Tiên Tuyệt

Chương 473 : Đao Điêu Nhất Giác (Thượng)

    trước sau   
Rốyctkt cụbkzmc Vũyctk La vẫdbprn cảyctkm thấjebry làlolu bằwrahng hữaeabu vớamnbi nhau, làlolum sao cũyctkng phảyctki nówkaei, cho nêfuucn chỉzvmaloluo mũyctki Hưvawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn khôsxzkng chúdwcht khábkzmch sábkzmo:

- Ta cũyctkng biếfuuct, lãocmlo thu hai nữaeab đsigwekcm đsigwhfqs xinh đsigwgfvcp, chíefzcnh làlolu khôsxzkng cówkae ýkhlt tốyctkt làlolunh gìhfqs!

vawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn tu vi tinh thâhslfm, bảyctko dưvawgxwtdng thậsitdt tốyctkt, gưvawgơhqoeng mặpttut khôsxzkng thểswqzwkaei làlolumkaae loẹgfvct, đsigwówkaeyctkng làlolu phong vậsitdn dưvawg âhslfm. Lúdwchc nàloluy lạvawgi tứwrahc tốyctki sa sầvtgem, u ábkzmm nhìhfqsn Vũyctk La, mộjxyut lúdwchc lâhslfu sau mớamnbi cấjebrt tiếfuucng thởbssnlolui:

- Đekcmưvawgyctkc rồekcmi, hiệhfqsn tạvawgi tâhslfm trạvawgng ngưvawgơhqoei khôsxzkng tốyctkt, cówkae thểswqzlolum cho ngưvawgơhqoei vui cũyctkng tốyctkt, coi nhưvawg ta hy sinh mộjxyut chúdwcht lòmkaang tựkoclsxzkn...

ocmlo xoay ngưvawgqbvvi lạvawgi, vẫdbpry vẫdbpry Môsxzkng Thiêfuucn:

- Tớamnbi đsigwâhslfy...


sxzkng Thiêfuucn cẩldjfn thậsitdn bưvawgamnbc tớamnbi.

- Đekcmswqz xuốyctkng.

sxzkng Thiêfuucn đsigwswqz Kiềnhcku Ngũyctk xuốyctkng.

vawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn đsigwãocmlwkae chúdwcht íefzct dấjebru hiệhfqsu muốyctkn bộjxyuc phábkzmt:

- Cứwrahu y tỉzvmanh lạvawgi... Chẳtawwng lẽddhs ta phảyctki nówkaei mộjxyut câhslfu ngưvawgơhqoei mớamnbi chịhqoeu làlolum mộjxyut chuyệhfqsn...

sxzkng Thiêfuucn giậsitdt mìhfqsnh mộjxyut cábkzmi, vộjxyui vàlolung ngưvawgng tụbkzm linh lựkoclc hệhfqs Thủdtniy hówkaea thàlolunh nưvawgamnbc trong cứwrahu tỉzvmanh Kiềnhcku Ngũyctk. Nhưvawgng vìhfqs y quábkzm khẩldjfn trưvawgơhqoeng, linh nguyêfuucn khôsxzkng chịhqoeu nghe theo đsigwiềnhcku khiểswqzn, đsigwiểswqzm lêfuucn khôsxzkng mấjebry cábkzmi vẫdbprn khôsxzkng thàlolunh, ábkzmnh mắbctmt Hưvawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn đsigwãocml nhưvawg muốyctkn giếfuuct ngưvawgqbvvi.

sxzkng Thiêfuucn lạvawgi càlolung khẩldjfn trưvawgơhqoeng muốyctkn khówkaec, lúdwchc nàloluy phúdwchc chíefzchslfm linh, Môsxzkng Thiêfuucn bỗiijdng nhiêfuucn mởbssn cạvawgp quầvtgen, mộjxyut cộjxyut nưvawgamnbc trong suốyctkt màlolujebrm ábkzmp từocml trêfuucn cao giábkzmng xuốyctkng, sau đsigwówkae Kiềnhcku Ngũyctk run lêfuucn mộjxyut cábkzmi, từocml từocml tỉzvmanh lạvawgi.

yctk La trợyctkn mắbctmt hốyctkc mồekcmm, Hưvawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn tứwrahc đsigwếfuucn cảyctk ngưvawgqbvvi phábkzmt run, hậsitdn khôsxzkng thểswqzbkzmt cho Môsxzkng Thiêfuucn mộjxyut cábkzmi chếfuuct ngay tạvawgi chỗiijd.

sxzkng Thiêfuucn cứwrahu tỉzvmanh Kiềnhcku Ngũyctk, cảyctkm thấjebry rốyctkt cụbkzmc mìhfqsnh cũyctkng hoàlolun thàlolunh nhiệhfqsm vụbkzmvawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn giao, lạvawgi thởbssn phàloluo nhẹgfvc nhõaeabm.

Kiềnhcku Ngũyctk tỉzvmanh lạvawgi, thấjebry hai ngưvawgqbvvi trưvawgamnbc mặpttut cũyctkng khôsxzkng dábkzmm làlolum ra vẻvawg nhưvawg trưvawgamnbc nữaeaba, lồekcmm cồekcmm bòmkaa dậsitdy, quỳrgyd xuốyctkng liêfuucn tiếfuucp dậsitdp đsigwvtgeu:

- Tiềnhckn bốyctki tha mạvawgng, tiềnhckn bốyctki tha mạvawgng...

- Kiềnhcku Ngũyctkwkae mắbctmt khôsxzkng tròmkaang, mạvawgo phạvawgm uy vũyctk củdtnia tiềnhckn bốyctki, kíefzcnh xin tiềnhckn bốyctki cho chuộjxyuc tộjxyui. Tiềnhckn bốyctki cówkaefuucu cầvtgeu gìhfqs, chỉzvma cầvtgen Kiềnhcku Ngũyctkwkae thểswqzlolum đsigwưvawgyctkc, nhấjebrt đsigwhqoenh tậsitdn lựkoclc bồekcmi bổeujl tổeujln thấjebrt củdtnia tiềnhckn bốyctki...

vawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn tổeujln thấjebrt cábkzmi rắbctmm, bấjebrt quábkzmlolu Kiềnhcku Ngũyctk muốyctkn bỏgbqr tiềnhckn mua mạvawgng màlolu thôsxzki.


Đekcmvawgi Di Chi Dãocml chíefzcnh làlolu đsigwjebrt lưvawgu vong, khôsxzkng íefzct ngưvawgqbvvi đsigwưvawgyctkc bảyctko bốyctki bịhqoe ngưvawgqbvvi khábkzmc dòmkaam ngówkae, đsigwếfuucn lúdwchc cùekcmng đsigwưvawgqbvvng bắbctmt buộjxyuc phảyctki xôsxzkng vàloluo Đekcmvawgi Di Chi Dãocml. Vìhfqs vậsitdy trong nhữaeabng nătawwm qua, Kiềnhcku Ngũyctk kiếfuucm chábkzmc đsigwưvawgyctkc khôsxzkng íefzct, cho nêfuucn cũyctkng cówkaemkaang tin đsigwyctk đsigwjxyung đsigwưvawgyctkc hai ngưvawgqbvvi. Vũyctk La khoábkzmt tay ngătawwn lạvawgi:

- Đekcmưvawgyctkc rồekcmi...

vawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn ngắbctmt lờqbvvi hắbctmn:

- Vớamnbi tàlolui sảyctkn củdtnia chúdwchng ta, còmkaan cầvtgen tớamnbi chúdwcht tiềnhckn còmkaam củdtnia ngưvawgơhqoei sao?

yctk La nhìhfqsn Hưvawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn, ábkzmnh mắbctmt lãocmlo chợyctkt lówkaee lêfuucn, Vũyctk La lậsitdp tứwrahc hiểswqzu ýkhlt củdtnia lãocmlo, nhấjebrt thờqbvvi cảyctkm thấjebry buồekcmn cưvawgqbvvi: Lầvtgen nàloluy lãocmlo cũyctkng khôsxzkng hiềnhckm tụbkzmc vậsitdt củdtnia ngưvawgqbvvi ta nữaeaba sao?

Hắbctmn thấjebry chuyệhfqsn nàloluy đsigwãocml thàlolunh, vôsxzkekcmng cao hứwrahng, cũyctkng khôsxzkng nówkaei thêfuucm gìhfqs nữaeaba, gưvawgơhqoeng mặpttut lạvawgnh lùekcmng đsigwwrahng sang mộjxyut bêfuucn.

Kiềnhcku Ngũyctk vộjxyui vàlolung nówkaei:

- Tiểswqzu nhâhslfn khổeujlhslfm kinh doanh ởbssn Đekcmvawgi Di Chi Dãocml trong nhữaeabng nătawwm qua, coi nhưvawgefzcch lũyctky đsigwưvawgyctkc chúdwcht đsigwzvmanh, cówkae rấjebrt nhiềnhcku thứwrahyctkng cówkae thểswqz khiếfuucn cho hai vịhqoe tiềnhckn bốyctki hàlolui lòmkaang.

Kiềnhcku Ngũyctk Hoa bỏgbqr tiềnhckn mua mạvawgng, đsigwâhslfy cũyctkng làlolu thu hoạvawgch ngoàlolui ýkhlt muốyctkn dâhslfng lêfuucn tớamnbi cửfjtia, dĩpfle nhiêfuucn Vũyctk La khôsxzkng cówkaekhlt do gìhfqs cựkocl tuyệhfqst. Môsxzkng Thiêfuucn bêfuucn cạvawgnh thấjebry vậsitdy, trong lòmkaang kêfuucu khổeujl: Mìhfqsnh cũyctkng khôsxzkng cówkae củdtnia cảyctki nhưvawg Kiềnhcku Ngũyctk, làlolum sao bâhslfy giờqbvv?

Kiềnhcku Ngũyctk mởbssn khôsxzkng gian trữaeab vậsitdt củdtnia mìhfqsnh ra, bêfuucn trong làlolubkzmc loạvawgi bảyctko bốyctki trâhslfn quýkhlt rựkoclc rỡxwtd muôsxzkn màloluu. Kiềnhcku Ngũyctk xem nhưvawg thậsitdt thàlolu, khôsxzkng cówkae chúdwcht gìhfqs giấjebru diếfuucm, mặpttuc cho hai ngưvawgqbvvi muốyctkn lấjebry gìhfqs thìhfqs lấjebry, khôsxzkng dábkzmm giấjebru đsigwi.

Y cówkae thểswqz sốyctkng ởbssn Đekcmvawgi Di Chi Dãocml đsigwếfuucn bâhslfy giờqbvv, ngoạvawgi trừocmllolun nhẫdbprn ra, giảyctko hoạvawgt thứwrahc thờqbvvi cũyctkng làlolu mộjxyut nguyêfuucn nhâhslfn trọripfng yếfuucu.

Hai vịhqoe trưvawgamnbc mắbctmt vừocmla xuấjebrt thủdtni đsigwãocml ra mộjxyut đsigwvawgo linh phùekcm nhấjebrt phẩldjfm, dễkocllolung làlolum nổeujl tung nhàlolu đsigwábkzmloluhfqsnh khổeujlhslfm xâhslfy dựkoclng nhiềnhcku nătawwm, bốyctk tríefzcvawgqbvvi chíefzcn tầvtgeng phòmkaang ngựkocl thàlolunh mộjxyut cábkzmi hốyctk to. Ngưvawgqbvvi nhưvawg vậsitdy lậsitdp tứwrahc đsigwưvawgyctkc Kiềnhcku Ngũyctk liệhfqst vàloluo loạvawgi ngưvawgqbvvi khôsxzkng thểswqz trêfuucu chọripfc.

Chỉzvma cầvtgen giữaeab lạvawgi đsigwưvawgyctkc tíefzcnh mạvawgng, cho dùekcm Kiềnhcku Ngũyctkbkzmng gia bạvawgi sảyctkn cũyctkng sẽddhs khôsxzkng tiếfuucc.


Ban đsigwvtgeu Vũyctk La khôsxzkng coi củdtnia cảyctki củdtnia Kiềnhcku Ngũyctk ra gìhfqs, đsigwówkaeloluhfqs hắbctmn khôsxzkng biếfuuct tìhfqsnh hìhfqsnh bêfuucn trong Đekcmvawgi Di Chi Dãocmlloluy. Nơhqoei nàloluy khôsxzkng chỉzvmawkae ngưvawgqbvvi lưvawgu vong màlolumkaan cówkaeekcm phạvawgm, loạvawgi ngưvawgqbvvi liềnhcku mạvawgng, cówkae rấjebrt nhiềnhcku tàlolui nguyêfuucn phong phúdwch.

Nhữaeabng nătawwm qua quảyctk thậsitdt Kiềnhcku Ngũyctk kiếfuucm đsigwưvawgyctkc khôsxzkng íefzct củdtnia cảyctki. Chỉzvma riêfuucng sốyctk Ngọripfc Tủdtniy chấjebrt thàlolunh mộjxyut ngọripfn núdwchi nhỏgbqr kia đsigwãocml khiếfuucn cho Vũyctk La thègylom chảyctky nưvawgamnbc dãocmli, ai bảyctko hiệhfqsn tạvawgi hắbctmn hếfuuct sạvawgch Ngọripfc Tủdtniy...

Ngoạvawgi trừocml sốyctk Ngọripfc Tủdtniy nàloluy ra, còmkaan cówkae ba ngătawwn kéfwfpo lớamnbn chứwraha dưvawgyctkc liệhfqsu trâhslfn quýkhlt.

Tuy rằwrahng nhữaeabng thứwrahloluy cówkae giábkzm trịhqoe khôsxzkng nhỏgbqr, nhưvawgng dùekcm sao cũyctkng khôsxzkng cówkae lựkoclc hấjebrp dẫdbprn đsigwyctki vớamnbi Vũyctk La.

Sau nữaeaba làlolu từocmlng đsigwyctkng từocmlng đsigwyctkng kim khíefzc khoábkzmng thạvawgch, thứwrahloluy chíefzcnh làloluyctk La đsigwang cầvtgen. Hắbctmn đsigwãocml bắbctmt đsigwvtgeu sờqbvv sờqbvv cằwrahm suy nghĩpfle, khôsxzkng biếfuuct cówkae cầvtgen phảyctki bấjebrt chấjebrp thểswqz diệhfqsn, cưvawgamnbp sạvawgch củdtnia ngưvawgqbvvi nàloluy khôsxzkng.

Sau nữaeaba làlolu từocmlng chiếfuucc giábkzm cổeujl, trêfuucn đsigwówkaeloluy nhữaeabng mówkaen bảyctko bốyctki đsigwdtnibkzmc kiểswqzu dábkzmng.

yctkng khówkae trábkzmch Kiềnhcku Ngũyctkwkaemkaang tin, nhữaeabng phábkzmp bảyctko bàloluy trêfuucn nhữaeabng chiếfuucc giábkzm cổeujlloluy quảyctk thậsitdt làlolu khôsxzkng tệhfqs, thấjebrp nhấjebrt cũyctkng làlolu phábkzmp bảyctko ngũyctk phẩldjfm hạvawg, mówkaen cao nhấjebrt chíefzcnh làlolu nhấjebrt phẩldjfm hạvawg.

Thậsitdm chíefzcmkaan cówkae ba đsigwvawgo linh phùekcm. Mặpttuc dùekcm chỉzvmalolu linh phùekcm lụbkzmc phẩldjfm, nhưvawgng đsigwyctki vớamnbi tu sĩpfle, đsigwâhslfy đsigwãocmllolu bảyctko vậsitdt đsigwábkzmng đsigwswqz liềnhcku mạvawgng tranh đsigwoạvawgt.

Nhưvawgng Kiềnhcku Ngũyctk bằwrahng vàloluo nhữaeabng thứwrahloluy muốyctkn đsigwyctk đsigwjxyung Vũyctk La cùekcmng Hưvawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn, hiểswqzn nhiêfuucn làlolu khôsxzkng đsigwdtni phâhslfn lưvawgyctkng. Trêfuucn mặpttut Hưvawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn lộjxyu vẻvawg khinh thưvawgqbvvng:

- Chỉzvma bằwrahng vàloluo nhữaeabng thứwrahloluy, ngưvawgơhqoei cũyctkng dábkzmm lấjebry ra màlolu khôsxzkng biếfuuct xấjebru hổeujl sao?

Kiềnhcku Ngũyctkyctkng khôsxzkng chúdwcht hoang mang, vábkzmi dàlolui sábkzmt đsigwjebrt:

- Tiềnhckn bốyctki chớamnb trábkzmch, tiểswqzu nhâhslfn cũyctkng biếfuuct nhữaeabng thứwrahloluy nhấjebrt đsigwhqoenh khôsxzkng lọripft vàloluo phábkzmp nhãocmln tiềnhckn bốyctki, cho nêfuucn bàloluy ra nhữaeabng thứwrahloluy trưvawgamnbc chỉzvmalolu biểswqzu lộjxyumkaang thàlolunh màlolu thôsxzki. Tiềnhckn bốyctki hãocmly xem thửfjti trong sốyctk nhữaeabng mówkaen nàloluy, cówkaewkaen nàloluo màlolu tiềnhckn bốyctki thíefzcch hay khôsxzkng.

Y lạvawgi mởbssn ra mộjxyut khôsxzkng gian trữaeab vậsitdt nữaeaba, khôsxzkng gian trữaeab vậsitdt nàloluy khôsxzkng lớamnbn lắbctmm, trêfuucn đsigwówkae chỉzvmawkae mộjxyut chiếfuucc giábkzm cổeujl, cũyctkng khôsxzkng đsigwưvawgyctkc bàloluy đsigwvtgey màlolu chỉzvmawkae bốyctkn mówkaen.


vawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn nhìhfqsn lưvawgamnbt qua, trong sốyctk bốyctkn mówkaen nàloluy cówkae hai mówkaen chíefzcnh làlolu thưvawgyctkng cổeujl phábkzmp bảyctko tàlolun khuyếfuuct, hơhqoen bởbssni vìhfqslolun khuyếfuuct, nhìhfqsn qua lộjxyu ra vẻvawgefzc hiểswqzm. Thậsitdt ra thìhfqs nhữaeabng phábkzmp bảyctko nàloluy ởbssn thờqbvvi kỳrgyd thưvawgyctkng cổeujl, cũyctkng làlolu tràlolun đsigwvtgey khắbctmp cảyctk, cówkae lẽddhs đsigwãocml bịhqoe đsigwábkzmnh vỡxwtd trong chiếfuucn đsigwjebru.

Bảyctko vậsitdt nàloluy đsigwyctki vớamnbi tu sĩpfle thôsxzkng thưvawgqbvvng cówkaebkzmc dụbkzmng tham khảyctko khôsxzkng nhỏgbqr, nhưvawgng đsigwyctki vớamnbi ngưvawgqbvvi đsigwvawgt tớamnbi cảyctknh giớamnbi nhưvawgyctk La cùekcmng Hưvawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn, cho dùekcmlolu thưvawgyctkng cổeujl di bảyctko, nếfuucu khôsxzkng thuộjxyuc đsigwtawwng cấjebrp nhưvawg thầvtgen kiếfuucm Thiêfuucn Tinh cũyctkng khôsxzkng cówkae bao nhiêfuucu tábkzmc dụbkzmng, huốyctkng chi làlolu nhữaeabng thứwrahlolun khuyếfuuct nàloluy.

wkaen thứwrah ba làlolu mộjxyut mảyctknh vỡxwtd củdtnia mộjxyut đsigwvawgo ngọripfc phùekcm, cówkae lẽddhsyctkng vàloluo vạvawgn nătawwm trưvawgamnbc. Cho dùekcmyctk La cũyctkng chỉzvmalolu nhìhfqsn lưvawgamnbt qua đsigwãocml thấjebru triệhfqst, khôsxzkng cówkaehfqslolu kỳrgyd lạvawg, đsigwocmlng nówkaei làloluvawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn.

Bởbssni vìhfqs ba mówkaen trưvawgamnbc, cho nêfuucn đsigwyctki vớamnbi mówkaen cuốyctki cùekcmng, Hưvawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn cũyctkng khôsxzkng cówkae kỳrgyd vọripfng gìhfqs. Sau khi lãocmlo nhìhfqsn lưvawgamnbt qua lậsitdp tứwrahc hoàlolun toàlolun thấjebrt vọripfng.

Chấjebrt liệhfqsu củdtnia mówkaen cuốyctki cùekcmng nàloluy cówkae vẻvawg nhưvawglolu sừocmlng củdtnia loàlolui thúdwchloluo đsigwówkae, nhưvawgng đsigwãocmllolun khuyếfuuct khôsxzkng chịhqoeu nổeujli, trêfuucn bềnhck mặpttut còmkaan cówkae thểswqz nhìhfqsn thấjebry mộjxyut íefzct hoa vătawwn cổeujl quábkzmi. Ngay cảyctk thứwrahlolun khuyếfuuct nàloluy làlolu củdtnia bảyctko bốyctki gìhfqswkaet lạvawgi cũyctkng khôsxzkng biếfuuct đsigwưvawgyctkc, đsigwocmlng nówkaei làlolu biếfuuct cábkzmch sửfjti dụbkzmng.

vawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn vẫdbprn rấjebrt cẩldjfn thậsitdn dùekcmng linh thứwrahc đsigwyctko qua, khốyctki tàlolun khuyếfuuct nàloluy vẫdbprn khôsxzkng cówkae mộjxyut chúdwcht phảyctkn ứwrahng, lãocmlo khôsxzkng khỏgbqri lắbctmc đsigwvtgeu.

Kiềnhcku Ngũyctk đsigwíefzcch xábkzmc làlolu rấjebrt cơhqoe tríefzc, y mang nhữaeabng bảyctko vậsitdt màloluhfqsnh khôsxzkng nhìhfqsn thấjebru ra, bởbssni vìhfqs y biếfuuct cówkae nhữaeabng ngưvawgqbvvi liềnhcku mạvawgng mang nhữaeabng mówkaen nàloluy vàloluo Đekcmvawgi Di Chi Dãocml, cho dùekcmhfqsnh khôsxzkng nhìhfqsn thấjebru, nhữaeabng bảyctko vậsitdt nàloluy nhấjebrt đsigwhqoenh cũyctkng khôsxzkng đsigwơhqoen giảyctkn.

Đekcmekcm khôsxzkng nhìhfqsn thấjebru mớamnbi cówkae hy vọripfng, cówkae thểswqz khiếfuucn cho hai vịhqoebkzmt thầvtgen trưvawgamnbc mắbctmt nàloluy bỏgbqr qua cho mìhfqsnh.

Nhưvawgng rấjebrt nhanh y đsigwãocml tuyệhfqst vọripfng, bởbssni vìhfqs sắbctmc mặpttut Hưvawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn đsigwãocmlwkaei rõaeab hếfuuct thảyctky. Hưvawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn đsigwúdwchng làlolu rấjebrt khôsxzkng hàlolui lòmkaang, đsigwang muốyctkn nổeujli giậsitdn quábkzmt Kiềnhcku Ngũyctk, Vũyctk La bêfuucn cạvawgnh chợyctkt đsigwưvawga tay ngătawwn lãocmlo lạvawgi.

yctk La giơhqoe tay ra, lấjebry khốyctki tàlolun khuyếfuuct cuốyctki cùekcmng trong khôsxzkng gian trữaeab vậsitdt củdtnia Kiềnhcku Ngũyctk ra.

vawgamnbng Cuồekcmng Ngôsxzkn kỳrgyd quábkzmi:

- Ngưvawgơhqoei muốyctkn vậsitdt nàloluy làlolum gìhfqs?

yctk La âhslfm thầvtgem bàloluy ra mộjxyut kếfuuct giớamnbi, chặpttun lạvawgi tầvtgem mắbctmt củdtnia Kiềnhcku Ngũyctklolusxzkng Thiêfuucn. Trong kếfuuct giớamnbi, Vũyctk La lấjebry trong ngựkoclc ábkzmo ra mộjxyut vậsitdt, hai vậsitdt rábkzmp lạvawgi vừocmla khớamnbp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.