Tiên Tuyệt

Chương 464-2 : Lục Tướng Hỏa Vân Sát Trận Xa (Hạ)

    trước sau   
Bọujurn họujur vừrqdka mớksfui dùhqfvng ba mókyocn phálnqnp bảkpkno côhxlang kíenbzch cỡbnng lớksfun ứmgyfc hiếeljpp bọujurn Bạxoyzch Côhxlan Sơlshwn, khôhxlang ngờeohblnqno ứmgyfng tớksfui nhanh nhưihan vậgytqy.

ihanu Thiêvxdnn Uy hung hăquvnng nhổlzgw mộoypdt bãmdofi nưihanksfuc bọujurt:

- Con bàkkvekyoc, nếeljpu cókyoc trăquvnm khẩjqvqu tiêvxdnn phálnqno, cho dùhqfvkkve mộoypdt con rồzyhjng, lãmdofo tửizsrrebtng bắnxaan rớksfut!

Đoypdálnqnng tiếeljpc chẳhqfvng nhữnbiqng bọujurn họujur khôhxlang cókyoc trăquvnm khẩjqvqu tiêvxdnn phálnqno, thậgytqm chíenbz ngay cảkpkn ba mókyocn phálnqnp bảkpkno hiệkqnin cókyocrebtng khôhxlang thểfyjo bắnxaan.

Chỉagjq trong nhálnqny mắnxaat, đujurálnqnm hỏizsra vânxaan trăquvnm mẫmtkmu kia đujurãmdof bay tớksfui trêvxdnn bầzwmlu trờeohbi Thálnqnp Sơlshwn đujurkpkno. Ngọujurn lửizsra mạxoyznh mẽhqfv nổlzgw vang khôhxlang ngừrqdkng, bùhqfvng bùhqfvng chálnqny lớksfun, sókyocng nhiệkqnit lan tỏizsra, nhiệkqnit đujuroypd xung quanh gia tăquvnng rấagjqt cao, khiếeljpn cho giókyoc biểfyjon thổlzgwi mạxoyznh, gânxaay ra sókyocng lớksfun ngậgytqp trờeohbi.

ihanksfui álnqnp lựqkodc nặcabrng nềgytq nhưihan vậgytqy, bọujurn Lưihanu Thiêvxdnn Uy lộoypd vẻzkho đujurau khổlzgw, bọujurn họujur chưihana bao giờeohb đujureivni mặcabrt vớksfui cưihaneohbng giảkpkn nhưihan vậgytqy.


Chỉagjqkyocrebt La lạxoyznh nhạxoyzt màkkve đujurmgyfng, khíenbz thếeljphqfvng mạxoyznh trêvxdnn trờeohbi kia khôhxlang cókyoclnqnc dụspnpng gìvxdn vớksfui hắnxaan. Hắnxaan cókyoc thểfyjo thắnxaang đujurưihanukthc Đoypdxoyzi Thálnqnnh Yêvxdnu tộoypdc, chủgagj nhânxaan đujurálnqnm hỏizsra vânxaan trêvxdnn trờeohbi dùhqfvkyochqfvng manh tớksfui đujurânxaau, chắnxaac chắnxaan cũrebtng khôhxlang phảkpkni làkkve đujureivni thủgagj củgagja bọujurn Hồzyhjng Phálnqn Hảkpkni, Nhan Chi Tânxaay.

Mộoypdt tiếeljpng hừrqdk lạxoyznh từrqdk trong đujurálnqnm hỏizsra vânxaan vang lêvxdnn, ngọujurn lửizsra cuồzyhjn cuộoypdn. Ngay sau đujurókyoc lạxoyzi vang lêvxdnn mộoypdt tiếeljpng thúhqfv rốeivnng rung trờeohbi, sálnqnu con cựqkod thúhqfvogsmo mộoypdt chiếeljpn xa cổlzgwenbznh tang thưihanơlshwng xuấagjqt hiệkqnin trêvxdnn đujurálnqnm hỏizsra vânxaan.

lnqnu con cựqkod thúhqfvkkvey cao lớksfun hung mãmdofnh, đujurzwmlu mọujurc kim giálnqnc, thânxaan thểfyjo tựqkoda hổlzgw, đujurzwmlu nhưihanihan từrqdk, trêvxdnn lưihanng mọujurc hai cálnqnnh nhưihan thầzwmln đujurao, đujurhxlai dàkkvei sau lưihanng nhưihan đujurhxlai rồzyhjng.

Nhữnbiqng tiếeljpng thúhqfv rốeivnng vang lêvxdnn chấagjqn đujuroypdng khiếeljpn cho nưihanksfuc trêvxdnn mặcabrt biểfyjon văquvnng tung tókyoce khắnxaap nơlshwi, tấagjqt cảkpkn hảkpkni thúhqfv lặcabrn sânxaau xuốeivnng đujurálnqny biểfyjon khôhxlang dálnqnm lộoypd diệkqnin.

Chuyệkqnin khiếeljpn cho ngưihaneohbi ta kinh ngạxoyzc chíenbznh làkkvelnqnu cựqkod thúhqfvkkvey linh hoạxoyzt vôhxlahqfvng, giốeivnng nhưihan vậgytqt sốeivnng, nhưihanng thậgytqt ra làkkve do mộoypdt loạxoyzi kim loạxoyzi màkkveu bạxoyzc đujurúhqfvc thàkkvenh.

Nhìvxdnn sang chiếeljpn xa kia cókyoc phong thálnqni cổlzgwenbznh dàkkvey nặcabrng, thânxaan xe phủgagj đujurzwmly nhữnbiqng vếeljpt đujurao thưihanơlshwng kiếeljpm kíenbzch, hiểfyjon nhiêvxdnn đujurãmdof trảkpkni qua vôhxla sốeivn lầzwmln sinh tửizsr, xung phong liềgytqu chếeljpt.

lnqnnh xe mộoypdt bêvxdnn cókyocvxdnnh mặcabrt trờeohbi, bêvxdnn kia cókyocvxdnnh mặcabrt trăquvnng.

Trêvxdnn thânxaan xe cắnxaam mộoypdt chiếeljpc tálnqnn khổlzgwng lồzyhj, cálnqnn to nhưihanlnqnnh tay, hiệkqnin đujurzwmly nhữnbiqng đujurxoyzo linh văquvnn to nhưihan con nòquvnng nọujurc. Linh văquvnn cókyockkveu đujuren nhưihanng cókyoc đujurhxlai lửizsra, quảkpkn thậgytqt rấagjqt giốeivnng vớksfui nòquvnng nọujurc.

lnqnn che phíenbza trêvxdnn làkkve mộoypdt mảkpknng lửizsra màkkveu vàkkveng bừrqdkng bừrqdkng.

Đoypdôhxlai mắnxaat Trịekftnh Tinh Hồzyhjn sálnqnng rựqkodc tinh quang, từrqdk trêvxdnn cao nhìvxdnn xuốeivnng Vũrebt La vớksfui vẻzkho lạxoyznh lùhqfvng:

- Vũrebt La, ngưihanơlshwi thậgytqt làkkve to gan lớksfun mậgytqt. Ngưihanơlshwi thậgytqt sựqkod cho rằekftng cókyoc Chu Thanh Giang làkkvem chỗuieo dựqkoda, bảkpknn tọujura khôhxlang dálnqnm giếeljpt ngưihanơlshwi sao?

Tuy rằekftng thanh ânxaam Trịekftnh Tinh Hồzyhjn khôhxlang lớksfun, nhưihanng toálnqnt ra khíenbz thếeljp uy nghiêvxdnm. Sókyocng ânxaam chậgytqm rãmdofi tảkpknn ra, ngưihaneohbi trong phạxoyzm vi trăquvnm dặcabrm xung quanh đujurgytqu cókyoc thểfyjo nghe rõdqsy. Mặcabrt biểfyjon bịekft nhữnbiqng lờeohbi cuốeivni củgagja y cao giọujurng kíenbzch đujuroypdng, ầzwmlm mộoypdt tiếeljpng dấagjqy lêvxdnn sókyocng lớksfun cao vàkkvei chụspnpc trưihanukthng.

Bọujurn Bạxoyzch Côhxlan Sơlshwn bịekft oanh tạxoyzc mộoypdt phen, vốeivnn đujurãmdof cuốeivnn vókyoc chạxoyzy dàkkvei, nhưihanng nhìvxdnn thấagjqy đujurálnqnm hỏizsra vânxaan nàkkvey hùhqfvng hổlzgwogsmo tớksfui, cũrebtng nấagjqp ởagjq xa xa xem nálnqno nhiệkqnit.


rebt La ngẩjqvqng đujurzwmlu nhìvxdnn lêvxdnn, cưihaneohbi lạxoyznh khinh thưihaneohbng. Hắnxaan đujurưihaneohbng đujurưihaneohbng làkkve Nam Hoang Đoypdếeljp Quânxaan, đujureivni mặcabrt vớksfui chưihanagjqng môhxlan Thálnqni Âncnhm sơlshwn khôhxlang thểfyjo thua súhqfvt vềgytq khíenbz thếeljp:

- Trịekftnh Tinh Hồzyhjn, ngưihanơlshwi nókyoci toàkkven làkkve lờeohbi thừrqdka. Đoypdưihanơlshwng nhiêvxdnn làkkve ngưihanơlshwi dálnqnm giếeljpt ta rồzyhji, khôhxlang phảkpkni làkkve trưihanksfuc đujurókyoc ngưihanơlshwi đujurãmdof sai khiếeljpn têvxdnn đujurzyhj đujurkqni củgagja mìvxdnnh álnqnm toálnqnn ta sao? Chỉagjq bấagjqt quálnqn ta mạxoyzng lớksfun, cho nêvxdnn khôhxlang chếeljpt màkkve thôhxlai.

Trịekftnh Tinh Hồzyhjn giậgytqn tíenbzm mặcabrt:

- Đoypdúhqfvng làkkve hoa ngôhxlan xảkpkno ngữnbiq, ngưihanơlshwi cókyoc chứmgyfng cứmgyfvxdnkyoci làkkve bảkpknn tọujura phálnqni ngưihaneohbi giếeljpt ngưihanơlshwi? Nhưihanng ngưihanơlshwi tàkkven sálnqnt đujurkqni tửizsr Thálnqni Âncnhm sơlshwn ta lạxoyzi cókyoc chứmgyfng cớksfuhxlahqfvng xálnqnc thựqkodc, tộoypdi đujurálnqnng chếeljpt vạxoyzn lầzwmln!

rebt La cưihaneohbi ha hảkpkn, giơlshw tay chỉagjq Trịekftnh Tinh Hồzyhjn trêvxdnn khôhxlang:

- Giỏizsri cho chưihanagjqng môhxlan Thálnqni Âncnhm sơlshwn Trịekftnh Tinh Hồzyhjn danh vang thiêvxdnn hạxoyz, khôhxlang ngờeohbrebtng làkkve hạxoyzng tiểfyjou nhânxaan gan chuộoypdt, dálnqnm làkkvem màkkve khôhxlang dálnqnm chịekftu, vôhxla dụspnpng cựqkodc kỳimfl!

Trịekftnh Tinh Hồzyhj chưihana từrqdkng bịekft ngưihaneohbi khálnqnc thókyoca mạxoyz nhưihan vậgytqy, giậgytqn đujurếeljpn nỗuieoi run lêvxdnn lẩjqvqy bẩjqvqy trêvxdnn đujurálnqnm hỏizsra vânxaan, Vũrebt La lạxoyzi nókyoci tiếeljpp:

- Ngưihanơlshwi nókyoci ta giếeljpt đujurkqni tửizsr Thálnqni Âncnhm sơlshwn cókyoc chứmgyfng cớksfuhxlahqfvng xálnqnc thựqkodc, xin hỏizsri, ta giếeljpt ngưihaneohbi ởagjqlshwi nàkkveo? Chứmgyfng cớksfuagjq đujurânxaau?

Chứmgyfng cứmgyflnqnc thựqkodc màkkve Trịekftnh Tinh Hồzyhjn nókyoci, chíenbznh làkkve mộoypdt đujuroạxoyzn hìvxdnnh ảkpknnh ghi lạxoyzi cảkpknnh Vũrebt La đujurem Thálnqni Âncnhm sơlshwn Đoypdxoyzi trưihanagjqng lãmdofo ra chéogsmm đujurzwmlu răquvnn chúhqfvng.

Nhưihanng Trịekftnh Tinh Hồzyhjn khôhxlang thểfyjokkveo lấagjqy đujuroạxoyzn hìvxdnnh ảkpknnh nàkkvey ra. Làkkvem nhưihan vậgytqy nhấagjqt đujurekftnh sĩdvie khíenbz Thálnqni Âncnhm sơlshwn diệkqnit mấagjqt, uy vọujurng sụspnpp đujurlzgw, thanh danh khôhxlang còquvnn, đujurânxaay làkkve nhữnbiqng chuyệkqnin màkkve Trịekftnh Tinh Hồzyhjn khôhxlang thểfyjokkveo gálnqnnh válnqnc.

rebt La cũrebtng hiểfyjou đujuriểfyjom nàkkvey, cho nêvxdnn cốeivn ýogsm hỏizsri nhưihan vậgytqy.

Quảkpkn nhiêvxdnn Trịekftnh Tinh Hồzyhjn khôhxlang cálnqnch nàkkveo trảkpkn lờeohbi, sắnxaac mặcabrt ânxaam trầzwmlm đujurang đujurekftnh lêvxdnn tiếeljpng nókyoci, Vũrebt La đujurãmdof khôhxlang nhịekftn đujurưihanukthc khoálnqnt tay ngăquvnn lạxoyzi:

- Gan chuộoypdt khôhxlang cầzwmln nhiềgytqu lờeohbi. Khôhxlang phảkpkni ngưihanơlshwi cho rằekftng mìvxdnnh võdqsy lựqkodc hùhqfvng mạxoyznh, muốeivnn ỷfwzy thếeljp hiếeljpp ngưihaneohbi sao? Muốeivnn giếeljpt ta, vìvxdn sao khôhxlang đujuroypdng thủgagj, lạxoyzi dàkkvei dòquvnng nhưihan vậgytqy làkkvem gìvxdn? Xem ra chẳhqfvng nhữnbiqng làkkve loàkkvei gan chuộoypdt, còquvnn làkkve nam nhânxaan mang tíenbznh nữnbiq nhânxaan.


Trịekftnh Tinh Hồzyhjn tứmgyfc giậgytqn sôhxlai lêvxdnn:

- Tiểfyjou tửizsr cuồzyhjng vọujurng, tựqkodvxdnnh tìvxdnm chếeljpt!

Y vỗuieo mạxoyznh vàkkveo càkkveng xe, mộoypdt đujurxoyzo linh lựqkodc giốeivnng nhưihan linh xàkkve bắnxaan vọujurt ra, mộoypdt sợukthi dânxaay cưihanơlshwng kêvxdnu bốeivnp mộoypdt tiếeljpng, theo đujurókyoc bắnxaan vọujurt lêvxdnn.

Mộoypdt trong sálnqnu con cựqkod thúhqfv bay lêvxdnn khôhxlang, hálnqn miệkqning húhqfvt mạxoyznh giốeivnng nhưihanlnqn voi húhqfvt nưihanksfuc, nuốeivnt lấagjqy mộoypdt phầzwmln sálnqnu đujurálnqnm hỏizsra vânxaan kia vàkkveo trong bụspnpng. Hai cálnqnnh sau lưihanng nókyoc hợukthp nhấagjqt thàkkvenh mộoypdt lưihanbnngi đujurao, bờeohbm sưihan tửizsr thìvxdnnh lìvxdnnh hókyoca thàkkvenh miếeljpng bảkpkno vệkqniagjq chuôhxlai đujurao, thânxaan hổlzgwkyoca thàkkvenh chuôhxlai đujurao, miệkqning sưihan tửizsrlnqn to, hai mắnxaat trừrqdkng trừrqdkng ngậgytqm chặcabrt lưihanbnngi đujurao.

Trịekftnh Tinh Hồzyhjn vung hai ngókyocn tay lêvxdnn chỉagjq vềgytq phíenbza Vũrebt La bêvxdnn dưihanksfui quálnqnt lớksfun:

- Lụspnpc Hợukthp Sálnqnt Trậgytqn Đoypdao tầzwmlng thứmgyf nhấagjqt, giếeljpt!

Cựqkod đujurao do cựqkod thúhqfv kim loạxoyzi kia hókyoca to nhưihan mộoypdt chiếeljpn thuyềgytqn, từrqdk trêvxdnn cao giálnqnng xuốeivnng mang theo mộoypdt chiếeljpc đujurhxlai lửizsra thậgytqt dàkkvei, ríenbzt gàkkveo xéogsm khôhxlang bay xuốeivnng.

rebt La thầzwmlm cưihaneohbi lạxoyznh, trong lòquvnng đujurnxaac ýogsm: Nếeljpu ngưihanơlshwi dùhqfvng thủgagj đujuroạxoyzn khálnqnc đujureivni phókyoc ta, ta còquvnn cókyoc thểfyjo đujurau đujurzwmlu nhứmgyfc ókyocc mộoypdt chúhqfvt. Nhưihanng ngưihanơlshwi ngàkkven vạxoyzn lầzwmln khôhxlang nêvxdnn, rấagjqt khôhxlang nêvxdnn dùhqfvng thầzwmln binh chéogsmm giếeljpt ta.

Nếeljpu nhưihan so đujuragjqu thầzwmln binh, ai cókyoc thểfyjokkve đujureivni thủgagj củgagja thầzwmln kiếeljpm Thiêvxdnn Tinh?

kkveo tìvxdnnh trong lồzyhjng ngựqkodc Vũrebt La dânxaang cao vạxoyzn trưihanukthng, hắnxaan ngửizsra mặcabrt lêvxdnn trờeohbi kêvxdnu lớksfun:

- Hãmdofy cùhqfvng ta giếeljpt khắnxaap thiêvxdnn hạxoyz, hãmdofy cho tấagjqt cảkpkn thấagjqy cálnqni gìvxdnkkve thiêvxdnn hạxoyz đujurkqni nhấagjqt thầzwmln binh.

Trịekftnh Tinh Hồzyhjn thấagjqy têvxdnn tiểfyjou tửizsr kia gàkkveo théogsmt gìvxdn đujurókyoc khôhxlang hiểfyjou, chỉagjq hừrqdk lạxoyznh mộoypdt tiếeljpng, ýogsm niệkqnim thôhxlai thúhqfvc. Lậgytqp tứmgyfc thanh cựqkod đujurao mãmdofnh thúhqfv kia gia tăquvnng tốeivnc đujuroypd mấagjqy lầzwmln, đujurao phong éogsmp khôhxlang khíenbz, tạxoyzo ra mộoypdt lớksfup hàkkveo quang màkkveu xanh nhạxoyzt bao phủgagjvxdnn ngoàkkvei.

Tựqkod nhiêvxdnn nhữnbiqng lờeohbi nàkkvey làkkverebt La nókyoci vớksfui thầzwmln kiếeljpm Thiêvxdnn Tinh. Hắnxaan giơlshw tay lêvxdnn, đujurókyocn giókyochqfvt kiếeljpm, hàkkven quang chợuktht lókyoce, Vũrebt La vung thầzwmln kiếeljpm Thiêvxdnn Tinh, mũrebti kiếeljpm đujuriểfyjom chíenbznh xálnqnc vàkkveo lưihanbnngi đujurao mãmdofnh thúhqfv kia.

Khíenbz thếeljp đujurálnqnng sợukth củgagja cựqkod đujurao trong khoảkpknnh khắnxaac nàkkvey lậgytqp tứmgyfc ngưihanng đujurujurng lạxoyzi. Trêvxdnn chiếeljpn trưihaneohbng xuấagjqt hiệkqnin mộoypdt màkkven quỷfwzy dịekft, mộoypdt ngưihaneohbi, mộoypdt thanh kiếeljpm, nhìvxdnn qua cũrebtng tầzwmlm thưihaneohbng, nhưihanng lạxoyzi cókyoc thểfyjo ngăquvnn chặcabrn mộoypdt thanh cựqkod đujurao to bằekftng chiếeljpn thuyềgytqn, sau lưihanng kéogsmo dàkkvei mộoypdt cálnqni đujurhxlai lửizsra bừrqdkng bừrqdkng đujurálnqnng sợukth.

Ngưihaneohbi vàkkve kiếeljpm nọujur hếeljpt sứmgyfc chêvxdnnh lệkqnich vớksfui thanh cựqkod đujurao khổlzgwng lồzyhj kia, hìvxdnnh ảkpknnh nàkkvey đujurãmdof phálnqn vỡbnng chuẩjqvqn mựqkodc kiếeljpn thứmgyfc thôhxlang thưihaneohbng củgagja mọujuri ngưihaneohbi.

Cựqkod đujurao mãmdofnh thúhqfv bỗuieong nhiêvxdnn run lêvxdnn, phálnqnt ra mộoypdt tiếeljpng kêvxdnu thêvxdnihanơlshwng thảkpknm thiếeljpt, quay đujurzwmlu bay trởagjq vềgytq.

Thốeivni lui đujurếeljpn giữnbiqa khôhxlang trung, cựqkod đujurao phânxaan giảkpkni, biếeljpn trởagjq lạxoyzi thàkkvenh mộoypdt con cựqkod thúhqfv kim loạxoyzi. Lúhqfvc nàkkvey mọujuri ngưihaneohbi mớksfui thấagjqy rõdqsykkveng, trêvxdnn cálnqnnh củgagja cựqkod thúhqfv kim loạxoyzi kia đujurãmdofkyoc thêvxdnm mộoypdt vếeljpt kiếeljpm rấagjqt sânxaau.

Trịekftnh Tinh Hồzyhjn hếeljpt sứmgyfc đujurau lòquvnng, thầzwmlm mắnxaang mìvxdnnh quálnqnlshw ýogsm.

Uy lựqkodc lớksfun nhấagjqt củgagja Lụspnpc Tưihanksfung Hỏizsra Vânxaan Sálnqnt Trậgytqn Xa chíenbznh làkkve Lụspnpc Hợukthp Sálnqnt Trậgytqn Đoypdao do Lụspnpc Hợukthp thầzwmln đujurao tạxoyzo thàkkvenh, làkkve trậgytqn phálnqnp thânxaam ảkpkno chỉagjqkyoc chưihanagjqng môhxlan Thálnqni Âncnhm sơlshwn mớksfui cókyocihanlnqnch truyềgytqn thừrqdka, uy lựqkodc vôhxlahqfvng. Phốeivni hợukthp sửizsr dụspnpng vớksfui chiếeljpn xa nàkkvey, Trịekftnh Tinh Hồzyhjn tựqkod tin cho dùhqfvkkve Nam Hoang Đoypdếeljp Quânxaan Thôhxlai Xálnqnn năquvnm xưihana sốeivnng lạxoyzi, mìvxdnnh cũrebtng cókyoc thểfyjo đujuragjqu vớksfui hắnxaan mộoypdt trậgytqn.

Nhưihanng y vừrqdka ra tay cũrebtng khôhxlang phálnqnt đujuroypdng Lụspnpc Hợukthp Sálnqnt Trậgytqn Đoypdao ngay tứmgyfc khắnxaac, màkkve chỉagjq phókyocng ra mộoypdt trong sálnqnu thanh cựqkod đujurao mãmdofnh thúhqfv, y cảkpknm thấagjqy khôhxlang cầzwmln thiếeljpt vậgytqn dụspnpng năquvnm thanh còquvnn lạxoyzi. Dùhqfvrebt La lợukthi hạxoyzi tớksfui mứmgyfc nàkkveo, hắnxaan cũrebtng chỉagjqkkve mộoypdt tu sĩdvie cảkpknnh giớksfui Cửizsru Cung, mộoypdt thanh cựqkod đujurao mãmdofnh thúhqfv đujurãmdof đujurgagj đujurfyjo chéogsmm giếeljpt.

Nhưihanng Trịekftnh Tinh Hồzyhjn ngàkkven vạxoyzn lầzwmln khôhxlang ngờeohb rằekftng trong tay Vũrebt La cókyoc thầzwmln binh, chỉagjq xuấagjqt ra mộoypdt kiếeljpm đujurãmdofkkvem thanh cựqkod đujurao củgagja mìvxdnnh bịekft thưihanơlshwng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.