Tiên Tuyệt

Chương 468-2 : Nhân Sâm Quả (Hạ)

    trước sau   
Tuy rằzsutng nhưzsut vậdkicy, nhưzsutng lãdkico khôaivwng hềigfs ngăeqyyn cảzsutn, Chu Hoàzbgwnh vừvddoa mởpwgs ra, lậdkicp tứaivwc hítthht sâtgnbu mộzsutt hơeqyyi khítthh lạxzlhnh. Chu Thanh Giang thấgfzly vậdkicy càzbgwng thêxzlhm tòaauaaaua, trong lòaauang thómzbsa mạxzlh con mìpuianh khôaivwng ngớzeiqt: “Tiểnhhpu tửiucw thốcrvni nàzbgwy mởpwgs ra rồwnbqi phảzsuti đcnapnhhpdkico tửiucw xem mộzsutt chúwrtct, mộzsutt mìpuianh ngưzsutơeqyyi ôaivwm hộzsutp ngẩnhhpn ngưzsutsgtli ra nhưzsut vậdkicy, khôaivwng phảzsuti làzbgw muốcrvnn giếmrgxt lãdkico tửiucw sao?”

facvng may Chu Hoàzbgwnh kịbhoxp phảzsutn ứaivwng rấgfzlt nhanh, đcnapưzsuta hộzsutp ngọzbgwc đcnapãdkic mởpwgs tớzeiqi trưzsutzeiqc mặmzbst Chu Thanh Giang:

- Tựszgu cha xem đcnapi...

xzlhn trong hộzsutp ngọzbgwc, mộzsutt tầefbdng kim quang nhàzbgwn nhạxzlht bao phủbhox. Giữpfzja kim quang chítthhnh làzbgw mộzsutt nhánlaxnh câtgnby sinh cơeqyy bừvddong bừvddong, trêxzlhn nhánlaxnh cómzbs mộzsutt quảzsut to bằzsutng đcnapefbdu quyềigfsn. Quảzsutzbgwy cómzbszbgwu vàzbgwng nhạxzlht, hìpuianh dánlaxng nhưzsut mộzsutt đcnapaivwa trẻdvse mậdkicp mạxzlhp tròaauan trĩcrvnnh...

- Nhâtgnbn Sâtgnbm Quảzsut!

Chu Thanh Giang cũfacvng kinh ngạxzlhc khôaivwng dứaivwt.


wrtcc thếmrgx giớzeiqi nàzbgwy còaauan cómzbs thểnhhp phi thăeqyyng, cómzbs truyềigfsn thuyếmrgxt làzbgw Bạxzlhch Nhậdkict Phi Thăeqyyng Nhâtgnbn Sâtgnbm Quảzsut. Ăhbvqn Nhâtgnbn Sâtgnbm Quảzsut, làzbgwmzbs thểnhhp bạxzlhch nhậdkict phi thăeqyyng.

Hiệynyrn tạxzlhi mặmzbsc dùhjbd khôaivwng thểnhhp phi thăeqyyng, nhưzsutng nómzbsi khôaivwng chừvddong Trung Châtgnbu hợgsczp tánlaxc cùhjbdng Đsgtlôaivwng Thổjpcz, thậdkict sựszgumzbs thểnhhp phánlax vỡbxhz cấgfzlm chếmrgx củbhoxa thếmrgx giớzeiqi nàzbgwy, đcnapếmrgxn lúwrtcc đcnapómzbs Nhâtgnbn Sâtgnbm Quảzsutzbgwy chítthhnh làzbgw bảzsuto bốcrvni giúwrtcp cho mộzsutt ngưzsutsgtli phi thăeqyyng.

Chu Thanh Giang chậdkicm rãdkici khétgnbp hộzsutp ngọzbgwc lạxzlhi, đcnapènojvtgnbn kítthhch đcnapzsutng trong lòaauang, mộzsutt lúwrtcc lâtgnbu sau mớzeiqi thởpwgszbgwi nómzbsi vớzeiqi Vũfacv La:

- Hàzbgwi tửiucw con quảzsut thậdkict cómzbsaauang...

dkico chợgsczt khoánlaxt tay:

- Hôaivwm nay tớzeiqi đcnapâtgnby thôaivwi, tấgfzlt cảzsut giảzsuti tánlaxn đcnapi.

Phụzwub tửiucw Chu gia ai nấgfzly cómzbs tuyệynyrt thếmrgx trâtgnbn bảzsuto, tâtgnbm thầefbdn đcnapãdkic loạxzlhn, buổjpczi tiệynyrc nàzbgwy vốcrvnn mởpwgszbgwn vui vẻdvse, rốcrvnt cụzwubc kếmrgxt thúwrtcc qua loa. Bấgfzlt quánlax bấgfzlt kểnhhpzbgw ai, cảzsut đcnapsgtli sẽnmrq khôaivwng thểnhhp quêxzlhn đcnapưzsutgsczc bữpfzja tiệynyrc nàzbgwy.

Chu Cẩnhhpn đcnapưzsuta Vũfacv La tớzeiqi phòaauang dàzbgwnh cho khánlaxch, Vũfacv La mặmzbst dàzbgwy đcnapòaauai vàzbgwo khuêxzlh phòaauang củbhoxa nàzbgwng, nhưzsutng Chu Cẩnhhpn hếmrgxt sứaivwc thẹtgnbn thùhjbdng, chếmrgxt sốcrvnng cũfacvng khôaivwng chịbhoxu.

Đsgtlếmrgxn phòaauang dàzbgwnh cho khánlaxch, Chu Cẩnhhpn vểnhhpnh cánlaxi miệynyrng nhỏzsut nhắbxhzn lêxzlhn:

- Cha cùhjbdng Đsgtlxzlhi ca Nhịbhox ca đcnapigfsu cómzbs lẽnmrq vậdkict, vìpuia sao ngưzsutsgtli ta khôaivwng cómzbs?

facv La cưzsutsgtli nómzbsi:

- Phu thểnhhp nhấgfzlt thểnhhp, củbhoxa huynh khôaivwng phảzsuti làzbgw củbhoxa muộzsuti sao, còaauan phâtgnbn chia làzbgwm gìpuia nữpfzja?

Chu Cẩnhhpn bĩcrvnu môaivwi mộzsutt cánlaxi: “Chỉuflv giỏzsuti dụzwub dỗxzlh ngưzsutsgtli.” Trong lòaauang khómzbs tránlaxnh khỏzsuti cảzsutm thấgfzly ngọzbgwt ngàzbgwo.


facv La hơeqyyi lúwrtcng túwrtcng, dưzsutsgtlng nhưzsutmzbs chuyệynyrn gìpuia đcnapómzbs khómzbs bềigfs mởpwgs miệynyrng. Chu Cẩnhhpn nhìpuian hắbxhzn vớzeiqi vẻdvse thítthhch thúwrtc, Vũfacv La lậdkicp tứaivwc chộzsutt dạxzlh:

- Vìpuia sao muộzsuti lạxzlhi nhìpuian huynh nhưzsut vậdkicy?

Chu Cẩnhhpn cưzsutsgtli vôaivwhjbdng giảzsuto hoạxzlht, dánlaxng vẻdvse củbhoxa nàzbgwng khiếmrgxn cho Vũfacv La chợgsczt nhớzeiq tớzeiqi tiểnhhpu hồwnbq ly Nhan Chỉuflv Vi.

- Huynh bấgfzlt tấgfzlt phảzsuti nhọzbgwc lòaauang, muộzsuti đcnapãdkic sớzeiqm phánlaxi ngưzsutsgtli đcnapi bánlaxo cho Cốcrvnc Mụzwubc Thanh rồwnbqi. Vũfacv La thởpwgs phàzbgwo nhẹtgnb nhõliiim.

Dọzbgwc đcnapưzsutsgtlng hắbxhzn khôaivwng tiệynyrn nhờsgtl phụzwub tửiucw Chu Thanh Giang phánlaxi ngưzsutsgtli đcnapưzsuta tin giúwrtcp cho Cốcrvnc Mụzwubc Thanh. Thậdkict ra Chu Cẩnhhpn đcnapãdkic phánlaxi ngưzsutsgtli đcnapưzsuta tin từvddo sớzeiqm, nhưzsutng khôaivwng nómzbsi vớzeiqi Vũfacv La, cốcrvnpuianh khiếmrgxn cho hắbxhzn phảzsuti lo lắbxhzng.

Cốcrvnc Mụzwubc Thanh từvddong phánlaxi ngưzsutsgtli bánlaxo tin cho Chu Cẩnhhpn, Chu Cẩnhhpn cómzbs qua cómzbs lạxzlhi, coi nhưzsut mộzsutt mởpwgszbgwn tốcrvnt đcnaptgnbp cho nhàzbgw cửiucwa thuậdkicn hòaauaa.

facv La mang từvddo Đsgtlôaivwng Thổjpcz trởpwgs vềigfs rấgfzlt nhiềigfsu dưzsutgsczc liệynyru trâtgnbn quýhoxi, đcnapa sốcrvnfacv La cũfacvng khôaivwng nhớzeiqliii rốcrvnt cuộzsutc làzbgw ngưzsutsgtli nàzbgwo đcnapưzsuta cho mìpuianh. Tuy rằzsutng hắbxhzn chuẩnhhpn bịbhox lễpwgs vậdkict cho phụzwub tửiucw Chu Thanh Giang vôaivwhjbdng trâtgnbn quýhoxi, nhưzsutng vẫcnapn chưzsuta phảzsuti làzbgwzsutgsczc liệynyru tốcrvnt nhấgfzlt màzbgw hắbxhzn cómzbs trong tay.

facv La nhìpuian Chu Cẩnhhpn, tựszgu nhiêxzlhn trong lòaauang nhớzeiq tớzeiqi Cốcrvnc Mụzwubc Thanh. Hắbxhzn từvddo Đsgtlôaivwng Thổjpcz trởpwgs lạxzlhi, vốcrvnn chuyệynyrn đcnapefbdu tiêxzlhn làzbgw muốcrvnn tớzeiqi thăeqyym Cốcrvnc Mụzwubc Thanh, nhưzsutng trờsgtli xui đcnapgfzlt khiếmrgxn thếmrgxzbgwo lạxzlhi tớzeiqi sơeqyyn trang Chu gia, trong lòaauang cảzsutm thấgfzly Cốcrvnc Mụzwubc Thanh phảzsuti chịbhoxu thiệynyrt thòaauai. Nghĩcrvn tớzeiqi Cốcrvnc Thưzsutơeqyyng cựszguc lựszguc phảzsutn đcnapcrvni Cốcrvnc Mụzwubc Thanh lui tớzeiqi vớzeiqi mìpuianh, Vũfacv La lạxzlhi than thởpwgs trong lòaauang.

nlaxng sớzeiqm hôaivwm sau, Vũfacv La bènojvn cánlaxo biệynyrt Chu Thanh Giang, lãdkico cũfacvng khôaivwng giữpfzj lạxzlhi.

- Trong tay con cómzbs rấgfzlt nhiềigfsu dưzsutgsczc liệynyru trâtgnbn quýhoxi, cũfacvng cầefbdn cómzbs Đsgtlxzlhi sưzsut linh đcnapan giúwrtcp con luyệynyrn thàzbgwnh linh đcnapan.

Chu Thanh Giang đcnapưzsuta cho hắbxhzn mộzsutt ngọzbgwc giảzsutn:

- Đsgtlâtgnby làzbgw mộzsutt tấgfzlm bảzsutn đcnapwnbq, cómzbs thểnhhp giúwrtcp con tìpuiam đcnapưzsutgsczc Trung Châtgnbu Đsgtlan Vưzsutơeqyyng Bàzbgwnh Bạxzlhch Thảzsuto. Hiệynyrn tạxzlhi con cũfacvng đcnapãdkicmzbs danh tiếmrgxng bêxzlhn ngoàzbgwi, nhưzsutng Bàzbgwnh Bạxzlhch Thảzsuto luôaivwn gánlaxc mọzbgwi chuyệynyrn ngoàzbgwi tay. Cũfacvng may ta cùhjbdng Bàzbgwnh Bạxzlhch Thảzsuto cómzbs chúwrtct giao tìpuianh, tớzeiqi đcnapómzbsnlaxo danh hiệynyru ta, hẳeycdn làzbgwdkico sẽnmrq giúwrtcp con.

facv La cảzsutm tạxzlh nhậdkicn lấgfzly, nhớzeiq tớzeiqi mấgfzly mómzbsn phánlaxp bảzsuto côaivwng kítthhch cỡbxhz lớzeiqn kia, bènojvn hỏzsuti xin Chu Thanh Giang bảzsutn vẽnmrq chếmrgx tạxzlho.


Chuyệynyrn nàzbgwy làzbgwtthh mặmzbst tốcrvni cao trong Ágktcm Vệynyr, nhưzsutng Chu Thanh Giang khôaivwng cómzbspuia giấgfzlu diễpwgsm con rểnhhp, bènojvn lấgfzly mộzsutt ngọzbgwc giảzsutn trong khôaivwng gian trữpfzj vậdkict ra đcnapưzsuta cho Vũfacv La.

- Con xem qua cũfacvng tốcrvnt.

Chu Thanh Giang nómzbsi:

- Phánlaxp bảzsuto côaivwng kítthhch cỡbxhz lớzeiqn nàzbgwy, Ágktcm Vệynyr chúwrtcng ta đcnapãdkic nghiêxzlhn cứaivwu gầefbdn trăeqyym năeqyym, cho đcnapếmrgxn gầefbdn đcnapâtgnby mớzeiqi coi làzbgw miễpwgsn cưzsutbxhzng thàzbgwnh côaivwng. Nhưzsutng tỷehcn lệynyr chếmrgx tạxzlho thàzbgwnh côaivwng thậdkict sựszguzbgw quánlax thấgfzlp, hơeqyyn nữpfzja khoảzsutng cánlaxch giữpfzja hai lầefbdn bắbxhzn quánlaxzbgwi, nếmrgxu con cómzbs thểnhhpmzbs biệynyrn phánlaxp gìpuia cảzsuti tiếmrgxn mộzsutt chúwrtct làzbgw hay nhấgfzlt.

facv La thu ngọzbgwc giảzsutn, đcnapi nómzbsi lờsgtli từvddo biệynyrt cùhjbdng Chu Cẩnhhpn, sau đcnapómzbs rờsgtli khỏzsuti Chung Nam sơeqyyn, chạxzlhy thẳeycdng tớzeiqi Cốcrvnc gia.

Hiệynyrn tạxzlhi Cốcrvnc Thưzsutơeqyyng đcnapang ởpwgs Ngựszgu Trảzsutm Đsgtlàzbgwi, còaauan Cốcrvnc gia nằzsutm ởpwgs Hạxzlhc Ẩiucwn sơeqyyn.

Hạxzlhc Ẩiucwn sơeqyyn khôaivwng phảzsuti làzbgw danh sơeqyyn gìpuia, Cốcrvnc gia cũfacvng khôaivwng phảzsuti làzbgw nhàzbgw giàzbgwu nhưzsut Chu gia. Hiệynyrn tạxzlhi ởpwgs Cốcrvnc gia, ngoạxzlhi trừvddo Cốcrvnc Mụzwubc Thanh cùhjbdng mẫcnapu thâtgnbn ra, chỉuflvaauan mấgfzly têxzlhn lãdkico bộzsutc. Hai têxzlhn đcnapynyr tửiucw chưzsuta xuấgfzlt sưzsutfacvng đcnapãdkic đcnapi theo Cốcrvnc Thưzsutơeqyyng, quánlax nửiucwa thờsgtli gian đcnapigfsu ởpwgs Ngựszgu Trảzsutm Đsgtlàzbgwi.

Từvddo Chung Nam sơeqyyn tớzeiqi Hạxzlhc Ẩiucwn sơeqyyn, hàzbgwnh trìpuianh khôaivwng phảzsuti gầefbdn. Vũfacv La ngồwnbqi lêxzlhn Ngọzbgwc Ấszgun Linh Phùhjbdmzbsa thàzbgwnh cụzwubm mâtgnby trắbxhzng phi hàzbgwnh, lúwrtcc nhàzbgwn rỗxzlhi bènojvn lấgfzly bảzsutn vẽnmrq chếmrgx tạxzlho phánlaxp bảzsuto côaivwng kítthhch cỡbxhz lớzeiqn ra nghiêxzlhn cứaivwu.

Khôaivwng thểnhhp khôaivwng nómzbsi trêxzlhn đcnapsgtli nàzbgwy cómzbs rấgfzlt nhiềigfsu thiêxzlhn tàzbgwi. Sau khi Vũfacv La nhìpuian lưzsutzeiqt qua phưzsutơeqyyng phánlaxp chếmrgx tạxzlho, cũfacvng khôaivwng khỏzsuti buôaivwng lờsgtli tánlaxn thánlaxn. Cómzbs rấgfzlt nhiềigfsu tưzsutzsutpwgsng trong đcnapómzbs đcnapúwrtcng làzbgw vạxzlhch ra mộzsutt con đcnapưzsutsgtlng riêxzlhng, hếmrgxt sứaivwc bấgfzlt phàzbgwm.

Tiềigfsn kiếmrgxp Vũfacv La cũfacvng khôaivwng giỏzsuti luyệynyrn khítthh, bấgfzlt quánlax đcnapsgtli nàzbgwy hắbxhzn tu luyệynyrn Bánlaxt Hoang Đsgtlnlaxn Tạxzlho, coi nhưzsutfacvng làzbgw bổjpcz sung khiếmrgxm khuyếmrgxt.

Hắbxhzn nghiêxzlhn cứaivwu tỉuflv mỉuflvzbgwi lầefbdn, suy đcnapi títthhnh lạxzlhi phưzsutơeqyyng phánlaxp luyệynyrn chếmrgxzbgwy trong lòaauang, tìpuiam cánlaxch làzbgwm thếmrgxzbgwo giảzsuti quyếmrgxt khuyếmrgxt đcnapiểnhhpm hiệynyrn cómzbs.

aauan chuyệynyrn xánlaxc suấgfzlt luyệynyrn chếmrgx thàzbgwnh côaivwng quánlax thấgfzlp, hắbxhzn đcnapãdkic nhìpuian ra vấgfzln đcnapigfspwgs chỗxzlhzbgwo. Hơeqyyn nữpfzja đcnapcrvni vớzeiqi hắbxhzn màzbgwmzbsi, chuyệynyrn nàzbgwy khôaivwng títthhnh làzbgw vấgfzln đcnapigfs.

Phánlaxp bảzsuto côaivwng kítthhch cỡbxhz lớzeiqn nghe cánlaxi têxzlhn hếmrgxt sứaivwc dọzbgwa ngưzsutsgtli, nhưzsutng xétgnbt vềigfs bảzsutn chấgfzlt vẫcnapn làzbgw phánlaxp bảzsuto. Mộzsutt mómzbsn phánlaxp bảzsuto nếmrgxu cómzbs khítthh tứaivwc củbhoxa ngưzsutsgtli luyệynyrn chếmrgx trong đcnapómzbs, ngưzsutsgtli khánlaxc sửiucw dụzwubng sẽnmrq khôaivwng đcnapưzsutgsczc linh hoạxzlht. Cho nêxzlhn mỗxzlhi lầefbdn cánlaxc tu sĩcrvn lấgfzly đcnapưzsutgsczc mộzsutt mómzbsn phánlaxp bảzsuto nàzbgwo đcnapómzbs, nhấgfzlt đcnapbhoxnh phảzsuti xómzbsa đcnapi khítthh tứaivwc củbhoxa chủbhox nhâtgnbn cũfacv trưzsutzeiqc.

Nhưzsutng thủbhox đcnapoạxzlhn nàzbgwy cũfacvng khôaivwng thểnhhp tẩnhhpy trừvddo sạxzlhch sẽnmrq.

Nếmrgxu làzbgw phánlaxp bảzsuto thôaivwng thưzsutsgtlng, sửiucw dụzwubng khôaivwng thàzbgwnh vấgfzln đcnapigfs, nhưzsutng nếmrgxu làzbgw bảzsutn mệynyrnh phánlaxp bảzsuto, vậdkicy thìpuia khôaivwng đcnapưzsutgsczc. Vìpuia vậdkicy bảzsutn mệynyrnh phánlaxp bảzsuto củbhoxa cánlaxc tu sĩcrvn phầefbdn lớzeiqn làzbgw tựszgupuianh luyệynyrn chếmrgx, hoặmzbsc nhặmzbst đcnapưzsutgsczc mộzsutt mómzbsn phánlaxp bảzsuto đcnapãdkictgnbu khôaivwng cómzbs chủbhox nhâtgnbn, khítthh tứaivwc trong đcnapómzbs đcnapãdkic theo thờsgtli gian dầefbdn dầefbdn tan đcnapi.

Trừvddo phi nhữpfzjng phánlaxp bảzsuto nàzbgwy cómzbs đcnapeycdng cấgfzlp cựszguc cao, bằzsutng vàzbgwo mộzsutt tia khítthh tứaivwc hìpuianh thàzbgwnh Khítthh Linh, đcnapómzbs lạxzlhi làzbgw chuyệynyrn khánlaxc.

Phánlaxp bảzsuto thôaivwng thưzsutsgtlng cómzbs mộzsutt tia khítthh tứaivwc củbhoxa ngưzsutsgtli khánlaxc trong đcnapómzbs, cũfacvng khôaivwng ảzsutnh hưzsutpwgsng mấgfzly vớzeiqi ngưzsutsgtli sửiucw dụzwubng. Trừvddo phi làzbgw bảzsuto vậdkict nhưzsut Hồwnbqn Khítthh, cơeqyy hồwnbq khôaivwng cho phétgnbp cómzbs mộzsutt tia khítthh tứaivwc củbhoxa bấgfzlt cứaivw ai.

Nhưzsutng phánlaxp bảzsuto côaivwng kítthhch cỡbxhz lớzeiqn tiêxzlhu hao tàzbgwi liệynyru nhưzsut biểnhhpn, hơeqyyn nữpfzja bảzsutn thâtgnbn thểnhhptthhch khổjpczng lồwnbq, dùhjbdng rấgfzlt nhiềigfsu linh kiệynyrn phốcrvni hợgsczp lạxzlhi, mỗxzlhi mộzsutt linh kiệynyrn còaauan sómzbst lạxzlhi mộzsutt tia khítthh tứaivwc, tổjpczng hợgsczp lạxzlhi sẽnmrq rấgfzlt nhiềigfsu. Hơeqyyn nữpfzja thểnhhptthhch khổjpczng lồwnbq, khítthh tứaivwc sómzbst lạxzlhi càzbgwng nhiềigfsu hơeqyyn nữpfzja.

Cho nêxzlhn khôaivwng cầefbdn biếmrgxt quánlax trìpuianh luyệynyrn chếmrgx thếmrgxzbgwo, ngưzsutsgtli luyệynyrn chếmrgxfacvng tìpuiam cánlaxch giảzsutm bớzeiqt khítthh tứaivwc lưzsutu lạxzlhi. Mộzsutt khi tổjpczng hợgsczp lạxzlhi, mưzsutsgtli phầefbdn cũfacvng bớzeiqt đcnapưzsutgsczc tánlaxm, chítthhn.

Ngưzsutsgtli nàzbgwo cũfacvng cómzbs thểnhhp sửiucw dụzwubng phánlaxp bảzsuto côaivwng kítthhch cỡbxhz lớzeiqn, nhưzsutng mỗxzlhi mộzsutt lầefbdn sửiucw dụzwubng cũfacvng chỉuflv tiếmrgxp xúwrtcc trong thờsgtli gian ngắbxhzn, sẽnmrq khôaivwng đcnapnhhp lạxzlhi quánlax nhiềigfsu khítthh tứaivwc, chuyệynyrn nàzbgwy khôaivwng thàzbgwnh vấgfzln đcnapigfs.

nlaxt Hoang Đsgtlnlaxn Tạxzlho củbhoxa Vũfacv La sẽnmrq khôaivwng đcnapnhhp lạxzlhi bấgfzlt kỳiucw chúwrtct khítthh tứaivwc nàzbgwo. Chỉuflv cầefbdn hắbxhzn nắbxhzm đcnapưzsutgsczc phưzsutơeqyyng phánlaxp chếmrgx tạxzlho, gầefbdn nhưzsutmzbs thểnhhp bảzsuto đcnapzsutm tỷehcn lệynyr thàzbgwnh côaivwng làzbgw trăeqyym phầefbdn trăeqyym.

Nhưzsutng còaauan mộzsutt vấgfzln đcnapigfs khánlaxc, sau mỗxzlhi lầefbdn bắbxhzn phảzsuti chờsgtl nguộzsuti nửiucwa canh giờsgtl, trong lúwrtcc nhấgfzlt thờsgtli Vũfacv La cũfacvng khôaivwng cómzbsnlaxch nàzbgwo, chỉuflvmzbs thểnhhp tạxzlhm thờsgtli đcnapnhhp sang mộzsutt bêxzlhn.

Hiệynyrn tạxzlhi Vũfacv La đcnapãdkicmzbs thểnhhp bắbxhzt tay vàzbgwo chếmrgx tạxzlho mộzsutt mómzbsn phánlaxp bảzsuto côaivwng kítthhch cỡbxhz lớzeiqn, hiệynyrn tạxzlhi vấgfzln đcnapigfs lớzeiqn nhấgfzlt củbhoxa hắbxhzn khôaivwng phảzsuti làzbgw kỹacee thuậdkict, màzbgwzbgwzbgwi liệynyru.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.