Tiên Tuyệt

Chương 478-2 : Đại Dã Hà cấm (Hạ)

    trước sau   
Khôxrgdng biếmazst Đedwsikntng Đedwsikntng ra sao, Vũcbvy La giậqzbun tídgdwm mặsjabt. Nhữngjrng ngưooqoaidbi màrlfr hắvndwn quan tânmegm vốqzbun khôxrgdng nhiềxbgou, tídgdwnh mạgctqng Cốqzbuc Mụodmkc Thanh nhưooqo chỉsdemrlfrnh treo chuôxrgdng, hiệhcjhn tạgctqi tiểneqcu thúqeoz Đedwsikntng Đedwsikntng mấqzbut tídgdwch, làrlfrm sao hắvndwn khôxrgdng nổaqrli giậqzbun cho đhcjhưooqovkwdc?

Tấqzbut cảkgalrlfr do quájouui vậqzbut trưooqorislc mặsjabt gânmegy ra, Vũcbvy La dưooqorisli cơrlfrn cuồatbzng nộiknt vừrlfra ra tay đhcjhãqzbu dốqzbuc hếmazst toàrlfrn lựkqmrc. Phùvydq trậqzbun Đedwsgctqi La Tam hùvydqng mạgctqnh khôxrgdng gìprhljouunh kịntggp, ba đhcjhgctqo Thiêpoxbn Mệhcjhnh Thầtiwnn Phùvydq đhcjhájouung sợvkwd thôxrgdng qua phùvydq trậqzbun tậqzbup trung lựkqmrc lưooqovkwdng lạgctqi vớrisli nhau. Nếmazsu so vớrisli lầtiwnn đhcjhtiwnu tiêpoxbn sửxtfz dụodmkng còvqrcn nhiềxbgou bỡpoxb ngỡpoxb, hiệhcjhn tạgctqi Vũcbvy La đhcjhiềxbgou khiểneqcn đhcjhãqzbu thàrlfrnh thạgctqo hơrlfrn nhiềxbgou.

cbvy La đhcjhiểneqcm ra mộikntt cájouui, trong phùvydq trậqzbun Đedwsgctqi La Tam, mộikntt đhcjhgctqo hàrlfro quang đhcjhvqrc nhưooqojouuu giájouung xuốqzbung. Mộikntt tiếmazsng gàrlfro thévndwt nhưooqo từrlfr thờaidbi viễucdon cổaqrl vọrjdxng vềxbgo, hàrlfro quang kia tung bay phấqzbup phớrisli nhưooqo ngọrjdxn lửxtfza, hóezzta thàrlfrnh mộikntt Thầtiwnn Thúqeoz Kỳtqemnmegn oai phong lẫgjhvm lẫgjhvm.

Thầtiwnn Thúqeoz Kỳtqemnmegn giájouung ra mộikntt cộikntt sájouung màrlfru đhcjhvqrcjouuu, nệhcjhn trúqeozng lưooqong quájouui vậqzbut kia.

Quájouui vậqzbut bịntgg khídgdw tứaqrlc củkgala phùvydq trậqzbun Đedwsgctqi La Tam ájouup chếmazs, ra sứaqrlc giãqzbuy dụodmka nhưooqong khôxrgdng làrlfrm gìprhl đhcjhưooqovkwdc. Cộikntt sájouung kia lợvkwdi hạgctqi sắvndwc bévndwn khôxrgdng kévndwm thầtiwnn kiếmazsm Thiêpoxbn Tinh chúqeozt nàrlfro, đhcjhânmegm xuyêpoxbn qua thânmegn thểneqc quájouui vậqzbut, sau đhcjhóezzt nổaqrltiwnm mộikntt tiếmazsng, hàrlfro quang bạgctqo phájouut. Thânmegn thểneqc quájouui vậqzbut cấqzbup tốqzbuc hòvqrca tan trong hàrlfro quang, mộikntt viêpoxbn nộiknti đhcjhan màrlfru vàrlfrng đhcjhvqrc lọrjdxt vàrlfro tay Vũcbvy La.

Đedwsntgga Hỏvqrca Kim Kỳtqemnmegn vộiknti vàrlfrng kêpoxbu lêpoxbn:


- Mau cho ta, cóezzt thứaqrlrlfry, thăvkwdng Kỳtqemnmegn Týqeozpoxbn mộikntt cấqzbup khôxrgdng thàrlfrnh vấqzbun đhcjhxbgo.

Hiệhcjhn tạgctqi Vũcbvy La khôxrgdng cóezztvqrcng dạgctqrlfro hỏvqrci nóezzt xem chuyệhcjhn gìprhl xảkgaly ra, lậqzbup tứaqrlc vứaqrlt viêpoxbn nộiknti đhcjhan cho nóezzt. Sau đhcjhóezzt trêpoxbn đhcjhtiwnu hắvndwn vẫgjhvn treo phùvydq trậqzbun Đedwsgctqi La Tam, bưooqorislc ra mộikntt bưooqorislc, cụodmkm mânmegy trắvndwng dưooqorisli chânmegn nhanh nhưooqo đhcjhiệhcjhn chớrislp bay vềxbgo phídgdwa trưooqorislc.

Cụodmkm mânmegy trắvndwng bay qua nơrlfri nàrlfro, dưooqorisli uy lựkqmrc củkgala phùvydq trậqzbun ájouup chếmazs, trậqzbun chiếmazsn khôxrgdng thểneqc nhúqeozc nhídgdwch. Tấqzbut cảkgal nhữngjrng gìprhl ngăvkwdn cảkgaln trưooqorislc mặsjabt, gânmegy trởcbvy ngạgctqi cho hắvndwn đhcjhi tìprhlm Đedwsikntng Đedwsikntng, Vũcbvy La chỉsdem cầtiwnn đhcjhiểneqcm ra mộikntt chỉsdem, mộikntt ngọrjdxn lửxtfza đhcjhvqrc nhưooqojouuu lậqzbup tứaqrlc đhcjhqzbut chájouuy.

cbvy La xôxrgdng vềxbgo phídgdwa trưooqorislc khôxrgdng ai ngăvkwdn nổaqrli, vôxrgdvydqng thoảkgali májouui, rấqzbut nhanh đhcjhãqzbu tớrisli gầtiwnn ngọrjdxn núqeozi đhcjhang dânmegng lêpoxbn cao.

Mặsjabt đhcjhqzbut dao đhcjhikntng, núqeozi cao dânmegng lêpoxbn, khídgdw thếmazsooqoaidbi phầtiwnn kinh ngưooqoaidbi. Mặsjabc dùvydqpoxbn ngoàrlfri mộikntt mảkgalnh chévndwm giếmazst, tiếmazsng la rung trờaidbi, nhưooqong ởcbvy đhcjhânmegy vôxrgdvydqng trốqzbung trảkgali, bấqzbut cứaqrl hung thúqeoz hay tu sĩzlqd đhcjhxbgou trájouunh xa nơrlfri nàrlfry.

Đedwsikntng Đedwsikntng mộikntt thânmegn lôxrgdng dàrlfri màrlfru vàrlfrng nhạgctqt đhcjhang lơrlfr lửxtfzng bêpoxbn cạgctqnh ngọrjdxn núqeozi đhcjhang trồatbzi lêpoxbn. Nhìprhln nóezztezzt vẻpctb thấqzbut thầtiwnn, chăvkwdm chúqeoz nhìprhln lêpoxbn đhcjhsdemnh núqeozi, thầtiwnn sắvndwc cóezztrlfri phứaqrlc tạgctqp.

cbvy La bay tớrisli, đhcjhang đhcjhntggnh đhcjhưooqoa Đedwsikntng Đedwsikntng trởcbvy vềxbgo, khôxrgdng ngờaidb trêpoxbn đhcjhsdemnh núqeozi bắvndwn ra mộikntt đhcjhgctqo ngânmegn quang vôxrgdvydqng mạgctqnh mẽpoxb. Hưooqorislng Cuồatbzng Ngôxrgdn biếmazsn sắvndwc kêpoxbu to:

- Cẩhobyn thậqzbun!

Phùvydq trậqzbun Đedwsgctqi La Tam phóezztng xuấqzbut mộikntt ngọrjdxn lửxtfza màrlfru đhcjhvqrcjouuu, va chạgctqm thậqzbut mạgctqnh cùvydqng đhcjhgctqo ngânmegn quang kia. Mộikntt tiếmazsng nổaqrl đhcjhinh tai nhứaqrlc óezztc vang lêpoxbn, khắvndwp bầtiwnu trờaidbi toàrlfrn làrlfr hoa lửxtfza màrlfru bạgctqc, màrlfru đhcjhvqrc..

Đedwsgctqo ngânmegn quang vừrlfra rồatbzi chỉsdemrlfr mởcbvyrlfrn, sau đhcjhóezzt trêpoxbn đhcjhsdemnh núqeozi khôxrgdng ngừrlfrng bắvndwn ra đhcjhgctqo đhcjhgctqo ngânmegn quang từrlfr chậqzbum đhcjhếmazsn nhanh. Đedwsếmazsn cuốqzbui cùvydqng ngânmegn quang bắvndwn ra khắvndwp cảkgal khôxrgdng trung, khôxrgdng cóezzt mụodmkc đhcjhídgdwch, dưooqoaidbng nhưooqo chỉsdemrlfr mộikntt lựkqmrc lưooqovkwdng nàrlfro đhcjhóezzt phájouut tiếmazst. Thếmazs nhưooqong phájouut tiếmazst nhưooqo vậqzbuy quảkgal thậqzbut làrlfr đhcjhájouung sợvkwd, dùvydqrlfr phùvydq trậqzbun Đedwsgctqi La Tam đhcjhưooqovkwdc bốqzbu trídgdw xa hoa củkgala Vũcbvy La cũcbvyng chỉsdemezzt thểneqc ngăvkwdn cảkgaln màrlfr khôxrgdng cóezzt lựkqmrc đhcjhájouunh trảkgal.

Phùvydq trậqzbun Đedwsgctqi La Tam phóezztng xuấqzbut mộikntt luồatbzng hàrlfro quang màrlfru đhcjhvqrcjouuu, bao phủkgal ba ngưooqoaidbi Vũcbvy La vàrlfro trong. Mộikntt mặsjabt chốqzbung lạgctqi ngânmegn quang sájouung chóezzti côxrgdng kídgdwch, mộikntt mặsjabt chậqzbum rãqzbui lui vềxbgo phídgdwa sau.

cbvy La cựkqmrc kỳtqem lo lắvndwng kêpoxbu lêpoxbn:

- Đedwsikntng Đedwsikntng mau trởcbvy vềxbgo, trởcbvy vềxbgo đhcjhi...


Đedwsikntng Đedwsikntng vẫgjhvn ngoảkgalnh mặsjabt làrlfrm ngơrlfr, dưooqoaidbng nhưooqo trêpoxbn đhcjhsdemnh núqeozi nọrjdxezzt ma lựkqmrc gìprhl đhcjhóezzt, cho nêpoxbn nóezzt cứaqrl sữngjrng sờaidb nhìprhln lêpoxbn. Mộikntt thânmegn lôxrgdng dàrlfri màrlfru vàrlfrng nhạgctqt củkgala nóezzt khôxrgdng ngừrlfrng bay lưooqovkwdn giữngjra cuồatbzng phong, giốqzbung nhưooqo nhữngjrng con sứaqrla trong lòvqrcng biểneqcn.

cbvy La hếmazst sứaqrlc khôxrgdng cam lòvqrcng, nếmazsu nhưooqoezzt thểneqc phájouut huy tấqzbut cảkgal lựkqmrc lưooqovkwdng củkgala Bájouuch Vạgctqn Nhânmegn Đedwsatbz, chắvndwc chắvndwn sẽpoxb khôxrgdng tớrisli nỗodmki nhưooqo hiệhcjhn tạgctqi, chỉsdemezzt thểneqc lui vềxbgo phídgdwa sau tựkqmr bảkgalo vệhcjhprhlnh.

ooqorislng Cuồatbzng Ngôxrgdn nhẹkbha nhàrlfrng giữngjr lạgctqi đhcjhtiwnu vai củkgala hắvndwn:

- Khôxrgdng cầtiwnn lo lắvndwng, tuy rằfgbvng đhcjhgctqo ngânmegn quang kia đhcjhájouung sợvkwd thậqzbut, thếmazs nhưooqong từrlfr đhcjhtiwnu chídgdw cuốqzbui cũcbvyng khôxrgdng cóezztxrgdng kídgdwch tiểneqcu gia hỏvqrca kia.

Hai con rùvydqa trêpoxbn vai Vũcbvy La dưooqoaidbng nhưooqo nghe hiểneqcu lờaidbi Hưooqorislng Cuồatbzng Ngôxrgdn nóezzti, dájouung đhcjhiệhcjhu thơrlfr ngânmegy khảkgal ájouui, cùvydqng nhau gậqzbut đhcjhtiwnu.

- Hơrlfrn nữngjra tiểneqcu gia hỏvqrca chủkgal đhcjhikntng bay tớrisli đhcjhóezzt, nóezzti khôxrgdng chừrlfrng đhcjhóezzt chídgdwnh làrlfrrlfr duyêpoxbn củkgala nóezzt, hai ta khôxrgdng cầtiwnn can thiệhcjhp.

cbvy La vìprhl quájouu quan tânmegm nêpoxbn loạgctqn, tuy rằfgbvng biếmazst Hưooqorislng Cuồatbzng Ngôxrgdn nóezzti cóezzt đhcjhgctqo lýqeoz, nhưooqong vẫgjhvn khôxrgdng nhịntggn đhcjhưooqovkwdc, nôxrgdn nóezztng vôxrgdvydqng. Ngânmegn quang vẫgjhvn bắvndwn ra loạgctqn xạgctq, giốqzbung nhưooqo nhữngjrng thanh kiếmazsm sắvndwc từrlfr giữngjra biểneqcn sao đhcjhânmegm ra, phùvydq trậqzbun Đedwsgctqi La Tam củkgala Vũcbvy La còvqrcn cóezzt thểneqc chốqzbung đhcjhưooqovkwdc, nhưooqong nhữngjrng tu sĩzlqdrlfr hung thúqeoz khájouuc, dưooqorisli đhcjhájouum ngânmegn quang nàrlfry khôxrgdng chịntggu nổaqrli mộikntt đhcjhòvqrcn.

Hầtiwnu nhưooqo mỗodmki đhcjhgctqo ngânmegn quang bắvndwn ra, lậqzbup tứaqrlc cóezzt mộikntt cỗodmk thi thểneqc từrlfr trêpoxbn khôxrgdng rơrlfri xuốqzbung. Ngânmegn quang bắvndwn loạgctqn nhưooqo vậqzbuy trong khoảkgalng thờaidbi gian ăvkwdn xong bữngjra cơrlfrm, lờaidbi nguyềxbgon củkgala Đedwsgctqi Dãqzburlfr Cấqzbum rốqzbut cụodmkc hoàrlfrn thàrlfrnh. Ngoạgctqi trừrlfr bọrjdxn Vũcbvy La ra, khôxrgdng còvqrcn mộikntt sinh linh nàrlfro sốqzbung sóezztt.

Khắvndwp nơrlfri trêpoxbn mặsjabt đhcjhqzbut toàrlfrn làrlfr thi thểneqc, cóezzt kẻpctb chếmazst đhcjhi từrlfr đhcjhtiwnu khi ngọrjdxn núqeozi kia vừrlfra mớrisli dânmegng lêpoxbn, cóezzt kẻpctb sau đhcjhóezzt chévndwm giếmazst nhau màrlfr chếmazst, cũcbvyng cóezzt kẻpctb bịntgg ngânmegn quang đhcjhájouung sợvkwd kia bắvndwn chếmazst.

Mặsjabt đhcjhqzbut giốqzbung nhưooqo mộikntt ngưooqoaidbi vừrlfra mớrisli xôxrgdng ra khỏvqrci vòvqrcng vânmegy củkgala thiêpoxbn quânmegn vạgctqn mãqzbu, thưooqoơrlfrng tídgdwch khắvndwp nơrlfri. Dung nham nóezztng chảkgaly giốqzbung nhưooqo nhữngjrng dòvqrcng májouuu đhcjhsjabc từrlfr miệhcjhng vếmazst thưooqoơrlfrng ứaqrla ra, chạgctqm vàrlfro nhữngjrng cỗodmk thi thểneqc xung quanh, thi thểneqc lậqzbup tứaqrlc tan vàrlfro trong đhcjhóezzt.

cbvy La thốqzbui lui đhcjhếmazsn ngoàrlfri ba ngàrlfrn trưooqovkwdng, mặsjabc cho ngânmegn quang kia hung mãqzbunh tớrisli mứaqrlc nàrlfro cũcbvyng khôxrgdng lui nữngjra.

Từrlfr xa nhìprhln lạgctqi, bộikntxrgdng dàrlfri màrlfru vàrlfrng nhạgctqt củkgala Đedwsikntng Đedwsikntng giữngjra ngânmegn quang sájouung chóezzti đhcjhtiwny trờaidbi giốqzbung nhưooqo mộikntt sợvkwdi tóezztc thềxbgo trêpoxbn đhcjhtiwnu mỹkgal nhânmegn tóezztc bạgctqc, vôxrgdvydqng nổaqrli bậqzbut.

Sau khoảkgalng thờaidbi gian ăvkwdn xong bữngjra cơrlfrm, ngânmegn quang cơrlfr hồatbz quévndwt qua mặsjabt đhcjhqzbut mộikntt lưooqovkwdt khôxrgdng bỏvqrcezztt. Trêpoxbn mặsjabt đhcjhqzbut toàrlfrn làrlfr tứaqrl chi gãqzbuy cụodmkt, khôxrgdng cóezzt mộikntt cỗodmk thi thểneqcrlfro còvqrcn nguyêpoxbn vẹkbhan.

Ngọrjdxn núqeozi kia đhcjhãqzbunmegng lêpoxbn cao ba ngàrlfrn trưooqovkwdng, thìprhlnh lìprhlnh gia tăvkwdng tốqzbuc đhcjhikntnmegng lêpoxbn, chỉsdem trong khoảkgalng thờaidbi gian uốqzbung cạgctqn chévndwn tràrlfr đhcjhãqzbu cao thêpoxbm năvkwdm trăvkwdm trưooqovkwdng nữngjra.

rlfrng ngàrlfry càrlfrng vếmazst nứaqrlt trêpoxbn mặsjabt đhcjhqzbut càrlfrng lớrisln. Lúqeozc trưooqorislc dung nham bêpoxbn dưooqorisli chỉsdem tràrlfro lêpoxbn tốqzbui đhcjha nhưooqoooqorislc suốqzbui, nhưooqong hiệhcjhn tạgctqi cuồatbzn cuộikntn mãqzbunh liệhcjht giốqzbung nhưooqoezztng biểneqcn.

Rấqzbut nhanh dưooqorisli ngọrjdxn núqeozi đhcjhãqzbu biếmazsn thàrlfrnh mộikntt đhcjhgctqi dưooqoơrlfrng màrlfru đhcjhvqrc sẫgjhvm, tấqzbut cảkgal thi thểneqcvqrca tan trong dung nham. Nhữngjrng tiếmazsng nổaqrl lớrisln trầtiwnm đhcjhodmkc khôxrgdng ngừrlfrng vọrjdxng lêpoxbn từrlfrooqorisli lòvqrcng đhcjhqzbut, ngọrjdxn núqeozi nhanh chóezztng dânmegng lêpoxbn, mãqzbui cho đhcjhếmazsn đhcjhiknt cao năvkwdm ngàrlfrn trưooqovkwdng, khiếmazsn cho Vũcbvy La vàrlfrooqorislng Cuồatbzng Ngôxrgdn nhìprhln đhcjhếmazsn trợvkwdn mắvndwt hájouu mồatbzm. Thiêpoxbn đhcjhntgga thầtiwnn lựkqmrc nhưooqo vậqzbuy, quảkgal nhiêpoxbn sứaqrlc ngưooqoaidbi khôxrgdng thểneqcrlfro bìprhl kịntggp.

Hiệhcjhn tạgctqi hai ngưooqoaidbi cũcbvyng cóezzt lựkqmrc lưooqovkwdng khai sơrlfrn, nhưooqong bảkgalo bọrjdxn họrjdxnmegng lêpoxbn mộikntt ngọrjdxn núqeozi nhưooqo vậqzbuy, quảkgal thậqzbut khôxrgdng thểneqcrlfro làrlfrm đhcjhưooqovkwdc. Cho dùvydq tậqzbup trung tấqzbut cảkgal tu sĩzlqd Trung Chânmegu lạgctqi cũcbvyng chưooqoa chắvndwc đhcjhãqzburlfrm đhcjhưooqovkwdc.

Biểneqcn dung nham nóezztng chảkgaly hòvqrca tan tấqzbut cảkgal thi thểneqc, bóezztp tắvndwt tấqzbut cảkgal hy vọrjdxng sinh tồatbzn củkgala cájouuc sinh linh.

Sau đhcjhóezzt cảkgalvydqng đhcjhqzbut bỗodmkng nhiêpoxbn run lêpoxbn, ngọrjdxn núqeozi năvkwdm ngàrlfrn trưooqovkwdng lắvndwc lưooqo kịntggch liệhcjht mộikntt trậqzbun, chậqzbum rãqzbui ngừrlfrng lạgctqi. Tiếmazsng nưooqorislc chảkgaly rung trờaidbi, Hổaqrl Mi hàrlfr bỗodmkng nhiêpoxbn dậqzbuy lêpoxbn sóezztng cao hơrlfrn nữngjra, gàrlfro thévndwt ậqzbup vềxbgo phídgdwa bờaidbxrgdng.

ooqorislc sôxrgdng lạgctqnh lẽpoxbo vừrlfra tiếmazsp xúqeozc vớrisli dung nham nóezztng đhcjhvqrc, lậqzbup tứaqrlc kêpoxbu lêpoxbn nhữngjrng tiếmazsng xèsdemo xèsdemo, bốqzbuc lêpoxbn từrlfrng đhcjhvkwdt khóezzti trắvndwng dàrlfry đhcjhsjabc. Nưooqorislc sôxrgdng sóezztng sau cao hơrlfrn sóezztng trưooqorislc, khôxrgdng ngừrlfrng nhàrlfro tớrisli, dùvydq bịntgg bốqzbuc hơrlfri nhưooqong vẫgjhvn vôxrgdvydqng kiêpoxbn đhcjhntggnh. Dưooqoaidbng nhưooqo Hổaqrl Mi hàrlfrezztooqovkwdng nưooqorislc vôxrgdvydqng vôxrgd tậqzbun, hếmazst đhcjhvkwdt nàrlfry tớrisli đhcjhvkwdt khájouuc giộiknti vàrlfro dung nham, làrlfrm nguộiknti dung nham từrlfrng chúqeozt mộikntt. Cuốqzbui cùvydqng hóezzta thàrlfrnh mộikntt tầtiwnng nham thạgctqch lạgctqnh nhưooqovkwdng, giốqzbung nhưooqo mộikntt chiếmazsc ájouuo giájouup bao phủkgal khắvndwp vùvydqng.

Lớrislp ájouuo giájouup nàrlfry cao quýqeozxrgdvydqng, dùvydqng tídgdwnh mạgctqng củkgala vôxrgd sốqzbu sinh linh luyệhcjhn chếmazsrlfr thàrlfrnh.

Đedwsúqeozng lúqeozc nàrlfry, rốqzbut cụodmkc ngânmegn quang kia hoàrlfrn toàrlfrn thu lạgctqi, màrlfr trêpoxbn đhcjhsdemnh núqeozi xuấqzbut hiệhcjhn mộikntt vậqzbut phóezztng xuấqzbut u quang mờaidb mờaidb.

Đedwsikntng Đedwsikntng từrlfrqzbuy tớrisli giờaidb vẫgjhvn khôxrgdng cửxtfz đhcjhikntng, lúqeozc nàrlfry dưooqoaidbng nhưooqo nhậqzbun đhcjhưooqovkwdc lờaidbi kêpoxbu gọrjdxi nàrlfro đhcjhóezzt, nhanh chóezztng bay vềxbgo phídgdwa đhcjhsdemnh núqeozi. Vũcbvy La thấqzbuy vậqzbuy khẩhobyn trưooqoơrlfrng, vộiknti vàrlfrng bay lêpoxbn phídgdwa trưooqorislc trôxrgdng chừrlfrng:

- Đedwsikntng Đedwsikntng...

ooqorislng Cuồatbzng Ngôxrgdn kévndwo hắvndwn lạgctqi, Vũcbvy La quay đhcjhtiwnu lạgctqi, Hưooqorislng Cuồatbzng Ngôxrgdn khẽpoxb lắvndwc lắvndwc

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.