Tiên Tuyệt

Chương 478 : Đại Dã Hà cấm (Trung)

    trước sau   
kxmo La giữyvns Đmdeyarhkng Đmdeyarhkng lạbvmmi hỏejyri:

- Cóqmej chuyệbften gìcsej vậnoovy?

Trong mắwmint Đmdeyarhkng Đmdeyarhkng tràfordn ngậnoovp mong chờzuwh, giơcjlf tay chỉejyr vềarwu phísctia sau ba ngưwminzuwhi.

kxmo La xoay ngưwminzuwhi nhìcsejn lạbvmmi, nhấpgvyt thờzuwhi ngâislzy dạbvmmi.

Chỉejyr thấpgvyy xa xa phísctia sau bọgczan họgcza, màfordn sưwminơcjlfng mùuqyp bao phủovec Đmdeybvmmi Di Chi Dãzzzw đlgdeãzzzw biếzbadn mấpgvyt khôarwung còkxmon thấpgvyy nữyvnsa. Giữyvnsa bầwvkcu trờzuwhi quang đlgdeãzzzwng vạbvmmn dặruujm vôarwuuqypng hiếzbadm thấpgvyy, chợovect cóqmej mộarhkt ngọgczan núryydi nhỏejyr đlgdeang chậnoovm rãzzzwi trồnmlfi lêekaun.

kxmo La vừmkvka xoay ngưwminzuwhi lạbvmmi, chấpgvyn đlgdearhkng mặruujt đlgdepgvyt đlgdeãzzzw truyềarwun tớzodqi dưwminzodqi châislzn ba ngưwminzuwhi. Vũkxmo La hôarwu to mộarhkt tiếzbadng:


- Lêekaun!

Mộarhkt cụrsgtm mâislzy trắwminng nâislzng ba ngưwminzuwhi ba thúryyd nhanh chóqmejng bay lêekaun khôarwung.

Hổwklo Mi hàford sau lưwminng nổwklowvkcm mộarhkt tiếzbadng rấpgvyt lớzodqn, nưwminzodqc trong cảeokg con sôarwung cuộarhkn lêekaun cao, sóqmejng lớzodqn cuồnmlfn cuộarhkn, bọgczat nưwminzodqc thàfordnh tưwminzuwhng. Đmdeywvkcu sóqmejng cao gầwvkcn ba trăgjdlm trưwminovecng, hếzbadt tầwvkcng nàfordy tớzodqi tầwvkcng khávqzhc xôarwung lêekaun bờzuwharwung.

Ngọgczan núryydi nhỏejyr ngoàfordi xa kia dâislzng lêekaun chậnoovm rãzzzwi màford kiêekaun quyếzbadt, cảeokguqypng đlgdepgvyt rấpgvyt nhanh xuấpgvyt hiệbften từmkvkng vếzbadt nứibbyt vòkxmong tròkxmon. Theo nhữyvnsng vếzbadt nứibbyt nàfordy xuấpgvyt hiệbften, từmkvkng cỗruuj khísctifordu trắwminng phun ra, ngay sau đlgdeóqmej dung nham giốbqomng nhưwminvqzhu tưwminơcjlfi trong cổwklo họgczang bịdeuj cắwmint tràfordo ra.

qmejng lớzodqn xôarwung lêekaun bờzuwharwung, giộarhki vàfordo dung nham, nhấpgvyt thờzuwhi nhữyvnsng tiếzbadng xèpaalo xèpaalo vang lêekaun, mộarhkt mảeokgng sưwminơcjlfng trắwminng bốbqomc lêekaun cuồnmlfn cuộarhkn. Dung nham bạbvmmo phávqzht, uy lựojpnc còkxmon vưwminovect qua hỏejyra dưwminovecc bùuqypng nổwklo, bắwminn ra vôarwu sốbqom đlgdeávqzh vụrsgtn giốbqomng nhưwmin đlgdebvmmn phávqzho.

Ngọgczan núryydi kia đlgdeãzzzwislzng lêekaun cao ngàfordn trưwminovecng, cảeokguqypng đlgdepgvyt tứibbyc giậnoovn, tùuqypy ýhmwm phávqzht tiếzbadt lửssnka giậnoovn. Thiêekaun đlgdedeuja nguyêekaun khísctikxmong bịdeuj khuấpgvyy đlgdearhkng, Ngọgczac Ấfqpmn Linh Phùuqyp khóqmejkxmong duy trìcsejwklon đlgdedeujnh. Chỉejyr thấpgvyy cụrsgtm mâislzy trắwminng lảeokgo đlgdeeokgo giữyvnsa khôarwung trung, giốbqomng nhưwmin mộarhkt chiếzbadc thuyềarwun nan trong cơcjlfn bãzzzwo, bấpgvyt cứibbyryydc nàfordo cũkxmong cóqmej thểruuj lậnoovt úryydp.

Trong Đmdeybvmmi Dãzzzwford cấpgvym, mặruujt đlgdepgvyt khắwminp nơcjlfi đlgdeãzzzw bắwmint đlgdewvkcu nứibbyt ra, dưwminzodqi mặruujt đlgdepgvyt khôarwung chỉejyrqmej dung nham, còkxmon chôarwun giấpgvyu đlgdeovec loạbvmmi hàfordi cốbqomt củoveca hung thúryyd, khôarwung biếzbadt cóqmej phảeokgi bịdeuj tuẫrsgtn távqzhng theo nhữyvnsng chiếzbadn thầwvkcn tửssnk trậnoovn trong mộarhkt trậnoovn chiếzbadn quy môarwu lớzodqn thờzuwhi thưwminovecng cổwklofordo đlgdeóqmej hay khôarwung.

Nhữyvnsng hàfordi cốbqomt nàfordy quávqzh mứibbyc khổwklong lồnmlf, nhữyvnsng chiếzbadc xưwminơcjlfng sưwminzuwhn to nhưwmin cộarhkt nhàford chĩislza lêekaun khôarwung, xưwminơcjlfng đlgdeùuqypi thỉejyrnh thoảeokgng theo mặruujt đlgdepgvyt khởzpaoi đlgdearhkng bắwmint đlgdewvkcu dựojpnng thẳcgtzng, giốbqomng nhưwmin mộarhkt câislzy cộarhkt đlgdeávqzh thậnoovt to. Thỉejyrnh thoảeokgng còkxmon cóqmejwminơcjlfng sọgczakxmon nguyêekaun chưwmina vỡfefv, đlgderuuj lộarhkfordm răgjdlng nhọgczan hoắwmint trắwminng toávqzht khiếzbadn cho ngưwminzuwhi ta cảeokgm thấpgvyy khôarwung réljjet màford run.

Sau khi nhữyvnsng hàfordi cốbqomt hung thúryydfordy xuấpgvyt hiệbften, từmkvkng đlgdeovect khíscti hung sávqzht theo đlgdeóqmej lan tràfordn ra.

Trong lúryydc mặruujt đlgdepgvyt kịdeujch biếzbadn, nhữyvnsng tu sĩislzford hung thúryyd thựojpnc lựojpnc yếzbadu kéljjem đlgdeãzzzw toi mạbvmmng khôarwung còkxmon, cóqmej thểruuj sốbqomng sóqmejt toàfordn làford hạbvmmng ngưwminzuwhi thựojpnc lựojpnc mạbvmmnh mẽjosm. Khíscti hung sávqzht nàfordy vừmkvka xuấpgvyt hiệbften, lậnoovp tứibbyc khơcjlfi dậnoovy chiếzbadn ýhmwm củoveca đlgdeávqzhm tu sĩislzford hung thúryydkxmon sốbqomng, bấpgvyt kểruujekaun cạbvmmnh mìcsejnh làford ai, lậnoovp tứibbyc dốbqomc hếzbadt toàfordn lựojpnc chéljjem giếzbadt.

Trong phạbvmmm vi nàfordy, Hổwklo Mi hàford trởzpaoekaun vôarwuuqypng hỗruujn loạbvmmn. Dung nham, sưwminơcjlfng trắwminng, linh quang củoveca cávqzhc loạbvmmi phávqzhp bảeokgo, trảeokgo ảeokgnh củoveca cávqzhc loạbvmmi hung thúryyd, tiếzbadng quávqzht mắwminng, tiếzbadng kêekauu thảeokgm thiếzbadt hòkxmoa lẫrsgtn vàfordo nhau, giốbqomng nhưwmin đlgdedeuja ngụrsgtc trầwvkcn gian.

Hai mắwmint Môarwung Thiêekaun dầwvkcn dầwvkcn trởzpaoekaun đlgdeejyr ngầwvkcu, khôarwung đlgdeoveci y kịdeujp cấpgvyt tiếzbadng gầwvkcm giậnoovn dữyvns tấpgvyn côarwung mộarhkt mụrsgtc tiêekauu nàfordo đlgdeóqmej, Vũkxmo La đlgdeãzzzw giơcjlf chỉejyr ra đlgdeiểruujm vàfordo mi tâislzm y. Môarwung Thiêekaun chỉejyr thấpgvyy trưwminzodqc mắwmint tốbqomi sầwvkcm, lậnoovp tứibbyc ngãzzzwgjdln ra hôarwun mêekau bấpgvyt tỉejyrnh.

Mộarhkt têekaun tu sĩislz châislzn đlgdebvmmp mộarhkt đlgdebvmmo hàfordo quang hìcsejnh rồnmlfng, trêekaun đlgdewvkcu bay lưwminovecn năgjdlm thanh phi kiếzbadm đlgdeekaun cuồnmlfng théljjet lớzodqn, đlgdeávqzhnh tớzodqi Vũkxmo La vàfordwminzodqng Cuồnmlfng Ngôarwun. Hưwminzodqng Cuồnmlfng Ngôarwun uểruuj oảeokgi liếzbadc nhìcsejn y mộarhkt cávqzhi, Vũkxmo La khoávqzht tay, mộarhkt màfordu xanh biếzbadc xuấpgvyt hiệbften đlgdewvkcy trờzuwhi, Bísctich Ngọgczac Đmdeyqmejng giốbqomng nhưwmin mộarhkt ổwklo đlgdearhkc xàford đlgdeávqzhng sợoveckxmo ra, đlgdean thàfordnh mộarhkt cávqzhi lưwminzodqi lớzodqn bao phủovec cảeokg ngưwminzuwhi lẫrsgtn kiếzbadm củoveca têekaun tu sĩislz kia vàfordo trong. Thìcsejnh lìcsejnh lưwminzodqi nàfordy siếzbadt mạbvmmnh, nhữyvnsng tiếzbadng gãzzzwy răgjdlng rắwminc giòkxmon tan vang lêekaun, cũkxmong khôarwung biếzbadt làford tiếzbadng phi kiếzbadm gẫrsgty hay tiếzbadng xưwminơcjlfng gãzzzwy.


wminzodqng Cuồnmlfng Ngôarwun cảeokgm thấpgvyy đlgdeávqzhm Bísctich Ngọgczac Đmdeyqmejng nàfordy cóqmej chúryydt kỳgoyy quávqzhi bèpaaln hỏejyri:

- Ngưwminơcjlfi cầwvkcn nhữyvnsng thứibbyfordy làfordm gìcsej?

sctich Ngọgczac Đmdeyqmejng thu lấpgvyy năgjdlm thanh phi kiếzbadm cùuqypng sốbqomfordi cốbqomt, hơcjlfn nữyvnsa thuậnoovn lợoveci thu luôarwun vòkxmong tay trữyvns vậnoovt củoveca têekaun tu sĩislz kia.

kxmo La đlgdeávqzhp:

- Ta đlgdeãzzzw nghĩislz xong phávqzhp bảeokgo côarwung kísctich cỡfefv lớzodqn cho Ákxfvm Vệbfte, nhưwminng cầwvkcn rấpgvyt nhiềarwuu kim loạbvmmi hiếzbadm, tísctich tiểruuju cóqmej thểruuj thàfordnh đlgdebvmmi.

wminzodqng Cuồnmlfng Ngôarwun lắwminc đlgdewvkcu, đlgdeang muốbqomn nóqmeji gìcsej, Vũkxmo La biếzbadn sắwminc, vộarhki vàfordng nâislzng Ngọgczac Ấfqpmn Linh Phùuqypekaun cao mấpgvyy trăgjdlm trưwminovecng. Bêekaun dưwminzodqi mộarhkt đlgdebvmmo dung nham màfordu đlgdeejyr sẫrsgtm nóqmejng rựojpnc bùuqypng lêekaun, suýhmwmt chúryydt nữyvnsa đlgdeãzzzw nhấpgvyn chìcsejm cụrsgtm mâislzy trắwminng đlgdeang chởzpao bọgczan họgcza.

Mộarhkt tiếzbadng rốbqomng to vang lêekaun, mặruujt đlgdepgvyt bêekaun dưwminzodqi nổwklowvkcm, mộarhkt cávqzhi đlgdewvkcu khổwklong lồnmlfford xấpgvyu xíscti xuấpgvyt hiệbften. Đmdeywvkcu nàfordy cóqmejcjlfi giốbqomng nhưwmin đlgdewvkcu cávqzh sấpgvyu, nhưwminng bềarwu mặruujt hoàfordn toàfordn bịdeuj cốbqomt giávqzhp màfordu đlgdeen đlgdeejyr bao phủovec. Dưwminzodqi cốbqomt giávqzhp dàfordy nặruujng làford đlgdeôarwui mắwmint nhỏejyr bắwminn ra hung quang bốbqomn phísctia, đlgdeang nhìcsejn Vũkxmo La trêekaun trờzuwhi chằqmejm chằqmejm. Miệbfteng nóqmej khôarwung ngừmkvkng cấpgvyt tiếzbadng rốbqomng giậnoovn, theo từmkvkng tiếzbadng rốbqomng củoveca nóqmej, nưwminzodqc dãzzzwi màfordu xanh nhạbvmmt chảeokgy ròkxmong ròkxmong ra bêekaun méljjep, nhỏejyrfordo dung nham nóqmejng chảeokgy bêekaun dưwminzodqi, lậnoovp tứibbyc bốbqomc lêekaun từmkvkng cụrsgtm khóqmeji đlgdearhkc màfordu lụrsgtc.

- Mau thảeokg bảeokgn tọgczaa ra ngoàfordi!

Trong đlgdewvkcu Vũkxmo La chợovect vang lêekaun tiếzbadng rốbqomng giậnoovn đlgdewvkcy nóqmejng nảeokgy củoveca Đmdeydeuja Hỏejyra Kim Kỳgoyyislzn. Vũkxmo La còkxmon chưwmina kịdeujp trảeokg lờzuwhi, Đmdeyarhkng Đmdeyarhkng nãzzzwy giờzuwh vẫrsgtn ngoan ngoãzzzwn đlgdeibbyng bêekaun cạbvmmnh hắwminn thìcsejnh lìcsejnh hóqmeja thàfordnh mộarhkt đlgdebvmmo kim quang, bay thẳcgtzng vềarwu phísctia ngọgczan núryydi đlgdeang dâislzng lêekaun ngoàfordi xa.

Trong lúryydc nhấpgvyt thờzuwhi, Vũkxmo La khôarwung kịdeujp phảeokgn ứibbyng, cóqmejcjlfi luốbqomng cuốbqomng tay châislzn:

- Đmdeyarhkng Đmdeyarhkng, ngưwminơcjlfi trởzpao vềarwu cho ta...

- Mau đlgderuuj bảeokgn tọgczaa ra ngoàfordi, hôarwum nay bảeokgn tọgczaa khôarwung xéljjevqzhc con súryydc sinh kia khôarwung đlgdeưwminovecc. Gan chóqmej lớzodqn thậnoovt, dávqzhm khiêekauu khísctich bảeokgn tọgczaa...

Quávqzhi vậnoovt kia dưwminzodqi mặruujt đlgdepgvyt vẫrsgtn khôarwung ngừmkvkng nhe nanh múryyda vuốbqomt thịdeuj uy. Thâislzn thểruujqmejkxmon chìcsejm dưwminzodqi đlgdepgvyt khẽjosm đlgdearhkng, lậnoovp tứibbyc xéljje toạbvmmc mặruujt đlgdepgvyt xung quanh, đlgderuuj lộarhk ra mộarhkt hồnmlf dung nham nóqmejng chảeokgy bêekaun dưwminzodqi. Quávqzhi vậnoovt thìcsejnh lìcsejnh phávqzht lựojpnc, lạbvmmi mộarhkt mảeokgng dung nham nóqmejng chávqzhy bay lêekaun.


Đmdeyưwminovecc dung nham nóqmejng chảeokgy trợovec giúryydp, quávqzhi vậnoovt nọgcza bấpgvyt chợovect xôarwung lêekaun. Lúryydc nóqmej đlgdeếzbadn giữyvnsa khôarwung trung, phísctia sau vang lêekaun mộarhkt tiếzbadng bùuqypng rấpgvyt lớzodqn, dung nham nóqmejng chảeokgy văgjdlng ra tung tóqmeje, mởzpao ra mộarhkt đlgdeôarwui cávqzhnh thịdeujt màfordu đlgdeejyr sẫrsgtm rấpgvyt lớzodqn.

ljjep cávqzhnh sinh ra hai lợoveci trảeokgo, vỗruuj đlgdenoovp thậnoovt mạbvmmnh, bay thẳcgtzng lêekaun khôarwung đlgdeávqzhnh vềarwu phísctia cụrsgtm mâislzy trắwminng củoveca Vũkxmo La.

kxmo La nổwkloi giậnoovn gầwvkcm lêekaun mộarhkt tiếzbadng, Kỳgoyyislzn Týhmwmford Lựojpnc Bạbvmmt Sơcjlfn cùuqypng nhau thi triểruujn. Đmdeydeuja Hỏejyra Kim Kỳgoyyislzn đlgderuujc biệbftet ra sứibbyc, lửssnka chávqzhy bừmkvkng bừmkvkng. Theo mộarhkt quyềarwun củoveca Vũkxmo La đlgdeávqzhnh ra, ngọgczan lửssnka màfordu vàfordng hóqmeja thàfordnh mộarhkt cụrsgtm hỏejyra vâislzn, bao vâislzy cụrsgtm mâislzy trắwminng chờzuwh bọgczan họgcza lạbvmmi.

Mộarhkt trảeokgo củoveca quávqzhi vậnoovt kia chộarhkp tớzodqi va chạbvmmm vớzodqi quyềarwun củoveca Vũkxmo La thậnoovt mạbvmmnh. Chỉejyr nghe quávqzhi vậnoovt kia kêekauu théljjet lêekaun mộarhkt tiếzbadng, rúryydt lui trởzpao vềarwu. Vũkxmo La rõgsvtfordng cảeokgm nhậnoovn đlgdeưwminovecc Đmdeydeuja Hỏejyra Kim Kỳgoyyislzn hùuqypng mạbvmmnh hơcjlfn trưwminzodqc rấpgvyt nhiềarwuu, quảeokg nhiêekaun sinh hồnmlfn củoveca hàfordi cốbqomt Kỳgoyyislzn kia đlgdeãzzzw giúryydp cho nóqmej khôarwung ísctit.

Đmdeydeuja Hỏejyra Kim Kỳgoyyislzn mộarhkt chiêekauu thắwminng lợoveci, hưwminng phấpgvyn cựojpnc kỳgoyy, gàfordo théljjet:

- Giếzbadt... Giếzbadt... Giếzbadt... Mau mau xôarwung lêekaun...

kxmo La nhớzodq tớzodqi Đmdeyarhkng Đmdeyarhkng, chỉejyr trong thoávqzhng chốbqomc, tiểruuju gia hỏejyra nọgcza đlgdeãzzzw chạbvmmy trốbqomn khôarwung thấpgvyy mặruujt. Hắwminn bèpaaln đlgdearhkng thâislzn đlgdeuổwkloi theo Đmdeyarhkng Đmdeyarhkng, nhưwminng quávqzhi vậnoovt kia cũkxmong khôarwung buôarwung tha, đlgdeekaun cuồnmlfng héljjet lêekaun mộarhkt tiếzbadng, vỗruuj đlgdeôarwui cávqzhnh thịdeujt từmkvkljjeekaun xôarwung tớzodqi.

Đmdeydeuja Hỏejyra Kim Kỳgoyyislzn vui mừmkvkng quávqzh đlgderuuji, ngọgczan lửssnka từmkvkvqzhnh tay trávqzhi Vũkxmo La lao ra àfordo àfordo, hóqmeja thàfordnh nhữyvnsng con hỏejyra long rốbqomng giậnoovn:

- Ha ha ha, tiểruuju tửssnkfordy tựojpncsejnh tìcsejm chếzbadt, Vũkxmo La, giếzbadt nóqmej trưwminzodqc đlgdeãzzzw, vẫrsgtn còkxmon kịdeujp đlgdei tìcsejm Đmdeyarhkng Đmdeyarhkng. Ngưwminơcjlfi yêekaun tâislzm, giếzbadt mộarhkt phếzbad vậnoovt nhưwmin vậnoovy, bảeokgn tọgczaa chỉejyr cầwvkcn giơcjlf tay nhấpgvyc châislzn...

Quávqzhi vậnoovt nọgczakxmong làford hệbfte Hỏejyra, tưwminơcjlfng đlgdenmlfng vớzodqi Đmdeydeuja Hỏejyra Kim Kỳgoyyislzn, cho nêekaun vừmkvka rồnmlfi nóqmejkxmong chỉejyr bịdeuj thưwminơcjlfng rấpgvyt nhẹpaal. Đmdeydeuja Hỏejyra Kim Kỳgoyyislzn hậnoovn quávqzhi vậnoovt kia đlgdeếzbadn tậnoovn xưwminơcjlfng tủovecy, màfordwminzuwhng nhưwmin quávqzhi vậnoovt kia cũkxmong ngửssnki ra đlgdeưwminovecc khíscti tứibbyc củoveca Đmdeydeuja Hỏejyra Kim Kỳgoyyislzn, nhấpgvyt quyếzbadt bávqzhm theo côarwung kísctich.

kxmo La trơcjlf mắwmint nhìcsejn Đmdeyarhkng Đmdeyarhkng tràford trộarhkn vàfordo trậnoovn chiếzbadn hỗruujn loạbvmmn trưwminzodqc mặruujt khôarwung thấpgvyy đlgdeâislzu nữyvnsa, tứibbyc giậnoovn đlgdeếzbadn nỗruuji sắwminc mặruujt távqzhi xanh. Hắwminn chợovect vung tay, sávqzht khíscti tràfordn lan bốbqomn phísctia, cưwminơcjlfng phong màfordu mávqzhu lưwminu chuyểruujn đlgdewvkcy trờzuwhi. Thiêekaun hạbvmm đlgdebfte nhấpgvyt sávqzht phùuqypvqzhch Vạbvmmn Nhâislzn Đmdeynmlf chậnoovm rãzzzwi dâislzng lêekaun, theo đlgdeóqmejkxmon cóqmej hai đlgdebvmmo Thiêekaun Mệbftenh Thầwvkcn Phùuqyp nữyvnsa, Kỳgoyyislzn Týhmwmford Lựojpnc Bạbvmmt Sơcjlfn.

Phùuqyp trậnoovn Đmdeybvmmi La Tam xa hoa nhấpgvyt trong lịdeujch sửssnk xuấpgvyt hiệbften, lựojpnc lưwminovecng hùuqypng mạbvmmnh ávqzhp chếzbad hung thúryyduqypng tu sĩislz trong chu vi ngàfordn trưwminovecng khôarwung thểruuj cửssnk đlgdearhkng, khíscti thếzbaduqypng mạbvmmnh nhưwmin mộarhkt Thầwvkcn Long đlgdeang ởzpao trêekaun đlgdewvkcu tấpgvyt cảeokg mọgczai ngưwminzuwhi.

Chiếzbadn trưwminzuwhng vốbqomn đlgdeang vôarwuuqypng hỗruujn loạbvmmn, lậnoovp tứibbyc xuấpgvyt hiệbften mộarhkt khu vựojpnc yêekaun tĩislznh mộarhkt cávqzhch quỷsuwd dịdeuj.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.