Tiên Tuyệt

Chương 469 : Độc Long mạch (Thượng)

    trước sau   
Mặcptrc dùkoufvkmm La cójwyp mộjeogt mỏnfkw Ômdge Thiếszaet, nhưonmrng tàaoefi liệgtwuu cầdzjpn cho luyệgtwun chếszae phávbgdp bảsnqxo côvkmmng kíphxnch cỡlmmv lớszaen quávbgd mứonmrc khổmiqung lồngxz. Gầdzjpn đglmudzjpy lạmmogi bắmkqkt đglmudzjpu giao dịjjhrch cùkoufng Đjypcôvkmmng Thổmiqu, cầdzjpn rấmmogt nhiềvkmmu kim loạmmogi hiếszaem. Vũvkmm La hiểlaseu rấmmogt rõjypcaoefng, hợwlfip távbgdc vớszaei Nhan Chi Tâtkpvy chíphxnnh làaoef hai bêiagxn cùkoufng cójwyp lợwlfii, khôvkmmng thểlase cốsnqx ýfvxi ăangwn bớszaet, cho nêiagxn cójwyp mộjeogt mỏnfkw Ômdge Thiếszaet hay khôvkmmng, hắmkqkn cũvkmmng khôvkmmng đglmulase ýfvxi. Hiệgtwun tạmmogi biếszaet đglmui đglmuâtkpvu tìdpnhm nhiềvkmmu tàaoefi liệgtwuu nhưonmr vậlmmvy đglmulase luyệgtwun chếszae phávbgdp bảsnqxo côvkmmng kíphxnch cỡlmmv lớszaen đglmuâtkpvy?

Cốsnqxc gia ởjypc trong mộjeogt sơsnqxn cốsnqxc nhỏnfkwjypc Hạmmogc Ẩonmrn sơsnqxn. Trong cốsnqxc cảsnqxnh tríphxn u nhãblcq, mộjeogt dòdzjpng suốsnqxi nhỏnfkw trong suốsnqxt chảsnqxy qua trong cốsnqxc, tiếszaeng nưonmrszaec chảsnqxy rójwypc rávbgdch dễratc nghe. Dưonmrszaei châtkpvn núvbgdi làaoef mộjeogt mảsnqxnh rừgxdpng trúvbgdc, cạmmognh đglmuójwyp dựwfgung lêiagxn mộjeogt ngôvkmmi lầdzjpu trúvbgdc, đglmuâtkpvy làaoef đglmujjhra phưonmrơsnqxng ẩmpptn cưonmr củbltza Cốsnqxc Thưonmrơsnqxng trưonmrszaec kia.

Chu Cẩmpptn thậlmmvt ra đglmuãblcq sớszaem phávbgdi ngưonmrlhkii tớszaei Cốsnqxc gia đglmuưonmra tin. Sávbgdng hôvkmmm đglmuójwyp, ngưonmrlhkii đglmuưonmra tin chạmmogy tớszaei, sau khi nójwypi ra tin nàaoefy, trêiagxn dưonmrszaei Cốsnqxc gia nhấmmogt thờlhkii vôvkmmkoufng hưonmrng phấmmogn.

vbgdc nàaoefy Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh vẫyxqsn chưonmra vềvkmm.

Ba thávbgdng nàaoefy Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh bềvkmm bộjeogn nhiềvkmmu việgtwuc.

Vốsnqxn mẫyxqsu thâtkpvn Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh sau khi nghe chuyệgtwun Vũvkmm La, muốsnqxn Cốsnqxc Thưonmrơsnqxng thôvkmmng bávbgdo cho Thẩmpptm Phávbgdn Đjypcìdpnhnh mộjeogt tiếszaeng, đglmulase cho nữqkrb nhi ởjypc nhàaoef nghỉpgfx ngơsnqxi mộjeogt chúvbgdt. Nhưonmrng Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh kiêiagxn quyếszaet phảsnqxn đglmusnqxi.


Ba thávbgdng qua nàaoefng đglmucptrc biệgtwut típhxnch cựwfguc, ba thávbgdng phávbgd xong ba vụbmzf ávbgdn lớszaen. Thávbgdng đglmudzjpu đglmuuổmiqui bắmkqkt mộjeogt tu sĩxhqe phe Ma đglmummogo từgxdp Nam Hoang lẻuekmn vàaoefo Trung Châtkpvu làaoef Thưonmrwlfing Cávbgdch Long.

Thưonmrwlfing Cávbgdch Long chíphxnnh làaoef con trưonmrjypcng củbltza đglmujeogc môvkmmn tôvkmmng sưonmr Nam Hoang Thưonmrwlfing Trảsnqxm Đjypcmmogo, mộjeogt thâtkpvn đglmujeogc côvkmmng cójwyp đglmuưonmrwlfic sávbgdu thàaoefnh hỏnfkwa hầdzjpu củbltza phụbmzf thâtkpvn. Sau khi lẻuekmn vàaoefo Trung Châtkpvu, y làaoefm ávbgdc khắmkqkp nơsnqxi, đglmuãblcq tiêiagxu diệgtwut vàaoefi môvkmmn phávbgdi nhỏnfkw phe Chíphxnnh đglmummogo. Ngay cảsnqx Hổmiqublcqnh cũvkmmng khôvkmmng làaoefm gìdpnh đglmuưonmrwlfic y. Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh xuấmmogt thủbltz, chỉpgfx trong mộjeogt thávbgdng đglmuãblcq mang đglmudzjpu Thưonmrwlfing Cávbgdch Long trởjypc lạmmogi Thẩmpptm Phávbgdn Đjypcìdpnhnh.

Ngoàaoefi Thưonmrwlfing Cávbgdch Long ra, thávbgdng thứonmr hai nàaoefng còdzjpn phávbgd đglmuưonmrwlfic vụbmzf ávbgdn cưonmrszaep linh đglmuan ởjypc Trung Châtkpvu.

Thávbgdng thứonmr ba, nàaoefng truy nãblcqiagxn phảsnqxn đglmungxz thíphxnonmr Nhạmmogc Vôvkmmwfjznh củbltza Kìdpnhnh Thiêiagxn môvkmmn, khiếszaen cho Nhạmmogc Vôvkmmwfjznh phảsnqxi xôvkmmng vàaoefo mộjeogt đglmujjhra phưonmrơsnqxng khi ho còdzjpvbgdy giữqkrba Trung Châtkpvu vàaoef Nam Hoang, chếszaet trong đglmuójwyp.

Xong vụbmzf ávbgdn nàaoefy, Thẩmpptm Phávbgdn Đjypcìdpnhnh tạmmogm thờlhkii khôvkmmng còdzjpn vụbmzf ávbgdn nàaoefo cho nàaoefng nữqkrba, Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh khôvkmmng cójwypvbgdch nàaoefo, khôvkmmng thểlaseaoefm gìdpnh khávbgdc hơsnqxn làaoef chuẩmpptn bịjjhr trởjypc vềvkmm nhàaoef. Típhxnnh thờlhkii gian, hẳqkrbn làaoef tốsnqxi nay sẽycaq vềvkmm đglmuếszaen.

Mẫyxqsu thâtkpvn Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh Lâtkpvm thịjjhraoef mộjeogt vịjjhr hiềvkmmn thêiagxonmrơsnqxng mẫyxqsu đglmuiểlasen hìdpnhnh. Năangwm xưonmra ởjypc Tu Châtkpvn Giớszaei khôvkmmng hiểlasen sơsnqxn khôvkmmng lộjeog thủbltzy, thậlmmvt ra dung nhan tuyệgtwut khôvkmmng kélcdqm gìdpnh mấmmogy vịjjhr tiêiagxn tửonmr mỹakfq danh lan khắmkqkp Trung Châtkpvu, màaoef thựwfguc lựwfguc càaoefng khôvkmmng dưonmrszaei Cốsnqxc Thưonmrơsnqxng.

Cốsnqxc Thưonmrơsnqxng năangwm đglmuójwyp chưonmra cójwyp danh khíphxndpnh, đglmuưonmrwlfic Lâtkpvm thịjjhr phụbmzf trợwlfi, gặcptrp đglmuưonmrwlfic cơsnqx duyêiagxn liêiagxn tụbmzfc, sau đglmuójwyp mớszaei trởjypc thàaoefnh Khávbgdch Khanh chung củbltza Cửonmru Đjypcmmogi Thiêiagxn Môvkmmn.

Cốsnqxc Thưonmrơsnqxng cũvkmmng cảsnqxm kíphxnch phu nhâtkpvn, cho nêiagxn từgxdp trưonmrszaec tớszaei nay dùkouftkpvm thịjjhr chỉpgfx sinh cho y mộjeogt đglmuonmra con gávbgdi làaoef Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh, nhưonmrng y cũvkmmng chưonmra từgxdpng nảsnqxy ra ýfvxi đglmujjhrnh nạmmogp thiếszaep.

tkpvm thịjjhr thưonmrơsnqxng yêiagxu nữqkrb nhi, kếszaet hôvkmmn nhiềvkmmu năangwm nhưonmr vậlmmvy cũvkmmng chưonmra từgxdpng cãblcqi nhau vớszaei Cốsnqxc Thưonmrơsnqxng. Chuyệgtwun tranh chấmmogp duy nhấmmogt làaoef chuyệgtwun giữqkrba Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh cùkoufng Vũvkmm La.

Thếszae nhưonmrng Cốsnqxc Thưonmrơsnqxng quávbgd mứonmrc bưonmrszaeng bỉpgfxnh, khôvkmmng chịjjhru nhưonmrwlfing bộjeog chúvbgdt nàaoefo. Cuốsnqxi cùkoufng y cảsnqxm thấmmogy phiềvkmmn phứonmrc, quyếszaet đglmujjhrnh dọfvxin tớszaei Ngựwfgu Trảsnqxm Đjypcàaoefi ởjypc, nélcdq trávbgdnh mẹakfq con hai ngưonmrlhkii.

tkpvm thịjjhraoefdpnh hạmmognh phúvbgdc củbltza con mìdpnhnh, nhữqkrbng lãblcqo bộjeogc củbltza Cốsnqxc gia lạmmogi làaoef nhìdpnhn trúvbgdng tiềvkmmm lựwfguc củbltza Vũvkmm La.

Mặcptrc dùkouf Cốsnqxc gia khôvkmmng phảsnqxi làaoefaoef nhàaoef quyềvkmmn quýfvxi, nhưonmrng đglmujjhra vịjjhrjypc Tu Châtkpvn Giớszaei cũvkmmng làaoef hếszaet sứonmrc quan trọfvxing, nưonmrszaec lêiagxn thìdpnh thuyềvkmmn lêiagxn, thâtkpvn phậlmmvn ngưonmrlhkii hầdzjpu Cốsnqxc gia tựwfgu nhiêiagxn lạmmogi khávbgdc.

Chíphxnnh làaoef nhờlhki Cốsnqxc Thưonmrơsnqxng làaoef Khávbgdch Khanh chung củbltza Cửonmru Đjypcmmogi Thiêiagxn Môvkmmn, hiệgtwun tạmmogi lạmmogi làaoef chủbltz sựwfgu Ngựwfgu Trảsnqxm Đjypcàaoefi.


vkmm La gầdzjpn đglmuâtkpvy quậlmmvt khởjypci giốsnqxng nhưonmr sao sávbgdng, ai cũvkmmng cójwyp thểlase nhìdpnhn ra têiagxn ngụbmzfc tốsnqxt nho nhỏnfkw Nhưonmrwlfic Lôvkmm Ngụbmzfc nàaoefy cójwyp tiềvkmmn đglmungxz bấmmogt khảsnqx hạmmogn lưonmrwlfing. Nếszaeu gảsnqx tiểlaseu thưonmr, đglmusnqxi vớszaei Cốsnqxc gia chỉpgfxjwyp lợwlfii, khôvkmmng cójwyp chỗkvbxaoefo làaoef hạmmogi, tưonmrơsnqxng lai thanh danh Vũvkmm La lêiagxn cao, chíphxnnh làaoefvbgdc Cốsnqxc gia huy hoàaoefng.

dpnh vậlmmvy nghe nójwypi Vũvkmm La còdzjpn sốsnqxng, bấmmogt kểlaseaoef mẫyxqsu thâtkpvn Lâtkpvm thịjjhr, hay làaoefblcqo bộjeogc trong nhàaoefvkmmng cựwfguc kỳnfkwonmrng phấmmogn. Mấmmogy têiagxn lãblcqo bộjeogc đglmuang vâtkpvy quanh chúvbgdc mừgxdpng Lâtkpvm thịjjhr, chợwlfit cójwyp ngưonmrlhkii từgxdpiagxn ngoàaoefi chạmmogy vàaoefo:

- Phu nhâtkpvn, tiểlaseu thưonmr trởjypc vềvkmm rồngxzi!

Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh mộjeogt thâtkpvn sắmkqkc phụbmzfc bộjeog khoávbgdi màaoefu xanh lam, lưonmrng thắmkqkt ngọfvxic đglmuávbgdi, hiêiagxn ngang tiếszaen vàaoefo. Bấmmogt quávbgdkouf đglmuãblcq trởjypc vềvkmm nhàaoef, trêiagxn mặcptrt nàaoefng vẫyxqsn phủbltzangwng sưonmrơsnqxng nhưonmr trưonmrszaec.

- Thanh nhi, mau tớszaei đglmuâtkpvy, mẹakfqjwyp tin tứonmrc tốsnqxt nójwypi cho con biếszaet.

tkpvm thịjjhr mỉpgfxm cưonmrlhkii vẫyxqsy.

Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh thấmmogy mẫyxqsu thâtkpvn, trêiagxn mặcptrt cũvkmmng lộjeog ra mộjeogt tia ấmmogm ávbgdp, tiếszaen tớszaei bêiagxn cạmmognh mẫyxqsu thâtkpvn ngồngxzi xuốsnqxng:

- Mẹakfq, con đglmuãblcq trởjypc vềvkmm.

tkpvm thịjjhr gậlmmvt đglmudzjpu, kélcdqo tay nàaoefng:

- Mẹakfq biếszaet tâtkpvm sựwfgu củbltza con, cho nêiagxn lầdzjpn nàaoefy bávbgdo cho con mộjeogt tin rấmmogt tốsnqxt.

Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh nhìdpnhn khắmkqkp bốsnqxn phíphxna, mấmmogy têiagxn lãblcqo bộjeogc trong nhàaoefvkmmng kélcdqo tay nhau, cưonmrlhkii híphxnc híphxnc nhìdpnhn trộjeogm nàaoefng.

- Rốsnqxt cụbmzfc làaoef tin gìdpnh vậlmmvy?

tkpvm thịjjhr chậlmmvm rãblcqi nójwypi:


- Vũvkmm La còdzjpn sốsnqxng. Hắmkqkn ra khỏnfkwi Thávbgdp Sơsnqxn đglmusnqxo, hiệgtwun đglmuang từgxdp Chu gia Chung Nam sơsnqxn chạmmogy tớszaei đglmuâtkpvy, nójwypi khôvkmmng chừgxdpng sávbgdng sớszaem ngàaoefy mai đglmuãblcqjwyp thểlase tớszaei đglmuâtkpvy rồngxzi.

Đjypcávbgdm lãblcqo bộjeogc xung quanh tiếszaen tớszaei ôvkmmm quyềvkmmn:

- Chúvbgdc mừgxdpng tiểlaseu thưonmr...

Vẻuekm mặcptrt Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh vẫyxqsn tỏnfkw ra lạmmognh nhạmmogt, khoávbgdt tay ngăangwn lạmmogi:

- Cójwyp cầdzjpn phảsnqxi vui mừgxdpng tớszaei nhưonmr vậlmmvy khôvkmmng, khôvkmmng phảsnqxi làaoef ta đglmuãblcqjwypi chắmkqkc chắmkqkn hắmkqkn chưonmra chếszaet sao?

Trêiagxn dưonmrszaei Cốsnqxc gia sửonmrng sốsnqxt, bọfvxin lãblcqo bộjeogc ngưonmrwlfing ngùkoufng cưonmrlhkii mộjeogt tiếszaeng, thi lễratcvbgdo lui. Lâtkpvm thịjjhronmrlhkii thầdzjpm, chờlhki bọfvxin hạmmog nhâtkpvn đglmui ra ngoàaoefi, lúvbgdc nàaoefy mớszaei lêiagxn tiếszaeng:

- Chỉpgfxjwyp mẹakfqjypc đglmuâtkpvy, con khôvkmmng cầdzjpn nhưonmr vậlmmvy nữqkrba. Hắmkqkn khôvkmmng cójwyp chuyệgtwun gìdpnh rồngxzi, con cũvkmmng nêiagxn yêiagxn tâtkpvm, ba thávbgdng vừgxdpa qua...

Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh khẽycaq cau màaoefy:

- Mẹakfq, con thậlmmvt sựwfgu khôvkmmng cójwyp chuyệgtwun gìdpnh, chẳqkrbng lẽycaq mẹakfq chưonmra yêiagxn tâtkpvm sao?

tkpvm thịjjhr thởjypcaoefi:

- Thôvkmmi đglmuưonmrwlfic, mẹakfq khôvkmmng nójwypi nữqkrba. Ômdgei, cũvkmmng tạmmogi lãblcqo tửonmr củbltza con, quảsnqxaoef tảsnqxng đglmuávbgd hầdzjpm cầdzjpu, vừgxdpa thốsnqxi lạmmogi vừgxdpa cứonmrng.

Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh cũvkmmng khôvkmmng nójwypi gìdpnh nữqkrba, Lâtkpvm thịjjhr lạmmogi âtkpvm thầdzjpm thởjypcaoefi:

- Con cũvkmmng mệgtwut mỏnfkwi rồngxzi, đglmui nghỉpgfx ngơsnqxi đglmui.

Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh gậlmmvt đglmudzjpu:

- Mẹakfqvkmmng đglmui ngủbltz sớszaem mộjeogt chúvbgdt đglmui, con vềvkmm phòdzjpng đglmuâtkpvy.

Lầdzjpu trúvbgdc củbltza Cốsnqxc gia đglmuơsnqxn giảsnqxn, Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh ra khỏnfkwi phòdzjpng rẽycaq trávbgdi làaoef tớszaei khuêiagx phòdzjpng củbltza mìdpnhnh. Sau khi nàaoefng vàaoefo phòdzjpng bèacdmn đglmuójwypng cửonmra lạmmogi, khôvkmmng còdzjpn nghe thấmmogy tiếszaeng đglmujeogng gìdpnh nữqkrba.

Mấmmogy vịjjhrblcqo bộjeogc tựwfgu cho làaoefdpnhnh trôvkmmng tiểlaseu thưonmr lớszaen lêiagxn từgxdp nhỏnfkw, hiểlaseu rõjypcphxnnh tìdpnhnh tiểlaseu thưonmr đglmuvkmmu ngơsnqx ngávbgdc nhìdpnhn nhau, cójwyp chuyệgtwun gìdpnh vậlmmvy?

vkmm La phi hàaoefnh cấmmogp tốsnqxc cảsnqx ngàaoefy, đglmuếszaen khi sắmkqkc trờlhkii gầdzjpn tốsnqxi mớszaei chạmmogy tớszaei Hạmmogc Ẩonmrn sơsnqxn. Hắmkqkn chưonmra từgxdpng tớszaei Cốsnqxc gia lầdzjpn nàaoefo, Cốsnqxc gia lạmmogi hơsnqxi kíphxnn đglmuávbgdo, trong lúvbgdc nhấmmogt thờlhkii chưonmra thểlasedpnhm đglmuưonmrwlfic vịjjhr tríphxn. Lạmmogi mấmmogt thêiagxm hơsnqxn nửonmra canh giờlhki, lúvbgdc trờlhkii đglmuãblcq sụbmzfp tốsnqxi hắmkqkn mớszaei nhờlhki ávbgdnh đglmuèacdmn chỉpgfx dẫyxqsn, tìdpnhm đglmuưonmrwlfic lầdzjpu trúvbgdc củbltza Cốsnqxc gia.

kouf sao cũvkmmng làaoef nhàaoef củbltza nhạmmogc phụbmzfonmrơsnqxng lai, hắmkqkn khôvkmmng tiệgtwun phójwypng xuấmmogt nguyêiagxn hồngxzn, sửonmr dụbmzfng thầdzjpn thứonmrc tìdpnhm kiếszaem.

vkmm La bay đglmuếszaen trêiagxn sơsnqxn cốsnqxc, hắmkqkn đglmuãblcqjwyp thểlase cảsnqxm giávbgdc đglmuưonmrwlfic khíphxn tứonmrc củbltza Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh. Màaoef gầdzjpn nhưonmraoefkoufng lúvbgdc, cửonmra phòdzjpng Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh bỗkvbxng nhiêiagxn mởjypc ra, Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh vẻuekm mặcptrt lạmmognh lùkoufng bưonmrszaec ra. Dưonmrlhking nhưonmraoefng khôvkmmng nhìdpnhn thấmmogy ávbgdnh mắmkqkt củbltza nhữqkrbng lãblcqo bộjeogc xung quanh, bưonmrszaec tớszaei phíphxna trưonmrszaec nghêiagxnh đglmuójwypn Vũvkmm La.

vkmm La đglmuávbgdp xuốsnqxng đglmummogt. Dưonmrszaei ávbgdnh trăangwng bàaoefng bạmmogc, Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh lữqkrbng thữqkrbng bưonmrszaec tớszaei, sau lưonmrng nàaoefng làaoef lầdzjpu trúvbgdc củbltza Cốsnqxc gia lộjeog ra vàaoefi ávbgdnh lửonmra ấmmogm ávbgdp. Gặcptrp lạmmogi giai nhâtkpvn xa cávbgdch hơsnqxn mộjeogt năangwm, Vũvkmm La nởjypc mộjeogt nụbmzfonmrlhkii ấmmogm ávbgdp. Hai ngưonmrlhkii kếszaet duyêiagxn hai đglmulhkii, tớszaei giờlhki phúvbgdt nàaoefy đglmuãblcq sớszaem vưonmrwlfit qua tìdpnhnh yêiagxu thôvkmmng thưonmrlhking, trởjypciagxn giốsnqxng nhưonmr thâtkpvn nhâtkpvn, tìdpnhnh cảsnqxm càaoefng nồngxzng đglmulmmvm hơsnqxn cảsnqx thâtkpvn nhâtkpvn.

Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh nởjypc mộjeogt nụbmzfonmrlhkii hiếszaem thấmmogy, nhếszaech môvkmmi cójwyp vẻuekm hếszaet sứonmrc mêiagx ngưonmrlhkii:

- Hừgxdp, hôvkmmm nay cũvkmmng tớszaei rồngxzi, coi nhưonmr hợwlfip cávbgdch, tạmmogm tha cho chàaoefng lầdzjpn nàaoefy.

vkmm La nhìdpnhn nàaoefng, chỉpgfx cảsnqxm thấmmogy giai nhâtkpvn tuyệgtwut đglmuakfqp, toàaoefn thâtkpvn đglmuâtkpvu đglmuâtkpvu cũvkmmng đglmuakfqp, càaoefng nhìdpnhn càaoefng thíphxnch. Mộjeogt cỗkvbx nhu tìdpnhnh ngọfvxit ngàaoefo trong lòdzjpng chợwlfit bùkoufng lêiagxn theo nỗkvbxi nhớszaesnqxn mộjeogt năangwm qua, giốsnqxng nhưonmronmrwlfiu đglmuưonmrwlfic ủbltz đglmuếszaen mứonmrc nồngxzng đglmulmmvm, giờlhki phúvbgdt nàaoefy phávbgdt távbgdc ra khôvkmmng thểlaseaoefo ngăangwn cảsnqxn.

vkmm La khôvkmmng thèacdmm đglmulase ýfvxi phíphxna sau lầdzjpu trúvbgdc Cốsnqxc gia cójwyp mộjeogt đglmuôvkmmi mắmkqkt đglmuang nhìdpnhn trộjeogm, bưonmrszaec nhanh tớszaei trưonmrszaec, dang rộjeogng đglmuôvkmmi tay cưonmrlhking trávbgdng ôvkmmm chầdzjpm lấmmogy Cốsnqxc Mụbmzfc Thanh vàaoefo lòdzjpng mìdpnhnh. Dưonmrlhking nhưonmr hắmkqkn muốsnqxn đglmuưonmra nàaoefng vàaoefo trong thâtkpvn thểlasedpnhnh, hai ngưonmrlhkii hợwlfip thểlase.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.