Tiên Tuyệt

Chương 465 : Điều ước cầu hòa (Thượng)

    trước sau   
Lụxgqcc Hợynchp Sájxzct Trậksexn Đpjwzao nàmeypy cầcanon cócfidjxzcu thanh cựafan đaluyao mãcfidnh thújacb phốsytei hợynchp. Nay mộyjsrt thanh đaluyãcfid tổvrldn thưcvdaơcyzung, tốsytei thiểnuohu cầcanon cócfid thờlxiqi gian trăqpaam năqpaam nghỉyuyo ngơcyzui mớqciji cócfid thểnuoh khôoyayi phụxgqcc lạtlnmi. Thiếrazcu thanh đaluyao nàmeypy Lụxgqcc Hợynchp Sájxzct Trậksexn Đpjwzao sẽknzq khôoyayng hoàmeypn chỉyuyonh, uy lựafanc hạtlnm thấqkpvp mộyjsrt nửogipa.

Trịfndhnh Tinh Hồflgtn vừkuyna đaluyau lòoyayng cựafan đaluyao mãcfidnh thújacb củtpywa mìroelnh, vừkuyna âiliom thầcanom quan sájxzct thanh kiếrazcm trong tay Vũjxzc La.

Thanh kiếrazcm nàmeypy cócfid lai lịfndhch thếrazcmeypo? Cho dùdomu thựafanc lựafanc Vũjxzc La cócfid cao hơcyzun nữoiifa, cũjxzcng khôoyayng thểnuohdomung mộyjsrt chiêsyteu làmeypm bịfndh thưcvdaơcyzung cựafan đaluyao mãcfidnh thújacb củtpywa mìroelnh nhưcvda vậksexy.

jxzcu thanh cựafan đaluyao mãcfidnh thújacbmeypy làmeyp do chưcvdatlnmng môoyayn đaluylxiqi đaluycanou Thájxzci Âmifkm sơcyzun trảolwp mộyjsrt cájxzci giájxzc rấqkpvt đaluyflgtt, tậksexp hợynchp sájxzcu viêsyten vẫwyden thạtlnmch trong thiêsyten hạtlnm bấqkpvy giờlxiq, thỉyuyonh đaluyynch nhấqkpvt Đpjwztlnmi sưcvda luyệynchn khícere Trung Châiliou lújacbc ấqkpvy luyệynchn thàmeypnh bảolwpo đaluyao. Sau đaluyócfid dựafana theo vịfndh Đpjwztlnmi sưcvda kia chỉyuyo đaluyiểnuohm, tìroelm đaluyưcvdaynchc mộyjsrt Đpjwzfndha Từkuyn Nguyêsyten Hỏqcija tinh mạtlnmch vôoyaydomung trâilion quýttpp trong Trấqkpvn Nguyêsyten cốsytec, Thájxzci Âmifkm sơcyzun, bàmeypy ra mộyjsrt đaluytlnmi trậksexn thưcvdaynchng cổvrldmeyp Cửogipu Đpjwzếrazc Phong ấqkpvn trậksexn, khôoyayng ngừkuynng dùdomung Đpjwzfndha Từkuyn Nguyêsyten Hỏqcija tinh mạtlnmch rèileon luyệynchn thầcanon đaluyao.

Trảolwpi qua vàmeypi ngàmeypn năqpaam nhưcvda vậksexy, vốsyten Trịfndhnh Tinh Hồflgtn tưcvdatlnmng rằhajlng sájxzcu thanh thầcanon đaluyao củtpywa mìroelnh tuy khôoyayng dájxzcm nócfidi tuyệyncht vôoyay đaluyfndhch thủtpyw khắflgtp thiêsyten hạtlnm ngũjxzc phưcvdaơcyzung, tốsytei thiểnuohu ởtlnm Trung Châiliou hẳrwain làmeyp khôoyayng cócfid thầcanon binh nàmeypo cócfid thểnuoh ngăqpaan trởtlnm. Khôoyayng ngờlxiq rằhajlng hôoyaym nay lầcanon đaluycanou tiêsyten y xuấqkpvt thủtpyw đaluyãcfid bịfndh thưcvdaơcyzung.

Thanh thầcanon kiếrazcm nàmeypy chỉyuyo xuấqkpvt ra mộyjsrt kiếrazcm đaluyãcfidmeypm cựafan đaluyao mãcfidnh thújacb bịfndh thưcvdaơcyzung, rốsytet cụxgqcc nócfidcfid lai lịfndhch thếrazcmeypo?


jxzc La thu trưcvdalxiqng kiếrazcm lạtlnmi, lặdqyzng lẽknzq khôoyayng tiếrazcng đaluyyjsrng đaluynuoh sau cẳrwaing tay.

Trưcvdalxiqng kiếrazcm xuấqkpvt, cựafan đaluyao lui. Trưcvdalxiqng kiếrazcm thu, giấqkpvu khôoyayng tiếrazcng đaluyyjsrng. Nhìroeln qua thanh trưcvdalxiqng kiếrazcm nàmeypy, bấqkpvt kểnuoh phưcvdaơcyzung diệynchn nàmeypo cũjxzcng cócfid vẻlcacvrldm thanh cựafan đaluyao mãcfidnh thújacb khícere thếrazc kinh ngưcvdalxiqi kia. Thếrazc nhưcvdang hiệynchn tạtlnmi, ai cũjxzcng hiểnuohu rằhajlng thanh trưcvdalxiqng kiếrazcm bấqkpvt đaluyyjsrng thanh sắflgtc nàmeypy mớqciji thậksext sựafanmeyp thầcanon binh.

jxzcng giốsyteng nhưcvda cao thủtpyw tuyệyncht thếrazc, sẽknzq khôoyayng kêsyteu to khoájxzcc lájxzcc rằhajlng mìroelnh làmeyp đaluyynch nhấqkpvt thiêsyten hạtlnm. Nhưcvdang nếrazcu gặdqyzp phảolwpi đaluysytei thủtpyw đaluyájxzcng đaluynuoh xuấqkpvt thủtpyw, chỉyuyo cầcanon mộyjsrt chiêsyteu bìroelnh thưcvdalxiqng cũjxzcng cócfid thểnuoh cho mọvokgi ngưcvdalxiqi hiểnuohu đaluyưcvdaynchc, ai mớqciji thậksext sựafanmeypcvdaơcyzung giảolwp.

Trịfndhnh Tinh Hồflgtn lạtlnmi cócfid thêsytem mộyjsrt lýttpp do đaluynuoh giếrazct chếrazct Vũjxzc La: Thanh thầcanon kiếrazcm nàmeypy.

Thầcanon vậksext trong thiêsyten hạtlnm, chỉyuyo ngưcvdalxiqi cócfid đaluymnric mớqciji đaluyưcvdaynchc hưcvdatlnmng. Thầcanon binh bậksexc nàmeypy vìroel sao lưcvdau lạtlnmc trong tay mộyjsrt têsyten tiểnuohu bốsytei khôoyayng đaluytpyw đaluytlnmo hạtlnmnh nhưcvda vậksexy? Nhấqkpvt đaluyfndhnh phảolwpi phụxgqcc vụxgqc cho Thájxzci Âmifkm sơcyzun ta mớqciji làmeyp phảolwpi đaluytlnmo.

Nếrazcu Trịfndhnh Tinh Hồflgtn nócfidi ra lýttpp do nàmeypy, Vũjxzc La sẽknzqcvdalxiqi vàmeypo mặdqyzt y tạtlnmi chỗolwp, thiêsyten hạtlnmmeypy còoyayn cócfidttpp luậksexn trộyjsrm cưcvdaqcijp nàmeypo vôoyay sỉyuyocyzun nữoiifa hay khôoyayng? Nhưcvdang quảolwp thậksext Trịfndhnh Tinh Hồflgtn nghĩuemw nhưcvda vậksexy trong lòoyayng, lãcfido nhâilion gia đaluyãcfid quen thứmnriroel tốsytet phảolwpi làmeyp củtpywa mìroelnh, mìroelnh coi trọvokgng thứmnriroel, thứmnri đaluyócfid phảolwpi thuộyjsrc vềvokgroelnh. Mộyjsrt khi đaluyãcfid trởtlnm thàmeypnh thócfidi quen, vậksexy sẽknzq rấqkpvt khócfidmeyp thay đaluyvrldi.

Trịfndhnh Tinh Hồflgtn thu thanh cựafan đaluyao mãcfidnh thújacb bịfndh thưcvdaơcyzung lạtlnmi, bàmeypn tay chậksexm rãcfidi đaluydqyzt trêsyten càmeypng xe, mặdqyzc dùdomu tốsytec đaluyyjsr khôoyayng nhanh, nhưcvdang lựafanc lưcvdaynchng cũjxzcng cựafanc kỳogip trầcanom trọvokgng. Mộyjsrt tầcanong linh lựafanc mờlxiq mờlxiq nhưcvdacvdaơcyzung mùdomu từkuynmeypn tay y lan tràmeypn ra, sau đaluyócfidmeypqpaam đaluytlnmo linh lựafanc bay vújacbt ra nhưcvda linh xàmeyp, năqpaam đaluytlnmo dâilioy cưcvdaơcyzung còoyayn lạtlnmi sújacbt ra, năqpaam cựafan thújacb bay lêsyten khôoyayng, con nàmeypo cũjxzcng hájxzc miệynchng nuốsytet lấqkpvy phầcanon hỏqcija vâilion còoyayn lạtlnmi. Sau đaluyócfid chújacbng hócfida thàmeypnh năqpaam thanh cựafan đaluyao khổvrldng lồflgt, bay mújacba giữoiifa khôoyayng trung, vờlxiqn quanh lẫwyden nhau. Nhấqkpvt thờlxiqi nhữoiifng tiếrazcng nổvrld leng keng vang lêsyten, giốsyteng nhưcvda tiếrazcng chiếrazcn cổvrld vang lêsyten trong Chújacbng Thầcanon đaluytlnmi chiếrazcn ởtlnm thờlxiqi thưcvdaynchng cổvrld.

Mặdqyzc dùdomu thiếrazcu mộyjsrt thanh cựafan đaluyao mãcfidnh thújacb, nhưcvdang Lụxgqcc Hợynchp Sájxzct Trậksexn Đpjwzao vẫwyden cócfid đaluyưcvdaynchc mộyjsrt nửogipa uy lựafanc. Năqpaam thanh cựafan đaluyao mãcfidnh thújacb dầcanon dầcanon hìroelnh thàmeypnh đaluyao trậksexn giữoiifa khôoyayng trung, mộyjsrt trậksexn phájxzcp cócfidroelnh sájxzcu cạtlnmnh lấqkpvp lájxzcnh ájxzcnh sájxzcng, chậksexm rãcfidi hạtlnm xuốsyteng.

oyayn cájxzcch mặdqyzt biểnuohn chừkuynng ngàmeypn trưcvdaynchng, ájxzcp lựafanc hùdomung mạtlnmnh củtpywa đaluyao trậksexn đaluyãcfidmeypm cho mặdqyzt biểnuohn phảolwpi hạtlnm xuốsyteng mộyjsrt trưcvdaynchng. Nưcvdaqcijc biểnuohn xung quanh vừkuyna đaluyfndhnh tràmeypn vàmeypo, nhưcvdang bịfndh mộyjsrt cỗolwp lựafanc lưcvdaynchng đaluyájxzcng sợynch ngăqpaan lạtlnmi. Xung quanh Thájxzcp Sơcyzun đaluyolwpo trăqpaam dặdqyzm, mặdqyzt biểnuohn dưcvdalxiqng nhưcvdanaemm xuốsyteng, tạtlnmo thàmeypnh mộyjsrt “hốsyte biểnuohn” rấqkpvt lớqcijn.

Bọvokgn Áemtgm Vệynchsyten cạtlnmnh Vũjxzc La đaluyãcfid sớqcijm lui lạtlnmi đaluyếrazcn bờlxiq biểnuohn Thájxzcp Sơcyzun đaluyolwpo. Sau đaluyócfid cảolwpm thấqkpvy vẫwyden khôoyayng ổvrldn, lạtlnmi rújacbt lui xuốsyteng biểnuohn. Hiệynchn tạtlnmi mặdqyzt biểnuohn bịfndh nhưcvda vậksexy, khôoyayng thểnuoh lui đaluyưcvdaynchc nữoiifa, ájxzcp lựafanc cựafanc lớqcijn đaluyèileo nặdqyzng trêsyten đaluycanou mọvokgi ngưcvdalxiqi nhưcvda mộyjsrt ngọvokgn nújacbi khổvrldng lồflgt đaluyang giájxzcng xuốsyteng. Ngay cảolwpcvdau Thiêsyten Uy cũjxzcng cảolwpm thấqkpvy khôoyayng thởtlnm nổvrldi, kinh mạtlnmch toàmeypn thâilion dưcvdalxiqng nhưcvda bịfndh đaluyócfidng băqpaang, khôoyayng thểnuoh đaluyiềvokgu đaluyyjsrng đaluyưcvdaynchc mộyjsrt tia linh lựafanc nàmeypo cảolwp.

Trịfndhnh Tinh Hồflgtn luôoyayn miệynchng cưcvdalxiqi lạtlnmnh:

- Vũjxzc La, hôoyaym nay bảolwpn tọvokga dùdomung ngưcvdaơcyzui làmeypm gưcvdaơcyzung cho tu sĩuemw trong thiêsyten hạtlnm, kẻlcacjxzcm giếrazct ngưcvdalxiqi Thájxzci Âmifkm sơcyzun ta, sẽknzqcfid kếrazct cụxgqcc thếrazcmeypy...

cvdaơcyzung mặdqyzt luôoyayn tỏqcij ra nho nhãcfid củtpywa Trịfndhnh Tinh Hồflgtn lújacbc nàmeypy trởtlnmsyten vôoyaydomung dữoiif tợynchn, quan cũjxzcng bócfidp mévrldo, cócfid thểnuoh thấqkpvy đaluyưcvdaynchc y oájxzcn hậksexn Vũjxzc La tớqciji mứmnric nàmeypo. Lụxgqcc Hợynchp Sájxzct Trậksexn Đpjwzao đaluyãcfid thàmeypnh, theo y thấqkpvy, Vũjxzc La khôoyayng thểnuohmeypo chạtlnmy thoájxzct, nhưcvdang y khôoyayng nhìroeln thấqkpvy trêsyten mặdqyzt Vũjxzc La lộyjsr vẻlcacroelmeyp bốsytei rốsytei.


Đpjwzújacbng làmeypjxzc La khôoyayng sợynch, cho dùdomumeyp hắflgtn khôoyayng thểnuoh giếrazct hay đaluyájxzcnh bạtlnmi Trịfndhnh Tinh Hồflgtn, tựafan vệynchjxzcng khôoyayng thàmeypnh vấqkpvn đaluyvokg. Đpjwzájxzcng thưcvdaơcyzung Trịfndhnh Tinh Hồflgtn nhậksexn đaluyfndhnh mìroelnh cócfid Lụxgqcc Tưcvdaqcijng Hỏqcija Vâilion Sájxzct Trậksexn Xa trợynch trậksexn, nhấqkpvt đaluyfndhnh sẽknzq giếrazct chếrazct Vũjxzc La dễpjwzmeypng nhưcvdang khôoyayng biếrazct rằhajlng “con mồflgti” trong mắflgtt y tốsytei thiểnuohu cũjxzcng cócfid đaluyưcvdaynchc thựafanc lựafanc chốsyteng lạtlnmi y.

Trêsyten thựafanc tếrazc Trịfndhnh Tinh Hồflgtn đaluyyjsrng can qua lớqcijn nhưcvda vậksexy, chủtpyw yếrazcu làmeyproel phòoyayng bịfndh Chu Thanh Giang, vềvokg phầcanon Vũjxzc La, khôoyayng phảolwpi làmeyp chỉyuyo cầcanon khoájxzct tay đaluyãcfidcfid thểnuohcfidp chếrazct hắflgtn sao? Nhưcvdang y khôoyayng biếrazct hàmeypnh đaluyyjsrng lầcanon nàmeypy chícerenh làmeyp tựafan cứmnriu cho mìroelnh, nếrazcu y chỉyuyo tớqciji đaluyâilioy mộyjsrt mìroelnh, nócfidi khôoyayng chừkuynng hiệynchn tạtlnmi đaluyãcfid chịfndhu thiệyncht dưcvdaqciji tay Vũjxzc La, mấqkpvt hếrazct thểnuoh diệynchn.

Trịfndhnh Tinh Hồflgtn hếrazct sứmnric tựafan tin, ởtlnm trêsyten cao nhìroeln Vũjxzc La phícerea dưcvdaqciji:

- Vũjxzc La, ngưcvdaơcyzui còoyayn trôoyayng cậksexy vàmeypo Chu Thanh Giang sẽknzq tớqciji cứmnriu ngưcvdaơcyzui sao? Dưcvdalxiqng nhưcvda Chu Thanh Giang rấqkpvt coi trọvokgng ngưcvdaơcyzui, nghe nócfidi lãcfido đaluyãcfid đaluyícerech thâilion đaluyiểnuohm ba vạtlnmn Kim Thiếrazct Chiếrazcn Xa binh, hợynchp thàmeypnh mộyjsrt Hỏqcija vâilion Chiếrazcn Xa trậksexn hùdomung mạtlnmnh nhấqkpvt từkuyn trưcvdaqcijc tớqciji nay chạtlnmy tớqciji cứmnriu ngưcvdaơcyzui.

- Đpjwzájxzcng tiếrazcc nghe đaluyâiliou Đpjwztlnmi Trưcvdatlnmng lãcfido Cửogipu Nghi sơcyzun Tốsyteng Thiêsyten Khuyếrazct rấqkpvt muốsyten biếrazct Thậksexp Phưcvdaơcyzung Giớqciji Sájxzct trậksexn củtpywa Cửogipu Nghi sơcyzun bọvokgn họvokg rốsytet cụxgqcc cócfid lợynchi hạtlnmi hơcyzun Hỏqcija vâilion Chiếrazcn Xa trậksexn củtpywa Chu gia hay khôoyayng, cho nêsyten nhâilion cơcyzu hộyjsri nàmeypy tỷyuyo thíceredomung Chu gia mộyjsrt phen. Cho dùdomu Chu Thanh Giang tớqciji đaluyưcvdaynchc nơcyzui nàmeypy, nhấqkpvt đaluyfndhnh đaluyãcfid trễpjwz mộyjsrt bưcvdaqcijc, thừkuyna thờlxiqi gian cho bảolwpn tọvokga giếrazct chếrazct!

Tiếrazcng cuốsytei cùdomung củtpywa y bỗolwpng nhiêsyten trởtlnmsyten bévrldn nhọvokgn, Lụxgqcc Hợynchp Sájxzct Trậksexn Đpjwzao thìroelnh lìroelnh évrldp xuốsyteng. Trong lújacbc nhấqkpvt thờlxiqi thanh quang chảolwpy xuôoyayi đaluycanoy trờlxiqi, cưcvdaơcyzung phong gàmeypo thévrldt, năqpaam đaluytlnmo hàmeypo quang rấqkpvt lớqcijn chiếrazcu sájxzcng mặdqyzt biểnuohn, tiếrazcng sócfidng nổvrld vang, ájxzcnh đaluyao nhưcvda rồflgtng. Năqpaam đaluytlnmo hàmeypo quang quay cuồflgtng xung quanh Vũjxzc La, bọvokgn Áemtgm Vệynchjxzcng đaluyau lòoyayng cújacbi đaluycanou khôoyayng dájxzcm nhìroeln. Bọvokgn Bạtlnmch Côoyayn Sơcyzun ngoàmeypi xa nhìroeln cảolwpnh tưcvdaynchng nàmeypy vớqciji vẻlcac hảolwpsyte, tiểnuohu tửogipmeypy chếrazct chắflgtc, dájxzcm trêsyteu chọvokgc Thájxzci Âmifkm sơcyzun khôoyayng phảolwpi làmeyp chájxzcn sốsyteng rồflgti ưcvda, Trịfndhnh Tinh Hồflgtn chưcvdaa từkuynng chịfndhu thiệyncht thòoyayi bao giờlxiq.

Nhưcvdang dùdomuqpaam đaluytlnmo hàmeypo quang kia lợynchi hạtlnmi thậksext, vẫwyden khôoyayng thấqkpvy giájxzcng xuốsyteng. Dưcvdalxiqng nhưcvdacfid mộyjsrt cỗolwp lựafanc lưcvdaynchng vôoyayroelnh đaluyang chốsyteng lạtlnmi Lụxgqcc Hợynchp Sájxzct Trậksexn Đpjwzao uy khổvrldng lồflgt kia.

Sắflgtc mặdqyzt Trịfndhnh Tinh Hồflgtn trởtlnmsyten hếrazct sújacbc khócfid coi, năqpaam thanh cựafan đaluyao mãcfidnh thújacb củtpywa mìroelnh xuấqkpvt hiệynchn mộyjsrt lưcvdayncht, lạtlnmi khôoyayng thểnuoh giếrazct chếrazct mộyjsrt têsyten tiểnuohu bốsytei cảolwpnh giớqciji Cửogipu Cung ưcvda? Nếrazcu chuyệynchn nàmeypy truyềvokgn ra ngoàmeypi, thểnuoh diệynchn Trịfndhnh Tinh Hồflgtn y coi nhưcvda mấqkpvt hếrazct.

Y khôoyayng biếrazct rằhajlng chuyệynchn làmeypm cho y mấqkpvt mặdqyzt hơcyzun nữoiifa còoyayn ởtlnm phícerea sau. Nếrazcu Trịfndhnh Tinh Hồflgtn cócfidmeypi tiêsyten tri biếrazct hếrazct tấqkpvt cảolwp, e rằhajlng cũjxzcng sẽknzq khôoyayng thừkuyna nhậksexn mộyjsrt mốsytei nhâilion tìroelnh lớqcijn tàmeypy trờlxiqi, thỉyuyonh Tốsyteng Thiêsyten Khuyếrazct đaluyi chặdqyzn Chu Thanh Giang. Nếrazcu đaluynuoh Chu Thanh Giang tớqciji đaluyâilioy, nócfidi khôoyayng chừkuynng hếrazct thảolwpy nhữoiifng chuyệynchn nàmeypy sẽknzq khôoyayng xảolwpy ra.

Trịfndhnh Tinh Hồflgtn tứmnric giậksexn: Tiểnuohu tửogipmeypy quảolwp nhiêsyten cócfid chỗolwp dựafana, khócfid trájxzcch vừkuyna rồflgti mặdqyzt khôoyayng đaluysytei sắflgtc. Nhưcvdang dùdomumeyp nhưcvda vậksexy thìroel đaluyãcfid sao, ngưcvdaơcyzui cócfid thểnuoh ngăqpaan đaluyưcvdaynchc năqpaam đaluyao củtpywa bảolwpn tọvokga cùdomung xuấqkpvt sao, thậksext nựafanc cưcvdalxiqi...

Y còoyayn nhớqcij trưcvdaqcijc kia ởtlnmcyzun trang Chu gia, dưcvdaqciji ájxzcp lựafanc củtpywa mìroelnh, Vũjxzc La cơcyzu hồflgt khôoyayng hềvokgcfid lựafanc hoàmeypn thủtpyw. Khôoyayng ngờlxiq tiểnuohu tửogipmeypy đaluyi Đpjwzôoyayng Thổvrld mộyjsrt chuyếrazcn, thựafanc lựafanc lạtlnmi gia tăqpaang mạtlnmnh mẽknzq nhưcvda vậksexy.

Y thújacbc giụxgqcc thầcanon niệynchm, hàmeypo quang củtpywa năqpaam thanh cựafan đaluyao mãcfidnh thújacbmeypnh trưcvdaqcijng. Thâilion đaluyao phun ra mộyjsrt con rồflgtng lửogipa rấqkpvt to, vâilioy xung quanh Vũjxzc La khôoyayng ngừkuynng rốsyteng giậksexn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.