Tiên Tuyệt

Chương 475 : Biến cố Hổ Mi hà (Thượng)

    trước sau   
Sắjtfdc mặfxaat Môyuoxng Thiêqeaun đwunjqxvqi biếfsibn, vộpizgi vàovupng kêqeauu to:

- Chạqxvqy mau...

Y co giòtnzy bỏovup chạqxvqy, nhưibmrng khôyuoxng còtnzyn kịsixop nữcetra.

Mặfxaat đwunjwaqwt nứcpcgt ra, câazjry cốbdhei đwunjwaqwt đwunjáqyce xung quanh khe nứcpcgt bắjtfdn tung ra, mộpizgt bóxpcpng đwunjovup khổakwfng lồfeec mang theo mộpizgt đwunjbdheng bùwaqwn nhãxzkyo phóxpcpng vúrcret lêqeaun cao, háqyce miệkfcxng thậxzkyt to cắjtfdn vềefkm phímjyba Môyuoxng Thiêqeaun.

yuoxng Thiêqeaun liềefkmu mạqxvqng chạqxvqy vềefkm phímjyba trưibmrifxac, bóxpcpng đwunjovup kia chỉwkgk suýytljt chúrcret nữcetra làovup cắjtfdn trúrcreng y. Môyuoxng Thiêqeaun khôyuoxng hềefkmqycem lơswhci lỏovupng chúrcret nàovupo, vẫnsann liềefkmu mạqxvqng chạqxvqy trốbdhen nhưibmr trưibmrifxac. Bóxpcpng đwunjovup kia chợdfdot hímjybt sâazjru mộpizgt hơswhci, khôyuoxng khímjyb xung quanh lậxzkyp tứcpcgc tạqxvqo thàovupnh mộpizgt cơswhcn trốbdhet xoáqycey rấwaqwt lớifxan.

yuoxng Thiêqeaun théxiwbt lêqeaun mộpizgt tiếfsibng kinh hãxzkyi, khóxpcptnzyng kháqyceng cựtrir lạqxvqi lựtrirc húrcret khổakwfng lồfeec kia. Mắjtfdt thấwaqwy y sắjtfdp sửakwfa chui vàovupo miệkfcxng bóxpcpng đwunjovup, bỗtrirng nhiêqeaun mộpizgt đwunjqxvqo linh phùwaqw từdfdo trêqeaun trờngfsi giáqyceng xuốbdheng, giốbdheng nhưibmrazjry thưibmrifxac củvlkya lãxzkyo sưibmr đwunjáqycenh vàovupo tay họjtnzc tròtnzy, bốbdhep mộpizgt tiếfsibng đwunjáqycenh trúrcreng vàovupo miệkfcxng bóxpcpng đwunjovup.


Đibmròtnzyn nàovupy nhìbdhen qua hếfsibt sứcpcgc nhẹjtfd nhàovupng, nhưibmrng đwunjáqycenh cho bóxpcpng đwunjovup kia phảfsydi quay cuồfeecng, từdfdoibmrifxai khe bay lêqeaun.

yuoxng Thiêqeaun tìbdhem đwunjưibmrdfdoc đwunjưibmrngfsng sốbdheng trong chỗtrir chếfsibt, lăblagn mộpizgt vòtnzyng tiếfsibp tụdhsnc chạqxvqy tớifxai, vẫnsann còtnzyn kinh hồfeecn khiếfsibp vímjyba:

- Tiềefkmn bốbdhei cẩkfcxn thậxzkyn, đwunjâazjry làovupmjybch Lâazjrn Ngưibmr Quáqycei củvlkya Hổakwf Mi hàovup, lựtrirc lớifxan vôyuoxwaqwng, da dàovupy thịsixot béxiwbo, chímjybnh làovup đwunjkfcx nhấwaqwt hung thúrcre củvlkya Đibmrqxvqi Di Chi Dãxzky, vạqxvqn lầmwapn khôyuoxng thểfefg đwunjsixoch lạqxvqi...

Sau khi bóxpcpng đwunjovup kia rơswhci xuốbdheng đwunjwaqwt lăblagn vàovupi vòtnzyng, Vũkzys La cùwaqwng Hưibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn cũkzysng đwunjãxzky nhìbdhen thấwaqwy rõenchovupng, đwunjóxpcpovup mộpizgt con cáqyce lớifxan dàovupi mưibmrngfsi trưibmrdfdong, toàovupn thâazjrn đwunjmwapy vảfsydy đwunjovup..

Chỉwkgk bấwaqwt quáqyce trong miệkfcxng cáqyceovupy mọjtnzc mộpizgt hàovupng răblagng nhọjtnzn khôyuoxng kéxiwbm gìbdheblagng hổakwf, đwunjôyuoxi mắjtfdt đwunjovup ngầmwapu củvlkya nóxpcp bắjtfdn ra hung quang bốbdhen phímjyba. Thâazjrn thểfefgxpcpyuoxwaqwng to lớifxan, cóxpcp bốbdhen chiếfsibc vâazjry mậxzkyp mạqxvqp, quảfsyd nhiêqeaun lựtrirc mạqxvqnh vôyuoxwaqwng, bốbdhen cáqycei vâazjry củvlkya nóxpcp chỉwkgk khẽlbxu nhấwaqwn xuốbdheng đwunjwaqwt mộpizgt cáqycei, lậxzkyp tứcpcgc bay lêqeaun trờngfsi đwunjáqycenh vềefkm phímjyba Hưibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn.

ibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn khoáqycet tay, mộpizgt đwunjqxvqo linh phùwaqw chímjybn mặfxaat màovupu đwunjovup nhạqxvqt bay lêqeaun khôyuoxng, sau đwunjóxpcp mỗtriri mặfxaat lóxpcpe lêqeaun mộpizgt đwunjqxvqo linh văblagn hìbdhenh ngọjtnzn lửakwfa, hóxpcpa thàovupnh chímjybn đwunjqxvqo hỏovupa đwunjao rấwaqwt lớifxan, to chừdfdong trăblagm trưibmrdfdong bắjtfdn ra. Chỉwkgk thấwaqwy chímjybn đwunjqxvqo hỏovupa đwunjao lóxpcpe lêqeaun mộpizgt cáqycei, Xímjybch Lâazjrn Ngưibmr Quáqycei nàovupy lậxzkyp tứcpcgc bịsixo cắjtfdt thàovupnh mưibmrngfsi đwunjoạqxvqn, rơswhci xuốbdheng ầmwapm ầmwapm.

Từdfdorcrec Hưibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn xuấwaqwt thủvlky đwunjếfsibn khi gọjtnzn gàovupng kếfsibt thúrcrec chiếfsibn đwunjwaqwu, chẳkutdng qua chỉwkgk trong mộpizgt cáqycei nháqycey mắjtfdt. Lờngfsi nhắjtfdc nhởswcn củvlkya Môyuoxng Thiêqeaun còtnzyn chưibmra dứcpcgt, đwunjkfcx nhấwaqwt hung thúrcre củvlkya Đibmrqxvqi Di Chi Dãxzky đwunjãxzky biếfsibn thàovupnh mộpizgt đwunjbdheng thịsixoqyce.

Lầmwapn nàovupy Môyuoxng Thiêqeaun mắjtfdc kẹjtfdt, cáqycei đwunjmwapu củvlkya Xímjybch Lâazjrn Ngưibmr Quáqycei kia rơswhci xuốbdheng sau cùwaqwng, rơswhci phịsixoch mộpizgt cáqycei xuốbdheng trưibmrifxac mặfxaat y, khiếfsibn cho mặfxaat đwunjwaqwt run lêqeaun. Cặfxaap mắjtfdt cáqyce trợdfdon trừdfdong vẫnsann còtnzyn bắjtfdn ra hung quang nhìbdhen chằqxvqm chằqxvqm Môyuoxng Thiêqeaun, khiếfsibn cho y sợdfdoxzkyi run lêqeaun.

Mộpizgt lúrcrec lâazjru sau, Môyuoxng Thiêqeaun mớifxai phụdhsnc hồfeeci tinh thầmwapn lạqxvqi. Y biếfsibt hai ngưibmrngfsi trưibmrifxac mắjtfdt nàovupy làovupqeauu nghiệkfcxt, lạqxvqi khôyuoxng ngờngfs rằqxvqng yêqeauu nghiệkfcxt tớifxai mứcpcgc nàovupy. Hổakwf Mi hàovup chímjybnh làovup hiểfefgm cảfsydnh nổakwfi tiếfsibng ởswcn Đibmrqxvqi Di Chi Dãxzky, Xímjybch Lâazjrn Ngưibmr Quáqycei nàovupy chímjybnh làovup hung vậxzkyt đwunjkfcx nhấwaqwt Hổakwf Mi hàovup, khôyuoxng ngờngfs chỉwkgk mộpizgt chiêqeauu đwunjãxzky bịsixo chéxiwbm thàovupnh cáqyce cắjtfdt láqycet.

Y len léxiwbn nhìbdhen hai ngưibmrngfsi mộpizgt cáqycei, thầmwapm nghĩbdhe may làovup mấwaqwy ngàovupy gầmwapn đwunjâazjry mìbdhenh đwunjàovupng hoàovupng, nếfsibu cóxpcpqycei gìbdheazjrm tưibmr kháqycec, chỉwkgk sợdfdoazjry giờngfsbdhenh đwunjãxzkywaqwng chung sốbdhe phậxzkyn vớifxai con Xímjybch Lâazjrn Ngưibmr Quáqycei nàovupy. Y càovupng nghĩbdheovupng sợdfdo, khôyuoxng nhịsixon đwunjưibmrdfdoc rùwaqwng mìbdhenh mộpizgt cáqycei.

- Tìbdhem đwunjưibmrngfsng nhanh lêqeaun mộpizgt chúrcret.

kzys La lạqxvqnh nhạqxvqt nóxpcpi, Môyuoxng Thiêqeaun vộpizgi vàovupng xôyuoxng lêqeaun, miệkfcxng lắjtfdp bắjtfdp:

- Đibmrưibmrdfdoc, ta tìbdhem ngay tứcpcgc khắjtfdc, bảfsydo đwunjfsydm sẽlbxu rấwaqwt nhanh...


kzys La cau màovupy, nghi ngờngfsqeaun Môyuoxng Thiêqeaun nàovupy đwunjãxzky bịsixo Giảfsydn Kiệkfcxt trong Thiêqeaun Phủvlky Chi Quốbdhec củvlkya mìbdhenh phụdhsn thểfefg...

Trưibmrifxac khi y đwunji, vẫnsann còtnzyn hảfsydo tâazjrm nhắjtfdc nhởswcn mộpizgt câazjru:

- Hai vịsixo tiềefkmn bốbdhei, nộpizgi đwunjan Xímjybch Lâazjrn Ngưibmr Quáqycei nàovupy chímjybnh làovup vậxzkyt hếfsibt sứcpcgc trâazjrn quýytlj.

kzys La khoáqycet tay ngăblagn lạqxvqi, Môyuoxng Thiêqeaun khôyuoxng dáqycem nhiềefkmu lờngfsi, lậxzkyp tứcpcgc đwunji tìbdhem đwunjưibmrngfsng.

ibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn vung tay đwunjiểfefgm ra, đwunjqxvqo linh phùwaqw chímjybn mặfxaat trêqeaun khôyuoxng bắjtfdn ra mộpizgt đwunjqxvqo hỏovupa đwunjao, xẻsleh đwunjmwapu Xímjybch Lâazjrn Ngưibmr Quáqycei ra, tìbdhem đwunjưibmrdfdoc mộpizgt viêqeaun nộpizgi đwunjan màovupu đwunjovupazjrm to bằqxvqng mắjtfdt rồfeecng.

- Ủqeaua, quảfsyd thậxzkyt phẩkfcxm cấwaqwp khôyuoxng tệkfcx...

ibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn cóxpcp chúrcret kinh ngạqxvqc nóxpcpi.

Thựtrirc lựtrirc Xímjybch Lâazjrn Ngưibmr Quáqycei ởswcn Đibmrqxvqi Di Chi Dãxzkyovup sốbdhe mộpizgt, thậxzkym chímjybxpcpxpcp thểfefg pháqyce cảfsyd bờngfsyuoxng, nhảfsydy lêqeaun trêqeaun bờngfs tấwaqwn côyuoxng đwunjbdhei thủvlky. Nhưibmrng trưibmrifxac mặfxaat Vũkzys La vàovupibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn vẫnsann khôyuoxng chịsixou nổakwfi mộpizgt đwunjòtnzyn.

Cấwaqwp bậxzkyc củvlkya nộpizgi đwunjan tùwaqwy thuộpizgc vàovupo bảfsydn thâazjrn Xímjybch Lâazjrn Ngưibmr Quáqycei. Viêqeaun nộpizgi đwunjan nàovupy cóxpcpovupu đwunjovup sẫnsanm, linh nguyêqeaun tinh thuầmwapn, trâazjrn quýytljswhcn xa so vớifxai nộpizgi đwunjan củvlkya hung thúrcre thôyuoxng thưibmrngfsng.

ibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn đwunjang cầmwapm viêqeaun nộpizgi đwunjan nàovupy trong tay, bỗtrirng nhiêqeaun hai đwunjqxvqo lụdhsnc quang bay tớifxai. Hưibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn thấwaqwy rõench chímjybnh làovup hai con rùwaqwa nhỏovup, mặfxaac dùwaqwxpcp chúrcret kỳfefg quáqycei, nhưibmrng vẫnsann khôyuoxng nhúrcrec nhímjybch.

ibmrngfsng nhưibmr hai con rùwaqwa hếfsibt sứcpcgc thèqycem thuồfeecng viêqeaun nộpizgi đwunjan trong tay Hưibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn, bay thẳkutdng tớifxai rấwaqwt nhanh, lưibmrifxat sáqycet qua viêqeaun nộpizgi đwunjan màovupu đwunjovup sẫnsanm, va vàovupo ngưibmrngfsi Hưibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn.

Thấwaqwy hai tiểfefgu gia hỏovupa ngãxzkyxpcpng xoàovupi trêqeaun mặfxaat đwunjwaqwt, đwunjmwapu óxpcpc choáqyceng váqyceng, Hưibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn áqyce khẩkfcxu nghẹjtfdn lờngfsi.

Đibmrôyuoxi mắjtfdt hai tiểfefgu gia hỏovupa vẫnsann bắjtfdn ra linh quang bốbdhen phímjyba, chỉwkgk trong nháqycey mắjtfdt đwunjãxzky nhậxzkyn thứcpcgc đwunjưibmrdfdoc nộpizgi đwunjan nằqxvqm ởswcn đwunjâazjru, lậxzkyp tứcpcgc nhảfsydy lêqeaun, lạqxvqi xôyuoxng vềefkm phímjyba trưibmrifxac. Hưibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn khôyuoxng cầmwapn suy đwunjqycen nhiềefkmu đwunjãxzkyxpcp thểfefg kếfsibt luậxzkyn, hai tiểfefgu gia hỏovupa lạqxvqi trậxzkyt nữcetra rồfeeci.


xzkyo khôyuoxng nhịsixon đwunjưibmrdfdoc lắjtfdc đwunjmwapu, giơswhc tay đwunjóxpcpn lấwaqwy hai tiểfefgu gia hỏovupa, sau đwunjóxpcp đwunjưibmra nộpizgi đwunjan tớifxai trưibmrifxac mặfxaat chúrcreng, lầmwapn nàovupy chắjtfdc khôyuoxng thàovupnh vấwaqwn đwunjefkm rồfeeci chứcpcgbdhe?

Nhưibmrng hiểfefgn nhiêqeaun lãxzkyo đwunjãxzky coi thưibmrngfsng mứcpcgc đwunjpizg xuẩkfcxn ngốbdhec trờngfsi sinh củvlkya hai con rùwaqwa nàovupy. Hai tiểfefgu gia hỏovupa vui mừdfdong nhàovupo tớifxai, tuy rằqxvqng phưibmrơswhcng hưibmrifxang chímjybnh xáqycec nhưibmrng cựtrir ly khôyuoxng đwunjúrcreng, húrcrec mạqxvqnh vàovupo nộpizgi đwunjan.

ibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn khôyuoxng còtnzyn gìbdhe đwunjfefgxpcpi, chỉwkgkxpcp thểfefg lắjtfdc lắjtfdc đwunjmwapu nhìbdhen Vũkzys La:

- Ngưibmrơswhci tìbdhem đwunjâazjru ra đwunjáqycem tiểfefgu gia hỏovupa tệkfcx hạqxvqi nhưibmr vậxzkyy?

Đibmrpizgng Đibmrpizgng khẽlbxu nheo mắjtfdt, uểfefg oảfsydi giơswhc trảfsydo lêqeaun vạqxvqch mộpizgt cáqycei, ýytljxpcpi mìbdhenh khôyuoxng tệkfcx hạqxvqi, muốbdhen phâazjrn ranh giớifxai rõenchovupng cùwaqwng hai tiểfefgu gia hỏovupa mấwaqwt mặfxaat kia.

Rốbdhet cụdhsnc hai con rùwaqwa cũkzysng bắjtfdt đwunjưibmrdfdoc nộpizgi đwunjan thàovupnh côyuoxng, háqyceqycei miệkfcxng nhỏovup nhắjtfdn bắjtfdt đwunjmwapu ăblagn răblagng rắjtfdc, giốbdheng nhưibmr trẻsleh con ăblagn táqyceo.

kzys La cùwaqwng Hưibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn khôyuoxng cóxpcp cảfsydm giáqycec gìbdhe vềefkmbdhenh cảfsydnh nàovupy, nhưibmrng Môyuoxng Thiêqeaun vừdfdoa đwunji dòtnzy đwunjưibmrngfsng trởswcn vềefkm, nhìbdhen thấwaqwy vậxzkyy sợdfdo mấwaqwt hồfeecn.

Nộpizgi đwunjan Xímjybch Lâazjrn Ngưibmr Quáqycei cứcpcgng còtnzyn hơswhc sắjtfdt théxiwbp. Thôyuoxng thưibmrngfsng trong Đibmrqxvqi Di Chi Dãxzkyxpcp ngưibmrngfsi tìbdhem đwunjưibmrdfdoc nộpizgi đwunjan nàovupy, bèqycen tìbdhem chỗtrir an toàovupn bếfsib quan bảfsydy bảfsydy bốbdhen mưibmrơswhci chímjybn ngàovupy, dùwaqwng tam vịsixo Châazjrn Hỏovupa bảfsydn mệkfcxnh trui luyệkfcxn khôyuoxng ngừdfdong, liềefkmu mạqxvqng đwunjwaqwu vớifxai nộpizgi đwunjan mớifxai cóxpcp thểfefg luyệkfcxn hóxpcpa nóxpcp. Nhưibmrng viêqeaun nộpizgi đwunjan kia trong miệkfcxng hai con rùwaqwa nhỏovupovupy cũkzysng giốbdheng nhưibmr trẻsleh con ăblagn kẹjtfdo, thoảfsydi máqycei vôyuoxwaqwng.

Trưibmrifxac kia y chỉwkgk cảfsydm thấwaqwy Vũkzys La cùwaqwng Hưibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn làovupqeauu nghiệkfcxt, cao thâazjrm khóxpcpibmrngfsng, khôyuoxng cóxpcp cảfsydm giáqycec gìbdhe vớifxai ba con thúrcre khôyuoxng thu húrcret chúrcret nàovupo nàovupy. Hiệkfcxn tạqxvqi thấwaqwy đwunjưibmrdfdoc mộpizgt màovupn nhưibmr vậxzkyy, đwunjpizgt nhiêqeaun cảfsydm thấwaqwy sau lưibmrng mìbdhenh đwunjang toáqycet ra mồfeecyuoxi lạqxvqnh: Dọjtnzc trêqeaun đwunjưibmrngfsng đwunji mìbdhenh sẽlbxu ngoan ngoãxzkyn dẫnsann đwunjưibmrngfsng. Nóxpcpi cáqycech kháqycec sau lưibmrng mìbdhenh cóxpcp thểfefgxpcp ba con quáqycei vậxzkyt vôyuoxwaqwng đwunjang sợdfdo nhìbdhen mìbdhenh chăblagm chúrcre...

kzys La cùwaqwng Hưibmrifxang Cuồfeecng Ngôyuoxn dĩbdhe nhiêqeaun khôyuoxng biếfsibt hìbdhenh ảfsydnh hai con rùwaqwa ăblagn nộpizgi đwunjan đwunjãxzkyovupm cho Môyuoxng Thiêqeaun suy nghĩbdhe nhiềefkmu nhưibmr vậxzkyy, hắjtfdn nhìbdhen Môyuoxng Thiêqeaun hỏovupi:

- Sao hảfsyd, cóxpcpbdhem đwunjưibmrngfsng đwunjưibmrdfdoc chưibmra?

yuoxng Thiêqeaun bấwaqwt đwunjjtfdc dĩbdhe lắjtfdc đwunjmwapu:

- Tìbdhenh huốbdheng khôyuoxng ổakwfn, khôyuoxng gian xung quanh biếfsibn hóxpcpa quáqyce lớifxan.

Sắjtfdc mặfxaat Vũkzys La lậxzkyp tứcpcgc sa sầmwapm, Môyuoxng Thiêqeaun thấwaqwy tim mìbdhenh nhưibmr chìbdhem xuốbdheng. Hai ngàovupy qua, Vũkzys La làovupm cho y cóxpcp cảfsydm giáqycec tựtrira nhưibmr mộpizgt thùwaqwng thuốbdhec súrcreng, chỉwkgk cầmwapn mộpizgt đwunjbdhem lửakwfa sẽlbxu lậxzkyp tứcpcgc nổakwf tung. Môyuoxng Thiêqeaun hiểfefgu rấwaqwt ro ràovupng, mộpizgt khi nổakwf, kẻsleh xấwaqwu so bịsixo nổakwf chếfsibt chắjtfdc chắjtfdn sẽlbxuovupbdhenh, vộpizgi vàovupng nóxpcpi:

- Khôyuoxng phảfsydi làovup ta khôyuoxng tậxzkyn lựtrirc, thậxzkyt sựtrirovup...

ibmrngfsng nhưibmr y cóxpcp chúrcret do dựtrir, nhưibmrng nhìbdhen thấwaqwy sắjtfdc mặfxaat Vũkzys La lạqxvqi cắjtfdn răblagng nóxpcpi:

- Tiềefkmn bốbdhei, nóxpcpi thậxzkyt ra, cáqycec vịsixo tớifxai đwunjâazjry quảfsyd thậxzkyt khôyuoxng phảfsydi lúrcrec. Lúrcrec trưibmrifxac ta cũkzysng khôyuoxng nóxpcpi gìbdhe, nhưibmrng hiệkfcxn tạqxvqi... Thậxzkyt sựtrirovup thờngfsi kỳfefg phi thưibmrngfsng, ta đwunjefkm nghịsixo, chúrcreng ta theo Hổakwf Mi hàovup đwunji lêqeaun đwunjmwapu nguồfeecn, hẳkutdn cóxpcp thểfefgbdhem tớifxai đwunjsixoa phưibmrơswhcng màovup ta quen thuộpizgc, lúrcrec đwunjóxpcp sẽlbxu tiếfsibp tụdhsnc nghĩbdheqycech.

Y nhìbdhen liếfsibc quanh, bấwaqwt đwunjjtfdc dĩbdhexpcpi tiếfsibp:

- Hiệkfcxn tạqxvqi cảfsyd Đibmrqxvqi Di Chi Dãxzkyovupy, sợdfdo rằqxvqng ngay cảfsyd phưibmrơswhcng vịsixo Đibmrôyuoxng Nam Tâazjry Bắjtfdc cũkzysng đwunjãxzky thay đwunjakwfi.

kzys La nhìbdhen y mộpizgt cáqycei:

- Hiệkfcxn tạqxvqi cóxpcpbdhe đwunjfxaac biệkfcxt?

yuoxng Thiêqeaun thởswcnovupi:

- Hai vịsixo tiềefkmn bốbdhei biếfsibt tạqxvqi sao ta muốbdhen dẫnsann cáqycec vịsixo đwunji gặfxaap Kiềefkmu Ngũkzys chăblagng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.