Tiên Tuyệt

Chương 482-2 : Dẫn kiểm nhập thể (Trung)

    trước sau   
Cổezig kiếvvwcm đfteeang đfteeưalhwmpkdc Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo giơdijc cao trong tay dưalhwoxmhng nhưalhw cảodozm ứlywdng đfteeưalhwmpkdc, khôocking ngừiomcng gia tăompxng lựmocdc lưalhwmpkdng bảodozn thâyxkcn, dưalhwoxmhng nhưalhw đfteeang khiêoyfnu chiếvvwcn vớboqci thầsmbjn kiếvvwcm Thiêoyfnn Tinh.

Thầsmbjn kiếvvwcm Thiêoyfnn Tinh khôocking cólxmi bấboqct kỳcmqn phảodozn ứlywdng nàmgbko, chỉiomcmpkdnh tĩlxminh lơdijc lửjdgsng giữodoza khôocking trung nhưalhw vậqvlby. Kiếvvwcm nằsvmym trong vỏdijcanfvng khôocking toázaqtt ra khízccl tứlywdc gìmpkd, nhưalhwng cólxmi khízccl đfteeoqlb thâyxkcm sâyxkcu nhưalhwuarv. Khiếvvwcn cho ngưalhwoxmhi ta cảodozm thấboqcy chỉiomclxmi thanh kiếvvwcm nàmgbky mớboqci thậqvlbt sựmocdmgbkalhwơdijcng giảodoz, giờoxmh phúdijct nàmgbky, ngay cảodozanfv La đfteelywdng phízccla sau nólxmianfvng chỉiomcmgbkmgbkm nềmpkdn cho nólxmi.

Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo cũanfvng khôocking ngờoxmh đfteei tớboqci cụpbsic diệmgsrn nhưalhw hiệmgsrn tạwmxxi. Y khôocking tiếvvwcc côocking lựmocdc giảodozm mạwmxxnh, dẫoedkn lựmocdc lưalhwmpkdng trậqvlbn pházaqtp nhậqvlbp thểkhls, chỉiomcmpkdlxmi thểkhls đfteeiềmpkdu khiểkhlsn thanh cổezig kiếvvwcm nàmgbky.

Cổezig kiếvvwcm nàmgbky bịyxkczaqtm thanh phi kiếvvwcm kia khólxmia lạwmxxi, lựmocdc lưalhwmpkdng mạwmxxnh mẽcafzmpkdnh sinh Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo mớboqci thấboqcy, so ra mộoqlbt sốdijc Thiêoyfnn Mệmgsrnh Thầsmbjn Phùgxxy vẫoedkn còlgdhn kéuarvm nólxmi. Chízcclnh vìmpkd nhưalhw vậqvlby, Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo mớboqci chắlycdc chắlycdc lầsmbjn nàmgbky tấboqct thắlycdng khôocking thểkhls nghi ngờoxmh.

Nhưalhwng khoảodoznh khắlycdc thanh thầsmbjn kiếvvwcm nhìmpkdn qua khôocking cólxmi nổezigi bậqvlbt xuấboqct hiệmgsrn trưalhwboqcc mặghgtt Vũanfv La, trong lòlgdhng Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo cảodozm thấboqcy khôocking còlgdhn tựmocd tin nữodoza.

Cổezig kiếvvwcm trong tay y toázaqtt ra khízccl thếvvwc đfteempkdt sau cao hơdijcn đfteempkdt trưalhwboqcc, nhưalhwng đfteedijci thủtpqm vẫoedkn khôocking nhúdijcc nhízcclch, rõeaoemgbkng lộoqlb ra vẻutco khízccl đfteeoqlb chưalhwa đfteetpqm, vẫoedkn còlgdhn nôockin nólxming.


Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo cũanfvng làmgbk cao thủtpqm nổezigi danh Nam Hoang đfteeãtugwyxkcu, biếvvwct nếvvwcu còlgdhn tiếvvwcp tụpbsic nhưalhw vậqvlby, sợmpkd rằsvmyng cổezig kiếvvwcm củtpqma mìmpkdnh chưalhwa đfteeázaqtnh đfteeãtugw thua. Y vung tay lêoyfnn, nắlycdm thậqvlbt chặghgtt cổezig kiếvvwcm trong tay, chỉiomc vềmpkd phízccla Vũanfv La:

- Đalhwếvvwcn đfteeâyxkcy đfteei, ta vàmgbk ngưalhwơdijci quyếvvwct mộoqlbt trậqvlbn thưalhwgxxyng, đfteekhls xem ai mớboqci làmgbk kiếvvwcm trung vưalhwơdijcng giảodoz.

anfv La khôocking nólxmii gìmpkd, yêoyfnn lặghgtng nhìmpkdn chăompxm chúdijcmgbko thầsmbjn kiếvvwcm Thiêoyfnn Tinh trưalhwboqcc mặghgtt. Dưalhwoxmhng nhưalhwlxmi nhậqvlbn ra Vũanfv La đfteeang nhìmpkdn, trưalhwoxmhng kiếvvwcm rờoxmhi vỏdijc, từiomc từiomcyxkcng lêoyfnn. Vũanfv La thầsmbjm cảodozm kházaqti mộoqlbt tiếvvwcng trong lòlgdhng: Ta vàmgbk ngưalhwơdijci đfteempkdu làmgbkalhwơdijcng giảodoz, chỉiomc cầsmbjn nhìmpkdn làmgbklxmi thểkhls hiểkhlsu. Chúdijcng ta khôocking sợmpkd khiêoyfnu chiếvvwcn, chúdijcng ta cũanfvng khôocking quan tâyxkcm đfteeếvvwcn khiêoyfnu chiếvvwcn. Hếvvwct thảodozy ngưalhwoxmhi khiêoyfnu chiếvvwcn, cũanfvng chỉiomcmgbklgdhn đfteeázaqtlxmit đfteeưalhwoxmhng cho chúdijcng ta bưalhwboqcc lêoyfnn ngôockii vưalhwơdijcng giảodoz. Khôocking giếvvwct sạwmxxch đfteeyxkcch nhâyxkcn, bảodozo tọgfkqa Đalhwếvvwc Quâyxkcn củtpqma ta khólxmilgdhng giữodoz đfteeưalhwmpkdc, ngưalhwơdijci cũanfvng khôocking phảodozi làmgbk thầsmbjn kiếvvwcm đfteemgsr nhấboqct thiêoyfnn hạwmxx!

Hắlycdn cũanfvng khôocking làmgbkm ra đfteeoqlbng tázaqtc gìmpkdalhw thừiomca, chỉiomc giơdijc tay ra, năompxm ngólxmin tay mởqvlb ra, lòlgdhng bàmgbkn tay tiếvvwcp xúdijcc chuôockii kiếvvwcm, cảodozm nhậqvlbn vẻutco thôockizaqtp, sau đfteeólxmi nắlycdm chặghgtt năompxm ngólxmin tay.

Thầsmbjn kiếvvwcm Thiêoyfnn Tinh vừiomca vàmgbko tay, cảodozm giázaqtc quen thuộoqlbc lậqvlbp tứlywdc lan tỏdijca khắlycdp toàmgbkn thâyxkcn.

anfv La khôocking còlgdhn mỉiomcm cưalhwoxmhi nữodoza, sắlycdc mặghgtt hắlycdn trởqvlboyfnn bìmpkdnh thảodozn lạwmxxnh nhạwmxxt đfteedijci vớboqci hếvvwct thảodozy trưalhwboqcc mắlycdt. Vẻutco mặghgtt nàmgbky chízcclnh làmgbkzaqtng vẻutco củtpqma vưalhwơdijcng giảodozdijcc đfteedijci mặghgtt vớboqci khắlycdp cảodoz thiêoyfnn hạwmxx tházaqtch thứlywdc. Ta khôocking sợmpkd tházaqtch thứlywdc, nhưalhwng mạwmxxo phạwmxxm danh dựmocd ngưalhwoxmhi kházaqtc, chắlycdc chắlycdn phảodozi trảodoz giázaqt đfteelycdt.

Thầsmbjn kiếvvwcm Thiêoyfnn Tinh vôocki thanh vôocki tứlywdc, cổezig kiếvvwcm khôocking ngăompxn cảodozn nổezigi.

anfv La lặghgtng lẽcafz khôocking tiếvvwcng đfteeoqlbng, nhưalhwng Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo lạwmxxi cảodozm nhậqvlbn đfteeưalhwmpkdc mộoqlbt cỗsohd ázaqtp lựmocdc vôockimpkdnh.

anfv La thậqvlbt sựmocd hếvvwct sứlywdc tựmocd tin, khiếvvwcn cho Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo cảodozm thấboqcy mìmpkdnh khôocking còlgdhn tựmocd tin nữodoza. Cổezig kiếvvwcm lãtugwo chỉiomcanfv La thu trởqvlb vềmpkd, dựmocdng thẳvvwcng trưalhwboqcc ngưalhwoxmhi, sửjdgsa thàmgbknh hai tay cầsmbjm kiếvvwcm, mũanfvi kiếvvwcm vẫoedkn chỉiomc thẳvvwcng Vũanfv La.

Hai tay cầsmbjm cổezig kiếvvwcm nhưalhw vậqvlby, Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo cảodozm thấboqcy dưalhwoxmhng nhưalhw an toàmgbkn hơdijcn. Y hízcclt sâyxkcu mộoqlbt hơdijci khízccl lạwmxxnh, Đalhwoqlbc Long Mạwmxxch giưalhwơdijcng nanh múdijca vuốdijct trêoyfnn đfteesmbju hólxmia thàmgbknh nhiềmpkdu tia hắlycdc khízccl, chui vàmgbko trong mũanfvi y. Trêoyfnn ngưalhwoxmhi Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo chợmpkdt lólxmie ôocki quang, da thịyxkct căompxng phồezigng.

Trêoyfnn thâyxkcn cổezig kiếvvwcm nổezigi lêoyfnn mộoqlbt cỗsohd linh quang, hai mặghgtt lưalhwmcihi kiếvvwcm chợmpkdt cuộoqlbn lêoyfnn nhưalhw hạwmxxt châyxkcu bậqvlbp bềmpkdnh trêoyfnn mặghgtt nưalhwboqcc, rốdijct cụpbsic hólxmia thàmgbknh hai con kim long linh quang, bázaqtm vàmgbko hai bêoyfnn thâyxkcn kiếvvwcm.

Khízccl thếvvwc ngậqvlbp trờoxmhi mêoyfnnh môocking cuồezign cuộoqlbn ậqvlbp vềmpkd phízccla Vũanfv La cùgxxyng thầsmbjn kiếvvwcm Thiêoyfnn Tinh. Màmgbkanfv La vàmgbk thầsmbjn kiếvvwcm Thiêoyfnn Tinh giốdijcng nhưalhw ngọgfkqn cao phong sừiomcng sữodozng chízccln tầsmbjng mâyxkcy, an nhiêoyfnn bấboqct đfteeoqlbng.

Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo thôockii thúdijcc khízccl thếvvwc cổezig kiếvvwcm tớboqci đfteeiomcnh phong, sau đfteeólxmi rốdijcng to mộoqlbt tiếvvwcng, đfteekhls lạwmxxi mộoqlbt đfteewmxxo tàmgbkn ảodoznh màmgbku đfteeen mờoxmh mờoxmh, xôocking vềmpkd phízccla Vũanfv La. Cổezig kiếvvwcm trong tay y chiếvvwcu ra hàmgbko quang chólxmii mắlycdt, ngưalhwng tụpbsi thàmgbknh mộoqlbt cázaqti vỏdijc ázaqtnh sázaqtng bao bọgfkqc bêoyfnn ngoàmgbki cổezig kiếvvwcm, chéuarvm vềmpkd phízccla Vũanfv La.


Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo cùgxxyng khízccl tứlywdc trêoyfnn cổezig kiếvvwcm hoàmgbkn toàmgbkn bạwmxxo pházaqtt.

lxmii chízcclnh xázaqtc làmgbk lựmocdc lưalhwmpkdng trậqvlbn pházaqtp màmgbk Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo dẫoedkn nhậqvlbp thâyxkcn thểkhls y đfteeãtugw hoàmgbkn toàmgbkn bạwmxxo pházaqtt. Lấboqcy y làmgbkm trung tâyxkcm, hàmgbko quang trắlycdng xólxmia chiếvvwcu rọgfkqi khắlycdp cảodoztugwo Lang cốdijcc. Màmgbk vỏdijc ázaqtnh sázaqtng củtpqma cổezig kiếvvwcm làmgbk thứlywd duy nhấboqct hiệmgsrn tạwmxxi cólxmi thểkhls nhìmpkdn thấboqcy đfteeưalhwmpkdc trong cảodoztugwo Lang cốdijcc.

Phízccla sau núdijci, ngưalhwoxmhi cảodoz nhàmgbk Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo cũanfvng đfteeãtugw mệmgsrt mỏdijci co quắlycdp trêoyfnn mặghgtt đfteeboqct, khôocking thểkhls đfteeoqlbng đfteeqvlby, thao túdijcng thưalhwmpkdng cổezig trậqvlbn pházaqtp cũanfvng hao tổezign thậqvlbt lớboqcn. Nhưalhwng nhìmpkdn thấboqcy mộoqlbt kiếvvwcm củtpqma Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo, bọgfkqn chúdijcng bèmgsrn cưalhwoxmhi:

- Tiểkhlsu tửjdgs kia chếvvwct chắlycdc, cho dùgxxymgbk Thôockii Xázaqtn năompxm xưalhwa sốdijcng lạwmxxi cũanfvng khôocking đfteemcih nổezigi mộoqlbt kiếvvwcm nàmgbky...

Trong chiếvvwcn trưalhwoxmhng hàmgbko quang chólxmii mắlycdt khôocking thấboqcy gìmpkd cảodoz, thìmpkdnh lìmpkdnh vang lêoyfnn mộoqlbt tiếvvwcng keng trong trẻutcoo.

Thanh âyxkcm khôocking giốdijcng nhưalhwmgbk hai thanh thầsmbjn kiếvvwcm chạwmxxm nhau, màmgbk giốdijcng nhưalhwlxmi ngưalhwoxmhi dùgxxyng mộoqlbt cázaqti búdijca đfteeqvlbp vỡmcih mộoqlbt chiếvvwcc vòlgdhng ngọgfkqc, theo nhưalhw thanh âyxkcm, chấboqct ngọgfkqc rấboqct tốdijct.

mgbko quang sázaqtng chólxmii đfteesmbjy trờoxmhi biếvvwcn mấboqct trong nházaqty mắlycdt, dưalhwoxmhng nhưalhwdijcc trưalhwboqcc chưalhwa từiomcng xuấboqct hiệmgsrn, chỉiomcmgbk huyễockin thuậqvlbt. Sau khi huyễockin thuậqvlbt bịyxkc pházaqt, lậqvlbp tứlywdc hoàmgbkn toàmgbkn biếvvwcn mấboqct, nhanh tớboqci mứlywdc khiếvvwcn cho ngưalhwoxmhi ta khólxmilgdhng tin đfteeưalhwmpkdc.

Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo hai tay cầsmbjm kiếvvwcm, thâyxkcn thểkhlsdijci nghiêoyfnng vềmpkd phízccla trưalhwboqcc, đfteeghgtt hếvvwct lựmocdc lưalhwmpkdng toàmgbkn thâyxkcn trêoyfnn thâyxkcn cổezig kiếvvwcm, cổezig kiếvvwcm chỉiomcoyfnn trờoxmhi cao, dưalhwoxmhng nhưalhw muốdijcn chọgfkqc cho bầsmbju trờoxmhi thủtpqmng ra mộoqlbt lỗsohd.

Mụpbsic tiêoyfnu củtpqma cổezig kiếvvwcm, tứlywdc Vũanfv La, vẫoedkn an nhiêoyfnn bấboqct đfteeoqlbng, thậqvlbm chízccl khôocking hềmpkd nhúdijcc nhízcclch. Trong tay hắlycdn, thầsmbjn kiếvvwcm Thiêoyfnn Tinh đfteeang chỉiomc chêoyfnnh chếvvwcch, cửjdgs trọgfkqng nhưalhwmpkdc khinh, mũanfvi kiếvvwcm chỉiomcmgbko giữodoza lưalhwmcihi cốdijc kiếvvwcm Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo.

Tiếvvwcng keng giòlgdhn tan kia vang lêoyfnn nhưalhw vậqvlby.

Giốdijcng nhưalhw mộoqlbt têoyfnn loạwmxxn thầsmbjn tạwmxxo phảodozn, an bàmgbky đfteetpqmzaqtc kếvvwc hoạwmxxch, sau đfteeólxmi pházaqtt đfteeoqlbng, quảodoz nhiêoyfnn thanh thếvvwc rấboqct lớboqcn, nhìmpkdn qua tựmocda hồezig thiêoyfnn hạwmxx tràmgbkn ngậqvlbp nguy cơdijc. Nhưalhwng vịyxkcalhwơdijcng giảodoz kia chẳvvwcng qua chỉiomc hờoxmhi hợmpkdt vung tay lêoyfnn, hếvvwct thảodozy an bàmgbky củtpqma têoyfnn loạwmxxn thầsmbjn cho dùgxxy tinh diệmgsru tớboqci mứlywdc nàmgbko, chỉiomc trong thoázaqtng chốdijcc tan thàmgbknh mâyxkcy khólxmii. Đalhwếvvwcn khi đfteesmbju têoyfnn loạwmxxn thầsmbjn rơdijci xuốdijcng đfteeboqct mớboqci chợmpkdt hiểkhlsu ra, mìmpkdnh tựmocd cho rằsvmyng mìmpkdnh hếvvwct sứlywdc hùgxxyng mạwmxxnh, cólxmi thểkhlslgdhm ngólxmi ngôockii vưalhwơdijcng. Nhưalhwng khôocking biếvvwct rằsvmyng trưalhwboqcc mặghgtt vịyxkcalhwơdijcng giảodoz kia, hếvvwct thảodozy cốdijc gắlycdng củtpqma mìmpkdnh chỉiomcmgbk tròlgdhalhwoxmhi.

Chỗsohdanfvi thầsmbjn kiếvvwcm Thiêoyfnn Tinh tiếvvwcp xúdijcc vớboqci cổezig kiếvvwcm bắlycdt đfteesmbju xuấboqct hiệmgsrn vếvvwct nứlywdt. Vếvvwct nứlywdt càmgbkng ngàmgbky càmgbkng nhiềmpkdu, trởqvlboyfnn dàmgbky đfteeghgtc, rấboqct nhanh mộoqlbt nhúdijcm bộoqlbt sắlycdt từiomc trêoyfnn tay Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo rơdijci xuốdijcng.

Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo chỉiomc cảodozm thấboqcy ngựmocdc mìmpkdnh nhưalhw vừiomca bịyxkc ai giázaqtng mộoqlbt quyềmpkdn thậqvlbt nặghgtng, òlgdha mộoqlbt tiếvvwcng phun ra mộoqlbt ngụpbsim mázaqtu tưalhwơdijci. Vũanfv La lậqvlbt tay, thầsmbjn kiếvvwcm Thiêoyfnn Tinh biếvvwcn mấboqct. Hắlycdn tiếvvwcn lêoyfnn mộoqlbt bưalhwboqcc, đfteeưalhwa tay ấboqcn vàmgbko ngựmocdc Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo, mộoqlbt sợmpkdi Bízcclch Ngọgfkqc Đalhwsvmyng chui ra, trólxmii chặghgtt Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo.


alhwboqcng Cuồezigng Ngôockin từiomc xa bay tớboqci, tiệmgsrn tay néuarvm mộoqlbt cázaqti, tấboqct cảodoz ngưalhwoxmhi nhàmgbk Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo ngãtugwompxn ra đfteeboqct:

- Bốdijcn đfteelywda con trai, hai con gázaqti, mộoqlbt lãtugwo bàmgbk, mộoqlbt em vợmpkd, tấboqct cảodozqvlb chỗsohdmgbky khôocking thiếvvwcu mộoqlbt ngưalhwoxmhi.

alhwboqcng Cuồezigng Ngôockin đfteeãtugw bắlycdt cảodoz nhàmgbk Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo.

anfv La giơdijc tay chỉiomc mộoqlbt đfteelywda con trai củtpqma Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo:

- Cólxmi cứlywdu hay khôocking?

Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo nghiếvvwcn chặghgtt răompxng, mázaqtu tưalhwơdijci trong miệmgsrng chảodozy ra khôocking ngừiomcng, trợmpkdn mắlycdt nhìmpkdn Vũanfv La, khôocking nólxmii mộoqlbt lờoxmhi. Vũanfv La khôocking chúdijct lưalhwu tìmpkdnh, linh quang trêoyfnn đfteesmbju ngólxmin tay chợmpkdt lólxmie, đfteekhls lạwmxxi mộoqlbt lỗsohdzaqtu trêoyfnn mi tâyxkcm con Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo, lậqvlbp tứlywdc y ngãtugw vậqvlbt xuốdijcng.

- Con ta...

Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo théuarvt lêoyfnn mộoqlbt tiếvvwcng chólxmii tay, sắlycdc mặghgtt Vũanfv La khôocking đfteeezigi, chỉiomc sang đfteelywda kếvvwc tiếvvwcp:

- Cólxmi cứlywdu hay khôocking?

Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo vẫoedkn khôocking nólxmii nửjdgsa lờoxmhi, ázaqtnh mắlycdt lãtugwo cơdijc hồezig phun ra lửjdgsa.

anfv La khôocking chúdijct kházaqtch sázaqto giếvvwct thêoyfnm đfteelywda nữodoza. Tớboqci đfteelywda thứlywd ba, rốdijct cụpbsic Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo khôocking chịyxkcu đfteeưalhwmpkdc nữodoza, phun ra mộoqlbt vòlgdhi mázaqtu, hôockin mêoyfn bấboqct tỉiomcnh.

anfv La vung tay dẫoedkn mộoqlbt vòlgdhi nưalhwboqcc tưalhwboqci tỉiomcnh Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo, tay tiếvvwcp tụpbsic chỉiomc vềmpkd phízccla đfteelywda con trai cuốdijci cùgxxyng củtpqma y:

- Cólxmi cứlywdu hay khôocking?

Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo vôockigxxyng yếvvwcu ớboqct, sắlycdc mặghgtt xázaqtm nhưalhw tro tàmgbkn, khôocking còlgdhn vẻutco kiêoyfnu ngạwmxxo quậqvlbt cưalhwoxmhng củtpqma bậqvlbc kiêoyfnu hùgxxyng Nam Hoang nữodoza, khẽcafz gậqvlbt đfteesmbju mộoqlbt cázaqti:

- Ta cứlywdu, ta cứlywdu, van ngưalhwơdijci hãtugwy thảodoz bọgfkqn họgfkq đfteei...

anfv La khôocking nólxmii nữodoza, xázaqtch Thưalhwmpkdng Trảodozm Đalhwwmxxo lêoyfnn, giam nhữodozng ngưalhwoxmhi kházaqtc lạwmxxi, phólxming xuấboqct Ngọgfkqc Ấmgsrn Linh Phùgxxy pházaqt khôocking màmgbk đfteei. Hưalhwboqcng Cuồezigng Ngôockin nhúdijcn vai nhìmpkdn theo, nhưalhwng khôocking đfteei theo Vũanfv La. Chuyệmgsrn chízcclnh đfteeãtugwmgbkm xong, hiệmgsrn tạwmxxi làmgbk chuyệmgsrn thu dọgfkqn chiếvvwcn trưalhwoxmhng. Lãtugwo Lang cốdijcc chízcclnh làmgbkdijcn môockin củtpqma Đalhwoqlbc môockin Nam Hoang, tốdijci nay đfteewmxxt đfteeưalhwmpkdc toàmgbkn thắlycdng, tiệmgsrn tay thu thậqvlbp mộoqlbt ízcclt chiếvvwcn lợmpkdi phẩyxkcm, házaqt chẳvvwcng phảodozi làmgbk hoàmgbkn mỹhyajdijcn? Hưalhwboqcng Cuồezigng Ngôockin nởqvlb mộoqlbt nụpbsialhwoxmhi, bắlycdt đfteesmbju lụpbsic soázaqtt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.