Tiên Tuyệt

Chương 470 : Độc Long Mạch (Hạ)

    trước sau   
Cốcxdsc Mụailcc Thanh ngãlaqj đocpwbeegu vàklamo vai Vũdrsb La, thởghyt phàklamo nhẹgvux nhõphkpm thậkywpt dàklami:

- Tậkywpn mắvgqut thấzsway chàklamng, ta mớhomli yêaotgn tâawpgm.

drsb La giơlsuu tay sờoyay thửbtva, chợlksst thấzsway thâawpgn thểdeok Cốcxdsc Mụailcc Thanh nóbxwmng bừldfdng. Hắvgqun phászhct giászhcc cóbxwm chúxamft khászhcc thưpycgoyayng, bèqzxxn vỗbxwmklamng nhèqzxx nhẹgvux:

- Mụailcc Thanh?

Cốcxdsc Mụailcc Thanh khôzbztng phảluzxn ứzswang chúxamft nàklamo, thâawpgn thểdeok mềstbum nhũdrsbn ngãlaqj nhàklamo vàklamo lòvgqung Vũdrsb La. Lúxamfc nàklamy hắvgqun mớhomli biếgvuxt cóbxwm chuyệiiain khászhcc thưpycgoyayng:

- Mụailcc Thanh...


Ngưpycgoyayi Cốcxdsc gia đocpwãlaqj nghe đocpwưpycglkssc tiếgvuxng kêaotgu củedoma hắvgqun, Lâawpgm thịhuzudrsbng khôzbztng ẩkigdn thâawpgn nữdtkea, vộnlthi vàklamng chạaotgy ra:

- Thanh nhi cóbxwm chuyệiiain gìxsqq vậkywpy?

drsb La ôzbztm Cốcxdsc Mụailcc Thanh, trêaotgn mặskyht nàklamng ửbtvang hồdjycng vôzbztgnrwng quỷkusv dịhuzu, hơlsuui thởghytbxwmng màklam thơlsuum ngọibzut.

drsb La sờoyay thửbtva mạaotgch môzbztn củedoma nàklamng, tứzswac thìxsqq biếgvuxn sắvgquc:

- Trúxamfng đocpwnlthc ưpycg?

awpgm thịhuzu lậkywpp tứzswac nhớhoml tớhomli vụailc ászhcn đocpwbeegu tiêaotgn trong ba thászhcng qua củedoma Cốcxdsc Mụailcc Thanh, thảluzxng thốcxdst kêaotgu lêaotgn:

- Làklam Thưpycglkssng Cászhcch Long!

Sắvgquc mặskyht Vũdrsb La lạaotgi biếgvuxn, khẽokvxnltho ốcxdsng tay ászhco Cốcxdsc Mụailcc Thanh lêaotgn. Dưpycghomli cổuojx tay trắvgqung muốcxdst củedoma nàklamng cóbxwm mộnltht màklamu xanh vôzbztgnrwng quỷkusv dịhuzukigdn dưpycghomli da, chẳprfxng khászhcc nàklamo mộnltht con rắvgqun đocpwnlthc.

drsb La nghiếgvuxn răjfqgng mộnltht cászhci:

- Làklam Đinsnnlthc Long Mạaotgch củedoma Thưpycglkssng Trảluzxm Đinsnaotgo!

Đinsnnlthc Long Mạaotgch chíwtepnh làklamzbztng phászhcp gia truyềstbun củedoma lãlaqjo ma Nam Hoang Đinsnnlthc môzbztn Thưpycglkssng Trảluzxm Đinsnaotgo, cho dùgnrwklam đocpwiiai tửbtva đocpwvgquc ýbtva nhấzswat cũdrsbng khôzbztng đocpwưpycglkssc lãlaqjo truyềstbun thụailc. Lãlaqjo chỉbxwm truyềstbun cho mấzsway đocpwzswaa con trai củedoma mìxsqqnh, Thưpycglkssng Cászhcch Long chíwtepnh làklam trưpycgoyayng tửbtva củedoma Thưpycglkssng Trảluzxm Đinsnaotgo, tựstbu nhiêaotgn họibzuc đocpwưpycglkssc côzbztng phászhcp nàklamy sâawpgu nhấzswat.

awpgm thịhuzu vừldfda nghe têaotgn Đinsnnlthc Long Mạaotgch, sắvgquc mặskyht tászhci nhợlksst, thâawpgn thểdeok lảluzxo đocpwluzxo vàklami cászhci, vàklami têaotgn lãlaqjo bộnlthc vộnlthi đocpwxsqq lấzsway bàklam:

- Phu nhâawpgn...


awpgm thịhuzu khoászhct tay, giọibzung đocpwau khổuojx:

- Mau phászhci ngưpycgoyayi bászhco cho lãlaqjo gia, bảluzxo ôzbztng ấzsway trởghyt vềstbu ngay tứzswac khắvgquc.

drsb La cũdrsbng khôzbztng còvgqun lòvgqung dạaotgklamo cốcxds kỵdhhe lễnlth sốcxdsxsqq nữdtkea, ôzbztm lấzsway Cốcxdsc Mụailcc Thanh sảluzxi bưpycghomlc vọibzut vàklamo khuêaotg phòvgqung củedoma nàklamng, bỏewuw lạaotgi mộnltht câawpgu:

- Trong bốcxdsn canh giờoyay khôzbztng cho phénlthp bấzswat cứzswa ai quấzsway rầbeegy ta!

Hiểdeokn nhiêaotgn trong Cốcxdsc gia cóbxwm trậkywpn phászhcp truyềstbun tin liêaotgn lạaotgc vớhomli Cốcxdsc Thưpycgơlsuung, sau khi Cốcxdsc Mụailcc Thanh hôzbztn mêaotg hai canh giờoyay, Cốcxdsc Thưpycgơlsuung vẻazsk mặskyht lo lắvgqung chạaotgy vộnlthi trởghyt vềstbu:

- Chuyệiiain gìxsqq xảluzxy ra, Thanh nhi sao rồdjyci, tạaotgi sao trúxamfng đocpwnlthc trong thờoyayi gian dàklami nhưpycg vậkywpy, cászhcc ngưpycgơlsuui cũdrsbng khôzbztng phászhct hiệiiain...

awpgm thịhuzu vẫqxikn ngồdjyci trêaotgn Thászhci Sưpycgkusv trong phòvgqung, nghe thấzsway Cốcxdsc Thưpycgơlsuung lòvgqung nóbxwmng nhưpycg lửbtvaa đocpwcxdst lêaotgn tiếgvuxng chấzswat vấzswan nhưpycg vậkywpy, Lâawpgm thịhuzu vốcxdsn xưpycga nay gầbeegn nhưpycg chưpycga từldfdng tranh cãlaqji vớhomli phu quâawpgn đocpwnltht nhiêaotgn bạaotgo phászhct, vỗbxwmklamn đocpwzswang dậkywpy, chỉbxwm thẳprfxng vàklamo mặskyht Cốcxdsc Thưpycgơlsuung lớhomln tiếgvuxng chấzswat vấzswan:

- Lúxamfc nàklamy ôzbztng mớhomli nhớhoml ra Thanh nhi làklam con củedoma mìxsqqnh sao, ta còvgqun tưpycgghytng rằaagtng Thanh nhi chỉbxwmklam con củedoma ta sinh ra màklam thôzbzti, vìxsqq sao ôzbztng khôzbztng bứzswac tửbtvabxwm cho rồdjyci? Nếgvuxu khôzbztng phảluzxi ôzbztng cứzswang đocpwbeegu ngăjfqgn cảluzxn, Thanh nhi đocpwâawpgu phảluzxi đocpwau khổuojx nhưpycg vậkywpy? Hiệiiain tạaotgi hàklami tửbtva đocpwãlaqj xảluzxy ra chuyệiiain, ôzbztng hùgnrwng hùgnrwng hổuojx hổuojx trởghyt vềstbu nhưpycg vậkywpy, ta thấzsway thiếgvuxu niêaotgn kia còvgqun thưpycgơlsuung yêaotgu Thanh nhi hơlsuun cảluzx ôzbztng. Hiệiiain tạaotgi ngưpycgoyayi ta đocpwang dốcxdsc hếgvuxt toàklamn lựstbuc cứzswau mạaotgng Thanh nhi, lãlaqjo quỷkusv ôzbztng vừldfda vềstbu tớhomli đocpwãlaqj lậkywpp tứzswac hỏewuwi tộnlthi. Ngoạaotgi trừldfd chửbtvai ngưpycgoyayi giếgvuxt ngưpycgoyayi, ôzbztng còvgqun làklamm đocpwưpycglkssc chuyệiiain gìxsqq khászhcc?

Cốcxdsc Thưpycgơlsuung bịhuzuawpgm thịhuzu mắvgqung cho đocpwewuw bừldfdng mặskyht mũdrsbi. Từldfd trưpycghomlc tớhomli nay chỉbxwmbxwm y mắvgqung vợlkssxsqqnh, vợlkssxsqqnh chưpycga bao giờoyaylaqji lạaotgi. Hôzbztm nay đocpwnltht nhiêaotgn Lâawpgm thịhuzu đocpwuojxi khászhcch làklamm chủedom, y sữdtkeng ngưpycgoyayi ra khôzbztng biếgvuxt đocpwászhcp thếgvuxklamo.

awpgm thịhuzu vẫqxikn khôzbztng hếgvuxt giậkywpn, vung tay ászhco mộnltht cászhci. Mộnltht luồdjycng khíwtep xoászhcy hùgnrwng mạaotgnh bùgnrwng lêaotgn, cuốcxdsn hai chiếgvuxc Thászhci Sưpycgkusvgnrwng cászhci bàklamn bêaotgn cạaotgnh kêaotgu rắvgquc mộnltht tiếgvuxng, vỡxsqq tan tàklamnh:

- Cốcxdsc Thưpycgơlsuung, ta cho ôzbztng biếgvuxt, Lâawpgm Nguyệiiait Mẫqxikn ta vừldfda ýbtvaklami tửbtvaklamy. Hắvgqun khẩkigdn trưpycgơlsuung vìxsqq Thanh nhi làklam thậkywpt, ta thừldfda nhậkywpn đocpwzswaa con rểdeokklamy, nếgvuxu ôzbztng khôzbztng đocpwászhcp ứzswang, sau khi Thanh nhi khỏewuwe lạaotgi, ta sẽokvx mang nóbxwm qua đocpwóbxwm.

awpgm thịhuzubxwmi xong, nổuojxi giậkywpn đocpwùgnrwng đocpwùgnrwng xoay ngưpycgoyayi bỏewuw đocpwi, đocpwdeok lạaotgi mộnltht mìxsqqnh Cốcxdsc Thưpycgơlsuung sữdtkeng ngưpycgoyayi ra đocpwóbxwm.

Cốcxdsc Thưpycgơlsuung ngâawpgy ngẩkigdn mộnltht lúxamfc, thìxsqqnh lìxsqqnh thởghyt ra mộnltht hơlsuui thậkywpt dàklami, đocpwôzbzti vai rộnlthng rãlaqji sụailcp xuốcxdsng, trong lúxamfc nhấzswat thờoyayi cũdrsbng khôzbztng biếgvuxt nêaotgn làklamm thếgvuxklamo.


laqjo bộnlthc bêaotgn cạaotgnh tỏewuw ra khẩkigdn trưpycgơlsuung:

- Lãlaqjo gia, vịhuzu tiểdeoku ca kia cóbxwm thểdeok giảluzxi đocpwưpycglkssc đocpwnlthc củedoma tiểdeoku thưpycg khôzbztng?

Mặskyhc dùgnrw Cốcxdsc Thưpycgơlsuung khôzbztng thíwtepch Vũdrsb La, nhưpycgng y vẫqxikn biếgvuxt bảluzxn lĩoyaynh Vũdrsb La thếgvuxklamo, chỉbxwmklam từldfd trưpycghomlc tớhomli nay khôzbztng muốcxdsn thừldfda nhậkywpn. Lãlaqjo bộnlthc cũdrsbng nhưpycg ngưpycgoyayi nhàklam, đocpwi theo phu phụailc y đocpwãlaqj trêaotgn trăjfqgm năjfqgm, Cốcxdsc Thưpycgơlsuung cũdrsbng khôzbztng cóbxwmxsqq giấzswau diếgvuxm:

- Hắvgqun... Cóbxwm thểdeok luyệiiain chếgvux linh phùgnrw giảluzxi đocpwnlthc, hẳprfxn làklam khôzbztng thàklamnh vấzswan đocpwstbu.

Cốcxdsc Thưpycgơlsuung chắvgqup tay sau lưpycgng mộnltht mìxsqqnh đocpwi tớhomli cửbtvaa phòvgqung nữdtke nhi. Lâawpgm thịhuzu đocpwang lo lắvgqung đocpwzswang chờoyay ngoàklami cửbtvaa, vừldfda thấzsway y tớhomli lậkywpp tứzswac ngoảluzxnh mặskyht sang nơlsuui khászhcc, cốcxdsxsqqnh khôzbztng nhìxsqqn tớhomli y.

Cốcxdsc Thưpycgơlsuung cũdrsbng khôzbztng biếgvuxt làklamm sao, lãlaqjo bộnlthc vộnlthi vàklamng mang ghếgvux tớhomli:

- Lãlaqjo gia, phu nhâawpgn, ngồdjyci xuốcxdsng chờoyay vậkywpy.

Rốcxdst cụailcc Cốcxdsc Thưpycgơlsuung cũdrsbng bìxsqqnh tĩoyaynh lạaotgi, nhẫqxikn nạaotgi nhậkywpn lấzsway chung tràklam do lãlaqjo bộnlthc dâawpgng lêaotgn uốcxdsng qua mộnltht hớhomlp, chợlksst thấzsway miệiiaing mìxsqqnh đocpwvgqung ngắvgqut, y chưpycga bao giờoyay uốcxdsng qua loạaotgi tràklam khóbxwm uốcxdsng nhưpycg vậkywpy.

Y đocpwang đocpwhuzunh phászhct tászhcc, cúxamfi đocpwbeegu nhìxsqqn lạaotgi, nưpycghomlc tràklam trong chénlthn xanh trong, lászhc tràklam to bằaagtng hạaotgt gạaotgo, mỹhthz lệiiaizbztgnrwng, đocpwúxamfng làklamdrsb Vụailc Mễnlth Tràklamxsqqnh thưpycgoyayng uốcxdsng ởghyt nhàklam, khôzbztng cóbxwmxsqq khászhcc lạaotg.

Y thầbeegm thởghytklami trong lòvgqung, hiểdeoku đocpwưpycglkssc làklam do mìxsqqnh quászhc lo lắvgqung nêaotgn mớhomli cóbxwm cảluzxm giászhcc nhưpycg vậkywpy, khôzbztng trászhcch đocpwưpycglkssc ngưpycgoyayi khászhcc. Tay đocpwskyht chénlthn tràklam xuốcxdsng, cũdrsbng khôzbztng thểdeok uốcxdsng trôzbzti nữdtkea.

Ngoàklami cửbtvaa mọibzui ngưpycgoyayi Cốcxdsc gia lo lắvgqung đocpwlkssi chờoyay, bêaotgn trong phòvgqung, Vũdrsb La đocpwãlaqj dốcxdsc hếgvuxt toàklamn lựstbuc luyệiiain chếgvux đocpwưpycglkssc mộnltht đocpwaotgo linh phùgnrw giảluzxi đocpwnlthc. Hôzbztm nay bảluzxn lĩoyaynh củedoma hắvgqun tăjfqgng mạaotgnh, linh phùgnrw giảluzxi đocpwnlthc nàklamy cũdrsbng đocpwaotgt tớhomli trìxsqqnh đocpwnlth lụailcc phẩkigdm thưpycglkssng. Sau khi cho Cốcxdsc Mụailcc Thanh dùgnrwng, quảluzx nhiêaotgn đocpwnlthc tốcxds tiêaotgu giảluzxm khôzbztng íwtept, sắvgquc mặskyht Cốcxdsc Mụailcc Thanh chuyểdeokn biếgvuxn tốcxdst đocpwgvuxp mộnltht chúxamft, chỉbxwm chốcxdsc lászhct sau đocpwãlaqj dầbeegn dầbeegn tỉbxwmnh lạaotgi.

Mỹhthz nhâawpgn mởghyt bừldfdng mắvgqut cóbxwm vẻazsk yếgvuxu ớhomlt, hai hàklamng lôzbztng mi thậkywpt dàklami cong cong, trong mắvgqut dưpycgoyayng nhưpycg bao phủedom mộnltht tầbeegng hơlsuui nưpycghomlc.

drsb La cựstbuc kỳuysb đocpwau lòvgqung, Cốcxdsc Mụailcc Thanh nắvgqum tay củedoma hắvgqun, hếgvuxt sứzswac châawpgn thàklamnh:


- Ta sợlkss lầbeegn nàklamy thậkywpt làklamoyaynh biệiiait...

Chỉbxwmbxwm mấzswat đocpwi rồdjyci, mớhomli hiểdeoku đocpwưpycglkssc quýbtva giászhc tớhomli mứzswac nàklamo.

drsb La trùgnrwng sinh mộnltht lầbeegn, Cốcxdsc Mụailcc Thanh mấzswat màklam đocpwưpycglkssc lạaotgi, cảluzxm giászhcc ấzsway chỉbxwmbxwmxsqqnh nàklamng hiểdeoku đocpwưpycglkssc. Giờoyay phúxamft nghe tin Hoang Vâawpgn thàklamnh bịhuzu phászhc, Thôzbzti Xászhcn tửbtva trậkywpn, Cốcxdsc Mụailcc Thanh cảluzxm thấzsway lòvgqung mìxsqqnh nguộnlthi lạaotgnh nhưpycg tro tàklamn. Vốcxdsn nàklamng làklamjfqgng sơlsuun mỹhthz nhâawpgn, sau lầbeegn ấzsway lạaotgi càklamng lạaotgnh lùgnrwng tớhomli mứzswac khôzbztng ai cóbxwm thểdeok tớhomli gầbeegn. Đinsnldfdng nóbxwmi làklam ngưpycgoyayi lạaotg, cho dùgnrwklam thâawpgn nhâawpgn bằaagtng hữdtkeu, nếgvuxu nàklamng cóbxwm thểdeok trászhcnh đocpwưpycglkssc lậkywpp tứzswac trászhcnh nénlth.

Bỗbxwmng nhiêaotgn Vũdrsb La trùgnrwng sinh, Cốcxdsc Mụailcc Thanh cảluzxm giászhcc lòvgqung mìxsqqnh nhưpycgawpgy khôzbzt gặskyhp mùgnrwa xuâawpgn, bấzswat ngờoyay sốcxdsng lạaotgi. Cảluzxm giászhcc chếgvuxt đocpwi sốcxdsng lạaotgi nhưpycg vậkywpy, nàklamng hiểdeoku rấzswat rõphkpklamng.

Lầbeegn nàklamy chỉbxwmxsqqklamng muốcxdsn khôzbztng ngừldfdng thuyếgvuxt phụailcc chíwtepnh mìxsqqnh, rằaagtng lầbeegn trưpycghomlc Vũdrsb La đocpwãlaqj khôzbztng cóbxwm chuyệiiain gìxsqq, lầbeegn nàklamy chắvgquc chắvgqun cũdrsbng khôzbztng sao.

Nhưpycgng nàklamng khôzbztng kiêaotgn cưpycgoyayng nhưpycg ngưpycgoyayi ngoàklami nhìxsqqn thấzsway. Trêaotgn thựstbuc tếgvux trong lòvgqung nàklamng càklamng lo lắvgqung hơlsuun bấzswat cứzswa kẻazskklamo, bởghyti vìxsqqklamng từldfdng trảluzxi qua mộnltht lầbeegn mùgnrwi vịhuzu mấzswat đocpwi Vũdrsb La, cho nêaotgn hiểdeoku rõphkpklamng hơlsuun bấzswat kỳuysb ai.

Nhưpycgng duyêaotgn cớhoml “lầbeegn trưpycghomlc khôzbztng cóbxwm chuyệiiain gìxsqq, lầbeegn nàklamy chắvgquc chắvgqun sẽokvx khôzbztng sao”, ngay cảluzx bảluzxn thâawpgn Cốcxdsc Mụailcc Thanh cũdrsbng khóbxwmbxwm thểdeok thuyếgvuxt phụailcc mìxsqqnh tin tưpycgghytng. Cho nêaotgn nàklamng phảluzxi bắvgqut buộnlthc mìxsqqnh tin tưpycgghytng, bắvgqut buộnlthc mìxsqqnh khôzbztng thèqzxxm nghĩoyay nữdtkea, khôzbztng ngừldfdng nhậkywpn ászhcn, chỉbxwm muốcxdsn làklamm cho mìxsqqnh đocpwvgqum chìxsqqm trong côzbztng việiiaic ngậkywpp đocpwbeegu, khôzbztng cóbxwm thờoyayi gian suy nghĩoyay loạaotgn lêaotgn.

Nếgvuxu quảluzx thậkywpt nàklamng trấzswan đocpwhuzunh nhưpycg thếgvux, khi biếgvuxt đocpwưpycglkssc tin Vũdrsb La gặskyhp chuyệiiain khôzbztng may, đocpwãlaqj phászhci ngưpycgoyayi đocpwi bászhco cho Chu Cẩkigdn ngay tứzswac khắvgquc rằaagtng Vũdrsb La chắvgquc chắvgqun khôzbztng cóbxwm chuyệiiain gìxsqq, chứzswa khôzbztng phảluzxi cho đocpwếgvuxn mưpycgoyayi mấzsway ngàklamy trưpycghomlc mớhomli chợlksst nhớhoml tớhomli.

drsb La đocpwau lòvgqung ászhcp tay nàklamng dászhcn lêaotgn mặskyht mìxsqqnh:

- Vìxsqq sao nàklamng ngốcxdsc nhưpycg vậkywpy, trúxamfng đocpwnlthc vẫqxikn còvgqun síwtepnh cưpycgoyayng ỷkusv mạaotgnh...

Cốcxdsc Mụailcc Thanh nhẹgvux nhàklamng lắvgquc đocpwbeegu:

- Chàklamng khôzbztng hiểdeoku, ta khôzbztng thểdeok dừldfdng lạaotgi, nếgvuxu nhưpycg dừldfdng lạaotgi, trong đocpwbeegu ta sẽokvx khôzbztng ngừldfdng nhớhoml tớhomli chàklamng, ta khôzbztng chịhuzuu đocpwưpycglkssc...

drsb La cảluzxm đocpwnlthng vôzbztgnrwng, cũdrsbng càklamng thêaotgm đocpwau lòvgqung, vốcxdsn hắvgqun cho làklamxsqqnh đocpwãlaqj đocpwszhcn sai, Cốcxdsc Mụailcc Thanh khôzbztng cóbxwm chuyệiiain gìxsqq, Chu Cẩkigdn sẽokvxbxwma đocpwaotgn. Bâawpgy giờoyay nhìxsqqn lạaotgi ban đocpwbeegu mìxsqqnh đocpwszhcn khôzbztng lầbeegm, sau khi vénlthn hếgvuxt mâawpgy mùgnrw mớhomli cóbxwm thểdeok thấzsway rõphkp, quảluzx nhiêaotgn làklam Cốcxdsc Mụailcc Thanh đocpwãlaqj xảluzxy ra chuyệiiain.

Hắvgqun thởghytklami mộnltht tiếgvuxng:

- Phụailc mẫqxiku nàklamng đocpwang ởghytaotgn ngoàklami, đocpwdeok ta gọibzui họibzuklamo.

Cửbtvaa phòvgqung vừldfda mởghyt ra, Lâawpgm thịhuzu lậkywpp tứzswac đocpwzswang lêaotgn:

- Thanh nhi sao rồdjyci?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.