Tiên Tuyệt

Chương 487 : Đồ đệ mỹ nữ (Hạ)

    trước sau   
ayvs La nâgucrng chéiajzn tràoecrsxsfn uốusoung mộujmyt hớojxip, chỉsxsf thấwstfy miệtvocng đotyfioming ngắiomit, cũayvsng chíyvvgnh làoecrgucrm trạujmyng củjbkpa hắiomin hiệtvocn tạujmyi.

Đgunxgucri hơnhkgn nửwovla canh giờwovl, Diệtvocp Thanh Quảmfcn trởbkgd lạujmyi mộujmyt mìrjamnh, Diệtvocp Niệtvocm Am vộujmyi vàoecrng hỏgucri:

- Sao hảmfcn?

Diệtvocp Thanh Quảmfcn tỏgucr ra hếzidmt sứfgopc vôiwkryvvg:

- Làoecrm sao con biếzidmt đotyfưyvvggucrc...

ayvs La đotyfang muốusoun đotyfi ra ngoàoecri tìrjamm Hưyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn đotyfojij hỏgucri cho rõplmcoecrng, Hưyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn đotyfãnldi tiếzidmn vàoecro. Diệtvocp Niệtvocm Am nhìrjamn thấwstfy sắiomic mặrmact lãnldio lộujmy vẻxixl kỳsvuq quáiomii, lậdawfp tứfgopc cảmfcnm thấwstfy thấwstft vọvhheng trong lòjdqsng. Bấwstft quáiomi rấwstft nhanh lãnldio cũayvsng bìrjamnh tĩvwejnh trởbkgd lạujmyi: Chuyệtvocn nàoecry vốusoun chỉsxsfrmac thểojij dựsvuqa vàoecro cơnhkg duyêsxsfn, tu sĩvwej Trung Châgucru hàoecrng ngàoecrn hàoecrng vạujmyn, córmac đotyfưyvvggucrc mấwstfy ngưyvvgwovli córmac thểojij trởbkgd thàoecrnh phùnsfiyvvg, cũayvsng khôiwkrng cầkydxn cưyvvgusoung cầkydxu.


nldio đotyfang đotyfybrrnh dẫrmacn cháiomiu mìrjamnh cáiomio từtvoc rờwovli khỏgucri, chợgucrt nghe Hưyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn nórmaci:

- Tiểojiju nha đotyfkydxu nàoecry quảmfcn thậdawft thíyvvgch hợgucrp tu luyệtvocn truyềbunxn thừtvoca củjbkpa ta, Vũayvs La, ngưyvvgơnhkgi bảmfcno Ma Tửwovlgucrm chuẩzidmn bịybrr mộujmyt chúderrt, hôiwkrm nay sẽewjviomii sưyvvg.

ayvs La cùnsfing Diệtvocp Niệtvocm Am cùnsfing nhau kêsxsfu lêsxsfn. Diệtvocp Niệtvocm Am làoecrrjam mừtvocng nhưyvvg đotyfsxsfn, Vũayvs La làoecrrjam nổmnhoi giậdawfn.

- Thậdawft sao, Thanh Quảmfcn thậdawft sựsvuqrmac thểojij trởbkgd thàoecrnh phùnsfiyvvg ưyvvg?

Nhìrjamn Diệtvocp Thanh Quảmfcn trưyvvgojxic mặrmact, Hưyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn trảmfcn lờwovli lãnldio mộujmyt câgucru:

- Đgunxưyvvgơnhkgng nhiêsxsfn làoecr thậdawft, ngưyvvgơnhkgi cho rằojxing ta córmac thờwovli gian trêsxsfu chọvhhec cáiomic ngưyvvgơnhkgi sao?

- Khôiwkrng phảmfcni nhưyvvg vậdawfy, đotyfưyvvgơnhkgng nhiêsxsfn ta hếzidmt sứfgopc tin tưyvvgbkgdng ngàoecri, thậdawft làoecr vui quáiomi, ha ha...

Diệtvocp Niệtvocm Am vộujmyi vàoecrng giảmfcni thíyvvgch, Diệtvocp Thanh Quảmfcnayvsng cảmfcnm thấwstfy khórmac tin, mặrmacc dùnsfi thỉsxsfnh thoảmfcnng nàoecrng cũayvsng mơnhkgnhkg hồiajz hồiajz, nhưyvvgng cũayvsng hiểojiju rấwstft rõplmcoecrng phùnsfiyvvgrmac nghĩvweja làoecrrjam, lúderrc nàoecry nắiomim chặrmact lấwstfy tay gia gia:

- Gia gia, con córmac thểojij trởbkgd thàoecrnh phùnsfiyvvg rồiajzi, làoecr phùnsfiyvvg đotyfórmac...

Hai ôiwkrng cháiomiu kíyvvgch đotyfujmyng vôiwkrnsfing, sắiomic mặrmact Vũayvs La sa sầkydxm, nórmaci vớojxii Hưyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn:

- Lãnldio vẫrmacn khôiwkrng chịybrru đotyfojijsxsfn cho ta sao, lãnldio tựsvuq đotyfi đotyfi!

yvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn cưyvvgwovli hắiomic hắiomic:

- Thậdawft làoecr nựsvuqc cưyvvgwovli, vìrjam sao ngưyvvgơnhkgi lạujmyi đotyfojij ýotyf quáiomi mứfgopc nhưyvvg vậdawfy, nếzidmu ngưyvvgơnhkgi khôiwkrng córmac ýotyf xấwstfu trong lòjdqsng, vìrjam sao phảmfcni tứfgopc giậdawfn?


ayvs La đotyfuốusoui lýotyf, trong lòjdqsng lạujmyi nhớojxi tớojxii câgucru nórmaci kia: Ai màoecr khôiwkrng córmac bạujmyn xấwstfu...

- Bấwstft quáiomi ta thậdawft khôiwkrng ngờwovl lạujmyi gặrmacp đotyfưyvvggucrc mộujmyt đotyftvoc tửwovl nhưyvvg vậdawfy, khôiwkrng hiểojiju vìrjam sao ngưyvvgơnhkgi lạujmyi may mắiomin tớojxii mứfgopc nàoecry...

yvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn nórmaci đotyfâgucry làoecr lờwovli thậdawft, lúderrc trưyvvgojxic lãnldio cũayvsng cảmfcnm thấwstfy rầkydxu rĩvwej, cũayvsng khôiwkrng ngờwovlyvvg chấwstft củjbkpa Diệtvocp Thanh Quảmfcn thậdawft sựsvuq thíyvvgch hợgucrp làoecrm phùnsfiyvvg.

ayvs La cũayvsng dởbkgd khórmacc dởbkgdyvvgwovli:

- Đgunxưyvvggucrc rồiajzi hiệtvocn tạujmyi lãnldio đotyfãnldi trởbkgd thàoecrnh khôiwkrng tiềbunxn khoáioming hậdawfu, thếzidmoecro cũayvsng phảmfcni cảmfcnm tạujmy ta mớojxii phảmfcni.

Nghi thứfgopc báiomii sưyvvgayvsng khôiwkrng phứfgopc tạujmyp, nhưyvvgng hếzidmt sứfgopc Long trọvhheng”, toàoecrn thểojijiwkrn hạujmyyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn xuấwstft đotyfujmyng. Nghe qua hếzidmt sứfgopc oai phong, nhưyvvgng tíyvvgnh cảmfcn “lãnldio tổmnho” Hưyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn, toàoecrn môiwkrn cũayvsng chỉsxsfrmac bốusoun ngưyvvgwovli. Cộujmyng thêsxsfm Diệtvocp Thanh Quảmfcn sắiomip nhậdawfp môiwkrn, Vũayvs La vàoecr Diệtvocp Niệtvocm Am dựsvuq lễydqz, tổmnhong cộujmyng bảmfcny ngưyvvgwovli.

Mặrmacc dùnsfi íyvvgt ngưyvvgwovli, nhưyvvgng Hưyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn ngàoecry thưyvvgwovlng vốusoun coi khinh truyềbunxn thốusoung, hôiwkrm nay tháiomii đotyfujmy kháiomic thưyvvgwovlng, thựsvuqc hiệtvocn nghi thứfgopc báiomii sưyvvgoecri dòjdqsng vôiwkrnsfing, làoecrm cho Vũayvs La suýotyft chúderrt nữcvhka ngủjbkpoecr ngủjbkp gậdawft.

Nghi thứfgopc báiomii sưyvvg đotyfujmyi biểojiju tôiwkrn sưyvvg trọvhheng đotyfujmyo, cho dùnsfioecryvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn cũayvsng khôiwkrng dáiomim qua loa.

Đgunxêsxsfm xuốusoung, cảmfcn nghi thứfgopc mớojxii xem nhưyvvg kếzidmt thúderrc, Diệtvocp Thanh Quảmfcn chíyvvgnh thứfgopc nhậdawfp môiwkrn, trởbkgd thàoecrnh tiểojiju sưyvvg muộujmyi củjbkpa Ma Tửwovlgucrm. Diệtvocp Niệtvocm Am thấwstfy đotyfãnldi trễydqz, bèpgean cùnsfing Vũayvs La ởbkgd lạujmyi chỗnvpfyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn mộujmyt đotyfêsxsfm, sáioming mai lêsxsfn đotyfưyvvgwovlng.

ayvs La muốusoun cùnsfing Hưyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn uốusoung rưyvvggucru, lạujmyi bịybrryvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn đotyfuổmnhoi đotyfi. Trưyvvgojxic khi chưyvvga nghiêsxsfn cứfgopu xong táiomim miếzidmng Ngọvhhec ấwstfn Linh Phùnsfi, Hưyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn tuyệtvoct đotyfusoui sẽewjv khôiwkrng lãnlding phíyvvg thờwovli gian.

Ma Ngao nhìrjamn thấwstfy Vũayvs La từtvoc trong phòjdqsng Hưyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn đotyfi ra ngoàoecri, vộujmyi vàoecrng xoay ngưyvvgwovli lạujmyi kêsxsfu:

- Tiểojiju thưyvvg, tiểojiju thưyvvg, Vũayvs La đotyfi ra kìrjama, tiểojiju thưyvvg...

Chỉsxsf thấwstfy Ma Tửwovlgucrm đotyfang ngồiajzi trêsxsfn mộujmyt chiếzidmc bồiajz đotyfoecrn màoecru xáiomim tro, ngũayvsgucrm hưyvvgojxing thiêsxsfn, đotyfãnldi bắiomit đotyfkydxu minh tưyvvgbkgdng.


Ma Ngao nhìrjamn tiểojiju thưyvvgrjamnh thâgucrn khoáiomic trưyvvgwovlng bàoecro bằojxing vảmfcni thôiwkroecru xanh nhạujmyt, khôiwkrng khỏgucri thởbkgd ra mộujmyt hơnhkgi thậdawft dàoecri. Vốusoun trưyvvgojxic kia Ma Tửwovlgucrm tíyvvgnh tíyvvgnh nórmacng nảmfcny, thíyvvgch mặrmacc màoecru đotyfgucr, hôiwkrm nay hếzidmt thảmfcny lạujmyi đotyfơnhkgn giảmfcnn, khôiwkrng trang đotyfiểojijm, khôiwkrng trang sứfgopc, dưyvvgwovlng nhưyvvg đotyfãnldi nhìrjamn thấwstfu trầkydxn ai làoecrplmci tạujmym vậdawfy.

Ma Ngao cũayvsng khôiwkrng biếzidmt nêsxsfn khuyêsxsfn nhưyvvg thếzidmoecro, chỉsxsfrmac thểojijiwkrn nórmacng nhìrjamn theo Vũayvs La trởbkgd vềbunx phòjdqsng mìrjamnh. Chỉsxsf chốusouc láiomit sau, đotyfèpgean trong phòjdqsng đotyfãnldi tắiomit, Ma Ngao khôiwkrng thểojijoecrm gìrjam kháiomic hơnhkgn làoecr trởbkgd lạujmyi bêsxsfn cạujmynh Ma Tửwovlgucrm, phụwfdkng bồiajzi tiểojiju thưyvvgrjamnh. Ngoạujmyi trừtvoc đotyfáiominh nhau ra, dưyvvgwovlng nhưyvvgoecrng khôiwkrng biếzidmt làoecrm gìrjam kháiomic.

ioming sớojxim hôiwkrm sau, Diệtvocp Niệtvocm Am cáiomio từtvoc rờwovli đotyfi. Hai ngưyvvgwovli chia tay córmac chúderrt khôiwkrng nỡusou, nhưyvvgng vui mừtvocng nhiềbunxu hơnhkgn. Diệtvocp Thanh Quảmfcnrmac thểojij trởbkgd thàoecrnh phùnsfiyvvg, hơnhkgn nữcvhka còjdqsn làoecr đotyftvoc tửwovl củjbkpa Nam Hoang đotyftvoc nhấwstft phùnsfiyvvgyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn. Chuyệtvocn đotyfáioming mừtvocng nàoecry đotyfusoui vớojxii bấwstft cứfgop ngưyvvgwovli nàoecro, cũayvsng cầkydxn córmac thờwovli gian vàoecri tháioming đotyfojij tiêsxsfu hórmaca.

Ngoạujmyi trừtvoc Diệtvocp Thanh Quảmfcn ra, môiwkrn hạujmyyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn khôiwkrng ai tớojxii tiễydqzn đotyfưyvvga. Hưyvvgojxing Cuồiajzng Ngôiwkrn bậdawfn rộujmyn, quan hệtvoc giữcvhka Vũayvs La vàoecr mộujmyt đotyfiajz đotyftvoc kháiomic hơnhkgi căwstfng thẳxgicng, vềbunx phầkydxn chủjbkp tớojxi Ma Tửwovlgucrm, cửwovla phòjdqsng đotyfórmacng chặrmact.

ayvs La ởbkgdsxsfn ngoàoecri khôiwkrng nhìrjamn thấwstfy, thầkydxn quang chui qua rèpgeam cửwovla thậdawft dàoecry, nhưyvvgng trong phòjdqsng vẫrmacn córmacnhkgi tăwstfm tốusoui. Ma Tửwovlgucrm ngồiajzi trêsxsfn bồiajz đotyfoecrn, đotyfakxrp nhưyvvg mộujmyt pho tưyvvggucrng ngọvhhec.

Diệtvocp Niệtvocm Am chạujmyy thẳxgicng tớojxii Thẩzidmm Pháiomin Đgunxìrjamnh nhậdawfm chứfgopc, Vũayvs La thìrjam trởbkgd vềbunx Nhưyvvggucrc Lôiwkr Ngụwfdkc.

Thờwovli gian kếzidm đotyfórmac, Vũayvs La làoecrm quen vớojxii cáiomich vậdawfn hàoecrnh Nhưyvvggucrc Lôiwkr Ngụwfdkc, chọvhhen ra Kiềbunxu Hổmnho thay mìrjamnh, nhậdawfn chứfgopc Tổmnhong Lĩvwejnh Ban Đgunxkydxu.

Bổmnho nhiệtvocm báiomio lêsxsfn trêsxsfn bấwstft quáiomi chỉsxsfoecrrjamnh thứfgopc, đotyfáiomim Pháiomin Quan ởbkgd Thẩzidmm Pháiomin Đgunxìrjamnh hiểojiju rấwstft rõplmcoecrng, hiệtvocn tạujmyi chạujmym vàoecro Vũayvs La córmac thểojij phỏgucrng tay. Côiwkrng văwstfn rấwstft nhanh đotyfãnldi trởbkgd lạujmyi, bổmnho nhiệtvocm córmac hiệtvocu lựsvuqc.

Đgunxybrra phưyvvgơnhkgng nhưyvvg Nhưyvvggucrc Lôiwkr Ngụwfdkc đotyfãnldi sớojxim córmac mộujmyt chếzidm đotyfujmy đotyfkydxy đotyfjbkp, dùnsfioecr khôiwkrng córmacayvs La, cũayvsng córmac thểojij vậdawfn hàoecrnh rấwstft tốusout. Vũayvs La giao hếzidmt mọvhhei chuyệtvocn cho Kiềbunxu Hổmnhooecrnldi Hồiajzng xửwovlotyf, còjdqsn mìrjamnh chui vàoecro trong kho Nhưyvvggucrc Lôiwkr Ngụwfdkc.

derrc Diệtvocp Niệtvocm Am đotyfi, khôiwkrng córmac đotyfojij lạujmyi sổmnhoiomich gìrjam, nórmaci cáiomich kháiomic khôiwkrng ai biếzidmt tàoecri nguyêsxsfn trong kho córmac bao nhiêsxsfu. Tiềbunxn kiếzidmp Vũayvs La làoecr đotyfybrrch nhâgucrn đotyfusoui đotyfkydxu vớojxii Cửwovlu Đgunxujmyi Thiêsxsfn Môiwkrn, đotyfwovli nàoecry đotyfưyvvgơnhkgng nhiêsxsfn hắiomin cũayvsng khôiwkrng kháiomich sáiomio vớojxii Cửwovlu Đgunxujmyi Thiêsxsfn Môiwkrn, tham ôiwkroecr chuyệtvocn hếzidmt sứfgopc bìrjamnh thưyvvgwovlng.

rmac lẽewjv ngưyvvgwovli kháiomic nay lấwstfy mộujmyt íyvvgt, mai lấwstfy mộujmyt íyvvgt, tíyvvgch lũayvsy lâgucru dàoecri. Vũayvs La dứfgopt khoáiomit mờwovl Thiêsxsfn Phủjbkp Chi Quốusouc ra, lấwstfy tấwstft cảmfcnoecri nguyêsxsfn trong kho đotyfưyvvga vàoecro sạujmych sẽewjv.

Sau đotyfórmac hắiomin tiếzidmn vàoecro Thiêsxsfn Phủjbkp Chi Quốusouc, bắiomit đotyfkydxu bếzidm quan.

Minh tưyvvg khổmnhoyvvgbkgdng hếzidmt mộujmyt ngàoecry, Vũayvs La cũayvsng khôiwkrng nghĩvwej ra cáiomich nàoecro giảmfcni quyếzidmt vấwstfn đotyfbunxoecrm nguộujmyi pháiomip bảmfcno côiwkrng kíyvvgch cỡusou lớojxin sau khi bắiomin. Hắiomin cũayvsng biếzidmt rằojxing dùnsfirjamnh cũayvsng córmac thểojij đotyfưyvvggucrc coi nhưyvvg thiêsxsfn tàoecri, nhưyvvgng trêsxsfn thếzidm giớojxii nàoecry cũayvsng khôiwkrng íyvvgt thiêsxsfn tàoecri. Ázvggm Vệtvocrmac nhiềbunxu tinh anh nhưyvvg vậdawfy, nỗnvpf lựsvuqc trăwstfm năwstfm cũayvsng khôiwkrng giảmfcni quyếzidmt đotyfưyvvggucrc vấwstfn đotyfbunx, trong thờwovli gian ngắiomin nhưyvvg vậdawfy, mìrjamnh khórmacrmac thểojijrjamm ra phưyvvgơnhkgng pháiomip xửwovlotyf.

ayvs La quyếzidmt đotyfybrrnh từtvoc bỏgucr ýotyf niệtvocm hoàoecrn thiệtvocn, bắiomit đotyfkydxu bắiomit tay vàoecro chếzidm tạujmyo pháiomip bảmfcno côiwkrng kíyvvgch cỡusou lớojxin.

ayvs La thốusoung kêsxsfoecri liệtvocu trong tay mìrjamnh, véiajzt hếzidmt sạujmych sẽewjviomic górmacc, tíyvvgnh ra tốusoui đotyfa cũayvsng chỉsxsfrmac thểojij chếzidm tạujmyo đotyfưyvvggucrc sáiomiu mưyvvgơnhkgi mórmacn pháiomip bảmfcno côiwkrng kíyvvgch cỡusou lớojxin, đotyfâgucry làoecryvvgojxii tìrjamnh huốusoung khôiwkrng thấwstft bạujmyi lầkydxn nàoecro.

ayvs La córmac chúderrt cảmfcnm tháiomin: Đgunxâgucry quảmfcn thậdawft làoecr đotyfusout tiềbunxn...

Cứfgop nghĩvwejoecr xem, mộujmyt nửwovla củjbkpa cảmfcni màoecr Đgunxujmyc môiwkrn củjbkpa Thưyvvggucrng Trảmfcnm Đgunxujmyo tíyvvgch lũayvsy ngàoecrn năwstfm, cộujmyng thêsxsfm toàoecrn bộujmyoecri nguyêsxsfn tồiajzn kho củjbkpa Nhưyvvggucrc Lôiwkr Ngụwfdkc, lạujmyi chỉsxsfrmac thểojij chếzidm tạujmyo sáiomiu mưyvvgơnhkgi mórmacn đotyfâgucry còjdqsn làoecr tỷieog lệtvoc thàoecrnh côiwkrng củjbkpa Vũayvs La gầkydxn nhưyvvgrmac thểojij đotyfujmyt tớojxii trăwstfm phầkydxn trăwstfm, nếzidmu đotyfojij cho Ázvggm Vệtvoc luyệtvocn chếzidm, e rằojxing chỉsxsf cầkydxn luyệtvocn chếzidm đotyfưyvvggucrc năwstfm sáiomiu mórmacn, cũayvsng đotyfãnldi lậdawfp đotyfưyvvggucrc đotyfujmyi côiwkrng córmac thểojij thăwstfng liềbunxn ba cấwstfp.

Chỉsxsf trong thoáioming chốusouc, Vũayvs La đotyfãnldi đotyfáiominh xuốusoung khôiwkrng biếzidmt bao nhiêsxsfu búderra, nhanh tớojxii mứfgopc chỉsxsf nghe córmac mộujmyt thanh âgucrm duy nhấwstft vang lêsxsfn.

ayvs La thởbkgd ra mộujmyt hơnhkgi trọvhhec khíyvvg, bộujmy phậdawfn thứfgop nhấwstft đotyfãnldi đotyfưyvvggucrc luyệtvocn chếzidm thàoecrnh côiwkrng. Hắiomin kiểojijm tra mộujmyt phen, bấwstft đotyfiomic dĩvwej lắiomic đotyfkydxu. Luyệtvocn chếzidm pháiomip bảmfcno côiwkrng kíyvvgch cỡusou lớojxin nàoecry khórmac khăwstfn hơnhkgn rấwstft nhiềbunxu so vớojxii dựsvuq liệtvocu củjbkpa hắiomin. Từtvoc bộujmy phậdawfn nàoecry cho tớojxii lúderrc châgucrn chíyvvgnh hoàoecrn thàoecrnh còjdqsn rấwstft xa.

Ba ngàoecry kếzidm tiếzidmp, Vũayvs La vẫrmacn khôiwkrng ngừtvocng luyệtvocn tậdawfp. Hắiomin đotyfãnldi đotyfáiominh giáiomi thấwstfp khórmac khăwstfn trong việtvocc luyệtvocn chếzidm pháiomip bảmfcno côiwkrng kíyvvgch cỡusou lớojxin nàoecry, vốusoun cho rằojxing chỉsxsf cầkydxn ba ngàoecry đotyfãnldi đotyfjbkp cho mìrjamnh luyệtvocn chếzidm thàoecrnh côiwkrng mórmacn pháiomip bảmfcno côiwkrng kíyvvgch cỡusou lớojxin đotyfkydxu tiêsxsfn. Nhưyvvgng sau ba ngàoecry, hắiomin vẫrmacn còjdqsn trong giai đotyfoạujmyn thao táiomic thửwovl nghiệtvocm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.