Tiên Tuyệt

Chương 468 : Nhân Sâm quả (Trung)

    trước sau   
Chu Hùlafung bêxmuyn cạxsaynh cũdvccng vưaouhơvetun dàpjiqi cổnabx ra ngóoiygng, Chu Hoàpjiqnh nóoiygi kiếkzkkn thứuhykc khôgkbmng phảlctgi làpjiq khágqojch ságqojo cùlafung muộgbkki phu, màpjiq thậpjiqt sựccds muốvchpn xem mộgbkkt chúwecvt. Mặegblc dùlafu y làpjiq Chu gia Nhịnabxgkbmng tửpuih thậpjiqt, nhưaouhng thiêxmuyn tàpjiqi đolrunabxa bảlctgo trâpdjin quýtiyq bựccdsc nàpjiqy, cho tớenkci bâpdjiy giờlafudvccng chưaouha từprszng thấnmzzy.

Trung Châpdjiu phágqojt đolruxsayt, trừprsz nhữtiyqng nơvetui hung đolrunabxa nổnabxi danh, nhữtiyqng đolrunabxa phưaouhơvetung khágqojc cũdvccng đolruãyhtr bịnabxgqojc tu sĩmkdi lậpjiqt lêxmuyn mấnmzzy lầnzksn, làpjiqm sao còlzdun đolruưaouhyqrvc nhữtiyqng bảlctgo bốvchpi nhưaouh vậpjiqy?

dvcc La cũdvccng khôgkbmng giấnmzzu diếkzkkm, khoágqojt tay gọnnbki mộgbkkt têxmuyn ngưaouhlafui hầnzksu vàpjiqo, chỉlafupjiqn trưaouhenkcc mặegblt mìsxyknh:

- Dọnnbkn hếkzkkt nhữtiyqng thứuhykpjiqy xuốvchpng.

Ngưaouhlafui hầnzksu kia dọnnbkn dẹrpzwp chénnbkn đolruũdvcca thậpjiqt nhanh, Chu Thanh Giang lạxsayi dặegbln dòlzdu mộgbkkt câpdjiu:

- Bắyqrvt đolrunzksu từprszpdjiy giờlafu, khôgkbmng cóoiyg lệnabxnh gọnnbki, khôgkbmng cho phénnbkp bấnmzzt luậpjiqn kẻyqrvpjiqo tớenkci gầnzksn!


Tấnmzzt cảlctg mọnnbki ngưaouhlafui đolruvchpu thốvchpi lui ra ngoàpjiqi trăbjkwm trưaouhyqrvng.

wecvc nàpjiqy Vũdvcc La mớenkci lấnmzzy cágqojc loạxsayi dưaouhyqrvc liệnabxu trâpdjin quýtiyq từprsz trong Thiêxmuyn Phủmxnu Chi Quốvchpc ra, nhấnmzzt nhấnmzzt bàpjiqy trêxmuyn bàpjiqn.

- Thấnmzzt Diệnabxp ôgkbm Long Thảlctgo! Long Tiêxmuyn Trùlafung Hoa! Ôrpzw Kim cốvchpt Lýtiyqaouhơvetung! Tửpuih Ngọnnbkc Long Vưaouhơvetung Sâpdjim!...

Mỗdpdxi lầnzksn Vũdvcc La lấnmzzy ra mộgbkkt loạxsayi dưaouhyqrvc liệnabxu, bốvchpn ngưaouhlafui họnnbk Chu lạxsayi thénnbkt lêxmuyn mộgbkkt tiếkzkkng kinh hãyhtri.

Chu Hùlafung tỏdvcc vẻyqrv khóoiyg tin nhìsxykn muộgbkki phu mang nhữtiyqng dưaouhyqrvc liệnabxu nàpjiqy ra chấnmzzt đolruvchpng trêxmuyn bàpjiqn nhưaouh củmxnui, khôgkbmng nhịnabxn đolruưaouhyqrvc lắyqrvc lắyqrvc đolrunzksu:

- Vũdvcc La, ngưaouhơvetui cóoiyg biếkzkkt rằyhtrng nhữtiyqng dưaouhyqrvc liệnabxu nàpjiqy, lấnmzzy ra bấnmzzt cứuhykoiygn nàpjiqo cũdvccng sẽbjkw khiếkzkkn cho vôgkbm sốvchp tu sĩmkdi tranh đolruoạxsayt, cho dùlafupjiq hy sinh cảlctggkbmn phágqoji cũdvccng khôgkbmng tiếkzkkc...

dvcc La vẫakign còlzdun đolruang lấnmzzy ra:

- Nhữtiyqng thứuhykpjiqy ởopjw Đprszôgkbmng Thổnabx khôgkbmng coi vàpjiqo đolruâpdjiu, nhưaouhng ởopjw Trung Châpdjiu làpjiq cựccdsc kỳknct trâpdjin quýtiyq. Đprszôgkbmng Thổnabx khôgkbmng cóoiyg mỏdvcc kim loạxsayi hiếkzkkm, chúwecvng ta cóoiyg thểlzdulafung thứuhykpjiqy trao đolruvchpi vớenkci bọnnbkn họnnbk...

Chu Thanh Giang gậpjiqt đolrunzksu, trong tay lãyhtro cũdvccng cóoiyg khôgkbmng íhzvmt mỏdvcc kim loạxsayi, làpjiqm ăbjkwn trao đolrunabxi nhưaouh vậpjiqy khôgkbmng thàpjiqnh vấnmzzn đolruvchp.

Mọnnbki ngưaouhlafui còlzdun đolruang chuyệnabxn tròlzdu, rấnmzzt nhanh chiếkzkkc bàpjiqn dàpjiqi trưaouhenkcc mặegblt Vũdvcc La đolruãyhtr chấnmzzt đolrunzksy mộgbkkt đolruvchpng lớenkcn, khôgkbmng còlzdun chỗdpdx nữtiyqa, nhưaouhng Vũdvcc La vẫakign chưaouha dừprszng tay.

Chu Hoàpjiqnh thởopjw hấnmzzt ra mộgbkkt hơvetui:

- Còlzdun khôgkbmng vậpjiqy?

dvcc La nhìsxykn mộgbkkt chúwecvt, chiếkzkkc bàpjiqn nàpjiqy dàpjiqi mộgbkkt trưaouhyqrvng hai, rộgbkkng nửpuiha trưaouhyqrvng, trêxmuyn đolruãyhtr chấnmzzt thàpjiqnh núwecvi, hắyqrvn thầnzksm tíhzvmnh toágqojn:


- Đprszxsayi khágqoji chỉlafu mớenkci lấnmzzy ra đolruưaouhyqrvc mộgbkkt phầnzksn hai mưaouhơvetui, toàpjiqn làpjiq thứuhyk tốvchpt, đolrulzdu trêxmuyn mặegblt đolrunmzzt khôgkbmng tốvchpt... Nhịnabx ca, Nhịnabx ca làpjiqm sao vậpjiqy?

Chu Hoàpjiqnh đolruang đolrulafu ngưaouhlafui chợyqrvt khôgkbmi phụoiygc trạxsayng thágqoji nhưaouh trưaouhenkcc, cầnzksm chénnbkn rưaouhyqrvu vọnnbkt tớenkci bêxmuyn cạxsaynh Vũdvcc La, mộgbkkt tay ôgkbmm vai hắyqrvn cưaouhlafui hắyqrvc hắyqrvc:

- Muộgbkki phu nàpjiqy, Nhịnabx ca đolruvchpi xửpuih vớenkci ngưaouhơvetui thếkzkkpjiqo hảlctg?

dvcc La cưaouhlafui nóoiygi:

- Mộgbkkt bàpjiqn nàpjiqy chẳhjrwng đolruágqojng gìsxyk, Đprszxsayi ca, Nhịnabx ca cùlafung nhạxsayc phụoiyg Đprszxsayi nhâpdjin, mỗdpdxi ngưaouhlafui đolruvchpu cóoiyg mộgbkkt phầnzksn lễxsay vậpjiqt.

Chu Hoàpjiqnh nhìsxykn nhìsxykn đolruvchpng dưaouhyqrvc liệnabxu chấnmzzt nhưaouhwecvi trêxmuyn bàpjiqn:

- Sốvchppjiqy cũdvccng chưaouha đolruágqojng gìsxyk ưaouh...

dvcc La lấnmzzy trong Thiêxmuyn Phủmxnu Chi Quốvchpc ra ba chiếkzkkc hộgbkkp ngọnnbkc, đolruâpdjiy làpjiq hắyqrvn đolruãyhtr chuẩwvnwn bịnabxopjw Đprszôgkbmng Thổnabx, đolruưaouha cho ba ngưaouhlafui.

Chu Hùlafung thàpjiqnh thậpjiqt nhậpjiqn lấnmzzy khôgkbmng chúwecvt khágqojch ságqojo, sau đolruóoiyg mởopjw ra, lậpjiqp tứuhykc kinh hôgkbm mộgbkkt tiếkzkkng, vui mừprszng tớenkci nỗdpdxi cưaouhlafui ngoágqojc miệnabxng tậpjiqn mang tai:

- Muộgbkki phu àpjiq, hay, hay quágqoj, muộgbkki muộgbkki củmxnua ta đolrui theo ngưaouhơvetui, tuyệnabxt đolruvchpi khôgkbmng thàpjiqnh vấnmzzn đolruvchp! Ha ha ha...

Chu Hùlafung cóoiyg vẻyqrvvetui bốvchpi rốvchpi, khoágqojt tay:

- Vũdvcc La, ta khôgkbmng thểlzdu mặegblt dàpjiqy nhậpjiqn lấnmzzy...

Chu Cẩwvnwn đolruãyhtr đolruoạxsayt lấnmzzy hộgbkkp ngọnnbkc nhénnbkt vàpjiqo tay y, Chu Hùlafung do dựccds mộgbkkt lúwecvc, sau đolruóoiygdvccng làpjiqm mặegblt dàpjiqy thu lấnmzzy. Nóoiygi thậpjiqt ra Vũdvcc La đolruãyhtroiygi nhữtiyqng thứuhyk trêxmuyn bàpjiqn chẳhjrwng đolruágqojng gìsxyk, hiểlzdun nhiêxmuyn thứuhyk tặegblng cho mìsxyknh sẽbjkw trâpdjin quýtiyqvetun, y cũdvccng khôgkbmng chốvchpng nổnabxi hấnmzzp dẫakign nàpjiqy.


Chu Hùlafung cầnzksm lấnmzzy mởopjw ra, sắyqrvc mặegblt cũdvccng đolruxsayi biếkzkkn, vộgbkki vàpjiqng đolruóoiygng hộgbkkp lạxsayi trảlctg cho Vũdvcc La:

- Quágqoj trâpdjin quýtiyq, Vũdvcc La, ta khôgkbmng thểlzdu nhậpjiqn...

Chu Cẩwvnwn vừprsza trừprszng mắyqrvt, Vũdvcc La thàpjiqnh khẩwvnwn nóoiygi:

- Đprszxsayi ca khôgkbmng cầnzksn khágqojch ságqojo, toàpjiqn làpjiq ngưaouhlafui mộgbkkt nhàpjiq, củmxnua ta cũdvccng làpjiq củmxnua cágqojc vịnabx.

Chu Cẩwvnwn cưaouhlafui ngọnnbkt ngàpjiqo, Chu Hùlafung suy nghĩmkdi mộgbkkt chúwecvt, gậpjiqt đolrunzksu:

- Đprszxsayi ca cảlctgm tạxsay ngưaouhơvetui.

Chu Thanh Giang tựccds thịnabx thâpdjin phậpjiqn lãyhtro nhạxsayc phụoiygpjiq Đprszxsayi Trưaouhopjwng lãyhtro Chung Nam sơvetun, kếkzkkt quảlctg vứuhykt hộgbkkp ngọnnbkc sang bêxmuyn. Lãyhtro khôgkbmng thểlzdu trẻyqrv con nhưaouh hai đolruuhyka con mìsxyknh, mởopjw ra xem ngay tạxsayi chỗdpdx.

Nhưaouhng thấnmzzy hai đolruuhyka con vui mừprszng nhưaouh vậpjiqy, rốvchpt cụoiygc lãyhtro cũdvccng cảlctgm thấnmzzy tòlzdulzdu, khôgkbmng biếkzkkt trong hộgbkkp làpjiqgqoji gìsxyk.

Chu Hoàpjiqnh cẩwvnwn thậpjiqn mởopjw hộgbkkp ngọnnbkc ra cho mọnnbki ngưaouhlafui xem, lêxmuyn tiếkzkkng tágqojn thágqojn:

- Đprszâpdjiy làpjiq Long Thảlctgo Ngọnnbkc Giao Căbjkwn.

Gốvchpc dưaouhyqrvc thảlctgo trong tay y, phiếkzkkn lágqojoiygsxyknh nhưaouh đolrunzksu rồyhtrng, mỗdpdxi càpjiqnh chỉlafuoiyg mộgbkkt lágqoj, xanh biếkzkkc nhưaouh ngọnnbkc. Bắyqrvt mắyqrvt nhấnmzzt chíhzvmnh làpjiq rễxsay củmxnua nóoiyg, chỉlafu to chừprszng ngóoiygn tay, trong ságqojng nhưaouh ngọnnbkc, đolruãyhtrpjiq trạxsayng thágqoji nửpuiha trong suốvchpt, trong đolruóoiygoiyg íhzvmt tơvetugkbmng nhìsxykn nhưaouhaouhơvetung mùlafu.

Long Thảlctgo Ngọnnbkc Giao Căbjkwn cóoiyg thểlzdu đolruxsayt tớenkci trạxsayng thágqoji trong suốvchpt nhưaouh vậpjiqy, e rằyhtrng đolruãyhtroiyg tớenkci ba vạxsayn năbjkwm hỏdvcca hầnzksu.

aouhyqrvc liệnabxu nhưaouh vậpjiqy cho dùlafupjiq ăbjkwn sốvchpng, so ra cũdvccng cóoiyg hiệnabxu quảlctgaouhyqrvt hơvetun linh đolruan nhấnmzzt phẩwvnwm. Hơvetun nữtiyqa theo truyềvchpn thuyếkzkkt, Long Thảlctgo Ngọnnbkc Giao Căbjkwn ởopjw thờlafui kỳknctlzdun cóoiyg thểlzdu phi thăbjkwng, làpjiq thàpjiqnh phầnzksn chủmxnu yếkzkku củmxnua mộgbkkt loạxsayi đolruan dưaouhyqrvc bạxsaych nhậpjiqt phi thăbjkwng têxmuyn làpjiq Thiêxmuyn Vậpjiqn đolruan. Nếkzkku so vớenkci gốvchpc Long Thảlctgo Ngọnnbkc Giao Căbjkwn nàpjiqy, Vạxsayn Niêxmuyn Tửpuih Diệnabxp Lãyhtro Sâpdjim, Thấnmzzt Phẩwvnwm Hồyhtrng Ngọnnbkc Nhụoiygc Chi, Nhâpdjin Hìsxyknh Hàpjiq ThỠwmrjÔrpzw... Trêxmuyn bàpjiqn kia quảlctg thậpjiqt khôgkbmng đolruágqojng làpjiqsxyk.


Chu Hoàpjiqnh thíhzvmch chíhzvm thu vàpjiqo, vỗdpdx ngựccdsc thậpjiqt mạxsaynh:

- Muộgbkki phu, ngưaouhơvetui yêxmuyn tâpdjim, sau nàpjiqy ởopjwxmuyn ngoàpjiqi cóoiyg chuyệnabxn gìsxyk, cứuhyk việnabxc bágqojo ra danh hiệnabxu Nhịnabx ca ta. Ai dágqojm khôgkbmng nểlzdusxyknh, Nhịnabx ca ta mang theo ba ngàpjiqn Kim Thiếkzkkt Chiếkzkkn Xa binh đolrui lýtiyq luậpjiqn vớenkci kẻyqrv đolruóoiyg.

Chu Thanh Giang hừprsz mộgbkkt tiếkzkkng:

- Vũdvcc La cóoiyg thểlzdu đolruágqojnh ngang tay cùlafung Trịnabxnh Tinh Hồyhtrn, cóoiyg chuyệnabxn gìsxyk cầnzksn tớenkci Nhịnabx ca phếkzkk vậpjiqt nhưaouh con ra mặegblt chứuhyk?

Chu Hoàpjiqnh bịnabxyhtro tửpuih chơvetui mộgbkkt câpdjiu, ủmxnudvcc trởopjw vềvchp chỗdpdx ngồyhtri, nhưaouhng nghĩmkdi tớenkci Long Thảlctgo Ngọnnbkc Giao Căbjkwn, lậpjiqp tứuhykc cưaouhlafui hắyqrvc hắyqrvc vôgkbmlafung thíhzvmch chíhzvm.

Chu Thanh Giang khôgkbmng nhịnabxn đolruưaouhyqrvc lắyqrvc đolrunzksu, trong lòlzdung lạxsayi cóoiyg chúwecvt tòlzdulzdu. Long Thảlctgo Ngọnnbkc Giao Căbjkwn ba vạxsayn năbjkwm, cho dùlafuyhtro cũdvccng làpjiq lầnzksn đolrunzksu tiêxmuyn nhìsxykn thấnmzzy. Đprszgbkk trong suốvchpt củmxnua nóoiyg thậpjiqt tốvchpt, e rằyhtrng ởopjw Trung Châpdjiu nàpjiqy khôgkbmng tìsxykm ra gốvchpc thứuhyk hai. Vũdvcc La cho Chu Hoàpjiqnh bảlctgo bôgkbmi bậpjiqc nàpjiqy, vậpjiqy hắyqrvn hiếkzkku kíhzvmnh nhạxsayc phụoiyg thứuhyksxyk đolruâpdjiy?

yhtro liếkzkkc nhìsxykn hộgbkkp ngọnnbkc đolrulzduxmuyn cạxsaynh mìsxyknh, cốvchpnnbkn tòlzdulzdu.

- Đprszxsayi ca, củmxnua huynh làpjiq bảlctgo bốvchpi gìsxyk vậpjiqy, lấnmzzy ra cho đolrunabx xem vớenkci.

Chu Hoàpjiqnh khuyếkzkkn khíhzvmch Chu Hùlafung.

yhtro Đprszxsayi Chu Hùlafung biếkzkkt tíhzvmnh tìsxyknh đolrunabx đolrunabx, nếkzkku hôgkbmm nay khôgkbmng cho y xem mộgbkkt chúwecvt, chắyqrvc chắyqrvn sẽbjkw khôgkbmng bỏdvcc qua cho mìsxyknh. Chu Hùlafung mởopjw hộgbkkp ngọnnbkc ra, cũdvccng vôgkbmlafung cẩwvnwn thậpjiqn nâpdjing bảlctgo bốvchpi bêxmuyn trong ra ngoàpjiqi.

Đprszâpdjiy làpjiq mộgbkkt ngọnnbkn cỏdvcc giốvchpng nhưaouh mộgbkkt mũdvcci têxmuyn, trêxmuyn cóoiyg chíhzvmn chiếkzkkc lágqojpdjiy xung quanh theo trậpjiqt tựccds chỉlafunh tềvchp. Cóoiyg thểlzdu thấnmzzy rõknctpdjin trêxmuyn phiếkzkkn lágqoj rấnmzzt rõknctpjiqng, kỳknct lạxsay chíhzvmnh làpjiqpdjin lágqojdvccng cóoiygpjiqu đolrudvcc sẫakigm, cho dùlafu đolruãyhtr bịnabx đolruàpjiqo lêxmuyn lâpdjiu nhưaouh vậpjiqy, đolruãyhtr trởopjwxmuyn khôgkbm, sắyqrvc đolrudvcc trong gâpdjin lágqojpdjin chảlctgy xuôgkbmi nhưaouh đolruang sốvchpng.

- Đprszâpdjiy làpjiq Cửpuihu Diệnabxp Thầnzksn Huyếkzkkt Thảlctgo!

Chu Hoàpjiqnh thénnbkt lêxmuyn mộgbkkt tiếkzkkng kinh hãyhtri. Gốvchpc Cửpuihu Diệnabxp Thầnzksn Huyếkzkkt Thảlctgo nàpjiqy hiểlzdun nhiêxmuyn đolruãyhtr thàpjiqnh thụoiygc, hỏdvcca hầnzksu mưaouhlafui phầnzksn, khôgkbmng kénnbkm gìsxyk gốvchpc Long Thảlctgo Ngọnnbkc Giao Căbjkwn chúwecvt nàpjiqo.

Nghe nóoiygi vàpjiqo thờlafui viễxsayn cổnabx, Chúwecvng Thầnzksn đolruxsayi chiếkzkkn, mágqoju tưaouhơvetui nhuộgbkkm đolruakigm mặegblt đolrunmzzt, trảlctgi qua lâpdjiu ngàpjiqy dàpjiqi thágqojng mớenkci mọnnbkc lêxmuyn Cửpuihu Diệnabxp Thầnzksn Huyếkzkkt Thảlctgo nàpjiqy. Đprszưaouhơvetung nhiêxmuyn đolruâpdjiy chỉlafupjiq phóoiygng đolruxsayi, nhưaouhng cũdvccng cóoiyg thểlzdu nhìsxykn ra gốvchpc dưaouhyqrvc thảlctgo nàpjiqy trâpdjin quýtiyq tớenkci mứuhykc nàpjiqo.

Mỗdpdxi mộgbkkt chiếkzkkc lágqoj củmxnua Cửpuihu Diệnabxp Thầnzksn Huyếkzkkt Thảlctgo nghe nóoiygi cóoiyggkbmng hiệnabxu khágqojc nhau. Hoặegblc cóoiyg thểlzdu cứuhyku đolruưaouhyqrvc mộgbkkt mạxsayng, hoặegblc cóoiyg thểlzdu tạxsayo lạxsayi nguyêxmuyn hồyhtrn tan nágqojt, hoặegblc cóoiyg thểlzdubjkwng lêxmuyn mâpdjiy trăbjkwm năbjkwm côgkbmng lựccdsc... Vềvchp phầnzksn côgkbmng hiệnabxu cụoiyg thểlzdu thếkzkkpjiqo, vậpjiqy phảlctgi đolrui hỏdvcci cágqojc Đprszxsayi sưaouh luyệnabxn đolruan.

Bấnmzzt kểlzdu thếkzkkpjiqo, gốvchpc Cửpuihu Diệnabxp Thầnzksn Huyếkzkkt Thảlctgo chắyqrvc chắyqrvn làpjiq trọnnbkng lễxsay, chẳhjrwng trágqojch nàpjiqo Chu Hùlafung lo sợyqrv bấnmzzt an khôgkbmng dágqojm nhậpjiqn ngay.

wecvc nhìsxykn thấnmzzy gốvchpc Cửpuihu Diệnabxp Thầnzksn Huyếkzkkt Thảlctgo, Chu Thanh Giang đolruãyhtr khôgkbmng còlzdun giữtiyqsxyknh tĩmkdinh đolruưaouhyqrvc nữtiyqa. Lãyhtro cảlctgm thấnmzzy tòlzdulzdu vềvchp thứuhyk trong hộgbkkp ngọnnbkc củmxnua mìsxyknh tớenkci cựccdsc đolruiểlzdum. Dùlafupjiq nhâpdjin vậpjiqt tu luyệnabxn đolruãyhtr mấnmzzy ngàpjiqn năbjkwm, trong lòlzdung lãyhtro hiệnabxn tạxsayi cũdvccng cảlctgm thấnmzzy nôgkbmn nóoiygng, đolruâpdjiy làpjiq chuyệnabxn vôgkbmlafung hiếkzkkm cóoiyg.

Hai đolruuhyka con đolruãyhtr xem lễxsay vậpjiqt củmxnua mìsxyknh, duy chỉlafuoiygyhtro gia tửpuihlzdun cốvchp gắyqrvng nhịnabxn. Bấnmzzt quágqoj mọnnbki ngưaouhlafui cóoiyg mặegblt ởopjw đolruâpdjiy, ngay cảlctg kẻyqrv dởopjw nhấnmzzt vềvchp phưaouhơvetung diệnabxn nhâpdjin tìsxyknh thếkzkk sựccdspjiq Chu Hoàpjiqnh cũdvccng cóoiyg thểlzdu nhìsxykn ra, lãyhtro gia tửpuih đolruãyhtr khôgkbmng nhịnabxn đolruưaouhyqrvc nữtiyqa, nhưaouhng vẫakign sốvchpng chếkzkkt cốvchp giữtiyq thểlzdu diệnabxn. Chu Hoàpjiqnh bèwmrjn đolrulctgo tròlzdun mắyqrvt:

- Phụoiyg thâpdjin, đolrulzdu con xem cho cha...

Chu Thanh Giang quágqojt lêxmuyn mộgbkkt tiếkzkkng trágqojch cứuhyk:

- Hồyhtr đolruyhtr!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.