cho rằgfffng mìzavvnh làenqi đekjihfgei gia...

exeuu Thiêyiman Uy giậtfmhn dữteqf, Vũawwf La còzitnn đekjihfgeng bêyiman ngoàenqii, y vộarlai vàenqing bưexeugfffc tớgfffi tásppjt cho Tôniefn Thấwuact mộarlat cásppji:

- Mau cúpwnit cho lãdiivo tửbaui, đekjidtmvu ódzgxc ngưexeuơrztui hồntkt đekjintkt, nódzgxi năbutyng bậtfmhy bạhfgeniefswrkng...

niefn Thấwuact nổucwli giậtfmhn đekjiùswrkng đekjiùswrkng, trợqpuvn mắylfzt nhìzavvn đekjiásppjm ngưexeunamhi Cửbauiu Đdtmvhfgei Thiêyiman Môniefn mộarlat cásppji, sau đekjiódzgx mớgfffi chịdckhu xoay ngưexeunamhi đekjii ra ngoàenqii.

Mớgfffi vừhpbva tớgfffi cửbauia đekjiãdiiv ngâjcaty ngẩurfwn cảhwdx ngưexeunamhi, lậtfmhp tứhfgec châjcatn tay luốqolbng cuốqolbng:

- Cônief gia, ngàenqii... Ngàenqii tớgfffi rồntkti sao...

Y lậtfmhp tứhfgec hiểyimau ra vừhpbva rồntkti làenqiexeuu Thiêyiman Uy muốqolbn bảhwdxo vệbezlzavvnh, nhữteqfng lờnamhi mìzavvnh vừhpbva nódzgxi ra, nếnolau Vũawwf La códzgx suy nghĩylfz khásppjc, quảhwdx thậtfmht mìzavvnh khôniefng thểyimasppjnh vásppjc.


Nhấwuact thờnamhi Tôniefn Thấwuact toásppjt mồntktniefi lạhfgenh, vộarlai vàenqing quỳsppj xuốqolbng:

- Cônief gia, ta thậtfmht đekjiásppjng chếnolat, miệbezlng ta dơrztu bẩurfwn, ta thậtfmht khôniefng códzgx ýbecizavv khásppjc, ta khôniefng biếnolat ngàenqii ởswrk chỗqdstenqiy...

awwf La khoásppjt tay ngăbutyn lạhfgei:

- Đdtmvhfgeng lêyiman đekjii, ngưexeuơrztui cũawwfng đekjiãdiivdzgxi, chúpwning ta từhpbvng sódzgxng vai chiếnolan đekjiwuacu qua, chẳbezlng lẽhwdx ta khôniefng hiểyimau?

niefn Thấwuact sữteqfng sờnamh, khôniefng tin vàenqio tai mìzavvnh, Chu Hoàenqinh bêyiman cạhfgenh lêyiman tiếnolang nódzgxi:

- Còzitnn chưexeua cúpwnit cho mau, chẳbezlng lẽhwdx chờnamh muộarlai phu ta nịdckhnh nọqdstt lấwuacy lòzitnng ngưexeuơrztui mớgfffi chịdckhu?

Bịdckh Chu Hoàenqinh mắylfzng nhưexeu vậtfmhy, Tôniefn Thấwuact lạhfgei cảhwdxm thấwuacy yêyiman lòzitnng, lồntktm cồntktm bòzitn dậtfmhy, cưexeunamhi khan hai tiếnolang còzitnn muốqolbn nódzgxi gìzavv, Lưexeuu Thiêyiman Uy dăbutyng hắylfzng mộarlat cásppji, y vộarlai vàenqing rúpwnit cốqolb lạhfgei:

- Tiểyimau nhâjcatn cásppjo lui trưexeugfffc.

exeuu Thiêyiman Uy cũawwfng đekjiãdiivbutyn lộarlan trong Áqdstm Vệbezl nhiềeoczu năbutym, hiểyimau rấwuact rõhobdenqing tâjcatm tưexeu củhfgea mộarlat íxfxrt cấwuacp trêyiman. Chuyệbezln hôniefm nay, bảhwdxn thâjcatn Lưexeuu Thiêyiman Uy cũawwfng cảhwdxm thấwuacy khảhwdx nghi, nhìzavvn khásppjch quan cũawwfng dưexeunamhng nhưexeuenqi cốqolb ýbeci giảhwdx vờnamh cho Vũawwf La nghe thấwuacy, đekjiyima cho Vũawwf La trởswrk thàenqinh đekjiqolbi đekjidckhch vớgfffi Cửbauiu Đdtmvhfgei Thiêyiman Môniefn.

exeuu Thiêyiman Uy biếnolat, cấwuacp trêyiman rấwuact khôniefng thíxfxrch nhữteqfng thủhfge hạhfge giởswrk tròzitn đekjiwuacu tríxfxr vớgfffi mìzavvnh, cho nêyiman y vẫbauin cảhwdxm thấwuacy trong lòzitnng thấwuacp thỏojylm khôniefng yêyiman:

- Cônief gia, ngàenqii hiểyimau lầdtmvm rồntkti...

Quảhwdx thậtfmht làenqi oan uổucwlng cho y, y khôniefng códzgx ýbeci đekjidckhnh làenqim nhưexeu vậtfmhy, bằgfffng khôniefng ngay từhpbv đekjidtmvu đekjiãdiiv khôniefng cốqolb ýbeci che giấwuacu chuyệbezln nàenqiy. Chỉewxpenqiexeuu Thiêyiman Uy khôniefng ngờnamh rằgfffng ngưexeunamhi củhfgea Cửbauiu Đdtmvhfgei Thiêyiman Môniefn ngang ngưexeuqpuvc tớgfffi mứhfgec nàenqiy, Vũawwf La vừhpbva tớgfffi đekjiãdiiv phásppjt hiệbezln ngay tứhfgec khắylfzc.

awwf La khoásppjt khoásppjt tay:


- Ta khôniefng códzgx hiểyimau lầdtmvm, ngưexeuơrztui yêyiman tâjcatm.

Chỉewxp bằgfffng vàenqio chuyệbezln Lưexeuu Thiêyiman Uy biếnolat rõhobd khôniefng đekjidckhch lạhfgei bọqdstn Bạhfgech Côniefn Sơrztun, nhưexeung vẫbauin ra lệbezlnh tửbaui thủhfge Thásppjp Sơrztun đekjihwdxo, Vũawwf La códzgx thểyima nhìzavvn ra y làenqi loạhfgei ngưexeunamhi nàenqio, đekjiưexeuơrztung nhiêyiman hắylfzn tin tưexeuswrkng Lưexeuu Thiêyiman Uy.

Nếnolau đekjiãdiiv tin tưexeuswrkng Lưexeuu Thiêyiman Uy, nhưexeu vậtfmhy hôniefm nay nhìzavvn qua cảhwdxnh tưexeuqpuvng nàenqiy, códzgx thểyima thấwuacy nhữteqfng ngưexeunamhi Cửbauiu Đdtmvhfgei Thiêyiman Môniefn nàenqiy thậtfmht sựurfwenqi quásppj đekjiásppjng, đekjiásppjnh chửbauii Áqdstm Vệbezl khôniefng íxfxrt lầdtmvn, mớgfffi códzgx thểyima bịdckhzavvnh bắylfzt gặrztup nhưexeu vậtfmhy.

Hắylfzn đekjii vàenqio sâjcatn, sắylfzc mặrztut códzgx chúpwnit khódzgx coi. Trong việbezln códzgx ba tu sĩylfz trẻojyl tuổucwli đekjiang đekjihfgeng, thầdtmvn thásppji ngang ngưexeuqpuvc, vẻojyl mặrztut hung hãdiivn.

exeuu Thiêyiman Uy vộarlai vàenqing theo sau, đekjiang chuẩurfwn bịdckh giớgfffi thiệbezlu Vũawwf La, mộarlat tu sĩylfz trẻojyl tuổucwli đekjiãdiiv gạhfget y sang bêyiman, lạhfgenh lùswrkng quan sásppjt Vũawwf La:

- Ngưexeuơrztui chíxfxrnh làenqiawwf La?

awwf La gậtfmht đekjidtmvu, đekjiang muốqolbn nódzgxi, ngưexeunamhi nọqdst đekjiãdiivexeunamhi lạhfgenh mộarlat tiếnolang:

- Thậtfmht làenqi kiêyimau ngạhfgeo, ngưexeuơrztui cũawwfng biếnolat tásppjm ngưexeunamhi chúpwning ta đekjihfgei biểyimau cho tásppjm đekjihfgei Thiêyiman Môniefn, trêyiman thếnola gian nàenqiy vẫbauin chưexeua códzgx ngưexeunamhi nàenqio dásppjm đekjiyima cho tásppjm đekjihfgei Thiêyiman Môniefn chờnamh chựurfwc!

Sắylfzc mặrztut Vũawwf La trầdtmvm xuốqolbng, nhưexeung tu sĩylfz thanh niêyiman kia quyếnolat khôniefng cho hắylfzn cơrztu hộarlai nódzgxi chuyệbezln, tiếnolap tụgugrc bứhfgec ngưexeunamhi:

- Ngưexeuơrztui cho rằgfffng Cửbauiu Đdtmvhfgei Thiêyiman Môniefn làenqi nhàenqi củhfgea Chu Thanh Giang sao? Ngưexeuơrztui cho rằgfffng đekjidtmvu phụgugrc mộarlat vịdckh nhạhfgec phụgugr nhưexeu vậtfmhy làenqidzgx thểyima muốqolbn làenqim gìzavv thìzavvenqim sao?

Chuyệbezln Vũawwf La đekjiásppjnh ngang tay vớgfffi Trịdckhnh Tinh Hồntktn đekjiãdiiv dầdtmvn dầdtmvn lan truyềeoczn ra, khôniefng phảhwdxi làenqi nhữteqfng ngưexeunamhi nàenqiy chưexeua từhpbvng nghe qua. Nhưexeung lan truyềeoczn càenqing rộarlang, lệbezlch khỏojyli quỹqsie đekjihfgeo châjcatn tưexeugfffng cũawwfng càenqing xa. Huốqolbng chi, nhữteqfng ngưexeunamhi nàenqiy cũawwfng làenqi thiêyiman tàenqii trong môniefn phásppji, têyiman nàenqio têyiman nấwuacy mắylfzt mọqdstc trêyiman trásppjn, đekjiásppjnh chếnolat cũawwfng khôniefng chịdckhu tin mộarlat têyiman ngụgugrc tốqolbt xuấwuact thâjcatn Nhưexeuqpuvc Lônief Ngụgugrc nhưexeuawwf La códzgx thểyima lợqpuvi hạhfgei nhưexeu thếnola. Theo bọqdstn chúpwning nghĩylfz, quásppj nửbauia chỉewxpenqi lờnamhi đekjintktn, làenqi do Chu Thanh Giang cốqolb ýbeci tuyêyiman truyềeoczn cho con rểyima, cốqolb ýbeci cho Áqdstm Vệbezl lan truyềeoczn tin giảhwdx.

Trêyiman thựurfwc tếnola vừhpbva nghe qua tin tứhfgec nàenqiy, quảhwdx thậtfmht giốqolbng nhưexeuenqi tin giảhwdx. Mộarlat ngưexeunamhi làenqi ngụgugrc tốqolbt Nhưexeuqpuvc Lônief Ngụgugrc, tu sĩylfz cảhwdxnh giớgfffi Cửbauiu Cung, ngưexeunamhi kia làenqi chưexeuswrkng môniefn Thásppji Âhbrvm sơrztun Cửbauiu Đdtmvhfgei Thiêyiman Môniefn, siêyimau cấwuacp cưexeunamhng giảhwdx Đdtmvhfgei Năbutyng nổucwli danh đekjiãdiivjcatu, hai ngưexeunamhi làenqim sao códzgx thểyima đekjiásppjnh ngang tay đekjiưexeuqpuvc?

Nhưexeung sựurfw thậtfmht càenqing làenqim cho ngưexeunamhi khódzgxdzgx thểyima tin, nếnolau khôniefng phảhwdxi Vũawwf La e ngạhfgei giếnolat chếnolat Trịdckhnh Tinh Hồntktn sẽhwdx phảhwdxi trựurfwc tiếnolap đekjiqolbi mặrztut vớgfffi cảhwdx Cửbauiu Đdtmvhfgei Thiêyiman Môniefn, nódzgxi khôniefng chừhpbvng ngàenqiy đekjiódzgx Trịdckhnh Tinh Hồntktn đekjiãdiiv phảhwdxi đekjiucwlsppju.

Tu sĩylfz trẻojyl tuổucwli kia lảhwdxi nhảhwdxi mộarlat phen, Vũawwf La cơrztu hồntkt khôniefng thèyimam đekjiyima ýbeci tớgfffi y, nhìzavvn sang hai ngưexeunamhi còzitnn lạhfgei. Hai ngưexeunamhi kia lậtfmhp tứhfgec bưexeugfffc qua mộarlat bưexeugfffc, đekjihfgeng sau lưexeung têyiman tu sĩylfz kia, hiểyiman nhiêyiman tỏojyl vẻojyl sẽhwdxswrkng chung tiếnolan thốqolbi vớgfffi y.

awwf La cưexeunamhi lạhfgenh mộarlat tiếnolang, gọqdsti to vàenqio trong:

- Nhữteqfng ngưexeunamhi khásppjc đekjiâjcatu?

- Ai vậtfmhy?

Mộarlat giọqdstng uểyima oảhwdxi vang lêyiman từhpbv mộarlat căbutyn phòzitnng, ngay sau đekjiódzgx kẹyimat mộarlat tiếnolang, củhfgea phòzitnng mởswrk ra, mộarlat thanh niêyiman dásppjng vódzgxc hơrztui mậtfmhp, sắylfzc mặrztut uểyima oảhwdxi bưexeugfffc ra.

Chu Hoàenqinh vẫbauin đekjihfgeng ởswrk mộarlat bêyiman khôniefng nódzgxi, bởswrki vìzavv y biếnolat rõhobd muộarlai phu mìzavvnh làenqi loạhfgei ngưexeunamhi thếnolaenqio.

Nếnolau lúpwnic nàenqiy Chu Hoàenqinh xôniefng lêyiman, chỉewxp bằgfffng vàenqio thựurfwc lựurfwc bảhwdxn thâjcatn y, khôniefng phảhwdxi làenqi đekjiqolbi thủhfge củhfgea nhữteqfng đekjibezl tửbaui kiệbezlt xuấwuact đekjiưexeuqpuvc Cửbauiu Đdtmvhfgei Thiêyiman Môniefn dốqolbc lòzitnng bồntkti dưexeuaglvng nàenqiy, hơrztun nữteqfa sẽhwdx bịdckh ngưexeunamhi nódzgxi làenqitfmhenqio quyềeoczn thếnola phụgugr thâjcatn.

Nhưexeung Vũawwf La lạhfgei códzgx thểyima, đekjiiểyimam nàenqiy Chu Hoàenqinh hếnolat sứhfgec rõhobdenqing, ngay cảhwdx Trịdckhnh Tinh Hồntktn cũawwfng khôniefng phảhwdxi làenqi đekjiqolbi thủhfge củhfgea hắylfzn, đekjiásppjm đekjibezl tửbaui đekjinamhi sau nàenqiy chỉewxpenqi bao cásppjt hìzavvnh ngưexeunamhi đekjiưexeua lêyiman tớgfffi cửbauia màenqi thôniefi.

pwnic nàenqiy Chu Hoàenqinh khôniefng hềeocz tứhfgec giậtfmhn, bởswrki vìzavv y biếnolat rấwuact nhanh, nhữteqfng ngưexeunamhi nàenqiy sẽhwdx bịdckh đekjiásppjnh cho bòzitnyimazitnenqing, kêyimau cha gọqdsti mẹyima thảhwdxm thiếnolat.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.