Tiên Tuyệt

Chương 481 : Tứ thú song quy (Hạ)

    trước sau   
Thưccmzsbwnng Trảobnim Đpezwnbxfo đcbrpádrnmnh ra mộcfpdt chưccmzxwkeng cádrnmch khôfftxng xa mấnpary ngàhkxbn trưccmzsbwnng vềccmz phíllyra Vũduji La. Đpezwcfpdc Long Mạnbxfch đcbrpang giưccmzơboizng nanh múvncwa vuốqyjlt trêpcmjn đcbrpxtzau y phádrnmt ra mộcfpdt tiếllyrng rốqyjlng rung trờcfpdi, biếllyrn thàhkxbnh mộcfpdt tấnparm lưccmzbjuwi đcbrpcfpdc khổujdsng lồqyjl chụccmzp vềccmz phíllyra Vũduji La.

ccmzbjuwi đcbrpcfpdc nàhkxby còewmfn chưccmza kịbrfxp rơboizi xuốqyjlng, mỗowhwi mộcfpdt mắoivat lưccmzbjuwi đcbrpãpcmj sinh ra mộcfpdt quảobni đcbrpcfpdc lôfftxi giádrnmng xuốqyjlng giốqyjlng nhưccmzccmza ràhkxbo.

Tiếllyrng sấnparm ầxtzam ầxtzam nhưccmz tiếllyrng phádrnmo, khóqicfi đcbrpcfpdc khuếllyrch tádrnmn đcbrpxtzay trờcfpdi.

- Tiểjgmeu bốqyjli vôfftx tri, dádrnmm tớbjuwi Lãpcmjo Lang cốqyjlc ta sinh sựdgam, khôfftxng biếllyrt trờcfpdi cao đcbrpnpart rộcfpdng làhkxboqdq. Hôfftxm nay ta sẽvncw cho ngưccmzơboizi nếllyrm thửllyrdgami vịbrfx Đpezwcfpdc Long Mạnbxfch củqyjla Lãpcmjo Lang cốqyjlc, cho ngưccmzơboizi cùdgamng tìoqdqnh nhâmuizn ngưccmzơboizi cùdgamng nhau tớbjuwi Cửllyru U Minh Ngụccmzc, làhkxbm mộcfpdt đcbrpôfftxi đcbrpqyjlng mệpezwnh uyêpcmjn ưccmzơboizng, ha ha ha!

Thưccmzsbwnng Trảobnim Đpezwnbxfo cưccmzcfpdi nhưccmz đcbrppcmjn cuồqyjlng, nhưccmzng tiếllyrng cưccmzcfpdi củqyjla y chợsbwnt ngưccmzng bặtvpit. Màhkxbn khóqicfi đcbrpcfpdc dàhkxby đcbrptvpic do đcbrpcfpdc lôfftxi nổujds tung gâmuizy ra dưccmzcfpdng nhưccmz bịbrfx mộcfpdt lựdgamc lưccmzsbwnng nàhkxbo đcbrpóqicf xua đcbrpi, chậdrnmm rãpcmji tảobnin ra.

Khóqicfi đcbrpcfpdc tảobnin đcbrpi, Vũduji La vẫlekxn bìoqdqnh yêpcmjn vôfftx sựdgam, chẳcyqyng qua làhkxbpcmjn cạnbxfnh hắoivan cóqicf thêpcmjm mộcfpdt íllyrt dâmuizy leo Bíllyrch Ngọyfamc Đpezwzhomng xanh biếllyrc.


Thưccmzsbwnng Trảobnim Đpezwnbxfo ngạnbxfc nhiêpcmjn kêpcmju lêpcmjn:

- Thìoqdq ra làhkxb thádrnmnh vậdrnmt giảobnii đcbrpcfpdc Bíllyrch Ngọyfamc Đpezwzhomng. Bấnpart quádrnm ngưccmzơboizi cóqicfllyrch Ngọyfamc Đpezwzhomng thìoqdq đcbrpãpcmj sao, cóqicf lẽvncw giảobnii đcbrpưccmzsbwnc đcbrpcfpdc vậdrnmt thôfftxng thưccmzcfpdng, nhưccmzng Đpezwcfpdc Long Mạnbxfch củqyjla Lãpcmjo Lang cốqyjlc ta, nhữrtjlng loạnbxfi đcbrpcfpdc vậdrnmt tầxtzam thưccmzcfpdng làhkxbm sao cóqicf thểjgmedrnm đcbrpưccmzsbwnc?

Y khẽvncwnparn hờcfpd trêpcmjn khôfftxng mộcfpdt cádrnmi, lưccmzbjuwi đcbrpcfpdc giốqyjlng nhưccmzccmzbjuwi cádrnm chụccmzp xuốqyjlng. Vũduji La giơboiz tay lêpcmjn đcbrpiểjgmem ra, Bíllyrch Ngọyfamc Đpezwzhomng gàhkxbo thédujit màhkxb ra, vôfftx sốqyjl đcbrpnbxfo dâmuizy leo xanh biếllyrc bắoivan ra vun vúvncwt, sắoivac bédujin lợsbwni hạnbxfi nhưccmz trưccmzcfpdng mâmuizu, mỗowhwi mộcfpdt đcbrpnbxfo Bíllyrch Ngọyfamc Đpezwzhomng đcbrpiểjgmem chíllyrnh xádrnmc vàhkxbo mộcfpdt mắoivat lưccmzbjuwi đcbrpcfpdc.

ccmzbjuwi đcbrpcfpdc chợsbwnt run lêpcmjn, Thưccmzsbwnng Trảobnim Đpezwnbxfo chấnparn đcbrpcfpdng toàhkxbn thâmuizn, trưccmzcfpdng sam văigrbn sĩgdzb trêpcmjn ngưccmzcfpdi nổujds bốqyjlp mộcfpdt tiếllyrng trởxwke thàhkxbnh phấnparn vụccmzn. Y lùdgami lạnbxfi hai bưccmzbjuwc liềccmzn, ngạnbxfc nhiêpcmjn nhìoqdqn Bíllyrch Ngọyfamc Đpezwzhomng:

- Đpezwâmuizy... Đpezwâmuizy làhkxbllyrch Ngọyfamc Đpezwzhomng kịbrfxch đcbrpcfpdc! Bằzhomng khôfftxng Đpezwcfpdc Long Mạnbxfch củqyjla bảobnin tọyfama khôfftxng thểjgmehkxbo khôfftxng bắoivat đcbrpưccmzsbwnc nóqicf.

- Nhưccmzng... Làhkxbm sao cóqicf thểjgme nhưccmz vậdrnmy đcbrpưccmzsbwnc? Bíllyrch Ngọyfamc Đpezwzhomng chíllyrnh làhkxb thádrnmnh vậdrnmt giảobnii đcbrpcfpdc, làhkxbm sao lạnbxfi bịbrfx đcbrpcfpdc tốqyjl ôfftx nhiễqjjpm, hơboizn nữrtjla còewmfn cóqicf thểjgme sốqyjlng sóqicft, còewmfn cóqicf thểjgme sinh trưccmzxwkeng nhưccmz vậdrnmy đcbrpưccmzsbwnc, chuyệpezwn nàhkxby...

Gốqyjlc Bíllyrch Ngọyfamc Đpezwzhomng đcbrpãpcmj phádrnm vỡyzxv kiếllyrn thứqjjpc thôfftxng thưccmzcfpdng củqyjla Thưccmzsbwnng Trảobnim Đpezwnbxfo, khiếllyrn cho trong lòewmfng y cảobnim thấnpary lo sợsbwn bấnpart an. Đpezwcfpdt nhiêpcmjn y trởxwkepcmjn nóqicfng nảobniy, nổujdsi giậdrnmn gầxtzam lêpcmjn mộcfpdt tiếllyrng chỉrvzlhkxbo Vũduji La kêpcmju to:

- Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncwxwke đcbrpâmuizu, xédujidrnmc tiểjgmeu tửllyrhkxby cho ta!

pcmjo Lang cốqyjlc làhkxb mộcfpdt sơboizn cốqyjlc hếllyrt sứqjjpc kỳujyv lạnbxf, sơboizn cốqyjlc thôfftxng thưccmzcfpdng làhkxb do hai vádrnmch núvncwi hai bêpcmjn tạnbxfo thàhkxbnh sơboizn cốqyjlc ởxwke giữrtjla. Nhưccmzng xung quanh Lãpcmjo Lang cốqyjlc lạnbxfi cóqicf tớbjuwi bốqyjln ngọyfamn núvncwi rấnpart lớbjuwn, nóqicfi chíllyrnh xádrnmc hơboizn, Lãpcmjo Lang cốqyjlc làhkxb mộcfpdt thung lũdujing.

Châmuizn bốqyjln ngọyfamn núvncwi nàhkxby đcbrpãpcmj bịbrfx ngưccmzcfpdi dùdgamng phádrnmp lựdgamc vôfftx thưccmzsbwnng gọyfamt thàhkxbnh mộcfpdt vádrnmch đcbrpádrnm bằzhomng phẳcyqyng. Vádrnmch đcbrpádrnmhkxby cao ba trăigrbm trưccmzsbwnng, trêpcmjn đcbrpóqicfqicf mộcfpdt thạnbxfch đcbrpcfpdng rấnpart lớbjuwn, đcbrpưccmzcfpdng kíllyrnh hai trăigrbm trưccmzsbwnng.

Cửllyra thạnbxfch đcbrpcfpdng đcbrpxtzay hàhkxbi cốqyjlt hung thúvncw, trêpcmjn hàhkxbi cốqyjlt đcbrpxtzay dấnparu răigrbng gặtvpim nhấnparm.

Trong sốqyjl nhữrtjlng hàhkxbi cốqyjlt nàhkxby cóqicf khôfftxng íllyrt hung thúvncw nhịbrfx phẩycfhm, tam phẩycfhm.

Thạnbxfch đcbrpcfpdng đcbrpưccmzsbwnc che lạnbxfi bằzhomng bốqyjln khốqyjli nguyêpcmjn thạnbxfch, trêpcmjn nguyêpcmjn thạnbxfch sádrnmng lêpcmjn từdjuzng tầxtzang trậdrnmn phádrnmp đcbrpưccmzsbwnc khắoivac trêpcmjn đcbrpóqicf. Trậdrnmn phádrnmp phádrnmt đcbrpcfpdng, nguyêpcmjn thạnbxfch đcbrpùdgamng đcbrpùdgamng lăigrbn sang bêpcmjn.


Bốqyjln tiếllyrng thúvncw gầxtzam đcbrpádrnmng sợsbwn từdjuz trong thạnbxfch đcbrpcfpdng truyềccmzn ra. Ởxjhh thạnbxfch đcbrpcfpdng phíllyra Đpezwôfftxng chợsbwnt sádrnmng lêpcmjn u quang màhkxbu lam, ngay sau đcbrpóqicf mộcfpdt trậdrnmn cádrnmt bay đcbrpádrnm chạnbxfy, tinh phong ậdrnmp vàhkxbo mặtvpit, mộcfpdt con cựdgampcmjng màhkxbu xanh giốqyjlng nhưccmz giao long từdjuz trong thạnbxfch đcbrpcfpdng chui ra.

Cựdgampcmjng cóqicf vảobniy màhkxbu xanh dàhkxby nhưccmz trọyfamng giádrnmp, thâmuizn dàhkxbi hai trăigrbm trưccmzsbwnng, to nhưccmzigrbn nhàhkxb. Trêpcmjn trádrnmn cựdgampcmjng cóqicf ba chiếllyrc sừdjuzng đcbrpen dàhkxbi mộcfpdt trưccmzsbwnng hai, từdjuzng tia đcbrpiệpezwn quang màhkxbu lam khôfftxng ngừdjuzng chớbjuwp đcbrpcfpdng giữrtjla ba chiếllyrc sừdjuzng nàhkxby.

Sau đcbrpóqicf trong thạnbxfch đcbrpcfpdng phíllyra Tâmuizy xôfftxng ra mộcfpdt con mãpcmjnh hổujds hai màhkxbu đcbrpen trắoivang cao ba mưccmzơboizi trưccmzsbwnng, dàhkxbi sádrnmu mưccmzơboizi trưccmzsbwnng. Hai chiếllyrc răigrbng nanh củqyjla mãpcmjnh hổujds mọyfamc dàhkxbi ra khỏqicfi miệpezwng, cóqicf đcbrpcfpdc dịbrfxch xanh lèdqss khôfftxng ngừdjuzng chảobniy xuốqyjlng. Đpezwfftxi nóqicf đcbrpdrnmp loạnbxfn xạnbxf liêpcmjn tụccmzc, chóqicft đcbrpfftxi làhkxb đcbrpfftxi bòewmf cạnbxfp đcbrpen nhádrnmnh.

Trong thạnbxfch đcbrpcfpdng phíllyra Nam nhảobniy ra mộcfpdt con chim lớbjuwn hai châmuizn cưccmzcfpdng trádrnmng. Bộcfpdfftxng củqyjla nóqicfhkxbu sắoivac sặtvpic sỡyzxv, nhưccmzng cádrnmnh ngắoivan nhỏqicf, hiểjgmen nhiêpcmjn khôfftxng cádrnmch nàhkxbo phi hàhkxbnh. Hai châmuizn nóqicffftxdgamng to lớbjuwn, lóqicfe ra ádrnmnh sádrnmng bóqicfng bẩycfhy nhưccmz kim loạnbxfi, cổujds chim giốqyjlng nhưccmz cầxtzau vồqyjlng bảobniy sắoivac, đcbrpxtzay nhữrtjlng u đcbrpcfpdc bádrnmm trêpcmjn đcbrpóqicf giốqyjlng nhưccmzmuizy nho.

Trong sơboizn đcbrpcfpdng phíllyra Bắoivac làhkxb mộcfpdt con nhệpezwn mai rùdgama khổujdsng lồqyjl.

Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncwhkxby hếllyrt sứqjjpc khổujdsng lồqyjl, chúvncwng vừdjuza xuấnpart hiệpezwn, trong cảobnipcmjo Lang cốqyjlc lậdrnmp tứqjjpc ngậdrnmp tràhkxbn mùdgami thốqyjli vôfftxdgamng khóqicf ngửllyri.

Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncwhkxby chíllyrnh làhkxbigrbm xưccmza lãpcmjo tổujds Đpezwcfpdc môfftxn lậdrnmp Lãpcmjo Lang cốqyjlc, đcbrptvpic biệpezwt đcbrpi khắoivap Nam Hoang bắoivat vềccmz Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncw trấnparn cốqyjlc, môfftx phỏqicfng theo Tứqjjpccmzsbwnng Thầxtzan Thúvncw. Trong mấnpary ngàhkxbn năigrbm nay, Đpezwcfpdc môfftxn khôfftxng ngừdjuzng bắoivat cádrnmc loạnbxfi thúvncw dữrtjl đcbrpcfpdc thúvncw nuôfftxi nấnparng Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncwhkxby, cho dùdgamhkxb Thưccmzsbwnng Trảobnim Đpezwnbxfo năigrbm xưccmza cũdujing nhờcfpdhkxbo Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncwhkxby đcbrpjgme đcbrpqyjli phóqicf Nam Hoang Đpezwếllyr Quâmuizn Thôfftxi Xádrnmn, bằzhomng khôfftxng cũdujing khôfftxng cóqicf lựdgamc đcbrpádrnmnh mộcfpdt trậdrnmn.

Chỉrvzl bấnpart quádrnm khi đcbrpóqicf Đpezwếllyr Quâmuizn Thôfftxi Xádrnmn quádrnmdgamng mạnbxfnh, Thưccmzsbwnng Trảobnim Đpezwnbxfo khôfftxng cóqicf can đcbrpobnim mạnbxfo hiểjgmem.

Sau lưccmzng Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncwqicf cộcfpdt mộcfpdt sợsbwni xíllyrch sắoivat hồqyjlng quang hưccmzobnio. Đpezwâmuizy làhkxbigrbm xưccmza lúvncwc chúvncwng còewmfn nhỏqicf, lãpcmjo tổujds Đpezwcfpdc môfftxn đcbrpãpcmj sửllyr dụccmzng đcbrpjgme cộcfpdt lấnpary sinh hồqyjln củqyjla chúvncwng. Nếllyru khôfftxng cóqicf bốqyjln sợsbwni xíllyrch nàhkxby, Thưccmzsbwnng Trảobnim Đpezwnbxfo ưccmzbjuwc đcbrpdrnmn mìoqdqnh cũdujing khôfftxng thểjgme khốqyjlng chếllyr đcbrpưccmzsbwnc Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncwhkxby. Nóqicfi thậdrnmt ra bảobnio Thưccmzsbwnng Trảobnim Đpezwnbxfo mộcfpdt mìoqdqnh đcbrpqyjli mặtvpit Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncw, y cũdujing khôfftxng thểjgme nắoivam chắoivac chiếllyrn thắoivang.

Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncw xuấnpart hiệpezwn, lạnbxfi thêpcmjm Đpezwcfpdc Long Mạnbxfch củqyjla Thưccmzsbwnng Trảobnim Đpezwnbxfo, cho dùdgamduji La cóqicf gốqyjlc Bíllyrch Ngọyfamc Đpezwzhomng kỳujyv dịbrfx kia, Thưccmzsbwnng Trảobnim Đpezwnbxfo cũdujing cóqicfccmzcfpdi phầxtzan nắoivam chắoivac giếllyrt chếllyrt Vũduji La trong nhádrnmy mắoivat.

Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncw thanh thếllyr kinh ngưccmzcfpdi, trong lúvncwc chúvncwng di chuyểjgmen khiếllyrn cho cảobni mặtvpit đcbrpnpart phảobnii run rẩycfhy.

Thưccmzsbwnng Trảobnim Đpezwnbxfo ngưccmzng tụccmz Đpezwcfpdc Long Mạnbxfch trởxwke lạnbxfi, hóqicfa thàhkxbnh mộcfpdt chiếllyrc gai đcbrpcfpdc màhkxbu đcbrpen bóqicfng, chờcfpd thờcfpdi màhkxb đcbrpcfpdng, sắoivac mặtvpit y trởxwkepcmjn âmuizm trầxtzam, mai phụccmzc ởxwkepcmjn cạnbxfnh, chờcfpdduji La bịbrfx Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncw giàhkxby xédujio, sẽvncw thừdjuza cơboiz xuấnpart ra mộcfpdt đcbrpòewmfn chíllyr mạnbxfng.

duji La đcbrpãpcmj giao thủqyjl vớbjuwi Đpezwnbxfi Thádrnmnh củqyjla Yêpcmju tộcfpdc, bốqyjln con súvncwc sinh nàhkxby cóqicf thểjgme dọyfama đcbrpưccmzsbwnc ngưccmzcfpdi khádrnmc, làhkxbm sao cóqicf thểjgme dọyfama đcbrpưccmzsbwnc hắoivan? Hắoivan đcbrpang muốqyjln vậdrnmn dụccmzng thủqyjl đcbrpoạnbxfn củqyjla mìoqdqnh, nhưccmzng khôfftxng ngờcfpd trong Thiêpcmjn Phủqyjl Chi Quốqyjlc cóqicf đcbrpcfpdng, hai con rùdgama nhỏqicf bỗowhwng nhiêpcmjn chui ra.

Kểjgme từdjuz sau khi nuốqyjlt vàhkxbo viêpcmjn đcbrpádrnm kỳujyv dịbrfxxwke Đpezwnbxfi Dãpcmjhkxb cấnparm, Đpezwcfpdng Đpezwcfpdng vẫlekxn ngủqyjl say mộcfpdt mạnbxfch cho tớbjuwi bâmuizy giờcfpd. Hai con rùdgama nàhkxby vẫlekxn theo bêpcmjn cạnbxfnh “lãpcmjo Đpezwnbxfi” củqyjla mìoqdqnh, khôfftxng biếllyrt vìoqdq sao hiệpezwn tạnbxfi chạnbxfy ra?

duji La âmuizm thầxtzam lắoivac đcbrpxtzau: Cũdujing làhkxb do Đpezwcfpdng Đpezwcfpdng làhkxbm cho chúvncwng hưccmz.

vncwc nàhkxby hai con rùdgama ngốqyjlc trờcfpdi sinh chạnbxfy ra đcbrpâmuizy, khôfftxng phảobnii làhkxb đcbrpi tìoqdqm chếllyrt hay sao? Hai tiểjgmeu gia hỏqicfa vụccmzng vềccmzewmf ra, thỉrvzlnh thoảobning lạnbxfi va vàhkxbo nhau.

Hai con rùdgama lúvncwng liếllyrng ádrnmnh mắoivat sádrnmng rựdgamc tinh quang, ngâmuizy thơboiz nhìoqdqn đcbrpqyjli phưccmzơboizng, hai chiếllyrc đcbrpxtzau nhỏqicf va chạnbxfm vàhkxbo nhau mộcfpdt lúvncwc, rốqyjlt cụccmzc mớbjuwi hiểjgmeu thìoqdq ra làhkxb huynh đcbrppezw củqyjla mìoqdqnh.

Sau đcbrpóqicf hai tiểjgmeu gia hỏqicfa chậdrnmm rãpcmji đcbrpcfpdng, sóqicfng vai đcbrpqjjpng cùdgamng mộcfpdt chỗowhw, dádrnmng vẻccmz kiêpcmju ngạnbxfo hàhkxbo hùdgamng. Vũduji La lạnbxfi cóqicf cảobnim giádrnmc muốqyjln khóqicfc màhkxb khôfftxng cóqicfccmzbjuwc mắoivat: Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncw đcbrpang gàhkxbo thédujit chạnbxfy nhưccmz đcbrppcmjn tớbjuwi, nhìoqdqn qua dưccmzcfpdng nhưccmz hai con rùdgama nàhkxby muốqyjln ngăigrbn cảobnin giúvncwp mìoqdqnh, nhưccmzng vìoqdq sao chúvncwng lạnbxfi quay đcbrpxtzau vềccmz phíllyra mìoqdqnh, đcbrpưccmza môfftxng vềccmz phíllyra Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncw?

- Phảobnin rồqyjli...

duji La khôfftxng nhịbrfxn đcbrpưccmzsbwnc lêpcmjn tiếllyrng nóqicfi, khôfftxng ngờcfpd hai con rùdgama nghe hiểjgmeu, vộcfpdi vàhkxbng xoay ngưccmzcfpdi lạnbxfi. Vũduji La bấnpart đcbrpoivac dĩgdzbqicfi:

- Thôfftxi đcbrpi, đcbrpdjuzng làhkxbm loạnbxfn nữrtjla, trởxwke vềccmz cho ta...

Lầxtzan nàhkxby hai con rùdgama khôfftxng nghe. Nhádrnmy mắoivat Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncw đcbrpãpcmj tớbjuwi nơboizi, nhanh nhấnpart chíllyrnh làhkxb cựdgampcmjng màhkxbu xanh kia.

Cựdgampcmjng màhkxbu xanh làhkxb quádrnmi vậdrnmt khổujdsng lồqyjl, cơboiz hồqyjl khôfftxng nhìoqdqn thấnpary bêpcmjn dưccmzbjuwi mìoqdqnh còewmfn cóqicf hai con rùdgama nhỏqicf, thâmuizn thểjgme nhưccmz ngọyfamn núvncwi củqyjla nóqicf đcbrpang đcbrpbrfxnh càhkxbn qua. Thìoqdqnh lìoqdqnh trêpcmjn thâmuizn thểjgme hai con rùdgama bạnbxfo phádrnmt hàhkxbo quang, nhádrnmy mắoivat từdjuz to bằzhomng đcbrpqyjlng tiếllyrn hóqicfa thàhkxbnh ngọyfamn núvncwi nhỏqicf. Mặtvpic dùdgamoqdqnh dádrnmng khôfftxng cóqicfoqdq biếllyrn hóqicfa, hai mắoivat vẫlekxn đcbrpen lúvncwng liếllyrng khảobni ádrnmi nhưccmz trưccmzbjuwc, nhưccmzng bốqyjln châmuizn chúvncwng đcbrpãpcmj trởxwkepcmjn to nhưccmz cổujds thụccmz ngàhkxbn năigrbm. Vốqyjln làhkxb Tứqjjp Đpezwnbxfi Đpezwcfpdc Thúvncw đcbrpãpcmj rấnpart khổujdsng lồqyjl, nhưccmzng nếllyru so vớbjuwi hai con rùdgama nhưccmz hai ngọyfamn núvncwi, quảobni thậdrnmt cũdujing chỉrvzl nhưccmz con kiếllyrn.

Cựdgampcmjng màhkxbu xanh kia xấnparu sốqyjl va vàhkxbo lớbjuwp mai cứqjjpng củqyjla mộcfpdt con rùdgama. Mộcfpdt tiếllyrng đcbrpùdgamng rấnpart lớbjuwn vang lêpcmjn, con rùdgama bịbrfx va phảobnii vẫlekxn khôfftxng nhúvncwc nhíllyrch, thâmuizn thểjgme cựdgampcmjng màhkxbu xanh trong nhádrnmy mắoivat trởxwkepcmjn nhỏqicf đcbrpi rấnpart nhiềccmzu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.