Tiên Tuyệt

Chương 479-3 : Kỳ Lân Tý thăng cấp (Hạ)

    trước sau   
csty La khôcvxong hiểpzwtu chuyệmyznn gìpfep:

- Làlifqm sao vậrbcfy?

- Ngưzlxbơbikki thậrbcft khôcvxong biếoeavt sao, đttdeâgctly làlifq Thiêttden Mệmyznnh Thầeuien Phùescr củmyzna ngưzlxbơbikki kia màlifq?

zlxbflbnng Cuồmiwdng Ngôcvxon phágctln đttdegctln khôcvxong sai, Vũcsty La khôcvxong coi Kỳnqlugctln Týhdkq nhưzlxb mộlifqt đttdegoivo Thiêttden Mệmyznnh Thầeuien Phùescr, vìpfep vậrbcfy sau khi lấfjxfy đttdeưzlxbrissc vàlifqo tay, hắlnaxn cũcstyng khôcvxong hềrvfo dụkemmng tâgctlm nghiêttden cứxgntu.

- Ta thậrbcft sựelmc khôcvxong biếoeavt, rốnzmct cụkemmc làlifq chuyệmyznn gìpfep xảbikky ra?

csty La ngơbikk ngágctlc khôcvxong hiểpzwtu, Đnzmcflbna Hỏgklra Kim Kỳnqlugctln trừgoivng mắlnaxt liếoeavc hắlnaxn mộlifqt cágctli:


- Ngưzlxbơbikki tựelmc xem đttdei.

iorj vừgoiva dứxgntt lờhdkqi, chỉkemm thấfjxfy bêttden trong Kỳnqlugctln Týhdkq bắlnaxn ra mộlifqt đttdegoivo hàlifqo quang màlifqu vàlifqng đttdegklr, hiệmyznn ra mộlifqt danh ságctlch hưzlxbbikknh.

Trong danh ságctlch nàlifqy cóiorj tấfjxft cảbikk chíqfszn đttdemiwdpfepnh, làlifq chíqfszn con Kỳnqlugctln khágctlc nhau xếoeavp theo thứxgnt tựelmc từgoiv trêttden xuốnzmcng dưzlxbflbni. Đnzmcmiwdpfepnh cuốnzmci cùescrng, Vũcsty La nhìpfepn thấfjxfy quen quen, hắlnaxn nhìpfepn kỹsnfq mộlifqt chúbwnnt, sau đttdeóiorj quay sang nhìpfepn Đnzmcflbna Hỏgklra Kim Kỳnqlugctln.

Đnzmcflbna Hỏgklra Kim Kỳnqlugctln tứxgntc giậrbcfn nóiorji:

- Nhìpfepn cágctli rắlnaxm, khôcvxong sai, đttdeóiorj chíqfsznh làlifq Đnzmcflbna Hỏgklra Kim Kỳnqlugctln nhấfjxft tộlifqc chúbwnnng ta.

- Nhưzlxb vậrbcfy làlifq sao?

csty La vẫygznn khôcvxong hiểpzwtu.

Trong chíqfszn đttdemiwdpfepnh nàlifqy, chỉkemmiorj đttdemiwdpfepnh thứxgnt ba, thứxgntzlxbiorj chứxgnta ágctlnh ságctlng mờhdkq mờhdkq, nhữnsyeng đttdemiwdpfepnh còfipgn lạgoivi tốnzmci om. Đnzmcflbna Hỏgklra Kim Kỳnqlugctln nóiorji:

- Ngưzlxbơbikki còfipgn nhớflbn viêttden nộlifqi đttdean Lôcvxoi Hỏgklra Long Lâgctln khôcvxong?

Thầeuien Thúbwnn Kỳnqlugctln chia làlifqm ba loạgoivi thưzlxbrissng trung hạgoiv, mỗcrlli loạgoivi cóiorj ba phẩiorjm, tổrwglng cộlifqng ba loạgoivi chíqfszn phẩiorjm. Lúbwnnc trưzlxbflbnc lấfjxfy đttdeưzlxbrissc viêttden nộlifqi đttdean Lôcvxoi Hỏgklra Long Lâgctln ởmyzn thếoeav giớflbni dưzlxbflbni lòfipgng đttdefjxft, Đnzmcflbna Hỏgklra Kim Kỳnqlugctln từgoivng giảbikki thíqfszch rõsmublifqng, Lôcvxoi Hỏgklra Long Lâgctln làlifq Kỳnqlugctln tứxgnt phẩiorjm, cóiorj huyếoeavt mạgoivch cao quýhdkqbikkn nóiorj nhiềrvfou.

- Đnzmcgoivo Thiêttden Mệmyznnh Thầeuien Phùescrlifqy cóiorj vẻyhfv kỳnqlu quágctli, chíqfszn đttdemiwdpfepnh nàlifqy đttdegoivi biểpzwtu cho chíqfszn tộlifqc củmyzna chíqfszn phẩiorjm Kỳnqlugctln. Nếoeavu ngưzlxbơbikki cóiorj thểpzwtpfepm đttdemyzn chíqfszn tộlifqc, tấfjxft cảbikk đttdeưzlxbrissc đttdegoivo Thiêttden Mệmyznnh Thầeuien Phùescrlifqy nuốnzmct lấfjxfy, e rằlnaxng uy lựelmcc củmyzna nóiorjiorj thểpzwt gia nhậrbcfp vàlifqo hàlifqng thiêttden hạgoiv đttdemyzn nhấfjxft!

csty La nghe vậrbcfy vôcvxoescrng hưzlxbng phấfjxfn:

- Thậrbcft ưzlxb?


- Ngưzlxbơbikki cũcstyng đttdegoivng cao hứxgntng quágctl sớflbnm, đttdeiềrvfou kiệmyznn nàlifqy cựelmcc kỳnqlu nghiêttdem khắlnaxc, nhấfjxft đttdeflbnnh phảbikki cóiorj đttdemyzn nộlifqi đttdean, hàlifqi cốnzmct, sinh hồmiwdn củmyzna mỗcrlli tộlifqc, thiếoeavu mộlifqt thứxgntcstyng khôcvxong đttdeưzlxbrissc.

csty La tứxgntc thìpfep thấfjxft vọjbsnng:

- Chuyệmyznn nàlifqy khóiorjcvxoescrng...

Hắlnaxn lạgoivi nhìpfepn Đnzmcflbna Hỏgklra Kim Kỳnqlugctln mộlifqt cágctli, cưzlxbhdkqi nóiorji:

- Chẳctnrng trágctlch ngàlifqi cho rằlnaxng ta muốnzmcn chơbikki khănicdm ngàlifqi...

- Hừgoiv!

Đnzmcflbna Hỏgklra Kim Kỳnqlugctln vẫygznn còfipgn tứxgntc giậrbcfn.

csty La thấfjxfy đttdemiwdpfepnh thứxgnt ba hơbikki ságctlng bèiorjn suy đttdegctln:

- Nóiorji nhưzlxb vậrbcfy, hàlifqi cốnzmct vàlifq sinh hồmiwdn màlifq chúbwnnng ta tìpfepm đttdeưzlxbrissc trong phong đttdelifqng làlifq củmyzna Kỳnqlugctln tam phẩiorjm...

- Khôcvxong sai, đttdeóiorjlifq Châgctln Hỏgklra Vọjbsnng Nguyệmyznt Lâgctln tam phẩiorjm.

csty La liếoeavc nhìpfepn Đnzmcflbna Hỏgklra Kim Kỳnqlugctln khôcvxong cóiorj hảbikko ýhdkq:

- Ýbikk củmyzna ngàlifqi làlifq nếoeavu nhưzlxb gộlifqp đttdemyzn nộlifqi đttdean, hàlifqi cốnzmct, sinh hồmiwdn, đttdemiwdpfepnh sẽfipg hoàlifqn toàlifqn ságctlng rựelmcc lêttden ưzlxb?

- Đnzmcúbwnnng vậrbcfy.


- Cóiorj thậrbcft khôcvxong?

Đnzmcflbna Hỏgklra Kim Kỳnqlugctln khôcvxong nhịflbnn đttdeưzlxbrissc:

- Đnzmcưzlxbơbikkng nhiêttden làlifq thậrbcft, chẳctnrng lẽfipgaidho nhâgctln gia ta lạgoivi lừgoiva ngưzlxbơbikki?

- Chuyệmyznn nàlifqy khóiorjiorji lắlnaxm, nhâgctln phẩiorjm lãaidho nhâgctln gia ngàlifqi khôcvxong thểpzwtlifqo khiếoeavn cho ngưzlxbhdkqi ta yêttden tâgctlm đttdeưzlxbrissc... Chi bằlnaxng ngàlifqi vàlifqo đttdeóiorj thửdloz mộlifqt chúbwnnt xem sao, đttdepzwt ta nghiệmyznm chứxgntng xem đttdemiwd ágctln cuốnzmci cùescrng cóiorj thểpzwtgctlng lêttden hoàlifqn toàlifqn khôcvxong?

Đnzmcflbna Hỏgklra Kim Kỳnqlugctln quágctlt lêttden nhưzlxb sấfjxfm:

- Ngưzlxbơbikki còfipgn dágctlm nóiorji khôcvxong phảbikki cốnzmc ýhdkq...

csty La bậrbcft cưzlxbhdkqi ha hảbikk.

zlxbflbnng Cuồmiwdng Ngôcvxon ởmyznttden ngoàlifqi đttdegklr bừgoivng mặrbcft mũcstyi, tứxgntc giậrbcfn hỏgklri:

- Xong chưzlxba vậrbcfy, ta sắlnaxp sửdloza khôcvxong chịflbnu đttdeưzlxbrissc nữnsyea rồmiwdi, ngưzlxbơbikki còfipgn cưzlxbhdkqi cágctli rắlnaxm.

zlxbflbnng Cuồmiwdng Ngôcvxon cảbikkm thấfjxfy uấfjxft ứxgntc trong lòfipgng, nếoeavu làlifqm ra đttdelifqng tĩxwmynh lớflbnn nhưzlxb vậrbcfy, đttdeúbwnnng ra ngưzlxbơbikki phảbikki cho ta biếoeavt trưzlxbflbnc. Ta vẫygznn còfipgn trậrbcfn phágctlp uy lựelmcc lớflbnn hơbikkn nữnsyea, khôcvxong cầeuien phảbikki bắlnaxt ta cốnzmc sứxgntc nhưzlxb vậrbcfy... Ta đttdeưzlxbhdkqng đttdeưzlxbhdkqng làlifq Nam Hoang đttdemyzn nhấfjxft phùescrzlxb, khốnzmcng chếoeav mộlifqt đttdegoivo Thiêttden Mệmyznnh Thầeuien Phùescr ngũcsty phẩiorjm thănicdng cấfjxfp lạgoivi phảbikki vấfjxft vảbikk nhưzlxb vậrbcfy, suýhdkqt chúbwnnt nữnsyea ứxgntng phóiorj khôcvxong đttdeưzlxbrissc, chuyệmyznn nàlifqy truyềrvfon ra thểpzwt diệmyznn giàlifq nua cũcstyng mấfjxft hếoeavt.

ttden cạgoivnh Vũcsty La, từgoivng ngọjbsnn lửdloza màlifqu đttdegklr sẫygznm bay vàlifqo trong Kỳnqlugctln Týhdkq. Trêttden đttdegoivo Thiêttden Mệmyznnh Thầeuien Phùescrlifqy, ágctlnh ságctlng củmyzna linh vănicdn cũcstyng dầeuien dầeuien mờhdkq đttdei, cuốnzmci cùescrng hóiorja thàlifqnh mộlifqt đttdegoivo hỏgklra quang bay trởmyzn vềrvfogctlnh tay trágctli củmyzna Vũcsty La.

Trêttden Phong Thầeuien Bảbikkng, Thầeuien Tưzlxbflbnng ngũcsty phẩiorjm Kỳnqlugctln Týhdkqcstyng đttdeãaidh thănicdng lêttden mộlifqt cấfjxfp, trởmyzn thàlifqnh Thầeuien Tưzlxbflbnng tứxgnt phẩiorjm Cửdlozu Mụkemmc Kỳnqlugctln Týhdkq, cũcstyng còfipgn kéxgntm Thầeuien Tưzlxbflbnng tam phẩiorjm Lựelmcc Bạgoivt Sơbikkn chỉkemmiorj mộlifqt cấfjxfp.

csty La hếoeavt sứxgntc vui mừgoivng, lậrbcft tay mộlifqt cágctli thảbikk Cửdlozu Mụkemmc Kỳnqlugctln Týhdkq ra, cầeuiem trong tay quan ságctlt mộlifqt lúbwnnc, gậrbcft gậrbcft đttdeeuieu ra vẻyhfvlifqi lòfipgng.


zlxbflbnng Cuồmiwdng Ngôcvxon thu Phùescr Binh Phong Trậrbcfn lạgoivi, cóiorj chúbwnnt cănicdm tứxgntc lắlnaxc lắlnaxc cổrwgl tay:

- Ta phảbikki nghỉkemm ngơbikki mộlifqt lágctlt.

Lựelmcc lưzlxbrissng Cửdlozu Mụkemmc Kỳnqlugctln Týhdkqzlxbrisst xa Kỳnqlugctln Týhdkqbwnnc trưzlxbflbnc, chuyệmyznn nàlifqy Vũcsty La biếoeavt rấfjxft rõsmublifqng. Hắlnaxn thửdloz nghiệmyznm mộlifqt chúbwnnt, gia trìpfep Cửdlozu Mụkemmc Kỳnqlugctln Týhdkqlifqo cágctlnh tay trágctli mìpfepnh, nhấfjxft thờhdkqi mộlifqt luồmiwdng lửdloza màlifqu vàlifqng chảbikky xuôcvxoi, cảbikkgctlnh tay trágctli bàlifqnh trưzlxbflbnng gấfjxfp ba, hóiorja thàlifqnh mộlifqt con Kỳnqlugctln thâgctln khoágctlc mộlifqt lớflbnp ágctlo giágctlp hàlifqo quang. Trêttden ágctlo giágctlp từgoiv đttdeeuieu vai cho đttdeếoeavn mu bàlifqn tay, cóiorj chíqfszn miếoeavng giágctlp tâgctlm trôcvxong giốnzmcng nhưzlxb chíqfszn con mắlnaxt.

Trong giágctlp tâgctlm ẩiorjn giấfjxfu chíqfszn đttdemiwdpfepnh, trong đttdeóiorj miếoeavng thứxgnt ba vàlifq thứxgntzlxbbikki ságctlng lêttden mộlifqt chúbwnnt, miếoeavng cuốnzmci cùescrng chợrisst ságctlng chợrisst tốnzmci.

csty La khẽfipg siếoeavt tay, cảbikkm thấfjxfy mộlifqt cỗcrll lựelmcc lưzlxbrissng mêttdenh môcvxong màlifqiorjng bỏgklrng chảbikky xuôcvxoi trong cágctlnh tay, gậrbcft gậrbcft đttdeeuieu hàlifqi lòfipgng.

bwnnc nàlifqy trong Lãaidho Lang cốnzmcc, Thưzlxbrissng Trảbikkm Đnzmcgoivo đttdeang ngồmiwdi ngay ngắlnaxn trêttden mộlifqt đttdegoivi đttdeiệmyznn, bốnzmcn đttdexgnta con trai, hai đttdexgnta con gágctli, lãaidho bàlifq, em vợriss chia ra ngồmiwdi hai bêttden.

Sắlnaxc mặrbcft Thưzlxbrissng Trảbikkm Đnzmcgoivo trắlnaxng nõsmubn, đttdepzwtgctlu ba chòfipgm dàlifqi, đttdeeuieu đttdelifqi vòfipgng bằlnaxng bạgoivch ngọjbsnc, mộlifqt thâgctln ágctlo bàlifqo vănicdn sĩxwmylifqu nguyệmyznt bạgoivch, ngọjbsnc đttdeágctli màlifqu xanh nhạgoivt ngang lưzlxbng. Nhìpfepn bềrvfo ngoàlifqi khóiorjfipgng tưzlxbmyznng tưzlxbrissng ra mộlifqt trung niêttden nho nhãaidh nhưzlxb vậrbcfy lạgoivi làlifq chủmyzn nhâgctln củmyzna Đnzmclifqc môcvxon lòfipgng dạgoiv đttdelifqc ágctlc nổrwgli tiếoeavng Nam Hoang.

- Phágctlt hiệmyznn ra Vũcsty La tung tíqfszch chưzlxba?

Thưzlxbrissng Trảbikkm Đnzmcgoivo nhàlifqn nhạgoivt hỏgklri.

Em vợriss y tiếoeavn lêttden đttdeágctlp:

- Tạgoivm thờhdkqi vẫygznn chưzlxba thấfjxfy, bấfjxft quágctl tỷmjtw phu, chúbwnnng ta cũcstyng khôcvxong cầeuien phảbikki lo lắlnaxng, lấfjxfy hữnsyeu tâgctlm đttdenzmci phóiorjcvxogctlm, ta cũcstyng khôcvxong tin Lãaidho Lang cốnzmcc chúbwnnng ta dốnzmcc hếoeavt toàlifqn lựelmcc, màlifq khôcvxong thu thậrbcfp đttdeưzlxbrissc mộlifqt têttden tiểpzwtu tửdloz chưzlxba rágctlo mágctlu đttdeeuieu nhưzlxbcsty La.

- Đnzmcúbwnnng vậrbcfy, phụkemm thâgctln, khôcvxong phảbikki làlifq chúbwnnng ta đttdeãaidh phágctl giảbikki đttdeưzlxbrissc tòfipga thưzlxbrissng cổrwgl kỳnqlu trậrbcfn sau núbwnni ưzlxb? Mọjbsni ngưzlxbhdkqi đttdeãaidh thao luyệmyznn thuầeuien thụkemmc, lãaidho nhâgctln gia ngàlifqi cũcstyng đttdeãaidh thấfjxfy uy lựelmcc củmyzna trậrbcfn phágctlp nàlifqy, còfipgn gìpfeplifq lo lắlnaxng?

- Cho dùescrlifq Nam Hoang Đnzmcếoeav Quâgctln Thôcvxoi Xágctln sốnzmcng lạgoivi, cũcstyng chỉkemmiorj thểpzwtiorj đttdei khôcvxong vềrvfo. Trậrbcfn phágctlp nàlifqy thêttdem vàlifqo kỳnqlu đttdelifqc củmyzna Đnzmclifqc môcvxon chúbwnnng ta, chúbwnnng ta khôcvxong ra ngoàlifqi trêttdeu chọjbsnc ngưzlxbhdkqi khágctlc đttdeãaidhlifq may mắlnaxn, còfipgn ai dágctlm tớflbni Lãaidho Lang cốnzmcc? Bấfjxft kểpzwtlifq ai, cũcstyng sẽfipg cho y chỉkemmiorj đttdei khôcvxong vềrvfo!


Trong lúbwnnc nhấfjxft thờhdkqi, cảbikk đttdegoivi đttdeiệmyznn vang lêttden mộlifqt mảbikkng thanh âgctlm kíqfszch đttdelifqng. Thưzlxbrissng Trảbikkm Đnzmcgoivo cũcstyng chỉkemm thờhdkq ơbikk hỏgklri mộlifqt câgctlu nhưzlxb vậrbcfy, bảbikkn thâgctln y cũcstyng khôcvxong xem Vũcsty La ra gìpfep. Mặrbcfc dùescr ngưzlxbhdkqi đttdeưzlxba tin từgoiv Trung Châgctlu tớflbni cốnzmc ýhdkq phóiorjng đttdegoivi, rằlnaxng têttden Vũcsty La nàlifqy khôcvxong phảbikki làlifq ngưzlxbhdkqi bìpfepnh thưzlxbhdkqng, nhưzlxbng Thưzlxbrissng Trảbikkm Đnzmcgoivo nhớflbn tớflbni tòfipga thưzlxbrissng cổrwgl trậrbcfn phágctlp uy lựelmcc khổrwglng lồmiwd sau núbwnni bìpfepnh sinh từgoivng thấfjxfy, còfipgn cóiorj Tứxgnt Đnzmcgoivi Đnzmclifqc Thúbwnn trấfjxfn thủmyzn trong cốnzmcc, thâgctlm tâgctlm y khôcvxong cảbikkm thấfjxfy lo lắlnaxng chúbwnnt nàlifqo.

Đnzmcúbwnnng nhưzlxb lờhdkqi cágctlc con y vừgoiva rồmiwdi, cho dùescrlifq Đnzmcếoeav Quâgctln Thôcvxoi Xágctln sốnzmcng lạgoivi, dágctlm mòfipg tớflbni Lãaidho Lang cốnzmcc, Thưzlxbrissng Trảbikkm Đnzmcgoivo cũcstyng cóiorjfipgng tin sẽfipglifqm cho hắlnaxn chỉkemmiorj đttdei màlifq khôcvxong cóiorj vềrvfo.

- Tóiorjm lạgoivi cũcstyng phảbikki cẩiorjn thậrbcfn mộlifqt chúbwnnt.

Thưzlxbrissng Trảbikkm Đnzmcgoivo nóiorji:

- Chúbwnnng ta đttdeãaidh chiếoeavm hếoeavt ưzlxbu thếoeav, lầeuien nàlifqy nhấfjxft đttdeflbnnh phảbikki giữnsye tiểpzwtu tửdloz kia lạgoivi. Ngưzlxbhdkqi ởmyzn Trung Châgctlu nọjbsn đttdeãaidh hứxgnta hẹpfepn lợrissi íqfszch vôcvxoescrng hấfjxfp dẫygznn, chúbwnnng ta quyếoeavt làlifqm cho bằlnaxng đttdeưzlxbrissc.

Mọjbsni ngưzlxbhdkqi nhấfjxft tềrvfo đttdeágctlp ứxgntng, Thưzlxbrissng Trảbikkm Đnzmcgoivo lạgoivi nhắlnaxc nhởmyzn mộlifqt câgctlu:

- Nhớflbn kỹsnfq, nhấfjxft đttdeflbnnh phảbikki giữnsye lạgoivi chiếoeavc nhẫygznn trêttden tay tiểpzwtu tửdloz kia.

csty La cùescrng Hưzlxbflbnng Cuồmiwdng Ngôcvxon đttdeãaidh đttdexgntng trêttden tiềrvfon sơbikkn củmyzna Lãaidho Lang cốnzmcc. Từgoiv trêttden đttdekemmnh ngọjbsnn sơbikkn phong nàlifqy nhìpfepn xuốnzmcng, trong Lãaidho Lang cốnzmcc vôcvxoescrng yêttden tĩxwmynh, thỉkemmnh thoảbikkng cóiorjlifqi ágctlnh lửdloza lóiorje lêttden, giốnzmcng nhưzlxb nhữnsyeng ágctlnh sao lấfjxfp lágctlnh trêttden mặrbcft biểpzwtn.

Gióiorj đttdeêttdem gàlifqo théxgntt vùescrescr, tạgoivo ra tạgoivp âgctlm rấfjxft lớflbnn xung quanh.

csty La vàlifqzlxbflbnng Cuồmiwdng Ngôcvxon cùescrng nhìpfepn nhau:

- Bắlnaxt đttdeeuieu thôcvxoi.

zlxbflbnng Cuồmiwdng Ngôcvxon nhẹpfep nhàlifqng giơbikk tay lêttden, đttdeeuieu tiêttden mộlifqt đttdeiểpzwtm linh quang xuấfjxft hiệmyznn, sau đttdeóiorjlifq chíqfszn đttdegoivo linh phùescr chíqfszn mặrbcft quay xung quanh đttdeiểpzwtm linh quang kia.

csty La khôcvxong nhịflbnn đttdeưzlxbrissc cóiorj chúbwnnt ghen tỵctnr, nhìpfepn phùescr trậrbcfn trong tay Hưzlxbflbnng Cuồmiwdng Ngôcvxon. Chủmyzn phùescrlifq Thiêttden Mệmyznnh Thầeuien Phùescr củmyzna Hưzlxbflbnng Cuồmiwdng Ngôcvxon, thiêttden hạgoiv đttdemyzn nhấfjxft trấfjxfn phùescr Thiêttden Đnzmcflbna Tùescr Lao, cộlifqng thêttdem chíqfszn đttdegoivo linh phùescr nhấfjxft phẩiorjm. Dùescrlifq tiềrvfon kiếoeavp Vũcsty La bấfjxft quágctlcstyng chỉkemm phốnzmci vớflbni ságctlu đttdegoivo linh phùescr nhấfjxft phẩiorjm màlifq thôcvxoi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.