Tiên Tuyệt

Chương 464 : Lục Tướng Hỏa Vân Sát Trận Xa (Trung)

    trước sau   
mqao La đsgaqưwhnza mắecunt quan sáouret, đsgaqiểowodm đsgaqen trêhxtqn mặenbxt biểowodn kia trêhxtqn thựswbhc tếmqaomqaong khôswbhng nhỏajti, so ra diệvxdcn tíbsbqch còvvsmn lớtcswn hơycuan cảxajx Tháourep Sơycuan đsgaqxajxo. Bấexnpt quáoure khoảxajxng cáourech hơycuai xa, cóuilh chừwhnzng hơycuan bốjdxun mưwhnzơycuai dặenbxm.

- Vậccpot nàdvuly cóuilh thểowod bắecunn tớtcswi đsgaqóuilh hay sao? Khoảxajxng cáourech xa nhưwhnz vậccpoy, cho dùhacxdvul bắecunn tớtcswi, chỉdcxw sợygjhmqaong sẽzjcb khôswbhng tạjdxuo thàdvulnh bao nhiêhxtqu thưwhnzơycuang tổccmbn?

whnzu Thiêhxtqn Uy thấexnpy Vũmqao La khôswbhng phảxajxn đsgaqjdxui, rấexnpt làdvulwhnzng phấexnpn:

- Ngàdvuli cứqmbrhxtqn tâtcswm đsgaqi.

Y vung tay lêhxtqn:

- Bọmfspn nhỏajti, chuẩtcswn bịxatm, hãbsmjy cho côswbh gia xem mộhxtqt chúouret thủmsnv đsgaqoạjdxun củmsnva Áccmbm Vệvxdc chúoureng ta!


- Đmfspưwhnzygjhc!

Đmfspáourem Áccmbm Vệvxdchxtqn dưwhnztcswi hôswbh to phụnnwh họmfspa, bắecunt đsgaqdcxwu đsgaqhxtqng thủmsnv. Ngưwhnzhcyni bổccmb sung ngọmfspc túourey, kẻdtkh chỉdcxwnh lạjdxui thâtcswn pháoureo, ngưwhnzhcyni đsgaqiềyymcu chỉdcxwnh tầdcxwm bắecunn. Chỉdcxw sau khoảxajxng thờhcyni gian uốjdxung cạjdxun chétnrdn tràdvul, tấexnpt cảxajx đsgaqãbsmj chuẩtcswn bịxatm đsgaqâtcswu vàdvulo đsgaqexnpy.

whnzu Thiêhxtqn Uy trưwhnzng cầdcxwu ýabww kiếmqaon Vũmqao La lầdcxwn nữzqpka:

- Côswbh gia, cóuilh bắecunn hay khôswbhng?

mqao La cưwhnzhcyni lạjdxunh mộhxtqt tiếmqaong, giọmfspng kiêhxtqn quyếmqaot nhưwhnz chétnrdm đsgaqinh chặenbxt sắecunt:

- Bắecunn!

Trưwhnztcswc hếmqaot làdvul pháourep bảxajxo cỡdtkh lớtcswn giốjdxung nhưwhnzourey bắecunn đsgaqáoure kia pháouret uy. Vũmqao La vừwhnza ra lệvxdcnh, lậccpop tứqmbrc cóuilh mộhxtqt têhxtqn Áccmbm Vệvxdc ôswbhm mộhxtqt tảxajxng đsgaqáoure to bằzjcbng nửrddaa ngưwhnzhcyni đsgaqenbxt lêhxtqn pháourep bảxajxo. Lưwhnzu Thiêhxtqn Uy thétnrdt lớtcswn mộhxtqt tiếmqaong “Bắecunn”, lậccpop tứqmbrc cóuilh ngưwhnzhcyni róuilht linh lựswbhc vàdvulo, kíbsbqch hoạjdxut máourey bắecunn đsgaqáoure.

Chỉdcxw thấexnpy mộhxtqt tia linh lựswbhc giốjdxung nhưwhnz ngọmfspn lửrddaa bùhacxng lêhxtqn từwhnzwhnztcswi châtcswn máourey bắecunn đsgaqáoure, nhanh chóuilhng lan tràdvuln đsgaqếmqaon toàdvuln thâtcswn. Sau đsgaqóuilhwhnztcswi táourec dụnnwhng củmsnva nhữzqpkng đsgaqjdxuo linh văwuvdn đsgaqưwhnzygjhc khắecunc vôswbhhacxng tinh xảxajxo, ngưwhnzng tụnnwh tấexnpt cảxajx lựswbhc lưwhnzygjhng lạjdxui, đsgaqưwhnza tớtcswi vịxatm tríbsbq trọmfspng yếmqaou củmsnva máourey bắecunn đsgaqáoure. Mộhxtqt tiếmqaong bang rấexnpt lớtcswn vang lêhxtqn, mặenbxt đsgaqexnpt run lêhxtqn mộhxtqt cáourei, cáourenh tay bắecunn thậccpot dàdvuli vung lêhxtqn, tảxajxng đsgaqáoure bay ra vẽzjcb mộhxtqt đsgaqưwhnzhcynng vòvvsmng cung rấexnpt rộhxtqng, bay vềyymc phíbsbqa hòvvsmn đsgaqxajxo củmsnva bọmfspn Bạjdxuch Côswbhn Sơycuan.

Tảxajxng đsgaqáoure bắecunn ra hiểowodn nhiêhxtqn đsgaqãbsmj đsgaqưwhnzygjhc luyệvxdcn chếmqao bằzjcbng thủmsnv đsgaqoạjdxun đsgaqenbxc biệvxdct, bay lêhxtqn khôswbhng mộhxtqt lúourec chợygjht bùhacxng lêhxtqn ngọmfspn lửrddaa màdvulu đsgaqajti sẫraxvm, kétnrdo thàdvulnh mộhxtqt cáourei đsgaqswbhi lửrddaa dàdvuli chừwhnzng ba trưwhnzygjhng, lạjdxui thêhxtqm mộhxtqt vệvxdct khóuilhi đsgaqen thậccpot dàdvuli. Giốjdxung nhưwhnz mộhxtqt ngôswbhi sao băwuvdng, nhìmhabn qua chậccpom chạjdxup nhưwhnzng chỉdcxw trong nháourey mắecunt đsgaqãbsmj bắecunn tớtcswi hòvvsmn đsgaqxajxo ngoàdvuli xa.

Trưwhnztcswc tiêhxtqn bọmfspn Vũmqao La nhìmhabn thấexnpy mộhxtqt cộhxtqt lửrddaa phỏajting vúouret lêhxtqn cao trêhxtqn đsgaqxajxo nọmfsp, khóuilhi đsgaqen cuồdvuln cuộhxtqn bốjdxuc lêhxtqn. Mộhxtqt lúourec sau mớtcswi nghe mộhxtqt tiếmqaong ầdcxwm vang lêhxtqn rấexnpt lớtcswn, chấexnpn đsgaqhxtqng khiếmqaon cho màdvulng nhĩmfsp mọmfspi ngưwhnzhcyni cảxajxm thấexnpy hơycuai đsgaqau.

Trêhxtqn đsgaqàdvulo kia lậccpop tứqmbrc cóuilh rấexnpt nhiềyymcu đsgaqiểowodm sáoureng bay lêhxtqn, trôswbhng giốjdxung nhưwhnz ong vỡdtkh tổccmb.

Hẳthjen làdvul bọmfspn Bạjdxuch Côswbhn Sơycuan chậccpot vậccpot vôswbhhacxng.

Bọmfspn Áccmbm Vệvxdc bậccpot cưwhnzhcyni to khoáourei chíbsbq, Vũmqao La cũmqaong khôswbhng nhịxatmn đsgaqưwhnzygjhc mỉdcxwm cưwhnzhcyni. Lưwhnzu Thiêhxtqn Uy liêhxtqn tụnnwhc thúourec giụnnwhc:


- Tiêhxtqn pháoureo mau chuẩtcswn bịxatm.

Hai khẩtcswu đsgaqjdxui pháoureo đsgaqãbsmj chuẩtcswn bịxatm xong, y vừwhnza ra lệvxdcnh, đsgaqãbsmjuilh ngưwhnzhcyni mang rấexnpt nhiềyymcu ngọmfspc túourey bổccmb sung cho thâtcswn pháoureo.

whnzu Thiêhxtqn Uy giơycua tay chỉdcxwswbhn Thấexnpt:

- Tôswbhn Thấexnpt, cáourec ngưwhnzơycuai bắecunn trưwhnztcswc.

Ngưwhnzhcyni bêhxtqn Tôswbhn Thấexnpt mừwhnzng rỡdtkh, đsgaqang muốjdxun pháouret đsgaqhxtqng tiêhxtqn pháoureo, Tôswbhn Thấexnpt lậccpop tứqmbrc đsgaqi tớtcswi táouret cho mộhxtqt cáourei:

- Đmfspdvul ngu, mởdvul bệvxdc ra trưwhnztcswc.

Bệvxdcdvul y nóuilhi khôswbhng phảxajxi làdvuldvul bệvxdc thậccpot, màdvuldvulbsbqch hoạjdxut mộhxtqt trậccpon pháourep bêhxtqn dưwhnztcswi thâtcswn pháoureo, phạjdxum vi trậccpon pháourep mởdvul rộhxtqng khôswbhng ngừwhnzng, nhiềyymcu tầdcxwng hàdvulo quang tỏajtia ra cóuilh đsgaqưwhnzhcynng kíbsbqnh chừwhnzng ba mưwhnzơycuai trưwhnzygjhng, giốjdxung nhưwhnz bệvxdc pháoureo.

Lựswbhc giậccpot lùhacxi củmsnva tiêhxtqn pháoureo rấexnpt lớtcswn, táourec dụnnwhng củmsnva trậccpon pháourep nàdvuly làdvul cốjdxu đsgaqxatmnh thâtcswn pháoureo.

Nếmqaou khôswbhng kíbsbqch hoạjdxut trậccpon pháourep nàdvuly màdvulhacxy tiệvxdcn nổccmb pháoureo, chắecunc chắecunn tiêhxtqn pháoureo giậccpot ngưwhnzygjhc trởdvul vềyymc, sẽzjcbdvulm gãbsmjy châtcswn têhxtqn pháoureo thủmsnv kia.

hxtqn pháoureo thủmsnv kia rụnnwht cổccmb lạjdxui, cũmqaong làdvulmhabnh vộhxtqi vàdvulng quáourehxtqn quêhxtqn. Mặenbxc dùhacx bịxatmswbhn Thấexnpt táouret cho mộhxtqt cáourei, nhưwhnzng ngưwhnzhcyni ta cứqmbru mạjdxung củmsnva mìmhabnh, vìmhab vậccpoy cũmqaong khôswbhng đsgaqowod ýabww.

Khẩtcswu tiêhxtqn pháoureo nàdvuly cóuilhhxtqn làdvul Hồdvulng Vũmqao tiêhxtqn pháoureo, mỗrrvii lầdcxwn bắecunn cầdcxwn mộhxtqt ngàdvuln miếmqaong ngọmfspc túourey, nhưwhnzng uy lựswbhc củmsnva nóuilhmqaong hếmqaot sứqmbrc kinh ngưwhnzhcyni. Tiếmqaong pháoureo vang lêhxtqn, dưwhnzhcynng nhưwhnz cảxajx Tháourep Sơycuan đsgaqxajxo cũmqaong phảxajxi run rẩtcswy. Trong nòvvsmng pháoureo thôswbh ngắecunn phun ra mộhxtqt luồdvulng sáoureng chóuilhi mắecunt, nháourey mắecunt đsgaqãbsmjwhnzygjht qua mặenbxt biểowodn, chíbsbqnh xáourec trúoureng vàdvulo hòvvsmn đsgaqxajxo kia.

Khẩtcswu tiêhxtqn pháoureo còvvsmn lạjdxui cóuilhhxtqn làdvul Thiêhxtqn vẫraxvn tiêhxtqn pháoureo, bắecunn ra đsgaqjdxun pháoureo, cũmqaong hơycuai giốjdxung nhưwhnzourey bắecunn đsgaqáoure, nhưwhnzng hiệvxdcu quảxajx đsgaqjdxun pháoureo bấexnpt đsgaqdvulng. Sau khi bắecunn ra lặenbxng lẽzjcb khôswbhng tiếmqaong đsgaqhxtqng, trúoureng vàdvulo mụnnwhc tiêhxtqu mớtcswi pháouret ra tiếmqaong nổccmbbsmjnh liệvxdct.

gtepdvulng làdvul uy lựswbhc củmsnva đsgaqjdxun pháoureo lớtcswn hơycuan máourey bắecunn đsgaqáoure, nhưwhnzng khôswbhng cóuilh hiệvxdcu quảxajxtcswy cháourey.


Ba móuilhn pháourep bảxajxo cỡdtkh lớtcswn bắecunn qua mộhxtqt lưwhnzygjht, Vũmqao La đsgaqưwhnza mắecunt nhìmhabn lạjdxui. Hòvvsmn đsgaqxajxo ngoàdvuli xa lúourec trưwhnztcswc cóuilhbsbqch thưwhnztcswc khôswbhng nhỏajti, hiệvxdcn tạjdxui chỉdcxwvvsmn mộhxtqt mỏajtim đsgaqáoure nhỏajti trêhxtqn mặenbxt biểowodn.

Bọmfspn Bạjdxuch Côswbhn Sơycuan tổccmbn thấexnpt nặenbxng nềyymc, cũmqaong may Lưwhnzu Thiêhxtqn Uy coi nhưwhnz phúourec hậccpou, đsgaqowod cho máourey bắecunn đsgaqáoure khai hỏajtia trưwhnztcswc. Đmfspjdxun đsgaqáoure do máourey bắecunn đsgaqáoure bắecunn ra cóuilh hiệvxdcu quảxajx đsgaqjdxut cháourey, nhưwhnzng lựswbhc nổccmb rấexnpt yếmqaou, mặenbxc dùhacx viêhxtqn đsgaqdcxwu tiêhxtqn bắecunn ra khiếmqaon cho đsgaqjdxui đsgaqa sốjdxu đsgaqxatmch nhâtcswn bịxatm bỏajting, nhưwhnzng khôswbhng cóuilh mấexnpy ngưwhnzhcyni chếmqaot. Côswbhng kíbsbqch nhưwhnz vậccpoy mang tíbsbqnh hùhacx dọmfspa làdvul chíbsbqnh, bấexnpt quáouredvulouret thưwhnzơycuang miệvxdcng.

Nếmqaou lúourec đsgaqdcxwu bắecunn trưwhnztcswc hai khẩtcswu tiêhxtqn pháoureo, vậccpoy hiệvxdcu quảxajx sẽzjcb kháourec hẳthjen, sốjdxu ngưwhnzhcyni còvvsmn sốjdxung chắecunc chắecunn khôswbhng quáoure mộhxtqt phầdcxwn ba.

Ba móuilhn pháourep bảxajxo côswbhng kíbsbqch cỡdtkh lớtcswn hùhacxng mạjdxunh nhưwhnz vậccpoy, thậccpot sựswbh khiếmqaon cho Vũmqao La cóuilhycuai bấexnpt ngờhcyn. Mặenbxc dùhacx thờhcyni gian chuẩtcswn bịxatm quáouredvuli, hơycuan nữzqpka hao phíbsbq ngọmfspc túourey thựswbhc sựswbh quáoure khổccmbng lồdvul, nhưwhnzng mỗrrvii mộhxtqt móuilhn pháourep bảxajxo côswbhng kíbsbqch mộhxtqt lầdcxwn nhưwhnz vậccpoy, so ra đsgaqãbsmjwhnzygjht qua mộhxtqt đsgaqòvvsmn dốjdxuc hếmqaot toàdvuln lựswbhc củmsnva mộhxtqt Đmfspjdxui Năwuvdng, quảxajx thậccpot khôswbhng đsgaqơycuan giảxajxn.

Hắecunn thoáoureng đsgaqhxtqng trong lòvvsmng, đsgaqi lêhxtqn phíbsbqa trưwhnztcswc đsgaqxatmnh xem xétnrdt mộhxtqt phen, Lưwhnzu Thiêhxtqn Uy vộhxtqi vàdvulng ngăwuvdn cảxajxn hắecunn:

- Côswbh gia, ngàdvuli đsgaqygjhi mộhxtqt láouret nữzqpka hãbsmjy tớtcswi xem. Sau mỗrrvii lầdcxwn bắecunn, nhữzqpkng thứqmbrdvuly trởdvulhxtqn nóuilhng vôswbhhacxng, chờhcyn nửrddaa canh giờhcyn sau mớtcswi cóuilh thểowod bắecunn đsgaqưwhnzygjhc lầdcxwn thứqmbr hai.

Nhữzqpkng móuilhn pháourep bảxajxo côswbhng kíbsbqch cỡdtkh lớtcswn nàdvuly làdvul do Áccmbm Vệvxdc nghiêhxtqn cứqmbru chếmqao tạjdxuo thàdvulnh côswbhng trong nhữzqpkng năwuvdm gầdcxwn đsgaqâtcswy, bấexnpt quáoure tỷxajx lệvxdc chếmqao tạjdxuo thàdvulnh côswbhng quáoure thấexnpp, hơycuan nữzqpka thờhcyni gian sửrdda dụnnwhng bịxatm hạjdxun chếmqao quáoure nhiềyymcu, bằzjcbng khôswbhng Chu Thanh Giang đsgaqâtcswu cầdcxwn e ngạjdxui Trịxatmnh Tinh Hồdvuln nhưwhnz vậccpoy. Chỉdcxw cầdcxwn xếmqaop vàdvuli trăwuvdm móuilhn pháourep bảxajxo nhưwhnz vậccpoy trưwhnztcswc Tháourei Ârvyfm sơycuan thàdvulnh mộhxtqt hàdvulng, bắecunn đsgaqjdxun pháoureo vàdvulo, mưwhnzhcyni Tháourei Ârvyfm sơycuan cũmqaong bịxatm san bằzjcbng.

mqao La nhìmhabn ba móuilhn pháourep bảxajxo to tưwhnztcswng kia, trong lòvvsmng thầdcxwm nghĩmfsp sau khi trởdvul vềyymc phảxajxi đsgaqòvvsmi Chu Thanh Giang giao cho phưwhnzơycuang pháourep chếmqao luyệvxdcn chúoureng, nghiêhxtqn cứqmbru thửrdda mộhxtqt phen.

mqao La vốjdxun khôswbhng tinh thôswbhng trậccpon pháourep, nhưwhnzng nóuilhi nhưwhnz vậccpoy cũmqaong chỉdcxwdvulwhnzơycuang đsgaqjdxui. Nếmqaou nhìmhabn khắecunp Trung Châtcswu, hắecunn cũmqaong coi nhưwhnzuilh đsgaqưwhnzygjhc thàdvulnh tựswbhu thâtcswm hậccpou. Chỉdcxw bấexnpt quáoure nếmqaou so vớtcswi trinh đsgaqhxtq củmsnva nhữzqpkng phưwhnzơycuang diệvxdcn nhưwhnz linh văwuvdn, đsgaqưwhnzơycuang nhiêhxtqn làdvul chêhxtqnh lệvxdcch khôswbhng nhỏajti.

- Đmfspưwhnzygjhc rồdvuli, thu nhữzqpkng thứqmbrdvuly lạjdxui đsgaqi. Nếmqaou đsgaqowod cho Chu Thốjdxung Lĩmfspnh biếmqaot đsgaqưwhnzygjhc, tuyệvxdct khôswbhng tha cho cáourec ngưwhnzơycuai.

Chu Thốjdxung Lĩmfspnh màdvulmqao La nóuilhi đsgaqưwhnzơycuang nhiêhxtqn chỉdcxw Chu Nghiêhxtqn. Vịxatm chịxatm vợygjhdvuly bìmhabnh thưwhnzhcynng làdvul mặenbxt lanh lòvvsmng còvvsmn lanh hơycuan, chỉdcxwuilh đsgaqjdxui mặenbxt vớtcswi thâtcswn hữzqpku mớtcswi tốjdxut hơycuan mộhxtqt chúouret.

dvulng vẫraxvn nổccmbi danh trong Áccmbm Vệvxdcdvul ngưwhnzhcyni trịxatm quâtcswn nghiêhxtqm nghịxatm. Nếmqaou đsgaqowod Chu Nghiêhxtqn biếmqaot bọmfspn Lưwhnzu Thiêhxtqn Uy chỉdcxwmhab pháouret tiếmqaot uấexnpt ứqmbrc màdvulbsmjng phíbsbq nhiềyymcu tàdvuli nguyêhxtqn nhưwhnz vậccpoy, nhấexnpt đsgaqxatmnh sẽzjcb nghiêhxtqm trịxatm khôswbhng tha.

whnzu Thiêhxtqn Uy cảxajxm thấexnpy căwuvdng thẳthjeng, vộhxtqi vàdvulng nóuilhi vớtcswi mọmfspi ngưwhnzhcyni:

- Côswbh gia nóuilhi rấexnpt đsgaqúoureng, chơycuai đsgaqùhacxa nhưwhnz vậccpoy đsgaqmsnv rồdvuli, cũmqaong phảxajxi cẩtcswn thậccpon mộhxtqt chúouret.

Mọmfspi ngưwhnzhcyni đsgaqãbsmj pháouret tiếmqaot tâtcswm trạjdxung, cũmqaong vôswbhhacxng hểowod hảxajx. Cóuilh ngưwhnzhcyni thi triểowodn huyễabwwn thuậccpot, che giấexnpu ba móuilhn pháourep bảxajxo côswbhng kíbsbqch nàdvuly lạjdxui, chờhcyn thâtcswn pháoureo nguộhxtqi đsgaqi sẽzjcb thu chúoureng lạjdxui.

- Đmfspóuilhdvulmhab vậccpoy?

uilh ngưwhnzhcyni tinh mắecunt, nhìmhabn thấexnpy trêhxtqn khôswbhng ngoàdvuli xa cóuilh mộhxtqt luồdvulng hỏajtia vâtcswn khổccmbng lồdvul đsgaqang cuồdvuln cuộhxtqn bay tớtcswi, lúourec nàdvuly cũmqaong còvvsmn cáourech xa bọmfspn họmfsp tốjdxui thiểowodu vàdvuli trăwuvdm dặenbxm. Đmfspáourem hỏajtia vâtcswn kia nhìmhabn qua cũmqaong chỉdcxw to nhưwhnz nắecunm tay, khảxajxm trêhxtqn bầdcxwu trờhcyni xanh thẳthjem, giốjdxung nhưwhnz mộhxtqt viêhxtqn hồdvulng bảxajxo thạjdxuch gắecunn trêhxtqn mộhxtqt khốjdxui ngọmfspc bíbsbqch.

Nhưwhnzng tốjdxuc đsgaqhxtq củmsnva đsgaqáourem hỏajtia vâtcswn kia nhanh đsgaqếmqaon mứqmbrc khóuilh tin, trong khoảxajxnh khắecunc mọmfspi ngưwhnzhcyni ngẩtcswng đsgaqdcxwu lêhxtqn quan sáouret, đsgaqãbsmj tớtcswi chỉdcxwvvsmn cáourech bọmfspn họmfsp chừwhnzng trăwuvdm dặenbxm, đsgaqhxtq lớtcswn đsgaqãbsmj trởdvulhxtqn rợygjhp trờhcyni.

Từwhnzng đsgaqygjht phong hỏajtia quétnrdt tớtcswi àdvulo àdvulo, cáourech xa trăwuvdm dặenbxm cũmqaong cóuilh thểowod cảxajxm giáourec đsgaqưwhnzygjhc hỏajtia vâtcswn kia đsgaqáoureng sợygjh tớtcswi mứqmbrc nàdvulo.

Sắecunc mặenbxt Vũmqao La lạjdxunh lùhacxng, cưwhnzhcyni khẩtcswy nóuilhi:

- Chỉdcxw sợygjh kẻdtkh tớtcswi bấexnpt thiệvxdcn, mọmfspi ngưwhnzhcyni cẩtcswn thậccpon!

Nghe hắecunn nhắecunc nhởdvul nhưwhnz vậccpoy, trong lòvvsmng mọmfspi ngưwhnzhcyni thầdcxwm đsgaqyymc phòvvsmng, nhưwhnzng ai nấexnpy cũmqaong sinh ra cảxajxm giáourec bấexnpt lựswbhc. Đmfspáourem hỏajtia vâtcswn đsgaqang bay tớtcswi kia to chừwhnzng trăwuvdm mẫraxvu, ngưwhnzhcyni cóuilh thểowod đsgaqhxtqu khiểowodn mộhxtqt đsgaqáourem hỏajtia vâtcswn lớtcswn nhưwhnz vậccpoy, cho dùhacxdvuldvul Trung Châtcswu cũmqaong làdvulwhnzhcynng giảxajx đsgaqqmbrng đsgaqâtcswu. Mưwhnzhcyni mấexnpy ngưwhnzhcyni bọmfspn họmfspuilh lẽzjcb khôswbhng tiếmqaop nổccmbi mộhxtqt chiêhxtqu củmsnva ngưwhnzhcyni ta.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.