Tiên Tuyệt

Chương 472-2 : Điềm Tỉnh Oa (Hạ)

    trước sau   
Huốkultng chi trătpntm nătpntm trưvyvxzjosc Hưvyvxzjosng Cuồbumcng Ngôxlntn đmdclãzrjdqfae Nam Hoang đmdclmuel nhấzqhst phùvyvxvyvx, lạlauei thêzrjdm thâtmtmn phậvtvzn hảuhqqo hữoycmu tri giao vớzjosi Nam Hoang Đzrjdếtpnt Quâtmtmn Thôxlnti Xáqhgtn, ngưvyvxpmumi nàqfaeo đmdclkulti vớzjosi lãzrjdo cũxbelng làqfae lễxbwctfxfnh cótfxf thừasyba. Cũxbelng khôxlntng phảuhqqi làqfaevyvxzjosng Cuồbumcng Ngôxlntn khoáqhgtc láqhgtc, tìvyvxnh huốkultng thựkultc tếtpnt chítfxfnh làqfae nhưvyvx vậvtvzy.

Sau khoảuhqqng thờpmumi gian uốkultng cạlauen chéptvdn tràqfae, mộckmyt cáqhgtnh cửrfcra nhỏbumc trong phòvnxing chợvnxit mởhokv ra, mộckmyt têzrjdn tu sĩgtao thâtmtmn khoáqhgtc khôxlnti giáqhgtp phong cáqhgtch cổvmusvyvxa, tay vịmpapn cổvmus kiếtpntm ngang hôxlntng bưvyvxzjosc vàqfaeo, đmdclppeang sang mộckmyt bêzrjdn. Sau đmdclótfxfqfae mộckmyt trung niêzrjdn nam tửrfcrtfxfc ngưvyvxpmumi hơzjosi béptvdo, thâtmtmn khoáqhgtc trang phụfkqrc viêzrjdn ngoạlauei bưvyvxzjosc vàqfaeo.

Trung niêzrjdn đmdcli đmdclếtpntn, chẳpmumng qua chỉxlnt quéptvdt nhìvyvxn hai ngưvyvxpmumi mộckmyt cáqhgti, hàqfaei lòvnxing gậvtvzt đmdclkgxpu:

- Nhãzrjdi con Môxlntng Thiêzrjdn nàqfaey rốkultt cụfkqrc cũxbelng bắewaxt đmdclưvyvxvnxic hai con dêzrjdptvdo.

Y tiệmueln tay chỉxlnt ngưvyvxpmumi ởhokv giữoycma trong sốkult ba ngưvyvxpmumi đmdclang quỳrgwevyvxzjosi châtmtmn tưvyvxpmumng:

- Lãzrjdo Nhịmpap, ngưvyvxơzjosi xửrfcrkuwg.


zrjdn tu sĩgtao kia mởhokv mắewaxt ra, đmdclppeang dậvtvzy đmdcli tớzjosi trưvyvxzjosc mặgzlat hai ngưvyvxpmumi, thảuhqqn nhiêzrjdn nótfxfi:

- Thứppeac thờpmumi mộckmyt chúrfcrt, trêzrjdn ngưvyvxpmumi cótfxf thứppeavyvxtfxfc ra hếtpntt, tráqhgtnh cho chịmpapu khổvmus.

Hai ngưvyvxpmumi chỉxlntvyvxpmumi.

zrjdo Nhịmpap tứppeac giậvtvzn nótfxfi:

- Còvnxin chưvyvxa hiểlaueu ra sao, Môxlntng Thiêzrjdn đmdclãzrjdqhgtn đmdclppeang cáqhgtc ngưvyvxơzjosi. Trong khôxlntng gian trữoycm vậvtvzt cótfxf thứppeavyvx lấzqhsy hếtpntt ra đmdclâtmtmy, nếtpntu cáqhgtc ngưvyvxơzjosi khôxlntng chịmpapu giao ra, chúrfcrng ta cũxbelng cótfxf thủuife đmdcloạlauen khiếtpntn cho cáqhgtc ngưvyvxơzjosi phảuhqqi giao ra, ngoàqfaei ra còvnxin phảuhqqi chịmpapu khổvmus.

Kiềacvpu Ngũxbel kia dặgzlan dòvnxi xong xuôxlnti, xoay ngưvyvxpmumi đmdclikwch đmdcli, Vũxbel La chợvnxit gọuhqqi y lạlauei:

- Môxlntng Thiêzrjdn chờpmum lấzqhsy tiềacvpn thưvyvxhokvng củuifea ngưvyvxơzjosi, hẳpmumn làqfaevnxin đmdclang ởhokv Đzrjdiềacvpm Tỉxlntnh Oa phảuhqqi khôxlntng?

Kiềacvpu Ngũxbel Gia cưvyvxpmumi lạlauenh mộckmyt tiếtpntng:

- Thoạlauet nhìvyvxn cótfxf vẻinnr thôxlntng minh...

xbel La gậvtvzt đmdclkgxpu:

- Hai ngưvyvxpmumi chúrfcrng ta hẳpmumn làqfae khôxlntng ngu ngốkultc, cho nêzrjdn đmdclãzrjd sớzjosm nhìvyvxn ra Môxlntng Thiêzrjdn cótfxf chủuife ýkuwgvyvx, cũxbelng biếtpntt cáqhgtc ngưvyvxơzjosi làqfaem chuyệmueln mua báqhgtn gìvyvx.

- Vậvtvzy cáqhgtc ngưvyvxơzjosi...

- Kiềacvpu Ngũxbel, biếtpntt đmdcliềacvpu mộckmyt chúrfcrt làqfaem theo lờpmumi chúrfcrng ta nótfxfi, nếtpntu khôxlntng, san bằpmumng Đzrjdiềacvpm Tinh Oa củuifea ngưvyvxơzjosi!


Sắewaxc mặgzlat Kiềacvpu Ngũxbel trởhokvzrjdn vôxlntvyvxng kinh ngạlauec, kinh ngạlauec tớzjosi mứppeac khoa trưvyvxơzjosng.

Y cótfxf thểlaue sinh tồbumcn ởhokv mộckmyt đmdclmpapa phưvyvxơzjosng nhưvyvx Đzrjdlauei Di Chi Dãzrjd, hơzjosn nữoycma trởhokv thàqfaenh kẻinnr thốkultng trịmpap Đzrjdiềacvpm Tinh Oa, quảuhqq thậvtvzt cũxbelng cótfxf chúrfcrt thủuife đmdcloạlauen. Quan trọuhqqng nhấzqhst chítfxfnh làqfae phốkulti hợvnxip vẻinnr mặgzlat tứppeac cưvyvxpmumi hếtpntt sứppeac khoa trưvyvxơzjosng, sau đmdclótfxf đmdclckmyt nhiêzrjdn bộckmyc pháqhgtt.

Trưvyvxzjosc hếtpntt làqfaem cho đmdclkulti thủuife khôxlntng hiểlaueu chuyệmueln gìvyvx, sau đmdclótfxf giáqhgtng mộckmyt đmdclòvnxin nhưvyvx trờpmumi giáqhgtng. Đzrjdòvnxin cuốkulti cùvyvxng nàqfaey hếtpntt sứppeac bạlaueo ngưvyvxvnxic máqhgtu tanh, ngótfxfn nàqfaey đmdclãzrjd trấzqhsn áqhgtp khôxlntng biếtpntt bao nhiêzrjdu đmdclkulti thủuife, khiếtpntn cho ngưvyvxpmumi ta sinh lòvnxing sợvnxizrjdi, đmdclâtmtmy làqfae mộckmyt trong nhữoycmng đmdcliềacvpu kiệmueln tấzqhst yếtpntu đmdcllauevyvxng báqhgthokv đmdclmpapa phưvyvxơzjosng nhưvyvx Đzrjdlauei Di Chi Dãzrjd.

zrjdo Nhịmpap sợvnxi hếtpntt hồbumcn, Kiềacvpu Ngũxbel gia lộckmy ra vẻinnr mặgzlat nàqfaey, chứppeang tỏbumc y đmdclãzrjd nổvmusi giậvtvzn, mặgzlat kháqhgtc cũxbelng cótfxf nghĩgtaoa làqfae bảuhqqn thâtmtmn mìvyvxnh hàqfaenh sựkultptvdm cỏbumci.

Y khôxlntng dáqhgtm trìvyvx hoãzrjdn, lậvtvzp tứppeac xôxlntng lêzrjdn phítfxfa trưvyvxzjosc:

- Thậvtvzt làqfae lớzjosn lốkulti, cáqhgtc ngưvyvxơzjosi đmdclãzrjdvyvxvnxiu mờpmumi khôxlntng uốkultng chỉxlnt thítfxfch uốkultng rưvyvxvnxiu phạlauet, vậvtvzy cũxbelng chỉxlnttfxf thểlaue bắewaxt cáqhgtc ngưvyvxơzjosi lạlauei, cho cáqhgtc ngưvyvxơzjosi lầkgxpn lưvyvxvnxit nếtpntm thửrfcr mộckmyt trătpntm lẻinnrqhgtm cựkultc hìvyvxnh củuifea Đzrjdiềacvpm Tinh Oa ta...

Kiềacvpu Ngũxbel hừasyb mộckmyt tiếtpntng, thu vẻinnr mặgzlat kia lạlauei, hàqfaei lòvnxing nhìvyvxn lãzrjdo Nhịmpap mộckmyt cáqhgti.

Đzrjdiềacvpm Tinh Oa làqfae mộckmyt thếtpnt lựkultc lớzjosn trong vùvyvxng nàqfaey. Bởhokvi vìvyvx trong giếtpntng nưvyvxzjosc nàqfaey, linh khítfxf hệmuel Thủuifey vôxlntvyvxng sung túrfcrc, trởhokv thàqfaenh nơzjosi sinh sốkultng vôxlntvyvxng sảuhqqng khoáqhgti.

Cảuhqq Đzrjdiềacvpm Tỉxlntnh Oa ai cũxbelng biếtpntt cătpntn phòvnxing lớzjosn bêzrjdn cạlauenh giếtpntng nưvyvxzjosc ngọuhqqt kia thuộckmyc vềacvp chủuife nhâtmtmn củuifea nơzjosi nàqfaey, Kiềacvpu Ngũxbel. Kiềacvpu Ngũxbel gia chítfxfnh làqfae thầkgxpn ởhokv chỗdyplqfaey, lờpmumi y nótfxfi ra chưvyvxa từasybng cótfxf ngưvyvxpmumi nàqfaeo dáqhgtm làqfaem tráqhgti. Nơzjosi nàqfaey làqfae Đzrjdlauei Di Chi Dãzrjd, khôxlntng phảuhqqi làqfae thếtpnt giớzjosi hòvnxia bìvyvxnh phítfxfa ngoàqfaei.

Dạlaueqfaexlntng Thiêzrjdn đmdclang đmdclppeang sau mộckmyt bứppeac tưvyvxpmumng thấzqhsp cáqhgtch đmdclótfxf khôxlntng xa. Y vừasyba báqhgtn hai ngưvyvxpmumi Vũxbel La cho Kiềacvpu Ngũxbel, đmdclang ởhokv đmdclâtmtmy chờpmum lấzqhsy tiềacvpn thưvyvxhokvng.

Theo y thấzqhsy, hai con dêzrjdptvdo nàqfaey hẳpmumn làqfae củuifea cảuhqqi khôxlntng ítfxft, nếtpntu khôxlntng phảuhqqi nhìvyvxn qua cótfxf vẻinnr khótfxf giảuhqqi quyếtpntt, mộckmyt mìvyvxnh ătpntn khôxlntng nổvmusi, y cũxbelng sẽikwc khôxlntng báqhgtn cho Kiềacvpu Ngũxbel. Báqhgtn hai con dêzrjdptvdo nàqfaey cũxbelng sẽikwc đmdclưvyvxvnxic Kiềacvpu Ngũxbel thưvyvxhokvng cho khôxlntng ítfxft.

rfcrc nàqfaey chợvnxi đmdclang náqhgto nhiệmuelt, cótfxfqfaei ngưvyvxpmumi quen biếtpntt Môxlntng Thiêzrjdn đmdcli ngang qua, lêzrjdn tiếtpntng chàqfaeo hỏbumci.

Trong lúrfcrc nàqfaey, trưvyvxzjosc mắewaxt bao ngưvyvxpmumi, cătpntn phòvnxing lớzjosn tưvyvxvnxing trưvyvxng cho Kiềacvpu Ngũxbel gia quyềacvpn thếtpnt lớzjosn nhấzqhst Đzrjdiềacvpm Tỉxlntnh Oa thìvyvxnh lìvyvxnh nổvmuskgxpm mộckmyt tiếtpntng, tan tàqfaenh từasybng mảuhqqnh. Têzrjdn tráqhgtng háqhgtn hệmuel Thổvmus canh ngoàqfaei cửrfcra bay ra xa hàqfaeng chụfkqrc trưvyvxvnxing, va sậvtvzp mấzqhsy gian phòvnxing, khôxlntng biếtpntt sốkultng chếtpntt.


Đzrjdáqhgt vụfkqrn bay loạlauen, bụfkqri mùvyvx nổvmusi lêzrjdn bốkultn phítfxfa, nhữoycmng ngưvyvxpmumi qua đmdclưvyvxpmumng bịmpap vụfkqr nổvmus liêzrjdn lụfkqry kêzrjdu la vang trờpmumi. Trong khoảuhqqnh khắewaxc nổvmus tung, cảuhqq Đzrjdiềacvpm Tinh Oa cũxbelng lay đmdclckmyng mộckmyt chúrfcrt, trong giếtpntng nưvyvxzjosc ngọuhqqt nổvmusi tiếtpntng kia phun lêzrjdn mộckmyt cộckmyt nưvyvxzjosc rấzqhst cao, sau đmdclótfxfzjosi xuốkultng bốkultn phítfxfa.

xlntng Thiêzrjdn cũxbelng khôxlntng may mắewaxn thoáqhgtt khỏbumci, bịmpap mộckmyt mảuhqqng đmdcláqhgt vụfkqrn bụfkqri đmdclzqhst trùvyvxm lêzrjdn ngưvyvxpmumi. Y nguyềacvpn rủuifea mộckmyt tiếtpntng, lấzqhsy tay đmdclqhgty mộckmyt câtmtmy xàqfae đmdcláqhgt đmdclègjidzrjdn ngưvyvxpmumi, trưvyvxpmumn ra ngoàqfaei.

Sau khi bụfkqri mùvyvx dầkgxpn dầkgxpn tảuhqqn đmdcli, cătpntn phòvnxing củuifea Kiềacvpu Ngũxbel trưvyvxzjosc kia nay đmdclãzrjd trởhokv thàqfaenh mộckmyt cáqhgti hốkulttmtmu, cótfxf ba ngưvyvxpmumi ba thúrfcr đmdclang đmdcli ra khỏbumci đmdcláqhgtm bụfkqri mùvyvx kia.

Mộckmyt ngưvyvxpmumi bịmpapqhgtch ởhokv trong tay, ba con thúrfcr ngồbumci trêzrjdn vai mộckmyt ngưvyvxpmumi kháqhgtc.

Ngưvyvxpmumi bịmpapqhgtch trong tay ngưvyvxpmumi kháqhgtc chítfxfnh làqfae Kiềacvpu Ngũxbelqhgtt thầkgxpn củuifea Đzrjdiềacvpm Tỉxlntnh Oa, ngưvyvxpmumi xáqhgtch hắewaxn làqfaexbel La.

Ba con thúrfcrxbelng nằpmumm trêzrjdn vai Vũxbel La.

xlntng Thiêzrjdn sợvnxi hếtpntt hồbumcn, vộckmyi vàqfaeng képtvdo xàqfae đmdcláqhgt phùvyvxzrjdn ngưvyvxpmumi mìvyvxnh trởhokv lạlauei, képtvdo mộckmyt ítfxft đmdclzqhst lêzrjdn giảuhqq chếtpntt.

xbel La xáqhgtch Kiềacvpu Ngũxbel, khôxlntng khỏbumci lêzrjdn tiếtpntng oáqhgtn tráqhgtch:

- Lãzrjdo vẫqcrkn nótfxfng nảuhqqy nhưvyvx ngàqfaey nàqfaeo, nhưvyvx vậvtvzy khôxlntng tốkultt...

Hắewaxn phảuhqqi cựkultc khổvmusqhgtch Kiềacvpu Ngũxbelqfaevyvxvyvxzjosng Cuồbumcng Ngôxlntn khinh thưvyvxpmumng, khôxlntng muốkultn chạlauem vàqfaeo ngưvyvxpmumi y.

vyvxzjosng Cuồbumcng Ngôxlntn tỏbumc vẻinnr khinh thưvyvxpmumng:

- Tụfkqrc vậvtvzt nhưvyvx vậvtvzy, dítfxfnh vàqfaeo chỉxlnt tổvmus buồbumcn nôxlntn.

xbel La liếtpntc xéptvdo:


- Nếtpntu đmdclâtmtmy khôxlntng phảuhqqi làqfae mộckmyt trung niêzrjdn mậvtvzp mạlauep, màqfaeqfae mộckmyt vịmpap mỹrfcr phụfkqr thàqfaenh thụfkqrc vótfxfc ngưvyvxpmumi xinh đmdclppeap, lãzrjdo cũxbelng cảuhqqm thấzqhsy nhưvyvx vậvtvzy hay sao?

vyvxzjosng Cuồbumcng Ngôxlntn đmdcláqhgtp:

- Hừasyb, ngưvyvxơzjosi nótfxfi toàqfaen nhữoycmng lờpmumi vạlauech ra sởhokv thítfxfch củuifea ngưvyvxpmumi kháqhgtc...

Tiểlaueu thúrfcr Đzrjdckmyng Đzrjdckmyng giơzjos trảuhqqo che mặgzlat, dáqhgtng vẻinnr muốkultn hôxlntn mêzrjd bấzqhst tĩgtaonh.

Hai ngưvyvxpmumi vừasyba nótfxfi vừasyba đmdcli, mắewaxt thấzqhsy sắewaxp sửrfcra đmdcli ngang qua bêzrjdn cạlauenh Môxlntng Thiêzrjdn, Môxlntng Thiêzrjdn mừasybng rỡqfzo trong lòvnxing, nhưvyvxng khôxlntng ngờpmum hai ngưvyvxpmumi bỗdyplng nhiêzrjdn ngừasybng lạlauei. Vũxbel La nhìvyvxn Hưvyvxzjosng Cuồbumcng Ngôxlntn mộckmyt cáqhgti, vẻinnr mặgzlat lãzrjdo vôxlntvyvxng cao ngạlaueo:

- Tụfkqrc sựkult bậvtvzc nàqfaey tựkult nhiêzrjdn khôxlntng cầkgxpn ta đmdclckmyng thủuife.

- Vậvtvzy vìvyvx sao vừasyba rồbumci lãzrjdo làqfaem nổvmus hang ổvmus củuifea ngưvyvxpmumi ta?

vyvxzjosng Cuồbumcng Ngôxlntn quáqhgtt lêzrjdn nhưvyvx sấzqhsm:

- Hôxlntm nay ngưvyvxơzjosi nhấzqhst quyếtpntt khôxlntng tha cho ta cótfxf phảuhqqi khôxlntng? Ngưvyvxơzjosi khôxlntng ra tay, vậvtvzy lãzrjdo tửrfcr đmdclckmyng thủuife, cầkgxpn gìvyvx suy nghĩgtao, mộckmyt đmdcllaueo linh phùvyvxqfaem nổvmus mộckmyt cáqhgti hốkult to, thứppeavyvx trong đmdclótfxfxbelng phảuhqqi tan thàqfaenh tro bụfkqri...

Mộckmyt đmdcllaueo linh quang môxlntng lung sáqhgtng lêzrjdn, linh lựkultc mêzrjdnh môxlntng từasybng đmdclvnxit từasybng đmdclvnxit quay cuồbumcng, bắewaxt đmdclkgxpu khởhokvi đmdclckmyng, mộckmyt đmdcllaueo linh phùvyvxqfaeu vàqfaeng nhạlauet cótfxf chítfxfn mặgzlat chậvtvzm rãzrjdi dâtmtmng lêzrjdn. Vũxbel La sợvnxi hếtpntt hồbumcn, vộckmyi vàqfaeng néptvd ra:

- Giếtpntt mộckmyt têzrjdn giặgzlac cỏbumc nhưvyvx vậvtvzy, lãzrjdo cũxbelng dùvyvxng tớzjosi linh phùvyvx nhấzqhst phẩqhgtm...

xlntng Thiêzrjdn bịmpapqfaem cho sợvnxi đmdclếtpntn nỗdypli giậvtvzt nảuhqqy mìvyvxnh, nhảuhqqy vụfkqrt ra ngoàqfaei. Rầkgxpm mộckmyt tiếtpntng, tấzqhst cảuhqqvyvxn đmdclzqhst, đmdcláqhgt vụfkqrn trêzrjdn ngưvyvxpmumi y bay ra ngoàqfaei.

- Đzrjdasybng đmdclckmyng thủuife! Ta tựkult đmdcli vớzjosi cáqhgtc ngưvyvxơzjosi làqfae đmdclưvyvxvnxic.

vyvxzjosng Cuồbumcng Ngôxlntn nhìvyvxn Vũxbel La cưvyvxpmumi đmdclewaxc ýkuwg:

- Cótfxf thấzqhsy biệmueln pháqhgtp củuifea lãzrjdo tửrfcr chưvyvxa?

xbel La khôxlntng nhịmpapn đmdclưvyvxvnxic lắewaxc đmdclkgxpu, néptvdm trung niêzrjdn béptvdo Kiềacvpu Ngũxbel cho Môxlntng Thiêzrjdn:

- Mang đmdcli.

Trong vẻinnr mặgzlat kinh ngạlauec sữoycmng sờpmum củuifea tấzqhst cảuhqq mọuhqqi ngưvyvxpmumi ởhokv Đzrjdiềacvpm Tỉxlntnh Oa, hai quáqhgti nhâtmtmn, ba con quáqhgti thủuife thảuhqqn nhiêzrjdn ra khỏbumci thung lũxbelng. Sau lưvyvxng hai ngưvyvxpmumi làqfae Dạlaueqfaexlntng Thiêzrjdn, đmdclưvyvxvnxic xưvyvxng thợvnxitpntn giảuhqqo hoạlauet đmdclmuel nhấzqhst nhâtmtmn trong vùvyvxng, mang theo báqhgt chủuife Đzrjdiềacvpm Tỉxlntnh Oa Kiềacvpu Ngũxbel đmdclãzrjdxlntn mêzrjd. Bấzqhst cứppea ngưvyvxpmumi nàqfaeo trong hai ngưvyvxpmumi nàqfaey, cáqhgtc cựkulttmtmn Đzrjdiềacvpm Tinh Oa cũxbelng khôxlntng dáqhgtm chọuhqqc tớzjosi. Nhưvyvxng hiệmueln tạlauei hai ngưvyvxpmumi nàqfaey lạlauei tỏbumc ra biếtpntt đmdcliềacvpu ngoan ngoãzrjdn đmdcli theo sau hai ngưvyvxpmumi ba thúrfcr, thậvtvzm chítfxfxbelng khôxlntng cầkgxpn quay đmdclkgxpu lạlauei nhìvyvxn lầkgxpn nàqfaeo, Môxlntng Thiêzrjdn cũxbelng khôxlntng dáqhgtm nảuhqqy ra ýkuwg đmdclmpapnh chạlauey trốkultn.

Y xáqhgtch Kiềacvpu Ngũxbel, mặgzlac dùvyvx Kiềacvpu Ngũxbeltfxfc ngưvyvxpmumi hơzjosi mậvtvzp, nhưvyvxng chắewaxc chắewaxn khôxlntng nặgzlang đmdclếtpntn nỗdypli khiếtpntn cho mộckmyt tu sĩgtaozjosi mồbumcxlnti nhưvyvxvyvxa.

Bọuhqqn họuhqq rấzqhst hiểlaueu nỗdypli sợvnxi trong lòvnxing Môxlntng Thiêzrjdn. Ngưvyvxpmumi cótfxf thểlauevyvxy tiệmueln lấzqhsy ra mộckmyt đmdcllaueo linh phùvyvx nhấzqhst phẩqhgtm, bấzqhst kểlaueqfae ai bịmpap ngưvyvxpmumi nhưvyvx vậvtvzy bắewaxt đmdclưvyvxvnxic, cũxbelng sẽikwc khẩqhgtn trưvyvxơzjosng toáqhgtt mồbumcxlnti lạlauenh toàqfaen thâtmtmn.

Cho đmdclếtpntn bọuhqqn họuhqq khi đmdcli ra thậvtvzt xa Đzrjdiềacvpm Tinh Oa, cáqhgtc cưvyvxtmtmn mớzjosi vỡqfzo òvnxia lêzrjdn, ai nấzqhsy suy đmdclqhgtn lai lịmpapch vàqfae đmdclckmyng cơzjos củuifea hai ngưvyvxpmumi lạlaue mặgzlat.

xbel La cùvyvxng Hưvyvxzjosng Cuồbumcng Ngôxlntn mang theo Môxlntng Thiêzrjdn đmdcli vàqfaeo nơzjosi hoang dãzrjd. Vũxbel La cótfxf mộckmyt câtmtmu đmdclãzrjd muốkultn nótfxfi ra từasybtmtmu, nhưvyvxng nótfxfi ra cảuhqqm thấzqhsy khôxlntng hiềacvpn hậvtvzu, khôxlntng nótfxfi ra lạlauei cảuhqqm thấzqhsy khôxlntng thoảuhqqi máqhgti.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.