Tiên Tuyệt

Chương 477 : Đại Dã Hà cấm (Thượng)

    trước sau   
zzryng vuốmpjbt cựldqt thúvwsm giao long giốmpjbng nhưxgqo hổlnwj trảvopfo, lựldqtc mạrnmlnh vôofjvvjawng, mộtqwdt trảvopfo chộtqwdp chếmbtgt mộtqwdt tu sĩyovg. Chiếmbtgn đvjawhhpju vừztxta mớofjvi bắcqhct đvjawmbtgu đvjawãuzilzzry ba têjdrun tu sĩyovg ngãuzil xuốmpjbng, hiểdejan nhiêjdrun trởmsna thàlnwjnh nghiêjdrung vềjsaz mộtqwdt phídupca tàlnwjn sákxggt.

ofjvng Thiêjdrun nhìvcvkn thấhhpjy thấhhpjt kinh, đvjawcqhcng ngâtqwdy ngưxgqoecwdi ra tạrnmli chỗmsna. Vũtqwd La tỏcitc vẻztxt khôofjvng vui:

- Ta đvjawãuzilzzryi khôofjvng cầmbtgn đvjawdeja ýqzjf tớofjvi bọubqln chúvwsmng. Mặidjsc cho bọubqln chúvwsmng đvjawákxggnh tớofjvi long trờecwdi lởmsna đvjawhhpjt, cũtqwdng khôofjvng liêjdrun quan gìvcvk tớofjvi chúvwsmng ta, đvjawi mau.

Hiểdejan nhiêjdrun hắcqhcn đvjawãuzil sớofjvm phákxggt hiệpohln nơpqiai đvjawózzryzzry ngưxgqoecwdi mai phụcazuc.

ofjvng Thiêjdrun phụcazuc hồubqli tinh thầmbtgn lạrnmli, lắcqhcc đvjawmbtgu dẫswpcn theo hai ngưxgqoecwdi tiếmbtgp tụcazuc đvjawi vềjsaz phídupca trưxgqoofjvc, thanh âtqwdm chiếmbtgn đvjawhhpju đvjawákxggng sợanbq phídupca sau càlnwjng ngàlnwjy càlnwjng nhỏcitc. Thậztxtt ra trong lòqmjzng Hưxgqoofjvng Cuồubqlng Ngôofjvn cùvjawng Vũtqwd La cũtqwdng cảvopfm thấhhpjy cózzry đvjawiểdejam khákxggc lạrnml, nhưxgqong cũtqwdng chẳvcvkng muốmpjbn hỏcitci tớofjvi.

Dọubqlc trêjdrun đvjawưxgqoecwdng đvjawi, bọubqln họubql lạrnmli gặidjsp ba cỗmsna thếmbtg lựldqtc khákxggc, trong đvjawózzryzzry hai cỗmsnalnwj Nhâtqwdn tộtqwdc chévjawm giếmbtgt lẫswpcn nhau, mộtqwdt lầmbtgn khákxggc, gặidjsp hai đvjawákxggm ngưxgqoecwdi vâtqwdy côofjvng mộtqwdt cựldqt thúvwsm.


Cựldqt thúvwsm kia cózzry thâtqwdn thểdeja khổlnwjng lồubql, đvjawofjvi giốmpjbng nhưxgqo lợanbqi kiếmbtgm, tứcqhc chi cưxgqoecwdng trákxggng, đvjawákxggnh cho hai đvjawákxggm ngưxgqoecwdi kia liêjdrun tiếmbtgp bạrnmli lui.

tqwdng cózzry tu sĩyovg khôofjvng cózzry mắcqhct muốmpjbn tiếmbtgp cậztxtn ba ngưxgqoecwdi bọubqln họubql, cũtqwdng bịjsazdupcch Ngọubqlc Đrejnrejnng củanbqa Vũtqwd La đvjawưxgqoa đvjawi Minh giớofjvi.

Mộtqwdt ngàlnwjy sau đvjawózzry, Môofjvng Thiêjdrun kiểdejam tra đvjawjsaza hìvcvknh mộtqwdt chúvwsmt, khôofjvng khỏcitci cózzry chúvwsmt hưxgqong phấhhpjn:

- Tìvcvknh huốmpjbng quảvopf thậztxtt tốmpjbt hơpqian nhiềjsazu so vớofjvi dựldqt liệpohlu củanbqa ta, nếmbtgu khôofjvng cózzryvcvk bấhhpjt ngờecwd xảvopfy ra, xếmbtg chiềjsazu ngàlnwjy mai chúvwsmng ta hẳvcvkn cózzry thểdeja đvjawi ra Đrejnrnmli Di Chi Dãuzil.

xgqoofjvng Cuồubqlng Ngôofjvn khoákxggt tay, mộtqwdt đvjawrnmlo linh phùvjawlnwju xanh nhạrnmlt cózzrykxggm mặidjst chậztxtm rãuzili bay lêjdrun:

- Nếmbtgu đvjawúvwsmng nhưxgqo lờecwdi ngưxgqoơpqiai nózzryi, đvjawrnmlo linh phùvjawlnwjy sẽakwklnwj củanbqa ngưxgqoơpqiai.

Ba ngưxgqoecwdi cũtqwdng làlnwj tu sĩyovg, khôofjvng ngủanbq khôofjvng nghỉutjbtqwdng khôofjvng phảvopfi làlnwj đvjawrnmli sựldqtvcvk, nhưxgqong Đrejnrnmli Di Chi Dãuzil ban đvjawêjdrum thay đvjawlnwji liêjdrun tụcazuc, bọubqln họubql khôofjvng dákxggm mạrnmlo hiểdejam đvjawi ban đvjawêjdrum. Tấhhpjt cảvopf nghỉutjb mộtqwdt đvjawêjdrum dưxgqoulsnng sứcqhcc, sákxggng sớofjvm ngàlnwjy thứcqhc hai lậztxtp tứcqhcc lêjdrun đvjawưxgqoecwdng.

xgqoơpqiang mùvjawlnwjo sákxggng sớofjvm hếmbtgt sứcqhcc nồubqlng đvjawztxtm, tầmbtgm nhìvcvkn ưxgqoofjvc chừztxtng chỉutjbzzry bảvopfy mưxgqoơpqiai trưxgqoanbqng. Đrejnanbqi đvjawếmbtgn khi sắcqhcc trờecwdi dầmbtgn sákxggng, phídupca trưxgqoofjvc sưxgqoơpqiang mùvjaw tảvopfn đvjawi mộtqwdt chúvwsmt, ba ngưxgqoecwdi đvjawang hưxgqong phấhhpjn bừztxtng bừztxtng chợanbqt ngâtqwdy ngưxgqoecwdi ra tạrnmli chỗmsna. Mộtqwdt con sôofjvng lớofjvn mêjdrunh môofjvng cuồubqln cuộtqwdn vắcqhct ngang trưxgqoofjvc mặidjst bọubqln họubql, mặidjst sôofjvng rộtqwdng hàlnwjng chụcazuc dặidjsm. Giữvwsma sôofjvng nưxgqoofjvc gợanbqn nhộtqwdn nhạrnmlo, thỉutjbnh thoảvopfng cózzry thểdeja thấhhpjy đvjawưxgqoanbqc mộtqwdt cựldqt thúvwsmpqiai lộtqwdi đvjawùvjawa giỡulsnn dưxgqoofjvi nưxgqoofjvc.

tqwd La cau màlnwjy:

- Đrejnâtqwdy làlnwj...

ofjvng Thiêjdrun thởmsnalnwji, lúvwsmc nàlnwjy khôofjvng dákxggm nghĩyovg tớofjvi linh phùvjawkxggi rắcqhcm gìvcvk nữvwsma, nózzryi khôofjvng chừztxtng ngay cảvopfkxggi mạrnmlng nhỏcitc củanbqa mìvcvknh cũtqwdng khôofjvng giữvwsm đvjawưxgqoanbqc:

- Khôofjvng sai, vẫswpcn làlnwj Hổlnwj Mi hàlnwj.

tqwd La giậztxtn dữvwsm:


- Sao lạrnmli cózzry thểdeja nhưxgqo vậztxty? Chẳvcvkng lẽakwk khôofjvng gian lạrnmli biếmbtgn hózzrya? Tạrnmli sao lạrnmli nhưxgqo thếmbtg!

Khôofjvng biếmbtgt Môofjvng Thiêjdrun nhớofjv tớofjvi chuyệpohln gìvcvk, bỗmsnang nhiêjdrun sắcqhcc mặidjst đvjawrnmli biếmbtgn, đvjawôofjvi môofjvi mấhhpjp mákxggy, thanh âtqwdm run rẩtqwdy nózzryi:

- Nếmbtgu làlnwj nhưxgqo vậztxty vẫswpcn còqmjzn tốmpjbt chákxggn, chỉutjb sợanbq rằrejnng...

xgqoofjvng Cuồubqlng Ngôofjvn nhìvcvkn ra cózzry chuyệpohln khôofjvng ổlnwjn, tứcqhcc giậztxtn hừztxt mộtqwdt tiếmbtgng nózzryi:

- Sợanbq rằrejnng cákxggi gìvcvk? Nózzryi mau!

- Chỉutjb sợanbqlnwj Đrejnrnmli Dãuzillnwj cấhhpjm rồubqli! Đrejnâtqwdy làlnwj lờecwdi nguyềjsazn củanbqa Đrejnrnmli Di Chi Dãuzil, từztxt trưxgqoofjvc tớofjvi nay, chưxgqoa từztxtng cózzry ai cózzry thểdeja trákxggnh đvjawưxgqoanbqc Đrejnrnmli Dãuzillnwj cấhhpjm.

Lờecwdi Môofjvng Thiêjdrun cózzry vẻztxt khôofjvng đvjawưxgqoanbqc mạrnmlch lạrnmlc, Vũtqwd La ngưxgqoanbqc lạrnmli tỉutjbnh tákxggo hơpqian, khẽakwk cau màlnwjy nózzryi:

- Rốmpjbt cụcazuc làlnwj chuyệpohln gìvcvk, Đrejnrnmli Dãuzillnwj cấhhpjm làlnwjkxggi gìvcvk? Ngưxgqoơpqiai cứcqhcjdrun tâtqwdm, hai ngưxgqoecwdi chúvwsmng ta nhấhhpjt đvjawjsaznh cózzry thểdeja bảvopfo vệpohl ngưxgqoơpqiai khôofjvng chếmbtgt.

tqwd La vừztxta dứcqhct lờecwdi, trong mắcqhct Môofjvng Thiêjdrun vốmpjbn đvjawãuzillnwj mộtqwdt mảvopfnh tro tàlnwjn bỗmsnang nhiêjdrun dâtqwdng lêjdrun mộtqwdt đvjawrnmlo quang mang: Đrejnúvwsmng vậztxty, hai ngưxgqoecwdi nàlnwjy làlnwjxgqoecwdng giảvopf từztxt trưxgqoofjvc tớofjvi nay mìvcvknh chưxgqoa từztxtng thấhhpjy qua. Trưxgqoofjvc kia khôofjvng cózzry ai may mắcqhcn thoákxggt khỏcitci Đrejnrnmli Dãuzillnwj cấhhpjm, nhưxgqong hiệpohln tạrnmli cózzry hai ngưxgqoecwdi nàlnwjy, chưxgqoa chắcqhcc mìvcvknh khôofjvng còqmjzn đvjawưxgqoecwdng sốmpjbng.

Y vộtqwdi vàlnwjng quỳoqjk sụcazup xuốmpjbng trưxgqoofjvc mặidjst hai ngưxgqoecwdi dậztxtp đvjawmbtgu khôofjvng ngớofjvt:

- Tiềjsazn bốmpjbi cứcqhcu mạrnmlng, tiềjsazn bốmpjbi cứcqhcu mạrnmlng... Vũtqwd La nózzryi:

- Hãuzily nózzryi rõptqblnwjng trưxgqoofjvc đvjawãuzil, rốmpjbt cụcazuc làlnwjzzry chuyệpohln gìvcvk?

- Đrejnrnmli Dãuzillnwj cấhhpjm làlnwj mộtqwdt lờecwdi nguyềjsazn, mỗmsnai khi lờecwdi nguyềjsazn nàlnwjy phákxggt sinh, Hổlnwj Mi hàlnwj sẽakwk cuộtqwdn tròqmjzn lạrnmli giốmpjbng nhưxgqo mộtqwdt con rắcqhcn. Nghe nózzryi bêjdrun trong vòqmjzng tròqmjzn nàlnwjy sẽakwkzzry trọubqlng bảvopfo xuấhhpjt hiệpohln, sinh linh trong Đrejnrnmli Di Chi Dãuzil sẽakwkofjvng vàlnwjo giốmpjbng nhưxgqo thiêjdruu thâtqwdn lao đvjawmbtgu vàlnwjo lửztbfa, chỉutjb cầmbtgn đvjawi vàlnwjo, tuyệpohlt đvjawmpjbi khôofjvng cózzrykxggch đvjawi ra ngoàlnwji. Nhấhhpjt đvjawjsaznh sẽakwk giếmbtgt chózzryc lẫswpcn nhau, cuốmpjbi cùvjawng toàlnwjn bộtqwd diệpohlt vong.


- Sinh linh nàlnwjo khôofjvng chếmbtgt trong tay kẻztxt khákxggc, cũtqwdng sẽakwk bịjsaz lờecwdi nguyềjsazn củanbqa Đrejnrnmli Dãuzillnwj cấhhpjm màlnwj chếmbtgt.

- Truyềjsazn thuyếmbtgt nàlnwjy hếmbtgt sứcqhcc nổlnwji danh ởmsna Đrejnrnmli Di Chi Dãuzil, nhưxgqong khôofjvng ai biếmbtgt đvjawưxgqoanbqc Đrejnrnmli Dãuzillnwj Cấhhpjm sẽakwk xuấhhpjt hiệpohln lúvwsmc nàlnwjo. Hổlnwj Mi hàlnwj thưxgqoecwdng xuyêjdrun thay đvjawlnwji vịjsaz trídupc, thôofjvng thưxgqoecwdng khôofjvng ai ngờecwd tớofjvi khảvopfmpjbng nàlnwjy.

tqwd La đvjawãuzilpqiai hiểdejau ra, Đrejnrnmli Dãuzillnwj cấhhpjm nàlnwjy vôofjvvjawng quỷgouv dịjsaz, Vũtqwd La cùvjawng Hưxgqoofjvng Cuồubqlng Ngôofjvn cũtqwdng chưxgqoa từztxtng nghe qua. Mộtqwdt con sôofjvng lớofjvn mêjdrunh môofjvng nhưxgqo vậztxty làlnwjm sao cózzry thểdejalnwjm thàlnwjnh mộtqwdt vòqmjzng tròqmjzn? Chuyệpohln nàlnwjy cầmbtgn lựldqtc lưxgqoanbqng hếmbtgt sứcqhcc khổlnwjng lồubql mớofjvi cózzry thểdejalnwjm đvjawưxgqoanbqc.

Hai ngưxgqoecwdi nhìvcvkn nhau mộtqwdt cákxggi, sau đvjawózzrylnwjo khídupc bạrnmlo phákxggt:

- Khôofjvng cầmbtgn biếmbtgt Đrejnrnmli Dãuzillnwj cấhhpjm thếmbtglnwjo, chúvwsmng ta đvjawãuzil muốmpjbn đvjawi ra, vậztxty khôofjvng ai cózzry thểdeja ngămpjbn trởmsna!

ofjvng Thiêjdrun vẫswpcn còqmjzn ôofjvm mộtqwdt hy vọubqlng cuốmpjbi cùvjawng:

- Bấhhpjt quákxgg ta cũtqwdng chỉutjblnwj suy đvjawkxggn, vừztxta rồubqli xem nhưxgqo chỉutjb tựldqtvjaw dọubqla mìvcvknh. Cózzry lẽakwk... Đrejnâtqwdy chưxgqoa chắcqhcc đvjawãuzillnwj Đrejnrnmli Dãuzil Ha cấhhpjm...

tqwd La nhìvcvkn dòqmjzng sôofjvng mêjdrunh môofjvng trưxgqoofjvc mặidjst:

- Muốmpjbn nghiệpohlm chứcqhcng, thậztxtt ra cũtqwdng đvjawơpqian giảvopfn.

xgqoofjvng Cuồubqlng Ngôofjvn đvjawcqhcng trêjdrun bờecwdofjvng, giơpqialnwjn tay lêjdrun chậztxtm rãuzili đvjawmbtgy vềjsaz phídupca trưxgqoofjvc, xuấhhpjt ra mộtqwdt đvjawrnmlo thầmbtgn thứcqhcc giốmpjbng nhưxgqovwsmc tua thòqmjz ra phídupca trưxgqoofjvc thămpjbm dòqmjz. Chỉutjb trong thoákxggng chốmpjbc, gưxgqoơpqiang mặidjst bìvcvknh thảvopfn củanbqa Hưxgqoofjvng Cuồubqlng Ngôofjvn khẽakwk đvjawtqwdng, thu bàlnwjn tay vềjsaz:

- Khôofjvng gian bờecwdjdrun kia cózzry vấhhpjn đvjawjsaz, thầmbtgn thứcqhcc củanbqa ta vừztxta tiếmbtgn vàlnwjo lậztxtp tứcqhcc biếmbtgn mấhhpjt khôofjvng tămpjbm tídupcch.

tqwd La trong lòqmjzng trầmbtgm xuốmpjbng, sắcqhcc mặidjst ba ngưxgqoecwdi cũtqwdng rấhhpjt ngưxgqong trọubqlng, chỉutjbzzry bọubqln ba con thúvwsm Đrejntqwdng Đrejntqwdng vẫswpcn vui vẻztxt nhưxgqo trưxgqoofjvc, dưxgqoecwdng nhưxgqo hoàlnwjn toàlnwjn khôofjvng biếmbtgt lo buồubqln.

Hai con rùvjawa ămpjbn xong mộtqwdt viêjdrun nộtqwdi đvjawan Xídupcch Lâtqwdn Ngưxgqo Quákxggi vẫswpcn to bằrejnng đvjawubqlng tiềjsazn nhưxgqo trưxgqoofjvc, khôofjvng thấhhpjy lớofjvn lêjdrun chúvwsmt nàlnwjo.


- Cákxggc vịjsaz nhìvcvkn xem!

ofjvng Thiêjdrun chợanbqt chỉutjb xuốmpjbng sôofjvng kêjdruu lêjdrun.

Chỉutjb thấhhpjy dưxgqoofjvi dòqmjzng sôofjvng rộtqwdng rãuzili cózzry ba chiếmbtgc thuyềjsazn lớofjvn chậztxtm rãuzili chạrnmly tớofjvi. Hiểdejan nhiêjdrun lạrnmli cózzry ngưxgqoecwdi chịjsazu khôofjvng nổlnwji hấhhpjp dẫswpcn, thèyyysm thuồubqlng trọubqlng bảvopfo sắcqhcp xuấhhpjt thếmbtg kia, tựldqt chui đvjawmbtgu vàlnwjo lưxgqoofjvi.

ofjvng Thiêjdrun lắcqhcc đvjawmbtgu nózzryi:

- Nhữvwsmng kẻztxt xấhhpju sốmpjblnwjy mộtqwdt khi tiếmbtgn vàlnwjo phạrnmlm vi củanbqa Hổlnwj Mi hàlnwj, vậztxty sẽakwk khôofjvng ra đvjawưxgqoanbqc nữvwsma...

Cho dùvjawlnwj hiệpohln tạrnmli nhắcqhcc nhởmsna nhữvwsmng ngưxgqoecwdi đvjawózzry, cũtqwdng bằrejnng vôofjv dụcazung.

Hổlnwj Mi hàlnwj vẫswpcn trong xanh nhưxgqo trưxgqoofjvc, nhìvcvkn qua hoàlnwjn toàlnwjn khôofjvng giốmpjbng nhưxgqolnwj mộtqwdt bẫswpcy rậztxtp đvjawákxggng sợanbqzzry thểdeja nuốmpjbt chừztxtng tídupcnh mạrnmlng. Trong lúvwsmc ba ngưxgqoecwdi ai nấhhpjy đvjawang theo đvjawuổlnwji dòqmjzng suy nghĩyovg củanbqa mìvcvknh, giữvwsma sôofjvng bỗmsnang nhiêjdrun xuấhhpjt hiệpohln mộtqwdt xoákxggy nưxgqoofjvc rấhhpjt lớofjvn, ngay sau đvjawózzry xoákxggy nưxgqoofjvc nhưxgqo vậztxty xuấhhpjt hiệpohln càlnwjng ngàlnwjy càlnwjng nhiềjsazu.

Tu sĩyovg trêjdrun ba con thuyềjsazn kia lậztxtp tứcqhcc kinh hôofjv thấhhpjt thanh, cózzry ngưxgqoecwdi cảvopfm thấhhpjy khôofjvng ổlnwjn, mạrnmlo hiểdejam bay lêjdrun khôofjvng. Cózzry ngưxgqoecwdi còqmjzn đvjawang do dựldqt, trong nhữvwsmng xoákxggy nưxgqoofjvc kia thìvcvknh lìvcvknh vưxgqoơpqian ra nhữvwsmng xúvwsmc tua khổlnwjng lồubql, quấhhpjn lấhhpjy mộtqwdt chiếmbtgc thuyềjsazn giằrejnng mạrnmlnh mộtqwdt cákxggi. Rắcqhcc mộtqwdt tiếmbtgng vang lêjdrun, cảvopf con thuyềjsazn vỡulsn tan tàlnwjnh giốmpjbng nhưxgqo quảvopf trứcqhcng, nhữvwsmng tu sĩyovglnwjo chưxgqoa kịjsazp bay lêjdrun theo thuyềjsazn chôofjvn thâtqwdn nơpqiai đvjawákxggy nưxgqoofjvc.

Nhữvwsmng ngưxgqoecwdi đvjawãuzil bay lêjdrun khôofjvng cũtqwdng khôofjvng thoákxggt. Từztxtng đvjawrnmlo xúvwsmc tua thi nhau bắcqhcn ra, lămpjbng khôofjvng quấhhpjn lấhhpjy nhữvwsmng tu sĩyovg đvjawang chạrnmly trốmpjbn, kévjawo tấhhpjt cảvopf xuốmpjbng nưxgqoofjvc.

tqwd La nhìvcvkn quákxggi vậztxtt dưxgqoofjvi nưxgqoofjvc kia vẫswpcn đvjawang múvwsma may xúvwsmc tua, dưxgqoecwdng nhưxgqo chưxgqoa đvjawãuzil, liếmbtgc sang Môofjvng Thiêjdrun hỏcitci:

- Ngưxgqoơpqiai còqmjzn cảvopfm thấhhpjy Xídupcch Lâtqwdn Ngưxgqo Quákxggi làlnwj đvjawpohl nhấhhpjt hung thúvwsm Hổlnwj Mi hàlnwj nữvwsma khôofjvng?

Dọubqlc trêjdrun đvjawưxgqoecwdng đvjawi gặidjsp phảvopfi toàlnwjn làlnwj hung thúvwsm đvjawákxggng sợanbq, con nàlnwjo màlnwj khôofjvng hùvjawng mạrnmlnh hơpqian Xídupcch Lâtqwdn Ngưxgqo Quákxggi. Ngay cảvopf cựldqtuzilng ba đvjawmbtgu nhìvcvkn qua yếmbtgu nhấhhpjt kia, nếmbtgu muốmpjbn giếmbtgt chếmbtgt Xídupcch Lâtqwdn Ngưxgqo Quákxggi cũtqwdng dễcazulnwjng nhưxgqo thákxggi rau xắcqhct chuốmpjbi.

ofjvng Thiêjdrun bấhhpjt đvjawcqhcc dĩyovg lắcqhcc đvjawmbtgu, hếmbtgt sứcqhcc bi quan:

- Xídupcch Lâtqwdn Ngưxgqo Quákxggi đvjawúvwsmng làlnwj đvjawưxgqoanbqc côofjvng nhậztxtn đvjawpohl nhấhhpjt hung thúvwsm Hổlnwj Mi hàlnwj, nhưxgqong hiệpohln tạrnmli Đrejnrnmli Dãuzillnwj cấhhpjm xuấhhpjt hiệpohln, nhữvwsmng hung thúvwsm cổlnwjxgqoa tiềjsazm phụcazuc khắcqhcp nơpqiai trong Đrejnrnmli Di Chi Dãuziltqwdng đvjawãuzil xuấhhpjt hiệpohln. Ngay cảvopf nhữvwsmng hung thúvwsmmsna chỗmsnaxgqoofjvc sâtqwdu trong Hổlnwj Mi hàlnwj, bìvcvknh thưxgqoecwdng sẽakwk tuyệpohlt đvjawmpjbi khôofjvng nổlnwji lêjdrun mặidjst nưxgqoofjvc cũtqwdng đvjawãuzil xuấhhpjt hiệpohln, đvjawưxgqoơpqiang nhiêjdrun Xídupcch Lâtqwdn Ngưxgqo Quákxggi chẳvcvkng đvjawákxggng làlnwjvcvk.

- Nhữvwsmng hung thúvwsm cổlnwjxgqoa nàlnwjy thôofjvng thưxgqoecwdng ẩtqwdn trong hung đvjawjsaza, rấhhpjt hiếmbtgm khi xuấhhpjt hiệpohln...

Y còqmjzn đvjawang nózzryi, thìvcvknh lìvcvknh Đrejntqwdng Đrejntqwdng bêjdrun cạrnmlnh vui mừztxtng nhảvopfy nhózzryt. Hai con rùvjawa sơpqia ýqzjf trưxgqoanbqt xuốmpjbng khỏcitci ngưxgqoecwdi nózzry, khôofjvng thểdejalnwjm gìvcvk đvjawưxgqoanbqc đvjawàlnwjnh phảvopfi bòqmjzjdrun theo bàlnwjn châtqwdn Vũtqwd La.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.