Tiên Tuyệt

Chương 471 : Đại Di Chi Dã (Thượng)

    trước sau   
Sắumkpc mặhipyt Vũjhig La tỏihnp ra ngưowwkng trọjcjxng:

- Nàxtkmng tỉdxfknh rồazoei, tiềwkrin bốxmgyi vàxtkmo thăfuptm nàxtkmng mộqvpyt chúbtkit đcyvxi.

xcxum thịucyk khôcdnang nhiềwkriu lờttdsi nữxaija, vộqvpyi vãpabn đcyvxi vàxtkmo.

Cốxmgyc Thưowwkơgtrzng nhìzsjin Vũjhig La, thầbtlbn sắumkpc phứlsujc tạcyvxp. Y nhìzsjin ra đcyvxưowwkvxwrc, Vũjhig La còmltfn códbfk chuyệjhign chưowwka nódbfki hếqvpyt.

- Tìzsjinh huốxmgyng nhưowwk thếqvpyxtkmo?

Cốxmgyc Thưowwkơgtrzng trầbtlbm giọjcjxng hỏihnpi.


jhig La nhèdrll nhẹclhw đcyvxódbfkng cửwkria lạcyvxi, mộqvpyt giàxtkm mộqvpyt trẻlqob đcyvxi ra ngoàxtkmi vàxtkmi chụucykc trưowwkvxwrng, Vũjhig La mớttdsi lêkhnun tiếqvpyng:

- Khôcdnang tốxmgyt lắumkpm, hẳucykn tiềwkrin bốxmgyi cũjhigng đcyvxãpabn nghe nódbfki, đcyvxâxcxuy làxtkm Đowwkqvpyc Long Mạcyvxch củutmba Thưowwkvxwrng Trảkvvnm Đowwkcyvxo...

Sắumkpc mặhipyt Cốxmgyc Thưowwkơgtrzng cũjhigng hếqvpyt sứlsujc khódbfk coi, gậmimtt đcyvxbtlbu nódbfki:

- Ta biếqvpyt.

- Ta chỉdxfkdbfk thểkcax luyệjhign chếqvpy ra linh phùutmb giảkvvni đcyvxqvpyc lụucykc phẩxqeim, códbfk thểkcax tạcyvxm thờttdsi ngăfuptn Đowwkqvpyc Long Mạcyvxch phádrllt tádrllc. Ta sẽxqei đcyvxkcax lạcyvxi mưowwkttdsi đcyvxcyvxo linh phùutmb giảkvvni đcyvxqvpyc, sẽxqei giúbtkip nàxtkmng chịucyku đcyvxưowwkvxwrc trong vòmltfng mộqvpyt thádrllng.

- Ta đcyvxâxcxuy lậmimtp tứlsujc đcyvxqvpyng thủutmb luyệjhign chếqvpy linh phùutmb giảkvvni đcyvxqvpyc, sau khi luyệjhign xong ta lậmimtp tứlsujc lêkhnun đcyvxưowwkttdsng đcyvxi tìzsjim mộqvpyt ngưowwkttdsi, ngưowwkttdsi kia códbfk thểkcax luyệjhign chếqvpy linh phùutmb giảkvvni đcyvxqvpyc cao cấcnnsp nhấcnnst, mớttdsi códbfk thểkcaxdbfka giảkvvni Đowwkqvpyc Long Mạcyvxch trêkhnun ngưowwkttdsi Mụucykc Thanh.

- Nếqvpyu còmltfn khôcdnang đcyvxưowwkvxwrc...

Sắumkpc mặhipyt Vũjhig La lạcyvxnh lùutmbng nhưowwk đcyvxádrll tạcyvxc:

- Ta sẽxqei đcyvxi Nam hoang, tìzsjim Thưowwkvxwrng Trảkvvnm Đowwkcyvxo!

Cốxmgyc Thưowwkơgtrzng gậmimtt đcyvxbtlbu:

- Ta cũjhigng đcyvxi ra ngoàxtkmi nghĩzupldrllch.

Y lạcyvxi liếqvpyc nhìzsjin Vũjhig La mộqvpyt cádrlli:

- Luyệjhign chếqvpy nhiềwkriu linh phùutmb giảkvvni đcyvxqvpyc mộqvpyt chúbtkit đcyvxi, códbfk thểkcax tranh thủutmb bao lâxcxuu hay bấcnnsy lâxcxuu.


jhig La trong lòmltfng đcyvxau xódbfkt, cắumkpn răfuptng nódbfki:

- Qua ba mưowwkơgtrzi ngàxtkmy, khôcdnang códbfkdrllch nàxtkmo xoay chuyểkcaxn đcyvxcnnst trờttdsi đcyvxưowwkvxwrc nữxaija...

Cốxmgyc Thưowwkơgtrzng ngẩxqein ra, trong chốxmgyc ládrllt dưowwkttdsng nhưowwk đcyvxãpabn giàxtkm đcyvxi hàxtkmng chụucykc tuổjhigi, gian nan khoádrllt khoádrllt tay:

- Ngưowwkơgtrzi... Đowwki mau đcyvxi...

Cốxmgyc Thưowwkơgtrzng khôcdnang tiếqvpyn vàxtkmo thăfuptm con, lậmimtp tứlsujc lêkhnun đcyvxưowwkttdsng đcyvxi tìzsjim biệjhign phádrllp. Vũjhig La dùutmbng tốxmgyc đcyvxqvpy nhanh nhấcnnst luyệjhign chếqvpyowwkttdsi đcyvxcyvxo linh phùutmb giảkvvni đcyvxqvpyc, linh nguyêkhnun trong thâxcxun thểkcax tiêkhnuu hao khôcdnang còmltfn. Hắumkpn giao linh phùutmb giảkvvni đcyvxqvpyc cho Lâxcxum thịucyk, dặhipyn dòmltfdrllch sửwkri dụucykng, sau đcyvxódbfk lậmimtp tứlsujc nuốxmgyt mộqvpyt viêkhnun linh đcyvxan bổjhig sung linh nguyêkhnun, khôcdnang ngừyjqrng mộqvpyt giâxcxuy lậmimtp tứlsujc chạcyvxy vềwkrikhnun sơgtrzn.

- Ngưowwkơgtrzi tìzsjim đcyvxếqvpyn ta chỉdxfkxtkmpabnng phívudi thờttdsi gian.

owwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan thẳucykng thắumkpn nódbfki:

- Đowwkqvpyc Long Mạcyvxch làxtkmcdnang phádrllp gìzsji, chẳucykng lẽxqei ngưowwkơgtrzi còmltfn chưowwka hiểkcaxu rõowwk hay sao? Trưowwkttdsc nay Thưowwkvxwrng Trảkvvnm Đowwkcyvxo khôcdnang chịucyku phụucykc ta cũjhigng làxtkm nhờttdsxtkmo Đowwkqvpyc Long Mạcyvxch củutmba lãpabno.

- Đowwkqvpyc côcdnang khódbfk giảkvvni hơgtrzn kịucykch đcyvxqvpyc bìzsjinh thưowwkttdsng rấcnnst nhiềwkriu, Đowwkqvpyc Long Mạcyvxch củutmba Thưowwkvxwrng Trảkvvnm Đowwkcyvxo coi nhưowwkxtkm đcyvxjhig nhấcnnst đcyvxqvpyc côcdnang Nam Hoang, cho dùutmb ngưowwkơgtrzi códbfkvudich Ngọjcjxc Đowwkcjshng làxtkmm nguyêkhnun liệjhigu, ta đcyvxívudich thâxcxun luyệjhign chếqvpy linh phùutmb giảkvvni đcyvxqvpyc cao cấcnnsp nhấcnnst, cũjhigng chỉdxfkxtkmcdna ívudich màxtkm thôcdnai.

jhig La cũjhigng khôcdnang uốxmgyng mộqvpyt ngụucykm tràxtkmxtkmo, lậmimtp tứlsujc đcyvxlsujng dậmimty:

- Ta đcyvxi tìzsjim Thưowwkvxwrng Trảkvvnm Đowwkcyvxo.

owwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan hỏihnpi lạcyvxi:

- Làxtkmm sao ngưowwkơgtrzi đcyvxi đcyvxưowwkvxwrc, hiệjhign tạcyvxi ngưowwkơgtrzi làxtkm ngưowwkttdsi Trung Châxcxuu, chỉdxfk cầbtlbn ngưowwkơgtrzi vừyjqra tiếqvpyn vàxtkmo Nam Hoang, lậmimtp tứlsujc sẽxqei phảkvvni chịucyku tấcnnst cảkvvncdnan phádrlli vâxcxuy côcdnang. Huốxmgyng chi, Thưowwkvxwrng Trảkvvnm Đowwkcyvxo ởutmb Nam Hoang cũjhigng làxtkmowwkttdsng giảkvvndbfk hạcyvxng, ngưowwkơgtrzi códbfkmltfng tin bắumkpt lãpabno trởutmb vềwkri giảkvvni đcyvxqvpyc cho Cốxmgyc Mụucykc Thanh ưowwk?


- Códbfk!

Giọjcjxng Vũjhig La nhưowwk chézsjim đcyvxinh chặhipyt sắumkpt:

- Khôcdnang phảkvvni lãpabno ta chếqvpyt, chívudinh làxtkm ta vong!

Hắumkpn cấcnnst bưowwkttdsc đcyvxi ra ngoàxtkmi, Hưowwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan lắumkpc đcyvxbtlbu:

- Tívudinh nódbfkng khôcdnang bỏihnp đcyvxưowwkvxwrc, ngưowwkơgtrzi chờttds đcyvxódbfk, ta sẽxqei đcyvxi vớttdsi ngưowwkơgtrzi. Khôcdnang códbfk ta, làxtkmm sao ngưowwkơgtrzi códbfk thểkcax tiếqvpyn vàxtkmo Nam Hoang mộqvpyt cádrllch dễkkzuxtkmng?

Bằcjshng vàxtkmo giao tìzsjinh giữxaija hai ngưowwkttdsi, tựlqob nhiêkhnun cũjhigng khôcdnang cầbtlbn nhiềwkriu lờttdsi cảkvvnm tạcyvx, Vũjhig La quay đcyvxbtlbu lạcyvxi nódbfki:

- Mau mau mộqvpyt chúbtkit.

Ma Tửwkrixcxum nấcnnsp sau khe cửwkria nhìzsjin Vũjhig La vàxtkmutmbng Hưowwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan phádrll khôcdnang màxtkm đcyvxi, trong lòmltfng chua xódbfkt: Hắumkpn khôcdnang sao làxtkm tốxmgyt rồazoei, códbfk đcyvxiềwkriu hiệjhign tạcyvxi hắumkpn đcyvxang liềwkriu mìzsjinh bôcdnan ba vìzsji mộqvpyt nữxaij nhâxcxun khádrllc...

owwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan giơgtrz tay lêkhnun đcyvxádrllnh ra mộqvpyt đcyvxcyvxo phi kiếqvpym hìzsjinh dádrllng linh phùutmb, linh phùutmb đcyvxcjshng khôcdnang bay lêkhnun, hódbfka thàxtkmnh mộqvpyt đcyvxcyvxo hàxtkmo quang cựlqob kiếqvpym màxtkmu tívudim nhạcyvxt, quay xuốxmgyng nằcjshm sádrllt đcyvxcnnst, đcyvxưowwka Hưowwkơgtrzng Cuồazoeng Ngôcdnan lêkhnun.

pabno đcyvxang đcyvxucyknh gọjcjxi Vũjhig La cùutmbng lêkhnun, Vũjhig La đcyvxãpabn ngựlqob mộqvpyt cụucykm mâxcxuy trắumkpng bay tớttdsi.

owwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan làxtkm Nam Hoang đcyvxjhig nhấcnnst phùutmbowwk, chỉdxfk nhìzsjin thoádrllng qua cụucykm mâxcxuy trắumkpng kia khôcdnang khỏihnpi biếqvpyn sắumkpc, linh phùutmbzsjinh kiếqvpym lay đcyvxqvpyng mộqvpyt trậmimtn, suýrokrt chúbtkit nữxaija ngãpabnfuptn ra đcyvxcnnst.

Sau khi bay lêkhnun khôcdnang, cuốxmgyi cùutmbng Hưowwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan cũjhigng khôcdnang nhịucykn đcyvxưowwkvxwrc kêkhnuu lêkhnun:

- Thiêkhnun Sinh Thầbtlbn Ngọjcjxc! Vìzsji sao tiểkcaxu tửwkri ngưowwkơgtrzi may mắumkpn nhưowwk vậmimty, đcyvxâxcxuy làxtkm linh phùutmbzsji vậmimty, lạcyvxi códbfk thểkcax sửwkri dụucykng Thiêkhnun Sinh Thầbtlbn Ngọjcjxc luyệjhign chếqvpy? Ngưowwkơgtrzi tớttdsi đcyvxâxcxuy, cho ta xem linh phùutmbxtkmy mộqvpyt chúbtkit... Ủhmqia, códbfk vẻlqob kỳdjfh quádrlli, làxtkm chuyệjhign gìzsji vậmimty, tạcyvxi sao luyệjhign chếqvpy nhưowwk vậmimty... Hoàxtkmn toàxtkmn khôcdnang cầbtlbn thiếqvpyt...


owwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan chỉdxfk liếqvpyc mắumkpt đcyvxãpabn nhìzsjin ra, bêkhnun trong Ngọjcjxc Ấxaijn Linh Phùutmbxtkmy códbfk rấcnnst nhiềwkriu chỗquia ly kỳdjfh cổjhig quádrlli. Vớttdsi thàxtkmnh tựlqobu củutmba lãpabno chắumkpc chắumkpn sẽxqei khôcdnang nhưowwk loạcyvxi ngưowwkttdsi nôcdnang cạcyvxn, mìzsjinh khôcdnang nhìzsjin ra đcyvxãpabn vộqvpyi cho làxtkm sảkvvnn phẩxqeim thấcnnst bạcyvxi.

owwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan nhìzsjin ra đcyvxưowwkvxwrc Ngọjcjxc Ấxaijn Linh Phùutmbxtkmy phong cádrllch vôcdnautmbng cổjhigvudinh, tay nghềwkri luyệjhign chếqvpy tinh xảkvvno vôcdnautmbng, nhấcnnst đcyvxucyknh làxtkm do cao thủutmb luyệjhign chếqvpy. Nếqvpyu đcyvxãpabn an bàxtkmi nhưowwk vậmimty, ắumkpt códbfk thâxcxum ýrokr khádrllc.

jhig La lo lắumkpng cho Cốxmgyc Mụucykc Thanh, khôcdnang códbfkmltfng dạcyvxxtkmo tádrlln gẫtnoju, chỉdxfkdbfki qua loa vàxtkmi câxcxuu vềwkri Ngọjcjxc Ấxaijn Linh Phùutmbxtkmy. Hưowwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan nghe xong ádrllnh mắumkpt sádrllng rựlqobc:

- Khôcdnang ngờttds rằcjshng còmltfn códbfk cấcnnsu tứlsuj xảkvvno diệjhigu tớttdsi mứlsujc nàxtkmy...

Ngay sau đcyvxódbfk, lãpabno lộqvpy vẻlqob trầbtlbm tưowwk, tiếqvpyn nhậmimtp trạcyvxng thádrlli cảkvvnm ngộqvpy. Lậmimtp tứlsujc khoanh châxcxun ngồazoei xuốxmgyng linh phùutmb phi hàxtkmnh, đcyvxumkpm chìzsjim trong suy nghĩzupl.

jhig La biếqvpyt Hưowwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan códbfk linh cảkvvnm, trong lòmltfng códbfk cảkvvnm ngộqvpy, chuyệjhign nàxtkmy đcyvxxmgyi vớttdsi tu sĩzupl, nhấcnnst làxtkm đcyvxxmgyi vớttdsi phùutmbowwk vốxmgyn vôcdnautmbng chúbtki trọjcjxng tớttdsi linh cảkvvnm ngộqvpy đcyvxcyvxo làxtkmcdnautmbng quan trọjcjxng, cho nêkhnun cũjhigng khôcdnang quấcnnsy rầbtlby lãpabno, khốxmgyng chếqvpy cụucykm mâxcxuy trắumkpng củutmba mìzsjinh bay nhanh vềwkri phívudia Nam Hoang.

Hai canh giờttds sau, Vũjhig La cảkvvnm giádrllc đcyvxưowwkvxwrc trêkhnun ngưowwkttdsi Hưowwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan chợvxwrt bộqvpyc phádrllt ra mộqvpyt cỗquia khívudi thếqvpy khádrllc vớttdsi ngưowwkttdsi thưowwkttdsng, giốxmgyng nhưowwk... Nếqvpyu nhưowwkutmbng lờttdsi nódbfki đcyvxkcaxzsjinh dung, chívudinh làxtkm cảkvvnm giádrllc phádrllzsjin trùutmbng sinh.

Cỗquia khívudi thếqvpy kia vừyjqra phádrllt ra, Hưowwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan thìzsjinh lìzsjinh mởutmb bừyjqrng mắumkpt, ádrllnh mắumkpt trong suốxmgyt, hiểkcaxn nhiêkhnun đcyvxãpabn tiếqvpyn lêkhnun mộqvpyt cảkvvnnh giớttdsi cao hơgtrzn.

pabno nởutmb mộqvpyt nụucykowwkttdsi, nhìzsjin Vũjhig La đcyvxbtlby thâxcxum ýrokr:

- Ta thậmimtt sựlqob khôcdnang ngờttds rằcjshng, ngưowwkơgtrzi lạcyvxi códbfk thểkcax dẫtnojn dắumkpt ta bưowwkttdsc sang cảkvvnnh giớttdsi mớttdsi.

Từyjqr thờttdsi củutmba Đowwkếqvpy Quâxcxun Thôcdnai Xádrlln, Hưowwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan đcyvxãpabnxtkm Nam Hoang đcyvxjhig nhấcnnst phùutmbowwk, lãpabno đcyvxãpabn ngủutmbutmb cảkvvnnh giớttdsi nàxtkmy rấcnnst lâxcxuu, mãpabni khôcdnang thăfuptng tiếqvpyn.

Giốxmgyng nhưowwk tu sĩzupl tớttdsi mộqvpyt cảkvvnnh giớttdsi đcyvxdxfknh cao rồazoei, rấcnnst khódbfkmltfng tiếqvpyn thêkhnum bưowwkttdsc nữxaija.

Nhưowwkng nếqvpyu códbfk ngưowwkttdsi nódbfki cho kẻlqobcnnsy biếqvpyt, phívudia trưowwkttdsc còmltfn códbfk mộqvpyt lĩzuplnh vựlqobc rộqvpyng lớttdsn hơgtrzn, khôcdnang phảkvvni làxtkm chỉdxfkxtkmdbfki suôcdnang, màxtkmxtkmm cho kẻlqobcnnsy thậmimtt sựlqobowwkxtkmng thấcnnsy đcyvxưowwkvxwrc lĩzuplnh vựlqobc nàxtkmy, lậmimtp tứlsujc códbfk thểkcaxvudich thívudich tiềwkrim lựlqobc hùutmbng mạcyvxnh nhấcnnst củutmba kẻlqobcnnsy, cũjhigng giốxmgyng nhưowwk nhiệjhigt tìzsjinh mưowwkttdsi phầbtlbn lúbtkic vừyjqra tu đcyvxcyvxo, tiếqvpyn bộqvpy thậmimtt nhanh.


owwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan chívudinh làxtkm nhưowwk thếqvpy.

btkic trưowwkttdsc bìzsjinh cảkvvnnh củutmba lãpabno chívudinh làxtkm, dưowwkttdsng nhưowwk Phùutmb đcyvxcyvxo đcyvxãpabn chấcnnsm dứlsujt. Dùutmb sao chỉdxfkxtkm mộqvpyt đcyvxcyvxo linh phùutmb, còmltfn códbfk thểkcaxxtkmm ra bao nhiêkhnuu hìzsjinh dạcyvxng? Hưowwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan cho rằcjshng mìzsjinh đcyvxãpabn thàxtkmnh thạcyvxo hếqvpyt tấcnnst cảkvvn, nhấcnnst thờttdsi khôcdnang códbfk hứlsujng thúbtki.

Cho nêkhnun lãpabno bấcnnst cầbtlbn đcyvxttdsi, cho dùutmbxtkm ngưowwkttdsi đcyvxlsujng trêkhnun cảkvvnnh giớttdsi đcyvxdxfknh phong nhưowwk Thôcdnai Xádrlln, Lâxcxum Tuyệjhigt Phong, lãpabno cũjhigng khôcdnang nểkcaxzsjinh, cưowwkttdsi đcyvxùutmba thódbfka mạcyvx, khôcdnang chúbtkit nểkcaxzsjinh.

Nhưowwkng hôcdnam nay Ngọjcjxc Ấxaijn Linh Phùutmb đcyvxãpabnxtkmm cho lãpabno đcyvxcyvxi khai nhãpabnn giớttdsi, biếqvpyt rằcjshng tầbtlbm nhìzsjin củutmba mìzsjinh vẫtnojn còmltfn hạcyvxn hẹclhwp. Vìzsji sao chỉdxfk giớttdsi hạcyvxn ởutmb mộqvpyt đcyvxcyvxo linh phùutmb, vìzsji sao khôcdnang tậmimtp trung nhiềwkriu đcyvxcyvxo linh phùutmb lạcyvxi vớttdsi nhau?

Trưowwkttdsc kia lãpabno cảkvvnm thấcnnsy mộqvpyt đcyvxcyvxo linh phùutmbcdnautmbng đcyvxơgtrzn bạcyvxc, hiệjhign tạcyvxi đcyvxãpabn khádrllc.

Hảkvvno hữxaiju đcyvxwkri thăfuptng cảkvvnnh giớttdsi, Vũjhig La tựlqob nhiêkhnun cũjhigng vui lâxcxuy, nởutmb mộqvpyt nụucykowwkttdsi hiếqvpym hoi:

- Chờttds sau khi xong chuyệjhign lầbtlbn nàxtkmy, ta sẽxqei cho lãpabno mưowwkvxwrn tádrllm đcyvxcyvxo Ngọjcjxc Ấxaijn Linh Phùutmbxtkmy xem mộqvpyt chuyếqvpyn.

Khoan nódbfki tớttdsi giádrll trịucyk củutmba linh phùutmb, chỉdxfk riêkhnung đcyvxâxcxuy làxtkmdrllm miếqvpyng Thiêkhnun Sinh Thầbtlbn Ngọjcjxc, đcyvxãpabn quýrokr giádrll tớttdsi mứlsujc nàxtkmo, Vũjhig La lạcyvxi khôcdnang chúbtkit cau màxtkmy đcyvxưowwka cho Hưowwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan, đcyvxâxcxuy chívudinh làxtkm bằcjshng hữxaiju. Cũjhigng giốxmgyng nhưowwkowwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan biếqvpyt Đowwkqvpyc Long Mạcyvxch khắumkpc chếqvpy linh phùutmb giảkvvni đcyvxqvpyc củutmba mìzsjinh, cũjhigng khôcdnang cầbtlbn suy nghĩzupl đcyvxi tớttdsi Nam Hoang vớttdsi Vũjhig La mộqvpyt chuyếqvpyn.

owwkttdsng Cuồazoeng Ngôcdnan tựlqob nhiêkhnun cũjhigng sẽxqei khôcdnang khádrllch sádrllo vớttdsi Vũjhig La:

- Ngưowwkơgtrzi nhớttds kỹxcxu, đcyvxyjqrng đcyvxếqvpyn lúbtkic đcyvxódbfk nuốxmgyt lờttdsi.

Đowwkâxcxuy chỉdxfkxtkm lờttdsi nódbfki đcyvxùutmba.

Nam Hoang giádrllp giớttdsi vớttdsi Trung Châxcxuu, khôcdnang giốxmgyng nhưowwk nhữxaijng thếqvpy giớttdsi khádrllc trong thiêkhnun hạcyvx ngũjhig phưowwkơgtrzng. Nam Hoang cùutmbng Trung Châxcxuu cũjhigng làxtkm Nhâxcxun tộqvpyc sinh sốxmgyng, chỉdxfk bấcnnst quádrll Nam Hoang bịucyk phe Ma đcyvxcyvxo chiếqvpym cứlsuj, còmltfn Trung Châxcxuu làxtkm đcyvxucyka bàxtkmn củutmba phe Chívudinh đcyvxcyvxo.

Nhìzsjin qua phe Chívudinh đcyvxcyvxo Trung Châxcxuu hùutmbng mạcyvxnh, códbfk Cửwkriu Đowwkcyvxi Thiêkhnun Môcdnan trấcnnsn giữxaij. Nam Hoang chỉdxfkdbfk mộqvpyt Đowwkếqvpy Quâxcxun Thôcdnai Xádrlln, còmltfn bịucyk bọjcjxn đcyvxcyvxo chívudich làxtkmm hạcyvxi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.