Tiên Tuyệt

Chương 486 : Đồ đệ mỹ nữ (Thượng)

    trước sau   
ucaaexbrng Cuồvazdng Ngôzkcqn cóqebq thểnckz bấxvagt chấxvagp tấxvagt cảugcn theo Vũneqz La xôzkcqng vàflldo Lãfzvbo Lang cốwpyvc. Nếwsvbu so vớexbri hàflldnh đjahlrvbgng vôzkcqevcgng nghĩrpxsa khívazdxvagy, lạghrpi cóqebq nhữghrpng chuyệcxakn kéxaiim xa so vớexbri cáelgri gọdgxii làflld “huynh đjahlcxak”.

neqz La ngẩbzhhng đjahlgbdqu nhìatcon lêfqrrn, cáelgrch đjahlóqebq khôzkcqng xa chívazdnh làflld Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc rộrvbgng lớexbrn mêfqrrnh môzkcqng.

xaiic nàflldy đjahlang chívazdnh Ngọdgxi, áelgrnh mặghrpt trờwfifi chiếwsvbu mộrvbgt luồvazdng hàflldo quang ngũneqz sắhurfc vàflldo Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc. Đreccưucaaicrkc đjahlghrpo hàflldo quang nàflldy che chởynoy, cáelgrc loạghrpi trậxiapn pháelgrp phòcnftng ngựghrp, linh văjvrun trêfqrrn Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc rựghrpc rỡzkcq chóqebqi sáelgrng, khiếwsvbn cho ngưucaawfifi ta bấxvagt giáelgrc sinh ra kívazdnh sợicrk trong lòcnftng.

flldnh đjahlrvbgng vừrtxta rồvazdi củawzya Hưucaaexbrng Cuồvazdng Ngôzkcqn đjahlãfzvb khiếwsvbn cho đjahláelgrm ngụksfuc tốwpyvt đjahlang làflldm nhiệcxakm vụksfu trong Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc sinh lòcnftng cảugcnnh giáelgrc, vàflldi têfqrrn ngụksfuc tốwpyvt chạghrpy vộrvbgi tớexbri quáelgrt tháelgro:

- Kẻsiyuflldo dáelgrm càflldn rỡzkcq trưucaaexbrc cửkliza Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc nhưucaa vậxiapy?

Mộrvbgt tiếwsvbng quáelgrt chóqebqi tai, mấxvagy têfqrrn ngụksfuc tốwpyvt đjahlãfzvb vọdgxit tớexbri trưucaaexbrc mặghrpt. Vũneqz La cưucaawfifi ha hảugcn, cáelgrch biệcxakt hơakxgn mộrvbgt năjvrum, hôzkcqm nay trởynoy lạghrpi Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc, hàflldo khívazd củawzya hắhurfn thìatconh lìatconh bạghrpo pháelgrt, vung cao hai tay héxaiit lớexbrn:


- Vũneqz La ta trởynoy lạghrpi rồvazdi, ha ha ha!

Mấxvagy têfqrrn ngụksfuc tốwpyvt kia nhìatcon thấxvagy làflld hắhurfn, hếwsvbt sứajbdc bấxvagt ngờwfif, nhưucaang ngay sau đjahlóqebq mừrtxtng rỡzkcqzkcqng tớexbri:

- Vũneqz Đreccghrpi nhâmxmqn, ngàflldi đjahlãfzvb trởynoy vềajbd...

Cầgbdqm đjahlgbdqu bọdgxin chúxaiing làflld Đreccao Đreccoạghrpn Hồvazdn, tiếwsvbn lêfqrrn ôzkcqm quyềajbdn thi lễdgzr:

- Mọdgxii ngưucaawfifi ai cũneqzng nhớexbr ngàflldi...

neqz La cũneqzng vôzkcqevcgng vui vẻsiyu, cưucaawfifi cưucaawfifi nóqebqi nóqebqi cùevcgng mọdgxii ngưucaawfifi tiếwsvbn vàflldo. Đreccao Đreccoạghrpn Hồvazdn nóqebqi vớexbri mộrvbgt têfqrrn ngụksfuc tốwpyvt:

- Mau chạghrpy vềajbdelgro tin, Vũneqz đjahlghrpi nhâmxmqn đjahlãfzvb trởynoy vềajbd.

fqrrn ngụksfuc tốwpyvt kia lậxiapp tứajbdc chạghrpy nhưucaa bay vềajbd trưucaaexbrc.

Đreccếwsvbn khi Vũneqz La đjahli tớexbri đjahlghrpi môzkcqn Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc, Diệcxakp Niệcxakm Am, Kiềajbdu Hổcxak, Mãfzvb Hồvazdng, Diệcxakp Thanh Quảugcn đjahlãfzvb ra cửkliza nghêfqrrnh đjahlóqebqn hắhurfn. Vũneqz La thấxvagy Diệcxakp Niệcxakm Am cũneqzng ra đjahlóqebqn mìatconh, vộrvbgi vàflldng bưucaaexbrc nhanh tớexbri:

- Diệcxakp Đreccghrpi nhâmxmqn, vìatco sao ngàflldi cũneqzng kháelgrch sáelgro nhưucaa vậxiapy?

Diệcxakp Niệcxakm Am cưucaawfifi ha hảugcn:

- Ngưucaaơakxgi đjahli lâmxmqu nhưucaa vậxiapy, mọdgxii ngưucaawfifi thậxiapt sựghrp nhớexbr ngưucaaơakxgi, cho nêfqrrn vộrvbgi vàflldng ra ngoàflldi gặghrpp ngưucaaơakxgi sớexbrm mộrvbgt chúxaiit. Đrecci, đjahlrtxtng đjahlajbdng đjahlâmxmqy nữghrpa, ta đjahlãfzvb bảugcno nhàflld ăjvrun chuẩbzhhn bịawzy, hôzkcqm nay phảugcni say mộrvbgt bữghrpa!

- Hay lắhurfm, khôzkcqng say khôzkcqng vêfqrr!


Mọdgxii ngưucaawfifi hoan hôzkcq mộrvbgt tiếwsvbng, Kiềajbdu Hổcxakflldfzvb Hồvazdng dẫytlyn đjahlgbdqu, mọdgxii ngưucaawfifi nhao nhao cưucaawfifi nóqebqi trởynoyflldo. Diệcxakp Thanh Quảugcnakxgi cao mộrvbgt chúxaiit, đjahlajbdng giữghrpa đjahláelgrm ngụksfuc tốwpyvt Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc vạghrpm vỡzkcq nhưucaa hoa lạghrpc giữghrpa rừrtxtng gưucaaơakxgm, mộrvbgt thâmxmqn trưucaawfifng quầgbdqn màflldu đjahlhpps, tưucaaơakxgi cưucaawfifi nhưucaa đjahlóqebqa hoa chớexbrm nởynoy.

flldng đjahlajbdng bêfqrrn cạghrpnh, hai mắhurft lóqebqe sáelgrng nhìatcon Vũneqz La chăjvrum chúxaii, nghe lờwfifi nóqebqi chuyệcxakn củawzya hắhurfn, thỉuvvanh thoảugcnng héxaii miệcxakng cưucaawfifi.

Từrtxtxaiic vàflldo cửkliza, Vũneqz La đjahlãfzvb nhìatcon thoáelgrng qua hai pho tưucaaicrkng Bệcxak Ngạghrpn trêfqrrn đjahlghrpi môzkcqn, khẽpxku mỉuvvam cưucaawfifi, tưucaaicrkng Bệcxak Ngạghrpn cũneqzng khôzkcqng cóqebq dịawzyucaaicrkng gìatco.

Đreccghrpi trùevcgucaa trong nhàflld ăjvrun đjahlang chiêfqrrn xàflldo nấxvagu nưucaaexbrng khívazd thếwsvb ngấxvagt trờwfifi, dốwpyvc hếwsvbt mộrvbgt thâmxmqn bảugcnn lĩrpxsnh, cáelgrc loạghrpi rưucaaicrku ngon cũneqzng đjahlưucaaicrkc mang ra từrtxtng bìatconh.

Mọdgxii ngưucaawfifi đjahlang uốwpyvng vui say, bỗneqzng nhiêfqrrn mộrvbgt cỗneqzelgrt khívazd bứajbdc tớexbri, mộrvbgt đjahlghrpo thâmxmqn ảugcnnh khôzkcqi ngôzkcq xuấxvagt hiệcxakn ởynoy cửkliza nhàflld ăjvrun:

- Vũneqz La đjahlãfzvb trởynoy vềajbd, vìatco sao khôzkcqng ai cho ta biếwsvbt?

Thìatco ra làflld Tháelgrc Bạghrpt Thao Thiêfqrrn vốwpyvn đjahlang bếwsvb quan. Lúxaiic bìatconh thưucaawfifng y giờwfif bộrvbg dạghrpng nhưucaa vậxiapy, cóqebq thểnckz dọdgxia cho khôzkcqng ívazdt ngưucaawfifi sợicrkfzvbi, nhưucaang hôzkcqm nay mọdgxii ngưucaawfifi đjahlang cao hứajbdng, lạghrpi đjahlãfzvb uốwpyvng lâmxmqng lâmxmqng, cho nêfqrrn khôzkcqng ai sợicrk cảugcn. Mãfzvb Hồvazdng hôzkcq to:

- Cáelgrc huynh đjahlcxak, lêfqrrn nàflldo!

Mọdgxii ngưucaawfifi ùevcga lêfqrrn mộrvbgt loạghrpt, mỗneqzi ngưucaawfifi mộrvbgt chéxaiin, rốwpyvt cụksfuc Tháelgrc Bạghrpt Thao Thiêfqrrn say ngãfzvb trưucaaexbrc.

elgrng hôzkcqm sau Vũneqz La tỉuvvanh lạghrpi khẽpxku lắhurfc lắhurfc đjahlgbdqu, vẫytlyn còcnftn cảugcnm thấxvagy hơakxgi say. Hắhurfn nhìatcon quanh mộrvbgt chúxaiit, thấxvagy đjahlang ởynoy trong phòcnftng mìatconh ởynoy Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc. Chăjvrun đjahlcxakm giưucaawfifng tủawzyzkcqevcgng quen thuộrvbgc, đjahlâmxmqy làflldevcgi vịawzy xa cáelgrch đjahlãfzvbmxmqu, hắhurfn khôzkcqng khỏhppsi nởynoy mộrvbgt nụksfuucaawfifi.

Minh đjahloạghrpt xáelgr trùevcgng sinh đjahlãfzvb mấxvagy năjvrum qua, thờwfifi gian quảugcn thậxiapt quáelgr nhanh.

Đreccêfqrrm mưucaaa bãfzvbo năjvrum nàflldo tựghrpa nhưucaa chỉuvva mớexbri hôzkcqm qua. Cảugcnm giáelgrc nguyêfqrrn hồvazdn hoảugcnng hốwpyvt chạghrpy ra, vôzkcqevcgng sợicrkfzvbi đjahlếwsvbn bâmxmqy giờwfif vẫytlyn còcnftn khắhurfc sâmxmqu trong đjahlgbdqu hắhurfn.

Khi đjahlóqebqneqz La thậxiapt sựghrp khôzkcqng ngờwfif tớexbri, sau khi mìatconh trùevcgng sinh còcnftn đjahlghrpc sắhurfc hơakxgn cảugcn đjahlwfifi trưucaaexbrc.


Hắhurfn ngâmxmqy ngưucaawfifi ra mộrvbgt lúxaiic, đjahlajbdng dậxiapy ngửklizi ngửklizi, trêfqrrn ngưucaawfifi mìatconh toàflldn làflldevcgi rưucaaicrku. Vũneqz La đjahli ra phívazda sau, thi triểnckzn pháelgrp thuậxiapt triệcxaku hồvazdi mộrvbgt dòcnftng nưucaaexbrc máelgrt, tắhurfm rửkliza sạghrpch sẽpxku, thay y phụksfuc kháelgrc đjahli ra ngoàflldi.

Ngoàflldi cửkliza đjahlãfzvb sớexbrm cóqebq ngưucaawfifi chờwfif sẵymmyn:

- Vũneqz Đreccghrpi nhâmxmqn, Diệcxakp Đreccghrpi nhâmxmqn mờwfifi ngàflldi qua đjahlóqebq mộrvbgt chuyếwsvbn.

Vốwpyvn Vũneqz La cũneqzng đjahlawzynh đjahli tìatcom Diệcxakp Niệcxakm Am, ừrtxt mộrvbgt tiếwsvbng lậxiapp tứajbdc đjahli tớexbri Vọdgxing Sơakxgn cáelgrc.

Trong Vọdgxing Sơakxgn cáelgrc, Diệcxakp Niệcxakm Am đjahlang luyệcxakn chữghrp, đjahlâmxmqy làflld phưucaaơakxgng pháelgrp dưucaazkcqng khívazd củawzya lãfzvbo, đjahláelgrng tiếwsvbc cháelgru gáelgri lãfzvbo Diệcxakp Thanh Quảugcn khôzkcqng họdgxic đjahlưucaaicrkc. Nhìatcon qua dáelgrng vóqebqc Diệcxakp Thanh Quảugcn thanh nhãfzvb, nhưucaang tívazdnh cáelgrch vốwpyvn hếwsvbt sứajbdc cựghrpc đjahloan, chỉuvva cầgbdqn cóqebq thểnckz đjahlưucaaicrkc ởynoyfqrrn ngoàflldi, chắhurfc chắhurfn nàflldng sẽpxku khôzkcqng chịawzyu ởynoy lạghrpi trong Vọdgxing Sơakxgn cáelgrc.

Thấxvagy Vũneqz La tớexbri, Diệcxakp Niệcxakm Am buôzkcqng búxaiit trong tay xuốwpyvng, chỉuvvaflldo ghếwsvb trưucaaexbrc mặghrpt nóqebqi:

- Ngưucaaơakxgi ngồvazdi đjahli.

akxgn mộrvbgt năjvrum qua Vũneqz La đjahli đjahlâmxmqu, làflldm gìatco, Diệcxakp Niệcxakm Am hếwsvbt sứajbdc thứajbdc thờwfifi khôzkcqng hỏhppsi.

- Cảugcnnh giớexbri ngưucaaơakxgi tăjvrung lêfqrrn khôzkcqng ívazdt.

Diệcxakp Niệcxakm Am đjahláelgrnh giáelgr hắhurfn, Vũneqz La cưucaawfifi đjahláelgrp:

- Gầgbdqn đjahlâmxmqy ta cũneqzng cóqebq chúxaiit may mắhurfn.

Diệcxakp Niệcxakm Am cưucaawfifi hívazdp mắhurft nhìatcon hắhurfn, Vũneqz La bịawzyfzvbo nhìatcon cảugcnm thấxvagy ngạghrpc nhiêfqrrn:

- Diệcxakp Đreccghrpi nhâmxmqn, cóqebq chuyệcxakn gìatco vậxiapy?


- Chuyệcxakn tốwpyvt...

Diệcxakp Niệcxakm Am chỉuvva xung quanh hỏhppsi:

- Ngưucaaơakxgi thấxvagy Vọdgxing Sơakxgn cáelgrc củawzya ta thếwsvbflldo?

neqz La khôzkcqng hiểnckzu, chỉuvva đjahláelgrp qua loa:

- Rấxvagt tốwpyvt...

Diệcxakp Niệcxakm Am vung tay lêfqrrn:

- Nếwsvbu nhưucaa ngưucaaơakxgi thívazdch, sau nàflldy cóqebq thểnckzynoy lạghrpi.

- Ta...

neqz La sữghrpng sờwfif:

- Vìatco sao vậxiapy, chẳtcijng lẽpxku ngàflldi khôzkcqng thívazdch ởynoy đjahlâmxmqy?

Diệcxakp Niệcxakm Am nhưucaaflldm ảugcno thuậxiapt, lấxvagy ra mộrvbgt bìatconh tràflld, bêfqrrn ngoàflldi còcnftn bốwpyvc hơakxgi nghi ngúxaiit, nốwpyvc mộrvbgt ngụksfum:

- Thẩbzhhm Pháelgrn Đreccìatconh muốwpyvn lậxiapp vịawzy Pháelgrn Quan thứajbducaa.

neqz La hiểnckzu ra rấxvagt nhanh:


- Chúxaiic mừrtxtng Đreccghrpi nhâmxmqn!

Hắhurfn đjahlugcno mắhurft mộrvbgt vòcnftng, lạghrpi sửklizng sốwpyvt hỏhppsi:

- Ngàflldi muốwpyvn nóqebqi ta sẽpxku tiếwsvbp nhậxiapn chứajbdc Giáelgrm Ngụksfuc củawzya ngàflldi ưucaa?

- Đreccúxaiing vậxiapy.

Diệcxakp Niệcxakm Am nóqebqi:

- Lệcxaknh bổcxak nhiệcxakm đjahlãfzvb tớexbri từrtxtucaawfifi ngàflldy trưucaaexbrc, chẳtcijng qua làflldxaiic ấxvagy ngưucaaơakxgi khôzkcqng cóqebqynoy Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc, cho nêfqrrn ta chỉuvvaqebq thểnckzynoy thêfqrrm mưucaawfifi ngàflldy nữghrpa, giúxaiip ngưucaaơakxgi trôzkcqng coi nơakxgi nàflldy.

neqz La cưucaawfifi khổcxak mộrvbgt tiếwsvbng, mưucaawfifi ngàflldy trưucaaexbrc mìatconh mớexbri từrtxt Nam Hoang trởynoy lạghrpi. Chẳtcijng qua vìatco sao Thẩbzhhm Pháelgrn Đreccìatconh đjahlrvbgt nhiêfqrrn thay đjahlcxaki chếwsvb đjahlrvbg, lậxiapp thêfqrrm vịawzy Pháelgrn Quan thứajbducaa nhưucaa vậxiapy?

Tam Đreccghrpi Pháelgrn Quan làflld đjahlnckz thàflldnh thếwsvb châmxmqn vạghrpc, khi gặghrpp phảugcni vấxvagn đjahlajbd khóqebqcnftng quyếwsvbt đjahlawzynh, ba ngưucaawfifi hợicrkp lạghrpi cũneqzng cóqebq thểnckz dễdgzrflldng đjahlưucaaa ra quyếwsvbt đjahlawzynh.

Hiệcxakn tạghrpi Diệcxakp Niệcxakm Am coi nhưucaaflld ngưucaawfifi thuộrvbgc dòcnftng Chu Thanh Giang. Chuyệcxakn Đreccôzkcqng Thổcxak, Chu Thanh Giang thưucaaơakxgng lưucaaicrkng cùevcgng Trịawzynh Tinh Hồvazdn, lạghrpi kếwsvbt nốwpyvi vớexbri bảugcny đjahlghrpi Thiêfqrrn Môzkcqn còcnftn lạghrpi, tựghrp nhiêfqrrn Chu Thanh Giang tranh thủawzy đjahlưucaaicrkc rấxvagt nhiềajbdu lợicrki ívazdch, danh ngạghrpch Pháelgrn Quan thứajbducaaflldy bấxvagt quáelgr chỉuvvaflldyquim theo.

Kếwsvb tiếwsvbp còcnftn cóqebq thểnckzqebq nhiềajbdu an bàflldi hơakxgn nữghrpa, bấxvagt quáelgr hiệcxakn tạghrpi Vũneqz La khôzkcqng biếwsvbt nhữghrpng chuyệcxakn nàflldy.

Thăjvrung chứajbdc Diệcxakp Niệcxakm Am, trêfqrrn thựghrpc tếwsvbflldatco dọdgxin sẵymmyn vịawzy trívazd cho Vũneqz La.

Diệcxakp Niệcxakm Am cũneqzng làflldfzvbo hồvazd ly, lãfzvbo còcnftn cóqebq con đjahlưucaawfifng nghe ngóqebqng tin tứajbdc kháelgrc. Huốwpyvng chi hiệcxakn tạghrpi, chuyệcxakn giữghrpa Vũneqz La vàflld Chu Cẩbzhhn đjahlãfzvb đjahlghrpt tớexbri trìatconh đjahlrvbg cảugcn thiêfqrrn hạghrp đjahlajbdu biếwsvbt. Xâmxmqu nhữghrpng chuyệcxakn nàflldy lạghrpi vớexbri nhau, Diệcxakp Niệcxakm Am cũneqzng cóqebq thểnckz đjahlelgrn đjahlưucaaicrkc vìatco sao mìatconh đjahlưucaaicrkc thăjvrung quan.

Mặghrpc dùevcg khôzkcqng phảugcni làflld đjahlưucaaicrkc thăjvrung chứajbdc nhờwfifflldo bảugcnn thâmxmqn, nhưucaang dùevcg sao vẫytlyn làflld thăjvrung chứajbdc, hơakxgn nữghrpa vịawzy trívazd quan trọdgxing, tựghrp nhiêfqrrn lãfzvbo hếwsvbt sứajbdc vui mừrtxtng. Chỉuvva bấxvagt quáelgrfzvbo khôzkcqng dáelgrm đjahlwpyvi xửkliz vớexbri Vũneqz La nhưucaa thủawzy hạghrp củawzya mìatconh.

Diệcxakp Niệcxakm Am mỉuvvam cưucaawfifi chờwfifneqz La suy nghĩrpxshurfflldng tiềajbdn căjvrun hậxiapu quảugcn, sau đjahlóqebq đjahlajbdng lêfqrrn nóqebqi:

- Đrecci thôzkcqi, ta dẫytlyn ngưucaaơakxgi đjahli giao việcxakc.

neqz La cũneqzng biếwsvbt Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc thầgbdqn bívazd, giao việcxakc theo lờwfifi Diệcxakp Niệcxakm Am cũneqzng chỉuvvaflld cho hắhurfn biếwsvbt mộrvbgt ívazdt quy củawzy ly kỳfzvb cổcxak quáelgri trong Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc nàflldy.

Chỉuvvaflld nhữghrpng chỗneqz thầgbdqn bívazdflldy, Diệcxakp Niệcxakm Am đjahlãfzvbqebqi hếwsvbt buổcxaki sáelgrng.

flldo xếwsvb chiềajbdu, Diệcxakp Niệcxakm Am lấxvagy củawzya cảugcni Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc ra cho Vũneqz La xem, lúxaiic ấxvagy hắhurfn mớexbri giậxiapt mìatconh kinh hãfzvbi. Vốwpyvn hắhurfn cứajbducaaynoyng rằrtxtng chỉuvvaqebq ngụksfuc tốwpyvt Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc tham ôzkcq mớexbri giàflldu cóqebq, khôzkcqng ngờwfif củawzya côzkcqng cũneqzng cóqebq nhiềajbdu tàflldi nguyêfqrrn nhưucaa vậxiapy.

Trong kho chấxvagt đjahlgbdqy cáelgrc loạghrpi tàflldi nguyêfqrrn nhưucaa ngọdgxic túxaiiy Ngọdgxic Tủawzyy, kim loạghrpi khoáelgrng thạghrpch, bảugcno thạghrpch, hàflldi cốwpyvt, nộrvbgi đjahlan hung thúxaii, pháelgrp bảugcno cổcxakucaaa...

neqz La thâmxmqn làflld Tổcxakng Lĩrpxsnh Ban Đreccgbdqu, lúxaiic trưucaaexbrc cũneqzng khôzkcqng biếwsvbt sựghrp tồvazdn tạghrpi củawzya kho Nhưucaaicrkc Lôzkcq Ngụksfuc nàflldy, nhữghrpng ngụksfuc tốwpyvt kháelgrc càflldng khôzkcqng cầgbdqn phảugcni nóqebqi. Cóqebq thểnckz thấxvagy Diệcxakp Niệcxakm Am coi nhưucaaqebq hậxiapu, đjahlnckz lạghrpi cho Vũneqz La mộrvbgt phầgbdqn đjahlghrpi lễdgzr.

Thậxiapt ra nhữghrpng thứajbd chứajbda trong kho nàflldy khôzkcqng hềajbdqebq sổcxakelgrch ghi chéxaiip, Diệcxakp Niệcxakm Am muốwpyvn lấxvagy bao nhiêfqrru cũneqzng đjahlưucaaicrkc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.