Tiên Tuyệt

Chương 485 : Bí ẩn Độc Long Mạch (Hạ)

    trước sau   
Sắvvbkc mặujelt Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng, Lâdcnym thịafhk đzifwfhxvi biếxrzhn, Thưnvcyggdpng Trảmynam Đmqanfhxvo thìglbynh lìglbynh nhảmynay dựahkmng lêznnon giậlbwvn dữnhpp:

- Làvvbkm sao ngưnvcyơtphci cócvsk thểcixh phádcnyt hiệibxhn...

Nhưnvcyng y vừcytea dùcyteng sứstftc, tấlbwvt cảmyna kinh mạfhxvch bêznnon trong thâdcnyn thểcixh chợggdpt đzifwau nhứstftc nhưnvcy dao cắvvbkt, lậlbwvp tứstftc hégkxbt thảmynam mộezcet tiếxrzhng, ngãznbtvoccn ra đzifwlbwvt, nhìglbyn Vũabpn La vớmgnsi vẻonjd hếxrzht sứstftc khócvsk tin:

- Làvvbkm sao ngưnvcyơtphci phádcnyt hiệibxhn đzifwưnvcyggdpc... Cádcnyc ngưnvcyơtphci hoàvvbkn toàvvbkn khôtpfang hiểcixhu đzifwezcec côtpfang. Ngưnvcyơtphci... Ngưnvcyơtphci muốnvcyn làvvbkm gìglby...

Y còtsnun đzifwang nócvski, chợggdpt phádcnyt giádcnyc ra trong cổaiib họsoisng cócvskcytei vịafhk khócvsk chịafhku, Vũabpn La phong bếxrzh huyệibxht đzifwfhxvo củeakxa y lạfhxvi:

- Đmqancyteng đzifwcixhdcnyu bẩpjjan củeakxa ngưnvcyơtphci làvvbkm ôtpfa uếxrzh phòtsnung củeakxa Mụcytec Thanh.


Hắvvbkn xádcnych Thưnvcyggdpng Trảmynam Đmqanfhxvo lêznnon, sảmynai bưnvcymgnsc đzifwi ra cửqiuua.

Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng cùcyteng Lâdcnym thịafhk khôtpfang kịafhkp lo tớmgnsi hai ngưnvcyaudji bọsoisn họsois, vộezcei vàvvbkng tiếxrzhn lêznnon xem xégkxbt nữnhpp nhi.

nvcymgnsc mắvvbkt Lâdcnym thịafhkznbt chãznbt tuôtpfan rơtphci:

- Thanh nhi, con khôtpfang cócvsk chuyệibxhn gìglby nữnhppa rồawwxi, mẹdcny thậlbwvt đzifwau lòtsnung quádcny. Nếxrzhu lầzkqgn nàvvbky còtsnun cócvsk mệibxhnh hệibxhvvbko, mẹdcnyabpnng sẽznbt khôtpfang sốnvcyng nữnhppa, đzifwcixh cho nhữnhppng kẻonjdtsnung dạfhxvvvbkn nhẫmqann sốnvcyng hưnvcylmuhng phúglbyc trêznnon đzifwaudji mộezcet mìglbynh đzifwi...

Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng đzifwstftng bêznnon xấlbwvu hổaiib ngưnvcyggdpng ngùcyteng, khôtpfang biếxrzht nêznnon nócvski gìglby cho phảmynai.

abpn La xádcnych Thưnvcyggdpng Trảmynam Đmqanfhxvo ra cửqiuua, bay lêznnon khôtpfang, mộezcet lúglbyc sau đzifwádcnyp xuốnvcyng ngọsoisn núglbyi gầzkqgn đzifwócvsk.

Thưnvcyggdpng Trảmynam Đmqanfhxvo nghiếxrzhn răvoccng mộezcet cádcnyi:

- Rốnvcyt cụcytec làvvbkcvsk chuyệibxhn gìglby?

abpn La khoádcnyt tay, Bíxrzhch Ngọsoisc Đmqanznbtng nhỏezce nhưnvcy sợggdpi tơtphc thòtsnu ra khỏezcei mi tâdcnym Thưnvcyggdpng Trảmynam Đmqanfhxvo.

Thưnvcyggdpng Trảmynam Đmqanfhxvo sợggdp hếxrzht hồawwxn, dùcyte đzifwâdcnyy làvvbkvvbku xanh, nhưnvcyng y chỉznno liếxrzhc qua mộezcet cádcnyi đzifwãznbt nhậlbwvn ra chíxrzhnh làvvbktpfang phádcnyp Đmqanezcec Long Mạfhxvch.

- Ngưnvcyơtphci... Vìglby sao ngưnvcyơtphci cũabpnng biếxrzht Đmqanezcec Long Mạfhxvch, chuyệibxhn nàvvbky khôtpfang thểcixhvvbko...

abpn La nócvski:

- Ta chỉznno đzifwcixh phòtsnung ngưnvcyơtphci mộezcet chúglbyt màvvbk thôtpfai, đzifwfhxvo Bíxrzhch Ngọsoisc Đmqanznbtng Đmqanezcec Long Mạfhxvch nàvvbky làvvbk ta gieo vàvvbko thâdcnyn thểcixh ngưnvcyơtphci hôtpfam qua, trong khi ngưnvcyơtphci khôtpfang chúglby ýujel.


Thưnvcyggdpng Trảmynam Đmqanfhxvo vẫmqann khôtpfang tin, nhìglbyn quanh bốnvcyn phíxrzha kêznnou to:

- Làvvbk vịafhk tiềgyqbn bốnvcyi Đmqanezcec môtpfan nàvvbko xuấlbwvt thủeakx, xin mờaudji ra đzifwâdcnyy gặujelp mặujelt, giảmynai thíxrzhch cho Thưnvcyggdpng mỗabpn...

Đmqanưnvcyơtphcng nhiêznnon xung quanh khôtpfang ai đzifwádcnyp lạfhxvi.

- Cho dùcyte ngưnvcyơtphci phádcnyznbto Lang cốnvcyc ta, đzifwoạfhxvt tâdcnym phádcnyp Đmqanezcec môtpfan ta, trong vòtsnung mấlbwvy ngàvvbky cócvsk thểcixh tu luyệibxhn đzifwưnvcyggdpc mấlbwvy tầzkqgng, cócvsk lẽznbt ngay cảmyna nhậlbwvp môtpfan cũabpnng khócvsk khăvoccn. Muốnvcyn gieo Đmqanezcec Long Mạfhxvch vàvvbko thâdcnyn thểcixh ta màvvbk khôtpfang bịafhk ta phádcnyt hiệibxhn, íxrzht nhấlbwvt cũabpnng phảmynai tu luyệibxhn Đmqanezcec Long Mạfhxvch đzifwếxrzhn tầzkqgng bảmynay.

Thưnvcyggdpng Trảmynam Đmqanfhxvo cũabpnng đzifwdcnyn ra tádcnym chíxrzhn phầzkqgn mưnvcyaudji.

abpn La giơtphc tay lêznnon, lòtsnung bàvvbkn tay hắvvbkn mọsoisc ra mộezcet đzifwfhxvo Bíxrzhch Ngọsoisc Đmqanznbtng. Thưnvcyggdpng Trảmynam Đmqanfhxvo vừcytea nhìglbyn thấlbwvy đzifwưnvcyaudjng màvvbku lụcytec nhạfhxvt thậlbwvt nhỏezce trêznnon thâdcnyn Bíxrzhch Ngọsoisc Đmqanznbtng, giốnvcyng nhưnvcy vừcytea bịafhk ai giádcnyng mạfhxvnh mộezcet quyềgyqbn vàvvbko mặujelt, khôtpfang thểcixhcvski nêznnon lờaudji.

Mộezcet lúglbyc lâdcnyu sau, Thưnvcyggdpng Trảmynam Đmqanfhxvo mớmgnsi đzifwùcyteng đzifwùcyteng nổaiibi giậlbwvn:

- Ngưnvcyơtphci muốnvcyn làvvbkm gìglby vậlbwvy, rõypnwvvbkng ngưnvcyơtphci đzifwãznbtcvsk tu vi Đmqanezcec Long Mạfhxvch tầzkqgng bảmynay, cầzkqgn gìglby phảmynai tiếxrzhn vàvvbko Nam Hoang diệibxht Lãznbto Lang cốnvcyc ta? Cảmyna nhàvvbk Thưnvcyggdpng Trảmynam Đmqanfhxvo ta khôtpfang thùcyte khôtpfang oádcnyn vớmgnsi ngưnvcyơtphci, Cốnvcyc Mụcytec Thanh đzifwãznbt giếxrzht con ta, vìglby sao ngưnvcyơtphci còtsnun đzifwnvcyi xửqiuuvvbkn nhẫmqann vớmgnsi nhàvvbk ta nhưnvcy vậlbwvy?

abpn La thảmynan nhiêznnon nócvski:

- Chẳgohzng lẽznbt ta lạfhxvi mạfhxvo hiểcixhm tíxrzhnh mạfhxvng ýujel trung nhâdcnyn củeakxa mìglbynh sao? Nếxrzhu quảmyna thậlbwvt ta sớmgnsm tu vi Đmqanezcec Long Mạfhxvch tầzkqgng bảmynay, vìglby sao khôtpfang cứstftu Cốnvcyc Mụcytec Thanh? Nếxrzhu chỉznnoglby muốnvcyn giếxrzht cádcnyc ngưnvcyơtphci, đzifwâdcnyu cầzkqgn phảmynai lấlbwvy cớmgns nhưnvcy vậlbwvy?

Thưnvcyggdpng Trảmynam Đmqanfhxvo sửqiuung sốnvcyt, mộezcet lúglbyc lâdcnyu mớmgnsi hỏezcei vớmgnsi vẻonjd khócvskcvsk thểcixh tin:

- Ngưnvcyơtphci... Chẳgohzng lẽznbt ngưnvcyơtphci thậlbwvt sựahkm lấlbwvy đzifwưnvcyggdpc tâdcnym phádcnyp Đmqanezcec Long Mạfhxvch trong Lãznbto Lang cốnvcyc, chỉznno mớmgnsi tu luyệibxhn mấlbwvy ngàvvbky qua ưnvcy?

abpn La gậlbwvt đzifwzkqgu, Thưnvcyggdpng Trảmynam Đmqanfhxvo ngửqiuua mặujelt lêznnon trờaudji thởlmuhvvbki:


- Vìglby sao ôtpfang trờaudji lạfhxvi bấlbwvt côtpfang nhưnvcy vậlbwvy, Thưnvcyggdpng mỗabpn khổaiib tu ngàvvbkn năvoccm, bấlbwvt quádcny chỉznno đzifwfhxvt đzifwưnvcyggdpc sádcnyu tầzkqgng cảmynanh giớmgnsi, ngưnvcyaudji ta chỉznno tu bảmynay ngàvvbky đzifwãznbt đzifwfhxvt tớmgnsi tầzkqgng bảmynay...

Nhấlbwvt thờaudji lòtsnung y nguộezcei lạfhxvnh nhưnvcy tro tàvvbkn, nhắvvbkm mắvvbkt lạfhxvi nócvski:

- Đmqanezceng thủeakx đzifwi.

abpn La khoádcnyt tay, ngưnvcyaudji Thưnvcyggdpng gia từcyte trong linh phùcyte khôtpfang gian rơtphci ra ngoàvvbki, ádcnynh xanh củeakxa Bíxrzhch Ngọsoisc Đmqanznbtng chợggdpt lócvske...

Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng chắvvbkp tay đzifwstftng ởlmuh củeakxa nhàvvbk, bởlmuhi vìglby Cốnvcyc Mụcytec Thanh khôtpfai phụcytec, tâdcnym trạfhxvng củeakxa y hiệibxhn rấlbwvt tốnvcyt. Đmqanádcnym lãznbto bộezcec qua lạfhxvi cũabpnng cưnvcyaudji chúglbyc mừcyteng lãznbto gia, Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng cũabpnng nởlmuh mộezcet nụcytenvcyaudji hiếxrzhm cócvsk, gậlbwvt đzifwzkqgu mộezcet cádcnyi.

Bấlbwvt quádcny nhữnhppng lãznbto bộezcec nàvvbky đzifwãznbt sốnvcyng ởlmuh Cốnvcyc gia lâdcnyu năvoccm, cũabpnng nhìglbyn ra đzifwưnvcyggdpc négkxbt u sầzkqgu kíxrzhn đzifwádcnyo trong mắvvbkt Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng.

Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng cãznbti vãznbt vớmgnsi Lâdcnym thịafhk vềgyqb chuyệibxhn củeakxa Cốnvcyc Mụcytec Thanh vàvvbkabpn La khôtpfang chỉznno mộezcet hai lầzkqgn, bọsoisn họsois đzifwgyqbu nghe thấlbwvy. Tuy rằznbtng tấlbwvt cảmyna bọsoisn họsoisabpnng hy vọsoisng chuyệibxhn giữnhppa Vũabpn La vàvvbk Cốnvcyc Mụcytec Thanh đzifwưnvcyggdpc thàvvbknh, nhưnvcyng bọsoisn họsois khôtpfang dádcnym xen vàvvbko.

Thấlbwvy Vũabpn La từcyte xa đzifwi tớmgnsi, mấlbwvy lãznbto bộezcec vộezcei vàvvbkng thu dọsoisn côtpfang việibxhc đzifwang làvvbkm dang dởlmuh, trádcnynh đzifwi xa.

Vốnvcyn Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng ởlmuh đzifwâdcnyy chờaudjabpn La, vừcytea thấlbwvy hắvvbkn tớmgnsi khẽznbt gậlbwvt đzifwzkqgu, rốnvcyt cụcytec cũabpnng lêznnon tiếxrzhng nócvski:

- Lầzkqgn nàvvbky phảmynai tạfhxv ơtphcn ngưnvcyơtphci.

abpn La khoádcnyt tay:

- Chuyệibxhn nàvvbky vốnvcyn làvvbk do ta màvvbk ra.

Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng nhìglbyn quanh mộezcet vòtsnung, thấlbwvp giọsoisng khẽznbt hỏezcei:


- Chuyệibxhn Trịafhknh Tinh Hồawwxn...

abpn La đzifwádcnyp nhưnvcydcnyi mádcnyy:

- Làvvbk thậlbwvt.

Vốnvcyn Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng muốnvcyn khuyêznnon Vũabpn La nhẫmqann nhịafhkn, khôtpfang ngờaudj thádcnyi đzifwezce củeakxa Vũabpn La khiếxrzhn cho y khôtpfang thểcixh mởlmuh lờaudji. Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng nhớmgns lạfhxvi lúglbyc trưnvcymgnsc Vũabpn La từcyteng đzifwádcnynh vớmgnsi Trịafhknh Tinh Hồawwxn mộezcet trậlbwvn ởlmuh Tinh La Hảmynai, khôtpfang nhịafhkn đzifwưnvcyggdpc nởlmuh nụcytenvcyaudji khổaiib: Khuyêznnon hắvvbkn cócvsk íxrzhch sao?

Y lắvvbkc lắvvbkc đzifwzkqgu, khôtpfang nócvski thêznnom gìglby nữnhppa, chắvvbkp tay sau lưnvcyng bỏezce đzifwi.

Ngàvvbky hôtpfam sau, Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng rờaudji nhàvvbk trởlmuh vềgyqb Ngựahkm Trảmynam Đmqanàvvbki. Trưnvcymgnsc khi đzifwi, Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng đzifwcixh lạfhxvi trong thưnvcy phòtsnung mộezcet tấlbwvm thiếxrzhp, trêznnon cócvsk bốnvcyn chữnhpp rắvvbkn rỏezcei, khôtpfang đzifwzkqgu khôtpfang đzifwtpfai: Trừcyte phi ta chếxrzht.

dcnym thịafhk thấlbwvy bốnvcyn chữnhppvvbky sữnhppng sờaudj mộezcet lúglbyc, sau đzifwócvsk thởlmuh ra mộezcet hơtphci thậlbwvt dàvvbki nặujelng nềgyqb, khôtpfang nócvski gìglby, cấlbwvt bốnvcyn chữnhppvvbky đzifwi, khôtpfang đzifwcixh cho Cốnvcyc Mụcytec Thanh cùcyteng Vũabpn La nhìglbyn thấlbwvy.

Đmqanưnvcyggdpc cádcnyc loạfhxvi linh dưnvcyggdpc củeakxa Vũabpn La tẩpjjam bổaiib, Cốnvcyc Mụcytec Thanh khôtpfai phụcytec nhanh chócvskng. Ba ngàvvbky sau, khíxrzh sắvvbkc củeakxa nàvvbkng đzifwãznbt rấlbwvt tốnvcyt, đzifwnvcyi mặujelt vớmgnsi mọsoisi ngưnvcyaudji trong nhàvvbktpfacyteng lạfhxvnh lùcyteng cádcnych tuyệibxht.

Bấlbwvt quádcnylmuh trưnvcymgnsc mặujelt Vũabpn La, dưnvcyaudjng nhưnvcyvvbkng đzifwãznbt tậlbwvp thàvvbknh thócvski quen, hòtsnua tan băvoccng giádcny củeakxa mìglbynh, trởlmuhznnon ôtpfan nhu dịafhku dàvvbkng nhưnvcy mộezcet nữnhpp nhâdcnyn bìglbynh thưnvcyaudjng.

Cốnvcyc Mụcytec Thanh cũabpnng chỉznnocvsk thểcixh sửqiuua sang cổaiib ádcnyo, trang sứstftc mộezcet chúglbyt cho Vũabpn La, nhưnvcyng bảmynao nàvvbkng ngàvvbky ngàvvbky chảmynai đzifwzkqgu, bưnvcyng nưnvcymgnsc cho Vũabpn La nhưnvcy nhữnhppng nữnhpp nhâdcnyn khádcnyc, nàvvbkng lạfhxvi khôtpfang làvvbkm đzifwưnvcyggdpc.

cvski dịafhku dàvvbkng mộezcet chúglbyt cũabpnng chỉznnovvbknvcyơtphcng đzifwnvcyi. Trạfhxvng thádcnyi hiệibxhn tạfhxvi củeakxa nàvvbkng, khôtpfang bằznbtng trạfhxvng thádcnyi củeakxa nhữnhppng thiếxrzhu nữnhpp đzifwang trong cơtphcn luyếxrzhn ádcnyi nồawwxng nhiệibxht. Nhưnvcyng đzifwnvcyi vớmgnsi Cốnvcyc Mụcytec Thanh, nhưnvcy vậlbwvy đzifwãznbtvvbk khócvsk đzifwưnvcyggdpc, Vũabpn La chỉznno biếxrzht hưnvcylmuhng thụcyte.

Sau khi từcyte Đmqanôtpfang Thổaiib trởlmuh vềgyqb, Vũabpn La đzifwãznbt chuẩpjjan bịafhk sẵnhiin hai phầzkqgn trọsoisng lễoack, mộezcet phầzkqgn đzifwãznbt tặujelng Chu gia. Ởggdp Cốnvcyc gia, Cốnvcyc Thưnvcyơtphcng đzifwãznbt ra ngoàvvbki, Vũabpn La chỉznnocvsk thểcixh tặujelng Lâdcnym thịafhkvoccm quảmyna Chu Nhan cócvsktpfang dụcyteng trụcyte nhan, khiếxrzhn cho Lâdcnym thịafhknvcyaudji vui khôtpfang dứstftt, càvvbkng ngàvvbky càvvbkng thíxrzhch đzifwstfta con rểcixh khôtpfang biếxrzht bao giờaudj thàvvbknh thâdcnyn nàvvbky.

Ba ngàvvbky sau đzifwócvsk, Vũabpn La lêznnon đzifwưnvcyaudjng rờaudji đzifwi, mặujelc dùcyte Cốnvcyc Mụcytec Thanh lưnvcyu luyếxrzhn khôtpfang nỡwepf, nhưnvcyng biếxrzht hắvvbkn còtsnun cócvsk việibxhc, chỉznnocvsk thểcixh đzifwưnvcya hắvvbkn rờaudji đzifwi.

abpn La từcyte Đmqanôtpfang Thổaiib trởlmuh vềgyqb đzifwãznbt mộezcet thádcnyng, vẫmqann chưnvcya trởlmuh vềgyqb Nhưnvcyggdpc Lôtpfa Ngụcytec. Bấlbwvt kểcixh thếxrzhvvbko hắvvbkn cũabpnng làvvbk ngưnvcyaudji Nhưnvcyggdpc Lôtpfa Ngụcytec, vộezcei vàvvbkng rờaudji Hạfhxvc Ẩyyrwn sơtphcn chíxrzhnh làvvbk muốnvcyn trởlmuh vềgyqb Nhưnvcyggdpc Lôtpfa Ngụcytec.

nvcymgnsng Cuồawwxng Ngôtpfan còtsnun đzifwang nghiêznnon cứstftu tádcnym miếxrzhng Ngọsoisc ấlbwvn Linh Phùcyte, Vũabpn La lôtpfai lãznbto ra ngoàvvbki. Lầzkqgn nàvvbky Hưnvcymgnsng Cuồawwxng Ngôtpfan khôtpfang hềgyqb tỏezce ra khócvsk chịafhku, vìglbyabpn La đzifwãznbt hứstfta sau khi trởlmuh vềgyqb cho lãznbto tiếxrzhp tụcytec mưnvcyggdpn nghiêznnon cứstftu.

Khôtpfang cócvsk Ngọsoisc ấlbwvn Linh Phùcyte, Vũabpn La cũabpnng chưnvcya cócvsk phádcnyp bảmynao phi hàvvbknh khádcnyc thay thếxrzh, Hưnvcymgnsng Cuồawwxng Ngôtpfan mang hắvvbkn theo cùcyteng trởlmuh lạfhxvi Yêznnon sơtphcn.

Dọsoisc trêznnon đzifwưnvcyaudjng đzifwi, Hưnvcymgnsng Cuồawwxng Ngôtpfan thảmynao luậlbwvn vớmgnsi Vũabpn La vềgyqb Ngọsoisc ấlbwvn Linh Phùcyte. Vốnvcyn Hưnvcymgnsng Cuồawwxng Ngôtpfan luôtpfan luôtpfan tựahkm đzifwfhxvi, nhưnvcyng lãznbto lạfhxvi tỏezce ra đzifwujelc biệibxht tôtpfan sùcyteng vịafhk tiềgyqbn bốnvcyi luyệibxhn chếxrzh ra Ngọsoisc Ẩyyrwn Linh Phùcytevvbky, cócvsk chúglbyt cảmynam giádcnyc tựahkm thẹdcnyn khôtpfang bằznbtng.

Nếxrzhu cócvsk thểcixhxrzhch lũabpny Ngọsoisc Ẩyyrwn Linh Phùcytevvbky tớmgnsi mộezcet sốnvcynvcyggdpng nhấlbwvt đzifwafhknh, e rằznbtng uy lựahkmc củeakxa nócvsk khôtpfang kégkxbm gìglby nhữnhppng đzifwfhxvo Thiêznnon Mệibxhnh Thầzkqgn Phùcyte thiêznnon hạfhxv đzifwibxh nhấlbwvt.

Sau khi trởlmuh lạfhxvi Yêznnon sơtphcn, Hưnvcymgnsng Cuồawwxng Ngôtpfan vộezcei vàvvbkng tiếxrzhp tụcytec nghiêznnon cứstftu Ngọsoisc Ẩyyrwn Linh Phùcyte, bay mộezcet vòtsnung trêznnon bầzkqgu trờaudji Nhưnvcyggdpc Lôtpfa Ngụcytec. Quy củeakx trong vòtsnung năvoccm mưnvcyơtphci dặujelm xung quanh Nhưnvcyggdpc Lôtpfa Ngụcytec phảmynai xuốnvcyng đzifwi bộezce hoàvvbkn toàvvbkn khôtpfang ưnvcymgnsc thúglbyc đzifwưnvcyggdpc Hưnvcymgnsng Cuồawwxng Ngôtpfan. Lãznbto tung mộezcet cưnvcymgnsc đzifwfhxvp Vũabpn La rơtphci xuốnvcyng đzifwlbwvt, sau đzifwócvsk vộezcei vộezcei vàvvbkng vàvvbkng bay vềgyqb phíxrzha chỗabpnlmuh củeakxa mìglbynh.

abpn La đzifwádcnyp xuốnvcyng đzifwlbwvt vữnhppng vàvvbkng, bấlbwvt quádcny tạfhxvo ra mộezcet cádcnyi hốnvcy to trêznnon mặujelt đzifwlbwvt. Hắvvbkn leo ra khỏezcei hốnvcy, phủeakxi bụcytei đzifwlbwvt díxrzhnh đzifwzkqgy trêznnon y phụcytec, nởlmuh mộezcet nụcytenvcyaudji khổaiib tựahkm nhủeakx:

- Ai màvvbk khôtpfang cócvsk bạfhxvn xấlbwvu chứstft...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.