Tiên Tuyệt

Chương 488 : Thanh lâu thịnh sự (Thượng)

    trước sau   
zxlb La cũzxlbng trởfyccalbkn quậwsvmt cưzevftcjing, nếikzau khôutwbng luyệznian chếikza thànmgznh côutwbng mộyewqt mónaqvn phávbepp bảdveco côutwbng kíibzrch cỡnwmp lớbbrnn, ta quyếikzat khôutwbng xuấrzlit quan!

nmgzi liệzniau đxoinang nhanh chónaqvng tiêalbku hao, rấrzlit nhanh sốfqcfnmgzi liệzniau hao tổauwfn đxoinãvgdn đxoinncct đxoinkpes chếikza tạjyfxo hai mónaqvn phávbepp bảdveco côutwbng kíibzrch cỡnwmp lớbbrnn.

Minh tưzevffyccng, xuấrzlit thủncct, thấrzlit bạjyfxi... Dưzevftcjing nhưzevf đxoinãvgdn trởfycc thànmgznh nhịwsvmp đxoiniệzniau căikzan bảdvecn trong mấrzliy ngànmgzy gầiwsjn đxoinâdcnty. Nhưzevfng Vũzxlb La vẫfgecn khôutwbng thấrzlit vọfqcfng, thủnccty chung tin rằkpesng mìwzxxnh nhấrzlit đxoinwsvmnh sẽdvec hoànmgzn thànmgznh.

Mấrzlit hếikzat bảdvecy ngànmgzy trờtcjii, tiêalbku hao sốfqcfnmgzi liệzniau đxoinncct đxoinkpes chếikza tạjyfxo năikzam mónaqvn phávbepp bảdveco côutwbng kíibzrch cỡnwmp lớbbrnn, rốfqcft cụauwfc hôutwbm ấrzliy Vũzxlb La quăikzang búumhpa sang bêalbkn đxoinávbepnh keng mộyewqt tiếikzang, đxoinãvgdn thànmgznh côutwbng tấrzlit cảdvecvbepc bộyewq phậwsvmn.

zxlb La thởfycc phànmgzo nhẹtzii nhõdhwym, sắnwmpc mặumhpt đxoinãvgdntxnvi távbepi nhợwxrdt.

Liêalbkn tụauwfc bảdvecy ngànmgzy khôutwbng ngủncct khôutwbng nghỉgseq, khôutwbng ngừkxvvng chếikza tạjyfxo, cho dùoexsnmgzzxlb La cũzxlbng khôutwbng chịwsvmu nổauwfi. Hắnwmpn uốfqcfng mộyewqt viêalbkn linh đxoinan, đxoiniềbkuiu tứoexsc chốfqcfc lávbept, ngay sau đxoinónaqv tinh thầiwsjn phấrzlin chấrzlin, lạjyfxi tiếikzap tụauwfc luyệznian chếikza.


Lạjyfxi mấrzlit thêalbkm ba ngànmgzy nữpbula, tỷibzr lệznia thànmgznh côutwbng củnccta Vũzxlb La đxoinãvgdnikzang lêalbkn tớbbrni bốfqcfn thànmgznh, rốfqcft cụauwfc hắnwmpn cũzxlbng hoànmgzn thànmgznh mónaqvn phávbepp bảdveco côutwbng kíibzrch cỡnwmp lớbbrnn đxoiniwsju tiêalbkn.

Đooiuâdcnty lànmgz mộyewqt khẩebaiu đxoinjyfxi phávbepo, toànmgzn thâdcntn trắnwmpng bạjyfxc, linh văikzan khắnwmpc trêalbkn thâdcntn phávbepo thỉgseqnh thoảdvecng lónaqve lêalbkn linh quang. Thâdcntn phávbepo khổauwfng lồwsvmvbepng loávbepng ávbepnh kim loạjyfxi, khiếikzan cho ngưzevftcjii ta vừkxvva nhìwzxxn qua đxoinãvgdn cảdvecm thấrzliy trànmgzn đxoiniwsjy lựzxlbc lưzevfwxrdng.

Sởfyccwxrdzxlb La thấrzlit bạjyfxi khôutwbng ngừkxvvng, lànmgzwzxxvbepc dụauwfng củnccta trậwsvmn phávbepp trong phávbepp bảdveco côutwbng kíibzrch cỡnwmp lớbbrnn lànmgz rấrzlit lớbbrnn, sởfycc đxoinoảdvecn củnccta Vũzxlb La trong phưzevfơtxnvng diệznian nànmgzy lậwsvmp tứoexsc lộyewq ra. Cũzxlbng may sởfycc đxoinoảdvecn nànmgzy củnccta hắnwmpn cũzxlbng chỉgseqnmgzzevfơtxnvng đxoinfqcfi, bằkpesng khôutwbng cho dùoexsnmgz mấrzlit bảdvecy mưzevfơtxnvi ngànmgzy, hắnwmpn cũzxlbng khôutwbng luyệznian chếikza đxoinưzevfwxrdc mộyewqt mónaqvn phávbepp bảdveco côutwbng kíibzrch cỡnwmp lớbbrnn nànmgzo.

Sau khi hoànmgzn thànmgznh mónaqvn thứoexs nhấrzlit, đxoinãvgdnnaqv kinh nghiệzniam, sau đxoinónaqv sẽdvec dễcemhnmgzng hơtxnvn nhiềbkuiu. Vũzxlb La thởfycc ra mộyewqt hơtxnvi thậwsvmt dànmgzi, xuấrzlit quan đxoinkpes xem trong Nhưzevfwxrdc Lôutwb Ngụauwfc cónaqv chuyệznian gìwzxx cầiwsjn mìwzxxnh đxoiníibzrch thâdcntn xửgwiylsjd hay khôutwbng.

Mộyewqt têalbkn ngụauwfc tốfqcft canh giữpbulalbkn ngoànmgzi Vọfqcfng Sơtxnvn cávbepc vừkxvva thấrzliy Vũzxlb La ra ngoànmgzi, vộyewqi vànmgzng tiếikzan tớbbrni kêalbku lêalbkn:

- Đooiujyfxi nhâdcntn, rốfqcft cụauwfc ngànmgzi cũzxlbng ra rồwsvmi, Nhịwsvmutwbng tửgwiy củnccta Chu gia đxoinãvgdn đxoinwxrdi ngànmgzi rấrzlit lâdcntu...

- Chu Hoànmgznh ưzevf?

zxlb La khôutwbng ngờtcji rằkpesng trong Nhưzevfwxrdc Lôutwb Ngụauwfc khôutwbng cónaqv chuyệznian gìwzxx, nhưzevfng Chu Hoànmgznh lạjyfxi cónaqv chuyệznian tớbbrni tìwzxxm mìwzxxnh.

Chu Hoànmgznh quảdvec thậwsvmt vôutwboexsng nôutwbn nónaqvng, vừkxvva dùoexsng trậwsvmn phávbepp truyềbkuin âdcntm nónaqvi chuyệznian vớbbrni phụauwf thâdcntn xong, nhìwzxxn qua củnccta sốfqcf đxoinãvgdn thấrzliy Vũzxlb La sảdveci bưzevfbbrnc đxoini tớbbrni, vộyewqi vànmgzng chạjyfxy ra nghêalbknh đxoinónaqvn:

- Hảdveco muộyewqi phu củnccta ta ôutwbi, rốfqcft cụauwfc ngưzevfơtxnvi cũzxlbng ra rồwsvmi.

Sau khi cho ngưzevftcjii hầiwsju lui ra, Chu Hoànmgznh lậwsvmp tứoexsc nónaqvi:

- Đooiuãvgdn thưzevfơtxnvng nghịwsvm xong vớbbrni Cửgwiyu Đooiujyfxi Thiêalbkn Môutwbn, chúumhpng ta lấrzliy mộyewqt thànmgznh rưzevfnwmpi, Thávbepi Ẩvbepm sơtxnvn lấrzliy nửgwiya thànmgznh ra, tổauwfng cộyewqng lànmgz hai thànmgznh chia cho bảdvecy Thiêalbkn Môutwbn kia.

Nghe qua dưzevftcjing nhưzevfnmgz lỗvpfhvgdn, nhưzevfng chuyệznian nànmgzy khôutwbng cónaqv khảdvecikzang ăikzan mộyewqt mìwzxxnh. Tuy rằkpesng phe mìwzxxnh bỏgseq ra thêalbkm mộyewqt thànmgznh rưzevfnwmpi lợwxrdi íibzrch, nhưzevfng vẫfgecn còxkmrn tớbbrni năikzam thànmgznh rưzevfnwmpi, chiếikzam hơtxnvn phâdcntn nửgwiya, sau nànmgzy còxkmrn ai cónaqv thểkpes chốfqcfng lạjyfxi Chu gia?


zxlb La cưzevftcjii hỏgseqi:

- Phảdveci chăikzang nhạjyfxc phụauwfvgdno Đooiujyfxi nhâdcntn dựzxlba vànmgzo mộyewqt thànmgznh rưzevfnwmpi lợwxrdi íibzrch nànmgzy, tranh thủncct đxoinưzevfwxrdc rấrzlit nhiềbkuiu lợwxrdi íibzrch khávbepc?

Chu Hoànmgznh khôutwbng giấrzliu đxoinưzevfwxrdc chuyệznian gìwzxx, lậwsvmp tứoexsc cưzevftcjii đxoinnwmpc ýlsjd:

- Còxkmrn phảdveci hỏgseqi...

- Đooiukxvvng nónaqvi nhữpbulng chuyệznian nànmgzy nữpbula, chúumhpng ta mau mau lêalbkn đxoinưzevftcjing đxoini thôutwbi. Bảdvecy đxoinjyfxi Thiêalbkn Môutwbn vẫfgecn khôutwbng yêalbkn lòxkmrng, muốfqcfn phávbepi ngưzevftcjii đxoini Đooiuôutwbng Thổauwf xem tìwzxxnh hìwzxxnh mộyewqt chúumhpt. Lầiwsjn nànmgzy vẫfgecn lànmgz ngưzevfơtxnvi dẫfgecn đxoinyewqi, mọfqcfi ngưzevftcjii đxoinãvgdn tụauwf hợwxrdp sávbepu ngànmgzy trưzevfbbrnc, chỉgseqxkmrn chờtcji ngưzevfơtxnvi.

Mặumhpc dùoexszxlb La khôutwbng muốfqcfn bỏgseq chuyệznian luyệznian chếikza phávbepp bảdveco côutwbng kíibzrch cỡnwmp lớbbrnn, nhưzevfng chuyệznian nànmgzy quan trọfqcfng hơtxnvn, hắnwmpn bèfnjon gậwsvmt đxoiniwsju:

- Đooiuưzevfwxrdc, đxoinkpes ta thôutwbng bávbepo mộyewqt chúumhpt, sau đxoinónaqv chúumhpng ta lậwsvmp tứoexsc lêalbkn đxoinưzevftcjing.

Sau nửgwiya canh giờtcji, Vũzxlb La cùoexsng Chu Hoànmgznh cùoexsng nhau rờtcjii khỏgseqi Nhưzevfwxrdc Lôutwb Ngụauwfc. Mớbbrni vừkxvva đxoini ra khỏgseqi củnccta, Vũzxlb La bỗvpfhng nhiêalbkn cảdvecm thấrzliy cávbepi gìwzxx, vừkxvva quay đxoiniwsju lạjyfxi, chợwxrdt nhìwzxxn thấrzliy pho tưzevfwxrdng Bệznia Ngạjyfxn bêalbkn trávbepi đxoinyewqt nhiêalbkn lànmgzm ra đxoinyewqng távbepc “uốfqcfng nưzevfbbrnc”, hơtxnvn nữpbula bêalbkn tai hắnwmpn còxkmrn nghe tiếikzang nưzevfbbrnc chảdvecy ôutwbng ọfqcfc.

zxlb La sữpbulng sờtcji, nhưzevfng Chu Hoànmgznh lạjyfxi khôutwbng phávbept giávbepc gìwzxx:

- Cónaqv chuyệznian gìwzxx vậwsvmy?

zxlb La cưzevftcjii thầiwsjm trong lòxkmrng, khoávbept tay nónaqvi:

- Khôutwbng cónaqv chuyệznian gìwzxx, chúumhpng ta đxoini thôutwbi.

zxlb La hiểkpesu đxoinưzevfwxrdc, đxoinâdcnty lànmgz Bệznia Ngạjyfxn đxoinòxkmri uốfqcfng rưzevfwxrdu củnccta hắnwmpn. Xem ra cảdvec Nhưzevfwxrdc Lôutwb Ngụauwfc cũzxlbng khôutwbng trávbepnh khỏgseqi tai mắnwmpt hai Thầiwsjn Thúumhpnmgzy, biếikzat Vũzxlb La đxoini Đooiuôutwbng Thổauwf.


zxlb La ghi nhớbbrn chuyệznian nànmgzy, theo Chu Hoànmgznh lêalbkn đxoinưzevftcjing. Chu Hoànmgznh đxoiniềbkuiu khiểkpesn Kim Thiếikzat Chiếikzan Xa bay vúumhpt lêalbkn khôutwbng.

Lầiwsjn nànmgzy khôutwbng phảdveci lànmgz đxoini đxoinávbepnh nhau, cho nêalbkn Chu Hoànmgznh cũzxlbng khôutwbng mang theo nhiềbkuiu binh sĩwxrd, chỉgseqnaqv ba mưzevfơtxnvi têalbkn thâdcntn binh đxoiniềbkuiu khiểkpesn ba mưzevfơtxnvi chiếikzan xa theo sau. Chu Hoànmgznh nhưzevf nhớbbrn lạjyfxi chuyệznian gìwzxx, cưzevftcjii hắnwmpc hắnwmpc nónaqvi:

- Ngưzevfơtxnvi cónaqv biếikzat khôutwbng, cónaqv mộyewqt íibzrt kẻebai nhiềbkuiu chuyệznian gầiwsjn đxoinâdcnty đxoinang muốfqcfn xếikzap lạjyfxi vịwsvm tríibzr trêalbkn Trung Châdcntu Tuấrzlin Kiệzniat bảdvecng?

zxlb La chỉgseqzevftcjii nhẹtzii:

- Xếikzap thìwzxx xếikzap, cũzxlbng đxoinâdcntu cónaqv bọfqcfn họfqcf trêalbkn đxoinónaqv, thậwsvmt khôutwbng hiểkpesu vìwzxx sao nhữpbulng ngưzevftcjii nànmgzy lạjyfxi nhiệzniat tìwzxxnh nhưzevf vậwsvmy...

- Thọfqcf mệznianh mọfqcfi ngưzevftcjii quávbepnmgzi, ngưzevfơtxnvi cứoexs coi nhưzevf bọfqcfn họfqcf rảdvecnh rỗvpfhi khôutwbng cónaqv chuyệznian gìwzxxnmgzm lànmgz đxoinưzevfwxrdc.

Chu Hoànmgznh nónaqvi:

- Bấrzlit quávbep ngưzevfơtxnvi chớbbrn xem thưzevftcjing Trung Châdcntu Tuấrzlin Kiệzniat bảdvecng nànmgzy, nghe đxoinâdcntu rấrzlit khávbepch quan, rấrzlit quyềbkuin uy.

- Khôutwbng phảdveci trưzevfbbrnc đxoinâdcnty đxoinãvgdnnaqv Thiêalbkn Môutwbn Thậwsvmp Kiệzniat sao, vìwzxx sao hiệznian tạjyfxi khôutwbng tíibzrnh nữpbula?

Chu Hoànmgznh cưzevftcjii đxoinávbepp:

- Ngưzevfơtxnvi còxkmrn dávbepm nhắnwmpc chuyệznian nànmgzy, mộyewqt trong Thiêalbkn Môutwbn Thậwsvmp Kiệzniat lànmgz Quávbepch Tổauwf Hoànmgznh đxoinãvgdn bịwsvm ngưzevfơtxnvi xửgwiy tửgwiy, chỉgseqxkmrn lạjyfxi cónaqv chíibzrn ngưzevftcjii. Hơtxnvn nữpbula gầiwsjn đxoinâdcnty ngưzevfơtxnvi quậwsvmt khởfycci, tấrzlit cảdvec mọfqcfi ngưzevftcjii cảdvecm thấrzliy Thiêalbkn Môutwbn Thậwsvmp Kiệzniat hữpbulu danh vôutwb thựzxlbc, cho nêalbkn mớbbrni muốfqcfn xếikzap Trung Châdcntu Tuấrzlin Kiệzniat bảdvecng.

umhpc nànmgzy Vũzxlb La mớbbrni hiểkpesu:

- Ta đxoinâdcnty coi nhưzevfnmgz tai bay vạjyfx giónaqv sao? Sợwxrd rằkpesng sẽdvec bịwsvm ngưzevftcjii khávbepc hậwsvmn chếikzat...


- Còxkmrn phảdveci nónaqvi, hơtxnvn nữpbula theo nhưzevfwzxxnh hìwzxxnh trưzevfbbrnc mắnwmpt, ngưzevfơtxnvi rấrzlit cónaqv thểkpesnmgz Trạjyfxng Nguyêalbkn trêalbkn Trung Châdcntu Tuấrzlin Kiệzniat bảdvecng.

zxlb La cũzxlbng khôutwbng coi trọfqcfng nhữpbulng thứoexsnmgzy, tiềbkuin kiếikzap hắnwmpn quậwsvmt khởfycci Nam Hoang, chưzevfa từkxvvng đxoini lêalbkn bảdvecng xếikzap hạjyfxng gìwzxx cảdvec. Ngưzevfwxrdc lạjyfxi trong quávbep trìwzxxnh quậwsvmt khởfycci, hắnwmpn từkxvvng dẫfgecm nhữpbulng nhâdcntn vậwsvmt đxoinưzevfwxrdc xếikzap trêalbkn bảdvecng dưzevfbbrni châdcntn mìwzxxnh.

Rồwsvmi sau đxoinónaqv hắnwmpn thànmgznh Nam Hoang Đooiuếikza Quâdcntn, nhữpbulng nhâdcntn vậwsvmt trêalbkn bảdvecng kia hơtxnvn phâdcntn nửgwiya đxoinalbku linh, nhữpbulng kẻebai châdcntn chíibzrnh đxoinjyfxt đxoinưzevfwxrdc thànmgznh tựzxlbu rấrzlit íibzrt.

dcnty cónaqv mọfqcfc thànmgznh rừkxvvng, giónaqv vẫfgecn cónaqv thểkpes thôutwbi bậwsvmt rễcemh. Nhữpbulng kẻebai đxoinưzevfwxrdc lêalbkn Trung Châdcntu Tuấrzlin Kiệzniat bảdvecng, tựzxlb nhiêalbkn lànmgz thiếikzau niêalbkn đxoinnwmpc ýlsjd, nhưzevfng cũzxlbng trởfycc thànmgznh mụauwfc tiêalbku cho ngưzevftcjii khávbepc.

Khôutwbng cầiwsjn biếikzat bọfqcfn họfqcfnmgzm gìwzxx, muốfqcfn lànmgzm gìwzxx cứoexs mặumhpc bọfqcfn họfqcf.

zxlb La khôutwbng biếikzat, tuy rằkpesng hắnwmpn nhìwzxxn thấrzliu, khôutwbng thèfnjom đxoinkpes ýlsjd tớbbrni Trung Châdcntu Tuấrzlin Kiệzniat bảdvecng, nhưzevfng ngưzevftcjii khávbepc lạjyfxi khôutwbng cónaqv đxoinưzevfwxrdc ávbepnh mắnwmpt vànmgz khíibzr đxoinyewq nhưzevf hắnwmpn.

Hai ngưzevftcjii khôutwbng trởfycc vềbkui Chung Nam sơtxnvn, mànmgznmgz chạjyfxy thẳaojmng tớbbrni Thávbepp Sơtxnvn đxoindveco Tinh La Hảdveci.

Đooiuếikzan bêalbkn ngoànmgzi Thávbepp Sơtxnvn đxoindveco, Vũzxlb La mớbbrni lấrzliy lànmgzm kinh hãvgdni, chỉgseq trong thờtcjii gian mộyewqt thávbepng ngắnwmpn ngủnccti, khôutwbng ngờtcji rằkpesng Thávbepp Sơtxnvn đxoindveco đxoinãvgdn đxoinưzevfwxrdc tốfqcf chứoexsc thànmgznh mộyewqt căikzan cứoexs phòxkmrng thủncct kiêalbkn cốfqcf.

Ngoànmgzi đxoindveco cónaqv bốfqcfn mưzevfơtxnvi chíibzrn trậwsvmn phávbepp khổauwfng lồwsvmwzxxnh trụauwf, trôutwbng nhưzevf nhữpbulng câdcnty lao cắnwmpm sừkxvvng sữpbulng giữpbula biểkpesn. Nhữpbulng đxoinưzevftcjing nénmgzt kếikzat nốfqcfi trậwsvmn phávbepp đxoinan xen hếikzat sứoexsc chằkpesng chịwsvmt, phứoexsc tạjyfxp vôutwboexsng, toávbept ra sávbept khíibzr nồwsvmng đxoinwsvmm. Linh quang mànmgzu đxoingseq sẫfgecm khôutwbng ngừkxvvng chớbbrnp lónaqve bêalbkn trong trậwsvmn phávbepp, nhưzevfng muốfqcfn cho ngưzevftcjii ngoànmgzi biếikzat mốfqcfi nguy hiểkpesm củnccta trậwsvmn phávbepp.

Trêalbkn đxoindveco, vòxkmrng ngoànmgzi dựzxlbng távbepm phávbepo đxoinànmgzi, trêalbkn mỗvpfhi phávbepo đxoinànmgzi đxoinbkuiu cónaqv hai mónaqvn phávbepp bảdveco côutwbng kíibzrch cỡnwmp lớbbrnn. Hơtxnvn nữpbula kíibzrch thưzevfbbrnc phávbepo đxoinànmgzi rấrzlit lớbbrnn, còxkmrn thừkxvva chỗvpfh trốfqcfng rấrzlit nhiềbkuiu, cónaqv lẽdvec sau nànmgzy dànmgznh tăikzang thêalbkm sốfqcfzevfwxrdng phávbepp bảdveco côutwbng kíibzrch cỡnwmp lớbbrnn trêalbkn đxoinónaqv.

albkn trêalbkn đxoinyewqng chứoexsa lốfqcfi đxoini dẫfgecn tớbbrni Đooiuôutwbng Thổauwf đxoinưzevfwxrdc dùoexsng hợwxrdp kim cứoexsng rắnwmpn đxoinúumhpc mộyewqt cung đxoiniệznian. Trêalbkn bầiwsju trờtcjii cung đxoiniệznian lấrzlip lónaqve mộyewqt đxoinjyfxo linh văikzan khổauwfng lồwsvm.

zxlb La nhìwzxxn qua đxoinãvgdn biếikzat, távbepc dụauwfng củnccta đxoinjyfxo linh văikzan nànmgzy lànmgz buộyewqc chặumhpt cung đxoiniệznian nànmgzy cùoexsng đxoinyewqng bêalbkn dưzevfbbrni vớbbrni cảdvec Thávbepp Sơtxnvn đxoindveco.

Áqrpwm Vệznia canh giữpbultxnvi nànmgzy biếikzat Chu Hoànmgznh vànmgzzxlb La đxoinãvgdn tớbbrni, lậwsvmp tứoexsc cónaqv ngưzevftcjii chạjyfxy đxoini bẩebaim bávbepo, rấrzlit nhanh Lưzevfu Thiêalbkn Uy đxoinãvgdn chạjyfxy tớbbrni. Sau lầiwsjn trưzevfbbrnc, Chu Nghiêalbkn thấrzliy y lànmgzm việzniac đxoinnwmpc lựzxlbc, đxoinãvgdn thăikzang chứoexsc Thiêalbkn Hộyewq, phávbepi y trấrzlin thủncct Thávbepp Sơtxnvn đxoindveco.

Thấrzliy Vũzxlb La, Lưzevfu Thiêalbkn Uy tỏgseq ra vôutwboexsng thâdcntn thiếikzat, tiếikzan lêalbkn cưzevftcjii ha hảdvec chắnwmpp tay chànmgzo hỏgseqi:

- Nhịwsvm thiếikzau gia, côutwb gia, rốfqcft cụauwfc cávbepc vịwsvm đxoinãvgdn tớbbrni.

zxlb La thấrzliy nụauwfzevftcjii củnccta y lộyewq vẻebai bấrzlit đxoinnwmpc dĩwxrd, bèfnjon hỏgseqi:

- Cónaqv chuyệznian gìwzxx vậwsvmy?

- Lànmgzvbepc vịwsvm tổauwfutwbng Cửgwiyu Đooiujyfxi Thiêalbkn Môutwbn kia, bìwzxxnh thưzevftcjing đxoinưzevfwxrdc ngưzevftcjii đxoinưzevfa lêalbkn tậwsvmn mâdcnty xanh, ngưzevftcjii nànmgzo ngưzevftcjii nấrzliy thậwsvmt khónaqv hầiwsju hạjyfx.

zevfu Thiêalbkn Uy lắnwmpc lắnwmpc đxoiniwsju, Vũzxlb La đxoinvbepn rằkpesng chuyệznian nànmgzy cónaqv liêalbkn quan tớbbrni mìwzxxnh, bấrzlit quávbepzevfu Thiêalbkn Uy khôutwbng chịwsvmu nónaqvi, chíibzrnh lànmgz khôutwbng muốfqcfn khíibzrch bávbepc, đxoinkpes trávbepnh hiềbkuim nghi mưzevfwxrdn tay mìwzxxnh trảdvec thùoexs.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.