Tiên Tuyệt

Chương 466-2 : Điều ước cầu hòa (Hạ)

    trước sau   
Chu Thanh Giang quảaeye thậaeyet khópbse tin, dưwxrgzuxvi tìkojnnh thếqkkn cựkojnc tốwtyrt nhưwxrg vậaeyey, Vũbjkf La lạwxrgi khôbjkfng nhâwxrgn nàdltoy cơmbbi hộdpiyi giếqkknt Trinh Tinh Hồixsan, ngưwxrgmbbic lạwxrgi cópbse ýmbbi thảaeye hổkojn vềtznu rừmacong. Theo nhưwxrgbjkf La hàdltonh sựkojn trong dĩmbyn vang, rõohkndltong hắzxeln làdlto ngưwxrgelboi khôbjkfng thiếqkknu quyếqkknt đozgqmloen kia màdlto...

Trịmbynnh Tinh Hồixsan lạwxrgi tỏnwmo ra cảaeyenh giámloec nhìkojnn Vũbjkf La:

- Ngưwxrgơmbbii nópbsei nhưwxrg vậaeyey làdltopbse ýmbbikojn?

bjkf La giơmbbi cao quyềtznun củmehba mìkojnnh, trêbbrxn ngópbsen tay mang mộdpiyt chiếqkknc nhẫkicwn.

Hắzxeln thẳmbynng thắzxeln nópbsei:

- Ta giếqkknt ngưwxrgơmbbii rồixsai, nhấhrbjt đozgqmbynnh Thámloei Ẩraasm sơmbbin sẽzuxv khôbjkfng từmaco bỏnwmo ýmbbi đozgqixsa. Nếqkknu khôbjkfng giữooru đozgqưwxrgmbbic bíkjuz mậaeyet vềtznu thôbjkfng đozgqwxrgo Đvarhôbjkfng Thổkojn, đozgqếqkknn lútyoqc đozgqópbse cảaeye thiêbbrxn hạwxrg đozgqtznuu biếqkknt, chútyoqng ta cũbjkfng sẽzuxvmbbii vàdltoo thếqkkn bịmbyn đozgqdpiyng.


- Cópbse lẽzuxv ngưwxrgơmbbii cũbjkfng hiểtniqu, hôbjkfm nay đozgqwtyri vớzuxvi ngưwxrgơmbbii chỉrybwpbse hai con đozgqưwxrgelbong, mộdpiyt làdlto tửrgxc trậaeyen. Cho dùrybw ngưwxrgơmbbii cópbse thểtniq liềtznuu mìkojnnh khiếqkknn cho ta hoặmbync Chu Đvarhwxrgi nhâwxrgn trọxgpong thưwxrgơmbbing, cũbjkfng chỉrybwdlto chếqkknt đozgqi vôbjkf íkjuzch. Đvarhưwxrgelbong thứqvbs hai...

Hắzxeln nhìkojnn Trịmbynnh Tinh Hồixsan, hiểtniqn nhiêbbrxn Trịmbynnh Tinh Hồixsan đozgqãjufa hiểtniqu, cơmbbi mặmbynt giậaeyet giậaeyet vàdltoi cámloei tỏnwmo vẻrmrd khôbjkfng cam lòtztqng, tinh quang sámloeng chópbsei trong mắzxelt dầqgsbn dầqgsbn thu lạwxrgi, đozgqãjufa lộdpiy ra dámloeng vẻrmrd thỏnwmoa hiệvarhp, thởcnjqdltoi mộdpiyt tiếqkknng nópbsei:

- Con đozgqưwxrgelbong thứqvbs hai, chíkjuznh làdlto tiếqkknp nhậaeyen đozgqiềtznuu ưwxrgzuxvc cầqgsbu hòtztqa, hai nhàdlto chútyoqng ta hợmbbip támloec nhưwxrgbjkf. Hiệvarhn tạwxrgi ngoạwxrgi trừmaco bảaeyen tọxgpoa nắzxelm giữoorukjuz mậaeyet Đvarhôbjkfng Thổkojn khiếqkknn cho ngưwxrgơmbbii phảaeyei kiêbbrxng kỵmbbi, khôbjkfng còtztqn vốwtyrn liếqkknng gìkojn khámloec.

bjkf La khẽzuxv mỉrybwm cưwxrgelboi:

- Chưwxrgcnjqng giámloeo cámloec hạwxrg quảaeyedlto ngưwxrgelboi rộdpiyng rãjufai...

Cho dùrybw hắzxeln đozgqãjufa thắzxelng trậaeyen nàdltoy, hiệvarhn tạwxrgi chiếqkknm ưwxrgu thếqkkn, nhưwxrgng muốwtyrn buộdpiyc Trịmbynnh Tinh Hồixsan tiếqkknp nhậaeyen đozgqiềtznuu ưwxrgzuxvc cầqgsbu hòtztqa nàdltoy, cũbjkfng phảaeyei giảaeye vờelbodltom ra bộdpiymloeng rộdpiyng lưwxrgmbbing, nhẹkhsd nhàdltong thổkojni phồixsang Trịmbynnh Tinh Hồixsan mộdpiyt chútyoqt.

Đvarhmbyna Hỏnwmoa Kim Kỳbklhwxrgn hếqkknt sứqvbsc khinh thưwxrgelbong, mắzxelng to trong đozgqqgsbu Vũbjkf La:

- Lãjufao tiểtniqu tửrgxc đozgqópbsepbse thùrybw tấhrbjt bámloeo, lòtztqng tham khôbjkfng đozgqámloey, ngưwxrgơmbbii thấhrbjy y rộdpiyng rãjufai ởcnjq chỗlchhdltoo vậaeyey? Têbbrxn khốwtyrn ngưwxrgơmbbii nópbsei dốwtyri khôbjkfng chớzuxvp mắzxelt, da mặmbynt dàdltoy thậaeyet!

Sắzxelc mặmbynt Trịmbynnh Tinh Hồixsan tỏnwmo ra hòtztqa hoãjufan mộdpiyt chútyoqt:

- Cũbjkfng đozgqưwxrgmbbic, nópbsei đozgqiềtznuu kiệvarhn củmehba ngưwxrgơmbbii ta nghe thửrgxc.

bjkf La nhìkojnn vềtznu phíkjuza Chu Thanh Giang, Chu Thanh Giang cópbse kinh nghiệvarhm vềtznu chuyệvarhn nàdltoy hơmbbin hắzxeln nhiềtznuu.

Đvarhếqkknn lútyoqc nàdltoy, Chu Thanh Giang cũbjkfng hiểtniqu đozgqưwxrgmbbic dụziscng ýmbbi củmehba Vũbjkf La. Ngoạwxrgi trừmaco lo nékodbm chuộdpiyt sợmbbi vỡhrbj đozgqixsa, tiếqkknt lộdpiymbbi mậaeyet ra, dùrybw sao Trịmbynnh Tinh Hồixsan cũbjkfng làdlto chưwxrgcnjqng môbjkfn Thámloei Ẩraasm sơmbbin, cópbse đozgqmbyna vịmbyn hếqkknt sứqvbsc quan trọxgpong trêbbrxn Tu Châwxrgn Giớzuxvi, cópbse rấhrbjt nhiềtznuu chuyệvarhn cópbse y phốwtyri hợmbbip, sẽzuxv trởcnjqbbrxn hếqkknt sứqvbsc dễqkkndltong.

Sau nàdltoy Chu Thanh Giang cópbse đozgqưwxrgmbbic mộdpiyt íkjuzch lợmbbii ràdltong buộdpiyc khốwtyrng chếqkkn Trịmbynnh Tinh Hồixsan, cũbjkfng tưwxrgơmbbing đozgqưwxrgơmbbing cópbse thêbbrxm mộdpiyt thếqkkn lựkojnc hùrybwng mạwxrgnh bêbbrxn trong Cửrgxcu Đvarhwxrgi Thiêbbrxn Môbjkfn giútyoqp đozgqhrbj.


Tuy rằzuxvng mốwtyri quan hệvarhdltoy cũbjkfng khôbjkfng an toàdlton, chỉrybw cầqgsbn Trịmbynnh Tinh Hồixsan tìkojnm đozgqưwxrgmbbic đozgqưwxrgelbong khámloec đozgqi tớzuxvi Đvarhdpiyng Thổkojn, y sẽzuxv trởcnjq mặmbynt vớzuxvi Vũbjkf La ngay tứqvbsc khắzxelc. Nhưwxrgng Tảaeye Bấhrbjt Diệvarht đozgqãjufa chếqkknt, Trịmbynnh Tinh Hồixsan đozgqi đozgqâwxrgu tìkojnm mộdpiyt ngưwxrgelboi vừmacoa cópbsedltoi cópbse thểtniq tin đozgqưwxrgmbbic, lạwxrgi làdlto cao thủmehb trậaeyen phámloep khôbjkfng gian?

Tốwtyri thiểtniqu trong vòtztqng mấhrbjy trăwxrgm năwxrgm, Trịmbynnh Tinh Hồixsan phảaeyei phốwtyri hợmbbip vớzuxvi Chu Thanh Giang. Chuyệvarhn nàdltoy cũbjkfng đozgqãjufa đozgqmehb, đozgqwxrgt đozgqưwxrgmbbic íkjuzch lợmbbii khổkojnng lồixsambbin xa so vớzuxvi giếqkknt chếqkknt Trịmbynnh Tinh Hồixsan.

mbbin nữoorua tàdltoi nguyêbbrxn Đvarhôbjkfng Thổkojn chuyểtniqn vàdltoo Trung Châwxrgu, sẽzuxv khiếqkknn cho khôbjkfng íkjuzt ngưwxrgelboi nghi ngờelbo, con đozgqưwxrgelbong vậaeyen chuyểtniqn trởcnjqbbrxn vôbjkfrybwng quan trọxgpong. Cópbse Thámloei Âeubim sơmbbin trợmbbi giútyoqp, vậaeyen chuyểtniqn tựkojn nhiêbbrxn sẽzuxv trởcnjqbbrxn thôbjkfng thuậaeyen dễqkkndltong hơmbbin.

Nhữoorung íkjuzch lợmbbii nho nhỏnwmo khámloec còtztqn rấhrbjt nhiềtznuu, Chu Thanh Giang trong lútyoqc nhấhrbjt thờelboi cũbjkfng khôbjkfng kịmbynp nghĩmbyn tớzuxvi nhiềtznuu nhưwxrg vậaeyey.

bbrxn cạwxrgnh hắzxeln, Chu Hoàdltonh lắzxelc đozgqqgsbu thởcnjqdltoi:

- Têbbrxn muộdpiyi phu nàdltoy quámloe lợmbbii hạwxrgi, chuyệvarhn lớzuxvn nhưwxrg vậaeyey màdlto vẫkicwn cópbse thểtniq nhịmbynn đozgqưwxrgmbbic, quảaeye thậaeyet giỏnwmoi hơmbbin ta nhiềtznuu...

Y khôbjkfng biếqkknt thậaeyet ra Vũbjkf La khôbjkfng cópbsekojn uấhrbjt ứqvbsc phảaeyei nhịmbynn cảaeye. Hắzxeln chékodbm đozgqqgsbu răwxrgn chútyoqng cảaeye kẻrmrdwxrgy họxgpoa Dịmbynch Long cùrybwng Đvarhwxrgi Trưwxrgcnjqng lãjufao Thámloei Âeubim sơmbbin, còtztqn giếqkknt thêbbrxm mộdpiyt trưwxrgcnjqng lãjufao Thámloei Âeubim sơmbbin khámloec làdlto Tảaeye Bấhrbjt Diệvarht cùrybwng mưwxrgelboi mấhrbjy têbbrxn đozgqvarh tửrgxc kiệvarht xuấhrbjt củmehba Thámloei Ẩraasm sơmbbin, đozgqâwxrgy cópbse thểtniq gọxgpoi làdlto nhẫkicwn nhịmbynn sao?

Trêbbrxn thựkojnc tếqkkn sởcnjqmbynbjkf La kiêbbrxu ngạwxrgo, phópbseng tay tàdlton sámloet ngưwxrgelboi Thámloei Âeubim sơmbbin khôbjkfng chútyoqt gìkojn útyoqy kỵmbbi nhưwxrg vậaeyey, cũbjkfng làdltokojn hắzxeln đozgqãjufakjuznh trưwxrgzuxvc. Ngưwxrgelboi nhưwxrg Trịmbynnh Tinh Hồixsan ngồixsai đozgqãjufawxrgu trêbbrxn ngôbjkfi chưwxrgcnjqng môbjkfn, đozgqãjufapbse thópbsei quen đozgqmbynt íkjuzch lợmbbii lêbbrxn hàdltong đozgqqgsbu. Mìkojnnh nắzxelm giữooru lốwtyri đozgqi Đvarhôbjkfng Thốwtyr, Trịmbynnh Tinh Hồixsan khôbjkfng cópbse khảaeyewxrgng chỉrybwkojn giậaeyen dữooru nhấhrbjt thờelboi màdlto giếqkknt chếqkknt mìkojnnh.

Ngoạwxrgi trừmaco vấhrbjn đozgqtznu íkjuzch lợmbbii ra, Trịmbynnh Tinh Hồixsan cùrybwng Lâwxrgm Tuyệvarht Phong chíkjuznh làdlto hảaeyeo hữooruu, Vũbjkf La sao thểtniq đozgqtniq cho đozgqámloem hung đozgqixsadltoy chếqkknt mộdpiyt cámloech dễqkkndltong?

bjkfm nay y bịmbynkojnnh làdltom cho bópbse tay hếqkknt cámloech, mộdpiyt thámloeng sau tin tứqvbsc sẽzuxv truyềtznun khắzxelp Tu Châwxrgn Giớzuxvi, Trịmbynnh Tinh Hồixsan sẽzuxv mấhrbjt mặmbynt vôbjkfrybwng. Hôbjkfm nay khôbjkfng giếqkknt y, đozgqtniq cho y hứqvbsng chịmbynu nỗlchhi khổkojndltoy, quảaeye thậaeyet làdlto sốwtyrng khôbjkfng bằzuxvng chếqkknt.

Thờelboi gian sau nàdltoy, Vũbjkf La sẽzuxvpbse biệvarhn phámloep khámloec tiếqkknp tụziscc hàdltonh hạwxrg Trịmbynnh Tinh Hồixsan.

zuxv mộdpiyt phưwxrgơmbbing diệvarhn khámloec, Vũbjkf La cầqgsbn thôbjkfng qua Trịmbynnh Tinh Hồixsan tra xékodbt mộdpiyt sốwtyr chuyệvarhn cópbse liêbbrxn quan tớzuxvi Lâwxrgm Tuyệvarht Phong.

Trêbbrxn phưwxrgơmbbing diệvarhn lợmbbii íkjuzch hợmbbip támloec, Vũbjkf La khôbjkfng suy nghĩmbyn thấhrbju triệvarht nhưwxrg Chu Thanh Giang, nhưwxrgng hắzxeln hiểtniqu đozgqưwxrgmbbic giếqkknt Trịmbynnh Tinh Hồixsan chẳmbynng cópbse íkjuzch lợmbbii gìkojn.


Chu Thanh Giang bưwxrgzuxvc ra mộdpiyt bưwxrgzuxvc, phấhrbjt tay bàdltoy ra mộdpiyt trậaeyen phámloep kếqkknt giớzuxvi, đozgqưwxrga mìkojnnh vàdlto Trịmbynnh Tinh Hồixsan, Vũbjkf La vàdltoo trong, bíkjuz mậaeyet thưwxrgơmbbing nghịmbyn mộdpiyt phen.

Chu Thanh Giang giờelbobjkfng phu sưwxrg tửrgxc ngoạwxrgm:

- Bắzxelt đozgqqgsbu từmacowxrgy giờelbo, hếqkknt thảaeyey sựkojnkojnnh liêbbrxn quan tớzuxvi Đvarhôbjkfng Thổkojn sẽzuxv do nhàdlto ta làdltom chủmehb, Thámloei Âeubim sơmbbin cầqgsbn phámloei nhâwxrgn thủmehb đozgqzxelc lựkojnc hỗlchh trợmbbi.

Trịmbynnh Tinh Hồixsan đozgqaeyeo tròtztqn mắzxelt:

- Tuy rằzuxvng bảaeyen tọxgpoa khôbjkfng thểtniq đozgqíkjuzch thâwxrgn hàdltonh sựkojn, cũbjkfng sẽzuxv sai đozgqvarh tửrgxc tríkjuzbjkfng song toàdlton phốwtyri hợmbbip.

pbsei chuyệvarhn vớzuxvi ngưwxrgelboi thôbjkfng minh bớzuxvt việvarhc đozgqi nhiềtznuu. Hiểtniqn nhiêbbrxn Trịmbynnh Tinh Hồixsan đozgqãjufa đozgqaeyem bảaeyeo, ngưwxrgelboi mìkojnnh phámloei ra hỗlchh trợmbbi sẽzuxvpbsewxrgng lựkojnc, nhẫkicwn nhịmbynn làdltom nhữoorung chuyệvarhn dơmbbi bẩeduln mộdpiyt chútyoqt cũbjkfng khôbjkfng thàdltonh vấhrbjn đozgqtznu.

Vềtznu phầqgsbn “tríkjuzbjkfng song toàdlton” gìkojn đozgqópbse, Chu Thanh Giang cũbjkfng khôbjkfng cầqgsbn. Dũbjkfng đozgqãjufa đozgqmehb, Tríkjuz cứqvbs giao cho ngưwxrgelboi Chu gia đozgqi.

- Íclwjch lợmbbii đozgqwxrgt đozgqưwxrgmbbic sẽzuxv chia theo tỷqkkn lệvarhmloem - Hai!

Trịmbynnh Tinh Hồixsan cưwxrgelboi lạwxrgnh:

- Bảaeyey - ba, đozgqiểtniqm nàdltoy khôbjkfng thểtniq thưwxrgơmbbing lưwxrgmbbing, bằzuxvng khôbjkfng cámloec ngưwxrgơmbbii cứqvbs việvarhc giếqkknt ta ngay tứqvbsc khắzxelc.

Chu Thanh Giang lắzxelc đozgqqgsbu:

- Khôbjkfng thểtniqdltoo, tốwtyri đozgqa chỉrybwpbse thểtniq thêbbrxm cho ngưwxrgơmbbii nửrgxca thàdltonh. Trịmbynnh Tinh Hồixsan nhìkojnn lãjufao mộdpiyt cámloei:

- Đvarhixsang ýmbbi.


Chỉrybwdltoi câwxrgu nópbsei đozgqơmbbin giảaeyen đozgqãjufa đozgqmbynnh xong phưwxrgơmbbing ámloen phâwxrgn chia íkjuzch lợmbbii khổkojnng lồixsambbii Đvarhôbjkfng Thổkojn. Còtztqn chi tiếqkknt nhữoorung chuyệvarhn khámloec, phốwtyri hợmbbip vớzuxvi bảaeyey Thiêbbrxn Môbjkfn còtztqn lạwxrgi thếqkkndltoo, sau nàdltoy cópbse thểtniq từmaco từmaco xửrgxcmbbi.

Hiệvarhp nghịmbyn đozgqãjufa đozgqmbynnh, ba ngưwxrgelboi phámloet lờelboi thềtznudltom chứqvbsng ngay tạwxrgi chỗlchh.

Ngưwxrgelboi tu châwxrgn khôbjkfng thểtniqrybwy tiệvarhn phámloet ra lờelboi thềtznu, bởcnjqi vìkojn lờelboi thềtznudltoy chíkjuznh làdlto nhâwxrgn quảaeye. Nếqkknu khôbjkfng làdltom đozgqútyoqng lờelboi thềtznu, Thiêbbrxn Đvarhwxrgo tuầqgsbn hoàdlton, mộdpiyt ngàdltoy nàdltoo đozgqópbsezxelt sẽzuxvmloeo ứqvbsng tạwxrgi thâwxrgn.

Sau khi thềtznu xong, Trịmbynnh Tinh Hồixsan khôbjkfng thèixsam quan tâwxrgm tớzuxvi hai ngưwxrgelboi nữoorua, tiệvarhn tay phámloe giảaeyei kếqkknt giớzuxvi củmehba Chu Thanh Giang, hópbsea thàdltonh mộdpiyt đozgqwxrgo tinh quang sámloeng rựkojnc phámloe khôbjkfng màdlto đozgqi.

Mặmbync dùrybw vẫkicwn sámloeng rựkojnc bắzxelt mắzxelt nhưwxrg trưwxrgzuxvc, nhưwxrgng đozgqâwxrgy chỉrybwdlto nhờelbobjkfng phámloep củmehba Trịmbynnh Tinh Hồixsan. Nếqkknu so vớzuxvi lútyoqc y tớzuxvi đozgqâwxrgy trêbbrxn hỏnwmoa vâwxrgn trăwxrgm mẫkicwu, sámloeu cựkojn thútyoqkodbo chiếqkknn xa hung hãjufan, trởcnjq vềtznu nhưwxrg vậaeyey thậaeyet ra làdlto “xámloem xịmbynt” chứqvbs khôbjkfng phảaeyei làdltomloeng rựkojnc.

Chu Thanh Giang hếqkknt sứqvbsc yêbbrxn lòtztqng, nắzxelm lấhrbjy vai Vũbjkf La cưwxrgelboi to mộdpiyt trậaeyen:

- Lãjufao giàdlto ta đozgqãjufa rấhrbjt lâwxrgu chưwxrga cảaeyem thấhrbjy vui nhưwxrg vậaeyey, ha ha ha...

bjkf La khoanh tay màdlto đozgqqvbsng, nhìkojnn chăwxrgm chútyoqpbseng Trịmbynnh Tinh Hồixsan ngàdltoy càdltong xa, trong lòtztqng lạwxrgi nhớzuxv tớzuxvi Lụziscc Hợmbbip Sámloet Trậaeyen Đvarhao.

Hắzxeln thầqgsbm nópbsei vớzuxvi thầqgsbn kiếqkknm Thiêbbrxn Tinh trong lòtztqng:

- Ngưwxrgơmbbii thấhrbjy chútyoqng ta cópbsebbrxn thu cho ngưwxrgơmbbii vàdltoi têbbrxn tiểtniqu đozgqvarh khôbjkfng?

Hiệvarhn tạwxrgi thầqgsbn kiếqkknm Thiêbbrxn Tinh đozgqãjufa trởcnjqbbrxn cao ngạwxrgo, nếqkknu khôbjkfng gặmbynp đozgqưwxrgmbbic đozgqwtyri thủmehb đozgqámloeng đozgqtniq xuấhrbjt thủmehb, nópbse sẽzuxv khôbjkfng thèixsam đozgqtniq ýmbbi tớzuxvi Vũbjkf La. Giốwtyrng nhưwxrg lầqgsbn trưwxrgzuxvc đozgqwtyri mặmbynt vớzuxvi Bạwxrgch Côbjkfn Sơmbbin, Vũbjkf La chỉrybwpbse thểtniqrybwng tay khôbjkfng, vậaeyen dụziscng Vu lựkojnc màdltou vàdltong sẫkicwm đozgqwtyri đozgqmbynch, quảaeye thậaeyet làdlto mấhrbjt mặmbynt.

tyoqc trưwxrgzuxvc hắzxeln đozgqãjufa đozgqtniq mấhrbjt Thầqgsbn Đvarhiểtniqu Đvarhixsang Hoàdlton ởcnjq Ma Sơmbbin, Đvarhôbjkfng Thổkojn, hiệvarhn tạwxrgi ngoạwxrgi trừmaco thầqgsbn kiếqkknm Thiêbbrxn Tinh ra, quảaeye thậaeyet khôbjkfng cópbse mộdpiyt mópbsen binh khíkjuz vừmacoa tay nàdltoo. Nếqkknu cópbse thểtniq lấhrbjy đozgqưwxrgmbbic sámloeu thanh cựkojn đozgqao mãjufanh thútyoq kia, lútyoqc thầqgsbn kiếqkknm Thiêbbrxn Tinh khôbjkfng muốwtyrn xuấhrbjt thủmehb, lấhrbjy chútyoqng ra dùrybwng tạwxrgm cũbjkfng tốwtyrt.

Nếqkknu Trịmbynnh Tinh Hồixsan biếqkknt đozgqưwxrgmbbic bảaeyeo vậaeyet trấhrbjn phámloei Thámloei Ẩraasm sơmbbin củmehba mìkojnnh, lọxgpot vàdltoo tay Vũbjkf La chỉrybwpbse thểtniq “ngồixsai ghếqkkn dựkojn bịmbyn”, cópbse lẽzuxv sẽzuxv khópbsec khôbjkfng ra nưwxrgzuxvc mắzxelt.

Phong ấhrbjn củmehba Chu Thanh Giang đozgqãjufa bịmbyn phámloe, Chu Hoàdltonh xôbjkfng lêbbrxn, hưwxrgng phấhrbjn ôbjkfm lấhrbjy Vũbjkf La:

- Ta cũbjkfng biếqkknt mạwxrgng ngưwxrgơmbbii dai nhámloech, khôbjkfng thểtniq chếqkknt đozgqưwxrgmbbic. Đvarhi mau, mau vềtznu nhàdlto đozgqi, A Cẩeduln sắzxelp sửrgxca hópbsea đozgqbbrxn rồixsai.

Chu Hoàdltonh liếqkknc phụzisc thâwxrgn mộdpiyt cámloei, Chu Thanh Giang khôbjkfng nhịmbynn đozgqưwxrgmbbic hừmaco mộdpiyt tiếqkknng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.