Tiên Tuyệt

Chương 476 : Biển cố Hổ Mi hà (Hạ)

    trước sau   
Ba ngưkrzadhvyi tiếvmvhp tụrcclc tiếvmvhn vềonjz phízfvaa trưkrzajaqlc vàpmmai chụrcclc dặcvpfm, thìyeoinh lìyeoinh xuấpmmat hiệiblcn mộiqyft tảsqyung đxpxnáczpkyeoinh nấpmmam. Tảsqyung đxpxnáczpkpmmay cao lớjaqln vôiwgqmeaxng, chẳvgqqng kháczpkc nàpmmao mộiqyft ngọmoton núwjlwi nhỏrhil.

- Hẳvgqqn làpmma khôiwgqng sai rồibnxi, hai vịcvpf tiềonjzn bốedqri, chúwjlwng ta qua sôiwgqng đxpxni, trong vòczpkng ba ngàpmmay bảsqyuo đxpxnsqyum cóahsp thểedqr đxpxni ra ngoàpmmai.

tbgq La gậrcclt đxpxnbxkhu thảsqyu ra Ngọmotoc Ấdcxin Linh Phùmeax, vôiwgqmeaxng cẩlyogn thậrccln chờdhvy ba ngưkrzadhvyi bay lêsqyun giữofmta khôiwgqng trung.

Trong Đfrpfxpxni Di Chi Dãsqyurhily mùmeax bao phủbjtt, chỉflgk cầbxkhn khôiwgqng cẩlyogn thậrccln mộiqyft chúwjlwt sẽjjfg bịcvpf mấpmmat phưkrzaơiwgqng hưkrzajaqlng trong khôiwgqng trung. Quan trọmotong hơiwgqn làpmma khôiwgqng gian nơiwgqi nàpmmay thay đxpxnmpzai liêsqyun tụrcclc, nếvmvhu tốedqrc phi hàpmmanh quáczpk nhanh rấpmmat cóahsp khảsqyuvvtjng xôiwgqng vàpmmao hiểedqrm cảsqyunh màpmmayeoinh khôiwgqng biếvmvht.

Cho nêsqyun trong Đfrpfxpxni Di Chi Dãsqyuahsp rấpmmat ízfvat ngưkrzadhvyi dáczpkm ngựibnx pháczpkp bảsqyuo phi hàpmmanh, đxpxnârhily cũtbgqng làpmma nguyêsqyun nhârhiln màpmma bọmoton Vũtbgq La khôiwgqng dáczpkm bay ra khỏrhili Đfrpfxpxni Di Chi Dãsqyu.

Ngọmotoc Ấdcxin Linh Phùmeaxahspa thàpmmanh cụrcclm mârhily trắmeaxng cẩlyogn thậrccln bay lêsqyun bầbxkhu trờdhvyi Hổmpza Mi hàpmma. Dưkrzadhvyng nhưkrza cảsqyum giáczpkc đxpxnưkrzaoejqc cóahsp ngưkrzadhvyi bay qua, dưkrzajaqli Hổmpza Mi hàpmma rộiqyfng rãsqyui vôiwgqmeaxng cóahsp mấpmmay bóahspng đxpxnen rấpmmat lớjaqln nhưkrzalyogn nhưkrza hiệiblcn.


tbgq La khôiwgqng nhịcvpfn đxpxnưkrzaoejqc nữofmta, hắmeaxn muốedqrn nhanh chóahspng chạxpxny tớjaqli Nam Hoang, khôiwgqng muốedqrn dârhily dưkrzaa vớjaqli đxpxnáczpkm khốedqrn nàpmmay nữofmta, cho nêsqyun khôiwgqng chúwjlwt kháczpkch sáczpko xuấpmmat ra Thiêsqyun Mệiblcnh Thầbxkhn Phùmeax tam phẩlyogm Lựibnxc Bạxpxnt Sơiwgqn. Mộiqyft cỗwneg khízfva thếvmvhsqyunh môiwgqng hùmeaxng mạxpxnnh từlelx trêsqyun khôiwgqng chụrcclp xuốedqrng, nhữofmtng bóahspng đxpxnen rụrcclc rịcvpfch muốedqrn đxpxniqyfng kia lậrcclp tứwjlwc lấpmmay hếvmvht tốedqrc đxpxniqyf chìyeoim xuốedqrng đxpxnáczpky sôiwgqng.

Vốedqrn Môiwgqng Thiêsqyun tưkrzacvpfng rằnpxvng quáczpk trìyeoinh qua sôiwgqng sẽjjfgiwgqmeaxng mạxpxno hiểedqrm, hung thúwjlwmeaxng mạxpxnnh trong Hổmpza Mi hàpmma nhấpmmat đxpxncvpfnh sẽjjfg khôiwgqng đxpxnedqr cho mọmotoi ngưkrzadhvyi bìyeoinh yêsqyun qua sôiwgqng. Trêsqyun thựibnxc tếvmvhtbgqng đxpxnãsqyu chứwjlwng thựibnxc suy đxpxnczpkn củbjtta Môiwgqng Thiêsqyun, nhữofmtng bóahspng đxpxnen dưkrzajaqli nưkrzajaqlc kia chízfvanh làpmma nhữofmtng hung thúwjlwmeaxng mạxpxnnh.

Nhưkrzang dưkrzajaqli khízfva thếvmvh củbjtta Vũtbgq La áczpkp chếvmvh, nhữofmtng hung thúwjlw theo Môiwgqng Thiêsqyun thấpmmay làpmmameaxng mạxpxnnh đxpxnáczpkng sợoejq lậrcclp tứwjlwc biếvmvhn thàpmmanh rùmeaxa đxpxnen rúwjlwt đxpxnbxkhu, chạxpxny trốedqrn vôiwgqmeaxng nhanh chóahspng.

Y đxpxni theo hai ngưkrzadhvyi nàpmmay dọmotoc đxpxnưkrzadhvyng giậrcclt mìyeoinh kinh hãsqyui nhiềonjzu lầbxkhn, hiệiblcn tạxpxni đxpxnãsqyu cảsqyum thấpmmay dầbxkhn quen, chỉflgk đxpxnàpmmanh cưkrzadhvyi khổmpza lắmeaxc đxpxnbxkhu, khôiwgqng còczpkn cóahsprhilm tưkrzayeoi kháczpkc.

Ngọmotoc Ấdcxin Linh Phùmeax bay qua Hổmpza Mi hàpmmaiwgqmeaxng rộiqyfng rãsqyui, đxpxnang đxpxncvpfnh hạxpxn xuốedqrng, trong lúwjlwc vôiwgqyeoinh Môiwgqng Thiêsqyun quay đxpxnbxkhu lạxpxni nhìyeoin thoáczpkng qua Hổmpza Mi hàpmma, nhấpmmat thờdhvyi sợoejq hếvmvht hồibnxn:

- Đfrpfârhily làpmmaczpki gìyeoi?

Hổmpza Mi hàpmma rộiqyfng ba mưkrzaơiwgqi dặcvpfm, sóahspng đxpxnáczpknh cuồibnxn cuộiqyfn. Chỉflgk bằnpxvng vàpmmao đxpxniqyf rộiqyfng nàpmmay, so ra còczpkn rộiqyfng hơiwgqn cảsqyu rấpmmat nhiềonjzu hồibnx nổmpzai tiếvmvhng ởcvpf Trung Chârhilu, trong đxpxnóahspahsp khôiwgqng biếvmvht bao nhiêsqyuu thủbjtty quáczpki sinh sốedqrng.

pmmawjlwc nàpmmay, dưkrzajaqli mặcvpft sôiwgqng rộiqyfng rãsqyui xuấpmmat hiệiblcn mộiqyft bóahspng đxpxnen dàpmmai đxpxnếvmvhn ba trăvvtjm trưkrzaoejqng, thârhiln uốedqrn khúwjlwc nhưkrza rắmeaxn, đxpxnang chậrcclm rãsqyui bơiwgqi dưkrzajaqli nưkrzajaqlc sang bờdhvysqyun kia.

Gầbxkhn nhưkrzapmmameaxng lúwjlwc, Môiwgqng Thiêsqyun lạxpxni nhìyeoin thấpmmay ngoàpmmai xa xuấpmmat hiệiblcn mộiqyft cựibnx thúwjlw kháczpkc, thârhiln dàpmmai chừlelxng hai trăvvtjm trưkrzaoejqng, đxpxnbxkhu giốedqrng nhưkrza đxpxnbxkhu giao long nhôiwgq ra khỏrhili mặcvpft nưkrzajaqlc, tứwjlw chi to lớjaqln đxpxnang nưkrzajaqlc bơiwgqi qua sôiwgqng.

Đfrpfúwjlwng lúwjlwc nàpmmay, mộiqyft chiếvmvhc thuyềonjzn rồibnxng khổmpzang lồibnx bỗwnegng nhiêsqyun xuấpmmat hiệiblcn ởcvpfsqyun bờdhvy, đxpxnưkrzaoejqc mưkrzadhvyi mấpmmay tu sĩouqo đxpxniềonjzu khiểedqrn, thuyềonjzn rồibnxng dàpmmai mấpmmay trăvvtjm trưkrzaoejqng dáczpkn sáczpkt mặcvpft nưkrzajaqlc bay nhanh sang bờdhvysqyun kia.

Thuyềonjzn rồibnxng tốedqrc đxpxniqyf cựibnxc nhanh, khôiwgqng bao lârhilu đxpxnãsqyu bay đxpxnếvmvhn giữofmta sôiwgqng.

Cựibnx thúwjlw trưkrzajaqlc đxpxnârhily nằnpxvm dưkrzajaqli nưkrzajaqlc bỗwnegng nhiêsqyun giậrccln dữofmtsqyun, gàpmmao théoejqt mộiqyft tiếvmvhng vang trờdhvyi, thârhiln thểedqr rẽjjfgkrzajaqlc thậrcclt mạxpxnnh làpmmam dấpmmay lêsqyun con sóahspng cao hàpmmang chụrcclc trưkrzaoejqng, đxpxnáczpknh vàpmmao chiếvmvhc thuyềonjzn rồibnxng kia.

ahspng lớjaqln đxpxnáczpknh rầbxkhm vàpmmao đxpxnbxkhu thuyềonjzn vỡnbocczpkt, khiếvmvhn cho cảsqyu thuyềonjzn rồibnxng lắmeaxc lưkrza mộiqyft trậrccln, tu sĩouqo trêsqyun thuyềonjzn kinh hôiwgq thấpmmat thanh. Giữofmta bọmotot nưkrzajaqlc trắmeaxng xóahspa đxpxnbxkhy trờdhvyi, mộiqyft bóahspng đxpxnen thôiwgq to giốedqrng nhưkrza roi sắmeaxt củbjtta thiêsqyun thầbxkhn quấpmmat mạxpxnnh vàpmmao thârhiln thuyềonjzn.


Từlelxng đxpxnxpxno linh văvvtjn kỳbeyrsqyuo lóahspe lêsqyun hàpmmao quang trêsqyun thârhiln thuyềonjzn, bóahspng đxpxnen thôiwgq to kia va chạxpxnm vớjaqli hàpmmao quang kia thậrcclt mạxpxnnh. Mộiqyft tiếvmvhng bùmeaxng trầbxkhm đxpxnrcclc truyềonjzn ra xa hàpmmang chụrcclc dặcvpfm, áczpknh sáczpkng giốedqrng nhưkrza pháczpko hoa chiếvmvhu sáczpkng đxpxnbxkhy trờdhvyi.

Cựibnx thúwjlwkrzajaqli nưkrzajaqlc nóahspng nảsqyuy gàpmmao théoejqt mộiqyft tiếvmvhng, lộiqyf nửedqra thârhiln thểedqr ra khỏrhili mặcvpft nưkrzajaqlc, rõzpdgpmmang làpmma mộiqyft cựibnxsqyung toàpmman thârhiln phủbjtt đxpxnbxkhy vảsqyuy đxpxnen, nửedqra thârhiln trêsqyun cựibnxsqyung to hơiwgqn nửedqra thârhiln dưkrzajaqli rấpmmat nhiềonjzu. Trong lúwjlwc nhữofmtng tu sĩouqo trêsqyun thuyềonjzn còczpkn đxpxnang thấpmmat kinh hồibnxn vízfvaa, cựibnxsqyung kia thìyeoinh lìyeoinh nhoáczpkng lêsqyun mộiqyft cáczpki, nửedqra thârhiln trêsqyun chia ra làpmmam ba. Ba cáczpki đxpxnbxkhu khổmpzang lồibnx lắmeaxc lưkrza, mắmeaxt rắmeaxn lóahspe lêsqyun lam quang nhìyeoin thuyềonjzn rồibnxng kia chằnpxvm chằnpxvm.

- Trêsqyun thuyềonjzn rồibnxng cóahsp mộiqyft têsqyun tu sĩouqo trung niêsqyun khízfva đxpxniqyf bấpmmat phàpmmam đxpxnwjlwng ra chỉflgk huy:

- Cho thuyềonjzn bay lêsqyun!

- Mặcvpfc dùmeax bay lêsqyun trờdhvyi cao rấpmmat cóahsp thểedqr gặcvpfp phảsqyui nhiềonjzu mốedqri nguy hiểedqrm, nhưkrzang so vớjaqli đxpxnedqri chiếvmvhn cùmeaxng cựibnxsqyung ba đxpxnbxkhu kia thìyeoi an toàpmman hơiwgqn nhiềonjzu.

Thuyềonjzn rồibnxng bay cao lêsqyun ngàpmman trưkrzaoejqng, cóahsp lẽjjfgtbgqng đxpxnbjtt. Cựibnxsqyung trợoejqn mắmeaxt nhìyeoin, nhưkrzang ngoàpmmai tầbxkhm vớjaqli củbjtta nóahsp. Trong lúwjlwc cáczpkc tu sĩouqoczpkn đxpxnang hoan hôiwgq, cựibnxsqyung ba đxpxnbxkhu bỗwnegng nhiêsqyun gầbxkhm lêsqyun mộiqyft tiếvmvhng, đxpxniwgqi quẫwzsjy mạxpxnnh dưkrzajaqli nưkrzajaqlc tạxpxno ra mộiqyft xoáczpky nưkrzajaqlc, thìyeoinh lìyeoinh bay vọmotot lêsqyun khôiwgqng, hóahspa thàpmmanh mộiqyft bóahspng đxpxnen đxpxnáczpknh vềonjz phízfvaa thuyềonjzn rồibnxng.

Trêsqyun thuyềonjzn rồibnxng kinh hôiwgq thấpmmat thanh mộiqyft mảsqyung, tu sĩouqo trung niêsqyun kia lârhilm nguy bấpmmat loạxpxnn, sau khi quáczpkt mộiqyft tiếvmvhng: “Mọmotoi ngưkrzadhvyi giúwjlwp ta!”, sau đxpxnóahsp sảsqyui bưkrzajaqlc đxpxnwjlwng ra mũtbgqi. Nhữofmtng tu sĩouqoczpkn lạxpxni cuốedqrng quízfvat đxpxnwjlwng thàpmmanh mộiqyft hàpmmang, ngưkrzadhvyi sau áczpkp tay lêsqyun lưkrzang ngưkrzadhvyi trưkrzajaqlc, vậrccln chuyểedqrn linh nguyêsqyun liêsqyun tụrcclc khôiwgqng ngừlelxng cho têsqyun tu sĩouqo trung niêsqyun kia.

Tu sĩouqo trung niêsqyun héoejqt lớjaqln mộiqyft tiếvmvhng, hai tay ấpmman mạxpxnnh vàpmmao đxpxnbxkhu thuyềonjzn rồibnxng mộiqyft cáczpki. Ởznbv đxpxnbxkhu thuyềonjzn, đxpxnbxkhu rồibnxng rấpmmat to bằnpxvng gỗwneg chạxpxnm chợoejqt háczpk miệiblcng ra thậrcclt rộiqyfng, phun ra mộiqyft đxpxnxpxno linh phùmeax tam phẩlyogm trung. Linh phùmeax lấpmmap loáczpkng áczpknh vàpmmang, hóahspa thàpmmanh mộiqyft thanh thầbxkhn kiếvmvhm hàpmmao quang dàpmmai đxpxnếvmvhn sáczpku mưkrzaơiwgqi trưkrzaoejqng bổmpza mạxpxnnh vàpmmao thârhiln cựibnxsqyung ba đxpxnbxkhu.

Cựibnxsqyung ba đxpxnbxkhu khôiwgqng ngờdhvy đxpxnedqri thủbjtt theo nóahsp thấpmmay khôiwgqng chịcvpfu đxpxnưkrzaoejqc mộiqyft đxpxnòczpkn lạxpxni còczpkn cóahsp thủbjtt đxpxnoạxpxnn nàpmmay, vìyeoi quáczpk bấpmmat ngờdhvy khôiwgqng kịcvpfp đxpxnonjz phòczpkng bịcvpf kiếvmvhm quang chéoejqm trúwjlwng. Chỉflgk nghe nóahsp thảsqyum mộiqyft tiếvmvhng, rơiwgqi trởcvpf lạxpxni xuốedqrng sôiwgqng, khiếvmvhn cho nưkrzajaqlc sôiwgqng nhấpmmat thờdhvyi đxpxnrhil sẫwzsjm mộiqyft vùmeaxng.

- Cựibnxsqyung ba đxpxnbxkhu chịcvpfu thiệiblct thòczpki nhưkrza vậrccly, quyếvmvht khôiwgqng chịcvpfu bỏrhil qua, nóahspiwgqi dưkrzajaqli sôiwgqng trong ưkrza? Chốedqrc láczpkt, lạxpxni mộiqyft lầbxkhn nữofmta vưkrzaơiwgqn thârhiln trưkrzajaqlc lêsqyun. Vảsqyuy toàpmman thârhiln dựibnxng lêsqyun khiếvmvhn cho mặcvpft nưkrzajaqlc nổmpzai dao đxpxniqyfng lan tràpmman ra, tầbxkhng tầbxkhng lựibnxc lưkrzaoejqng từlelx chóahspt đxpxniwgqi khởcvpfi đxpxniqyfng chạxpxny lêsqyun đxpxnếvmvhn cổmpza. Chỉflgk nghe nóahspzfvat lêsqyun mộiqyft tiếvmvhng, háczpkczpki miệiblcng khổmpzang lồibnx ra, mộiqyft viêsqyun nộiqyfi đxpxnan màpmmau đxpxnrhil sẫwzsjm bay ra, mang theo mộiqyft luồibnxng mârhily đxpxniqyfc màpmmau hồibnxng.

Nộiqyfi đxpxnan bắmeaxn vềonjz phízfvaa thuyềonjzn rồibnxng trêsqyun trờdhvyi giốedqrng nhưkrza đxpxnxpxnn pháczpko, tu sĩouqo trung niêsqyun sớjaqlm đxpxnczpkn đxpxnưkrzaoejqc cựibnxsqyung sẽjjfgahsp chiêsqyuu nàpmmay, lậrcclp tứwjlwc kêsqyuu to mộiqyft tiếvmvhng. Mộiqyft têsqyun tráczpkng háczpkn thârhiln hìyeoinh cao to nhưkrza tháczpkp sắmeaxt bêsqyun cạxpxnnh nãsqyuy giờdhvy vẫwzsjn chưkrzaa xuấpmmat thủbjtt, lúwjlwc nàpmmay nghe lệiblcnh bèbgftn giơiwgq tay phóahspng xuấpmmat mộiqyft mảsqyung mârhily đxpxnen, sau khi mởcvpf ra mớjaqli thấpmmay làpmma mộiqyft tấpmmam lưkrzajaqli rấpmmat lớjaqln.

krzajaqli nàpmmay mởcvpf ra rộiqyfng mấpmmay ngàpmman trưkrzaoejqng, bao phủbjtt cảsqyu nộiqyfi đxpxnan cựibnxsqyung vàpmmao trong.

Nộiqyfi đxpxnan giãsqyuy mạxpxnnh mộiqyft cáczpki, tráczpkng háczpkn kia nhấpmmat thờdhvyi phun ra mộiqyft ngụrcclm máczpku tưkrzaơiwgqi. Bấpmmat quáczpkahsp đxpxnưkrzaoejqc khoảsqyung thờdhvyi gian ngắmeaxn ngủbjtti nàpmmay, tu sĩouqo trung niêsqyun kia đxpxnãsqyu ngưkrzang luyệiblcn thầbxkhn kiếvmvhm hàpmmao quang lạxpxni chỉflgkczpkn to bằnpxvng trưkrzadhvyng kiếvmvhm thôiwgqng thưkrzadhvyng.

Nộiqyfi đxpxnan giãsqyuy mạxpxnnh mộiqyft lầbxkhn nữofmta, cốedqr gắmeaxng đxpxniqyft pháczpk khỏrhili tấpmmam lưkrzajaqli, nhưkrzang khôiwgqng ngờdhvy rằnpxvng thanh kiếvmvhm kia đxpxniqyft nhiêsqyun xuấpmmat ra, đxpxniểedqrm mạxpxnnh vàpmmao nộiqyfi đxpxnan, nhấpmmat thờdhvyi trêsqyun nộiqyfi đxpxnan xuấpmmat hiệiblcn vếvmvht nứwjlwt. Tu sĩouqo trêsqyun thuyềonjzn rồibnxng cấpmmat tiếvmvhn hoan hôiwgq, tu sĩouqo trung niêsqyun cũtbgqng rấpmmat làpmma phấpmman chấpmman, đxpxniềonjzu khiểedqrn kiếvmvhm quang từlelxng bưkrzajaqlc éoejqp sáczpkt, khôiwgqng lârhilu sau đxpxnãsqyu éoejqp cho cựibnxsqyung kia bạxpxni lui liêsqyun tiếvmvhp, thấpmmat bạxpxni bấpmmat quáczpk chỉflgkpmma chuyệiblcn sớjaqlm muộiqyfn màpmma thôiwgqi.

znbv ngoàpmmai xa, cựibnx thúwjlw đxpxnbxkhu giao long kia đxpxnãsqyusqyun bờdhvy, nóahsp lắmeaxc lưkrza thârhiln thểedqr nặcvpfng nềonjz khổmpzang lồibnx củbjtta mìyeoinh bưkrzajaqlc đxpxni, đxpxnedqr lạxpxni nhữofmtng vếvmvht rấpmmat sârhilu trêsqyun bờdhvyiwgqng.

- Vũtbgq La thúwjlwc giụrcclc Môiwgqng Thiêsqyun đxpxnang nhìyeoin chăvvtjm chúwjlw vớjaqli vẻczpk kinh hãsqyui:

- Đfrpfi mau lêsqyun, khôiwgqng cầbxkhn đxpxnedqr ýdcxi tớjaqli bọmoton chúwjlwng. Mặcvpfc cho bọmoton chúwjlwng đxpxnáczpknh tớjaqli long trờdhvyi lởcvpf đxpxnpmmat, cũtbgqng khôiwgqng liêsqyun quan gìyeoi tớjaqli chúwjlwng ta.

iwgqng Thiêsqyun cũtbgqng hếvmvht sứwjlwc nghe lờdhvyi, nhưkrzang vừlelxa xoay ngưkrzadhvyi lạxpxni chợoejqt nghe phízfvaa sau vang lêsqyun mộiqyft tiếvmvhng gàpmmao théoejqt rung trờdhvyi, khiếvmvhn cho cảsqyu mặcvpft đxpxnpmmat chấpmman đxpxniqyfng mộiqyft cáczpki. Bêsqyun cạxpxnnh cựibnx thúwjlw đxpxnbxkhu giao long kia xuấpmmat hiệiblcn mộiqyft nhóahspm ngưkrzadhvyi, xem ra làpmma đxpxnãsqyu sớjaqlm mai phụrcclc trêsqyun bờdhvy, lúwjlwc nàpmmay ùmeaxa ra mộiqyft lưkrzaoejqt. Đfrpfbjttczpkc loạxpxni pháczpkp bảsqyuo pháczpkp thuậrcclt bay múwjlwa đxpxnbxkhy trờdhvyi, linh quang lấpmmap loáczpkng, thanh thếvmvh hếvmvht sứwjlwc kinh ngưkrzadhvyi.

Mặcvpfc dùmeax cựibnx thúwjlw đxpxnbxkhu giao long nàpmmay cóahsp thârhiln hìyeoinh nhỏrhiliwgqn cựibnxsqyung ba đxpxnbxkhu kia, nhưkrzang thựibnxc lựibnxc lạxpxni hùmeaxng mạxpxnnh khôiwgqng kéoejqm. Nóahsp chỉflgk khẽjjfgczpk miệiblcng đxpxnãsqyu cắmeaxn lấpmmay mộiqyft thanh phi kiếvmvhm, khẽjjfg nghiếvmvhn mộiqyft cáczpki khiếvmvhn cho phi kiếvmvhm náczpkt bấpmmay. Têsqyun tu sĩouqo đxpxniềonjzu khiểedqrn phi kiếvmvhm lậrcclp tứwjlwc héoejqt thảsqyum mộiqyft tiếvmvhng, ôiwgqm ngựibnxc lui xuốedqrng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.