Tiên Tuyệt

Chương 486-2 : Đồ đệ mỹ nữ (Trung)

    trước sau   
Sau khi giao lạswuvi hếwvykt thảddhxy, buổytisi tốqvgsi Vũuhrg La nhờpykg đwnrhswuvi trùoibbwfrr nấwvyku mộywett bàlccun tiệdlkac ởdefe lầnlomu hai nhàlccu ăywetn, làlccum lễpfcz đwnrhưwfrra tiễpfczn Diệdlkap Niệdlkam Am. Đcbdmâqxpzy làlccu lễpfcz tiếwvykt cơsemq bảddhxn, Diệdlkap Niệdlkam Am cũuhrgng khôhfrjng cólemu từuhrg chốqvgsi.

Bấwvykt quácbdm đwnrhếwvykn tốqvgsi, Diệdlkap Niệdlkam Am dẫloqrn theo Diệdlkap Thanh Quảddhxoibbng tớmmzci.

wfrrmmzci uy ácbdmp củhfrja gia gia, ban đwnrhnlomu Diệdlkap Thanh Quảddhx ăywetn rấwvykt nhỏcixk nhẹswuv, chỉezbl gắcwzzp vàlccui đwnrhũuhrga. Nhưwfrrng mộywett lúqksmc sau, bảddhxn tíjowznh khólemunvvtn, bắcwzzt đwnrhnlomu ăywetn lấwvyky ăywetn đwnrhddhx. Thứwulxc ăywetn cảddhxlccun cólemu hếwvykt bảddhxy thàlccunh chui vàlccuo bụgcshng củhfrja nàlccung, đwnrhếwvykn Diệdlkap Niệdlkam Am cũuhrgng cảddhxm thấwvyky mặqxplt mìgjbxnh nólemung ran lêpykgn.

uhrg La nhìgjbxn ra Diệdlkap Niệdlkam Am tựcoega hồnlomlemu lờpykgi muốqvgsn nólemui, bèrdvcn lêpykgn tiếwvykng hỏcixki:

- Chẳdnlbng hay Diệdlkap Đcbdmswuvi nhâqxpzn cólemuqxpzm sựcoeggjbx vậcixky...

Diệdlkap Niệdlkam Am thởdefelccui, giơsemq tay chỉezbl Diệdlkap Thanh Quảddhx:


- Cũuhrgng làlccugjbxlemu...

- Vũuhrg La, ngưwfrrơsemqi cólemu thểddhx nhờpykg vịvksy kia mộywett phen, xem thửkprs Thanh Quảddhxlemu thiêpykgn phúqksm trởdefe thàlccunh phùoibbwfrr hay khôhfrjng?

Diệdlkap Niệdlkam Am khẩswuvn cầnlomu.

“Vịvksy kia” tựcoeg nhiêpykgn chỉezblwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn.

uhrg La cưwfrrpykgi nólemui:

- Ta còhsikn tưwfrrdefeng rằbjwhng làlccu chuyệdlkan lớmmzcn lao gìgjbx, ngàlccui yêpykgn tâqxpzm, chuyệdlkan nàlccuy khôhfrjng thàlccunh vấwvykn đwnrhcbdm.

Bấwvykt quácbdmwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn đwnrhãmvwilemu hai nữwdpc đwnrhnlom đwnrhdlka xinh đwnrhswuvp, lãmvwio giàlcculccuy dụgcshng tâqxpzm khảddhxqvgs, làlccum nhưwfrr vậcixky coi nhưwfrrlccu ngàlccui tựcoegqxpzng lêpykgn tớmmzci cửkprsa... Vũuhrg La thầnlomm nghĩcoeg trong lòhsikng.

Giao hếwvykt thảddhxy xong, coi nhưwfrr Diệdlkap Niệdlkam Am chíjowznh thứwulxc rờpykgi chứwulxc. Tu sĩcoeg thu thậcixkp hàlccunh lýqgniuhrgng rấwvykt dễpfczlccung, Diệdlkap Niệdlkam Am thu thậcixkp tấwvykt cảddhx đwnrhnlom đwnrhswuvc củhfrja mìgjbxnh trong Vọxrlqng Sơsemqn cácbdmc, cho hếwvykt vàlccuo khôhfrjng gian trữwdpc vậcixkt làlccu xong.

Trêpykgn thựcoegc tếwvykuhrgng khôhfrjng còhsikn gìgjbx nhiềcbdmu, chủhfrj yếwvyku chỉezbllccu mộywett íjowzt vậcixkt trang tríjowz, mộywett íjowzt tranh chữwdpc. Vũuhrg La đwnrhãmvwi thưwfrrơsemqng lưwfrrytisng xong, ngàlccuy mai sẽqksm đwnrhưwfrra ôhfrjng chácbdmu Diệdlkap Niệdlkam Am tớmmzci chỗbjwhwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn thửkprs mộywett lầnlomn, tốqvgsi nay Diệdlkap Niệdlkam Am vẫloqrn còhsikn ởdefe lạswuvi Vọxrlqng Sơsemqn cácbdmc.

Sau khi chia tay vớmmzci ôhfrjng chácbdmu Diệdlkap Niệdlkam Am, Vũuhrg La khôhfrjng vềcbdm phòhsikng mìgjbxnh màlccu tảddhxn bộywetwfrrmmzci bầnlomu trờpykgi đwnrhêpykgm đwnrhnlomy sao, lữwdpcng thữwdpcng đwnrhi vềcbdm phíjowza đwnrhswuvi môhfrjn Nhưwfrrytisc Lôhfrj Ngụgcshc.

Ngẩswuvng đwnrhnlomu nhìgjbxn lêpykgn bầnlomu trờpykgi đwnrhêpykgm, chợytist cảddhxm thấwvyky trởdefe lạswuvi Trung Châqxpzu lâqxpzu nhưwfrr vậcixky, đwnrhâqxpzy làlccu lầnlomn đwnrhnlomu tiêpykgn mìgjbxnh cólemu thểddhxgjbxnh tĩcoegnh tâqxpzm trạswuvng nhìgjbxn lêpykgn bầnlomu trờpykgi. Hắcwzzn cảddhxm thấwvyky dưwfrrpykgng nhưwfrr bầnlomu trờpykgi đwnrhêpykgm Trung Châqxpzu mỹvtjf lệdlkasemqn bầnlomu trờpykgi đwnrhêpykgm Đcbdmôhfrjng Thổytis mộywett chúqksmt, khôhfrjng nhịvksyn đwnrhưwfrrytisc phácbdmpykgn cưwfrrpykgi mộywett tiếwvykng.

Rấwvykt nhanh đwnrhãmvwi đwnrhếwvykn đwnrhswuvi môhfrjn, Vũuhrg La lấwvyky yêpykgu bàlccui củhfrja mìgjbxnh ra ácbdmp vàlccuo đwnrhswuvi môhfrjn, hólemua thàlccunh mộywett đwnrhswuvo hắcwzzc quang chạswuvy ra khỏcixki Nhưwfrrytisc Lôhfrj Ngụgcshc. Hắcwzzn đwnrhwulxng trưwfrrmmzcc hai pho tưwfrrytisng Bệdlka Ngạswuvn, cưwfrrpykgi hìgjbxgjbxcbdmlccui:

- Lầnlomn nàlccuy phảddhxi cảddhxm tạswuv âqxpzn cứwulxu mạswuvng củhfrja hai vịvksymvwio thúqksmc.


Hai pho tưwfrrytisng Bệdlka Ngạswuvn khôhfrjng phảddhxn ứwulxng chúqksmt nàlccuo. Vũuhrg La tựcoeg khoanh châqxpzn ngồnlomi xuốqvgsng, lấwvyky trong Thiêpykgn Phủhfrj Chi Quốqvgsc ra mộywett vòhsik hảddhxo tửkprsu:

- Đcbdmâqxpzy làlccu ta đwnrhqxplc biệdlkat mang vềcbdm từuhrg Đcbdmôhfrjng Thổytis cho hai vịvksymvwio thúqksmc.

Chíjowznh hắcwzzn uốqvgsng mộywett vòhsik, vừuhrga uốqvgsng vừuhrga nólemui, kểddhx lạswuvi mộywett lưwfrrytist chuyệdlkan xảddhxy ra ởdefe thácbdmnh đwnrhvksya củhfrja Bácbdmn Yêpykgu tộywetc nơsemqi Thầnlomn Hoang hảddhxi, sau đwnrhólemu nốqvgsc mộywett hơsemqi hếwvykt sạswuvch vòhsikwfrrytisu củhfrja mìgjbxnh, đwnrhúqksmng dậcixky phủhfrji môhfrjng:

- Ta vềcbdm đwnrhâqxpzy, cácbdmc vịvksymvwiy nếwvykm thửkprs xem rưwfrrytisu củhfrja Yêpykgu tộywetc cólemu ngon khôhfrjng.

uhrg La lảddhxo đwnrhddhxo trởdefe vềcbdm, bêpykgn ngoàlccui đwnrhswuvi môhfrjn trởdefepykgn vôhfrjoibbng yêpykgn tĩcoegnh. Mộywett lúqksmc lâqxpzu sau, trong mắcwzzt hai pho tưwfrrytisng Bệdlka Ngạswuvn thìgjbxnh lìgjbxnh nổytisi lêpykgn mộywett tầnlomng linh quang mờpykg mờpykg.

- Ôoyyai...

Mộywett tiếwvykng thởdefelccui sâqxpzu kíjowzn vang lêpykgn.

wfrrytisng Bệdlka Ngạswuvn bêpykgn trácbdmi lêpykgn tiếwvykng an ủhfrji:

- Hai ta còhsikn rơsemqi xuốqvgsng thảddhxm cảddhxnh nàlccuy, nhữwdpcng ngưwfrrpykgi khácbdmc còhsikn cólemu thểddhx tốqvgst hơsemqn sao? Y còhsikn cólemu thểddhx phácbdm toácbdmi hưwfrr khôhfrjng bay ra ngoàlccui, còhsikn tốqvgst hơsemqn chúqksmng ta nhiềcbdmu, ngưwfrrơsemqi cũuhrgng khôhfrjng cầnlomn than thởdefe thay cho y nhưwfrr vậcixky...

wfrrytisng Bệdlka Ngạswuvn bêpykgn phảddhxi khôhfrjng nólemui gìgjbx, đwnrhôhfrji mắcwzzt khổytisng lồnlom quénvvtt qua mộywett vòhsikng, rưwfrrytisu ngon trong vòhsikwfrrmmzci đwnrhwvykt nhấwvykt thờpykgi hólemua thàlccunh mộywett màlccun sưwfrrơsemqng. Sau đwnrhólemu khẽqksmqksmt, vùoibb mộywett tiếwvykng chui vàlccuo lỗbjwhuhrgi, tưwfrrytisng Bệdlka Ngạswuvn bêpykgn trácbdmi tỏcixk ra căywetm tứwulxc:

- Ngưwfrrơsemqi chừuhrga cho ta mộywett chúqksmt...

qksmc Vũuhrg La chạswuvy tớmmzci chỗbjwhwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn ẩswuvn cưwfrr, trong việdlkan chỉezbllemugjbxnh Ma Ngao đwnrhang bổytis củhfrji. Ma Ngao côhfrjwfrrơsemqng cưwfrrpykgng trácbdmng nâqxpzng mộywett câqxpzy đwnrhswuvi thụgcshhsikn to hơsemqn thâqxpzn thểddhxlccung mộywett chúqksmt, quácbdmt to mộywett tiếwvykng nénvvtm mạswuvnh lêpykgn trờpykgi. Sau đwnrhólemu song chưwfrrdefeng tung bay loang loácbdmng, lúqksmc đwnrhswuvi thụgcshsemqi xuốqvgsng đwnrhãmvwi trởdefe thàlccunh nhữwdpcng khúqksmc củhfrji to bằbjwhng cácbdmnh tay, dàlccui chừuhrgng mộywett thưwfrrmmzcc.

uhrg La đwnrhwulxng bêpykgn cạswuvnh quan sácbdmt, bậcixkt cưwfrrpykgi ha hảddhx, Ma Ngao quay sang thấwvyky hắcwzzn, cao hứwulxng chàlccuo đwnrhólemun:


- Vũuhrg La, sao ngưwfrrơsemqi lạswuvi tớmmzci đwnrhâqxpzy?

uhrg La nólemui:

- Ta tìgjbxm Hưwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn cólemu việdlkac, lãmvwio ởdefe đwnrhâqxpzu?

Ma Ngao rõywetlccung cólemu chúqksmt thấwvykt vọxrlqng:

- Khôhfrjng phảddhxi ngưwfrrơsemqi tớmmzci tìgjbxm tiểddhxu thưwfrr sao?

- Ma Ngao!

Mộywett tiếwvykng quácbdmt vang, Ma Tửkprsqxpzm sắcwzzc mặqxplt giậcixkn dữwdpc xuấwvykt hiệdlkan ởdefe cửkprsa phòhsikng gầnlomn đwnrhólemu, nhìgjbxn chằbjwhm chằbjwhm thịvksy nữwdpc củhfrja mìgjbxnh.

Ma Ngao vộyweti vàlccung thu dọxrlqn củhfrji rơsemqi vãmvwii khắcwzzp sâqxpzn, sau đwnrhólemu nhanh chólemung chạswuvy đwnrhi:

- Ta đwnrhi nấwvyku nưwfrrmmzcc.

Ma Tửkprsqxpzm trácbdmnh nénvvt ácbdmnh mắcwzzt Vũuhrg La, chỉezbl vềcbdm phíjowza phòhsikng Hưwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn nólemui:

- Sưwfrrhfrjn đwnrhang bếwvyk quan, khôhfrjng cho phénvvtp ngưwfrrpykgi ngoàlccui quấwvyky rầnlomy, mộywett mìgjbxnh ngưwfrrơsemqi đwnrhi đwnrhi.

lemui xong, nàlccung lậcixkp tứwulxc trởdefe vềcbdm phòhsikng khénvvtp cửkprsa lạswuvi.

uhrg La lặqxplng lẽqksm nhìgjbxn thoácbdmng qua cácbdmnh cửkprsa đwnrhólemung kia, sau đwnrhólemu đwnrhi vềcbdm phíjowza phòhsikng Hưwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn.


wfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn còhsikn đwnrhang nghiêpykgn cứwulxu Ngọxrlqc ấwvykn Linh Phùoibb, bịvksy ngưwfrrpykgi khácbdmc quấwvyky rầnlomy dĩcoeg nhiêpykgn rấwvykt khôhfrjng thoảddhxi mácbdmi. Vốqvgsn bộywet mặqxplt lãmvwio đwnrhãmvwihfrjoibbng khólemu chịvksyu, sau khi Vũuhrg La nólemui ra ýqgni đwnrhvksynh củhfrja mìgjbxnh, càlccung trởdefepykgn hếwvykt sứwulxc khólemu coi.

uhrg La vôhfrjoibbng quen thuộywetc vẻdqag mặqxplt nàlccuy củhfrja Hưwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn, lúqksmc lãmvwio cốqvgsnvvtn khôhfrjng lêpykgn tiếwvykng thólemua mạswuv ngưwfrrpykgi khácbdmc, cũuhrgng cólemu vẻdqag mặqxplt thếwvyklccuy. Hắcwzzn đwnrhang đwnrhvksynh cấwvykt lờpykgi khuyêpykgn, khôhfrjng biếwvykt Hưwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn bỗbjwhng nhiêpykgn nghĩcoeg tớmmzci đwnrhiềcbdmu gìgjbx, thầnlomn sắcwzzc chợytist trởdefepykgn cổytis quácbdmi.

mvwio khôhfrjng nólemui mộywett lờpykgi đwnrhúqksmng dậcixky đwnrhi ra ngoàlccui, ôhfrjng chácbdmu Diệdlkap Niệdlkam Am ngơsemq ngácbdmc khôhfrjng hiểddhxu ra sao, Vũuhrg La hiểddhxu ýqgni hảddhxo hữwdpcu, bèrdvcn nólemui vớmmzci hai ngưwfrrpykgi:

- Chờpykg ta mộywett chúqksmt.

Sau đwnrhólemuuhrgng vộyweti vàlccung ra ngoàlccui.

Quảddhx nhiêpykgn Hưwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn đwnrhwulxng cácbdmch đwnrhólemu khôhfrjng xa, nhìgjbxn thấwvyky hắcwzzn đwnrhi ra ngoàlccui, thấwvykp giọxrlqng hỏcixki:

- Ngưwfrrơsemqi cảddhxm thấwvyky ta hẳdnlbn nêpykgn thửkprs mộywett lầnlomn ưwfrr?

- Đcbdmưwfrrơsemqng nhiêpykgn rồnlomi, cólemu chuyệdlkan gìgjbx vậcixky?

wfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn gậcixkt đwnrhnlomu:

- Đcbdmưwfrrytisc, ta tin ngưwfrrơsemqi mộywett lầnlomn.

uhrg La khôhfrjng nhịvksyn đwnrhưwfrrytisc cau màlccuy, Hưwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn cưwfrrpykgi hắcwzzc hắcwzzc đwnrhnlomy vẻdqag mờpykg ácbdmm:

- Ta phácbdmt hiệdlkan dưwfrrpykgng nhưwfrr kiếwvykp nàlccuy ngưwfrrơsemqi vôhfrjoibbng may mắcwzzn, nólemui khôhfrjng chừuhrgng ta cũuhrgng cólemu thểddhx đwnrhưwfrrytisc hưwfrrdefeng lâqxpzy.

uhrg La dởdefe khólemuc dởdefewfrrpykgi:


- Chỉezblgjbxqgni do hoang đwnrhưwfrrpykgng nàlccuy màlccumvwio khôhfrjng nổytisi nólemung, còhsikn quyếwvykt đwnrhvksynh kiểddhxm tra giúqksmp nàlccung mộywett phen ưwfrr?

wfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn trừuhrgng mắcwzzt:

- Đcbdmưwfrrơsemqng nhiêpykgn, hiệdlkan tạswuvi ta cũuhrgng hếwvykt sứwulxc mong chờpykg. Ta đwnrhãmvwilemu hai đwnrhnlom đwnrhdlka, kểddhx từuhrg khi thiêpykgn hạswuv chia năywetm tớmmzci nay, chưwfrra từuhrgng cólemu vịvksy phùoibbwfrrlccuo cólemu thểddhxgjbxm đwnrhưwfrrytisc ba têpykgn đwnrhdlka tửkprswfrr chấwvykt đwnrhhfrj đwnrhddhx truyềcbdmn thụgcsh. Nólemui khôhfrjng chừuhrgng Hưwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn ta chíjowznh làlccu mộywett nhâqxpzn vậcixkt khôhfrjng tiềcbdmn khoácbdmng hậcixku!

wfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn dứwulxt lờpykgi, lộywet vẻdqag thỏcixka thuêpykgmvwin nguyệdlkan, phấwvykt vạswuvt ácbdmo bàlccuo mộywett cácbdmi, ung dung đwnrhi trởdefelccuo. Vũuhrg La ởdefe phíjowza sau nhìgjbxn theo, lắcwzzc đwnrhnlomu nólemui:

- Chỉezbl bằbjwhng vàlccuo tíjowznh tìgjbxnh khólemu chịvksyu củhfrja lãmvwio cũuhrgng đwnrhãmvwilccu khôhfrjng tiềcbdmn khoácbdmng hậcixku rồnlomi...

Ôoyyang chácbdmu Diệdlkap Niệdlkam Am nhìgjbxn thấwvyky Hưwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn đwnrhi vàlccuo vộyweti vàlccung đwnrhwulxng dậcixky. Hưwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn đwnrhưwfrra tay chỉezbl Diệdlkap Thanh Quảddhx:

- Ngưwfrrơsemqi đwnrhi theo ta.

mvwio khôhfrjng thèrdvcm đwnrhddhx ýqgni tớmmzci Diệdlkap Niệdlkam Am. Diệdlkap Niệdlkam Am cũuhrgng khôhfrjng cảddhxm thấwvyky khuấwvykt nhụgcshc chúqksmt nàlccuo, đwnrhuhrgng nólemui làlccuwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn, cho dùoibblccu mộywett vịvksy phùoibbwfrrgjbxnh thưwfrrpykgng cũuhrgng cólemuwfrrcbdmch làlccum nhưwfrr vậcixky.

wfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn dẫloqrn theo Diệdlkap Thanh Quảddhx đwnrhi ra ngoàlccui, Vũuhrg La mớmmzci từuhrgpykgn ngoàlccui trởdefe lạswuvi. Diệdlkap Niệdlkam Am vộyweti vàlccung vácbdmi dàlccui sácbdmt đwnrhwvykt:

- Vũuhrg La, đwnrha tạswuv ngưwfrrơsemqi!

uhrg La vộyweti vàlccung đwnrhcwzzmvwio dậcixky:

- Lãmvwio nhâqxpzn gia ngàlccui làlccum nhưwfrr vậcixky phảddhxi chăywetng làlccu muốqvgsn giếwvykt ta? Dùoibb sao chẳdnlbng qua chỉezbllccu kiểddhxm tra thửkprs mộywett phen, cólemu đwnrhưwfrrytisc hay khôhfrjng còhsikn phảddhxi trôhfrjng vàlccuo cơsemq duyêpykgn củhfrja Thanh Quảddhx.

- Tửkprsqxpzm, châqxpzm tràlccu cho khácbdmch!

wfrrpykgng nhưwfrrwfrrmmzcng Cuồnlomng Ngôhfrjn muốqvgsn trảddhx thùoibbuhrg La vừuhrga mớmmzci phêpykg binh tíjowznh tìgjbxnh củhfrja mìgjbxnh, sau khi ra cửkprsa bèrdvcn gọxrlqi mộywett tiếwvykng, sau đwnrhólemu mớmmzci mang theo Diệdlkap Thanh Quảddhxlccuo mộywett tĩcoegnh thấwvykt bêpykgn cạswuvnh.

uhrg La oácbdmn thầnlomm khôhfrjng dứwulxt, lãmvwio giàlccu khốqvgsn nàlccuy quảddhx thậcixkt khôhfrjng chịvksyu chúqksmt thiệdlkat thòhsiki nàlccuo.

Chỉezbl trong thoácbdmng chốqvgsc, Ma Tửkprsqxpzm bưwfrrng đwnrhnlom tràlccu tiếwvykn vàlccuo, dácbdmng vẻdqag nhu thuậcixkn, dưwfrrpykgng nhưwfrr đwnrhang đwnrhqvgsi mặqxplt vớmmzci ngưwfrrpykgi xa lạswuv. Hai tay nàlccung bưwfrrng khay tràlccu tớmmzci trưwfrrmmzcc mặqxplt hai ngưwfrrpykgi, nhẹswuv nhàlccung đwnrhqxplt xuốqvgsng bàlccun.

qksmc nàlccuy Diệdlkap Niệdlkam Am bỗbjwhng nhiêpykgn im bặqxplt, ngồnlomi ởdefe đwnrhólemu khôhfrjng nólemui nửkprsa lờpykgi. Ma Tửkprsqxpzm châqxpzm tràlccu, sau đwnrhólemu lặqxplng lẽqksm khôhfrjng tiếwvykng đwnrhywetng lui ra, cảddhx quácbdm trìgjbxnh cólemu vẻdqag khôhfrjng đwnrhưwfrrytisc tựcoeg nhiêpykgn.

Đcbdmqvgsi vớmmzci Ma Tửkprsqxpzm, Vũuhrg La vẫloqrn cảddhxm thấwvyky hếwvykt sứwulxc đwnrhnlomng tìgjbxnh thưwfrrơsemqng cảddhxm, chẳdnlbng qua làlccugjbxnh đwnrhãmvwilemu Cốqvgsc Mụgcshc Thanh, lạswuvi cólemu Chu Cẩswuvn, làlccum sao dácbdmm trêpykgu chọxrlqc thiếwvyku nữwdpc khácbdmc?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.