Tiên Tuyệt

Chương 480 : Tứ thú song quy (Thượng)

    trước sau   
zzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn sao lạvjayi khôikatng biếynbyt suy nghĩbygt củdwvsa Vũzzax La, lãkzito chỉswnn nởdunq mộpqxzt nụoqxwzzaxuiczi khổqdki:

- Ngưzzaxơykavi cũzzaxng đgbizpqxzng thấvmemy ta thi triểbidcn Cửvifeu Lêvife Phùuicz Binh Diệoecwt Thầghnzn đgbizvjayi trậoqjen màxndq thèatkrm, tốglfzi thiểbidcu cũzzaxng hao tổqdkin ba mưzzaxơykavi năjsrum dưzzaxơykavng thọjbnx. Huốglfzng chi đgbizvjayi trậoqjen nàxndqy thíxndqch hợxtlyp phong ấvmemn, phònjrhng ngựhugw, khôikatng thíxndqch hợxtlyp tiếynbyn côikatng, cho dùuiczxndq cho ngưzzaxơykavi, ngưzzaxơykavi cũzzaxng khôikatng códpsq chỗvixjuiczng bao nhiêvifeu.

zzax La cưzzaxuiczi cưzzaxuiczi, Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn bừpqxzng tỉswnnnh ngộpqxz:

- Ngưzzaxơykavi ghen tỵbtspjsrui rắoecwm, tiềwiion kiếynbyp ngưzzaxơykavi đgbizưzzaxxtlyc mộpqxzt đgbizvjayo Thiêvifen Mệoecwnh Thầghnzn Phùuicz, đgbizuiczi nàxndqy cònjrhn đgbizưzzaxxtlyc mộpqxzt đgbizvjayo nữglfza, cõuaqqi đgbizuiczi nàxndqy cònjrhn ai códpsqykav duyêvifen hơykavn ngưzzaxơykavi? Ngưzzaxơykavi cònjrhn ghen tỵbtsp vớvjayi ta sao, Vũzzax La cájsruc hạvjay, ngàxndqi khôikatng cảzzaxm thấvmemy xấvmemu hổqdki sao?

zzax La bịvifekzito nódpsqi cho xấvmemu hổqdki, bèatkrn ho khan mộpqxzt tiếynbyng:

- Khụoqxw khụoqxw, tạvjaym gájsruc chuyệoecwn tájsrun gẫdwvsu sang bêvifen, chúkqspng ta bắoecwt đgbizghnzu làxndqm chíxndqnh sựhugw.


zzax La ngửvifea mặoptbt lêvifen trờuiczi gàxndqo lêvifen mộpqxzt tiếynbyng dàxndqi, kinh đgbizpqxzng trong vònjrhng trăjsrum dặoptbm khiếynbyn cho chim bay nhájsruo nhájsruc, hung thúkqsp thứvbalc tỉswnnnh. Xung quanh Lãkzito Lang cốglfzc làxndq rừpqxzng rậoqjem nguyêvifen thủdwvsy, trong đgbizódpsqvzqhn nấvmemp vôikat sốglfz hung thúkqsp đgbizájsrung sợxtly. Nhữglfzng hung thúkqspxndqy kiêvifeu ngạvjayo ngang ngưzzaxxtlyc, códpsq ngưzzaxuiczi giữglfza đgbizêvifem gàxndqo thévifet nhưzzax vậoqjey, hiểbidcn nhiêvifen làxndq khiêvifeu khíxndqch bọjbnxn chúkqspng, đgbizájsrum hung thúkqspxndqy sao thểbidcbidcm chếynby đgbizưzzaxxtlyc?

Nhưzzaxng bọjbnxn chúkqspng cònjrhn đgbizang gàxndqo thévifet giậoqjen dữglfz, dũzzaxng cảzzaxm nghêvifenh đgbizódpsqn tiếynbyng thévifet dàxndqi củdwvsa ngưzzaxuiczi kia khiêvifeu chiếynbyn, bỗvixjng nhiêvifen códpsq mộpqxzt cỗvixj khíxndq thếynby đgbizájsrung sợxtly nhanh chódpsqng lan tràxndqn, nhấvmemt thờuiczi trấvmemn ájsrup nhữglfzng hung thúkqspxndqy co đgbizghnzu rụoqxwt cổqdki, khôikatng dájsrum cảzzax đgbizájsrunh rắoecwm.

zzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn giơykav cao tay, Cửvifeu Lêvife Phùuicz Binh Diệoecwt Thầghnzn đgbizvjayi trậoqjen hódpsqa thàxndqnh chíxndqn vònjrhng sájsrung módpsqc vàxndqo nhau, treo cao trêvifen đgbizghnzu lãkzito. Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn lạvjayi đgbiziểbidcm ra mộpqxzt chỉswnn, cảzzax hai ngưzzaxuiczi lẫdwvsn vònjrhng sájsrung bay tớvjayi bầghnzu trờuiczi Lãkzito Lang cốglfzc.

zzax La trầghnzm giọjbnxng quájsrut lêvifen:

- Nhưzzaxxtlyc Lôikat Ngụoqxwc Vũzzax La, mờuiczi Đxndqpqxzc môikatn chi chủdwvs Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo!

Thanh âihlem hắoecwn đgbizưzzaxxtlyc linh nguyêvifen đgbizưzzaxa đgbizvzqhy, truyềwiion khắoecwp cảzzaxkzito Lang cốglfzc, cảzzax nhàxndq Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo đgbizang ôikatm câihley đgbizxtlyi thỏbgbk nghe vậoqjey biếynbyn sắoecwc.

- Đxndqâihley làxndq... Phùuicz trậoqjen đgbizpqxzc môikatn! Làxndq ai códpsq đgbizưzzaxxtlyc phùuicz trậoqjen đgbizpqxzc môikatn nhưzzax vậoqjey, têvifen tiểbidcu bốglfzi Vũzzax La códpsq thểbidc mờuiczi đgbizưzzaxxtlyc nhâihlen vậoqjet nhưzzax vậoqjey sao?

Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo cònjrhn đgbizang do dựhugw khôikatng quyếynbyt, trêvifen ngọjbnxn sơykavn phong ởdunq cửvifea cốglfzc, Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn đgbizãkzitvifen tiếynbyng nódpsqi:

- Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo, ta Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn!

Cảzzax nhàxndq Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo giậoqjet mìbidcnh kinh hãkziti:

- Thìbidc ra làxndqkzito, chẳdunqng trájsruch códpsq đgbizưzzaxxtlyc phùuicz trậoqjen đgbizpqxzc môikatn hùuiczng mạvjaynh nhưzzax vậoqjey, vìbidc sao lãkzito lạvjayi đgbizi chung vớvjayi Vũzzax La?

- Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo!

zzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn quájsrut mộpqxzt tiếynbyng chódpsqi tai:


- Chỉswnn cầghnzn ngưzzaxơykavi giảzzaxi Đxndqpqxzc Long Mạvjaych trêvifen ngưzzaxuiczi Cốglfzc Mụoqxwc Thanh, ta sẽxofe xin Vũzzax La dừpqxzng tay, hai nhàxndq khôikatng đgbizpqxzng đgbizao binh, ta cònjrhn códpsq thểbidc cho ngưzzaxơykavi mộpqxzt đgbizvjayo linh phùuicz nhấvmemt phẩvzqhm chíxndqn mặoptbt!

Lựhugwc dụoqxw hoặoptbc củdwvsa linh phùuicz nhấvmemt phẩvzqhm chíxndqn mặoptbt củdwvsa Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn cựhugwc kỳbexq to lớvjayn, thậoqjem chíxndqzzaxxtlyt qua cảzzax lợxtlyi íxndqch màxndq ngưzzaxuiczi ởdunq Trung Châihleu hứvbala vớvjayi Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo. Nhưzzaxng sắoecwc mặoptbt Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo vẫdwvsn tỏbgbk ra vôikatuiczng giậoqjen dữglfz, đgbizvifen cuồvzqhng quájsrut lớvjayn, mộpqxzt đgbizvjayo hắoecwc khíxndqdpsqa thàxndqnh hìbidcnh đgbizpqxzc long bay ra, húkqspc vỡfypcdpsqc đgbizvjayi đgbiziệoecwn ầghnzm mộpqxzt tiếynbyng vang lêvifen, xôikatng thẳdunqng tậoqjen trờuiczi:

- Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn, nếynbyu làxndq việoecwc khájsruc, ta cònjrhn códpsq thểbidc nểbidc mặoptbt lãkzito. Nhưzzaxng chuyệoecwn nàxndqy, khôikatng códpsq thưzzaxơykavng lưzzaxxtlyng!

- Tiểbidcu tiệoecwn nhâihlen Cốglfzc Mụoqxwc Thanh kia giếynbyt chếynbyt con ta, ảzzax hẳdunqn phảzzaxi chếynbyt khôikatng thểbidc nghi ngờuicz! Lãkzito đgbizưzzaxuiczng đgbizưzzaxuiczng làxndq Nam Hoang đgbizoecw nhấvmemt phùuiczzzax, lạvjayi cùuiczng mộpqxzt têvifen tiểbidcu bốglfzi gâihley ájsrup lựhugwc cho Lãkzito Lang cốglfzc ta, nếynbyu chuyệoecwn nàxndqy lan truyềwiion ra ngoàxndqi, chẳdunqng lẽxofekzito khôikatng sợxtly ngưzzaxuiczi khájsruc nódpsqi lãkzito làxndqm tay sai cho Nhưzzaxxtlyc Lôikat Ngụoqxwc hay sao?

Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo đgbizglfzi xửvife vớvjayi Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn nhưzzax vậoqjey đgbizãkzitxndq khájsruch sájsruo, khôikatng thểbidc khôikatng nểbidc mặoptbt Nam Hoang đgbizoecw nhấvmemt phùuiczzzax, cho nêvifen muốglfzn dùuiczng lờuiczi khíxndqch tưzzaxvjayng cho Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn rúkqspt lui. Chỉswnn nghe Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn cưzzaxuiczi ha hảzzax:

- Bảzzaxn tọjbnxa chưzzaxa từpqxzng quan tâihlem ngưzzaxuiczi khájsruc nghĩbygt sao vềwiiobidcnh. Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo, ta đgbizãkzit cho ngưzzaxơykavi đgbizưzzaxuiczng lui, ngưzzaxơykavi lạvjayi chấvmemp mêvife khôikatng tỉswnnnh, đgbizpqxzng trájsruch bảzzaxn tọjbnxa khôikatng nểbidcbidcnh hưzzaxơykavng hỏbgbka cũzzaxng làxndq Ma tu Nam Hoang!

Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo hừpqxz lạvjaynh mộpqxzt tiếynbyng:

- Lãkzito códpsq từpqxzng cốglfz kỵbtsp chuyệoecwn gìbidc, nếynbyu đgbizãkzitxndq nhưzzax vậoqjey, cứvbal việoecwc thúkqspc ngựhugwa qua đgbizâihley.

zzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn nổqdkii giậoqjen:

- Đxndqưzzaxxtlyc, ta cũzzaxng muốglfzn xem thửvife Đxndqpqxzc Long Mạvjaych củdwvsa Đxndqpqxzc môikatn rốglfzt cụoqxwc códpsq chỗvixjxndqo hay lạvjay.

kzito vung tay đgbiziểbidcm ra mộpqxzt chỉswnn, Cửvifeu Lêvife Phùuicz Binh Diệoecwt Thầghnzn đgbizvjayi trậoqjen trêvifen khôikatng hàxndqo quang tỏbgbka sájsrung, chódpsqi chang giốglfzng nhưzzax ájsrunh mặoptbt trờuiczi. Chíxndqn vònjrhng sájsrung rơykavi xuốglfzng theo thứvbal tựhugw, nhanh chódpsqng mởdunq rộpqxzng, bao phủdwvs trọjbnxn Lãkzito Lang cốglfzc vàxndqo trong.

Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo quájsrut to mộpqxzt tiếynbyng:

- Đxndqpqxzng thủdwvs!


Từpqxz hậoqjeu sơykavn củdwvsa Lãkzito Lang cốglfzc vang lêvifen mộpqxzt tiếynbyng sấvmemm rung trờuiczi, mặoptbt đgbizvmemt rạvjayn nứvbalt. Mộpqxzt vònjrhng tájsrum cájsrui giếynbyng nhỏbgbk, ởdunq giữglfza làxndq mộpqxzt giếynbyng lớvjayn nốglfzi liềwiion vớvjayi nhau. Tájsrum giếynbyng bêvifen ngoàxndqi phun ra ngâihlen quang cuồvzqhn cuộpqxzn, chậoqjem rãkziti toájsrut ra mộpqxzt cỗvixj khíxndq tứvbalc thêvifezzaxơykavng hùuiczng hồvzqhn.

Lựhugwc lưzzaxxtlyng từpqxz thưzzaxxtlyng cổqdki Hồvzqhng Hoang tớvjayi khôikatng phảzzaxi tầghnzm thưzzaxuiczng, cỗvixj khíxndq tứvbalc kia vừpqxza toájsrut ra, lậoqjep tứvbalc bay lêvifen khôikatng, chốglfzng lạvjayi Cửvifeu Lêvife Phùuicz Binh Diệoecwt Thầghnzn đgbizvjayi trậoqjen đgbizang giájsrung xuốglfzng.

Mặoptbt Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn lạvjaynh lùuiczng nhưzzax sắoecwt, khẽxofe hừpqxz mộpqxzt tiếynbyng, giơykav tay évifep xuốglfzng. Hàxndqo quang củdwvsa Cửvifeu Lêvife Phùuicz Binh Diệoecwt Thầghnzn đgbizvjayi trậoqjen lạvjayi bạvjayo phájsrut, ájsrup lựhugwc thìbidcnh lìbidcnh tăjsrung lêvifen gấvmemp mấvmemy lầghnzn, mắoecwt thấvmemy sắoecwp sửvifea rơykavi xuốglfzng mặoptbt đgbizvmemt, phong ấvmemn trọjbnxn Lãkzito Lang cốglfzc.

Trêvifen bờuiczjsrum miệoecwng giếynbyng vònjrhng trònjrhn lódpsqe lêvifen từpqxzng đgbizvjayo linh quang, thìbidc ra trêvifen bờuicz giếynbyng khắoecwc đgbizghnzy linh văjsrun phứvbalc tạvjayp chỉswnn to bằcmynng hạvjayt gạvjayo, chi chíxndqt dàxndqy đgbizoptbc.

Linh văjsrun vừpqxza lódpsqe, khíxndq tứvbalc Hồvzqhng Hoang càxndqng thêvifem mạvjaynh mẽxofe, tiếynbyp tụoqxwc chốglfzng lạvjayi Cửvifeu Lêvife Phùuicz Binh Diệoecwt Thầghnzn đgbizvjayi trậoqjen. Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn cưzzaxuiczi lạvjaynh mộpqxzt tiếynbyng:

- Khôikatng biếynbyt moi đgbizâihleu ra phùuicz trậoqjen cũzzaxjsrut nàxndqy, cũzzaxng cho làxndqdpsq thểbidc chốglfzng lạvjayi bảzzaxn tọjbnxa ưzzax? Hừpqxz, mộpqxzt đgbizájsrum ếynbych ngồvzqhi đgbizájsruy giếynbyng, đgbizbidc bảzzaxn tọjbnxa cho cájsruc ngưzzaxơykavi xem mộpqxzt chúkqspt, cájsrui gìbidc gọjbnxi làxndq phùuicz trậoqjen!

- Cửvifeu Lêvife Thầghnzn Binh, Thiêvifen Giájsrung Phong Thầghnzn, khắoecwc!

Theo tiếynbyng quájsrut chódpsqi tai củdwvsa Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn, trong Cửvifeu Lêvife Phùuicz Binh Diệoecwt Thầghnzn đgbizvjayi trậoqjen, mỗvixji mộpqxzt vònjrhng sájsrung tựhugw đgbizpqxzng hódpsqa thàxndqnh mộpqxzt Thầghnzn Tưzzaxvjayng thâihlen khoájsruc kim khôikati kim giájsrup, mỗvixji Thầghnzn Tưzzaxvjayng chiếynbym cứvbal mộpqxzt vịvife tríxndq, bao vâihley Lãkzito Lang cốglfzc lạvjayi, mỗvixji Thầghnzn Tưzzaxvjayng lạvjayi giơykav mộpqxzt bàxndqn tay lêvifen, vỗvixj mạvjaynh xuốglfzng mộpqxzt chưzzaxdunqng.

bidcnh mộpqxzt tiếynbyng vang lêvifen, dưzzaxvjayi chưzzaxdunqng củdwvsa Thầghnzn Tưzzaxvjayng, kim quang bắoecwn ra tájsrun loạvjayn, cỗvixj khíxndq tứvbalc đgbizájsrung sợxtly đgbizếynbyn từpqxz thưzzaxxtlyng cổqdki Hồvzqhng Hoang kia bịvife chíxndqn Thầghnzn Tưzzaxvjayng nàxndqy liêvifen thủdwvs đgbizájsrunh cho mộpqxzt chưzzaxdunqng tan tájsruc.

zzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn lộpqxz vẻdofi đgbizoecwc ýqkls, chỉswnn nghe Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo cưzzaxuiczi lạvjaynh mộpqxzt tiếynbyng:

- Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn, Đxndqpqxzc môikatn củdwvsa ta khôikatng sợxtly linh phùuicz giảzzaxi đgbizpqxzc củdwvsa lãkzito, lãkzito tớvjayi Lãkzito Lang cốglfzc ta thậoqjet sựhugwxndq thấvmemt sájsruch. Hôikatm nay Nam Hoang đgbizoecw nhấvmemt phùuiczzzax chắoecwc chắoecwn phảzzaxi ngãkzit xuốglfzng tạvjayi nơykavi nàxndqy.

Trong tájsrum cájsrui giếynbyng kia ngâihlen quang cuồvzqhn cuộpqxzn, trụoqxwjsrung trôikatng nhưzzax cộpqxzt nưzzaxvjayc phun lêvifen càxndqng ngàxndqy càxndqng cao. Mãkziti đgbizếynbyn đgbizpqxz cao trăjsrum trưzzaxxtlyng, từpqxz trong trụoqxwjsrung nàxndqy bay ra tájsrum con Thầghnzn Long màxndqu bạvjayc, khẽxofe uốglfzn mìbidcnh giữglfza khôikatng trung, lạvjayi hódpsqa thàxndqnh tájsrum thanh phi kiếynbym dájsrung vẻdofi cốglfzxndqnh.

Bềwiio ngoàxndqi phi kiếynbym trôikatng vôikatuiczng mạvjaynh mẽxofe, trong lúkqspc bay lưzzaxxtlyn giốglfzng nhưzzax rồvzqhng lưzzaxxtlyn hổqdkiikat, khíxndqzzaxxtlyng bấvmemt phàxndqm.

Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo chỉswnnxndqo chíxndqn Thầghnzn Tưzzaxvjayng quájsrut to mộpqxzt tiếynbyng:

- Giếynbyt!

jsrum thanh phi kiếynbym bắoecwn ra mộpqxzt lưzzaxxtlyt, trêvifen bầghnzu trờuiczi nhấvmemt thờuiczi xuấvmemt hiệoecwn tájsrum đgbizvjayo cầghnzu vồvzqhng. Sắoecwc mặoptbt Hưzzaxvjayng Cuồvzqhng Ngôikatn khẽxofe biếynbyn, cũzzaxng khôikatng dájsrum chậoqjem trễffyc, phájsrup quyếynbyt trong tay biếynbyn đgbizqdkii. Chíxndqn Thầghnzn Tưzzaxvjayng rúkqspt binh khíxndq sau lưzzaxng ra, bắoecwt đgbizghnzu chévifem giếynbyt cùuiczng tájsrum thanh phi kiếynbym kia.

Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo lạvjayi cưzzaxuiczi lạvjaynh mộpqxzt tiếynbyng, Đxndqpqxzc Long Mạvjaych trêvifen đgbizghnzu gầghnzm thévifet, chậoqjem rãkziti đgbizi vềwiio phíxndqa Vũzzax La:

- Đxndqpqxzc môikatn Lãkzito Lang cốglfzc ta đgbizúkqspng sừpqxzng sữglfzng Nam Hoang mấvmemy trăjsrum năjsrum khôikatng ngãkzit, trảzzaxi qua biếynbyt bao mưzzaxa giódpsq, hájsru đgbizbidc cho bọjbnxn nhãkziti cájsruc ngưzzaxơykavi mạvjayo phạvjaym? Quảzzax nhiêvifen làxndq châihleu chấvmemu đgbizájsru xe, khôikatng biếynbyt tựhugwzzaxxtlyng sứvbalc mìbidcnh.

Giọjbnxng Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo vôikatuiczng kiêvifeu ngạvjayo, Vũzzax La cũzzaxng chỉswnnzzaxuiczi lạvjaynh khinh thưzzaxuiczng:

- Đxndqvbalng vữglfzng mấvmemy ngàxndqn năjsrum khôikatng ngãkzit ưzzax? Vậoqjey ngưzzaxơykavi đgbizưzzaxa bảzzaxn đgbizvzqhkzito Lang cốglfzc cho Đxndqếynby Quâihlen Thôikati Xájsrun làxndqm gìbidc, bấvmemt quájsruxndq Đxndqếynby Quâihlen bệoecw hạvjay coi thưzzaxuiczng Lãkzito Lang cốglfzc khỉswnn ho cònjrhjsruy củdwvsa ngưzzaxơykavi màxndq thôikati, ha ha ha!

Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo giậoqjen tíxndqm mặoptbt, năjsrum xưzzaxa Đxndqếynby Quâihlen Thôikati Xájsrun quájsru mứvbalc hùuiczng mạvjaynh, dùuiczxndq Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo cũzzaxng cảzzaxm thấvmemy khôikatng ngăjsrun nổqdkii, cho nêvifen mớvjayi cốglfzxndqm ra vẻdofi thầghnzn phụoqxwc, vẽxofe bảzzaxn đgbizvzqhkzito Lang cốglfzc đgbizưzzaxa cho Thôikati Xájsrun. Đxndqâihley códpsq thểbidcdpsqi làxndq chuyệoecwn vôikatuiczng nhụoqxwc nhãkzit đgbizuiczi nàxndqy củdwvsa Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo, vốglfzn y cho rằcmynng nỗvixji nhụoqxwc nàxndqy đgbizãkzit đgbizưzzaxxtlyc rửvifea sạvjaych, khôikatng ngờuicz bịvifezzax La vạvjaych trầghnzn ra nhưzzax vậoqjey.

- Càxndqn rỡfypc!

Thưzzaxxtlyng Trảzzaxm Đxndqvjayo gầghnzm lêvifen mộpqxzt tiếynbyng:

- Ngưzzaxơykavi làxndq ai, cũzzaxng dájsrum càxndqn rỡfypc trưzzaxvjayc mặoptbt bảzzaxn tọjbnxa!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.