Tiên Tuyệt

Chương 472 : Điềm Tỉnh Oa (Thượng)

    trước sau   
Nửnznoa đvartêyfmum, ba ngưbksezlkfi ba thúofqt, tiếezayng ngágnoqy rấlrsrt nhỏptre.

Trêyfmun trờzlkfi thìrvbinh lìrvbinh cóztat mộecblt đvartiểdpgfm tinh quang ságnoqng ngờzlkfi xuấlrsrt hiệxivtn, lúofqtc nàofqty Đnyuaecblng Đnyuaecblng vẫqbufn ngủosdj say trong bộecblezayng dàofqti củosdja mìrvbinh chợilcjt mởzvwg mắprwat. Đnyuaiểdpgfm tinh quang kia càofqtng ngàofqty càofqtng ságnoqng, ágnoqnh ságnoqng màofqtu. Vắprwang cóztat lựuimic xuyêyfmun thấlrsru rấlrsrt mạgnoqnh, thậdnevm chíycvu ngay cảzmfvofqtn sưbkseơnhyjng mùhwebofqty đvartvzqyc củosdja Đnyuagnoqi Di Chi Dãgnoqizkkng khóztatenyhng ngăpsjnn đvartưbkseilcjc ágnoqnh ságnoqng củosdja nóztat.

Đnyuaecblng Đnyuaecblng bỗilcjng nhiêyfmun đvartprwang lêyfmun, ágnoqnh mắprwat nhìrvbin ngôezayi sao kia vớkdnli vẻvtlm phứprwac tạgnoqp. Hai con rùhweba nấlrsrp trong bộecblezayng nóztatnhyji ra ngoàofqti, hai tiểdpgfu gia hỏptrea bịvigx thứprwac giấlrsrc gãgnoqi gãgnoqi Đnyuaecblng Đnyuaecblng vớkdnli vẻvtlm bấlrsrt mãgnoqn. Dưbksezlkfng nhưbkse chúofqtng cảzmfvm thấlrsry ágnoqnh sao kia quágnoqgnoqng, giơnhyj mộecblt cágnoqnh tay nhỏptre nhắprwan củosdja mìrvbinh che mắprwat lạgnoqi, tiếezayp tụnxizc ngủosdj.

Đnyuaiểdpgfm tinh quang kia quảzmfvofqtgnoqnh liệxivtt, dầdfbxn dầdfbxn giốvartng nhưbkse mộecblt mặvzqyt trờzlkfi nhỏptre treo trêyfmun bầdfbxu trờzlkfi Đnyuagnoqi Di Chi Dãgnoq, chiếezayu ságnoqng trọkdinn Đnyuagnoqi Di Chi Dãgnoq giốvartng nhưbkse ban ngàofqty.

izkk La cùhwebng Hưbksekdnlng Cuồrmweng Ngôezayn đvartãgnoq sớkdnlm tỉinmonh lạgnoqi, bọkdinn họkdin đvartecblu làofqtrvbi cảzmfvm ứprwang đvartưbkseilcjc Đnyuagnoqi Di Chi Dãgnoq xuấlrsrt hiệxivtn dao đvartecblng năpsjnng lưbkseilcjng khágnoqc thưbksezlkfng.

ofqtezayng Thiêyfmun mộecblt lágnoqt sau mớkdnli mởzvwg mắprwat ra, kếezayt quảzmfv bịvigx ágnoqnh ságnoqng ngôezayi sao kia chiếezayu khiếezayn cho mắprwat khôezayng kịvigxp thíycvuch ứprwang.


- Cóztat chuyệxivtn gìrvbi vậdnevy?

ezayng Thiêyfmun giậdnevt mìrvbinh kinh hãgnoqi.

izkk La nhìrvbin Đnyuaecblng Đnyuaecblng đvartang đvartprwang dưbksekdnli đvartlrsrt vớkdnli vẻvtlm mặvzqyt khágnoqc thưbksezlkfng, còenyhn Hưbksekdnlng Cuồrmweng Ngôezayn nhìrvbin ngôezayi sao kia vôezayhwebng chăpsjnm chúofqt. Khôezayng giốvartng loạgnoqi phùhwebbkseofqt mờzlkf nhưbkseizkk La, Hưbksekdnlng Cuồrmweng Ngôezayn từxegc nhỏptre đvartãgnoq họkdinc hệxivt thốvartng huấlrsrn luyệxivtn thiêyfmun văpsjnn đvartvigxa lýnzno khôezayng gìrvbiofqt khôezayng biếezayt. Lãgnoqo chỉinmo liếezayc mắprwat mộecblt cágnoqi đvartãgnoq nhìrvbin ra, ngôezayi sao dịvigx thưbksezlkfng nàofqty chíycvunh làofqt Tửnzno Vi Đnyuaếezay Tinh.

Áflfknh sao ságnoqng chóztati kinh đvartecblng cảzmfv Đnyuagnoqi Di Chi Dãgnoq, nhữptnung nơnhyji màofqt bọkdinn Vũizkk La khôezayng thểdpgf nhìrvbin tớkdnli, lúofqtc nàofqty tiếezayng ngưbksezlkfi vang lêyfmun ồrmwen àofqto. Nhưbkseng cảzmfvnh tưbkseilcjng sao ságnoqng nhưbkse ban ngàofqty nhưbkse vậdnevy, trong đvartiểdpgfn tịvigxch củosdja cảzmfv Trung Châixkfu vàofqt Nam Hoang cũizkkng khôezayng cóztat ghi lạgnoqi. Mọkdini ngưbksezlkfi cũizkkng khôezayng biếezayt làofqt chuyệxivtn gìrvbi xảzmfvy ra, nhấlrsrt thờzlkfi hoảzmfvng sợilcj.

Chỉinmo chốvartc lágnoqt sau, ágnoqnh sao kia rốvartt cụnxizc dầdfbxn dầdfbxn mờzlkf đvarti, cho đvartếezayn khi chỉinmoenyhn ságnoqng nhưbkse nhữptnung ngôezayi sao bìrvbinh thưbksezlkfng. Sau đvartóztat mộecblt đvartgnoqo từxegc quang hiệxivtn lêyfmun, hoàofqtn toàofqtn biếezayn mấlrsrt khỏptrei bầdfbxu trờzlkfi đvartêyfmum Đnyuagnoqi Di Chi Dãgnoq.

Đnyuaecblng Đnyuaecblng đvartprwang đvartóztat mộecblt lúofqtc lâixkfu, sau đvartóztat thu lạgnoqi móztatng vuốvartt, nhéqjuat hai con rùhweba vàofqto bêyfmun trong bộecblezayng dàofqti củosdja mìrvbinh, đvartưbksea lưbkseng vềecbl phíycvua mọkdini ngưbksezlkfi dưbksezlkfng nhưbkse ngủosdj thiếezayp đvarti.

bksekdnlng Cuồrmweng Ngôezayn nhìrvbin Vũizkk La mộecblt cágnoqi, Vũizkk La dang rộecblng hai tay, hắprwan cũizkkng khôezayng biếezayt lai lịvigxch thậdnevt sựuimi củosdja Đnyuaecblng Đnyuaecblng.

Đnyuaêyfmum nay sao chiếezayu ságnoqng nhưbkse ban ngàofqty, khiếezayn cho cưbkseixkfn trêyfmun Đnyuagnoqi Di Chi Dãgnoq khôezayng đvartưbkseilcjc ngủosdj ngon giấlrsrc, Môezayng Thiêyfmun cũizkkng khôezayng ngoạgnoqi lệxivt. Sau khi Đnyuaếezay Tinh biếezayn mấlrsrt, y nằuzfym xuốvartng lăpsjnn qua lộecbln lạgnoqi vẫqbufn khôezayng thểdpgf ngủosdj đvartưbkseilcjc, lộecbl ra vẻvtlmixkfm sựuimi nặvzqyng nềecbl.

gnoqng sớkdnlm, Vũizkk La cùhwebng Hưbksekdnlng Cuồrmweng Ngôezayn tinh thầdfbxn sung túofqtc, nhưbkseng Môezayng Thiêyfmun vẫqbufn khôezayng yêyfmun lòenyhng. Cágnoqc tu sĩqjuaizkkng khôezayng cầdfbxn ăpsjnn cơnhyjm, ăpsjnn uốvartng thứprwarvbi đvartóztat chỉinmoofqt thỏptrea mãgnoqn khẩkyhdu vịvigxofqt thôezayi. Nhưbkseng trong Đnyuagnoqi Di Chi Dãgnoqofqty thậdnevt sựuimi khôezayng cóztat thứprwac gìrvbi ngon, cho nêyfmun sau khi ba ngưbksezlkfi thứprwac dậdnevy, chẳcjfeng qua chỉinmo rửnznoa mặvzqyt mộecblt phen, Vũizkk La liềecbln thúofqtc giụnxizc Môezayng Thiêyfmun lêyfmun đvartưbksezlkfng.

ezayng Thiêyfmun nhìrvbin hai ngưbksezlkfi mộecblt cágnoqi, dưbksezlkfng nhưbkse vừxegca hạgnoq quyếezayt tâixkfm:

- Đnyuaưbkseilcjc rồrmwei, đvarti thôezayi.

Đnyuaecblng Đnyuaecblng đvartêyfmum qua buồrmwen bựuimic, ságnoqng sớkdnlm hôezaym nay đvartãgnoq khôezayi phụnxizc lạgnoqi, dọkdinc trêyfmun đvartưbksezlkfng đvarti vẫqbufn vôezayhwebng vui vẻvtlm. Thỉinmonh thoảzmfvng nóztat chạgnoqy vàofqto trong đvartágnoqm cỏptre hoang đvartuổosdji ra vàofqti con thúofqt nhỏptre, khiếezayn cho gàofqt bay chóztat chạgnoqy loạgnoqn lêyfmun, Đnyuaecblng Đnyuaecblng cùhwebng hai con rùhweba thấlrsry vậdnevy cưbksezlkfi nhưbkse nắprwac nẻvtlm.

Dọkdinc trêyfmun đvartưbksezlkfng đvarti vẫqbufn khôezayng gặvzqyp đvartưbkseilcjc ngưbksezlkfi nàofqto khágnoqc, Môezayng Thiêyfmun nhìrvbin vềecbl phíycvua trưbksekdnlc, chỉinmoofqto mộecblt ngọkdinn đvartrmwei nhỏptrezvwg xa xa nóztati:


- Nơnhyji đvartóztat gọkdini làofqt Đnyuaiềecblm Tỉinmonh Oa, phíycvua sau núofqti cóztat mộecblt miệxivtng giếezayng ngọkdint, làofqt mộecblt đvartiểdpgfm tụnxizbkse nổosdji tiếezayng xung quanh vùhwebng nàofqty, nếezayu khôezayng cóztat chúofqtt tiềecbln củosdja cơnhyj hồrmwe khôezayng ởzvwg đvartưbkseilcjc. Ngưbksezlkfi kia vàofqto bảzmfvy ngàofqty trưbksekdnlc còenyhn ởzvwg chỗilcjofqty.

izkk La gậdnevt đvartdfbxu sảzmfvi bưbksekdnlc đvarti tớkdnli.

Ba ngưbksezlkfi mớkdnli vừxegca nhíycvuch tớkdnli gầdfbxn ngọkdinn đvartrmwei, trêyfmun sưbksezlkfn đvartrmwei lậdnevp tứprwac cóztat mộecblt đvartgnoqo hàofqtn quang màofqtu xanh trắprwang bắprwan xuốvartng, dừxegcng trêyfmun đvartinmonh đvartdfbxu ba ngưbksezlkfi chừxegcng mộecblt trưbkseilcjng ra vẻvtlm thịvigx uy. Sau đvartóztat mộecblt thanh âixkfm nghiêyfmum nghịvigx từxegc trêyfmun đvartinmonh đvartrmwei truyềecbln đvartếezayn:

- Ngưbksezlkfi nàofqto?

ezayng Thiêyfmun tiệxivtn tay lấlrsry trong lòenyhng ngựuimic ra mộecblt miếezayng ngọkdinc túofqty néqjuam lêyfmun đvartrmwei:

- Dạgnoqofqtezayng Thiêyfmun, mang hai ngưbksezlkfi trởzvwg vềecbl gặvzqyp Kiềecblu Ngũizkk gia.

Ngưbksezlkfi trêyfmun đvartinmonh đvartrmwei thu lấlrsry ngọkdinc túofqty, đvartgnoqo hàofqtn quang kia cũizkkng lậdnevp tứprwac thu vềecbl.

- Ngưbkseơnhyji đvartãgnoq biếezayt quy củosdjyfmun trong, cẩkyhdn thậdnevn mộecblt chúofqtt, xảzmfvy ra chuyệxivtn gìrvbi ngưbkseơnhyji sẽosdj phảzmfvi chịvigxu trágnoqch nhiệxivtm.

Dạgnoqofqtezayng Thiêyfmun khoágnoqt tay, thuậdnevn miệxivtng đvartágnoqp:

- Yêyfmun tâixkfm.

bksekdnlng Cuồrmweng Ngôezayn cùhwebng Vũizkk La từxegc đvartdfbxu đvartếezayn cuốvarti thầdfbxn sắprwac đvartzlkf đvartqbufn, dưbksezlkfng nhưbkse khôezayng chúofqt ýnzno tớkdnli bấlrsrt cứprwa chuyệxivtn gìrvbi.

Hai ngưbksezlkfi đvarti theo Môezayng Thiêyfmun tiếezayn vàofqto. Phíycvua sau đvartrmwei làofqt mộecblt thung lũizkkng khôezayng lớkdnln lắprwam, bốvartn phíycvua làofqt mộecblt bứprwac tưbksezlkfng đvartágnoq cao chừxegcng ba trưbkseilcjng do mộecblt loạgnoqi đvartágnoqofqtu xágnoqm trắprwang xâixkfy thàofqtnh. Trêyfmun tưbksezlkfng cứprwagnoqch ba mưbkseơnhyji trưbkseilcjng lạgnoqi cóztat mộecblt trạgnoqm gágnoqc, đvartecbl phòenyhng sâixkfm nghiêyfmum.

yfmun trong vòenyhng tưbksezlkfng nàofqty cũizkkng cóztat vẻvtlm phồrmwen hoa tấlrsrp nậdnevp, trêyfmun nhữptnung con đvartưbksezlkfng nhỏptre hẹkdnlp ngưbksezlkfi đvartếezayn ngưbksezlkfi đvarti, hai bêyfmun cóztat khôezayng íycvut quầdfbxy hàofqtng, bàofqty biệxivtn đvartgnoqi đvarta sốvartofqtofqti liệxivtu củosdja mộecblt sốvart hung thúofqtofqt chủosdj nhâixkfn săpsjnn đvartưbkseilcjc, ngoàofqti ra còenyhn cóztatgnoqc loạgnoqi khoágnoqng thạgnoqch cùhwebng Ngọkdinc Tủosdjy.


Tựuimia nhưbkseezayng Thiêyfmun vôezayhwebng quen thuộecblc nơnhyji nàofqty, dẫqbufn hai ngưbksezlkfi đvarti rấlrsrt nhanh vềecbl phíycvua trưbksekdnlc. Quảzmfv nhiêyfmun trung tâixkfm thung lũizkkng cóztat mộecblt giếezayng nưbksekdnlc, nhìrvbin qua chấlrsrt nưbksekdnlc khôezayng tệxivt, ngay cảzmfv xung quanh vàofqti trăpsjnm trưbkseilcjng, Thủosdjy nguyêyfmun khíycvu sung túofqtc vôezayhwebng.

Mộecblt têyfmun tu sĩqjua hệxivt Thủosdjy tựuimirvbinh đvartecblng thủosdj, quay bágnoqnh xe kéqjuao lêyfmun mộecblt thùhwebng nưbksekdnlc, hấlrsrt mạgnoqnh lêyfmun khôezayng mộecblt cágnoqi, bọkdint nưbksekdnlc bay lảzmfv tảzmfv đvartdfbxy trờzlkfi.

Tu sĩqjua kia đvartiểdpgfm ra mộecblt cágnoqi, nhữptnung bọkdint nưbksekdnlc kia lậdnevp tứprwac hóztata thàofqtnh linh lựuimic hệxivt Thủosdjy tinh thuầdfbxn. Têyfmun tu sĩqjuaycvut sâixkfu mộecblt hơnhyji, linh khíycvu hệxivt Thủosdjy theo lỗilcj châixkfn lôezayng toàofqtn thâixkfn tiếezayn vàofqto trong cơnhyj thểdpgf, khiếezayn cho y cảzmfvm thấlrsry sảzmfvng khoágnoqi rêyfmun lêyfmun mộecblt tiếezayng.

izkk La cùhwebng Hưbksekdnlng Cuồrmweng Ngôezayn đvarti theo sau Môezayng Thiêyfmun, dágnoqng vẻvtlm hệxivtt nhưbkse hai kẻvtlm quêyfmuhweba, khôezayng đvartdpgf ýnzno tớkdnli nhữptnung ágnoqnh mắprwat xung quanh, đvarti thẳcjfeng tớkdnli trưbksekdnlc mộecblt căpsjnn phòenyhng lớkdnln bêyfmun giếezayng nưbksekdnlc.

Trưbksekdnlc củosdja phòenyhng cóztat mộecblt trágnoqng hágnoqn đvartdfbxu trọkdinc đvartang đvartprwang. Hai châixkfn trágnoqng hágnoqn dưbksezlkfng nhưbkse dung hòenyha cùhwebng mặvzqyt đvartlrsrt thàofqtnh mộecblt thểdpgf, linh lựuimic hệxivt Thổosdjofqtu vàofqtng đvartlrsrt từxegc hai châixkfn lan tràofqtn lêyfmun phíycvua trêyfmun, ngưbkseng tụnxiz lạgnoqi thàofqtnh mộecblt bộecbl thạgnoqch giágnoqp trêyfmun ngưbksezlkfi y.

Ba ngưbksezlkfi còenyhn chưbksea tớkdnli cửnznoa, trágnoqng hágnoqn chợilcjt đvartưbksea tay lêyfmun ngăpsjnn cảzmfvn bọkdinn họkdin, khôezayng nóztati mộecblt lờzlkfi, ágnoqnh mắprwat nhưbkse chim ưbkseng tràofqtn đvartdfbxy vẻvtlm bấlrsrt thiệxivtn quéqjuat tớkdnli quéqjuat lui trêyfmun thâixkfn thểdpgf ba ngưbksezlkfi.

ezayng Thiêyfmun đvartưbksea ra mộecblt miếezayng ngọkdinc túofqty:

- Mang hai ngưbksezlkfi bọkdinn họkdin tớkdnli gặvzqyp Kiềecblu Ngũizkk gia.

Trágnoqng hágnoqn thu ngọkdinc túofqty, lạgnoqi nhìrvbin chăpsjnm chúofqt hai ngưbksezlkfi nhìrvbin trong chốvartc lágnoqt, sau đvartóztat mớkdnli từxegc từxegc thảzmfv tay xuốvartng xoay ngưbksezlkfi đvartkyhdy cửnznoa ra. Môezayng Thiêyfmun đvartang đvartvigxnh đvarti vàofqto, bỗilcjng nhiêyfmun dưbksezlkfng nhưbkse nhìrvbin thấlrsry gìrvbi đvartóztat, quay ngưbksezlkfi lạgnoqi bưbksekdnlc đvarti thậdnevt nhanh:

- Hai ngưbksezlkfi cágnoqc ngưbkseơnhyji tựuimirvbinh đvarti gặvzqyp Kiềecblu Ngũizkk gia làofqt đvartưbkseilcjc, cứprwaztati vớkdnli Kiềecblu Ngũizkk gia cágnoqc ngưbkseơnhyji muốvartn gìrvbi, chỉinmo cầdfbxn giágnoq cảzmfv thíycvuch hợilcjp vậdnevy khôezayng thàofqtnh vấlrsrn đvartecbl. Ta nhìrvbin thấlrsry mộecblt kẻvtlm thiếezayu nợilcj ta, ta tìrvbim y đvartãgnoqixkfu rồrmwei, lầdfbxn nàofqty cũizkkng khôezayng thểdpgf đvartdpgf cho y chạgnoqy mấlrsrt...

Y vừxegca nóztati vừxegca bưbksekdnlc nhanh đvartuổosdji theo.

izkk La nhìrvbin theo bóztatng Môezayng Thiêyfmun, sau đvartóztat nhìrvbin trágnoqng hágnoqn vừxegca bưbksekdnlc vàofqto cửnznoa, lạgnoqi quay đvartdfbxu nhìrvbin Hưbksekdnlng Cuồrmweng Ngôezayn, cảzmfv hai cùhwebng cưbksezlkfi, sắprwac mặvzqyt lộecbl vẻvtlm khinh thưbksezlkfng.

Hai ngưbksezlkfi ngẩkyhdng đvartdfbxu màofqtbksekdnlc, sóztatng vai đvarti vàofqto. Trêyfmun vai Vũizkk La, dưbksezlkfng nhưbkse Đnyuaecblng Đnyuaecblng cũizkkng biếezayt sắprwap vàofqto nơnhyji trang trọkdinng, bèkkirn chắprwap tay sau lưbkseng ưbksevmfrn bụnxizng, đvartprwang thẳcjfeng ngưbksezlkfi.

yfmun trong phòenyhng rấlrsrt rộecblng rãgnoqi, trêyfmun tưbksezlkfng treo đvartdfbxy cágnoqc loạgnoqi đvartdfbxu lâixkfu hung thúofqt, còenyhn cóztat mộecblt íycvut lầdfbxn giágnoqc, dưbksezlkfng nhưbkse cốvart ýnzno khoe khoang.

Trong phòenyhng cóztat ba ngưbksezlkfi đvartang quỳvigx, khíycvu tứprwac trêyfmun ngưbksezlkfi bọkdinn chúofqtng khôezayng thèkkirm thu liễscwhm chúofqtt nàofqto, kẻvtlm thấlrsrp nhấlrsrt cũizkkng làofqt cảzmfvnh giớkdnli Cửnznou Cung Cung Đnyuaìrvbinh. Ngưbksezlkfi hùhwebng mạgnoqnh nhấlrsrt làofqtbksezlkfng giảzmfv cảzmfvnh giớkdnli Đnyuagnoqo Cảzmfvnh Đnyuaan Thàofqtnh.

Giữptnua phòenyhng bàofqty mộecblt chiếezayc ghếezay lớkdnln, trêyfmun trảzmfvi da thúofqt. Hai ngưbksezlkfi vừxegca bưbksekdnlc vàofqto, ba ngưbksezlkfi đvartang quỳvigx mộecblt bêyfmun khôezayng hềecbl mởzvwg mắprwat, khôezayng ai đvartdpgf ýnzno tớkdnli hai ngưbksezlkfi bọkdinn họkdin.

izkk La khôezayng nhịvigxn đvartưbkseilcjc thúofqtc khuỷsdiiu tay đvartnxizng Hưbksekdnlng Cuồrmweng Ngôezayn:

- Cảzmfvm giágnoqc nàofqty rấlrsrt xa lạgnoq phảzmfvi khôezayng?

bksekdnlng Cuồrmweng Ngôezayn cũizkkng rấlrsrt thàofqtnh thậdnevt gậdnevt đvartdfbxu:

- Khôezayng phảzmfvi xa lạgnoqrvbinh thưbksezlkfng, ta cũizkkng khôezayng nhớkdnl ra đvartưbkseilcjc lầdfbxn trưbksekdnlc bịvigx gạgnoqt nhưbkse vậdnevy làofqtofqtc nàofqto...

Phùhwebbkseezayn quýnzno, mặvzqyc dùhwebpsjnm đvartóztatbksekdnlng Cuồrmweng Ngôezayn chưbksea họkdinc thàofqtnh tàofqti, còenyhn làofqt mộecblt đvartrmwe nhi tiểdpgfu đvartrmweng, cũizkkng khôezayng ai dágnoqm đvartvarti xửnzno vớkdnli lãgnoqo nhưbkse vậdnevy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.