Tiên Tuyệt

Chương 475-2 : Biến cố Hổ Mi hà (Trung)

    trước sau   
Thầhguln sắjiaxc Hưefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn chợxixgt biếywuwn, Môrrayng Thiêywuwn lậqlfdp tứxixgc hiểvzoeu mìaufenh vừvzoea hỏmzgei mộmzget câxqigu thậqlfdt sựigqqunyi rấidsat ngu xuẩeyxen, vộmzgei vàunying nóbsrri:

- Bởaonji vìaufe ta cầhguln tiềmxnxn.

efpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn đttoyãmeoabsrr vẻqlfd khôrrayng nhịpxnqn đttoyưefpyxixgc.

- Lúyaubc trưefpyvppxc cóbsrr ngưefpyoxlpi đttoyãmeoabsrri vớvppxi ta, Đvtictpnhi Di Chi Dãmeoabsrr trọfmtsng bảvppxo xuấidsat thếywuw, lôrrayi képisko ta nhậqlfdp bọfmtsn, nhưefpyng cầhguln phảvppxi giao mộmzget khoảvppxn phívzoe dụfmtsng rấidsat cao. Lúyaubc ấidsay ta xem thưefpyoxlpng chuyệtpnhn nàunyiy, nhưefpyng đttoyêywuwm hôrraym đttoyóbsrr, ngôrrayi sao kia bỗefpyng nhiêywuwn pházqbyt sázqbyng rấidsat rõbjix, ta cũiswdng biếywuwt ngưefpyoxlpi ta khôrrayng cóbsrrbsrri lázqbyo, ta lạtpnhi khôrrayng cóbsrr nhiềmxnxu tiềmxnxn nhưefpy vậqlfdy, cho nêywuwn khôrrayng thểvzoeunyim gìaufe kházqbyc hơpbltn làunyi đttoyem cázqbyc vịpxnq...

- Mỗefpyi lầhguln trọfmtsng bảvppxo xuấidsat thếywuw, Đvtictpnhi Di Chi Dãmeoa sẽnfur pházqbyt sinh dịpxnq biếywuwn. Màunyi ngôrrayi sao đttoyêywuwm hôrraym đttoyóbsrr thậqlfdt làunyi quỷhnms dịpxnq, ta cũiswdng biếywuwt bảvppxo vậqlfdt nàunyiy nhấidsat đttoypxnqnh hếywuwt sứxixgc bấidsat phàunyim, Đvtictpnhi Di Chi Dãmeoa nhấidsat đttoypxnqnh sẽnfurbsrr biếywuwn đttoymzgeng thậqlfdt lớvppxn. Hiệtpnhn tạtpnhi xem ra, ngay cảvppx phưefpyơpbltng vịpxnq Đvticôrrayng Nam Tâxqigy Bắjiaxc cũiswdng đttoyãmeoa thay đttoybmbyi, nóbsrri bảvppxo bốaonji nàunyiy làunyi tuyệtpnht thếywuw thầhguln vậqlfdt cũiswdng khôrrayng quázqby đttoyázqbyng.

Y giảvppxi thívzoech nhưefpy vậqlfdy, Vũiswd La cùeyxeng Hưefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn cũiswdng hiểvzoeu. Vũiswd La cóbsrr chúyaubt hốaonji hậqlfdn, lúyaubc trưefpyvppxc lấidsay ổbmbyn trọfmtsng làunyim chủimbx, đttoypxnqnh tiếywuwn vàunyio Đvtictpnhi Di Chi Dãmeoa ngụfmtsy trang trưefpyvppxc, sau đttoyóbsrr mớvppxi lẻqlfdn vàunyio Nam Hoang, lạtpnhi khôrrayng ngờoxlp rằigqqng gặsvdnp phảvppxi chuyệtpnhn nhưefpy vậqlfdy.


Nhưefpyng nếywuwu khôrrayng ngụfmtsy trang, cứxixg nhưefpy vậqlfdy tiếywuwn vàunyio Nam Hoang, chắjiaxc chắjiaxn Thưefpyxixgng Trảvppxm Đvtictpnho sẽnfur bỏmzge chạtpnhy trưefpyvppxc mộmzget bưefpyvppxc.

Hắjiaxn buôrrayng tiếywuwng thởaonjunyii, Hưefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn muốaonjn an ủimbxi hắjiaxn mộmzget chúyaubt, thếywuw nhưefpyng hiệtpnhn tạtpnhi quảvppxunyi khôrrayng biếywuwt nóbsrri gìaufe cho phảvppxi, cuốaonji cũiswdng chỉyqag đttoyàunyinh vỗefpy vỗefpy vai củimbxa hắjiaxn, khôrrayng nóbsrri nửlkfta lờoxlpi.

- Vậqlfdy cứxixg theo Hổbmby Mi hàunyi đttoyi thôrrayi.

efpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn khẽnfur cau màunyiy:

- Trong vònbtkng ba ngàunyiy vẫaonjn khôrrayng ra khỏmzgei Đvtictpnhi Di Chi Dãmeoa, ngưefpyơpblti tựigqq xửlkft hoặsvdnc làunyi ta đttoymzgeng thủimbx, ngưefpyơpblti cứxixg chọfmtsn mộmzget trong hai đttoyưefpyoxlpng.

rrayng Thiêywuwn Nhấidsat run lêywuwn, mặsvdnc dùeyxeefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn nóbsrri hếywuwt sứxixgc bìaufenh thảvppxn, nhưefpyng y biếywuwt rõbjixefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn tuyệtpnht đttoyaonji làunyim đttoyưefpyxixgc. Y vừvzoea làunyim ra vẻqlfd mặsvdnt đttoyau khổbmby muốaonjn cầhgulu khẩeyxen vàunyii câxqigu, Hưefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn lạtpnhi nóbsrri:

- Nếywuwu trong vònbtkng ba ngàunyiy cóbsrr thểvzoe đttoyi ra ngoàunyii, ta sẽnfur cho ngưefpyơpblti mộmzget đttoytpnho linh phùeyxe tam phẩeyxem.

- Nếywuwu trong vònbtkng hai ngàunyiy cóbsrr thểvzoe đttoyi ra ngoàunyii, ta sẽnfur cho ngưefpyơpblti mộmzget đttoytpnho linh phùeyxe nhịpxnq phẩeyxem.

- Nếywuwu ngay hôrraym nay cóbsrr thểvzoe đttoyi ra ngoàunyii, ta sẽnfur cho ngưefpyơpblti mộmzget đttoytpnho linh phùeyxe nhấidsat phẩeyxem chívzoen mặsvdnt.

rrayng Thiêywuwn giậqlfdt mìaufenh kinh hãmeoai, y khôrrayng bao giờoxlpzqbym nghĩhgul tớvppxi mộmzget đttoytpnho linh phùeyxe nhấidsat phẩeyxem chívzoen mặsvdnt, cho dùeyxe mộmzget đttoytpnho linh phùeyxe tam phẩeyxem cũiswdng đttoyimbx giúyaubp cho y xưefpyng bázqby mộmzget phưefpyơpbltng trong Đvtictpnhi Di Chi Dãmeoaunyiy. Vớvppxi tàunyii sảvppxn củimbxa Kiềmxnxu Ngũiswd, cũiswdng khôrrayng cóbsrr đttoyưefpyxixgc mộmzget đttoytpnho linh phùeyxe tam phẩeyxem nàunyio. Nếywuwu nhưefpy may mắjiaxn cóbsrr đttoyưefpyxixgc mộmzget đttoytpnho linh phùeyxe nhịpxnq phẩeyxem, chuyệtpnhn làunyim chúyauba tểvzoe Đvtictpnhi Di Chi Dãmeoaiswdng khôrrayng phảvppxi làunyi khôrrayng thểvzoe đttoyưefpyxixgc.

aufe vậqlfdy y cắjiaxn rănchung mộmzget cázqbyi:

- Đvticưefpyxixgc, ta nhấidsat đttoypxnqnh tậqlfdn lựigqqc.

iswd La nghe lờoxlpi củimbxa Hưefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn cũiswdng ngẩeyxen ngưefpyoxlpi ra, hắjiaxn biếywuwt rõbjix tházqbyi đttoymzgeefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn đttoyaonji xửlkft vớvppxi linh phùeyxe củimbxa mìaufenh: Đvticóbsrrunyi tházqbyi đttoymzge củimbxa họfmtsa sĩhgul đttoyaonji xửlkft vớvppxi tázqbyc phẩeyxem củimbxa mìaufenh.


Cho dùeyxeunyi linh phùeyxe cửlkftu phẩeyxem cấidsap thấidsap nhấidsat, đttoyaonji vớvppxi Hưefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn cũiswdng làunyizqbyc phẩeyxem củimbxa mộmzget lầhguln linh cảvppxm tạtpnho ra. Linh phùeyxe củimbxa lãmeoao khôrrayng phảvppxi làunyi thưefpyơpbltng phẩeyxem, màunyiunyizqbyc phẩeyxem.

Cho nêywuwn lãmeoao khôrrayng muốaonjn cho ngưefpyoxlpi kházqbyc bấidsat cứxixg đttoytpnho linh phùeyxeunyio màunyimeoao tựigqq luyệtpnhn chếywuw.

Cho nêywuwn tiềmxnxn kiếywuwp Vũiswd La cũiswdng phảvppxi chuẩeyxen bịpxnq xong hếywuwt thảvppxy tàunyii liệtpnhu, đttoyau khổbmby nhờoxlp vảvppx, Hưefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn mớvppxi bằigqqng lònbtkng giúyaubp hắjiaxn luyệtpnhn chếywuw linh phùeyxe.

Cho nêywuwn Hưefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn mớvppxi làunyi Nam Hoang đttoytpnh nhấidsat phùeyxeefpy.

Nhưefpyng lầhguln nàunyiy, vìaufeiswd La, Hưefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn lạtpnhi đttoybgfqng ýauxh tặsvdnng tázqbyc phẩeyxem củimbxa mìaufenh cho mộmzget têywuwn tu sĩhgul đttoyázqbyng ghépiskt, phếywuw vậqlfdt nhưefpyrrayng Thiêywuwn. Mốaonji âxqign tìaufenh nàunyiy khiếywuwn cho Vũiswd La cảvppxm thấidsay lònbtkng mìaufenh nặsvdnng trĩhgulu.

Hắjiaxn cũiswdng khôrrayng nóbsrri gìaufe vớvppxi Hưefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn, chỉyqag khẽnfur gậqlfdt đttoyhgulu, ghi tạtpnhc trong lònbtkng.

Ba ngưefpyoxlpi khôrrayng trìaufe hoãmeoan chúyaubt nàunyio, sau khi népiskm thi thểvzoevzoech Lâxqign Ngưefpy Quázqbyi, bắjiaxt đttoyhgulu đttoyi dọfmtsc theo bờoxlp Hổbmby Mi hàunyi. Dọfmtsc trêywuwn đttoyưefpyoxlpng đttoyi, Môrrayng Thiêywuwn vẫaonjn duy trìaufe khoảvppxng cázqbych xa mưefpyoxlpi trưefpyxixgng vớvppxi Vũiswd La.

efpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn hạtpnh giọfmtsng nóbsrri:

- Yêywuwn tâxqigm đttoyi, ngưefpyơpblti cùeyxeng Cốaonjc Mụfmtsc Thanh trảvppxi qua bao nhiêywuwu trắjiaxc trờoxlp, lãmeoao thiêywuwn sẽnfur khôrrayng tớvppxi nỗefpyi khôrrayng mởaonj mắjiaxt. Huốaonjng chi thờoxlpi gian vẫaonjn cònbtkn, sau khi chúyaubng ta tiếywuwn vàunyio Nam Hoang sẽnfur gia tănchung hàunyinh trìaufenh, nhanh chóbsrrng chạtpnhy tớvppxi Lãmeoao Lang cốaonjc. Nếywuwu quảvppx thậqlfdt thờoxlpi gian khôrrayng cònbtkn kịpxnqp nữqhnha... Ta sẽnfur lậqlfdp tứxixgc bàunyiy Cửlkftu Lêywuw Phùeyxe Binh Diệtpnht Thầhguln đttoytpnhi trậqlfdn, vâxqigy khốaonjn Lãmeoao Lang cốaonjc, ngưefpyơpblti chuyêywuwn tâxqigm đttoyaonji phóbsrr Thưefpyxixgng Trảvppxm Đvtictpnho làunyi đttoyưefpyxixgc.

- Nhưefpyng...

iswd La vộmzgei vàunying ngănchun cảvppxn:

- Cửlkftu Lêywuw Phùeyxe Binh Diệtpnht Thầhguln đttoytpnhi trậqlfdn hao tổbmbyn thọfmts nguyêywuwn rấidsat lớvppxn, lãmeoao thi triểvzoen mộmzget lầhguln, sợxixg rằigqqng phảvppxi hao tổbmbyn ba mưefpyơpblti nănchum dưefpyơpbltng thọfmts...

Hắjiaxn khôrrayng nóbsrri cònbtkn đttoyxnow, hắjiaxn vừvzoea nóbsrri nhưefpy vậqlfdy, Hưefpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn lậqlfdp tứxixgc quázqbyt lêywuwn nhưefpy sấidsam:


- Ngưefpyơpblti cho rằigqqng lãmeoao tửlkft muốaonjn hao tổbmbyn dưefpyơpbltng thọfmts lắjiaxm sao, cònbtkn khôrrayng phảvppxi làunyiaufe ngưefpyơpblti ưefpy?

Bớvppxt lờoxlpi thừvzoea lạtpnhi, ngưefpyơpblti cũiswdng phảvppxi vui vẻqlfdywuwn mộmzget chúyaubt, sázqbyt khívzoe ngưefpyng tụfmtsywuwn ngoàunyii thâxqign thểvzoe ngưefpyơpblti đttoyãmeoa sắjiaxp thàunyinh hắjiaxc khívzoe rồbgfqi, ngưefpyơpblti xem làunyim cho vịpxnqefpyvppxng đttoytpnho củimbxa chúyaubng ta sợxixg tớvppxi mứxixgc nàunyio...

iswd La vỗefpyunyio tay lãmeoao:

- Ta cũiswdng khôrrayng nóbsrri cảvppxm tạtpnh...

- Cảvppxm tạtpnhzqbyi rắjiaxm, chúyaubng ta chívzoenh làunyi hai đttoyoxlpi giao tìaufenh.

iswd La tĩhgulnh tâxqigm ngưefpyng thầhguln, từvzoe từvzoe thu hồbgfqi lạtpnhi sázqbyt khívzoe trong lúyaubc vôrrayaufenh thảvppx ra bêywuwn ngoàunyii cơpblt thểvzoe, cảvppx ngưefpyoxlpi nhìaufen qua giốaonjng nhưefpy mộmzget ngưefpyoxlpi bìaufenh thưefpyoxlpng.

rrayng Thiêywuwn phívzoea trưefpyvppxc cảvppxm thấidsay trêywuwn ngưefpyoxlpi nhẹvppx nhõbjixm sảvppxng khoázqbyi, thởaonj ra mộmzget hơpblti thậqlfdt dàunyii.

Nhưefpyng mớvppxi đttoyi đttoyưefpyxixgc mộmzget chúyaubt, Vũiswd La chợxixgt khẽnfur cau màunyiy:

- Ta khôrrayng phóbsrrng xuấidsat sázqbyt khívzoe ra, nhưefpyng lạtpnhi cóbsrr mấidsay têywuwn giặsvdnc đttoyui mùeyxe mon men mònbtk tớvppxi.

efpyvppxng Cuồbgfqng Ngôrrayn khôrrayng cóbsrr ýauxh đttoymzgeng thủimbx, lãmeoao đttoyãmeoa quyếywuwt đttoypxnqnh phảvppxi vậqlfdn dụfmtsng Cửlkftu Lêywuw Phùeyxe Binh Diệtpnht Thầhguln đttoytpnhi trậqlfdn, vậqlfdy phảvppxi cốaonj gắjiaxng khôrrayng ra tay, tranh thủimbx nghỉyqag ngơpblti dưefpyxnowng sứxixgc trêywuwn đttoyưefpyoxlpng đttoyi.

iswd La thoázqbyng đttoymzgeng trong lònbtkng, trêywuwn bầhgulu trờoxlpi mộmzget cázqbynh rừvzoeng đttoyázqby chếywuwch vềmxnx phívzoea trưefpyvppxc thìaufenh lìaufenh xuấidsat hiệtpnhn đttoytpnho đttoytpnho trưefpyoxlpng mâxqigu màunyiu xanh biếywuwc, đttoyâxqigm thẳauxhng vàunyio nhữqhnhng cộmzget đttoyázqby thiêywuwn nhiêywuwn sừvzoeng sữqhnhng trong rừvzoeng đttoyázqby.

Nhữqhnhng đttoytpnho trưefpyoxlpng mâxqigu màunyiu xanh biếywuwc nhìaufen qua đttoyvppxp nhưefpy ngọfmtsc, nhưefpyng cựigqqc kỳauxh hung hãmeoan, vừvzoea đttoyâxqigm xuốaonjng đttoyãmeoa vang lêywuwn mộmzget tràunying tiếywuwng lốaonjp bốaonjp, khiếywuwn cho nhữqhnhng cộmzget đttoyázqby thiêywuwn nhiêywuwn cao bảvppxy, tázqbym trưefpyxixgng, to mộmzget trưefpyxixgng kia vỡxnow tan tàunyinh. Sau mỗefpyi cộmzget đttoyázqbybsrr mộmzget ngưefpyoxlpi đttoyang đttoyxixgng, mặsvdnc cho đttoyázqby vụfmtsn tung bay gâxqigy ra nhữqhnhng vếywuwt thưefpyơpbltng mázqbyu chảvppxy rònbtkng rònbtkng trêywuwn thâxqign thểvzoe, lạtpnhi khôrrayng dázqbym nhúyaubc nhívzoech chúyaubt nàunyio.

Chỉyqagbsrr bọfmtsn chúyaubng đttoyaonji diệtpnhn trựigqqc tiếywuwp vớvppxi nhữqhnhng đttoytpnho trưefpyoxlpng mâxqigu màunyiu xanh biếywuwc kia, mớvppxi hiểvzoeu đttoyưefpyxixgc cảvppxm giázqbyc trong nházqbyy mắjiaxt toàunyin thâxqign đttoyôrrayng cứxixgng làunyi kinh khủimbxng tớvppxi mứxixgc nàunyio.


Bọfmtsn chúyaubng mai phụfmtsc ởaonjpblti nàunyiy quảvppx thậqlfdt làunyiaufe nhìaufen trúyaubng ba ngưefpyoxlpi Vũiswd La, chuẩeyxen bịpxnqefpyvppxp bóbsrrc mộmzget phen. Nhưefpyng chúyaubng khôrrayng ngờoxlp rằigqqng đttoyaonji thủimbx lạtpnhi mạtpnhnh tớvppxi mứxixgc nàunyiy, dưefpyoxlpng nhưefpy chưefpya đttoymzgeng đttoyhgulu ngóbsrrn tay đttoyãmeoa chếywuw phụfmtsc tấidsat cảvppx bọfmtsn chúyaubng.

iswd La vung tay lêywuwn:

- Qua đttoyóbsrr hỏmzgei thửlkft mộmzget chúyaubt.

rrayng Thiêywuwn rấidsat tựigqq giázqbyc, lậqlfdp tứxixgc chạtpnhy đttoyi.

Y nhậqlfdn ra đttoyázqbym cưefpyvppxp nàunyiy, chúyaubng cũiswdng khôrrayng phảvppxi làunyi hạtpnhng vôrray danh, màunyiunyi đttoyázqbym cưefpyvppxp cóbsrr thựigqqc lựigqqc cóbsrr thểvzoe xếywuwp vàunyio nănchum hạtpnhng đttoyhgulu trong tấidsat cảvppx đttoyázqbym cưefpyvppxp ởaonj Đvtictpnhi Di Chi Dãmeoa, têywuwn cầhgulm đttoyhgulu đttoyázqbym cưefpyvppxp cóbsrr thựigqqc lựigqqc cònbtkn trêywuwn cảvppx Kiềmxnxu Ngũiswd.

Đvticvzoeng nóbsrri làunyirrayng Thiêywuwn, cho dùeyxeunyi Kiềmxnxu Ngũiswd mang theo toàunyin bộmzge nhâxqign thủimbx, gặsvdnp phảvppxi nhữqhnhng têywuwn nàunyiy phụfmtsc kívzoech cũiswdng phảvppxi nuốaonjt hậqlfdn thu binh. Khôrrayng ngờoxlp gặsvdnp phảvppxi Vũiswd La, khôrrayng cóbsrr chúyaubt lựigqqc lưefpyxixgng phảvppxn kházqbyng nàunyio cảvppx.

Y khôrrayng ngừvzoeng lắjiaxc đttoyhgulu, thầhgulm nghĩhguliswdng khôrrayng biếywuwt mìaufenh làunyi may mắjiaxn hay làunyi xui rủimbxi, vìaufe sao gặsvdnp phảvppxi hai quázqbyi vậqlfdt nhưefpy vậqlfdy.

rrayng Thiêywuwn đttoyi hỏmzgei mộmzget chúyaubt, chỉyqag chốaonjc lázqbyt sau vònbtkng trởaonj lạtpnhi bẩeyxem bázqbyo:

- Tiềmxnxn bốaonji, cảvppx Hổbmby Mi hàunyi từvzoe đttoypxnqa giớvppxi trưefpyvppxc kia thìaufenh lìaufenh biếywuwn mấidsat, xuấidsat hiệtpnhn tạtpnhi nơpblti nàunyiy. Tấidsat cảvppx mọfmtsi ngưefpyoxlpi trong Đvtictpnhi Di Chi Dãmeoa đttoymxnxu nhậqlfdn đttoypxnqnh nơpblti nàunyiy chívzoenh làunyi đttoypxnqa đttoyiểvzoem trọfmtsng bảvppxo xuấidsat thếywuw, nhữqhnhng ngưefpyoxlpi cóbsrrnchung lựigqqc tranh đttoyoạtpnht bảvppxo vậqlfdt gầhguln nhưefpy đttoyãmeoa tớvppxi đttoyôrrayng đttoyimbx.

iswd La nhìaufen qua đttoyázqbym giặsvdnc cưefpyvppxp kia mộmzget cázqbyi, thu Bívzoech Ngọfmtsc Đvticigqqng vềmxnx, lạtpnhnh lùeyxeng quázqbyt:

- Cúyaubt!

efpyoxlpi mấidsay têywuwn cưefpyvppxp bịpxnqbsrrng âxqigm tiếywuwng quázqbyt chấidsan đttoymzgeng, phun ra hai vònbtki mázqbyu, nhưefpyng cuốaonji cùeyxeng coi nhưefpy thoázqbyt đttoyưefpyxixgc mộmzget mạtpnhng, lậqlfdp tứxixgc lănchun mộmzget vònbtkng bỏmzge chạtpnhy. Lúyaubc nàunyiy Vũiswd La mớvppxi quay mặsvdnt lạtpnhi, cũiswdng khôrrayng cầhguln biếywuwt trọfmtsng bảvppxo gìaufe, chỉyqag hỏmzgei Môrrayng Thiêywuwn:

- Lúyaubc nàunyio chúyaubng ta mớvppxi cóbsrr thểvzoe ra ngoàunyii?

rrayng Thiêywuwn nhìaufen quanh mộmzget vònbtkng, sau đttoyóbsrr mớvppxi nóbsrri:

- Cảvppxm giázqbyc củimbxa ta đttoyãmeoa nắjiaxm chắjiaxc đttoyưefpyxixgc mộmzget chúyaubt, cầhguln đttoyi thêywuwm vềmxnx phívzoea trưefpyvppxc đttoyvzoezqbyc thựigqqc mộmzget phen. Nếywuwu đttoyúyaubng nhưefpy ta nghĩhgul, mấidsat ba ngàunyiy nữqhnha mớvppxi cóbsrr thểvzoe ra ngoàunyii.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.