Tiên Tuyệt

Chương 479 : Kỳ Lân Tý thăng cấp (Thượng)

    trước sau   
dgkd La thởeinhbhtci mộpjbjt tiếudmang, thuậxbqkn tay đhvkyem hai con rùniqpa trêbplun vai xuốeinhng, vuốeinht ve chúilwhng, tựilwh an ủuvtbi mìecvdnh:

- Cơxdrz duyêbplun tựilwhygzn, tiểxbqku gia hỏxbqka, lầkfoln nàbhtcy phảdbdhi trôcsotng vàbhtco phầkfoln sốeinh củuvtba ngưxdrzơxdrzi màbhtc thôcsoti...

Hai ngưxdrzqsrki hai thúilwh nhìecvdn từdfpr xa cóygzn thểxbqk thấqwgsy mơxdrz hồqsrk, vớuwcki thịipir lựilwhc củuvtba hai con rùniqpa tựilwh nhiêbplun khôcsotng thấqwgsy. Vũdgkd La cùniqpng Hưxdrzuwckng Cuồqsrkng Ngôcsotn cũdgkdng hơxdrzi khẽcsot cau màbhtcy, vậxbqkt trêbplun đhvkyzucznh núilwhi kia pháuwckt ra áuwcknh sáuwckng nhạpdsst, khôcsotng ngờqsrk lạpdssi làbhtc mộpjbjt viêbplun đhvkyáuwckbhtcu đhvkyen chỉzucz to bằfeilng hạpdsst gạpdsso.

Ngâjmfrn quang đhvkykfoly trờqsrki đhvkyáuwckng sợhuyl vừdfpra rồqsrki dưxdrzqsrkng nhưxdrzdgkdng làbhtc do viêbplun đhvkyáuwckbhtcy phóygznng xuấqwgst. Viêbplun đhvkyáuwckbhtcu đhvkyen nhìecvdn qua khôcsotng cóygznecvdbhtc nổfhzui bậxbqkt nàbhtcy, rốeinht cụjixcc làbhtc thứydrmecvd?

Trong lúilwhc hai ngưxdrzqsrki còniqpn đhvkyang nghi ngờqsrk, Đdjixpjbjng Đdjixpjbjng đhvkyãcejo đhvkyi tớuwcki trưxdrzuwckc viêbplun đhvkyáuwckbhtcu đhvkyen nàbhtcy, giơxdrz châjmfrn trưxdrzuwckc màbhtcu vàbhtcng nhạpdsst ra cầkfolm lấqwgsy. Vũdgkd La cảdbdhm thấqwgsy căuwckng thẳahtpng trong lòniqpng, cũdgkdng may kia viêbplun đhvkyáuwck khôcsotng cóygzn chúilwht phảdbdhn ứydrmng gìecvd. Vũdgkd La thởeinh phàbhtco nhẹesuw nhõjmfrm, nhưxdrzng ngay sau đhvkyóygzn, Đdjixpjbjng Đdjixpjbjng đhvkyãcejo nuốeinht chửqrqvng viêbplun đhvkyáuwckbhtco miệahtpng!

dgkd La tứydrmc tốeinhi suýcmght chúilwht nữcmgha giơxdrz châjmfrn:


- Tiểxbqku gia hỏxbqka nàbhtcy, vìecvd sao lạpdssi tham ăuwckn nhưxdrz vậxbqky...

ilwhc nàbhtcy hắpudln cũdgkdng khôcsotng đhvkyxbqk ýcmghuwcki gìecvdxdrz duyêbplun hay khôcsotng cơxdrz duyêbplun nữcmgha, đhvkyiềbhtcu khiểxbqkn cụjixcm mâjmfry trắpudlng bay tớuwcki nhanh chóygznng. Rấqwgst nhanh đhvkyãcejo đhvkyếudman trưxdrzuwckc ngọorvan núilwhi kia, vẫarsmn khôcsotng cóygzn dịipirxdrzhuylng gìecvd xảdbdhy ra. Đdjixpjbjng Đdjixpjbjng ăuwckn viêbplun đhvkyáuwck kia, cóygzn vẻqpnj nhưxdrz rấqwgst hàbhtci lòniqpng, chậxbqkm rãcejoi bay trởeinh lạpdssi. Vũdgkd La nhưxdrzuwckng màbhtcy, chỉzucz thấqwgsy tiểxbqku gia hỏxbqka vọorvat tớuwcki trưxdrzuwckc mặnisbt hắpudln, nhếudmach miệahtpng lộpjbj ra mộpjbjt nụjixcxdrzqsrki đhvkypudlc ýcmgh, sau đhvkyóygzn ngãcejo trêbplun cụjixcm mâjmfry trắpudlng đhvkyáuwcknh rầkfolm.

dgkd La thấqwgsy vậxbqky giậxbqkt mìecvdnh kinh hãcejoi, vộpjbji vàbhtcng ôcsotm nóygznbplun xem, lậxbqkp tứydrmc dởeinh khóygznc dởeinhxdrzqsrki: Tiểxbqku gia hỏxbqka đhvkyang ngáuwcky ngon làbhtcnh, khôcsotng ngờqsrk đhvkyãcejo ngủuvtb thiếudmap đhvkyi.

xdrzuwckng Cuồqsrkng Ngôcsotn ởeinhbplun cạpdssnh bậxbqkt cưxdrzqsrki vang. Hai con rùniqpa chậxbqkp choạpdssng bòniqp theo tay Vũdgkd La lêbplun tớuwcki thâjmfrn thểxbqk Đdjixpjbjng Đdjixpjbjng, chui vàbhtco bộpjbjcsotng dàbhtci củuvtba Đdjixpjbjng Đdjixpjbjng, cũdgkdng ngủuvtb theo.

dgkd La lắpudlc lắpudlc đhvkykfolu, néhvkym ba tiểxbqku gia hỏxbqka vàbhtco trong Thiêbplun Phủuvtb Chi Quốeinhc, sau đhvkyóygzn phủuvtbi tay nóygzni vớuwcki Hưxdrzuwckng Cuồqsrkng Ngôcsotn:

- Đdjixi thôcsoti.

xdrzqsrkng nhưxdrz sau khi Đdjixpjbjng Đdjixpjbjng nuốeinht chửqrqvng viêbplun đhvkyáuwck kia, lờqsrki nguyềbhtcn Đdjixpdssi Dãcejobhtc cấqwgsm cũdgkdng đhvkyãcejo đhvkyưxdrzhuylc giảdbdhi trừdfpr. Hưxdrzuwckng Cuồqsrkng Ngôcsotn lạpdssi dùniqpng thầkfoln thứydrmc thửqrqvniqphvkyt mộpjbjt chúilwht, cấqwgsm cốeinh khôcsotng gian bêbplun ngoàbhtci Hổfhzu Mi hàbhtcdgkdng đhvkyãcejo đhvkyưxdrzhuylc giảdbdhi trừdfpr. Hai ngưxdrzqsrki bay qua Hổfhzu Mi hàbhtc, sắpudlc trờqsrki đhvkyãcejo hoàbhtcn toàbhtcn sụjixcp tốeinhi, màbhtcn đhvkyêbplum mộpjbjt lầkfoln nữcmgha bao phủuvtb Đdjixpdssi Di Chi Dãcejo.

Hai ngưxdrzqsrki ngừdfprng lạpdssi ởeinh bờqsrkcsotng cáuwckch đhvkyóygzn khôcsotng xa, vứydrmt Môcsotng Thiêbplun còniqpn đhvkyang ngũdgkdbplu man sang mộpjbjt bêbplun, mạpdssnh ai nấqwgsy trảdbdhi da thúilwh xuốeinhng đhvkyqwgst, chuẩpdssn bịipir nghỉzucz ngơxdrzi.

dgkd La ngẩpdssng đhvkykfolu lêbplun, chỉzucz thấqwgsy Đdjixếudma Tinh Tửqrqv Vi trêbplun trờqsrki thìecvdnh lìecvdnh lóygzne lêbplun mộpjbjt cáuwcki. Hắpudln trợhuyln mắpudlt nhìecvdn kỹpynn, nhìecvdn mộpjbjt lúilwhc sau chỉzucz thấqwgsy trêbplun trờqsrki vẫarsmn tốeinhi om, khôcsotng cóygzn dịipirxdrzhuylng gìecvd cảdbdh.

Trong Thiêbplun Phủuvtb Chi Quốeinhc, Đdjixpjbjng Đdjixpjbjng đhvkyang ngủuvtb say chợhuylt trởeinhecvdnh, hai tay vôcsot ýcmghcejoi gãcejoi cáuwcki bụjixcng tròniqpn căuwckng. Dưxdrzuwcki lớuwckp da bụjixcng cóygzn vậxbqkt gìecvd đhvkyóygzn thỉzucznh thoảdbdhng chợhuylt lóygzne sáuwckng theo nhịipirp thởeinh củuvtba nóygzn.

uwckng hôcsotm sau, Môcsotng Thiêbplun làbhtc ngưxdrzqsrki đhvkykfolu tiêbplun tỉzucznh lạpdssi. Y ngồqsrki dậxbqky gãcejoi gãcejoi đhvkykfolu, nhìecvdn quanh mộpjbjt lúilwhc, thìecvdnh lìecvdnh hưxdrzng phấqwgsn nhảdbdhy dựilwhng:

- Ha ha, Đdjixpdssi Dãcejobhtc cấqwgsm giảdbdhi trừdfpr rồqsrki, ta vẫarsmn còniqpn sốeinhng trởeinh ra, ha ha ha!

dgkd La cùniqpng Hưxdrzuwckng Cuồqsrkng Ngôcsotn mởeinh mắpudlt ra, quảdbdh nhiêbplun Hổfhzu Mi hàbhtccsotm qua ởeinhuwckch đhvkyóygzn khôcsotng xa đhvkyãcejo biếudman mấqwgst khôcsotng thấqwgsy nữcmgha. Màbhtc ngọorvan sơxdrzn phong cao năuwckm ngàbhtcn trưxdrzhuylng đhvkypjbjt ngộpjbjt mọorvac từdfprxdrzuwcki đhvkyqwgst lêbplun vẫarsmn còniqpn đhvkyydrmng sừdfprng sữcmghng nơxdrzi đhvkyóygzn.


dgkd La cùniqpng Hưxdrzuwckng Cuồqsrkng Ngôcsotn nhìecvdn nhau, lắpudlc lắpudlc đhvkykfolu cóygzn vẻqpnj khôcsotng hiểxbqku đhvkyưxdrzhuylc.

dgkd La hỏxbqki:

- Ngưxdrzơxdrzi quan sáuwckt hoàbhtcn cảdbdhnh xung quanh thửqrqv xem, trong bao lâjmfru chúilwhng ta cóygzn thểxbqk ra khỏxbqki Đdjixpdssi Di Chi Dãcejo?

csotng Thiêbplun chạpdssy vòniqpng vòniqpng mộpjbjt lúilwhc, rấqwgst nhanh đhvkyãcejo quay trởeinh lạpdssi, vẻqpnj mặnisbt sáuwckng ngờqsrki:

- Nửqrqva ngàbhtcy, tốeinhi đhvkya làbhtc mộpjbjt ngàbhtcy, nhấqwgst đhvkyipirnh chúilwhng ta sẽcsot ra ngoàbhtci.

dgkd La nhảdbdhy dựilwhng lêbplun:

- Đdjixi mau.

Mộpjbjt mảdbdhng sưxdrzơxdrzng mùniqp nhàbhtcn nhạpdsst giốeinhng nhưxdrz mộpjbjt chiếudmac rèfhzum ngăuwckn cáuwckch hai thếudma giớuwcki vớuwcki nhau. Mộpjbjt bêbplun làbhtc Nam Hoang sơxdrzn thủuvtby hiểxbqkm áuwckc, mộpjbjt bêbplun làbhtc Đdjixpdssi Di Chi Dãcejo hung hiểxbqkm khóygznxdrzqsrkng

Trong sưxdrzơxdrzng mùniqp thấqwgsp thoáuwckng bóygznng ngưxdrzqsrki, cóygzn ba ngưxdrzqsrki bưxdrzuwckc ra.

Trưxdrzuwckc mắpudlt bọorvan họorvabhtc mộpjbjt váuwckch núilwhi dựilwhng đhvkyydrmng, bêbplun dưxdrzuwcki làbhtc vựilwhc sâjmfru khôcsotng đhvkyáuwcky tốeinhi tăuwckm, nhìecvdn quanh toàbhtcn làbhtccsotng lung mờqsrk mịipirt. Trong khoảdbdhnh khắpudlc Vũdgkd La ra khỏxbqki đhvkyáuwckm sưxdrzơxdrzng mùniqp, lộpjbj vẻqpnjxdrzi ngơxdrz ngáuwckc mộpjbjt chúilwht. Hắpudln liếudmac mắpudlt nhìecvdn thếudma giớuwcki nàbhtcy, trong lúilwhc nhấqwgst thờqsrki cảdbdhm thấqwgsy hơxdrzi nghèfhzun nghẹesuwn trong cổfhzu.

xdrzuwckng Cuồqsrkng Ngôcsotn néhvkym ra mộpjbjt đhvkypdsso linh phùniqp tam phẩpdssm:

- Lấqwgsy đhvkyi.

csotng Thiêbplun vộpjbji vàbhtcng tiếudmap lấqwgsy, quan sáuwckt cẩpdssn thậxbqkn, sau đhvkyóygznygznn réhvkyn cấqwgst đhvkyi. Y khom ngưxdrzqsrki hàbhtcnh lễbhtc vớuwcki hai ngưxdrzqsrki:


- Tiềbhtcn bốeinhi, tiểxbqku nhâjmfrn đhvkyi đhvkyâjmfry.

xdrzuwckng Cuồqsrkng Ngôcsotn khoáuwckt khoáuwckt tay, dưxdrzqsrkng nhưxdrzcsotng Thiêbplun sợhuyl hai ngưxdrzqsrki đhvkyfhzui ýcmgh, lắpudlc mìecvdnh nhanh nhưxdrzfhzuo chui tọorvat trởeinh vềbhtc Đdjixpdssi Di Chi Dãcejo. Sau nàbhtcy trong Đdjixpdssi Di Chi Dãcejoygzn mộpjbjt “cao thủuvtb đhvkybplun” nổfhzui tiếudmang, bằfeilng vàbhtco mộpjbjt đhvkypdsso linh phùniqp tam phẩpdssm đhvkyáuwcknh khắpudlp Đdjixpdssi Di Chi Dãcejo. Bấqwgst quáuwckbplun nàbhtcy rấqwgst thíqwgsch nóygzni khoáuwckc, rằfeilng mìecvdnh đhvkyãcejo gặnisbp đhvkyưxdrzhuylc hai vịipir “thầkfoln nhâjmfrn”, hếudmat thảdbdhy cao thủuvtb, hếudmat thảdbdhy hung thúilwh trong Đdjixpdssi Di Chi Dãcejo khôcsotng chịipiru nổfhzui mộpjbjt đhvkyòniqpn củuvtba hai ngưxdrzqsrki nàbhtcy. Nóygzni khoáuwckc nhưxdrz vậxbqky cũdgkdng còniqpn chấqwgsp nhậxbqkn đhvkyưxdrzhuylc, nhưxdrzng y còniqpn nóygzni từdfprng theo hai ngưxdrzqsrki nàbhtcy tiếudman vàbhtco Đdjixpdssi Dãcejobhtc Cấqwgsm, cuốeinhi cùniqpng đhvkyi ra ngoàbhtci bìecvdnh an vôcsot sựilwh... Chuyệahtpn nàbhtcy làbhtcm sao cóygzn khảdbdhuwckng?

Y càbhtcng nóygzni, ngưxdrzqsrki ta càbhtcng khôcsotng tin, ngưxdrzqsrki ta càbhtcng khôcsotng tin y càbhtcng khôcsotng cam lòniqpng, lạpdssi càbhtcng muốeinhn chứydrmng minh.

Kếudmat quảdbdh cuốeinhi cùniqpng thưxdrzqsrkng làbhtc y dưxdrzuwcki cơxdrzn nóygznng giậxbqkn xuấqwgst thủuvtb, đhvkyáuwcknh cho tấqwgst cảdbdh mọorvai ngưxdrzqsrki bỏxbqk chạpdssy. Lâjmfru ngàbhtcy dàbhtci tháuwckng, y cũdgkdng trởeinh thàbhtcnh mộpjbjt nhâjmfrn vậxbqkt truyềbhtcn kỳecvd trong Đdjixpdssi Di Chi Dãcejo.

- Trởeinh vềbhtc rồqsrki...

Mộpjbjt lúilwhc lâjmfru sau, Vũdgkd La mớuwcki cấqwgst tiếudmang thởeinhbhtci.

Trêbplun trờqsrki ngoàbhtci xa, mộpjbjt biểxbqkn mâjmfry dàbhtcy đhvkynisbc đhvkyưxdrzhuylc áuwcknh tàbhtcxdrzơxdrzng gáuwckc núilwhi chiếudmau rọorvai, nổfhzui lêbplun áuwcknh vàbhtcng rựilwhc rỡihoz, giốeinhng nhưxdrz mộpjbjt tòniqpa thàbhtcnh đhvkyưxdrzhuylc đhvkyúilwhc bằfeilng kim loạpdssi.

cejoy núilwhi chạpdssy dàbhtci, gióygzn lớuwckn hung hăuwckng thôcsoti mạpdssnh len lỏxbqki giữcmgha cáuwckc ngọorvan núilwhi.

csotng lớuwckn cuồqsrkn cuộpjbjn, thủuvtby quáuwcki khuấqwgsy đhvkypjbjng bêbplun dưxdrzuwcki.

dgkd La nhìecvdn vùniqpng thiêbplun đhvkyipira vôcsotniqpng quen thuộpjbjc nàbhtcy, ngẩpdssng đhvkykfolu lêbplun. Dưxdrzqsrkng nhưxdrz trờqsrki cao cảdbdhm ứydrmng, rắpudlc xuốeinhng mộpjbjt mảdbdhng mưxdrza phùniqpn nho nhỏxbqk, khiếudman cho tóygznc, y phụjixcc Vũdgkd La bao phủuvtb mộpjbjt lớuwckp hơxdrzi nưxdrzuwckc mỏxbqkng. Hắpudln nhìecvdn mưxdrza bụjixci trưxdrzuwckc mặnisbt, híqwgst sâjmfru mộpjbjt hơxdrzi. Nưxdrzuwckc mưxdrza hóygzna thàbhtcnh linh lựilwhc hệahtp Thủuvtby mỏxbqkng manh, theo khôcsotng khíqwgs Nam Hoang vốeinhn ẩpdssm thấqwgsp chui vàbhtco trong phổfhzui hắpudln.

Trong lúilwhc nhấqwgst thờqsrki, mỗjrfdi mộpjbjt tếudmabhtco trong thâjmfrn thểxbqk hắpudln đhvkybhtcu đhvkyưxdrzhuylc kíqwgsch hoạpdsst, cảdbdhm giáuwckc nhưxdrzcmghydrmc xa xôcsoti từdfpr thờqsrki thưxdrzhuylng cổfhzu đhvkyưxdrzhuylc thứydrmc tỉzucznh. Trong khoảdbdhnh khắpudlc nàbhtcy, dưxdrzqsrkng nhưxdrz Đdjixếudma Quâjmfrn Thôcsoti Xáuwckn năuwckm xưxdrza tung hoàbhtcnh Nam Hoang, lựilwhc kháuwckng phe Chíqwgsnh đhvkypdsso đhvkyãcejo sốeinhng lạpdssi.

xdrzuwckng Cuồqsrkng Ngôcsotn đhvkyydrmng bêbplun cạpdssnh Vũdgkd La, thấqwgsy khíqwgs chấqwgst sắpudlc béhvkyn chợhuylt lóygzne lêbplun trêbplun ngưxdrzqsrki Vũdgkd La rồqsrki biếudman mấqwgst, khôcsotng nhịipirn đhvkyưxdrzhuylc nởeinh mộpjbjt nụjixcxdrzqsrki hiểxbqku ýcmgh. Lãcejoo khôcsotng nóygzni nửqrqva lờqsrki, chỉzucz lẳahtpng lặnisbng đhvkyydrmng sau lưxdrzng Vũdgkd La.

Chỉzucz trong thoáuwckng chốeinhc, hơxdrzi thởeinhqwgsch đhvkypjbjng dậxbqkp dồqsrkn củuvtba Vũdgkd La dầkfoln dầkfoln yêbplun lặnisbng trởeinh lạpdssi. Hắpudln xoay ngưxdrzqsrki lạpdssi, cảdbdh ngưxdrzqsrki đhvkyãcejo thay đhvkyfhzui, mỉzuczm cưxdrzqsrki hỏxbqki Hưxdrzuwckng Cuồqsrkng Ngôcsotn:


- Tiềbhtcn kiếudmap củuvtba ta so vớuwcki đhvkyqsrki nàbhtcy, ngưxdrzqsrki nàbhtco tốeinht hơxdrzn?

xdrzuwckng Cuồqsrkng Ngôcsotn khoáuwckt tay ngăuwckn lạpdssi, cưxdrzqsrki chếudma giễbhtcu:

- Đdjixúilwhng làbhtc lắpudlm chuyệahtpn. Đdjixqsrki trưxdrzuwckc làbhtc ngưxdrzơxdrzi, đhvkyqsrki nàbhtcy cũdgkdng làbhtc ngưxdrzơxdrzi, khôcsotng phảdbdhi hay sao? Nếudmau đhvkyãcejobhtc ngưxdrzơxdrzi, vậxbqky còniqpn phâjmfrn tốeinht xấqwgsu đhvkyxbqkbhtcm gìecvd?

dgkd La cưxdrzqsrki ha hảdbdh, chợhuylt xoay ngưxdrzqsrki lạpdssi nhìecvdn quang cảdbdhnh Nam Hoang mêbplunh môcsotng trưxdrzuwckc mặnisbt:

- Trởeinh vềbhtcniqpng đhvkyqwgst nàbhtcy mộpjbjt lầkfoln nữcmgha, ta tiềbhtcn kiếudmap cùniqpng vớuwcki ta đhvkyqsrki nàbhtcy mớuwcki cóygzn thểxbqk hợhuylp nhấqwgst, trởeinh thàbhtcnh ta hoàbhtcn chỉzucznh.

xdrzuwckng Cuồqsrkng Ngôcsotn cưxdrzqsrki màbhtc khôcsotng nóygzni, lãcejoo hiểxbqku Vũdgkd La vừdfpra pháuwck đhvkyưxdrzhuylc mộpjbjt bứydrmc tưxdrzqsrkng ngăuwckn cáuwckch tâjmfrm linh, chờqsrk mộpjbjt thờqsrki gian nữcmgha nhấqwgst đhvkyipirnh sẽcsot thăuwckng tiếudman cảdbdhnh giớuwcki.

- Đdjixi thôcsoti, nơxdrzi nàbhtcy làbhtc Nam Hoang, cốeinhxdrzơxdrzng củuvtba chúilwhng ta, cho dùniqpniqpe bàbhtcn tay khôcsotng thấqwgsy ngóygznn, chúilwhng ta cũdgkdng sẽcsot khôcsotng lạpdssc đhvkyưxdrzqsrkng.

dgkd La thấqwgsy trờqsrki dầkfoln tốeinhi bèfhzun nóygzni.

Dọorvac trêbplun đhvkyưxdrzqsrkng đhvkyi, Vũdgkd La chợhuylt hỏxbqki Đdjixipira Hỏxbqka Kim Kỳecvdjmfrn:

- Rốeinht cụjixcc đhvkyếudman lúilwhc nàbhtco ngàbhtci mớuwcki cóygzn thểxbqk thăuwckng Kỳecvdjmfrn Týcmghbplun mộpjbjt bậxbqkc vậxbqky?

Đdjixipira Hỏxbqka Kim Kỳecvdjmfrn hỏxbqki ngưxdrzhuylc lạpdssi:

- Ngưxdrzơxdrzi chạpdssy từdfprxdrzi nàbhtcy tớuwcki Lãcejoo Lang cốeinhc mấqwgst bao lâjmfru?

- Nếudmau khôcsotng cóygznecvd bấqwgst ngờqsrk xảdbdhy ra, tốeinhi đhvkya ba ngàbhtcy.

Đdjixipira Hỏxbqka Kim Kỳecvdjmfrn nóygzni:

- Trưxdrzuwckc khi ngưxdrzơxdrzi xôcsotng vàbhtco Lãcejoo Lang cốeinhc, ta nhấqwgst đhvkyipirnh sẽcsotuwckng Kỳecvdjmfrn Týcmghbplun mộpjbjt cấqwgsp.

dgkd La gậxbqkt đhvkykfolu, lúilwhc nàbhtcy Đdjixipira Hỏxbqka Kim Kỳecvdjmfrn khôcsotng hềbhtcniqp kẻqpnj mặnisbc cảdbdh nhưxdrz mọorvai lầkfoln.

Vịipir Thầkfoln Thúilwh từdfpr thờqsrki Hồqsrkng Hoang nàbhtcy bìecvdnh thưxdrzqsrkng biểxbqku hiệahtpn vôcsotniqpng bạpdssi hoạpdssi vôcsot sỉzucz, tìecvdm đhvkyuvtb mọorvai cáuwckch chiếudmam tiệahtpn nghi củuvtba Vũdgkd La. Nhưxdrzng vàbhtco thờqsrki khắpudlc mấqwgsu chốeinht hiệahtpn tạpdssi, hiểxbqkn nhiêbplun cũdgkdng muốeinhn giúilwhp Vũdgkd La mộpjbjt tay, vìecvd vậxbqky cốeinh gắpudlng tranh thủuvtb thăuwckng Kỳecvdjmfrn Týcmghbplun mộpjbjt cấqwgsp trưxdrzuwckc khi Vũdgkd La tiếudman vàbhtco Lãcejoo Lang cốeinhc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.