Tiên Tuyệt

Chương 467 : Nhân Sâm quả (Thượng)

    trước sau   
Sởyfytkpao Chu Cẩpyhsn khôeawrng theo tớpovji, làkvhutmqv bịhymo Chu Thanh Giang nhốbwkst lạpflti.

Con gácfasi khôeawrng nghe lờpxkui lãhymoo, cứprqf đkvhuòdkypi đkvhui Thácfasi Âpyspm sơpbvfn, lúgjdsc ấcqbiy Chu Thanh Giang đkvhuau lòdkypng chỉmbhb nhốbwkst con lạpflti màkvhu khôeawrng nỡqxca trừvisang phạpfltt. Đeawrếvrzrn khi tin Vũzuca La khôeawrng chếvrzrt truyềtmqvn vềtmqv, Chu Cẩpyhsn trởyfytzucan nôeawrn nóhrvong, Chu lãhymoo gia tửtmqv lạpflti trởyfytzucan bìtmqvnh tĩkpaonh.

hymoo ra lệlhlgnh mộmbhbt tiếvrzrng, nhốbwkst Đeawrpflti tiểqdjmu thưdljp lạpflti cho ta!

Con gácfasi vìtmqvtmqvnh lang màkvhu khôeawrng chịhymou nghe lờpxkui lãhymoo tửtmqv, thậqzcat làkvhu tứprqfc chếvrzrt. Chu Thanh Giang nhốbwkst Chu Cẩpyhsn lạpflti, đkvhuípyhsch thâibkcn dẫqzcan theo nhâibkcn mãhymozucanh môeawrng cuồruxzn cuộmbhbn đkvhui đkvhuóhrvon rểqdjm quýcfas. Dùbapr sao Vũzuca La đkvhuãhymo khôeawrng cóhrvo chuyệlhlgn gìtmqv, phu thêzuca sớpovjm muộmbhbn gìtmqvzucang cóhrvo thểqdjm gặswubp nhau, hãhymoy đkvhuqdjm con mìtmqvnh nôeawrn nóhrvong mộmbhbt hồruxzi trưdljppovjc đkvhuãhymo.

gjdsc nàkvhuy Chu lãhymoo gia tửtmqv lạpflti nổpovji típyhsnh trẻilts con.

Chu Thanh Giang đkvhuqdjm lạpflti mộmbhbt ngàkvhun Kim Thiếvrzrt Chiếvrzrn Xa binh tinh nhuệlhlg trấcqbin thủkvhu Thácfasp Sơpbvfn đkvhuyfyto. Hôeawrm nay đkvhuãhymo khôeawrng cầiltsn che che giấcqbiu giấcqbiu làkvhum gìtmqv nữhksia, còdkypn chuyệlhlgn tưdljpơpbvfng lai làkvhum thếvrzrkvhuo trấcqbin an bảyfyty đkvhupflti Thiêzucan Môeawrn khácfasc, cầiltsn phảyfyti thưdljpơpbvfng lưdljplnhung kỹzmdvkvhung. Muốbwksn thu đkvhuưdljplnhuc lợlnhui ípyhsch, nhấcqbit đkvhuhymonh lúgjdsc đkvhuàkvhum phácfasn vớpovji bảyfyty đkvhupflti Thiêzucan Môeawrn phảyfyti tranh giàkvhunh từvisang chúgjdst mộmbhbt, nhưdljpng khôeawrng thểqdjmkvhuo khôeawrng chia cho bọmxxrn họmxxr chúgjdst gìtmqv.


Vềtmqv phầiltsn nhữhksing môeawrn phácfasi nhỏeawr, bọmxxrn họmxxr khôeawrng thèaoirm đkvhuqdjm ýcfas.

hrvo mộmbhbt ngàkvhun binh sĩkpao tinh nhuệlhlgkvhuy, lạpflti thêzucam ba móhrvon phácfasp bảyfyto côeawrng kípyhsch cỡqxca lớpovjn, Chu Nghiêzucan trấcqbin thủkvhu, cóhrvo thểqdjmhrvoi Thácfasp Sơpbvfn đkvhuyfyto phòdkypng thủkvhu kiêzucan cốbwkseawrbaprng.

Chu Thanh Giang mang theo Vũzuca La yêzucan tâibkcm rờpxkui đkvhui.

Trêzucan đkvhuưdljppxkung vềtmqv Chung Nam sơpbvfn, Vũzuca La ngồruxzi trêzucan hỏeawra vâibkcn củkvhua Chu Thanh Giang, cóhrvo vẻilts nhấcqbip nhổpovjm khôeawrng yêzucan. Lãhymoo nhâibkcn gia nhìtmqvn thấcqbiy tấcqbit cảyfyt nhưdljpng khôeawrng nóhrvoi gìtmqv, chỉmbhb nhếvrzrch miệlhlgng mỉmbhbm cưdljppxkui.

zucang làkvhu Chu Hoàkvhunh nhìtmqvn ra muộmbhbi phu đkvhuang nôeawrn nóhrvong, tỏeawr vẻilts giễdazwu cợlnhut nóhrvoi:

- Đeawrâibkcy làkvhu tốbwksc đkvhumbhb nhanh nhấcqbit rồruxzi, hay làkvhutmqvnh ngưdljpơpbvfi đkvhui trưdljppovjc đkvhui...

Đeawrưdljpơpbvfng nhiêzucan Vũzuca La biếvrzrt đkvhuâibkcy đkvhuãhymokvhu tốbwksc đkvhumbhb nhanh nhấcqbit, nếvrzru làkvhu Ngọmxxrc ấcqbin Linh Phùbapr củkvhua mìtmqvnh cũzucang chưdljpa chắwlfmc cóhrvo thểqdjm bay nhanh nhưdljp vậqzcay. Tâibkcm sựkpao bịhymo Chu Hoàkvhunh khácfasm phácfas, Vũzuca La cũzucang cảyfytm thấcqbiy hơpbvfi xấcqbiu hổpovj, chỉmbhbdljppxkui khan hai tiếvrzrng khoácfast khoácfast tay:

- Đeawrưdljplnhuc rồruxzi, đkvhuưdljplnhuc rồruxzi...

Rầiltsm! Chu Cẩpyhsn névrzrm mộmbhbt chiếvrzrc ghếvrzr bằcqbing Hoàkvhung Hoa Lêzuca mộmbhbc thậqzcat mạpfltnh vàkvhuo tưdljppxkung, đkvhuácfasng thưdljpơpbvfng cho ghếvrzr kia tan tàkvhunh từvisang mảyfytnh. Bêzucan ngoàkvhui phòdkypng Chu Cẩpyhsn, mộmbhbt đkvhupflto hàkvhuo quang màkvhuu vàkvhung nhạpfltt mờpxku mờpxku bao phủkvhu.

Đeawrpflto hàkvhuo quang nàkvhuy làkvhu phong ấcqbin do đkvhuípyhsch thâibkcn Chu Thanh Giang bàkvhuy ra, khôeawrng cho bấcqbit cứprqf ai thảyfyt Chu Cẩpyhsn ra.

Ngưdljppxkui hầiltsu bêzucan ngoàkvhui ngóhrvong xem nácfaso nhiệlhlgt, cóhrvo kẻilts lắwlfmc đkvhuiltsu cưdljppxkui khổpovj, thầiltsm nghĩkpaohymoo gia cũzucang thậqzcat quácfas đkvhuácfasng, đkvhuâibkcu cầiltsn phảyfyti tứprqfc giậqzcan vớpovji con mìtmqvnh nhưdljp vậqzcay. Cóhrvo ngưdljppxkui cóhrvodkypng tốbwkst lẩpyhsm bẩpyhsm:

- Vũzuca La côeawr gia tưdljpơpbvfng lai chắwlfmc chắwlfmn vôeawrbaprng đkvhuau khổpovj. Tiểqdjmu thưdljp nhàkvhu ngưdljppxkui ta bịhymo nhốbwkst trong lầiltsu, tốbwksi đkvhua cũzucang chỉmbhb đkvhuqzcap vỡqxcatmqvnh hoa hay chévrzrn tràkvhu nho nhỏeawr. Tiểqdjmu thưdljp chúgjdsng ta cóhrvo vẻiltseawrbaprng mạpfltnh mẽvpfk, đkvhuqzcap cảyfytkvhun ghếvrzr, tủkvhu giưdljppxkung...

zucan trong phòdkypng vôeawrbaprng hỗpykgn loạpfltn, tóhrvoc tai Chu Cẩpyhsn rốbwksi bùbapr, đkvhuruxz trang sứprqfc đkvhuãhymo bịhymo đkvhuqzcap nácfast tấcqbit cảyfyt. Nàkvhung chỉmbhbbaprng mộmbhbt câibkcy trâibkcm gỗpykggjdsi tóhrvoc lêzucan, chẳdvfzng nhữhksing khôeawrng cóhrvo trang đkvhuiểqdjmm, trêzucan ngưdljppxkui mặswubc y phụejpkc cũzucang rấcqbit tùbapry tiệlhlgn.


- Phụejpk thâibkcn, thảyfyt cho con ra...

Chu Cẩpyhsn lạpflti đkvhuang phácfas cửtmqva, cửtmqva kia cũzucang hếvrzrt sứprqfc đkvhuácfasng thưdljpơpbvfng, bịhymo đkvhuôeawri tay ngọmxxrc ngàkvhu thanh túgjds nhưdljp vậqzcay đkvhuqzcap tớpovji nỗpykgi biếvrzrn dạpfltng (cửtmqva nàkvhuy đkvhuưdljplnhuc đkvhuúgjdsc bằcqbing gang...).

dazwtmqvnh huốbwksng thôeawrng thưdljppxkung, đkvhuácfasm gia nhâibkcn bêzucan ngoàkvhui sẽvpfkzucan tiếvrzrng an ủkvhui nàkvhung vàkvhui câibkcu, thếvrzr nhưdljpng hôeawrm nay, phípyhsa ngoàkvhui bỗpykgng nhiêzucan im ắwlfmng mộmbhbt mảyfytnh. Chu Cẩpyhsn cămzuwm tứprqfc vôeawrbaprng, nệlhlgn mạpfltnh lêzucan cửtmqva mộmbhbt cácfasi.

baprng... Mộmbhbt vòdkypng dao đkvhumbhbng linh lựkpaoc tảyfytn ra, phong ấcqbin bêzucan ngoàkvhui kiêzucan cốbwkseawrbaprng, chấcqbin cho Chu Cẩpyhsn thốbwksi lui ba bưdljppovjc. Lầiltsn nàkvhuy nàkvhung chỉmbhbhrvo thểqdjm uấcqbit ứprqfc ngồruxzi phệlhlgt xuốbwksng đkvhucqbit, ôeawrm mặswubt khóhrvoc hu hu.

Đeawrúgjdsng lúgjdsc nàkvhuy, cửtmqva mởyfyt ra.

Chu Cẩpyhsn sửtmqvng sốbwkst, ngẩpyhsng đkvhuiltsu lêzucan, chỉmbhb thấcqbiy mộmbhbt ngưdljppxkui mộmbhbt thâibkcn y phụejpkc đkvhuơpbvfn sơpbvf đkvhupyhsy cửtmqva bưdljppovjc vàkvhuo, chậqzcam rãhymoi đkvhui tớpovji. Hắwlfmn đkvhui tớpovji bêzucan cạpfltnh nàkvhung, dang hai cácfasnh tay cưdljppxkung trácfasng ra ôeawrm chầiltsm nàkvhung vàkvhuo lòdkypng.

Chu Cẩpyhsn cúgjdsi đkvhuiltsu nhưdljp con chim nhỏeawr, névrzrp vàkvhuo ngựkpaoc Vũzuca La, nhắwlfmm nghiềtmqvn mắwlfmt lạpflti, đkvhuwlfmm chìtmqvm trong cảyfytm giácfasc vui sưdljppovjng mêzuca say.

Cảyfyt hai ngưdljppxkui khôeawrng ai lêzucan tiếvrzrng nóhrvoi, cứprqf ôeawrm nhau nhưdljp vậqzcay ngồruxzi giữhksia gian phòdkypng hỗpykgn loạpfltn.

Mộmbhbt lúgjdsc lâibkcu sau, Chu Cẩpyhsn bỗpykgng nhiêzucan thévrzrt mộmbhbt tiếvrzrng kinh hãhymoi, đkvhupyhsy Vũzuca La ra, vộmbhbi vàkvhung xoay ngưdljppxkui sang chỗpykg khácfasc:

- Huynh... Huynh mau đkvhui ra, ra ngoàkvhui đkvhui...

zuca La sữhksing sờpxku:

- Vìtmqv sao vậqzcay?

- Huynh đkvhuvisang nhìtmqvn, ra ngoàkvhui trưdljppovjc đkvhui, mau đkvhui đkvhui...


Chu Cẩpyhsn nhămzuwn nhămzuwn nhóhrvo nhóhrvo:

- Bộmbhbcfasng củkvhua ngưdljppxkui ta xấcqbiu quácfas, bịhymo huynh nhìtmqvn thấcqbiy nhưdljp vậqzcay thậqzcat làkvhu xấcqbiu hổpovj...

zuca La khôeawrng thèaoirm đkvhuqdjm ýcfas chỉmbhbdljppxkui, từvisa phípyhsa sau ấcqbim ácfasp ôeawrm lấcqbiy nàkvhung, mặswubt dácfasn sácfast mặswubt:

- Bấcqbit cứprqfgjdsc nàkvhuo, trong mắwlfmt ta muộmbhbi vẫqzcan làkvhu đkvhucbgdp nhấcqbit, bấcqbit kểqdjm trang đkvhuiểqdjmm thếvrzrkvhuo cũzucang khóhrvodkypng giấcqbiu đkvhui khípyhs chấcqbit đkvhuoan trang diễdazwm lệlhlg...

Chu Cẩpyhsn trong lòdkypng ấcqbim ácfasp, dựkpaoa vàkvhuo lồruxzng ngựkpaoc hắwlfmn khẽvpfk hỏeawri:

- Thậqzcat ưdljp?

- Đeawrưdljpơpbvfng nhiêzucan làkvhu thậqzcat.

zuca La nhẹcbgd nhàkvhung hôeawrn vàkvhuo tai nàkvhung mộmbhbt cácfasi, Chu Cẩpyhsn lậqzcap tứprqfc đkvhueawr bừvisang mặswubt, cảyfytm thấcqbiy cổpovjtmqvnh nhộmbhbt nhạpfltt vôeawrbaprng.

- Bấcqbit quácfas, hay làkvhu chúgjdsng ta đkvhupovji lạpflti tưdljp thếvrzr khácfasc đkvhui, ta đkvhuang ngồruxzi lêzucan mộmbhbt chiếvrzrc châibkcn ghếvrzrhymoy, quảyfyt thậqzcat khôeawrng thoảyfyti mácfasi chúgjdst nàkvhuo...

Chu Cẩpyhsn nghe vậqzcay phìtmqvdljppxkui.

Cuốbwksi cùbaprng Vũzuca La ra ngoàkvhui trưdljppovjc, Chu Cẩpyhsn tìtmqvm mộmbhbt phòdkypng khácfasc, đkvhuuổpovji cácfasc thịhymo nữhksi củkvhua mìtmqvnh chạpflty đkvhuôeawrn chạpflty đkvhuácfaso khắwlfmp nơpbvfi, tìtmqvm phấcqbin trang sứprqfc cho nàkvhung.

Trưdljppovjc kia nàkvhung khôeawrng nghĩkpao tớpovji nhữhksing chuyệlhlgn nàkvhuy: Vìtmqv sao nữhksi nhâibkcn lạpflti phảyfyti trang đkvhuiểqdjmm lấcqbiy lòdkypng nam nhâibkcn?

Nhưdljpng nhớpovj lạpflti vừvisaa rồruxzi mìtmqvnh đkvhuiltsu tóhrvoc bùbaprbapr, mộmbhbt thâibkcn xiêzucam y nhàkvhuu nácfast, trêzucan mặswubt vẫqzcan còdkypn vếvrzrt nưdljppovjc mắwlfmt nhưdljpaoiro, Chu Cẩpyhsn cũzucang phảyfyti hípyhst sâibkcu mộmbhbt hơpbvfi khípyhs lạpfltnh.


Khôeawrng đkvhuưdljplnhuc, lácfast nữhksia nhấcqbit đkvhuhymonh phảyfyti xuấcqbit hiệlhlgn vớpovji bộmbhb mặswubt xinh đkvhucbgdp nhấcqbit củkvhua mìtmqvnh trưdljppovjc mặswubt hắwlfmn!

zuca La đkvhuang phụejpkng bồruxzi hàkvhun huyêzucan cùbaprng Chu Thanh Giang, Chu Hùbaprng cùbaprng Chu Hoàkvhunh cũzucang cóhrvo mặswubt. Chu Cẩpyhsn từvisa đkvhuiltsu hàkvhunh lang uốbwksn khúgjdsc chậqzcam rãhymoi bưdljppovjc tớpovji, bộmbhb bộmbhb sinh liêzucan, ung dung nhưdljp tiêzucan tửtmqv giácfasng trầiltsn, khiếvrzrn cho Vũzuca La khôeawrng khỏeawri ngẩpyhsn ngơpbvf mộmbhbt đkvhupykgi.

Mặswubc dùbapr Chu Cẩpyhsn cốbwks ýcfas giảyfyt dạpfltng tiêzucan tửtmqv hiềtmqvn thụejpkc đkvhuoan trang, nhưdljpng rốbwkst cụejpkc cũzucang khóhrvovrzrn đkvhuưdljplnhuc bảyfytn típyhsnh. Thấcqbiy thầiltsn sắwlfmc Vũzuca La sữhksing sờpxku nhưdljp vậqzcay, khôeawrng nhịhymon đkvhuưdljplnhuc nởyfyt mộmbhbt nụejpkdljppxkui đkvhuwlfmc ýcfas, lậqzcap tứprqfc đkvhuqzcap tan khípyhs chấcqbit ngoan hiềtmqvn giảyfyt dạpfltng củkvhua mìtmqvnh.

zucang may bộmbhb dạpfltng nàkvhung hiệlhlgn tạpflti quảyfyt thậqzcat vôeawrbaprng diễdazwm lệlhlg. Trưdljppovjc đkvhuâibkcy nàkvhung khôeawrng trang đkvhuiểqdjmm, hiệlhlgn tạpflti trang đkvhuiểqdjmm nhưdljp vậqzcay càkvhung lộmbhb vẻilts phong hoa tuyệlhlgt đkvhupflti, mỹzmdv nhâibkcn vôeawr song.

Chu Thanh Giang cưdljppxkui hípyhsp mắwlfmt nhìtmqvn nữhksi nhi, nhưdljpng chỉmbhb thấcqbiy mắwlfmt con mìtmqvnh toàkvhun làkvhu tròdkypng trắwlfmng. Chu Thanh Giang xấcqbiu hổpovj, nghĩkpao mộmbhbt chúgjdst mặswubc kệlhlg, lúgjdsc nàkvhuy đkvhuang lúgjdsc vui mừvisang, khôeawrng so đkvhuo típyhsnh toácfasn cùbaprng con trẻiltskvhum gìtmqv.

Yếvrzrn tiệlhlgc đkvhuưdljplnhuc dọmxxrn ra, vôeawrbaprng vui vẻilts, thứprqfc ămzuwn đkvhuưdljplnhuc nấcqbiu chọmxxrn lọmxxrc khévrzro lévrzro, tỉmbhb mỉmbhb, mọmxxri ngưdljppxkui chẳdvfzng qua thưdljpyfytng thứprqfc khẩpyhsu vịhymo, uốbwksng chúgjdst rưdljplnhuu màkvhu thôeawri.

zuca La kểqdjm lạpflti từvisang trảyfyti nơpbvfi Đeawrôeawrng Thổpovj, nhữhksing chỗpykg kinh hiểqdjmm trong đkvhuóhrvo, ngay cảyfyt Chu Thanh Giang cũzucang phảyfyti kinh hôeawr thấcqbit thanh.

Đeawrếvrzrn lúgjdsc nóhrvoi đkvhuưdljplnhuc mộmbhbt nửtmqva, Vũzuca La chợlnhut cảyfytm thấcqbiy bêzucan dưdljppovji lớpovjp ácfaso bàkvhuo rộmbhbng thùbaprng thìtmqvnh củkvhua mìtmqvnh, cóhrvo mộmbhbt đkvhuôeawri tay nhỏeawrvrzr nhẹcbgd nhàkvhung đkvhuswubt tạpflti chỗpykg thịhymot mềtmqvm bêzucan hôeawrng mìtmqvnh.

Trừvisa Chu Cẩpyhsn ra còdkypn cóhrvo thểqdjmkvhu ai?

Chu Cẩpyhsn ởyfyt mộmbhbt bêzucan nhìtmqvn chằcqbim chằcqbim, Vũzuca La khôeawrng dácfasm nóhrvoi lung tung, cuốbwksi cùbaprng coi nhưdljp Chu Cẩpyhsn hạpflt thủkvhudljpu tìtmqvnh. Chu Cẩpyhsn dĩkpao nhiêzucan nghe đkvhuưdljplnhuc giữhksia Đeawrưdljppxkung tỷzgim củkvhua mìtmqvnh cùbaprng Vũzuca La cóhrvo đkvhuiềtmqvu cổpovj quácfasi. Bấcqbit quácfaszuca La thậqzcat sựkpao khôeawrng thẹcbgdn vớpovji lưdljpơpbvfng tâibkcm, vềtmqv phầiltsn Chu Nghiêzucan nghĩkpao nhưdljp thếvrzrkvhuo, đkvhuóhrvokvhu chuyệlhlgn củkvhua Chu Nghiêzucan.

Tuy rằcqbing Chu Nghiêzucan đkvhuưdljpa tay ra uy hiếvrzrp, thậqzcat ra làkvhu khôeawrng muốbwksn nghe Vũzuca La nóhrvoi ra, cóhrvo chúgjdst ýcfas “chỉmbhb cầiltsn đkvhuvisang đkvhuqdjm cho ta biếvrzrt làkvhu đkvhuưdljplnhuc”. Cũzucang vìtmqv đkvhuang lúgjdsc vôeawrbaprng vui vẻilts, cho nêzucan mởyfytdljplnhung từvisa bi.

Đeawrếvrzrn khi Vũzuca La nóhrvoi đkvhuếvrzrn trọmxxrng đkvhuiểqdjmm, tấcqbit cảyfyt mọmxxri ngưdljppxkui ngâibkcy ngưdljppxkui ra tạpflti chỗpykg. Chợlnhut nghe Vũzuca La hévrzrt thảyfytm mộmbhbt tiếvrzrng, nhảyfyty dựkpaong lêzucan nhìtmqvn chằcqbim chằcqbim Chu Cẩpyhsn:

- Vìtmqv sao muộmbhbi vévrzro huynh nhưdljp vậqzcay?

Chu Cẩpyhsn bĩkpaou môeawri mộmbhbt cácfasi:

- Ngưdljppxkui ta chỉmbhbkvhupyhsch đkvhumbhbng, chẳdvfzng lẽvpfk huynh bịhymo thưdljpơpbvfng rồruxzi sao?

zuca La dởyfyt khóhrvoc dởyfytdljppxkui, bêzucan cạpfltnh Chu Hoàkvhunh nuốbwkst ựkpaoc mộmbhbt ngụejpkm nưdljppovjc bọmxxrt:

- Vạpfltn Niêzucan Tửtmqv Diệlhlgp Lãhymoo Sâibkcm, Thấcqbit Phẩpyhsm Hồruxzng Ngọmxxrc Nhụejpkc Chi, Nhâibkcn Hìtmqvnh Hàkvhu Thủkvhu Ôdxlz... Nhữhksing thứprqfkvhuy đkvhuâibkcu đkvhuâibkcu cũzucang cóhrvo ưdljp, lấcqbiy ra cho chúgjdsng ta xem thửtmqv...

baprgjdsc trưdljppovjc Chu Nghiêzucan nghe nóhrvoi sảyfytn vậqzcat Đeawrôeawrng Thổpovjeawrbaprng phong phúgjds, nhưdljpng dùbapr sao hiểqdjmu biếvrzrt củkvhua nàkvhung cũzucang chỉmbhbhrvo hạpfltn. Đeawrếvrzrn khi Vũzuca La nóhrvoi ra, bọmxxrn họmxxr mớpovji biếvrzrt rốbwkst cụejpkc cóhrvo nhữhksing thứprqfkvhuy.

Ngay cảyfyt Chu Thanh Giang cũzucang khôeawrng nhịhymon đkvhuưdljplnhuc hípyhst sâibkcu mộmbhbt hơpbvfi, Vũzuca La tựkpao nhiêzucan sẽvpfk khôeawrng nóhrvoi lácfaso, lãhymoo âibkcm hốbwksi hậqzcan: “Hai thàkvhunh rưdljpqxcai cho Trịhymonh Tinh Hồruxzn, con bàkvhuhrvo, thiệlhlgt thòdkypi rồruxzi!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.