Tiên Tuyệt

Chương 466 : Điều ước cầu hòa (Trung)

    trước sau   
Nhưfncvng chuyệkbxon khóbuhq tin hơnotvn nữjhzja đrgngãxzgu xảrgngy ra, sau khi Trịosewnh Tinh Hồehrgn gia tălyqong lựthddc lưfncvacthng, chẳzvwhng nhữjhzjng nălyqom đrgngqimro cựthdd đrgngao khôrjklng rơnotvi xuốckotng, ngưfncvacthc lạqimri bịosew mộbuhqt cỗlosz lựthddc lưfncvacthng mêlosznh môrjklng bàckotng bạqimrc đrgngtatny ngưfncvacthc trởddzsloszn.

Trịosewnh Tinh Hồehrgn thấfncvt kinh, chuyệkbxon nàckoty sao cóbuhq thểknhc? Tiểknhcu tửqivxckoty sao lạqimri cóbuhq thểknhc đrgngtatny Lụexplc Hợacthp Sáuaijt Trậbrgxn củnotva mìnzhrnh bay ngưfncvacthc trởddzsloszn?

Y sữjhzjng ngưfncvckoti mộbuhqt lúydcqc, chợactht thấfncvy mộbuhqt luồehrgng hàckoto quang dưfncvfpzvi Lụexplc Hợacthp Sáuaijt Trậbrgxn Đqbujao củnotva mìnzhrnh càckotng ngàckoty càckotng trởddzsloszn mạqimrnh mẽxtpf. Chíbwlinh làckot luồehrgng hàckoto quang ấfncvy chốckotng lạqimri Lụexplc Hợacthp Sáuaijt Trậbrgxn Đqbujao, cũzczlng chíbwlinh luồehrgng hàckoto quang ấfncvy đrgngtatny ngưfncvacthc Lụexplc Hợacthp Sáuaijt Trậbrgxn Đqbujao lêloszn.

ydcqc nàckoty nhữjhzjng ngưfncvckoti xung quanh cũzczlng đrgngãxzgu nhìnzhrn ra, Trịosewnh Tinh Hồehrgn đrgngãxzgu hạqimruaijt thủnotv, nhưfncvng kếllaut quảrgngzczlng khôrjklng nhưfncv dựthdd liệkbxou củnotva mọuodci ngưfncvckoti. Khôrjklng riêloszng gìnzhr Árjklm Vệkbxo, bọuodcn Bạqimrch Côrjkln Sơnotvn cũzczlng cấfncvt tiếllaung kinh hôrjkl thấfncvt thanh, Trịosewnh Tinh Hồehrgn nghe nhữjhzjng thanh âobxlm nàckoty chợactht thấfncvy trêloszn mặfncvt nóbuhqng bừlmkong.

Y thu hồehrgi hếllaut thảrgngy lòzdkmng khinh thịosew, đrgngiềqimru đrgngbuhqng linh lựthddc toàckotn thâobxln, tay áuaijo călyqong ra nhưfncv buồehrgm no gióbuhq, dốckotc hếllaut toàckotn lựthddc đrgngiềqimru khiểknhcn Lụexplc Hợacthp Sáuaijt Trậbrgxn Đqbujao.

ckoto quang củnotva đrgngao trậbrgxn đrgngbuhqt ngộbuhqt gia tălyqong gấfncvp đrgngôrjkli. Nhữjhzjng ngưfncvckoti quan chiếllaun thấfncvy vậbrgxy thécuvzt lêloszn kinh hãxzgui, cho rằdzazng trậbrgxn pháuaijp nhấfncvt đrgngosewnh ầytmrm ầytmrm giáuaijng xuốckotng, Vũzczl La sẽxtpf trởddzs thàckotnh mộbuhqt đrgngckotng thịosewt vụexpln. Nhưfncvng đrgngúydcqng lúydcqc nàckoty, chợactht cóbuhq mộbuhqt đrgngqimro hàckoto quang màckotu đrgngpfxw lửqivxa từlmko trêloszn cáuaijnh tay tráuaiji Vũzczl La bay ra, gia nhậbrgxp vàckoto luồehrgng hàckoto quang bêloszn ngoàckoti thâobxln Vũzczl La.


Luồehrgng hàckoto quang củnotva Vũzczl La lậbrgxp tứhzklc gia tălyqong khíbwli thếllau, chẳzvwhng nhữjhzjng khôrjklng bịosew cắqimrt vỡosew, lạqimri tiếllaup tụexplc bay lêloszn, khíbwli thếllauckotng ngàckoty càckotng lớfpzvn mạqimrnh, đrgngãxzgu khôrjklng thểknhcckoto ngălyqon cảrgngn.

Rốckott cụexplc bùbeckng mộbuhqt tiếllaung vang lêloszn, Lụexplc Hợacthp Sáuaijt Trậbrgxn Đqbujao run lêloszn mộbuhqt cáuaiji, luồehrgng hàckoto quang củnotva Vũzczl La hoàckotn toàckotn bạqimro pháuaijt, tia sáuaijng vạqimrn trưfncvacthng xuyêloszn thấfncvu tầytmrng mâobxly, xuyêloszn thấfncvu nưfncvfpzvc biểknhcn, đrgngtatny Lụexplc Hợacthp Sáuaijt Trậbrgxn Đqbujao bay đrgngi.

- A...

Kểknhc cảrgng bọuodcn Árjklm Vệkbxo, tấfncvt cảrgng đrgngqimru ngơnotv ngáuaijc. Tấfncvt cảrgng mọuodci ngưfncvckoti làckot tu sĩltsz, khôrjklng íbwlit ngưfncvckoti thâobxln kinh báuaijch chiếllaun, từlmkong thấfncvy qua vôrjkl sốckot trậbrgxn chiếllaun khóbuhq tin, nhưfncvng chưfncva cóbuhq lầytmrn nàckoto sáuaijnh đrgngưfncvacthc vớfpzvi trậbrgxn chiếllaun trưfncvfpzvc mắqimrt nàckoty. Thậbrgxm chíbwli trong lòzdkmng mọuodci ngưfncvckoti đrgngqimru nghĩltsz, cóbuhq lẽxtpf sau nàckoty cũzczlng sẽxtpf khôrjklng cóbuhq.

Trịosewnh Tinh Hồehrgn đrgngãxzgu hoàckotn toàckotn sữjhzjng ngưfncvckoti: Làckotm sao cóbuhq thểknhc nhưfncv vậbrgxy đrgngưfncvacthc, tiểknhcu tửqivxckoty chỉocpobuhq cảrgngnh giớfpzvi Cửqivxu Cung, cáuaijch xa bảrgngn tọuodca vạqimrn dặfncvm, làckotm sao cóbuhq thểknhc đrgngáuaijnh bay Lụexplc Hợacthp Sáuaijt Trậbrgxn Đqbujao củnotva bảrgngn tọuodca đrgngưfncvacthc, rốckott cụexplc làckot chuyệkbxon gìnzhr...

Mộbuhqt trậbrgxn cưfncvckoti dàckoti từlmko ngoàckoti ngàckotn dặfncvm truyềqimrn đrgngếllaun, Chu Thanh Giang ngưfncvckoti còzdkmn chưfncva tớfpzvi, thanh âobxlm đrgngãxzgu tớfpzvi trưfncvfpzvc:

- Trịosewnh Tinh Hồehrgn, tuy rằdzazng lãxzguo phu đrgngếllaun chậbrgxm mộbuhqt bưfncvfpzvc, bấfncvt quáuaij vẫqivxn còzdkmn thừlmkoa thờckoti gian xem ngưfncvơnotvi mấfncvt mặfncvt xấfncvu hổcici, ha ha ha!

Trịosewnh Tinh Hồehrgn trêloszn mặfncvt lúydcqc đrgngóbuhqydcqc trắqimrng, cuốckoti cùbeckng biếllaun thàckotnh màckotu tíbwlim bầytmrm giốckotng nhưfncv gan heo, hếllaut sứhzklc khóbuhq coi.

Trong tay Vũzczl La vẫqivxn còzdkmn cầytmrm thầytmrn kiếllaum Thiêloszn Tinh, khôrjklng íbwlit ngưfncvckoti đrgngãxzgu nhìnzhrn ra, vừlmkoa rồehrgi Vũzczl La khôrjklng cầytmrn dùbeckng tớfpzvi thanh thầytmrn kiếllaum nàckoty, đrgngãxzgu đrgngáuaijnh bay Lụexplc Hợacthp Sáuaijt Trậbrgxn Đqbujao. Nếllauu vừlmkoa rồehrgi thầytmrn kiếllaum nàckoty xuấfncvt thủnotv, Trịosewnh Tinh Hồehrgn cóbuhq thểknhc tráuaijnh đrgngưfncvacthc mộbuhqt kiếllaup hay khôrjklng, vậbrgxy cũzczlng chưfncva biếllaut đrgngưfncvacthc.

Mặfncvc dùbeck cảrgngm thấfncvy khóbuhqzdkmng tin đrgngưfncvacthc, nhưfncvng mọuodci ngưfncvckoti xung quanh cũzczlng khôrjklng thểknhc khôrjklng thừlmkoa nhậbrgxn, Vũzczl La cóbuhq thựthddc lựthddc đrgngáuaijnh bạqimri Trịosewnh Tinh Hồehrgn. Mộbuhqt tu sĩltsz cảrgngnh giớfpzvi Cửqivxu Cung Cung Đqbujìnzhrnh lạqimri cóbuhq thểknhc đrgngáuaijnh bạqimri mộbuhqt vịosew chưfncvddzsng môrjkln củnotva Cửqivxu Đqbujqimri Thiêloszn Môrjkln, mộbuhqt trong nhữjhzjng tu sĩltszbeckng mạqimrnh nhấfncvt Trung Châobxlu.

Bạqimrch Côrjkln Sơnotvn khôrjklng nóbuhqi nửqivxa lờckoti quay đrgngytmru bỏpfxw đrgngi, thầytmrm nhủnotv trong lòzdkmng phảrgngi chạqimry vềqimr hang ổcici củnotva ngưfncvckoti đrgnghzklng sau lưfncvng mìnzhrnh. Khôrjklng phảrgngi làckotuaijc ngưfncvơnotvi bảrgngo lãxzguo tửqivx đrgngi tìnzhrm chếllaut hay sao, cóbuhq mộbuhqt siêloszu cấfncvp quáuaiji vậbrgxt cóbuhq thểknhc đrgngáuaijnh bạqimri Trịosewnh Tinh Hồehrgn ởddzs đrgngâobxly, còzdkmn bảrgngo lãxzguo tửqivx tớfpzvi thălyqom dòzdkm tin tứhzklc cáuaiji rắqimrm! Nếllauu khôrjklng phảrgngi lãxzguo tửqivx may mắqimrn, nóbuhqi khôrjklng chừlmkong lúydcqc nàckoty đrgngãxzgunzhrnh thầytmrn câobxlu diệkbxot...

Bạqimrch Côrjkln Sơnotvn nhớfpzv lạqimri mìnzhrnh từlmkong vêlosznh váuaijo trưfncvfpzvc mặfncvt Vũzczl La, Vũzczl La tỏpfxw ra vôrjklbeckng báuaij đrgngqimro, khôrjklng khỏpfxwi rùbeckng mìnzhrnh. Lầytmrn nàckoty quảrgng thậbrgxt cựthddc kỳydfy may mắqimrn, nếllauu Vũzczl La muốckotn giếllaut chếllaut mìnzhrnh chẳzvwhng qua nhưfncvbuhqp mộbuhqt con kiếllaun màckot thôrjkli, coi nhưfncv lầytmrn nàckoty mìnzhrnh đrgngãxzgu tráuaijnh đrgngưfncvacthc mộbuhqt kiếllaup...

Thiêloszn hạqimr đrgngkbxo nhấfncvt sáuaijt phùbeckuaijch Vạqimrn Nhâobxln Đqbujehrgckotm chủnotv, Thầytmrn Tưfncvfpzvng tam phẩtatnm Lựthddc Bạqimrt Sơnotvn làckotm phụexpl, hợacthp thàckotnh phùbeck trậbrgxn Song Kỳydfy Trấfncvn đrgngơnotvn giảrgngn nhấfncvt. Nếllauu khôrjklng phảrgngi vìnzhr lầytmrn đrgngytmru tiêloszn Vũzczl La vậbrgxn dụexplng phùbeck trậbrgxn đrgngưfncvacthc tạqimro thàckotnh toàckotn làckot Thiêloszn Mệkbxonh Thầytmrn Phùbeckzdkmn chưfncva thuầytmrn thụexplc, chỉocpo cầytmrn phùbeck trậbrgxn do hai đrgngqimro Thiêloszn Mệkbxonh Thầytmrn Phùbeckckoty tạqimro thàckotnh, đrgngãxzgu thừlmkoa sứhzklc đrgngáuaijnh bay Lụexplc Hợacthp Sáuaijt Trậbrgxn Đqbujao củnotva Trịosewnh Tinh Hồehrgn mộbuhqt cáuaijch nhẹckot nhàckotng thoảrgngi máuaiji.


Sởddzsltszydcqc đrgngytmru Kỳydfyobxln Týfncv khôrjklng gia nhậbrgxp vàckoto phùbeck trậbrgxn, làckotnzhrbwlinh tìnzhrnh ngoan cốckot củnotva Đqbujosewa Hỏpfxwa Kim Kỳydfyobxln. Cho đrgngếllaun phúydcqt cuốckoti cùbeckng Vũzczl La mớfpzvi thuyếllaut phụexplc đrgngưfncvacthc nóbuhq, ba đrgngqimro Thiêloszn Mệkbxonh Thầytmrn Phùbeck hợacthp thàckotnh phùbeck trậbrgxn kinh khủnotvng Đqbujqimri La Tam. Tuy rằdzazng Vũzczl La vậbrgxn chuyểknhcn khôrjklng đrgngưfncvacthc thôrjklng thuậbrgxn cho lắqimrm, vẫqivxn dễqbujckotng đrgngáuaijnh bay Lụexplc Hợacthp Sáuaijt Trậbrgxn Đqbujao.

Thiêloszn Phủnotv Chi Quốckotc chứhzkla nhiềqimru thứhzkl quáuaij, Vũzczl La khôrjklng dáuaijm khinh suấfncvt sửqivx dụexplng bảrgngn thểknhc củnotva nóbuhq chiếllaun đrgngfncvu.

Nhưfncvng hôrjklm nay Vũzczl La dùbeckng toàckotn làckot Thiêloszn Mệkbxonh Thầytmrn Phùbeck tạqimro thàckotnh phùbeck trậbrgxn, cóbuhq thểknhcbuhqi đrgngãxzgu đrgngi đrgngytmru trong chuyệkbxon nàckoty. Lúydcqc trưfncvfpzvc chưfncva từlmkong cóbuhq ai làckotm nhưfncv vậbrgxy, sau nàckoty cóbuhq lẽxtpfzczlng khôrjklng cóbuhq ai cóbuhq thểknhcckotm nhưfncv vậbrgxy.

Bởddzsi vìnzhr ngưfncvckoti bìnzhrnh thưfncvckotng chỉocpobuhq thểknhc tu luyệkbxon mộbuhqt đrgngqimro Thiêloszn Mệkbxonh Thầytmrn Phùbeck, Vũzczl La nhờckotbuhq Phong Thầytmrn Bảrgngng, cho nêloszn khôrjklng bịosew hạqimrn chếllauckoty.

Sắqimrc mặfncvt Trịosewnh Tinh Hồehrgn âobxlm trầytmrm tớfpzvi mứhzklc cóbuhq thểknhc vắqimrt ra nưfncvfpzvc. Y cóbuhq thểknhcfncvddzsng tưfncvacthng đrgngưfncvacthc, khôrjklng đrgngytmry mộbuhqt tháuaijng sau, tin tứhzklc chưfncvddzsng môrjkln Tháuaiji Ẩplbdm sơnotvn Trịosewnh Tinh Hồehrgn bịosew mộbuhqt tu sĩltsz cảrgngnh giớfpzvi Cửqivxu Cung écuvzp tớfpzvi mứhzklc đrgngáuaijnh ngang tay sẽxtpf truyềqimrn khắqimrp cảrgng Tu Châobxln Giớfpzvi. Đqbujếllaun lúydcqc đrgngóbuhq khôrjklng riêloszng gìnzhr y, cảrgng Tháuaiji Âhgbom sơnotvn cũzczlng khôrjklng còzdkmn mặfncvt mũzczli.

Mộbuhqt tràckotng tiếllaung sấfncvm ầytmrm ầytmrm từlmko cuốckoti châobxln trờckoti vang lêloszn, chỉocpo thấfncvy mộbuhqt đrgngưfncvckotng lửqivxa xuấfncvt hiệkbxon. Đqbujưfncvckotng lửqivxa nàckoty giốckotng nhưfncv mộbuhqt bầytmry ngựthdda đrgngang chạqimry lôrjklng lêloszn, tốckotc đrgngbuhqrjklbeckng nhanh chóbuhqng, chỉocpo trong thoáuaijng chốckotc đrgngãxzgu tớfpzvi trêloszn bầytmru trờckoti Tháuaijp Sơnotvn đrgngrgngo. Ba vạqimrn Kim Thiếllaut Chiếllaun Xa, mỗloszi mộbuhqt chiếllaun xa do Hỏpfxwa Síbwliuaijo Tửqivxcuvzo, cóbuhq mộbuhqt chiếllaun sĩltsz Chu gia đrgnghzklng trêloszn đrgngóbuhq.

Đqbujưfncvơnotvng nhiêloszn khôrjklng thểknhcckoto cảrgng ba vạqimrn ngưfncvckoti nàckoty đrgngqimru làckot tinh binh, tinh binh củnotva Chu gia chỉocpobuhq khôrjklng quáuaij ba ngàckotn ngưfncvckoti. Nhưfncvng gom góbuhqp môrjkln kháuaijch trong môrjkln, đrgngkbxo tửqivx ngoạqimri môrjkln lạqimri, miễqbujn cưfncvosewng cũzczlng cóbuhq thểknhcbuhq đrgngnotv con sốckot ba vạqimrn.

Cảrgng Trung Châobxlu cóbuhq đrgngưfncvacthc bao nhiêloszu tu sĩltsz cao minh? Nếllauu Chu gia thậbrgxt sựthddbuhq đrgngưfncvacthc ba vạqimrn tinh binh, vậbrgxy chíbwlinh làckot thếllau lựthddc lớfpzvn nhấfncvt Trung Châobxlu.

uaijo ra nhâobxln sốckot chíbwlinh làckot khíbwli thếllau, Chu Thanh Giang muốckotn dùbeckng khíbwli thếllauckoty đrgngknhc tuyêloszn bốckot vớfpzvi cảrgng thiêloszn hạqimr, Chu gia sẽxtpf dốckotc hếllaut toàckotn lựthddc ủnotvng hộbuhqzczl La. Cho dùbeck liềqimru hếllaut cảrgng gia sảrgngn, đrgngckoti đrgngosewch vớfpzvi Tháuaiji Âhgbom sơnotvn, Chu gia cũzczlng khôrjklng hềqimr tiếllauc nuốckoti.

Thậbrgxt ra thìnzhr chiếllaun lựthddc củnotva ba vạqimrn Kim Thiếllaut Chiếllaun Xa binh nàckoty chưfncva chắqimrc đrgngãxzgu mạqimrnh hơnotvn ba ngàckotn tinh binh làckot bao.

- Trịosewnh Tinh Hồehrgn, ta nghe nóbuhqi trưfncvfpzvc khi ngưfncvơnotvi xuấfncvt sưfncv đrgngãxzgubuhqi rằdzazng muốckotn lĩltsznh giáuaijo Chu mỗlosz mộbuhqt phen, vìnzhr sao lâobxlm trậbrgxn khiếllaup đrgngrgngm nhưfncv vậbrgxy, bảrgngo lãxzguo thấfncvt phu Tốckotng Thiêloszn Khuyếllaut kia cảrgngn đrgngưfncvckotng ta, còzdkmn mìnzhrnh chạqimry tớfpzvi đrgngâobxly ứhzklc hiếllaup mộbuhqt têloszn vãxzgun bốckoti?

Trịosewnh Tinh Hồehrgn ãxzgu khôrjklng còzdkmn lờckoti nàckoto đrgngknhcbuhqi, hiệkbxon tạqimri y nóbuhqi ra bấfncvt cứhzkl lờckoti nàckoto cũzczlng làckot tạqimro cơnotv hộbuhqi cho đrgngckoti phưfncvơnotvng châobxlm chọuodcc.

Chu Hoàckotnh cưfncvckoti hắqimrc hắqimrc chếllau giễqbuju:

- Chuyệkbxon thúydcq vịosew nhấfncvt làckot Trịosewnh lãxzguo tiềqimrn bốckoti ứhzklc hiếllaup vãxzgun bốckoti, kếllaut quảrgng khôrjklng ngờckot rằdzazng thựthddc lựthddc mìnzhrnh yếllauu kécuvzm, ngay cảrgng mộbuhqt vãxzgun bốckoti cũzczlng khôrjklng thắqimrng nổcicii, ha ha ha...

Chu Thanh Giang vung tay lêloszn mộbuhqt cáuaiji, Hỏpfxwa Vâobxln Chiếllaun Xa trậbrgxn bàckoty ra. Từlmkong đrgngqimro hỏpfxwa xàckot thôrjkl to từlmko trêloszn trờckoti giáuaijng xuốckotng, lựthddc lưfncvacthng hùbeckng mạqimrnh phong ấfncvn xung quanh Tháuaijp Sơnotvn đrgngrgngo.

Chu Hoàckotnh nhìnzhrn nhữjhzjng tu sĩltszzdkmn đrgngang xem náuaijo nhiệkbxot, quáuaijt mộbuhqt tiếllaung chóbuhqi tai:

- Còzdkmn khôrjklng mau đrgngi, muốckotn bồehrgi táuaijng hay sao?

ydcqc nàckoty nhữjhzjng tu sĩltsz kia mớfpzvi bừlmkong tỉocponh ngộbuhq, thầytmrn tiêloszn đrgngáuaijnh nhau, chúydcqng ta cũzczlng khôrjklng nêloszn chịosewu chếllaut mộbuhqt cáuaijch vôrjkl íbwlich nhưfncv vậbrgxy, vộbuhqi vàckotng giảrgngi táuaijn ngay tứhzklc khắqimrc. Sau khi nhữjhzjng ngưfncvckoti nàckoty đrgngi rồehrgi, nhữjhzjng đrgngqimro hỏpfxwa xàckot kia mớfpzvi phong bếllau triệkbxot đrgngknhc, khôrjklng gian xung quanh Tháuaijp Sơnotvn đrgngrgngo hiệkbxon tạqimri nộbuhqi bấfncvt xuấfncvt, ngoạqimri bấfncvt nhậbrgxp.

Chu Thanh Giang đrgnghzklng trêloszn mộbuhqt chiếllaun xa khôrjklng nổcicii bậbrgxt chúydcqt nàckoto, lạqimrnh lùbeckng nhìnzhrn Trịosewnh Tinh Hồehrgn ngoàckoti xa:

- Ngưfncvơnotvi còzdkmn gìnzhr đrgngknhcbuhqi?

Sắqimrc mặfncvt Trịosewnh Tinh Hồehrgn trởddzsloszn vôrjklbeckng âobxlm lãxzgunh, dưfncvckotng nhưfncv y đrgngãxzgu quyếllaut đrgngosewnh tửqivx chiếllaun đrgngếllaun cùbeckng.

zczl La bỗloszng nhiêloszn giơnotv tay lêloszn:

- Trịosewnh Tinh Hồehrgn, hãxzguy gáuaijc lạqimri âobxln oáuaijn giữjhzja hai ta trưfncvfpzvc đrgngãxzgu...

zczl La vừlmkoa nóbuhqi ra nhữjhzjng lờckoti nàckoty, cảrgng Chu Thanh Giang cùbeckng Trịosewnh Tinh Hồehrgn cùbeckng ngâobxly ngưfncvckoti ra tạqimri chỗlosz.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.